• No results found

Організація навчання іноземної (англійської) мови майбутніх фахівців мистецько-художнього спрямування у контексті полікультурної освіти

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Організація навчання іноземної (англійської) мови майбутніх фахівців мистецько-художнього спрямування у контексті полікультурної освіти"

Copied!
19
0
0

Повний текст

(1)

УДК 378.141

Поляк Аліна ВолодимирМ ії

, Д/ Мукачівський державний унівврбИМ

м. Мукачево, УкрМІ МЕТОДОЛОГІЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ Г

Мистецька освіта сьогодні є предметом вивчення загальної ТІ професійної мистецької педагогіки, яка покликана вирішувати завданії підготовки особистості до аматорської й професійної мистецмМ діяльності, оволодіння її технікою та технологією (О.Отич). Ь

Загальнометодологічною основою мистецької освіти є ф іл о с о ф і мистецької освіти, основні положення якої висловлювалися ще в ПраШК видатних філософів та педагогів Аристотеля, Платона, ПесталоїщГі Г.Сковороди, П.Юркевича. Більшість учених провідними методологічними підходами, які значно мірою стосуються мистецької освіти, визначаю ^ системно-синергетичний, аксіологічний, культурологічний, гуманістичні феноменологічний тощо.

Філософія мистецької освіти, зазначає О.Рудницька [1] крім ба для будь-якої філософії понять об’єкта й суб’єкта, загального одиничного (окремого), раціонального й ірраціонального, понятій логічного й образно-інтуїтивного, супроводжується пізнанням парадо дилем, антиномій, припущенням полІваріантних висновків, що по тих якостей мислення, що найбільш відповідають сучасним вим розвитку творчої особистості, здщної до швидкого реагування на можл зміни навчального середовища.

Сучасне поняття «мистецтво» має декілька значень. По-пер мистецтво - це майстерність, по-друге, - творчість за законами краси, третє, - це художня творчість. У цьому значенні мистецтво розуміють частину духовного життя суспільства і форму суспільної свідомості.

182

(2)

У зв’язку з цим мистецтво є найбільш ефективним засобом виховання творчої особистості школяра і допомагає виявленню особистісного «я», емоційній розкутості, дає можливість самостійної реалізації у процесі художньої діяльності.

Отже, важливим методологічним орієнтиром має стати уявлення про позитивну роль діалогу культур, традицій, ідей, теорій, мистецьких та педагогічних технологій.

Джерела

1. Рудницька О. П. Педагогіка мистецтва : пошуки і перспективи / Оксана Петрівна Рудницька // Професійна освіта : педагогіка і психологія : укр,- пол. журн. / [за ред. Т. Левовицького, І. Більш, І. Зязюна, Н. Ничкало]. - К.; Ченстохова. - Вип. II. - 2000. - С. 233-245.

2. Сазоненко Г. С. Концептуальні засади перспективних освітніх технологій І Ганна Стефанівна Сазоненко // Перспективні освітні технології і [за ред. Г. С. Сазоненко]. - К . : Гопак, 2000. - С. 9-34.

УДК 378.01б.:811.П 1]:7-057.87

Теличко Наталія Вікторівна, Мукачівський державний університет

м. Мукачево, Україна Костюк Мирослава Павлівна, Закарпатська академія мистецтв м. Ужгород, Україна

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКО-ХУДОЖНЬОГО СПРЯМУВАННЯ У КОНТЕКСТІ

п о л і к у л ь т у р н о ї о с в іт и

Розуміння процесу оновлення сучасної художньої освіти складається не лише з передачі та оволодіння суто знаннями в галузі мистецтва, а й в удосконаленні навчально-виховного процесу для професійного та культурно-духовного розвитку особистості.

183

(3)

Потреба особистості в швидкій адаптації до умов полікультурНОГ©

світу, який весь час змінюється, посилює інтерес до мовної ОСВІТИ Щ

важливого інструменту життєдіяльності людини в полікультурніІІ І мультилінгвальній спільноті людей. Творчість художників у наш час - ІЦ поєднання знань і вмінь у різноманітних галузях науки, техніки І мистецтва. Потреба в аналізі теми як навчати саме у сфері мистецТВІї зумовлена соціально- суспільними змінами, підняттям рОЛІ полікультурного виховання, його впливу на художній процес і на теорію сучасного українського мистецтва, котре «прагне органічного синТбф ^ традицій і новизни, національного та міжнародного досвіду» [5, С.102]. Я щ методичній літературі подані різні класифікації технологій процвС^Щ

І

навчання у вищих навчальних закладах [8, С.248]. Але інформації ^ мистецтвознавчого напрямку є настільки мізерна, що на основі ЦЬОГО матеріалу важко висвітлити особливості, характер та систему навч&ННІ англійської мови у багатонаціональному етнокультурному середовищі Закарпатського мистецького вищого закладу освіти.

Кожне суспільство, кожна національна спільнота готує фахівц через свою систему освіти. А от мистецька освіта і власне мистецтво §Цї однією з найактивніших сил у культуротворчих процесах. Р. ШмагаЛф автор наукової праці «Мистецька освіта в ідеології державотворенні

і

України та європейських країн» зазначає, що мистецтву повсякЧіЩ відводилося одне з пріоритетних місць за силою впливу на особистісні розвиток людини та її виховання[6, С.5]. Сучасні вимоги вже не мо;

задовільнити знання тільки граматичних правил, читання та часткої розуміння.

Отож, розглянемо процес організації навчання англійської мої майбутніх митців, беручи до уваги класифікацію компетентностей, подану у Матриці відповідності визначених Стандартом компетентносте#

дескрипторами Національної рамки кваліфікацій. Вказана класифікації складається з основних загальних (ЗК) та спеціальних (СІ

(4)

компетентностей. Курс «Іноземна мова» є базовим для всіх спеціальностей, за якими готують майбутніх фахівців мистецтва в Закарпатській Академії Мистецтв [3,С.4]. Аналізуючи організацію навчального процесу, зазначимо про періодизацію, яка складається з чотирьох етапів навчання іноземної(англійської)мови у вказаному вище ВЗО. Зупинимось на першому етапі навчання, який поділяємо на 2 періоди - перший початковий - (Ісеместр ) та другий (2-3-4 семестри). Основне завдання цього етапу полягає у формуванні і напрацюванні первинних мовленнєвих навичок і вмінь, у засвоєнні елементів мовної системи іноземної мови. Особливе значення в цей період набуває чітка подача визначеного програмного матеріалу, який повинен бути засвоєний студентами. Важливим моментом є формування умінь володіння усною мовою. Протягом другого періоду першого етапу - (2-3-4 семестри) поруч з раціональним відбором мовного матеріалу, важливе значення має використання його в усно-письмовій мові, удосконалення попередньо- сформованих мовних навичок володіння тематичним матеріалом, створення бази для опанування неп ід готовленого мовлення.

На другому етапі (5-6 семестри) вирішальну роль відіграє розв'язання двох завдань: ^удосконалення мовленнєвих навичок та умінь, набутих студентами перших-других курсів, 2)оволодіння новими мовними засобами, подальша автоматизація і генералізація первинних навичок та напрацювання вторинних.

На третьому етапі (7 семестр), етап завершення освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра, удосконалюється практичне володіння іноземною мовою та поєднання викладання з матеріалами курсів профілюючих дисциплін-рисунком, композицією, проектуванням, пластичною анатомією, кольорознавством, мистецтвом шрифтів та історією мистецтв. Таке поєднання, на нашу думку, сприяє формуванню іншомовної мовленнєвої діяльності на основі нової мовленнєвої бази.

Важливим є продовження навчання спілкування з фахових тем, наводячи 185

(5)

аргументи за і проти, виконуючи завдання рівня незалежного І І досвідченого користувача.

Четвертий етап (8-9 семестри) передбачає практичне оволодінні студентами жанрами та стилями мови, аналіз літератури та мистецьких періодів розвитку, ефективне і гнучке навчання користування мовоЮі граматичними структурами та зв’язними програмами висловлювання 1 використанням мистецької термінології.

У часи швидкого розвитку Інформаційних технологій і тенденцій В освітньо-культурній царині, основними формами навчання є комбіновані заняття, лекції, бесіди, тьюторські заняття, творчі проекти-презентацИІ групові перфоменси, дискусійні клуби та семінари-обговоренНЯ»

Навчальна програма розроблена за модульно-тематичною технологією.

Урізноманітнюються методи і прийоми навчання, поєднуються елементи традиційно-комунікативного, полікультурного та альтернативного підходів до опанування мови. Поєднання занять з використанням інформаційних технологій дозволяє збільшувати обсяг загальновживаної лексики, ДЯ£

можливість розвивати образне сприймання та оцінювати особистий "

прогрес у процесі вивчення чужоземної мови. При цьому навчально»

дисциплінарна модель навчання поступається місцем особистіснО»

орієнтованій, студенто-центрованій, спрямованій на розвиток унікальності своєрідності та культури самовираження нового покоління у різних ВИДІХ

діяльності, в тому числі й художньо-творчій. І Нами визначено, що родзинкою у вирішенні проблем навчанні | чужоземної мови майбутніх художників, дизайнерів та вчителі!- образотворчого мистецтва є підхід з врахуванням змісту освітньо»

кваліфікаційних вимог та особливостей подальшого розвитку культури Й : мистецтва. Полікультурний підхід до здобуття мультикультурних МОВНИХ :

знань, дозволить використовувати їх майбутнім спеціалістам з носіями мови у сфері культури й реального мобільного мистецького життя.

186

(6)

І

Джерела

1. Енциклопедія освіти/ Лкад. Пед. наук України; головний ред. В.Г.

Кремень. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 1040 с.

2. Державний стандарт з іноземних мов. 2006. - 1 8 с.

3. Тимчасова навчальна програма іноземної (англійської) мови кафедри суспільних наук та культурології ЗАМ, - Ужгород : 2015. - 1 1 с .

4. Скуратівська М.О. Сучасні методи та технології викладання іноземних мов. [Електронний ресурс]; - Режим доступу:

http://intkonf.org/skurativska-mo-suchasni-metodi-ta-tehnologiyi“

УІк1абаппуа-іпогетпіЬ-тоу-и-УІ8с1ііу-8Ііко1і-икгауіпі/-Освіта України.

5. Солодка А. Право на взаєморозуміння (методи вивчення культурних систем і міжкультурних ситуацій у процесі викладання іноземної мови)\А. Солодка\\Іноземні мови в навчальних закладах. - 2007. -№1. - С.102.

6. Мистецька освіта й мистецтво в культуро творчому процесі України XX - поч. XXI століть: навч.- метод, посібник. / Р. Шмагало, Г. Покотило, П. Ляшкевич, І. Гнатишин, Т. Бей; за заг. ред. Р. Шмагала. - Львів:

ЛНАМ, Тернопіль: “Мандрівець”, 2012. - 288 с . : іл., дод. + БУО.

7. Чередниченко Любов Анатоліївна. Формування полі культурної компетентності майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки, 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Харків - 2012 , - 255с.

187

(7)
(8)

ш з т и л я к

НОуКрФО^ПрОКрШЧНОІ

■1: гл II СШРОІЛПЕЙСЬШ]

V т у ПРОСТОРІ

т л х г г а

тез доповідей

(9)
(10)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ MUKACHEVO STATE UNIVERSIRY

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.СТЕФАНИКА CARPATHIAN NATIONAL UNIVERSITY NAMED AFTER V.STEFANYK ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ М.В.ЛИСЕНКА

LVIV NATIONAL MUSIC ACADEMY NAMED AFTER M.V. LYSENKO ІНСТИТУТ МУЗИКИ АКАДЕМІЇ ЯНА ДЛУГОША (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

MUSIC INSTITUTE OF YAN DLUGOSZ ACADEMY (POLAND) ЛИТОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ І ТЕАТР А (ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА)

LITHUANIAN ACADEMY OF MUSIC AND THEATER (LITHUANIA) НІРЕДЬГАЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УГОРЩИНА)

UNIVERSITY OF NYIREGYHAZA (HUNGARY)

М А ТЕРІА Л И

11 М іж народної науково-практичної конф еренції

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

XXI СТОЛІТТЯ

М укачево-2018

(11)

УДК 37(477:4)(043.2) М65

Рекомендовано до друку Науково-технічною радою Мукачівського державного університету

протокол № 1 0 від 21 березня 2018 року

М65 М истецька освіта в європейському соціокультурному просторі XXI століття: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 19-20 квітня 2018 р. - М укачево: Вид-во МДУ, 2 0 1 8 .- 196 с.

І8ВХ 978-617-7495-19-1 Редакційна колегія:

Щ ербан Т.Д. - ректор МДУ, доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України (голова редколегії).

Гоблин В.В. - перший проректор Мукачівського державного університету, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України.

Папп В.В.- проректор з науково-педагогічної роботи Мукачівського державного університету, доктор економічних наук, професор.

Фізеші О.Й. - декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор.

Попович Н.М. - завідувач кафедри педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва МДУ, доктор педагогічних наук, професор.

Автори публікацій несуть відповідальність за достовірність

,

вірогідність та належність викладеного матеріалу

,

за правильне цитування джерел й посилання на них. Матеріали друкуються в авторській редакцій Думки авторів можуть не збігатися з позицією редколегії

IS B N 978-617-7495-19-1

УДК 37(477:4)(043.2)

2

© Мукачівський державний університет, 2018

© Автори, 2018

(12)

ЗМІСТ Розділ 1

МИСТЕЦТВО І ОСОБИСТІСТЬ:

МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ

Giedre Gabnyte

THE FEATURES OF EDUCATION IN LITHUANIAN MUSIC SCHOOLS:

OPINION OF STUDENTS AND GRADUATES .... ... 10 Maryla Renat

FORMA SONATOWA W MUZYCE KAMERALNEJ WLADYSLAWA ZELENSKIEGO... 12 Гусарчук Тетяна Володимирівна

ОСОБИСТІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ

МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ... 13

Дирів Іванна Миколаївна

РОЛЬ ФЕСТИВАЛЮ «ЧЕРВОНА РУТА» У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ШОУ-БІЗНЕСУ... 16 Дьордяк Василь Васильович

ЗНАЧЕННЯ ХОРОВОЇ ТРАДИЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ МУЗИЧНОМУ 1 МИСТЕЦТВІ XX СТОЛІТТЯ... .... ... ... 19

Задорожний Ігор Зенонович, Бурман Консуела Іванівна

ФОРТЕПІАННІ ТВОРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКТОРА ТЕЛИЧКА ... 21 Калин Руслана Йосипівна

ІНТЕГРАЦІЯ «РІДНОГО» ВОКАЛЬНОГО МОДУСУ ТА

НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ У «КОНВЕРТОВАНИЙ» МИСТЕЦЬКО- КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ СПІВАЧКИ ГАЛИНИ ЧОРНОБИ)... 26 Качур Мирослава Михайлівна, Микуланинець Леся Михайлівна

ІРОНІЯ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНА КАТЕГОРІЯ ПОСТМОДЕРНІЗМУ... 29 Комаревич Іванна Леонідівна

ПРИРОДА ЖАНРУ ОПЕРЕТИ. ОПЕРЕТА ТА Л ЬВ ІВ ... ... 31

З

(13)

Короленко Олена Олександрівна

ХОРОВА СЮЇТА У ТВОРЧОСТІ ІШТВАНА МАРТОНА... 34 Лозан Ірина Михайлівна

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ РОЗВИТКУ ФОРТЕПІАННОГО ВИКОНАВСТВА ... 37 Медвідь Тетяна Олександрівна

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX - ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ)... ..., ... , ... ... 42 Поляк Людмила Семенівна

ФОРТЕПІАННИЙ ДУЕТ У ТВОРЧОСТІ Ф. Ш УБЕРТА... 46

Роман Сергій Іванович j

ВПЛИВ ФОЛЬКЛОРУ НА ЛАДО-ІНТОНАЦІЙНЕ МИСЛЕННЯ ІШТВАНА МАРТОНА (НА ПРИКЛАДІ ХОРОВИХ ТВОРІВ)... 48

Росул Тетяна Іванівна ^

ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА «MOZAIK» У 20-30-Х РОКАХ XX

СТОЛІТТЯ ... 51

Славець Людмила Іванівна

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЧНОГО КАМЕРНОГО ХОРУ «CANTUS»... 54 Теличко Віктор Федорович

ПРАЗЬКІ ВЧИТЕЛІ ДЕЗИДЕРІЯ ЗАДОРА... 57 Тетерюк-Кінч Ю лія Сергіївна

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ А.КОС-АНАТОЛЬСЬКОГО... ... ... ... 61 Ткаченко Олена М иколаївна

«САМУЇЛ МИСЛАВСЬКИЙ т ОДИН З ФУНДАТОРІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ»... 64

Томин Ірина Романівна j

РОЗВИТОК СКРИПКОВОГО МИСТЕЦТВА ІТАЛІЇ ПРОТЯГОМ XVII- XVIII СТОЛІТЬ... 66 Хома Ольга Михайлівна, Вовканич Вікторія Вікторівна

РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНО-ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ... 70

4

(14)

Хома Ольга Михайлівна, Рябець Діана Василівна

МОВЛЕННЄВО-ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

ж

УМОВА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ

ОСОБИСТОСТІ... ,... 73 Цубера Наталія Василівна

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЖАНРУ КАМЕРНОЇ КАНТАТИ У ХОРОВІЙ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ (НА ПРИКЛАДІ КАНТАТ Л .ДИЧКО)... ... ... 77 Черепании Мирон Васильович

РИСИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО МУЗИЧНОГО ПОЧЕРКУ в ІНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ АРАНЖУВАННІ... 80

Розділ 2

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Білич Олександра Іванівна

ВПЛИВ ДЖАЗОВОГО МИСТЕЦТВА НА РОЗВИТОК МУЗИЧНО- РИТМІЧНОГО ВІДЧУТТЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА 85 Боднар Олеся Михайлівна

ЗНАЧЕННЯ ВОКАЛІЗІВ О.К.ВОРОНІНА ТА Р.М.ВОРОНІНОЇ У ВОКАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО

МИСТЕЦТВА... 88

Буркало Наталія Людвиківна

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ - ОСНОВНА ФОРМА НАВЧАННЯ ГРІ НА МУЗИЧНОМУ ІНСТРУМЕНТІ ... 90 Ван Лу

ПОЛІКУЛЬТУРНІ РЕАЛІЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

як чинник

ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ... 93 Василинка Марія Іванівна, Алмашій Евеліна Василівна

ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ ЗВИЧАЇВ і ОБРЯДІВ У МУЗИЧНО- ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ... 96 Василинка Марія Іванівна, Гальович Ірина Іванівна

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНСЬКИХ

КОМПОЗИТОРІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІ Ш КОЛІ... 99

5

(15)

Гуй Цзюньцзе

СПЕЦИФІКА ЕТНОХУДОЖНЬОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ... 10І Добра Вікторія Василівна

АРТИСТИЧНІ УМІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

як психолого-

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН ... 104 Жишкович Мирослава Андріївна

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТА-ВОКАЛ1СТА ЯК МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА СПІВУ .. 107 Кормош Марія Василівна

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ... : ... ПО Косінська Наталія Леонідівна

ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СЦЕНІЧНО-ОБРАЗНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ... 113 Левчук Наталія Анатоліївна

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ Ш КОЛЯРІВ... 111 Ленд’єл-Сяркевич Антоніна Антоніївна

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИКОНАВСЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ... ... ... . 12(

Лай Сяоцянь

ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ

МІЖОСОБИСТІСНОЇ ТВОРЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА...*... 12 Лі Юс

МЕТОДИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ НА ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-СМИСЛОВИХ УЯВЛЕНЬ... 12 Лю Сянь

РЕФЛЕКСІЯ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛ1З АЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ФОРТЕПІАННОМУ ВИКОНАВСТВІ... ...

б

(16)

Опарик Лариса Миколаївна

ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ МУЗИЧНОГО ТВОРУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА-МУЗИКАН+А... 132 Подкопаева Людмила Йосипівна

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА... 135 Пуйова Валентина Іванівна

СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНУ «ІНТЕРПРЕТАТОРСЬКА

КОМПЕТЕНТНІСТЬ» МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА З ПОЗИЦІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ... 138 Ровжа Беата Степанівна

ПЕРЕДУМОВИ ВДАЛОГО КОНЦЕРТНОГО ВИСТУПУ СТУДЕНТА .... 141 Чжан Вей

НАУКОВА СУТНІСТЬ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ У СТРУКТУРІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ .... ... ... . ... 144

Розділ З

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МИСТЕЦЬКІЙ СФЕРІ: НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ

ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Бсгун-Трачук Лариса Олександрівна

ПРОФІЛАКТИКА СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ФАХІВЦІВ З МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ... ... 148 Буркало Степан Михайлович

КРИТЕРІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ФОРТЕПІАНО У В Н З... ... ... 150 Гаснюк Вероніка Василівна

«СТУДЕНТСЬКА ФІЛАРМОНІЯ» Ж ФЕНОМЕН ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА... 153 Кариенко Антоніна Петрівна

АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ... 156

7

(17)

Сенина Олександр Амброзійовин

ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИКЛАДАЧА-БАЯНІСТА ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ... ... 160 Сухолова Маріанна Анатоліївна

ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВОКАЛУ... ... 161

Розділ 4

АРТ-ТЕРАПІЯ - МИСТЕЦТВО РЕКОНСТРУКЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ

ТА II СОЦІАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Куцин Еріка Карлівна

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЗИКОТЕРАПІЇ... 163 Попович Наталія Михайлівна

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА 164 Човрій Дмитро Володимирович

РЕЦЕПТИВНА АРТ-ТЕРАПІЯ ... ... 166

у/ Шелепа Юлій Юлієвич

ЕСТЕТИКО-ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТВОРІВ В.А.МОЦАРТА 167 Розділ 5

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ВИКЛАДАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН

Антал Діана Ференцівна

МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОПЧНІ НОВАЦІЇ У НАВЧАННІ ГРИ НА

ФОРТЕПІАНО ... т

і Г Ба лот Генріетта Іиггванівна

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ РЕПЕРТУАРУ В КЛАСІ ї ФОРТЕПІАНО... 171 Горват Віталій Вікторович

ФЕНОМЕН «ЕТНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ... 17;

8

(18)

Катрин Ольга Тарасівна

«ТКОРІЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА»

СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ДЛЯ МАГІСТРІВ ТА АСПІРАНТІВ МУЗИЧНИХ ВИШІВ ... ... 175 Мадяр-Новак Віра Василівна

ФОРМИ РОБОТИ НА ЗАНЯТТЯХ З МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ (НА МАТЕРІАЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ТЕМИ «НАРОДНІ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ»),,... ... 177 Мсльничок Лілія Степанівна

«НОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СКРИПАЛЯ В ІІРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН... 180 Поляк Аліна Володимирівна

МЕТОДОЛОГІЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ... 182 Теличко Наталія Вікторівна, Костюк Мирослава Павлівна

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКО-ХУДОЖНЬОГО

( 1ІРЯМУВАННЯ У КОНТЕКСТІ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ... 183

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 188

9

(19)

89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 тел./факс +380-3131-21109

Веб-сайт університету: www.msu.edu.ua E-mail: [email protected], [email protected]

Веб-сайт Інституційного репозитарію Наукової бібліотеки МДУ:

http://dspace.msu.edu.ua:8080

Веб-сайт Наукової бібліотеки МДУ:

http://msu.edu.ua/library/

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Метою підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти є формування в них професійної компетентності як здатності до

завдяки орієнтації навчального процесу на розвиток іншомовних комунікативних умінь студента (колективна комунікативна діяльність студентів у

Також слід зазначити, що вплив на розвиток професійної рефлексії майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти

У статті 15 Закону «Про освіту» вказано, що «метою професійної (професійно-технічної) освіти є формування і розвиток професійних

Технологічний підхід у контексті неперервної університетської економічної освіти у процесі формування правової

У теоретичній частині роботи нами була проведена характеристика інформаційних технологій і їх роль у навчанні,виявлено ефективні

З метою забезпечення наступності і неперервності змісту ступеневої професійної підготовки майбутніх педагогів початкової школи у галузі мистецької

Дослідники навчальний тренінг у професійній підготовці майбутніх фахівців розглядають як: тренінговий метод навчання; спосіб спільної діяльності вчителя

«формування соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів у процесі гуманітарної підготовки»; представлено структуру соціокультурної

Розроблено методичні засади професійної підготовки студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» у галузі мистецької освіти засобами

Мукачево АНАЛІЗ СТАНУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЄВРОПИ У статті розглядається стан професійної підготовки

Проаналізувавши нормативно-правові документи професійної підготовки фахівців вищої освіти в Україні, ми дійшли висновку, що базовим

У нашому дослідженні ми говоримо про використання англійського молодіжного сленгу серед студентської української молоді в процесі

Багатогранність проблеми підготовки майбутнього вихователя ДНЗ та вчителя початкових класів у світлі модернізації вищої педагогічної освіти України спонукали

Отже, якість сформованості професійної компетентності у рамках акмеологічного підходу може бути визначена за допомогою акмеологічного поняття

Таким чином, застосування методу проектів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу дає можливість інтенсифікувати навчально-виховний

«Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності сучасного педагога дошкільної та початкової освіти», «Інновації в дошкільній та

Тому, на нашу думку, у процесі професійної підготовки – формування комунікативної культури майбутніх педагогів, розвиток їх комунікативно-мовленнєвих

«Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності сучасного педагога дошкільної та початкової освіти», «Інновації в дошкільній та

Зазначено, що особистісний підхід до професійної освіти майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії має на меті забезпечення

Мета даного курсу: забезпечити формування системи знань, вмінь та практичних навичок у студентів – майбутніх фахівців з професійної освіти в

Для нашого дослідження обрано структурно-функціональний підхід до моделювання формування дослідницької компетентності майбутніх учителів

У статті здійснено аналіз дидактичних аспектів використання інформаційних технологій при проведенні педагогічної діагностики освітніх результатів здобувачів