• No results found

Силлабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології" (денна форма навчання)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Силлабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології" (денна форма навчання)"

Copied!
33
0
0

Повний текст

(1)

MIHICTEPCTBO ОСВIТИ

I НАУКИ УКРАiНИ

Одесъкий державний екологiчний унiверситет

злтвЕрд){tЕно

на засiданнi групи забезпечення спецiальностi 073 N.{енедхtмент

вiд

< ))

202 .року протокол.NlЬ l,

Голова

групи

..;, -

,

Щавдgцка

9Л)

зАтвЕрд}ItЕно

на засiданнi групи забезпечення спецiальностi 281 <Публiчне

Кузнiченко С.Д.)

€_CMipHoBa К.В.) протокол J\Ф

Голова.ру.,"

ф;;-

1

узгод}кЕно

.Щекан факультету комп'ютерних наук, управлi н

нry{

aaMiHi стрування

силлАБус

навчальItоi дисциплiни

IнФормА

,IйнI

систЕми

I

тЕхноrогIi

назва навчальноi дисциплiни

1,-2 81 240 залirdiспит

.семестр навчання кtлыtiсть крелитiБ контролю

1 нав.Iання

Одеса, 202tp.

(2)

Автори:

ГнатовськаГ.А.,к.т.н,.,д9де_цтдафедр}аАСМНСI

rc'1н1ц1ttJ.Iи'пoсаДa'нayкoBиисTyпlнь'вченaзвaнняr--.

(прlзвище, lнlцltL,Iи, посада, науковий ступiнь, вчёнаТйнfФ

лабораторнi роботи: Гнатовська Г.А., доцент кафедри ACMHCI,

к.т.н.

Перелiк попереднiх редакцiй

Прiзвища та iнiцiали aBTopiB Дата, М протоколу Щата набуття чинностi

2

(3)

3

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета Формування у студентів знань про новітні інформаційні системи і технології, їх використання для вирішення практичних завдань управлінської діяльності, набуття навичок роботи з програмним забезпеченням, що використовується у практиці сучасного менеджменту, управління та адміністрування, що забезпечить формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури.

Компетентність Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

ФК04. Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ.

Освітня програма «Менеджмент»

ЗК08.Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Результат навчання

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

Р09. Розуміти основи електронного урядування.

Освітня програма «Менеджмент»

Р06. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

Базові знання 1. Інформаційні технології, їх роль і місце у сучасному суспільстві.

Основні поняття.

2. Архітектура ПК. Принципи роботи ПК.

3. Програмне забезпечення сучасних інформаційних систем (ІС) в економіці та тенденції його розвитку.

4. Технології роботи у середовищі графічної операційної системи Windows.

5. Системи обробки текстової інформації. Редактор MS Word.

6. Системи табличної обробки даних. Табличний процесор MS Excel.

7. Технологія створення презентації засобами програми MS PowerPoint.

8. ІС в економіці та можливості їх побудови засобами сучасних систем управління базами даних MS Access.

9. Сучасні підходи до створення ІС та їх еволюція, інформаційні системи в економіці та управлінні

Базові вміння 1. Працювати на персональному комп’ютері під керівництвом операційних систем сімейства MS Windows.

2. Використовувати прикладні програми пакету MS Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint для вирішення завдань зберігання, обробки та аналізу інформації.

3. Створювати та редагувати діаграми у середовищі Excel.

4. Створювати, редагувати та здійснювати управління базами даних за допомогою СУБД MS Access.

5. Створювати, редагувати та використовувати запити, форми, макроси та звіти у СУБД MS Access.

6. Використовувати програмні продукти загального призначення при реалізації окремих елементів інформаційної системи управління.

Базові навички 1. Загальні знання організації та розробки ІС, інструментальні системи загального призначення для роботи з базами даних, спеціалізовані системи для вирішення завдань сучасного менеджменту.

2. Знання щодо роботи з системним та прикладним програмним забезпеченням для вирішення завдань зберігання, обробки та аналізу інформації.

(4)

4 Пов’язані

силлабуси

немає Попередня

дисципліна немає Наступна

дисципліна Статистика Кількість годин

лекції:

1-й семестр 2-й семестр

30 15

практичні заняття: – –

лабораторні заняття: 30 30 семінарські заняття: – – самостійна робота студентів: 75 60

(5)

5

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційні модулі

Код Назва модуля та тем Кількість годин

аудиторні СРС ЗМ-Л1 Основні поняття інформації та інформатики.

Сучасні інформаційні технології 2 1

Архітектура ПК. Принципи роботи ПК. 2 2

Програмне забезпечення для ПК. Програми-

архиватори, програми-антівіруси. 2 2

Операційна система Windows. Принципи роботи, основні поняття. Комп’ютерні мережі, основи побудови.

2 2

Прикладні програми та сфери їх застосування пакету MS Office. Системи обробки текстової

інформації. Редактор MS Word. 2 2

Редагування та форматування текстових

документів MS Word Редактор формул. 2 4

Робота з об’єктами MS Word. Імпорт та експорт

об’єктів та даних з інших програм. 3 4

ЗМ-Л2 Системи табличної обробки даних. Загальна характеристика, функціональні можливості, призначення табличного процесору MS Excel.

2 2

Обробка даних за допомогою MS Excel.

Редагування та форматування даних у таблицях MS Excel.

3 2

Обробка даних засобами функцій та формул у табличному процесорі MS Excel. Використання вбудованих функцій та створення власних.

4 3

Засоби аналізу даних у MS Excel. Сортування, групування, фільтрація, даних у таблицях MS Excel.

4 2

Засоби графічної інтерпретації даних у MS Excel.

Створення, редагування, форматування діаграм.

Використання Майстра Діаграм MS Excel. 2 4

ЗАЛІК 5

Разом за 1-й семестр: 30 35 ЗМ-Л3 Технологія створення презентації засобами

програми MS PowerPoint. Призначення та структура програми. Створення, збереження, редагування, форматування презентацій.

1 2

(6)

6

Застосування майстрів, шаблонів, об’єктів та

розмітки у презентаціях MS PowerPoint. 1 2 Додавання відео- та аудіо даних у презентацію.

Застосування гіперпосилань та об’єктів управління в презентації.

2 1

Використання анімаційних ефектів, SmartArt- об’єктів у презентаціях. Управління демонстрацією та показом.

2 1

ЗМ-Л4 Бази даних (БД). Етапи створення БД. Поняття

про системи управління базами даних (СУБД). 1 2 Основні поняття реляційної бази даних.

Визначення та створення структури БД в

предметній області. 2 2

СУБД MS Access. Типи даних, створення таблиць, подання Конструктора у СУБД MS Access

2 2

Упорядкування, пошук, фільтрування даних у БД.

Застосування макросів у СУБД MS Access.. 2 2 Технологія створення та використання запитів і

форм СУБД MS Access. Технологія створення, редагування та використання звітів СУБД MS Access.

2 1

ІСПИТ 20

Разом за 2-й семестр: 15 35

РАЗОМ: 45 70

Консультації: Гнатовська Ганна Арнольдівна, вівторок з 15:00- до 16:00, ауд. 240 НЛК№ 1.

2.2. Практичний модуль

Код Назва модуля та тем Кількість годин

аудиторні СРС ЗМ-П1 Лабораторна робота №1. Принципи роботи з ОС

Windows. 2 2

Лабораторна робота №2. Робота зі стандартними

програмами ОС Windows. 4 4

Лабораторна робота №3. Загальна характеристика програми MS Word. Створення, редагування та форматування текстових документів.

2 2

Лабораторна робота №4. Робота з графічними

об'єктами в MS Word. 2 4

Лабораторна робота №5. Робота зі списками в MS

Word. Вставка математичних формул. 2 4

(7)

7

Лабораторна робота №6. Вставка таблиць.

Створення блок-схем. 3 4

ЗМ-П2 Лабораторна робота №1. Логічні функції табличного

редактора MS Excel 3 4

Лабораторна робота №2. Консолідація даних в MS

Excel 3 4

Лабораторна робота №3. Технологія створення

зведених таблиць В MS Excel. 2 4

Лабораторна робота №4. Застосування функції ВПР в

Excel (VLOOKUP) при здійсненні аналізу даних. 3 4 Лабораторна робота №5. Бази даних в MS Excel 4 4 Разом за 1-й семестр: 30 40 ЗМ-П3 Лабораторна робота № 1. Вивчення інформаційної

технології розробки презентації в MS Power Point.

Створення презентацій в MS Power Point.

4 3

Лабораторна робота №2. Вивчення інформаційної технології завдання ефектів і демонстрації презентації в MS Power Point

4 4

Лабораторна робота №3. Додавання відео- та аудіо даних у презентацію. Застосування гіперпосилань та

об’єктів управління в презентації. 4 2

ЗМ-П4 Лабораторна робота №1. Створення та модифікація таблиць в СУБД MS ACCESS. Встановлення ключів, індексів, обмежень цілісності. Створення схеми даних.

4 2

Лабораторна робота №2. Проектування екранних форм для додавання даних до таблиць. Створення елементів управління та зміна їх властивостей.

3 4

Лабораторна робота №3. Створення запитів в

режимі конструктора. 4 4

Лабораторна робота №4. Створенню звітів в СУБД

MS Access 4 4

Лабораторна робота №5. Створення головної кнопкової форми інтерфейсу користувача БД та її настройка.

3 2

Разом за 2-й семестр: 30 25 РАЗОМ 60 65 Перелік лабораторій: 1. Лабораторія 240 НЛК №1, лабораторія 215 НЛК №2 2. Перелік лабораторного обладнання: Комп’ютери (ОЗП 3 Гб, 2.4 GHz); ПЗ: ОС Windows, пакет MS Office.

Консультації: Гнатовська Ганна Арнольдівна, вівторок з 15:00- до 16:00, ауд. 240 НЛК№ 1.

(8)

8

2.3. Самостійна робота студента та контрольні заходи Код

модуля Завдання на СРС та контрольні заходи Кількість годин

Строк проведення ЗМ-Л1 Підготовка до лекційних занять

Підготовка до модульної контрольної роботи № 1

Модульна контрольна робота № 1 (обов’язкова)

17

1-8 тижні 1-8 тижні 8 тиждень ЗМ-Л2 Підготовка до лекційних занять

Підготовка до модульної контрольної роботи № 3

Модульна контрольна робота № 2 (обов’язкова) 13

9-15 тижні 9-15 тижні 15 тиждень ЗМ-П1 підготовка матеріалів лабораторної роботи

підготовка до усного опитування напередодні відповідного лабораторного заняття

підготовка до захисту лабораторної роботи (обов’язкове)

20 1-8 тижні

ЗМ-П2 підготовка матеріалів лабораторної роботи

підготовка до усного опитування напередодні відповідного лабораторного заняття

підготовка до захисту лабораторної роботи (обов’язкове)

20 9-15 тижні

Підготовка до залікової контрольної роботи 5 15 тиждень Разом за 1-й семестр: 75

ЗМ-Л3 Підготовка до лекційних занять

Підготовка до модульної контрольної роботи № 3

Модульна контрольна робота № 3 (обов’язкова) 6

1-6 тижні 1-6 тижні 7 тиждень ЗМ-Л4 Підготовка до лекційних занять

Підготовка до модульної контрольної роботи № 4

Модульна контрольна робота № 4 (обов’язкова) 9

7-15 тижні 7-15 тижні 15 тиждень ЗМ-П3 підготовка матеріалів лабораторної роботи

підготовка до усного опитування напередодні відповідного лабораторного заняття

підготовка до захисту лабораторної роботи (обов’язкове)

9 1-7 тижні

ЗМ-П4

підготовка матеріалів лабораторної роботи

підготовка до усного опитування напередодні відповідного лабораторного заняття

підготовка до захисту лабораторної роботи (обов’язкове)

16 8-15 тижні

ІСПИТ 20 Разом за 2-й семестр: 60 РАЗОМ 135

(9)

9

Перший семестр

1. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-Л1.

Контроль проводиться після вивчення лекційного матеріалу модуля ЗМ-Л1 в формі письмової модульної контрольної роботи МКР-1 тестового типу в якій студенти відповідають на 20 запитань. Результати роботи оформлюються на окремому аркуші. Час, що виділяється на виконання МКР-1 визначається при видачі завдання і не перевищує 1 академічної години.

Максимальна оцінка за контрольну роботу МКР-1 складає 25 балів або 1,25 балів за одну правильну відповідь. Критерії оцінювання результатів контрольного заходу: правильна відповідь на 18 і більше запитань – відмінно (22,5-25 балів), правильна відповідь на 15-17 запитань – добре (18,5-22,4 балів), правильна відповідь на 12-14 запитань – задовільно (15-18,4 балів), правильна відповідь менше ніж на 12 запитань – незадовільно (менше 15 балів).

2. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-Л2.

Контроль проводиться після вивчення лекційного матеріалу модуля ЗМ-Л2 в формі письмової модульної контрольної роботи МКР-2 тестового типу в якій студенти відповідають на 20 запитань. Результати роботи оформлюються на окремому аркуші. Час, що виділяється на виконання МКР-2 визначається при видачі завдання і не перевищує 1 академічної години.

Максимальна оцінка за контрольну роботу МКР-2 складає 25 балів або 1,25 балів за одну правильну відповідь. Критерії оцінювання результатів контрольного заходу: правильна відповідь на 18 і більше запитань – відмінно (22,5-25 балів), правильна відповідь на 15-17 запитань – добре (18,5-22,4 балів), правильна відповідь на 12-14 запитань – задовільно (15-18,4 балів), правильна відповідь менше ніж на 12 запитань – незадовільно (менше 15 балів).

3. Методика підсумкового оцінювання контрольних заходів для всіх лекційних модулів у 1-му семестрі.

Підсумкова оцінка за всі лекційні модулі у 1-му семестрі дорівнює сумі набраних балів за лекційні модулі ЗМ-Л1, ЗМ-Л2 яка не може перевищувати 50 балів.

4. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-П1.

За весь практичний модуль встановлена максимальна оцінка 25 балів.

За лабораторну роботу №1 встановлена максимальна оцінка 4 бала.

За лабораторну роботу №2 встановлена максимальна оцінка 4 балів.

За лабораторну роботу №3 встановлена максимальна оцінка 4 балів.

За лабораторну роботу №4 встановлена максимальна оцінка 4 балів.

За лабораторну роботу №5 встановлена максимальна оцінка 5 балів.

За лабораторну роботу №6 встановлена максимальна оцінка 4 балів.

(10)

10 До оцінки за лабораторні роботи входить:

– оцінка за виконання лабораторної роботи 50%

– усного опитування 20%

– захист лабораторної роботи 30%

Підсумковою оцінкою за кожну лабораторну роботу буде сума балів за усне опитування, перевірку виконання лабораторної роботи та захист лабораторної роботи.

Підсумковою оцінкою за весь лабораторний модуль буде сума балів за всі лабораторні роботи.

Критерії оцінювання результатів контрольного заходу для ЗМ-П1:

25–23 балів – відмінно, 22–19 балів – добре, 18-15 балів – задовільно, менше 15 балів – незадовільно.

5. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-П2.

За весь практичний модуль встановлена максимальна оцінка 25 балів:

За лабораторну роботу №1 встановлена максимальна оцінка 5 балів.

За лабораторну роботу №2 встановлена максимальна оцінка 5 балів.

За лабораторну роботу №3 встановлена максимальна оцінка 5 балів.

За лабораторну роботу №4 встановлена максимальна оцінка 5 балів.

За лабораторну роботу №5 встановлена максимальна оцінка 5 балів.

До оцінки за лабораторні роботи входить:

– оцінка за виконання лабораторної роботи 50%

– усного опитування 20%

– захист лабораторної роботи 30%

Підсумковою оцінкою за кожну лабораторну роботу буде сума балів за усне опитування, перевірку виконання лабораторної роботи та захист лабораторної роботи.

Підсумковою оцінкою за весь практичний модуль буде сума балів за всі лабораторні роботи.

Критерії оцінювання результатів контрольного заходу для ЗМ-П2:

18-20 бали – відмінно, 16-18 балів – добре, 12-16 балів – задовільно, менше 12 балів – незадовільно.

6. Методика оцінювання за всіма змістовними модулями у 1-му семестрі.

Підсумковою оцінкою за всіма змістовними модулями (ОЗ) буде сума балів за лекційні модулі (максимальна оцінка – 50 балів), за лабораторні модулі (максимальна оцінка – 50 балів). Допуск до семестрового заліку за підсумками модульного контролю розглядається тільки при умові, що фактична сума накопичених за семестр балів за лабораторну частину складає не менше 50% (25 балів) і за теоретичну частину не менш 50% (25 балів). В іншому випадку студент вважається таким, що не виконав навчального плану дисципліни, і не допускається до заліку.

(11)

11

7. Методика проведення та оцінювання підсумкового контрольного заходу у 1-му семестрі .

Підсумковий контрольний захід проводиться у формі залікової роботи тестового типу, в якій студенти відповідають на 20 запитань. Результати роботи оформлюються на окремому аркуші. Час, що виділяється на виконання залікової роботи визначається при видачі завдання і не перевищує 1 академічної години.

Максимальна оцінка за залікову роботу складає 100 балів. Оцінка еквівалентна відсотку правильних відповідей на запитання. Критерії оцінювання результатів залікової контрольної роботи: 90 балів і більше правильних відповідей – відмінно, 74…89,9 балів – добре, 60…73,9 балів – задовільно, менше 60 балів – незадовільно.

8. Методика підсумкового оцінювання за дисципліну у 1-му семестрі.

Сума балів, яку одержав студент за лекційні модулі, за лабораторні модулі і за залікову роботу формують інтегральну оцінку студента з навчальної дисципліни.

Семестровий залік з дисципліни виставляється студенту, у якого інтегральна сума за теоретичну та лабораторну частини складає не менше 60% від максимально можливої при умові виконання усіх вимог.

Інтегральна оцінка (В) за дисципліну розраховується за формулою:

В = 0,75  ОЗ + 0,25  ОЗКР,

де ОЗ – кількісна оцінка (у відсотках від максимально можливої) за змістовними модулями та індивідуальним завданням, ОЗКР – кількісна оцінка (у відсотках від максимально можливої) залікової контрольної роботи.

Наприкінці сесії студент отримує інтегральну оцінку з дисципліни за всіма системами оцінювання наступним чином: студент, який не має на початок заліково-екзаменаційної сесії заборгованості по дисципліні, отримує якісну оцінку (зараховано або не зараховано) за умови: 1) якщо має на останній день семестру інтегральну суму балів поточного контролю достатню (ОЗ ≥ 60 %) для отримання позитивної оцінки, 2) має ОЗКР ≥ 50 % від максимально можливої суми балів за залікову контрольну роботу.

Другий семестр

9. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-Л3.

Контроль проводиться після вивчення лекційного матеріалу модуля ЗМ-Л3 в формі письмової модульної контрольної роботи МКР-3 тестового типу в якій студенти відповідають на 20 запитань. Результати роботи оформлюються на окремому аркуші. Час, що виділяється на виконання МКР-3 визначається при видачі завдання і не перевищує 1 академічної години.

Максимальна оцінка за контрольну роботу МКР-3 складає 25 балів або 1,25 балів за одну правильну відповідь. Критерії оцінювання результатів контрольного заходу: правильна відповідь на 18 і більше запитань – відмінно (22,5-25 балів),

(12)

12

правильна відповідь на 15-17 запитань – добре (18,5-22,4 балів), правильна відповідь на 12-14 запитань – задовільно (15-18,4 балів), правильна відповідь менше ніж на 12 запитань – незадовільно (менше 15 балів).

10. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-Л4.

Контроль проводиться після вивчення лекційного матеріалу модуля ЗМ-Л4 в формі письмової модульної контрольної роботи МКР-4 тестового типу в якій студенти відповідають на 20 запитань. Результати роботи оформлюються на окремому аркуші. Час, що виділяється на виконання МКР-4 визначається при видачі завдання і не перевищує 1 академічної години.

Максимальна оцінка за контрольну роботу МКР-4 складає 25 балів або 1,25 балів за одну правильну відповідь. Критерії оцінювання результатів контрольного заходу: правильна відповідь на 18 і більше запитань – відмінно (22,5-25 балів), правильна відповідь на 15-17 запитань – добре (18,5-22,4 балів), правильна відповідь на 12-14 запитань – задовільно (15-18,4 балів), правильна відповідь менше ніж на 12 запитань – незадовільно (менше 15 балів).

11. Методика підсумкового оцінювання контрольних заходів для всіх лекційних модулів у 2-му семестрі.

Підсумкова оцінка за всі лекційні модулі у 2-му семестрі дорівнює сумі набраних балів за лекційні модулі ЗМ-Л3, ЗМ-Л4 яка не може перевищувати 50 балів.

12. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-П3.

За весь практичний модуль встановлена максимальна оцінка 20 балів.

За лабораторну роботу №1 встановлена максимальна оцінка 5 бала.

За лабораторну роботу №2 встановлена максимальна оцінка 10 балів.

За лабораторну роботу №3 встановлена максимальна оцінка 5 балів.

До оцінки за лабораторні роботи входить:

– оцінка за виконання лабораторної роботи 50%

– усного опитування 20%

– захист лабораторної роботи 30%

Підсумковою оцінкою за кожну лабораторну роботу буде сума балів за усне опитування, перевірку виконання лабораторної роботи та захист лабораторної роботи.

Підсумковою оцінкою за весь лабораторний модуль буде сума балів за всі лабораторні роботи.

Критерії оцінювання результатів контрольного заходу для ЗМ-П3:

20–18 балів – відмінно, 17–15 балів – добре, 16-12 балів – задовільно, менше 12 балів – незадовільно.

13. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-П4.

За весь практичний модуль встановлена максимальна оцінка 30 балів:

За лабораторну роботу №1 встановлена максимальна оцінка 5 балів.

За лабораторну роботу №2 встановлена максимальна оцінка 5 балів.

(13)

13

За лабораторну роботу №3 встановлена максимальна оцінка 5 балів.

За лабораторну роботу №4 встановлена максимальна оцінка 10 балів.

За лабораторну роботу №5 встановлена максимальна оцінка 5 балів.

До оцінки за лабораторні роботи входить:

– оцінка за виконання лабораторної роботи 50%

– усного опитування 20%

– захист лабораторної роботи 30%

Підсумковою оцінкою за кожну лабораторну роботу буде сума балів за усне опитування, перевірку виконання лабораторної роботи та захист лабораторної роботи.

Підсумковою оцінкою за весь практичний модуль буде сума балів за всі лабораторні роботи.

Критерії оцінювання результатів контрольного заходу для ЗМ-П4:

27-30 бали – відмінно, 23-26 балів – добре, 18-22 балів – задовільно, менше 18 балів – незадовільно.

14. Методика оцінювання за всіма змістовними модулями у 2-му семестрі.

Підсумковою оцінкою за всіма змістовними модулями (ОЗ) буде сума балів за лекційні модулі (максимальна оцінка – 50 балів), за практичні модулі (максимальна оцінка – 50 балів). Допуск до семестрового іспиту за підсумками модульного контролю розглядається тільки при умові, що фактична сума накопичених за семестр балів за практичну частину складає не менше ніж 50 балів за практичну частину. В іншому випадку студент вважається таким, що не виконав навчального плану дисципліни, і не допускається до іспиту.

15. Методика проведення та оцінювання підсумкового контрольного заходу у 2-му семестрі .

Підсумковий контрольний захід проводиться у формі іспиту (екзамену).

Екзаменаційні білети пропонуються у вигляді тестових завдань закритого типу.

Результати роботи оформлюються на окремому аркуші. Час, що виділяється на виконання екзаменаційної роботи визначається при видачі завдання і не перевищує 1 академічних годин.

Максимальна оцінка за екзаменаційну роботу складає 100 балів. Загальна екзаменаційна оцінка (бал успішності) еквівалентна відсотку правильних відповідей із загального обсягу питань екзаменаційного білету (20 питань).

Критерії оцінювання результатів екзамену: 90 балів і більше правильних відповідей – відмінно, 74…89,9 балів – добре, 60…73,9 балів – задовільно, менше 60 балів – незадовільно.

10. Методика підсумкового оцінювання за дисципліну у 2-му семестрі.

Підсумкова оцінка за дисципліну у 2-му семестрі є усередненою між оцінкою за змістовні модулі та оцінкою за іспит. Якщо студент за підсумками іспиту отримав загальну кількісну оцінку менше 50% (від максимально можливої на екзамені), то викладачем виставляється у графі 6 загальний 9 8 бал успішності, який дорівнює балу успішності на іспиті (графа 5).

(14)

14

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Рекомендується наступний порядок вивчення дисципліни „Інформаційні системи та технології ”:

– зміст кожної теми курсу вивчається за допомогою навчальної та методичної літератури, що наведена в списку;

– після засвоєння змісту кожної теми курсу потрібно відповісти на запитання для самоперевірки, що наведені у даному документі і відповідній літературі;

– якщо виникли питання при вивченні теоретичного матеріалу або при виконанні практичних завдань, то потрібно звернутись до викладача, який читав лекції та проводив практичні заняття.

3.1. Модуль ЗМ-Л1 3.1.1. Повчання

Розділи модуля ЗМ-Л1 формують у студентів уявлення про основні поняття інформації та інформатики; сучасні інформаційні технології та їх використання у туристичному бізнесі; поняття архітектури ПК; архітектуру та характеристики основних пристроїв ПК; програмне забезпечення ПК; принципи роботи з ОС Windows; основні поняття ОС Windows; призначення пакета MS Office;

призначення та можливості системи обробки текстової інформації; загальну характеристику редактора MS Word; принципи редагування та форматування текстових документів засобами MS Word.

При вивченні цих розділів необхідно звернути увагу на базові принципи архітектури мікропроцесорних систем, обміну даними, методи зберігання даних, інтерфейси.

Питання для самоперевірки, якіпотрібні для засвоєння модуля ЗМ-Л1 дисципліни „Інформаційні системи та технології”, наведені нижче:

1. Основний елемент персональних комп'ютерів? [1, с. 23 – 29]

2. Постійний запам'ятовуючий пристрой служить для? [1, с. 28 – 29].

3. Зовнішня пам'ять призначена для? [1, с. 44 – 45]

3. Одиниці виміру інформації? [1, с. 12 – 14]

4. В семи байтах? [1, с. 12 –14]

5. Яка система числення використовується у ПК? [1, с. 13 – 14]

6. Процесор обробляє інформацію, яка зберігається? [2, с. 23 - 29]

7. Що не відноситься до пристроїв введення-виведення? [2, с. 36 – 38]

8. Який пристрій є пристроєм введення? [2, с. 23 – 29]

9. Оперативна пам'ять ПК служить для? [2, с. 28 - 29]

10. Після відключення живлення комп'ютера знищуються дані, які знаходяться в?

[2, с. 28 – 29].

11. В п'яти кілобайтах? [1, с. 12 - 14].

12. Ярлик, створений в операційній системі Windows - це? [1, с. 50-52]

13. Потужний текстовий процесор для ОС Windows? [1, с. 65 - 68]

14. Пиксель - це? [1, с. 16]

(15)

15 15. Розмір шрифту - це? [1, с. 75]

16 Архіватори - програми, які здійснюють? [1, с. 68 - 72]

17. Внутрішня пам'ять ділиться на? [1, с. 28 – 29]

18. Пристроями зовнішньої пам'яті є? [1, с. 44 – 45]

19. Пристроями виведення є? [1, с. 23 – 29]

20. Пристрій виведення призначений для? [1, с. 23 – 29]

21. Периферійні пристрої ПК призначені? [1, с. 39 – 44]

22. Види програмного забезпечення? [1, с. 5 – 20].

23. Архітектура ПК це? [1, с. 20 – 23]

24. Системи числення які застосовуються для представлення інформації в ПК? [1, с. 12 – 15] .

25. Назвіть програми Windows? [1, с. 59 – 62].

3.2. Модуль ЗМ-Л2 3.2.1. Повчання

Розділи модуля ЗМ-Л2 формують у студентів уявлення про загальну характеристику і призначення MS Excel; основні прийоми обробки даних за допомогою MS Excel; поняття робочої книги та аркушів, введення даних, редагування та форматування даних у таблицях MS Excel; використання та призначення функцій та формул в MS Excel; призначення та основи використання баз даних у середовищі MS Excel; створення, редагування, форматування діаграм;

Питання для самоперевірки, які потрібні для засвоєння модуля ЗМ-Л2 дисципліни „Інформаційні системи та технології”, наведені нижче:

1. Табличний процесор Excel призначений для ? [1, с. 96 ] 2. Осередок в Excel – це? [1, с. 96 ]

3. Яке посилання називається відносним? [1, с.93]

4. Яке посилання називається абсолютним? [1, с.93]

5. Що таке функція у Excel ? [1, с. 96 ]

6. Для чого використовують функції у Excel ? [1, с. 96 -101]

7. Які обчислення можна проводити за допомогою функцій у Excel ? [1, с.

96 -101]

8. Які правила синтаксису функцій у Excel ? [1, с. 96 -101]

9. Синтаксис логічної функції ЕСЛИ? [3, с.13]

10. Чи змінюються при переміщенні або копіюванні в електронній таблиці відносні посилання? [1, с.93]

11. Чи змінюються при переміщенні або копіюванні в електронній таблиці абсолютні посилання? [1, с.93]

12. Яка формула буде отримана при копіюванні в осередок С3, формули з комірки С2? [1, с.93]

13. Як зафіксувати абсолютну адресу комірки? [1, с.93 - 94]

14. У Excel адреса осередку $В$2 є? [1, с.93-94]

15. Як виділити осередок, весь рядок, весь стовпець? [1, с. 92 - 96]

(16)

16

16. Як виділити блок осередків, всю таблицю? [1, с.101]

17. Основне призначення функції ВПР? [3, с.41 - 42]

18. Як визначається адреса виділеної комірки? [1, с.94]

19. Назвіть назви типів стандартних діаграм в Excel? [3, с.67 – 69]

20. Як вставити в діаграму нові дані? [1, с.105– 108]

21. Як встановити формат комірки (грошовий, числовий, текстовий)? [1, с.103 ]

3.3. Модуль ЗМ-Л3

3.3.1. Повчання

Розділи модуля ЗМ-Л3 формують у студентів уявлення про технологію створення презентації засобами програми MS PowerPoint; поняття майстрів, шаблонів, об’єктів та розмітки у презентаціях MS PowerPoint. Додавання відео- та аудіо даних у презентацію; застосування гіперпосилань та об’єктів управління в презентації; використання анімаційних ефектів, SmartArt-об’єктів, а також режими перегляду презентацій.

При вивченні цих розділів необхідно звернути увагу на базові принципи Технологія створення презентації засобами програми MS PowerPoint та можливості використання для візуалізації інформації різних об’єктів:

гіперпосилань, SmartArt, анімаційних ефектів, а також застосування у презентації відео та аудіо інформації.

Питання для самоперевірки, які потрібні для засвоєння модуля ЗМ-Л3 дисципліни „Інформаційні системи та технології”, наведені нижче:

1. Що таке презентація? [1, с.163]

2. Головне призначення презентацій? [1, с.163]

3. Для чого використовується і які можливості надає додаток MS Power Point? [1, с.164]

4. Як запустити додаток MS Power Point? [1, с.164 - 165]

5. Основні елементи вікна MS Power Point. [1, с.165]

6. Як змінити розмітку слайда презентації? [1, с.167]

7. Як поміняти шаблон оформлення слайда? [1, с.171]

8. Що таке шаблон оформлення слайда? [1, с.171 - 172]

9. Як застосувати шаблон оформлення до всіх слайдів? [1, с.171 - 172]

10. Основні функції Кольорової схеми слайда? [1, с.171 - 172]

11. Як вибрати Кольорову схему слайда? [1, с.171 - 172]

12. Режими відображення презентації? [1, с.175 - 176]

13. Поясніть, який режим перегляду презентації доцільно використовувати? [1, с.175 - 176]

14. Як створити новий слайд? [1, с.167]

15. Які режими перегляду презентацій існують в Power Point? [1, с.175 - 176]

(17)

17

16. Які засоби мультимедіа можна використовувати для ілюстрації змісту презентації? [1, с.168 - 169]

17. У якому випадку зручніше використовувати презентацію, керовану людиною, а в якому - комп'ютером? [1, с.175 - 176]

18. Потокова презентація – це? [1, с. 163]

19. Слайдова презентація – це? [1, с. 163]

20. Який формат файлів створених презентацій у Microsoft PowerPoint? [1, с.164- 165]

21. Які SmartArt-об’єкти можливо використовувати у презентації? [1, с.166 – 178]

22. Як додати перехід між слайдами презентації? [1, с.166 – 168].

23. Які анімаційні ефекти застосовують до об’єктів презентації? [1, с.170 – 174]

3.4. Модуль ЗМ-Л4 3.4.1. Повчання

Розділи модуля ЗМ-Л4 формують у студентів уявлення про бази даних та системи управління базами даних; загальну характеристику, моделі даних та етапи побудови базами даних з обраної предметної області у СУБД MS Access;

технологію створення, редагування та використання запитів та звітів СУБД MS Access; технологію створення та використання форм та макросів у СУБД MS Access.

При вивченні цих розділів необхідно звернути увагу на базові принципи, моделі та етапи проектування баз даних та основні правила побудови БД у СУБД MS Access.

Питання для самоперевірки, які потрібні для засвоєння модуля ЗМ-Л4 дисципліни „Інформаційні системи та технології”, наведені нижче:

1. Дайте визначення поняттю бази даних? [1, с. 123]

2. Дайте визначення поняттю СУБД? [1, с. 123]

3. Коли слід використовувати БД? [1, с. 125 - 126]

3. Перерахуйте об'єкти СУБД ACCESS? [1, с. 137 - 138]

4. Наведіть послідовність дій для створення таблиць в режимі конструктора? [1, с.

138 - 140]

5. Перерахуйте елементи конструктора таблиць? [1, с. 139 - 140]

6. Перерахуйте типи даних і їх призначення? [1, с. 139]

7. Як встановлюються прості первинні ключі? [1, с. 140 - 141]

8. Як встановлюються складні первинні ключі? [1, с. 140 - 141]

10. Індексоване поле – це? [1, с. 140 - 141]

11. Як здійснюється створення додаткових індексів? [1, с. 140 - 142]

12. Вкажіть типи полів, для яких не можна встановити індекси. [1, с. 140 - 142]

13. Як відбувається зміна структури таблиці: видалення поля, перейменування полів, зміна типу даних? [1, с. 140]

(18)

18

14. Як встановити зв‘язки між таблицями та отримати схему даних? [1, с. 141 - 142]

15.Зв'язок між таблицями – один-до-багатьох передбачає? [1, с. 125 - 128]

16. Зв'язок між таблицями – дин-до-одного передбачає? [1, с. 125 - 128]

17. Що таке SQL? [1, с. 146]

18. Для чого створюють звіти? [1, с. 152 - 153]

19. Дайте визначення запиту до бази даних. [1, с. 146 - 147]

20. Які існують варіанти зовнішнього вигляду форм? [1, с. 158 - 160]

21. Як створити головну кнопкову форму? [1, с. 158 - 159]

22. Призначення пошуку у БД? [1, с.156 – 158].

23. Для чого використовують фільтри даних у БД? [1, с.156 – 162]

24. Основні функції СУБД? [1, с. 123 - 126]

3.5. Модуль ЗМ-П1

При вивченні практичного модуля студенти набувають уміння роботи:

операційній системі Windows; з файловою структурою програми Провідник; з стандартними програмами Windows: текстовим редактором Блокнот, програмою Калькулятор та графічним редактором Paint; з системою обробки текстової інформації засобами редактора MS Word. Набувають навичок створення, редагування та форматування текстових документів з різними об’єктами.

При вивченні цього модуля необхідно звернути увагу на практичне застосування одержаних теоретичних знань щодо можливостей використовувати інформаційні технології для обробки текстової інформації і створення засобами редактора MS Word текстових документів що мають різні об’єкти.

Перевірка якості засвоєних знань і одержаних навичок при вивченні цього модуля здійснюється викладачем під час проведення лабораторних занять шляхом усного опитування з наведених для теоретичних модулів питань і перевіркою якості виконання лабораторних робот.

Питання для самоперевірки 1. 1 Тбайт - це? [1, с. 12 – 14]

2. Одиниці виміру інформації? [1, с. 12 – 14]

3. Призначення операційної системи Windows? [1, с.50]

4. Перерахуйте основні програми-додатки Windows [1, с.65 - 68]

5. Що таке Робочий стіл Windows? [1, с.52]

6. Дайте визначення паки, файлу, ярлика? [1, с.50 - 52]

7. Що таке панель задач? [1, с.53]

8. Як швидко зайти у властивості виділеного об'єкту? [1, с.50 - 52]

9. Як додати мову, якої немає на мовній панелі? [1, с.53]

10. Як вистроїти декілька відкритих вікон каскадом, зверху вниз, зліва направо?

[1, с.53 - 55]

11. Як надати користувачу можливість роботи з декількома вікнами? [1, с.53 - 55]

(19)

19

12. Як встановити Автоматичне перенесення слів в кінці рядка? [1, с.75 - 77]

13. Як встановити поля, розмір і орієнтацію листа? [1, с.77]

14. В яких режимах працює калькулятор? [1, с.65 - 68]

15. Поясніть призначення клавіш С, СЕ, Back [1, с.65 - 68]

16. Назвіть основні функції калькулятора. [1, с.65 - 68]

17. Як змінити розмір рисунка в графічному редакторі Paint? [1, с.65 - 67]

18. Як образом можна намалювати горизонтальну лінію? [1, с. 66]

19. Як скопіювати частину малюнка в буфер обміну? [1, с.65 - 67]

20. Як вставити вміст буфера в малюнок? [1, с. 67]

21. Як перемістити частину зображення в інше місце?

22. Як додати в малюнок напис? [1, с.65 - 66]

3.6. Модуль ЗМ-П2

При вивченні цього практичного модуля студенти набувають уміння обробки та аналізу табличних даних за допомогою редактора MS Excel, а саме:

здійснювати організацію табличної інформації у вигляді списку даних за допомогою редактора електронних таблиць Microsoft Excel; здійснювати сортування і відбір даних за допомогою фільтрів; будувати зведені таблиці;

будувати діаграми, графіки; використовувати формули та різні функції для аналізу фінансових даних; здійснювати статистичний аналіз.

При вивченні цього модуля необхідно звернути увагу на практичне застосування одержаних теоретичних знань щодо можливостей використання інформаційних технологій при опрацюванні електронних таблиць, обробки та аналізу даних засобами редактора MS Excel.

Перевірка якості засвоєних знань і одержаних навичок при вивченні цього модуля здійснюється викладачем під час проведення лабораторних занять шляхом усного опитування з наведених для теоретичних модулів питань і перевіркою якості виконання лабораторної роботи.

Питання для самоперевірки

1. Для виділення декількох інтервалів осередків утримують клавішу? [1, с.93 - 94]

2. Маркер автозаповнення (чорний хрестик) з'явиться, якщо курсор поставити? [1, с. 101]

3. Електронна таблиця являє собою? [1, с. 90]

4. Чому дорівнюватиме значення осередку С1, якщо в нього ввести формулу = А1

* B1? [1, с. 93 – 94]

5. Для користувача осередок електронної таблиці ідентифікуються? [1, с. 92 – 94]

6. Вираз 5 (A2 + C3): 3 (2B2-3D3) в електронній таблиці має вигляд? [1, с. 96 –101]

7. Дані, що містяться в осередку, можна редагувати за допомогою? [1, с.92 - 96]

8. Чому дорівнюватиме значення осередки А8, якщо в неї ввести формулу = СУММ (A1: A7) / 2 [1, с. 96 –101]

(20)

20

9. Величина, яка має одне й те саме значення в будь-який момент часу, називається … [1, с. 92 –94]

10. Як побачити повний вміст комірки, якщо вона виходить за межі видимості осередку? [1, с.94 – 96 ]

11. Як змінити ширину стовпця, висоту рядка? [1, с.102 – 104 ] 12. Як автоматично підігнати ширину стовпців? [1, с.102 – 104 ]

13. Як заповнити ряд однаковими або послідовними значеннями? [1, с.101]

14. Які особливості поширення формули на ряд послідовних осередків? [1, с.101]

15. Як розташувати заголовок таблиці в кілька рядків? [1, с.102 - 104]

16. Як виконати обрамлення таблиці? [1, с.102 – 104]

17. Що мають на увазі під словом консолідація в Excel? [3, с.28 ]

18. Якщо списки утворюють кілька таблиць, представлених в Excel, які мають різну структуру, чи можна здійснювати з ними процедуру консолідації? [3, с.29 – 30]

19. Як правильно ставити умови консолідації даних по категоріях? [3, с.41 – 44]

20. Що означають всі аргументи функції ВПР (VLOOKUP)? [3, с.43]

21. Як додати назву діаграми? [1, с.105– 108]

3.7. Модуль ЗМ-П3

При вивченні цього практичного модуля студенти набувають уміння створювати презентації засобами MS PowerPoint; використовувати можливості Майстрів створення презентацій, структур та шаблонів редактора PowerPoint;

додавати гіперпосилання, відео- та аудіо інформацію у презентацію;

використовувати об’єктів управління в презентації.

При вивченні цього модуля необхідно звернути увагу на практичне застосування одержаних теоретичних знань щодо можливостей використання інформаційних технологій створення, редагування та форматування презентацій засобами MS PowerPoint.

Перевірка якості засвоєних знань і одержаних навичок при вивченні цього модуля здійснюється викладачем під час проведення лабораторних занять шляхом усного опитування з наведених для теоретичних модулів питань і перевіркою якості виконання лабораторної роботи.

Питання для самоперевірки

1. Як визначають потрібну кількість слайдів у презентації [1, с. 168– 169]

2. Як застосувати до слайда новий обраний макет? [1, с. 169]

3. Як змінити порядок слайдів у презентації? [1, с. 170]

4. У якому режимі настроюються анімаційні ефекти об’єктів презентації? [1, с.172 - 175]

5. Як переглянути список анімаційних ефектів? [1, с.174 - 175]

6. Як додати анімаційні ефекти переходів між слайдами? [5, с.13 - 15]

7. Як відключити анімаційний ефект об’єкта слайда? [5, с.13 - 15]

8. Як скасувати ефект на перехід між слайдами презентації? [5, с.13 - 15]

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Здатність розробляти програмне забезпечення: розуміти та застосовувати основи логіки для вирішення проблем; вміти конструювати, виконувати та

Застосовувати методології що ведуть до створення програмних продуктів (ПП): від розробки вимог до ПП через проектування, розробку та

Розділи модуля ЗМ-Л1 формують у студентів уявлення про базові поняття та основи теорії прийняття рішень; класи концептуальних задач і

Перевірка якості засвоєних знань і одержаних навичок при вивченні цього модуля здійснюється викладачем під час проведення лабораторних занять шляхом

При вивченні цього лабораторного модуля студенти набувають уміння обробки, консолідації та аналізу даних за допомогою табличного процесора MS Excel

При вивченні цього лабораторного модуля студенти набувають уміння обробки, консолідації та аналізу даних за допомогою табличного процесора MS Excel

Розділи модуля ЗМ-Л1 формують у студентів уявлення про зображення та засоби їх одержання, про види та зміст процедур обробки зображень,

При використанні стратегії, що базується на безлічі специфічних інтересів у моделі рекламної підтримки (1, ст.. Властивістю Web-порталу,

Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Світлотехнічні установки та системи» (для студентів

Мета Висвітленняпереліку показників екологічної інформації, які вимірюються на межі екологічного моніторингу і використовується для аналізу

показники екологічного стану природних ресурсів (атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів);..

При вивченні теми звернути особливу увагу на такі питання: основні джерела міжнародного права охорони навколишнього природного середовища; установчі

Мета Ознайомлення студентів з практичними проблемами охорони та відтворення природних екосистем шляхом створення та розширення

Запитання, що входять до тестів до модуля ЗМ-Л1 і являють собою необхідний мінімум знань, який необхідний для засвоєння дисципліни

8 Яка команда відповідає за масштабування вісі абсцис при редагуванні графічної структури.. 9 За допомогою якого символу приєднуються

Мета Формування у аспірантів теоретичних і практичних основ методології та технології моделювання у процесі дослідження,

- усного опитування при підготовці до кожної лабораторної роботи з метою допуску до її виконання (кількість запитань – до 5, максимальна

Для кожної лабораторної роботи, якщо студент за усне опитування одержав 2 і менше балів він не допускається до виконання роботи, а

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97); Державні гігієнічні нормативи. Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду

Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни „Фізичні основи радіометрії та дозиметрії”для студентів 4-го курсу денної

При вивченні теми необхідно звернути увагу на ентропію системи як важливий термодинамічний параметр, що характеризує ступінь наближення

До оцінки за лабораторні роботи входить: – оцінка за виконання лабораторної роботи 50% – усного опитування 20% – захист лабораторної роботи

Визначити середньорічну виробничу потужність, вихідну потужність підприємства на кінець планованого періоду (роки), середньорічну виведену