• No results found

Методична робота з учителями громадських організацій у Закарпатті (1919-1938 рр.)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Методична робота з учителями громадських організацій у Закарпатті (1919-1938 рр.)"

Copied!
8
0
0

Повний текст

(1)

імені ШАНА ФРАНКА

ск

^шааиаяюу щщяяттвг

ПЕДАГОГІКА

СУСПІЛЬНІ НАУКИ МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГ

№5 ( 124 ) травень

2015

ЩОМІСЯЧНИЙ ЮБИ 2308-4634

НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

(2)

Молодь і ринок

Щ О М ІС Я Ч Н И Й Н А У К О В О -П Е Д А Г О Г ІЧ Н И Й Ж У Р Н А Л

№ 5 (124) травень 2015 Видається з лютого 2002року

у д к 051 Журнал внесено в оновлений перелік фахових видань з педагогічних наук (підстава: Постанова ВАК України №1- 05/5 від 06.07.2010 р.)

Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Україна, 82100, Дрогобич, вуп. Івана Франка, 24

Видання зареєстровано в Міністерстві юстиції України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

Серія КВ №12270-1154 ПР від05.02.2007р.

т с с м i i f i o Afi'lA Журнал 5 червня 2013 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж).

З червня 2013 року журнал співпрацює з Академією Полоиійиою у Ченстохові, Польща.

Заст. головного редакт ора

Наталія ПРИМАЧЕНКО, к.пед.н., член Національної спілки журналістів України Редакційна колегія:

Надія СКОТНА, д.філос.н., професор

Василь МАДЗІГОН, д.пед.н., професор, академік Н АП Н України,

член Національної спілки журналістів України Анджей КРИНЬСЬКІ, кс. прелат, проф. др. (Польща), академік А Н ВО України Станіслав ЛУПІНСЬК'І, кс., гіроф. др. (Птьи{а), академік А Н ВО України

член Націоначьної спіти журналістів України Микола ДУБИНА, д.філол.н., професор, академік А Н ВО України Олег ПАДАЛКА, д.пед.н., професор, академік А Н ВО України

Олег ТОПУЗОВ, д.пед.н., професор, член Національної спілки ж урналістів України Микола ЄВТУХ, д.пед.н., професор, академік НАП Н України

Микола КОРЕЦЬ, д.пед.н., професор, академік А Н ВО України,

член Національної спілки журналістів України М арія ЧЕШ ЛЬ, д.пед.н., професор

Мирослав САВЧИН, д.психол.н., професор Микола ЗИМОМРЯ, д.філол.н., професор Іван МИХАСЮК, д.е.н., професор, академік

Олександр ШПАК, д.пед.н., професор, академік, А Н ВО України

член Націоначьної спілки журналістів України Л оєк КПІИШТОФ, д.пед.н., професор, Польща

Іван ВАСИЛИКІВ член Національної спілки журналістів України Адреса редакції: Україна, 82100, Дрогобич, вуп. Івана Франка, 24

Ten., (068) 502^15-49; 8 (03244) 76-111; E-mail: [email protected]

Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету (протокол №7 від 10.06.2015 р.)

__________ Посилання на публікації “Молодь і ринок” обов’язкові_____________

Редакція приймає замовлення на випуск тематичного номера або окремого розділу за кошти замовника

Редакція приймає замовлення на розміщення реклами.

Редакція розглядає рукописи, подані в першому примірнику машинопису.

Редакція зберігає за собою право скорочувати і виправляти матеріали. Статті, підписані авторами, висловлюють їх власні погляди, а не погляди редакції. Рукописи авторам не повертаються.

За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, статистичних даних та інших відомостей відповідають автори публікацій.

Підписано до друку 12.06.2015 р. Ум. друк. арк. 18,69.

Папір офсетний. Друк офсетний. Наклад 100 прим. Формат 60 х 84 1/8. Гарнітура Times New Roman.

Віддруковано у поліграфічній фірмі “ШВЩЦСОДРУК”

82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Данила Галицького, 1 тел.: (0324)41-08-90

© Молодь і ринок, 2015

(3)

Щ О М І С Я Ч Н И Й Н А У К О В О - П Е Д А Г О Г І Ч Н И Й Ж У Р Н А Л

С офія Грабовенська

Впровадження туристичних кластерів як рушійної сили підвищення

конкурентоспроможності туристичних послуг... 80

Н атал ія Ж идкова

Міжпредметні та внутрішньокурсові зв’язки як засоби формування

міжпредметної компетентності на уроках правознавства в учнів 10 класів...88 Іван Нищ ак

Базова інженерно-графічна підготовка вчителя технологій

(на прикладі нарисної геометрії, креслення, комп’ютерної графіки)...95 М арія Ворник

Методична роль гри у підготовці стуцентів-філологів у процесі вивчення курсу

“Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської)” ... 99 А нна П ерміиова

Методи навчання що використовувались в процесі підготовки інженерів-педагогів

швейного профілю в вищих навчальних закладах удругій половині XX століття... 103 Лю дмила С авчук, К атерина Акуленко

Організаційно-педагогічні умови підготовки фахівців у фінансово-економічному коледжі

до професійної діяльності... 108 Галина Лемко, Анна Яремчук

Структура комунікативної культури особистості школяра... 113 О ксана Б ял и к

Суспільно-історичні передумови статевого виховання учнівської молоді... 117 О леся Р игель

Особливості професійного вибору сучасних старшокласників... 124 О лена Ч ернєга

Комунікативна компетентність майбутнього фахівця... ...129 Ірина Кизима

Концептуальні підходи щодо вивчення тендерних компетентностей вчителів... 133 Л ю бов П етри ц я

Семантичні особливості англійських фразеологічних одиниць з національно-культурним компонентом... 138 Ю лія М алая

Професійна компетентність керівників освітніх навчальних закладів як складова

інноваційної стратегії управлінської діяльності в умовах інтенсивного розвитку суспільства... 143 Ігор Л ецю к

Моделювання процесу формування готовності майбутніх учителів початкової школи

до проектування інформаційно-комунікаційного середовища...146 К атер и н а В оронцова

Загальна характеристика вищої юридичної освіти Великої Британії...151 В асилина К ацьм а

Логістичне управління ланцюгами постачання підприємства...156 А ндрій У руський

Сутність індивідуалізації та диференціації навчання

у профільному навчанні старшокласників загальноосвітньої школи... 161 Іри н а Розман

Методична робота з учителями гр омадеьких організацій у Закарпатті (1919-1938 рр.)...167 Зоя С идоряк

Фізичне виховання у загальноосвітніх школах України (1920 — 1930-ті рр.): змісті форми...172

(4)

МЕТОДИЧНА РОБОТА 3 УЧИТЕЛЯМИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАКАРПАТТІ (1919 -1938 PP.)

УДК 37(4777.87) “ 19”:70

Ірина Розман, пошукач кафедри педагогіки та психології Ужгородського національного університету М ЕТО ДИ Ч НА РО БО ТА З У Ч И ТЕ Л Я М И ГРО М А Д С Ь К И Х О РГАН ІЗАЦ ІЙ

У ЗА К А РП А ТТІ (1919 - 1 9 3 8 РР.)

У статті розкрито методичну роботу, яка проводилась громадськими об’єднаннями із вчителями та мача вагоме значення в системі методичної роботи у Закарпатті (1919—1938 рр.) Визначено поширені форми методичної роботи характерні для більшості громадських організацій. Виявлено, що функцію пропагування виконували друковані органи громадських товариств - педагогічні часописи, спег;іальні друковані видання та періодика.

Ключові слова: методична робота, громадські об’єднання, педагогічні товариства, культурно- освітні товариства.

Літ. 10.

Ирина Розман, соискатель кафедры педагогики и психологии Ужгородского национального университета М ЕТО ДИ Ч ЕСК АЯ РО БО ТА С У Ч И ТЕЛ ЯМ И О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы Х О РГАН И ЗАЦ И Й

В ЗА КАРП А ТЬЕ (1919 - 1 9 3 8 гг.)

В статье освещена методическая работа, которая проводилась обгцественными организацыями и имела важное значение в системе методической роботы в Закарпатье (1919 — 1938 гг.) Определены популярне формы методической роботы. Определено, что функцию пропаганды исполняли органи печати общественних организащш — педагогические летописи, специальние издания и периодика.

Ключевые слова: методическая работа, общественные объединения, педагогические товарищества, культурно-образовательные товарищества.

Iryna Rozman, Researcher ofPedagogy’ and Psychology Department Uzhgorod National University M ETH OD ICAL W O R K OF C IV IC ORGANIZATIONS W ITH TEACH ERS

IN TRANSCARPATHIA (1919 - 1 9 3 8 Y E ARS)

The cu ticle reveals the methodical work that was carried out by civic associations with teachers and had significant importance in the system o f methodical work in Transcarpathia (1919 - 1938 years). Identified common forms o f methodical work that are characteristic fo r most public organizations. It was found that the function o f propagation was performed by print media o f public associations — pedagogical journals, special printed publications and periodicals.

Keywords: methodical work, civic associations, pedagogical associations, cultural and educational associations.

остановка завдання. В изнання поєднання національної історії з --Й -н ац іон альн и м и тради ціям и як головного інструменту гармонізації і розвитку суспільних відносин спонукає до поглибленого вивчення й аналізу здобутків в галузі реформування системи освіти. Визначальна роль у п рогресивном у поступі і щ асливому майбутньому н ац ії належ ить педагогу. Від професійного розвитку вчителя залежить рівень соціально-культурної а відтак економічної сфери суспільства. Сугггзтг * для розв’язання проблем професійного Г?ТЕТП~“ ' педагогів є дослідження регіональних ест проф есійного становлення г. " " істошіко- політичні причт - - - і.-.-.-?рпатгя

були унікальними. На сьогодні недостатньо досліджено методичну складову педагогічного професіоналізму закарпатських вчителів та її актуальність для сьогодення.

П орівняльний аналіз зарубіж ного і вітчизняного досвіду організації методичної роботи проведено Ф. Красовським, В. Папіжук, І. Тімофєєвою та ін. Методичну роботу як цілісної системи взаємопов’язаних дій, що забезпечують підвищ ення якості надання освітніх послуг вивчають вітчизняні дослідники Л. Дехтеренко, А. Дутчак, І. Жерносек, І. Зязюн, І. Підласий, С. Трипольська, Т. Тищенко та ін. Регіональні особливості методичної роботи з педагогічними кадрами є предметом досліджень О. Барабаш, Л. Корецької, Л. Кірішко, С. Майданенко та. ін.

І. Розман. Г ’ 167 Молодь і ркнок №5 (124), 2015

(5)

МЕТОДИЧНА РОБОТА З УЧИТЕЛЯМИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАКАРПАТТІ (1919 -1938 РР.)

Історико-педагогічні дослідження професійного вдосконалення вчителів здійснено Н. Андрійчук, О. Дубасенюк, Т. Завгородньою, Д. Герцюк, Г. Олійник, О. Сухомлинською, П. Хуцоминський, М. Чепіль та ін. Різні аспекти закарпатської історії педагогіки, що так чи інакше стосується періоду нашого дослідження перебували в полі зору В. Гомоннай, М. Кляп, І. Небесника, В. Росула, М. Талапканича, В. Химинця, О. Яцини, та ін.

Незваж аю чи на д отичність тем атики вищ енаведених науковців, їх пош уку не стосувались методичної роботи з учителями у Закарпатті в міжвоєнний період.

Мета статті - розкрити методичний напрямок в діяльності культурно-освітніх та педагогічних товариств Закарпаття (1919 - 1 9 3 8 р.)

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що у період з 1919 р. по 1938 р. територія сучасного Закарпаття перебувала у складі Чехословацької республіки під офіційного назвою Підкарпатська Русь. На території краю діяла особлива система м етодичної роботи з учителями. Ця робота проводилася у різних формах під патронажем органів управління ш кільн иц твом а також громадськості. Методична складова вирізнялася у роботі педагогічних товариств, які об’єднували місцевих вчителів за професійними інтересами, ідеологічними орієнтаціями або політичними поглядами та ін. Як свідчить джерельна база, активно м етодичну роботу серед вчителів проводили “У чи тельське товарищ ество Подкарпатской Руси” (1920 - 1944 рр.), згодом

“У чительское то в ари щ ество”, “Товариство учительства горожанських школ Подкарпатськой Руси ” (1924 -1 9 3 9 рр.), “Педагогічне товариство п ідкарпатськой Руси” (1924 - 1939 р р.),

“Народовецьке учительське товариство” (1929 — 1930 рр.), “Учительська Громада” (1930 - 1939 рр.). Найпош иреніш ими видами методичної діяльності названих педагогічних товариств було:

розробка та видавництво шкільних підручників, методичних рекомендацій, навчально-методичної літератури та періодичних видань. Як свідчить аналіз історичних джерел, на високому рівні здійсню валась педагогічними товариствами інформаційно-методична діяльність.

Серед педагогічних товариств, діяльність яких припадає на міжвоєнний період найпотужнішим вваж аємо “У чи тельське товарищ ество Подкарпатскої Руси” . Д іяльність товариства окреслювалась статутом. Здійснений нами аналіз статуту вказує на те, що методична діяльність визначалась метою створен н я товариства:

“служити всім погребам просвітницького руху...

боронити становищ е і особ и сті права

учительства” [З, 3]. З огляду на те, що

“Учительское товарищ ество”, мало філії по великих містах краю, воно успішно реалізувало пропагандистську функцію методичної роботи з учителями через інформування педагогів про передовий п едагогічн и й д освід колег із європейських країн та пош ирю вало ц ін н і педагогічні ідеї. Доцільними, вважаємо, дискусії про використання нових методик викладання, що давало можливість вчителям підвищувати свій фаховий рівень через впровадження новинок у власний педагогічний доробок. Товариство виступало засновником книгодрукарень, майстерень по переплетенню книг, тощо, тому п едагогічн і книги, журнали, часописи, підручники та інш их навчальні засоби поширювались через книгарні та бібліотеки товариства [ 3 , 4 —5].

Пош иреними буди такі види м етодичної діяльності педагогічного товариства: звіти за різні періоди діяльності, доповіді, вистави, концерти, академії для учительства і для народу, професійні курси для освіти учительства, наукові екскурсії, зб о ри , конгреси, п роведенн я психолого- педагогічних досліджень і конференцій на тему шкільництва і народного виховання; висування вимог до владі щодо навчально-дидактичних та учительськи х справ та оборони інтересів народного виховання та учительства; заснування та утримання бібліотек для вчителів та учнів;

взаємозв’язки із подібними чехословацькими і зарубіжними вчительськими товариствами.

Значна части н а м етодичної роботи, яка проводилась учительськи м товариством, оприлюднювалась на сторінках журналу “Народна школа”. У журналі не було чітко визначених рубрик, проте на підставі аналізу досліджених ними номерів видання можемо стверджувати, що усі матеріали методичного спрямування можна по групувати по таких категоріях: організація діяльності товариства та звітів його роботи, розвиток шкільництва у Закарпатті, висвітлення проблем у роботі вчителів, розгляд навчально- методичних питань, обговорення підручників для навчальних закладів, п о сібн и ків та інш ої навчальн ої літератури, реко м ен д ац ії до використання у навчальному процесі періодичних вцдань, ознайомлення із зарубіжним педагогічним досвідом, реклама продукції видавництв та книгарень тощо.

П остійним и дописувачами періодичного видання були голова товариства В. Ш пеник, секретар М. Василенко та активісти А. Дєхтерьов, І. Лізак, П. Милославський,Ю. Петенько, А. Сась, М. Суховський, П. Федор, Т. Черкасов, М. Чегіль

Молодь і ринок №5 (124), 2015 168

(6)

МЕТОДИЧНА РОБОТАЗ УЧИТЕЛЯМИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАКАРПАТТІ (1919 -1938 РР.)

та інші. Відзначимо, що через зміст друкованих матеріалів відображалась політична орієнтація дописувачів. Зокрема нашу увагу привернули матеріали, які розкривають освітні англійських, американських, французьких, чеських педагогів, проте у мовних дискусіях перевага авторів — на боці власних політичних уподобань. Зазначимо, що не зважаючи на вплив політичних ідеологій освітн ьо-ін ф орм увальну функцію видання здійснювало на високому методичному рівні.

Освітяни ознайомлювались із європейськими педагогічним и ідеями та ділились власним досвідом щодо використання нових методів навчання та реалізації різних напрямів виховання

— громадянського, мистецького, патріотичного, економічного тощо.

З огляду на мету нашого дослідження цінними є погляди вчительської громади на роль вчителя у закарпатському середовищі та вимоги, що висували колеги до вчителів. Сторінки періодичного видання служили транслятором педагогічних поглядів досвідчених педагогів.

Тогочасні вчителі усвідомлю вали власну відповідальність перед народом за формування громадянського суспільства. У вступній статті П.

Федор відзначав, що карпаторуське учительство є найбільш масовою частиною карпаторуської інтелігенції і несе відповідальність за національне відродження власного народу та його добробут у майбутньому. П едагог рекомендував для досягнення цієї шляхетної мети “звільнитися від чуж их ш кідливих впливів і керуватись непохитною національною спрям ованістю , вчительською честю, професійним обов’язком, моральністю і любов’ ю до власного народу і його традицій” [8].

У статті “Народний учитель” Ф. Михайлович вказував, що не дивлячись на те, що вчитель народної школи будучи єдиною грамотною людиною в селі, усе ж повинен дуже відповідально ставитися до виконання своїх проф есій н их обов’язкові систематично вдосконалювати свої професійні знання, адже

“тільки високоосвічений учитель, який увесь час покращ ує свій фаховий рівен ь може бути корисним справі освіти власного народу”. Автор закликає колег через самоосвіту до підвищення п ед агогічн ої м айстерн ості стати справді народними вчителями [5, 10].

Розмірковуючи якими засобами може вчитель здобути авторитет серед громади, І. Кречковецький у цьому ж номері журналу “ Народна школа”

висловлює поради молодим вчителям. Головною якістю вчителя, яка створює вчителю повагу' серед оточуючих - це високі фахові знання у поєднанні

із інтелігентність, всебічною освідченістю, та чесність і безпристрасність, хоча понад усе важливим є дотримання місцевих звичаїв та пошана до народних традицій [6, 7].

Таким чином, можна узагальнити погляди членів Учительського товариства Підкарпатської Русі на педагогічну майстерність та особистість вчителя. О сновними вим огам и до вчителя професіонала були: професійна компетентність тобто - педагогічні знання та педагогічний досвід, які досконалі знання педагогічної теорії, вміння застосовувати її в у п рактичній д іяльн ості навчально-виховного процесу, ерудованість, високий рівень інтелігентності у поєднанні із громадянською само визначеністю: відданістю власному народові та почуттям відповідальності за його майбутнє.

Зрозуміло, що кожне педагогічне товариство намагалось створити власний орган друку. Так, члени “Народовецького учительського товариства”

“Учительської Громади” оприлюднювали свої педагогічні погляди на сторінках часописів

“Подкарпатська Русь” та “Учительський голос”, члени “Товариства учительства горожанських школ ПодкарпатськойРуси ” видруковували праці у “Вестнику учительства горожанських школ Подкарпатской Риси”, “Учительська Громада” -

“Наша школа” та “У чительський голос”. Як слушно ствердж ує д о сл ідн и ц я 3. Ваколя, діяльність цілої низки педагогічних товариств, які діяли у Закарпатті в п.п. XX ст. призвела до створення м ереж і фахових п едагогічних періодичних видань [1,16].

Ідеологічна єдн ість проукраїнських педагогічних організацій — “У чительського товарищ ества”, “Товариства учительства горож анських школ П одкарпатськой Руси”,

“Товариства проф есорів сер ед н іх школ П одкарпатськой Р уси ”, “Н ародовецьке учительське товари ство” , “У чительської Громади”, “Товариства учительства фахових школ П одкарпатськой Руси”, “Товариства учительниць ручних роб іт і захоронок” ,

“Товариства учительниць ручних роб іт і захоронок”, “Школьна помощь”, “Товариства церковних учителів Є п архії М укачівської”,

“Товариства церковних учителів Є пархії Пряшівської”, тощо акумулювалась у створенні педагогічного товариства “Ш кольна М атка Русинов” (1926 р.). Ядро товариства становили педагоги, які поєднували вчительську діяльність із громадською: Ю. Бращайко, А. Волошин, В. Гаджега, М. Долинай, В. Желтвай, 1 Невицька, І. Панькевич, Ф. Ревай, Ю. Ревай, В. Феденець, А. Штефан та ін. К ерівник товари ства М. Бращ айко

169 Молодь і ринок №5 (324), 2015

(7)

МЕТОДИЧНА РОБОТА З УЧИТЕЛЯМИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАКАРПАТТІ (1919 -1938 РР.)

стверджував, що діяльність усіх педагогічних товариств є взаємодоповнюючою і зорієнтованою на розвиток шкільництва, молоді та народу [4].

Статут “Школьної Матки Русинов” за мету визначав працю товариства для розвитку освіти і культури заради добробуту українського народу.

Ця м ата реалізувалася ч ерез заснування українських навчальних закладів, їх обладнання, допомогу місцевій молоді при отриманні освіти, створення книгарень, бібліотек, організація лекцій, вистав, театральних виступів, концертів, вечорів, свят та ін. О днім із напрямів діяльності товариства буно надання різних видів допомоги вчителям: від методичної до матеріальної. Серед пріоритетних напрямів діяльності товариства виокремимо ті, які надавали допомогу вчителям у вдосконаленні педагогічної майстерності:

заснування жіночої гімназії, учнівських інтернатів, розробка навчально-методичних матеріалів, збір засобів для забезпечення навчальних закладів підручниками та іншими засобами навчання, організація видавничої справи, проведення нозаурочної навчальн о-виховн ої роботи, організація мистецьких.

Серед найвідоміших громадських організацій чехословацького п еріоду були товариство

“Просвіта” та “Руське Культурно-Просвітницьке общ ество ім ен і О лексан дра Духновича в Ужгороді”. Чисельною культурно-освітньою гром адською орган ізац ією проросійської п оліти чної спрям ованості було “Руське К ультурно-П росвітницьке общ ество імені Олександра Духновича в Ужгороді”. Спілка була створена у результаті рішення наради Руської земледідьської автономної партії (Мукачево, 5 серпн я 1922 р .). Керування товариством здійснювали Є. Сабовтайого товариші В. Анталов сь ки й, Є. Бачинський, М. Бескид, О. Бескид, И, Камінський, Ю. Гаджега, С. Фенцик та ін. Статут товариства визначав мету товариства - “культурний розвиток руського народу, який прож иває в меж ах республіки, а передусім виховання його у патріотичному, руському дусі, виключаючи різну політичну діяльність”.

Струкіурутовариства утворювали організаційна, освітня, науково-літературна, художня, театральна, музична і хорова, бібліотечна секції а також російських жінок, народних домів, санітарно- гігієнічна та спортивна тощо. Для досягнення своєї культурно просвітницької мети товариство видавало і розповсюджувало книги у популярно- п р освітн и ц ьк ій , літературно-науковій і сільськогосподарській галузях; відкривало відділи товариства і читальні по території Чехословацької республіки; організовувало музичні і співочі

гуртки і, так звані, руські сокольські і гімнастичні дружини; бібліотеки і музеї та музично-вокальні вечори та вистави ам аторських театр ів;

організовувало курси навчання грамоти, тощо [7, 3 - 4 ] .

Як свідчить аналіз джерельної бази “Руське К ультурно-П росвітницьке общ ество імені Олександра Духновичав Ужгороді” брало активну участь у освітньому процесі, видавало значну кількість російськомовної літератури, проводило літературні конкурси, готувало і впроваджувало у навчання російськом овні підручники.

Особливою популярністю користувалися підручники С. Сабова “Русский литературный язык Подкарпатской Руси и новая грамматика русского языка для средних учебных заведений Подкарпатской Руси”, та С. Фенцика “Читанка для народа” [2; 9].

Педагогічний напрям діяльності позначений боротьбою за утвердж ення української національної школи та розв’язання культурно- освітніх проблем Підкарпатської Русі домінував у діяльності товариства “Цросвіта’ ’(1920—1939 рр.).

Системне педагогічне інформування товариство проводило через видавничу діяльність. В рамках нашого дослідження зацікавлення викликає зміст календарів “П росвіти”, часописів “П чілка”,

“Просвіта”, “Світло” та ін.

“Просвіта” об’єднала навколо ідеї виховання нового покоління закарпатців всі громадські організації українського спрямування, а саме:

“Пласт” “Жіночий Союз”, “Сокіл”, “Русь”, тощо та вище згадувані педагогічні товариства. Цінним у діяльності товариства, вважаємо, захист права викладання та навчання українською мовою в освітніх закладах Закарпаття через поширення книжок з країнознавства, історії Підкарпатської Русі, популяризація творів україн ськи х і зарубіжних письменників. Об’єднуючись навколо товариства ’’Просвіта”, вчені проводили наукові дослідж ен ня в галузі істор ії, етн ограф ії, м овознавства, культури. Завдяки зусиллям спільників товариства виходив “Науковий Збірник товариства “Просвіта” - єдине наукове видання на Закарпатті між воєнної доби. Товариство опікувалося історико-археологічними знахідками, культурними цінностями.

Д ослідж ення д іяльн ості товариства, дає стверджувати, що національне шкільництво розглядалось членами “Просвіти” як форпост всієї громадсько-просвітницької праці. Педагогічна, наукова діяльність товариства була спрямована на визначення парадигми українського шкільництва та поширення ідеї національної освіти серед населення краю, здійснювався пошук методів і

Молодь і ринок №5 (124), 2015 170

(8)

МЕТОДИЧНА РОБОТАЗ УЧИТЕЛЯМИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАКАРПАТТІ (1919 -1938 PP.)

форм навчально-виховної роботи у відповідності з культурно-освітньою метою товариства.

Система педагогічних принципів і ціннісних установок, які обстоювали і пропагували члени

’’Просвіти”, сприяла формуванню у закарпатців загальнолю дських і національних почуттів.

Пропагована парадигма позашкільної освіти полягалау навчанні й вихованні людини впродовж усього життя, краєзнавчого музею Підкарпатської Русі. Ми погоджуємось із думкою О. Яцини, педагогічно-просвітницька діяльність “Просвіти”

відчутно впливала на організацію освіти дорослих і молоді та сприяла піднесенню національної гідн ості населення Закарпаття. Зменш ення кількості неп исьм ен ни х серед дорослого н аселення т а залучення до навчання дітей шкільного віку сприяли формуванню національно свідомої особистості, слугували національному відродженню краю [10,211].

Висновки. Таким чином, аналіз діяльності педагогічних та культурно-освітніх товариств вказує на те, кожне із товариств без огляду на мету і завдання створення, культурні-політичні орієн тац ії, м атеріальну спромож ність спрямовували власні ресурси на допомогу закарпатським вчителям. Поширеними формами методичної роботи товариств були стимулювання наукового розвитку вчителів через поширення у друкованих органах надбань української та європейської педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, сучасних наукових методів викладання, оновлених навчальних програм;

розробку підручників та навчально-методичних засобів навчання; залучення педагогів до колективних форм роботи.

П одальш их наукових розвідок потребує питання перекваліф ікації вчителів т а зміст вчительських кваліфікаційних іспитів, державна

система стимулювання підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо.

1. Ваколя 3. Вплив педагогічних товариств Закарпаття на становлення йрозвиток системи фахової періодики в п.п. X X ст.//Науковий вісник Ужгородського національного університету:

С ерія “П едагогіка. С оціальна р о б о т а " . — Ужгород, 2013. -В іт . 27, — С. 1 6 —19.

2. ДАЗО. — Ф. 28. — On. 1. — Спр. 7534. Списки шкіл Ужгородського шкільного округу, в яких проводилося навчання за граматикою Панькевича та списки шкіл Тячівського округа, в яких користувалися граматикою Сабова.

ЗДАЗО.-Ф.50. “СтагптУчитетяьюготоварииівУгт Подкарпатаюй Русі”. Опис 2, справа28.Арк14.

4. ДАЗО. — Ф.Ї040. “Товариство “Шкільна МатшРхшнів " Чехгююваїіьлоїреапйчіюі.м. Ужгород ”.

Опис 1, справа 1. Протоколи зборів і засідань товариства. Арк 12.

5. Михайлович Ф. Народнийучитель/Ф. Михайлович //Народна школа. —1936 (P. XVI). — Ч. 2. — С. 6 —10.

6. Кречковеиъкий І. Народний Как может учитель пробрести авторитет і доверіє народа/

І. Кречковецький //Народна школа. — 1936 (P. XVI).

- Ч. 2 . - С . 7 - 8 .

7. Устав Руського Культурно-Просвітншіьке общества імені Олександра Духновича в Ужгороді

— Ужгород: Школьна помощь, 1923. —18 с.

8. Федор П. Вступ /П. Федор //Народна школа.

- 1 9 3 5 (P. XIV). - Ч . 4 . - С. 1.

9. Ф енцик С.А. Ч итанка для народа. — Ужгород: Школьная помощь, 1932. —48 с.

10. Яцина О.Ф. Педагогічна й культурно- освітня діяльність товариства “Просвіта " на Закарпатті (1 9 1 9 - 1939рр.): дис.... кандидата пед. наук: 13.00.01 / Олена Федорівна Яцина. -

Ужгород, 2009. —279 с.

С таття надійш ла до редакції 11.05.2015

“Господи, дай мені сили, щоби впоратися з тим, що я можу зробити; дай мені мужність, щоби примиритися з тим, чого я не можу зробити, і дай мені мудрість, щоби відрізнити одне від другого”.

Східна мудрість

171 Молодь і ринок №5 (124), 2015

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

 по-третє, діти з обмеженими фізичними можливостями залучалися до навчання та виховання у спеціалізовані заклади (школа для глухонімих

Використання програмно-цільового підходу до реалізації етапів науково- методичної роботи в практичній діяльності загальноосвітніх навчальних

Здійснивши всі належні дослідження, можемо остаточно стверджувати, що амбівалентність гламуру пов’язана не тільки з його багатовекторністю, але й

Усі результати досліджень, які було отримано та наведено, довели, що сам процес горіння зварювального газу у го- рілці не є джерелом утворення СО (менш 1 мг/м

Методична організаційна робота над текстом починається з опрацювання нових слів та виразів, читання та перекладу тексту на рідну мову, після

Дотримання системного підходу у дослідженні комунікативів дозволяє повніше описати їхні структурні, семантичні та прагматичні властивості,

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що основними структурни- ми елементами криміналістичної характерис- тики вбивств, учинених у

Позов каптурового суду Волинського воєводства Петрові Бучайському в справі за скаргою брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського про те,

На підставі використання індексу Соколова-Лайона, було визначено гіпертрофію міокарду лівого шлуночка у 36,7 % хворих на гіпертонічну хворобу..

У результаті аналізу наявного методичного забезпечення оцінки рівня економічної безпеки держави, встановлено, що найбільш прийнятними

Розглядаючи повторюваність опадів з сумами ≥7 мм по території області, виділяється деяка тенденція до збільшення частки посилених опадів на північному

На підставі означеного вище, можемо констатувати, що аксіологічні характеристики процесу культурної репродукції в концепції

На підставі дослідження сутності аналізу фінансового стану підприємств обґрунтовано рекоме- ндації щодо удосконалення його інформаційного та методичного забез- печення,

У Центральному державному архіві громадських об’єднань (ЦДАГО) України зберігається архівно-слідча справа археолога і краєзнавця

Метою пропонованого дослідження є аналіз становища польської національної меншини на окупованих нацистами українських та суміжних білоруських

Отже, на основі проведеного дослідження психологічних характеристик міжособистісного спілкування осіб похилого віку, можемо

Метою нашої публікації є вивчення досвіду організації дошкільної освіти в Закарпатті в період його перебування в складі Чехословацької республіки (1919-1938

У 1451 році регент на Закарпатті довів до свідомості людей, що землі Федора Корятовича і Мате герцогів і надалі лишаються за ними, а

У дисертації проаналізовано динаміку етнічного складу і етнічні процеси на Закарпатті у 1944-1991 рр., а також етнокультурні процеси

Ґрунтовний аналіз психолого-педагогічної літератури, праць з теорії професійної самореалізації особистості та педагогічної майстерності, наявного

Сподіваємось, що представлені рекомендації допоможуть майбутнім фахівцям у проведенні уроків «Я у світі», а методична

"Підстави включення громадських організацій до кола суб'єктів адміністративного права" розглянуто виникнення

Проте, у свідомості російського суспільства було чітке розуміння, що, не зважаючи на вихід радянської армії із Афганістану, вона не зазнала поразки на