• No results found

денної форми навчання Суми 2012 (2)Тестові завдання для складання державного ліцензійного іспиту "Крок-1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "денної форми навчання Суми 2012 (2)Тестові завдання для складання державного ліцензійного іспиту "Крок-1"

Copied!
371
0
0

Повний текст

(1)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ

"КРОК-1. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА"

З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

для самостійної роботи студентів

спеціальностей 7.12010001 "Лікувальна справа"

і 7.12010003 "Медико-профілактична справа"

денної форми навчання

Суми 2012

(2)

Тестові завдання для складання державного ліцензійного іспиту "Крок-1. Загальна лікарська підготовка" з медичної біо- логії. Для самостійної роботи студентів спеціальностей 7.12010001 "Лікувальна справа" і 7.12010003 "Медико-профілак- тична справа" денної форми навчання / Укладач О. Ю. Смірнов.

– Суми: Електронне видання, 2012. – 371 с.

Кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології Медичний інститут Сумського державного університету

Даний збірник містить 1597 ситуаційних задач (тестів) з медичної біоло- гії (генетики, деяких питань загальної біології, а також паразитології), які вхо- дять до банку даних медичного ліцензійного іспиту "Крок-1" а також розроблені укладачем, пропонувалися на ліцензійних іспитах (до 2012 р. включно) та ви- користовуються в навчальних закладах України на підсумкових заняттях; із них 1472 включені до основного тексту. Тестові завдання мають відмічені пра- вильні відповіді, що дозволяє використовувати їх для самонавчання й самому здійснювати контроль рівня своїх знань.

До деяких тестових питань даються коментарі й зауваження. Особлива увага приділяється помилкам у тестах.

© Укладання, правка, коментар, переклад. О. Ю. Смірнов, 2012

http://physiology.med.sumdu.edu.ua/

[email protected]

(3)

ЗМІСТ

До читачів 4

Цитологія та цитогенетика 9

Класична генетика 53

Молекулярна генетика 88

Медична генетика 141

Популяційна генетика й еволюція 219 Деякі питання загальної біології 227

Найпростіші 263

Гельмінти 299

Членистоногі 348

Змішані питання з паразитології 365

(4)

Специалист – это человек, которого учили, научили и проверили, чему он научился.

Сергей Николаев, канд. мед. наук

ДО ЧИТАЧІВ

Перевірка отриманих знань може проводитися за допомогою як простих тестів, так і так званих тестових ситуаційних задач. У цих за- дачах описується якась справжня чи вигадана клінічна ситуація (випа- док із хворим), ставиться запитання, а далі перелічуються відповіді, з яких треба вибрати правильну (одну чи декілька). При розв'язуванні різноманітного роду ситуаційних задач необхідно показати вміння за- стосовувати отримані теоретичні й практичні знання й навички, на- приклад, за наведеним описом симптомів і анамнезом зробити припу- щення про можливе захворювання, запропонувати методи досліджен- ня для підтвердження діагнозу або за наведеним описом паразита впізнати його й назвати захворювання, яке він викликає.

До даного збірника увійшли тести зі "Збірника завдань для під- готовки до тестового екзамену із природничо-наукових дисциплін

«Крок-1. Загальна лікарська підготовка»" (К.: Медицина, 2004), збір- ника "Collection of tasks for preparing for test examination in natural sci- ence «Krok-1 General Medical Training»" (V. F. Moskalenko et al., eds. – K.: Medicine, 2006), деякі тести зі "Збірника задач і вправ з біології" за ред. А. Д. Тимченка (К.: Вища школа, 1992) та посібника "Медична біологія: Посібник з практичних занять" за ред. О. В. Романенка (К.:

Здоров'я, 2005), тести, які вміщені до бази даних Центру тестування професійної компетентності фахівців при Міністерстві охорони здо- ров'я України

1

(далі – БЦТ) і використовуються в навчальному процесі у вищих медичних навчальних закладах України, а також тести, роз- роблені укладачем.

Досить велика кількість тестів, поширених Центром тестування, мала різноманітні орфографічні

2

й стилістичні помилки, які ми випра- вили. Деякі питання мали також суттєві недоліки або й навіть помилки біологічного характеру; частина таких питань була перероблена ви-

1 Ці тести пропонуються на медичних ліцензійних іспитах "Крок-1. Загальна лікарська під- готовка" і "Крок-1. Стоматологія". База даних поповнюється щорічно, причому тести у 2000-2005 рр. розсилалися Центром тестування по ВНЗ України, з 2006 р. були закриті, а в 2010 рр. деякі з них були викладені на сайті Центру (http://testcentr.org.ua/). Російсько- мовні та англомовні тести були перекладені нами на українську мову.

2 Важко повірити, але їх була незчисленна кількість. Наприклад, замість термінів "серпо- подібноклітинна анемія", "гідрокортизон та преднізолон", "екзоцитоз", "комплементар- ність", "трофозоїт", "рикетсіоз", "дегельмінтизація", "аскаридоз" та "кропив'янка" було по- милково написано: "серпасто-клітинна анемія", "гідпокортизон та преднозолон", "екзоци- тиоз", "компліментарність", "трофозоїд", "рикеціоз", "дегельмінтезація", "аскародоз",

"крапівниця", і цей перелік можна було б продовжувати дуже довго. Просто жах! Хто б перевірив грамотність викладачів українських вишів?

(5)

кладачем (коментар наводиться у виносках, де зроблені посилання на оригінальні тексти БЦТ) і включена до основного тексту. Інші питан- ня через грубі помилки, допущені їх авторами, або з інших причин розглянуті з відповідними зауваженнями окремо після кожного розді- лу (надруковані дрібним шрифтом), але студентам

обов'язково пот- рібно з ними ознайомитися. Зрозуміло, тексти питань і відповідей на

самому іспиті можуть трохи відрізнятися від наведених у даному збірнику, але ці відмінності несуттєві.

Тестові завдання згруповані у 10 розділів (шість із них, присвя- чених генетиці й загальній біології, – у першій частині збірника, а чо- тири з паразитології – у другій), що дозволяє використовувати їх при тестуванні студентів на відповідних підсумкових заняттях. Питання з екології та біосфери, ембріології та вад розвитку, регенерації, адапта- ції людини до середовища, трансплантації та імунології включені до розділу "Деякі питання загальної біології".

Переходити до тестів слід тільки після вивчення відповідного розділу підручника. До кожного тесту даються п'ять відповідей, з яких лише одна є правильною й помічена плюсом. Працюючи з тестами, слід закрити папірцем позначки біля відповідей, вибрати відповідь на запитання, а потім перевірити її правильність. Якщо вибрана непра- вильна відповідь, треба подумати, чому, повторити матеріал. Отрима- ний результат за кількома тестами покаже високий або слабкий рівень вашої підготовки, що може допомогти в плануванні наступних занять.

Не слід відразу визуджувати правильні відповіді: по-перше, питання й відповіді, що винесені на саме тестування, можуть бути трохи інакше сформульовані, а по-друге, студент повинен розуміти суть явищ, чого зубрячкою домогтися неможливо. Тести – не джерело знань, а лише один із засобів контролю їх засвоєння.

Зробимо також деякі зауваження загального плану.

Автори тестів часто плутають слова "блювання" (процес) і

"блювота" (уміст шлунково-кишкового тракту, що викидається під час блювання); у текст ми внесли відповідні зміни.

У генетичних схемах схрещувань часто неправильно записують генотип – пишуть замість нього фенотип, наприклад, Rh та rh (треба R та

r або D та d). Записують фенотипи так: Rh(+) та Rh(–), хоча пра-

вильно Rh

+

і Rh

(або rh

). Склад каріотипу неправильно пишуть таким чином: 47XXX або 47 (XXX), а треба писати 47, XXX. Дуже часто в системі групи крові АВ0 (читається "а-бе-нуль") замість нуля пишуть велику букву О, що неправильно (помилка йде з англійської мови, де так прийнято). Багато хто плутає поняття "комплементарний" і "комп- ліментарний" (нуклеотиди в ДНК є комплементарними).

Написання термінів "овогоній", "овоцит", "овогенез", "глюта-

мін", "глютаміновий" є застарілим, і в даному збірнику використані

назви "оогоній", "ооцит", "оогенез", "глутамін", "глутаміновий". Не-

(6)

правильним є також написання видів РНК: Т-РНК, М-РНК, т-РНК, м- РНК і таке інше; треба писати тРНК, рРНК, мРНК, іРНК.

Досі трапляється використання термінів "ген-промотор", "ген- оператор" та "ген-термінатор", хоча вже давно молекулярні генетики користуються термінами "промотор", "оператор" і "термінатор", бо це є не самостійні гени, а лише невеличкі регуляторні ділянки гена (мож- ливо, помилка викликана неправильним перекладом англійських сло- восполучень gene promoter, gene terminator, які слід перекладати як промотор гена, термінатор гена, а не ген-промотор або ген-терміна- тор). Слід уживати слово "сперматозоїд" замість "сперматозоон" (ця помилка йде від неправильного перекладу англійського spermatozoon, хоча деякі англійські автори проводять різницю між термінами sper- matozoid та spermatozoon), "епікантус" замість "епікант". Хвороба Хартнепа має називатися хворобою Хартнапа. Часто в тестах згадує- ться "метод дерматогліфіки", але краще писати "дерматогліфічний ме- тод". Замість "розщеплення" губи (або "розщілина" губи чи піднебін- ня) треба писати щілина губи (або піднебіння), замість "щитовидна за- лоза" – "щитоподібна залоза".

Також автори часто плутають поняття "ймовірність" і "вірогід- ність" (російською відповідно "вероятность" і "достоверность"), за- даючи запитання: "Яка вірогідність народження..?" або "Який най- більш вірогідний діагноз?", що неправильно (треба "Яка ймовірність народження..?", "Який найбільш імовірний діагноз?").

І нарешті, слід мати на увазі, що, згідно із класифікацією мута- цій, прийнятою в англомовній літературі, геномні мутації є різнови- дом хромосомних мутацій (тобто хромосомні мутації пов'язані зі змі- ною як структури, так і числа хромосом).

Зробимо кілька попередніх зауважень і щодо розділів з парази- тології. Слід зазначити, що за останні роки змінилися як систематика (найпростіших, членистоногих), так і латинські й українські назви ок- ремих паразитів і таксономічних одиниць, але в тестах можуть вико- ристовуватися й старі назви

1

. Наприклад, назва лямблії

Lamblia intes- tinalis змінилася на гіардію Giardia lamblia (тому хвороба може нази-

ватися як лямбліоз, так і гіардіоз), змінилися назви лейшманій:

Leish- mania tropica minor – на Leishmania tropica, L. tropica major – на L. ma-

1 На жаль, нові латинські назви відсутні в підручнику "Медична біологія" за ред. В. П. Пі- шака та Ю. І. Бажори (Вінниця: Нова книга, 2004), який рекомендований Міністерством охорони здоров'я України для медичних навчальних закладів. Крім того, у цьому підруч- нику є дуже багато грубих наукових, методичних і орфографічних помилок, що свідчить про вкрай неякісну роботу під час написання підручника й низький освітній і науковий рі- вень авторів і рецензентів. У новому виданні підручника (2009 р.) після наших зауважень сучасні латинські назви паразитів були додані, але інші недоліки залишилися. Зазначи- мо, що цей украй неякісний підручник було незаслужено нагороджено Державною премі- єю України з науки й техніки (Указ президента В. Ющенка від 2007 р.), що нагадує старі радянські часи та відомих Т. Д. Лисенка й Л. І. Брежнєва з їхньою любов'ю до нагород.

(7)

jor. Змінилися латинські назви гельмінтів: ланцетоподібного сисуна Dicrocoelium lanceolatum – на Dicrocoelium lanceatum (або D. dendriti- cum), бичачого ціп'яка Taeniarhynchus saginatus

– на Taenia saginata, альвеокока

Alveococcus multilocularis

– на Echinococcus multilocularis, волосоголовця

Trichocephalus trichiurus – на Trichuris trichiura (з від-

повідною зміною назви хвороби трихоцефальоз на трихуроз), аканто- хейлонеми Acanthocheilonema perstans – на дипеталонему Dipetalone-

ma perstans. Гамазові кліщі тепер називаються гамазоїдними. Латин-

ська назва поширеного роду аргасових кліщів може писатися як Orni-

thodorus, так і Ornithodoros (краще використовувати першу назву).

Багато хто називає кліщів комахами, що неправильно.

У назвах деяких личинок сисунів існує певна плутанина (якого вони роду – жіночого чи чоловічого); треба називати їх так: мірацидій – чоловічого роду, а редія, церкарія, метацеркарія й адолескарія – жі- ночого. Американський трипаносомоз правильно називати хворобою Шагаса, а не хворобою Чагаса. Замість термінів "природне (або енде- мічне) вогнище", "природно-вогнищева хвороба" краще вживати

"природний (або ендемічний) осередок", "природно-осередкова хво- роба". Кліщ Demodex – це вугрова залозниця, а не вугровий залозник, і викликає вона демодекоз, а не демодикоз. Також треба писати "стьо- жак широкий", а не "лентець широкий", "черв'яки", а не "черви" (бо черви – це масть у картах), "шистосома" і "шистосомоз", а не "шисто- зома" і "шистозомоз".

До тестових запитань ми внесли відповідні корективи, але слід мати на увазі, що в збірниках тестових завдань, що пропонуються на екзаменах, зазначені помилки можуть мати місце.

–––––

Кілька слів скажемо й про саме тестування "Крок-1". Студент одержує збірник завдань (буклет) з 200 питаннями з 9 дисциплін (ме- дична біологія – приблизно 16–18 питань, анатомія людини, гістологія з цитологією й ембріологією, фізіологія, мікробіологія, біохімія, фар- макологія, патологічна анатомія, патофізіологія) і бланк відповідей, виготовлений спеціально для комп'ютерної обробки. У цьому бланку олівцем напроти номера питання у відповідній клітинці робиться по- значка, яка з п'яти відповідей є правильною (можна передумати, стер- ти позначку й відмітити іншу відповідь).

На всю роботу відводиться 200 хвилин, тому можна пропустити складні питання, відповісти спочатку на легкі, а потім повернутися до тих, над якими потрібно подумати. Правильні відповіді йдуть урозкид, тому вгадати їх не вийде. Однак можна задумати "улюблену букву"

для відповідей на ті питання, на які відповіді ви не знаєте, і в 20% ви- падків вона виявиться правильною.

За кожне питання нараховується 1 бал із максимальних 200 ба-

(8)

лів, тобто всі питання рівноцінні. За неправильні відповіді не штра- фують (бали не зменшуються). Звичайно критерію "склав" відповіда- ють 50,5% правильних відповідей, тобто 101 бал.

Звичайно тест містить близько 25% питань із відкритої бази (із тестів 2–3 попередніх років) і 75% нових питань, куди входять як пов- ністю закриті питання, так і питання, що опубліковані в збірниках для підготовки до ліцензійних іспитів. Утім, питання достатньо однотипні, тому при підготовці до іспиту варто використовувати старі буклети й збірники. Зрозуміло, що тексти як питань, так і відповідей на самому іспиті можуть дещо відрізнятися від тих, що надруковані в буклетах попередніх років і в даному збірнику.

Дуже часто "Крок" виявляє так званих "липових" відмінників, доводить їхню професійну неспроможність. Тому бажано самому ре- ально оцінити свій рівень знань і вжити заходів щодо їхнього поліп- шення.

Олег Смірнов

(9)

ЦИТОЛОГІЯ ТА ЦИТОГЕНЕТИКА

1. Для лабораторних досліджень узяті клітини червоного кіст- кового мозку. Вони належать до клітинних комплексів, що об- новляються. Визначте набір хромосом і кількість ДНК (хрома- тид), які характерні для G1-періоду в цих клітинах:

– 2n, 4c – 2n, 1c + 2n, 2c – 1n, 1c – 1n, 2c

2. Під мікроскопом помітно, що в клітині зруйнована оболонка ядра, короткі хромосоми у вигляді букви Х рівномірно розмі- щені по всій клітині. На якій стадії поділу перебуває клітина?

– Профаза – Анафаза – Інтерфаза + Метафаза – Телофаза

3. За допомогою мікроманіпулятора із клітини вилучили ком- плекс Гольджі. Як це позначиться на подальшій життєдіяльно- сті клітини?

– Порушиться процес мітозу

+ Порушиться утворення лізосом, їх дозрівання й виведення секретор- них продуктів клітини

– Порушиться утворення рибосом і синтез білків

– Розвинеться автоліз, здатний привести клітину до загибелі – Порушаться процеси енергетичного обміну

4. За допомогою шпателя зроблено зіскрібок слизової рота лю- дини. У незруйнованих епітеліальних клітинах пофарбованого мазка добре видні овальні ядра, неоднакові за розміром. Яким шляхом відбувався поділ цих клітин?

– Мітоз – Мейоз

– Бінарний поділ – Шизогонія + Амітоз

5. Хромосомний аналіз жінки 33 років показав, що частина ко- роткого плеча 16-ї хромосоми приєдналася до 22-ї хромосоми.

Як називається це явище?

– Трансдукція

(10)

+ Транслокація – Інверсія – Делеція – Дефішенс

6. У метафазній пластинці з культури лімфоцитів хворого гри- пом виявлений одиночний фрагмент, що відірвався від довгого плеча хромосоми групи С. В який період мітотичного циклу відбулася ця мутація?

– G1-період – G2-період – Телофаза – Анафаза + S-період

7. У метафазній пластинці з культури лімфоцитів дитини, щеп- леної проти віспи, виявлена додаткова хромосома із групи Е.

Проаналізуйте цей факт і виберіть, до якого типу належить за- значена мутація:

– транслокація – інверсія – делеція – поліплоїдія + гетероплоїдія

8. Для лабораторних досліджень узята тканина сім'яників. По одній із класифікацій клітини цієї тканини належать до клітин- них комплексів, що обновляються. Проаналізуйте ймовірні ста- ни клітин у цієї тканини:

– клітини діляться тільки мітотично – клітини діляться тільки шляхом мейозу – клітини тільки збільшуються в розмірах

+ клітини діляться спочатку мітотично, а потім мейотично – клітини діляться спочатку мейотично, а потім мітотично

9. Під впливом мутагену в ооцитах створився міцний зв'язок між двома Х-хромосомами. До утворення якого набору хромо- сом у яйцеклітині це може привести?

– 47 хромосом

– 23 або 24 хромосоми – 24 або 25 хромосом + 22 або 24 хромосоми – 46 хромосом

10. Мікроорганізми, що належать до прокаріот, мають такі структури:

(11)

– мітохондрії + нуклеоїд – хлоропласти – лізосоми

– ендоплазматичний ретикулум

11. Під час розходження хромосом на стадії дозрівання сперма- тогенезу Х-хромосома не відокремилася від Y-хромосоми. Яким може бути каріотип майбутньої особини, якщо нормальна яй- цеклітина буде запліднена таким сперматозоїдом?

– 45, X0 – 46, XX – 46, XY – 47, XYY + 47, XXY

12. З метою вивчення каріотипу культуру клітин обробили кол- хіцином, який руйнує веретено поділу. На якій стадії було при- зупинено мітоз?

– Телофази – Анафази + Метафази – Прометафази1 – Профази

13. На гістологічному препараті видно соматичну клітину лю- дини, що перебуває в метафазі мітотичного поділу. Скільки хромосом входить до складу метафазної пластинки, ураховую- чи, що кожна хромосома містить дві сестринські хроматиди?

+ 46 хромосом – 92 хромосоми – 48 хромосом – 23 хромосоми – 24 хромосоми

14. У живильне середовище із клітинами, що здатні до поділу мітозом, внесено тимін із радіоактивною міткою. Про що може свідчити велика кількість тиміну, що виявляється в ядрах клі- тин під час радіоавтографічного дослідження?

– Про малу кількість клітин, що знаходяться в інтерфазі

+ Про велику кількість клітин, що знаходяться в синтетичному періоді ін- терфази

– Про велику мітотичну активність

1 Краще було б написати "інтерфази", не виділяючи прометафазу як окрему фазу.

(12)

– Про малу кількість клітин, що знаходяться в пресинтетичному періоді інтерфази

– Про велику кількість клітин, що знаходяться в інтерфазі

15. Однією із причин ревматизму в людини на клітинному рівні є саморуйнування клітин хряща через руйнування структури одного з органоїдів. Що це за органоїд?

– Комплекс Гольджі – Клітинний центр + Лізосома

– Мітохондрія – Рибосома

16. Після мітозу в дочірніх клітинах окремі органели утворюю- ться de novo, інші – тільки шляхом подвоєння існуючих. За- значте, які з поданих нижче мають здатність до самоподвоєн- ня:

– гранулярна ендоплазматична сітка – рибосоми

– пластинчастий комплекс

– агранулярна ендоплазматична сітка + мітохондрії

17. Для успішного запліднення необхідно, щоб відбулася акро- сомна реакція, внаслідок якої ядро сперматозоїда потрапляє всередину яйця. Назвіть органелу, яка бере найбільшу участь в утворенні акросоми:

– рибосома – мітохондрія

– ендоплазматичний ретикулум + комплекс Гольджі

– клітинний центр

18. На культуру пухлинних клітин подіяли колхіцином, який блокує синтез білків-тубулінів, що утворюють веретено поділу.

Які етапи клітинного циклу будуть порушені?

+ Мітоз

– G-нульовий період – Пресинтетичний період – Постсинтетичний період – Синтетичний період

19. Ферменти в клітині розміщені в органелах таким чином, що вони забезпечують виконання функцій певних органел. На- звіть, які ферменти розміщені в лізосомах:

– ферменти синтезу жирних кислот

(13)

+ гідролази

– ферменти синтезу білка – ферменти синтезу сечовини – ферменти синтезу глікогену

20. У дитини 7 років з уродженою хворобою в клітинах орга- нізму виявлено аномальні біополімери. Про порушення функції яких органел іде мова?

+ Лізосом – Мітохондрій – Пероксисом – Рибосом

– Гранулярної ендоплазматичної сітки

21. Протягом життя (від поділу до загибелі) клітина перебуває на різних фазах клітинного циклу – інтерфаза переходить у мі- тоз. Який білок виробляється в клітині й регулює вступ клітини в мітоз?

– Десмін + Циклін – Кератин – Віментин – Тубулін

22. Цитохімічним дослідженням виявлено високий уміст у цито- плазмі гідролітичних ферментів. Про активність яких органел із названих нижче свідчить цей факт?

– Клітинного центру

– Ендоплазматичного ретикулума + Лізосом

– Полісом – Мітохондрій

23. Хворому був призначений кортизон, який стимулює синтез білка. Які зміни трапляться в ядрах клітин при стимуляції син- тезу білка?

– Зросте перинуклеарний простір – Зменшиться перинуклеарний простір – Зросте кількість гетерохроматину + Зросте кількість еухроматину – Зменшиться кількість ядерних пор

24. На електронограмах клітин печінки щура добре помітні структури овальної форми, двомембранні, внутрішня мембрана яких утворює кристи. Які ці органели?

– Пероксисоми

(14)

+ Мітохондрії – Центросоми – Рибосоми – Лізосоми

25. Під час вивчення фаз мітозу в клітинах корінця цибулі зна- йдено клітину, у якій спіралізовані хромосоми лежать в еква- торіальній площині, утворюючи зірку. На якій стадії мітозу пе- ребуває клітина?

+ Метафази – Профази – Інтерфази – Телофази – Анафази

26. Згідно із правилом сталості числа хромосом для кожного виду тварин характерне певне та постійне число хромосом.

Який механізм забезпечує цю властивість при статевому роз- множенні?

– Мітоз1 + Мейоз – Репарація – Трансляція – Цитокінез

27. Серед мембранних органел клітини виділяють одномем- бранні та двомембранні. Які органели мають двомембранну бу- дову?

– Мітохондрії, апарат Гольджі – Клітинний центр, рибосоми + Мітохондрії, пластиди – Апарат Гольджі, рибосоми – Ендоплазматична сітка, пластиди

28. Розпочався мітотичний поділ диплоїдної соматичної кліти- ни. Хід мітозу порушився, і утворилася одноядерна поліплоїдна клітина. На якій стадії мітоз було перервано?

– Профаза – Телофаза + Анафаза – Цитокінез – Метафаза

29. У клітині порушена структура рибосом. Які процеси пост-

1 Інші варіанти неправильних відповідей: шизогонія, амітоз, регенерація, брунькування.

(15)

раждають насамперед?

– Синтез нуклеїнових кислот + Синтез білка

– Синтез вуглеводів – Синтез ліпідів

– Синтез мінеральних речовин

30. Соматична диплоїдна клітина вступила в мітоз, нормальний хід якого був перерваний колхіцином. На якому етапі буде пе- рервано процес мітозу, і який хромосомний набір буде мати утворене ядро?

– Анафаза, 2n – Анафаза, 4n + Метафаза, 2n – Метафаза, 4n – Телофаза, 2n

31. Органела клітини має власну білоксинтезувальну систему.

Назвіть її:

– апарат Гольджі – лізосома – вакуоля

– ендоплазматичний ретикулум + мітохондрія

32. Продукти обміну виводяться із клітини через комплекс Гольджі внаслідок з'єднання його мембранної структури із плазмалемою1. Що це за процес?

– Осмос – Дифузія – Ендоцитоз + Екзоцитоз

– Активний транспорт

33. У культурі тканин ядерним випромінюванням пошкоджені ядерця ядер. Відновлювання яких органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?

+ Рибосом – Лізосом

– Комплексу Гольджі – Мікротрубочок

– Ендоплазматичної сітки

34. Під час мітотичного поділу клітини досліднику вдалося

1 У БЦТ: "із цитолемою".

(16)

спостерігати фазу, коли були відсутні оболонка ядра та ядер- це, центріолі розмістилися на протилежних полюсах клітини, а хромосоми мали вигляд клубка ниток, вільно розміщених у ци- топлазмі. На якій стадії мітотичного циклу перебуває клітина?

+ Профази – Анафази – Інтерфази – Метафази – Телофази

35. Піддослідним тваринам протягом 24 діб уводили солі важ- ких металів. Вивчення препаратів печінки під електронним мікроскопом виявило деструкцію мітохондрій у гепатоцитах. З великою впевненістю можна стверджувати, що в гепатоцитах порушені процеси:

– синтезу білка

+ енергетичного обміну – жирового обміну – синтезу вуглеводів – всмоктування води

36. У цитогенетичній лабораторії досліджували каріотип здоро- вого чоловіка. Було встановлено, що його соматичні клітини містять 46 хромосом. Яка кількість аутосом міститься в його соматичних клітинах?

– 23 – 22 + 44 – 46 – 92

37. Установлено, що каріотип людини представлений 46 дво- хроматидними хромосомами. На якій стадії мітозу визначений каріотип?

– Телофаза + Метафаза – Прометафаза – Анафаза – Профаза

38. Клітину лабораторної тварини піддали надлишковому рент- генівському опроміненню. У результаті утворилися білкові фрагменти в цитоплазмі. Який органоїд клітини візьме участь у їхньої утилізації?

– Клітинний центр

(17)

– Комплекс Гольджі + Лізосоми

– Ендоплазматичний ретикулум – Рибосоми

39. До медико-генетичної консультації звернулися батьки хво- рої п'ятирічної дівчинки. Після дослідження каріотипу в неї виявили 46 хромосом. Одна із хромосом 15-ї пари була довша від звичайної внаслідок приєднання до неї частини хромосоми з 21-ї пари1. Яка мутація має місце в цієї дівчинки?

– Делеція – Інверсія – Нестача + Транслокація – Дуплікація

40. У гістологічному препараті, забарвленому залізним гема- токсиліном, представлена клітина гантелеподібної форми, у полюсах якої видно спіралізовані хромосоми. В якій фазі клі- тинного циклу знаходиться клітина?

– В анафазі – У метафазі – У профазі + У телофазі – В інтерфазі

41. У клітинах людини при фізичному навантаженні різко під- силився процес синтезу АТФ, який відбувається в:

– лізосомах + мітохондріях – комплексі Гольджі – хромосомах2 – рибосомах

42. Після впливу мутагену в метафазній пластинці людини ви- явлено на три хромосоми менше норми. Зазначена мутація на- лежить до:

– поліплоїдії – транслокації – інверсії

1 У БЦТ – "внаслідок приєднання до неї хромосоми з 21-ї пари". Але в цьому випадку в каріотипі дівчинки мало б бути 45 хромосом, а не 46, – явна помилка авторів питання, хоча воно було на іспиті, в тому числі для іноземних студентів в англійському варіанті (у 2003 р.).

2 У БЦТ – "блефаропласті". Але, на наш погляд, більш цікаво дати варіант відповіді

"хромосомах".

(18)

– політенії + анеуплоїдії

43. У зростаючих тканинах організму людини безупинно синте- зуються специфічні клітинні білки. Цей процес відбувається завдяки роботі:

– лізосом + рибосом

– клітинного центру – гладкої ЕПС – ядерця

44. Клітина яєчника знаходиться в S-періоді інтерфази. У цей час відбувається:

– спіралізація хромосом + реплікація ДНК – накопичення АТФ – поділ хромосом

– синтез ядерної мембрани

45. Оогенез поділяється на три періоди: розмноження, ріст і дозрівання. Клітини, що вступили в період росту, називаються:

– оогонії

+ первинні ооцити – яйцеклітина – вторинні ооцити – первинні полоцити

46. На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом. Що може відбутися із клітиною внаслідок цього?

– Спеціалізація – Диференціація – Розмноження – Трансформація + Автоліз

47. У діагностиці хромосомних хвороб людини з метою вивчен- ня каріотипу на культуру клітин діють колхіцином – речови- ною, яка руйнує веретено поділу. На якій стадії мітотичного циклу вивчають каріотип?

– Телофази – Інтерфази – Профази + Метафази – Анафази

(19)

48. Мітотичний цикл – основний клітинний механізм, який за- безпечує розвиток організмів, регенерацію та розмноження.

Це можливо, оскільки за такого механізму забезпечується:

– утворення поліплоїдних клітин – кросинговер

+ рівномірний розподіл хромосом між дочірніми клітинами – нерівномірний розподіл хромосом між дочірніми клітинами – зміна генетичної інформації

49. Транскрипція в клітині1 йде в ділянках еухроматину. Які зміни в цитоплазмі клітин виникають у разі зростання кількості еухроматину?

– Зменшується кількість полісом

– Зростає частка агранулярної ендоплазматичної сітки – Зменшується активність клітинного центру

+ Зростає кількість рибосом – Зростає активність лізосом

50. У хворого гострий панкреатит, що загрожує автолізом під- шлункової залози. З порушенням функцій яких органел кліти- ни може бути пов'язаний цей процес?

+ Лізосом – Мітохондрій – Рибосом – Центріолей – Мікротрубочок

51. На практичному занятті студенти вивчали забарвлений ма- зок крові миші з бактеріями, що були фагоцитовані лейкоцита- ми. Яка органела клітини завершує перетравлення цих бакте- рій?

– Мітохондрія

– Гранулярна ендоплазматична сітка – Апарат Гольджі

+ Лізосома – Рибосома

52. Проводиться вивчення максимально конденсованих хромо- сом клітини, що ділиться. На якій стадії мітотичного циклу для цього припинили процес поділу клітини?

– Інтерфази – Анафази

1 У БЦТ тут додається: "під час біосинтезу білка". Це неправильно. Біосинтез білка – це трансляція, і транскрипція не є етапом біосинтезу білка. Але ж і транскрипція, і трансля- ція є етапами реалізації спадкової інформації, тобто експресії гена.

(20)

– Телофази + Метафази – Профази

53. Протягом клітинного циклу хромосоми можуть бути як од- нохроматидними, так і двохроматидними. У клітині, що ділить- ся, виявлено однохроматидні хромосоми. У даному випадку вивчалася фаза клітинного циклу:

– інтерфаза – постсинтетичний період – метафаза

+ анафаза – прометафаза – профаза

54. Мікроскопують клітину людини на стадії анафази мітозу. У цей час при достатньому збільшенні можна побачити:

– об'єднання хроматид – утворення тетрад – спіралізацію хромосом + розходження хроматид – деспіралізацію хромосом

55. Аналізується зона розмноження жіночої статевої залози. У цій зоні клітини діляться шляхом:

– мейозу – шизогонії – оогамії + мітозу – амітозу

56. Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків-тубулінів, які беруть участь у побудові веретена поділу. До порушення якого процесу це може при- звести?

– Деспіралізації хромосом – Спіралізації хромосом

+ Розходження дочірніх хромосом – Формування субодиниць рибосом1 – Формування ядерець2

57. На практичному занятті з біології клітин студенти вивчали плазматичну мембрану. На електронній фотографії клітини по- мітні макромолекули, що зв'язуються зі специфічними рецеп-

1 Інший варіант відповіді в БЦТ – "тривалості мітозу".

2 Інший варіант відповіді в БЦТ – "цитокінезу".

(21)

торами на її поверхні. Яким шляхом вони потрапляють у кліти- ну?

– Через іонні канали + Завдяки ендоцитозу

– За допомогою білків-переносників, які переміщуються на зразок обер- тових дверей

– Шляхом пасивного транспорту

– Завдяки роботі натрій-калієвого насоса

58. Для лабораторних досліджень шпателем узятий зіскрібок слизової ротової порожнини. Проаналізуйте ймовірні стани цих клітин:

– діляться тільки мітотично – тільки збільшуються в розмірах – діляться шляхом мейозу й амітозу + діляться мітотично й шляхом амітозу

– діляться мітотично, спостерігається політенія

59. За аналізом ідіограми1 каріотипу жінки встановлено, що в X-хромосомі центромера розміщена майже посередині. Як на- зивається така хромосома?

– Телоцентрична – Субакроцентрична + Субметацентрична – Акроцентрична – Метацентрична

60. Показником інтенсивності мутаційного процесу в людини є сестринський хроматидний обмін – СХО. Цей процес відбуває- ться на стадії:

– інтерфази перед мейозом + профази мітозу

– метафази мітозу

– метафази першого мейотичного поділу – анафази другого мейотичного поділу

61. Для анафази мітозу однією з характеристик клітини є 4n 4c. Це пов'язано з тим, що в цій фазі відбувається:

– об'єднання сестринських хроматид – утворення тетрад

– деспіралізація хромосом

+ розходження хроматид до полюсів клітини

1Правильно слід було написати "каріограми", тому що ідіограма є результатом аналізу багатьох каріограм і є "ідеальним" зображенням каріотипу виду, а не окремої особи.

Субакроцентричних хромосом учені не виділяють ("Збірник завдань...", задача №133).

(22)

– обмін ділянками сестринських хроматид

62. Особливістю мейозу в оогенезі є наявність специфічної ста- дії, яка відсутня в сперматогенезі. Як називається ця стадія?

– Зиготена – Лептотена – Диплотена – Пахітена + Диктіотена

63. Який поділ клітини призводить до утворення диплоїдного набору хромосом?

– Мейоз + Мітоз – Амітоз – Шизогонія – Ендомітоз

64. Після впливу колхіцину в метафазній пластинці людини ви- явлено на двадцять три1 хромосоми більше норми. Зазначену мутацію відносять до:

+ поліплоїдії – анеуплоїдії – політенії – інверсії – транслокації

65. У клітину шляхом фагоцитозу надійшли високомолекулярні сполуки – білки й вуглеводи. Ферментні системи клітини цей матеріал розщепили до низькомолекулярних сполук. Вони бу- ли використані в подальших анаболічних процесах. Клітина синтезувала власні сполуки – протеоглікани – і виділила їх у вигляді оформлених крапель секрету. Які з органел клітини були включені в роботу на завершальному етапі, пов'язаному з формуванням крапель секрету?

+ Пластинчастий комплекс Гольджі – Гранулярна ендоплазматична сітка – Лізосоми

– Вільні рибосоми цитоплазми – Гладка ендоплазматична сітка

66. Згадайте значення процесів мітозу й мейозу в життєвих циклах організмів, які розмножуються нестатевим і статевим шляхом, і зазначте, яке зі сформульованих нижче тверджень

1 Варіант: "на сорок шість".

(23)

правильне:

– гамети завжди утворюються в процесі мейозу + гамети завжди гаплоїдні

– мітоз відбувається тільки в диплоїдних клітинах

– у результаті мітозу завжди утворюються диплоїдні клітини – у результаті мейозу утворюються тільки гамети

67. У першій половині ХХ століття багато авторів описували більш інтенсивно забарвлені ділянки політенних хромосом, які чергувалися зі слабо забарвленими ділянками1. Деякі дослід- ники припускали, що інтенсивно забарвлені ділянки містять гени. Які сучасні погляди на їхні функції?

+ Це генетично інертні ділянки хромосом, містять дуже спіралізований хроматин

– Це ділянки, де відбувається транскрипція – Це ділянки деконденсованого хроматину

– Це ділянки, які в інтерфазі непомітні у світловому мікроскопі – Це генетично активні ділянки

68. Під час вивчення тонкої структури клітини виявлено куля- сту одномембранну органелу, яка містить різноманітні гідролі- тичні ферменти. Відомо, що ця органела забезпечує внутріш- ньоклітинне травлення й захисні реакції клітини. Яка це орга- нела?

– Центросома + Лізосома – Рибосома

– Ендоплазматичний ретикулум – Апарат Гольджі2

69. Хромосоми еукаріотичних клітин складаються в основному із хроматину – комплексу дволанцюгової ДНК і п'яти фракцій гістонових білків, утворюючи при цьому нуклеосоми. Який гіс- тон стабілізує3 нуклеосомну структуру?

– Н

– H3

– Н

+ Н1

– H4

70. Каріотип людини вивчають, коли клітина перебуває на ста-

1 На відміну від БЦТ ми зазначили, що мова йде про політенні хромосоми.

2 Інший варіант – мітохондрія.

3 Можливо, не дуже вдалий вислів. Мається на увазі, який гістон розміщений між нуклео- сомами.

(24)

дії метафази. Як називається речовина, за допомогою якої можна зупинити процес поділу клітини на цій стадії?

– Метанол – Йод + Колхіцин – Калію хлорид – Етанол

71. Під час вивчення клітин підшлункової залози за допомогою електронного мікроскопа було виявлено органелу, що склада- ється з великої кількості комірок, каналів, цистерн та з'єдну- ється із плазмолемою. Яка це органела?

– Мітохондрія – Центросома – Лізосома

+ Ендоплазматичний ретикулум1 – Пероксисома

72. В одну з фаз сперматогенезу спостерігаються зміни ядра й цитоплазми сперматид, які зумовлюють утворення зрілих ста- тевих клітин. Назвіть фазу гаметогенезу:

– проліферація – дозрівання – росту

– розмноження + формування

73. Відомо, що білки-тубуліни входять до складу мікротрубочок і беруть участь у формуванні веретена поділу. В якому періоді мітотичного циклу вони синтезуються?

– Постмітотичний період інтерфази – Мітоз

– Синтетичний період інтерфази + Постсинтетичний період інтерфази – Пресинтетичний період інтерфази

74. Біля ядра виявлено органелу, що складається із двох ци- ліндрів, утворених мікротрубочками й розміщених перпенди- кулярно один до одного. Було з'ясовано, що ця органела – складова мітотичного веретена поділу у тваринних клітинах.

Як вона називається?

– Мітохондрія

– Ендоплазматичний ретикулум

1 Варіант: "Ендоплазматична сітка".

(25)

– Рибосома – Лізосома + Центросома

75. У клітинах м'язової тканини відбувається інтенсивний ае- робний процес утворення й накопичення енергії у вигляді мак- роергічних зв'язків АТФ. В якій органелі відбуваються ці про- цеси?

– Лізосомі – Гладкій ЕПС – Клітинному центрі + Мітохондрії – Шорсткій ЕПС1

76. Ядра клітин обробили препаратом, який зруйнував струк- туру гістонів. Які компоненти клітини зміняться внаслідок цьо- го насамперед?

– Мітохондрії – Ядерна оболонка – Рибосоми

+ Хромосоми

– Плазматична мембрана

77. Під час проведення експерименту культуру клітин, що ді- ляться шляхом мітозу, обробили речовиною, яка зруйнувала веретено поділу. Яка речовина була використана в цьому ек- сперименті?

– Пеніцилін + Колхіцин – Гістамін – Метанол – Йод

78. Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Які органоїди клітин забезпечують їх перетравлення й видалення у внутрішніх органах?

– Рибосоми – Мітохондрії – Пластиди2 + Лізосоми

– Комплекс Гольджі

79. У студента 18 років виявлено збільшення щитоподібної за-

1 Інший варіант відповіді – "пероксисомі".

2 Інший варіант відповіді – "клітинний центр".

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Під час краплинно-плівкової течії реалізується переважно перший механізм, оскільки для розвитку дрібномасштабних циркуляційних комірок

Для попередження нападів стенокардії застосовують препарати нітрогліцерину пролонгованої дії (спеціальні мікрокапсульовані форми, які містять гранули

Перша допомога – негайне промивання шлунку водою за допомогою шлункового зонда або шляхом провокування штучної блювоти – вживання великої

Перша допомога – негайне промивання шлунку водою за допомогою шлункового зонда або шляхом провокування штучної блювоти – вживання великої

Перша допомога – негайне промивання шлунку водою за допомогою шлункового зонда або шляхом провокування штучної блювоти – вживання великої

Перша допомога – негайне промивання шлунку водою за допомогою шлункового зонда або шляхом провокування штучної блювоти – вживання великої

За цей час під його керівництвом і безпосередньою участю на кафедрі вперше в інституті було організовано перехід на прискорений план навчання студентів

У результаті кризи ціни на сільськогосподарську продукцію впали на 34 %, що привело до розорення багатьох фермерів.. Франція уникнула

навчання від традиційного було створення невеликих груп до 8 студентів, спеціальне навчання викладачів, які працювали за даною методикою – тьютори,

Знайти екстремум для функції, що відповідає вашому варіанту за допомогою методу Лагранжа та за допомогою дослідження квадратичної форми

При вивченні теми звернути особливу увагу на такі питання: структуру міського господарства, основні відомості про системи водопостачання та

Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни „Фізичні основи радіометрії та дозиметрії”для студентів 4-го курсу денної

Об’єм паралелепіпеда, що побудований на векторах, можна обчислити за допомогою їх ([2], ст.8-9).. Тестові завдання до модульної контрольної

– вирішення великої кількості завдань для досягнення основної мети протидії злочинності вимагає залучення різноманітних суб’єктів. Механізм, форми

Отже, на основі комплексної методики вивчення рівня рухової активності дітей за допомогою спостереження нами було виявлено, що

Тестові контрольні роботи (ТКР1 і ТКР2) виконуються за допомогою системи е-навчання університету в особистому профілі електронного курсу

Методичні вказівки для семінарських занять з дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів денної форми навчання напряму

Для оцінки якості освіти в закладі вищої освіти, порівняння очного та дистанційного навчання під час карантину було проведено

Для проведення тестової перевірки знань використовуються тестові завдання двох рівнів складності закритої форми з запропонованими відповідями,

Під час дослідження було виявлено основні завдання процесу формування іншомовної комунікативної компетенції монологічного мовлення студентів початкового

Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності 013

ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЛЕЙКОЦИТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КІЛЬКІСНОЇ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АКРИДИНОВОГО ОРАНЖЕВОГО Життєдіяльність клітин, їх будова,

При густині інокуляції 10" клітин/см 2 і тривалості вирощування 2 доби на склі формувався нещіль т ний моношар клітин ПТП з окремими