• No results found

Актуальні проблеми підготовки фахівців у закладах вищої освіти: досвід США

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Актуальні проблеми підготовки фахівців у закладах вищої освіти: досвід США"

Copied!
24
0
0

Повний текст

(1)

1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО- ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ за матеріалами

НАУКОВОЇ ІНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦІЇ З ПРОБЛЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

«ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ У ОРГАНІЗАЦІЙНО -

МЕТОДОЛОГІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ»

18 ЛИСТОПАДА 2021 Р.

https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2624

ХАРКІВ

(2)

2

УДК 001; 004;165; 303; 351;354; 357; 37; 371;372-374; 376- 378; 614; 621;

657

Голова організаційного комітету:

Богомолов В.О.

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, академік Транспортної академії України, ректор ХНАДУ, доктор технічних наук, професор

Заступники Голови

Батракова А.Г. - проректор з науково-педагогічної роботи ХНАДУ, професор, доктор технічних наук

Шевченко І.Ю. – лауреат Премії Верховної Ради України, почесний викладач ХНАДУ, декан факультету управління та бізнесу ХНАДУ, доктор економічних наук, професор Маліков В.В. – професор кафедри обліку і оподаткування ХНАДУ, доктор наук з державного управління

Члени оргкомітету:

Шинкаренко В.Г. - Заслужений діяч науки і техніки України, заступник завідувача кафедри менеджменту ХНАДУ, доктор економічних наук, професор

Криворучко О.М. – завідувач кафедри менеджменту ХНАДУ, доктор економічних наук, професор

Дмитрієва О.І. - завідувач кафедри економіки і підприємництва ХНАДУ, доктор економічних наук, доцент

Домбровська С.М. – Заслужений працівник освіти України, проректор НУЦЗУ навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з державного управління, професор

Дорошенко Г.О. – завідувач кафедри економіки та менеджменту ХНУ ім.В.Н.Каразіна, доктор економічних наук, професор

Калініченко Л.Л. – професор кафедри економіки та менеджменту ХНУ ім.В.Н.Каразіна, доктор економічних наук, професор

Ковальов П.А. - начальник кафедри пожежної та рятувальної підготовки НУЦЗУ, полковник служби цивільного захисту, кандидат технічних наук, доцент

Вербицька В.І. - доцент кафедри обліку і оподаткування ХНАДУ, кандидат економічних наук, доцент, відповідальний секретар

Ковальова Т.В. - доцент кафедри обліку і оподаткування ХНАДУ, кандидат економічних наук, доцент

Друкується за рішенням Ради факультету управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Протокол

№ 4 від 15.11.2021р.

Тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення у організаційно-методологічному забезпеченні підготовки фахівців : Збірник наукових праць за матеріалами наукової інтернет - конференції з проблем вищої освіти і науки (18 листопада 2021 р.). Харків, ХНАДУ, 2021. 357 с. URL: https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2624

(3)

11

Секція 5.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЇ І ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ У МІЖНАРОДНИЙ ПРОСТІР

Давидченко І. Д.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЇ І ОРГАНІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ У МІЖНАРОДНИЙ ПРОСТІР………...289 Ковальов П.А., Ковальова Т.В.

КЕЙС-МЕТОД: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ……….293 Водолажська Т.О., Догадайло Я.В.

ЗАЛУЧЕННЯ РОБОТОДАВЦІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ………..297 Ковальов П.А., Кальмус О.В.

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗНАНЬ ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ У ШКОЛЯРІВ В РЕЗУЛЬТАТІ БЕСІД З РЯТУВАЛЬНИКАМИ……….301 Перунова О.М.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЇ І ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ У МІЖНАРОДНИЙ ПРОСТІР………..306 Зарудна І.А.

ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ ВЕЛИКОБРИТАНІІ НА ПРИКЛАДІ ОКСФОРДСЬКОГО ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ………311 O. Kushchenko

CONTRIBUTION TO INTERNATIONAL BUSINESS EDUCATION OF FOLLOWERS OF E.G. LIEBERMAN………315

(4)

12

Болдовська К.П., Проскура А.С.

ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ………325 Verbytska V.I., Malikov V.V.

PROSPECTS OF UNIVERSITY COOPERATION AND ED-TECH……….328 Бурменко О. А.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІРОТЕХНІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОПЕРАТИВНО- РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ……….332 Андренко І. Б.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИДИ ТУРИЗМУ» МОДУЛЬ «ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ» В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ………..336 Іщук В.М.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛНИХ ПІДРОЗДІЛІВ………..340 Болдовська К.П., Лівенцова Я.О.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ……….343 Popova A.M.

ASPECTS OF INTRODUCING MODERN MEANS OF COMMUNICATION INTO THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT………346 Остапенко В.М.

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ……….350

Богашко О. Л.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД США……….355

(5)

355

- удосконалення нормативно-правової бази у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

- інтеграція науки, освіти та виробництва, де кінцевим результатом планується інноваційна продукція;

- розвиток ринку інтелектуальної власності.

УДК 378.4

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД США

Богашко О. Л., к. е. н., доцент Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

На ринку праці позначилися тенденції досить значного зростання попиту на робочу силу, підготовленої для вирішення широкого кола інтелектуально набагато складніших завдань управління і відтворення науково-технологічних інновацій. Розвинені країни не в однаковій мірі виявилися готовими забезпечити цей попит своєчасною і якісною пропозицією, у зв‘язку з чим в кожній ведеться робота з реформування та якісного вдосконалення систем підготовки національних кадрів.

США цілеспрямовано реформують свою імміграційну політику, щоб полегшити переїзд в країну інженерів, вчених прикладних спеціальностей, математиків, вчителів з природничих наук і інших фахівців, інтелектуальний потенціал яких заздалегідь вивчається і оцінюється.

Загальновідомий факт, що США мають у своєму розпорядженні кращі університетами планети, не викликає ейфорії у владному, науковому

(6)

356

і бізнесовому істеблішменті країни. У багатьох заявах їх представників все частіше визнається: математична відсталість США шкодить економіці.

Національна Академія Наук США прийшла до висновку, що наукове і технологічне лідерство країни знаходиться під загрозою: американські вчителі математики гірше освічені у порівнянні з їх колегами в індустріально розвинених країнах світу.

Дослідники проблем вищої школи та системи загальної освіти зазначають, що внаслідок неякісної підготовки школярів з математичного циклу багато з них, закінчуючи High School, вибирають переважно гуманітарні спеціальності в коледжах і університетах. В результаті за останні 20 років конкурси на ці спеціальності значно зросли, а попит на технічні та інші спеціальності ще більш істотно знизився [2; 3].

Відзначається також, що величезної шкоди країні завдала політика outsourcing – винесення великими корпораціями своїх виробничих підприємств за кордон: потреба в інженерно-технічному персоналі різко скоротилася, набори на інженерні спеціальності у ВНЗ відповідно зменшилися, мотивації до серйозної підготовки з точних наук у школярів зникли [1; 2]. Виходить, що корисливість монополій і недалекоглядність влади завдали Америці подвійний удар: один – у вигляді втрати робочих місць і безробіття, що вона вже відчула повною мірою; інший – у вигляді підриву бази відтворення інтелектуального потенціалу, він відгукнеться в повну силу пізніше.

Звідси – багато ознак нервової поспішності влади й капіталу для зміни тривожних тенденцій: посилення функції державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності національних компаній, перегляд деяких позицій податкового законодавства в частині операцій компаній за кордоном, прийняття програм реформування середньої школи, намір федеральної влади допомогти адміністраціям штатів найняти вчителів математики, виділення багатомільярдних асигнувань на потреби освіти,

(7)

357

науки, фінансову підтримку студентства, перегляд обмежувальних принципів імміграційної політики й т. д. Істеблішмент США почав розуміти, що в глобальному суперництві значно зміцнилися сили протистояння в особі провідних країн Західної Європи, Японії, Китаю, які не прийняли американську політику outsourcing, не мають таких серйозних проблем та зберегли цілісність своїх галузевих і науково виробничих комплексів.

Література:

1. Антошкина Л. И. Новые тенденции на мировом рынке интеллектуального труда. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2011. №4 (16). С. 12–21.

2. Богашко О. Л. Особливості підготовки конкурентоздатних управлінських фахівців в університетах США. Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності : зб. матеріалів Всеукр.

наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 2526 квітня 2018 р. / за заг. ред.

Л. М. Сергеєвої, Т. І. Стойчик. Кривий Ріг : КПГТЛ, 2018. Том 2, C. 24–29.

3. Богашко О. Л. Функціональна роль освіти в економіці знань.

Електронне наукове фахове видання «Економіка. Управління. Інновації».

Випуск № 2 (12). Житомир : Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2014. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_8

(8)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ і ОПОДАТКУВАННЯ

П Р О Г Р А М А

НАУКОВОЇ

ІНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦІЇ З ПРОБЛЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

«

Тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення у організаційно - методологічному забезпеченні

підготовки фахівців»

18 ЛИСТОПАДА 2021 Р.

https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2624

ХАРКІВ 2021

(9)

СКЛАД

Організаційного комітету з підготовки та проведення НАУКОВОЇ

ІНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦІЇ З ПРОБЛЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

«Тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення у організаційно - методологічному забезпеченні

підготовки фахівців»

Голова оргкомітету:

Богомолов В.О.

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, академік Транспортної академії України, ректор ХНАДУ, доктор технічних наук, професор

Заступники Голови

Батракова А.Г. - проректор з науково-педагогічної роботи ХНАДУ, професор, доктор технічних наук

Шевченко І.Ю. – лауреат Премії Верховної Ради України, почесний викладач ХНАДУ, декан факультету управління та бізнесу ХНАДУ, доктор економічних наук, професор Маліков В.В. – професор кафедри обліку і оподаткування ХНАДУ, доктор наук з державного управління

Члени оргкомітету:

Шинкаренко В.Г. - Заслужений діяч науки і техніки України, заступник завідувача кафедри менеджменту ХНАДУ, доктор економічних наук, професор

Криворучко О.М. – завідувач кафедри менеджменту ХНАДУ, доктор економічних наук, професор

Дмитрієва О.І. - завідувач кафедри економіки і підприємництва ХНАДУ, доктор економічних наук, доцент

Домбровська С.М. – Заслужений працівник освіти України, проректор НУЦЗУ навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з державного управління, професор

Дорошенко Г.О. – завідувач кафедри економіки та менеджменту ХНУ ім..В.Н.Каразіна, доктор економічних наук, професор

Калініченко Л.Л. – професор кафедри економіки та менеджменту ХНУ ім..В.Н.Каразіна, доктор економічних наук, професор

Ковальов П.А. - начальник кафедри пожежної та рятувальної підготовки НУЦЗУ, полковник служби цивільного захисту, кандидат технічних наук, доцент

Вербицька В.І. - доцент кафедри обліку і оподаткування ХНАДУ, кандидат економічних наук, доцент, відповідальний секретар

Ковальова Т.В. - доцент кафедри обліку і оподаткування ХНАДУ, кандидат економічних наук, доцент

(10)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Реєстрація учасників конференції відбувається на сайті конференції http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1540

до її початку та в день проведення конференції до 11.00

11.00 – 13.00 – відкриття конференції, секційні он-лайн засідання 13.00-14.00 – перерва

14.00-17.00 – секційні он-лайн засідання

(11)

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Шляхи та засоби забезпечення ефективності підготовки фахівців у вищому навчальному закладі.

2. Самостійна та наукова робота студентів як засіб підвищення якості підготовки фахівців.

3. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

4. Актуальні проблеми підготовки фахівців з обліку і оподаткування.

5. Проблемні питання розвитку методології і організації

викладання навчальних дисциплін щодо підготовки фахівців в

умовах інтеграції вітчизняної освіти у міжнародний простір.

(12)

ПРОГРАМА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ

Секція 1.

Шляхи та засоби забезпечення ефективності підготовки фахівців у вищому навчальному закладі

Керівник секції: Маліков Володимир Васильович, доктор наук з державного управління, професор кафедри обліку і оподаткування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Дорошенко Г.О., Калініченко Л.Л.

ХОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ Криворучко О.М.

АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Кропивницький В.С.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Нечипоренко М.О.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТСЬКИХ ОЛІМПІАД

Сновидович І.Г.

ОПИТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ЯК МЕТОД ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Й АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Єна А.С.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ

Гончаренко Н.Г.

НАВЧАЛЬНІ ТРЕНІНГИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Павленко О.В.

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ВИМОГ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

(13)

Долгіх Я.В.

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ МЕТОДОМ DEA

Левкοвець Н.П.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСΟВАНΟСТІ ТЕΟРЕТИЧНΟЇ ТА ПРАКТИЧНΟЇ ПІДГΟТΟВКИ СТУДЕНТІВ

Федорова В.О., Шуляк М.Л.

ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Voronova Ye.M..

COMPREHENSIVE EDUCATIONAL METHOD Волошина О. В, Маласай І. В.

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Калініченко О.П.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ «ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ»

Бугаєвська Ю.В.

ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРИ ОВОЛОДІННІ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ

Смірнова Л.Л.

РОЛЬ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

Брославська Г.М., Філь Л.Я.

TOLKS – ЗАСІБ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ КОМУНІКУВАННЯ Поворознюк С.В., Марценюк А. М.

ПЕДАГОГІЧНА ОЦІНКА АЛГОРИТМУ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКСПЕРТНО-СТАТИСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ З ОЦІНКИ ОПЕРАТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Решетняк О.І.

СУЧАСНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ

(14)

Догадайло Я.В., Водолажська Т.О.

СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНИЙ ПІДІХІД ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Дяченко І. М.

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З РЕКЛАМИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Мисюра М.І.

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Романова Т. А.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ

Полєжаєв Ю. Г.

ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Дяченко М. Д.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

Маліков В.В.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ КОРОТКИХ ФОРМАТІВ В ОСВІТІ Ачкасова Л.М.

СУЧАСНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ І БІЗНЕСУ

Орда О.О.

НАВЧАЛЬНА ДИСКУСІЯ ЯК АКТИВНИЙ МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Комар О.С.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЛІНГВІСТИЧНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

(15)

Секція 2.

Самостійна та наукова робота студентів як засіб підвищення якості підготовки фахівців

Керівник секції: Вербицька Вікторія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Момот В.Є., Литвиненко О.М.

ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШИРОКОГО ДОСТУПУ ДО ЗААВАНСОВАНОГО ОСВІТНЬОГО КОНТЕНТУ

Бредіхін В.М., Яновська С.Г., Бредіхіна М.В.

РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДРАЙВЕР СУЧАСНОСТІ

Тесленко Н.Г.

КУРСОВА РОБОТА – ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Волкова Т.В., Бережна Н.Г.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ

ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 275 – ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ)

Дмітренко Н. Є.

КРИТЕРІЇ І РІВНІ ОЦІНЮВАННЯ АВТОНОМНОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Леонтьєва Л.В.

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ЯКОСТІ РОЗВИТКУ САМОСТІЙНИХ НАВИЧОК НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Щербак С.М.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОТРИМАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ГАСІННЯ ПОЖЕЖ У ВИСОТНИХ ЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПОЖЕЖНИХ КРАН- КОМПЛЕКТІВ

(16)

Чернуха А.А.

ОСОБЛИВОСТІ ВИПРОБУВАННЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ МАСОК ДИХАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

Безуглов О.Є .

РОЗРОБКА КРИТЕРІЇВ КОНТРОЛЮ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ ВЕРХОЛАЗА

Белюченко Д. Ю., Бібік С.В.

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНО-ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ РЯТУВАЛЬНИКІВ ДО ВИКОНАННЯ ОПЕРАТИВНИХ ДІЙ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Черкашин О.В.

ОСНОВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ РЯТУВАЛЬНИКІВ ПІД ЧАС БЕСІД З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Бородич П.Ю., Глущенко М.Р.

РОЗРОБКА НОРМАТИВУ РЯТУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛОГО З ПРИМІЩЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НОШ РЯТУВАЛЬНИХ ВОГНЕЗАХИСНИХ

Мелещенко Р. Г .

ВИХОВНА РОБОТА ПРИ НАВЧАННІ ОСНОВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Бородич П.Ю., Довгополов Р.І.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКА ЛЕГЕНЕВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ПРИ РІЗНИХ УМОВАХ РОБОТИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

(17)

Секція 3.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Керівник секції: Костенко Юрій Олексійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Ніколайчук Т.О.

ПІДГОТОВКА ВУЗЬКОГАЛУЗЕВИХ ФАХІВЦІВ ЯК ВЕКТОР ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН У ЦАРИНІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Юр’єва І.А.

ПРОБЛЕМИ КОНСОЛІДАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Нестеренко І.Б.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

Фісун К.А.

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ СИСТЕМ Штеба Р.Ю.

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Клєба А.І.

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Бочарова Н.А., Федотова І.В.

ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМАЛЬНОГО ТА НЕФОРМАЛЬНОГО ПІДХОДІВ ПЕРЕВІРКИ РУКОПИСІВ НА ПЛАГІАТ

Томашук І.В.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

Вербицька В.І., Стороженко Т.В.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

(18)

Круглов О.А.

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ЕКОНОМІКО- МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Рябець С. І., Рябець І. С.

ДРУГЕ ЖИТТЯ СТАРИХ СМАРТФОНІВ Бєляєва Л.А.,Пеняк Ю.С.

АКТУАЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ВІКУ В УКРАЇНІ Оніщенко К.С.

ЗАСТОСУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ БІЗНЕС-СТАТИСТИКИ DATA MINING В ОЦІНЮВАННІ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Бражник М. О., Вдовиченко І. Н.

ПОГЛЯД НА СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Пономаренко Р.В.

ПЕРВИННА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ДСНС НА ОСНОВІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Шишенко І.В.

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Майборода Ю.В.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ

Khoroshylova I.O., Baidala V.V.

INNOVATIVE APPROACHES IN THE TRAINING OF APPLICANTS HIGHER EDUCATION

Камишнікова Г.В.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ

(19)

Кравченко Д. В., Комар О. С.

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ РЕСУРСІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Прокопенко М.В.

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

(20)

Секція 4.

Актуальні проблеми підготовки фахівців з обліку і оподаткування.

Керівник секції: Ковальова Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Колєсніченко А.С.

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОСВІТИ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ОБЛІКУ

Соломіна Г.В.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Ковальова Т.В.

ПРО МЕТОДИКУ ВИКЛАДАННЯ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН Вербицька В.І., Якушкіна В.Р., Якімова В.О., Осадчій Д.Г.

ДИСКУСІНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

Приймак С.В., Гончарук С.М.

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО І МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІОНАЛІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

Вербицька В.І., Насоненко Я.С.

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

Байдала В.В., Хорошилова І.О.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

Васильчук В. В.

ЯКІСТЬ І ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРА-АНАЛІТИКА

Popova A.M.

ACCOUNTING AND TAXATION SPECIALISTS AT RESPONSIBLE AND INTERNATIONAL COMPANIES: PROBLEMS AND TASKS OF TRAINING

(21)

Сук П.Л.

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МЕТОДИЧНИМ ЗАСАДАМ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ ОБЕРНЕНИМИ МЕТОДАМИ ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ ВАРТОСТІ

(22)

Секція 5.

Проблемні питання розвитку методології і організації викладання навчальних дисциплін щодо підготовки фахівців в умовах інтеграції вітчизняної освіти у міжнародний простір

Керівник секції: Хорошилова Ірина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Давидченко І. Д.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЇ І ОРГАНІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ У МІЖНАРОДНИЙ ПРОСТІР

Ковальов П.А., Ковальова Т.В.

КЕЙС-МЕТОД: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ Болдовська К.П., Лівенцова Я.О.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Зарудна І.А.

ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ ВЕЛИКОБРИТАНІІ НА ПРИКЛАДІ ОКСФОРДСЬКОГО ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ

O. Kushchenko

CONTRIBUTION TO INTERNATIONAL BUSINESS EDUCATION OF FOLLOWERS OF E.G. LIEBERMAN

Водолажська Т.О., Догадайло Я.В.

ЗАЛУЧЕННЯ РОБОТОДАВЦІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Ковальов П.А., Кальмус О.В.

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗНАНЬ ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ У ШКОЛЯРІВ В РЕЗУЛЬТАТІ БЕСІД З РЯТУВАЛЬНИКАМИ

(23)

Болдовська К.П., Проскура А.С.

ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Verbytska V.I., Malikov V.V.

PROSPECTS OF UNIVERSITY COOPERATION AND ED-TECH Перунова О.М.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЇ І ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРАВОВИХ ДТСЦИПЛІН ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ У МІЖНАРОДНИЙ ПРОСТІР Бурменко О. А.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІРОТЕХНІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОПЕРАТИВНО- РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

Андренко І. Б.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИДИ ТУРИЗМУ» МОДУЛЬ «ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ» В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Іщук В.М.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Popova A.M.

ASPECTS OF INTRODUCING MODERN MEANS OF COMMUNICATION INTO THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT Остапенко В.М.

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Богашко О. Л.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД США

(24)

18 листопада

«ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ У ОРГАНІЗАЦІЙНО - МЕТОДОЛОГІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ»

Кількість годин - 6 годин (0,2 кредити ЄКТС)

НАУКОВІЙ ІНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦІЇ З ПРОБЛЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

Богашко Олександр Леонідович

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Метою підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти є формування в них професійної компетентності як здатності до

Наукові дослідження мають виняткове значення для розвитку усіх стратегічних напрямів закладу вищої освіти: забезпечення якісної

навчальних закладів Чехії та Словаччини встановлено, що система вищої освіти, що готує фахівців у галузі легкої промисловості, представлена

Існуюча у системі української освіти ситуація викликає велике занепокоєння, оскільки якість підготовки фахівців не дає змоги виконати замовлення

За останні десятиріччя в Україні було проведено багато досліджень, у яких розкриваються загальнотеоретичні проблеми підготовки майбутніх фахівців у

Матеріали призначені для наукових співробітників, викладачів, студентів й здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії вищих навчальних закладів,

У процесі дослідження встановлено, що серед основних завдань, які необхідно включити до складових змісту підготовки майбутніх вчителів трудового

Дослідники навчальний тренінг у професійній підготовці майбутніх фахівців розглядають як: тренінговий метод навчання; спосіб спільної діяльності вчителя

Мукачево АНАЛІЗ СТАНУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЄВРОПИ У статті розглядається стан професійної підготовки

Проаналізувавши нормативно-правові документи професійної підготовки фахівців вищої освіти в Україні, ми дійшли висновку, що базовим

автономії, оскільки саме децентралізація управління дає змогу ВНЗ зосереджувати увагу на вирішенні внутрішніх питань, удо- сконалити навчальні

Міжнародному праву належить особливе місце серед дисцип- лін міжнародно-правового циклу, що їх викладають на кафедрі міжнародного та європейського

Але потрібно йти не по дорозі звуження юридичної освіти, за- криття юридичних факультетів в непрофільних вузах, а, навпаки, по шляху створення

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ: ДОСВІД КАФЕДРИ ФІНАНСІВ Ключовим питанням діяльності вищих закладів освіти є підго-

Багатогранність проблеми підготовки майбутнього вихователя ДНЗ та вчителя початкових класів у світлі модернізації вищої педагогічної освіти України спонукали

В статті розглядаються питання щодо основних компонентів, які є визначальними для розвитку вищої економічної освіти

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали

Розглянувши різні підходи до досліджуваного поняття, можна стверджувати, що професійна компетентність вихователя закладу дошкільної освіти

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції «Актуальні проблеми обліково – аналітичного процесу в

Постановка проблеми. Ваграменко та інших. Рівень підготовки майбутніх фахівців дош кільної освіти в галузі комп'ю терних технологій ще не

их стандартів вищої освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності

Окремі аспекти моніторингової діяльності є предметом розгляду психологів і педагогів, однак процес підготовки майбутніх фахівців дошкільної

У статті здійснено аналіз дидактичних аспектів використання інформаційних технологій при проведенні педагогічної діагностики освітніх результатів здобувачів