• No results found

(ПІБ) академічної групи 184-17з-1 ГРФ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(ПІБ) академічної групи 184-17з-1 ГРФ"

Copied!
76
0
0

Повний текст

(1)

Національний технічний університет

«Дніпровська політехніка»

Природничих наук та технологій

(факультет)

Кафедра нафтогазової інженерії та буріння

(повна назва)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

кваліфікаційної роботи ступеню ____бакалавра_____

(бакалавра, магістра)

студента Шипілова Віктора Юрійовича_________________________________

(ПІБ)

академічної групи 184-17з-1 ГРФ______________________________________

(шифр)

спеціальності 184 Гірництво__________________________________________

(код і назва спеціальності)

спеціалізації _______________________________________________________

за освітньо-професійною програмою «Буріння розвідувальних та________

експлуатаційних свердловин»_________________________________________

(офіційна назва)

на тему Розробка технології спорудження розвідувальної свердловини для умов Переверзівського залізорудного родовища Запорізької області________

(назва за наказом ректора)

Керівники Прізвище, Оцінка за шкалою

Підпис ініціали рейтинговою інституційною

кваліфікаційної Ігнатов А.О.

роботи розділів:

Технологічний Ігнатов А.О.

Охорона праці та навколишнього се-

редовища Савельєв Д.В.

Рецензент Терешкова О.А.

Нормоконтролер Расцвєтаєв В.О.

Дніпро 2021

(2)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

завідувач кафедри

нафтогазової інженерії та буріння

(повна назва)

________________ Коровяка Є.А.

(підпис) (прізвище, ініціали)

«_04_»___травня__2021 року ЗАВДАННЯ

на кваліфікаційну роботу ступеня ______бакалавра_______

(бакалавра, магістра)

студенту Шипілову Віктору Юрійовичу___ академічної групи 184-17з-1 ГРФ_

(прізвище та ініціали) (шифр)

спеціальності 184 Гірництво_______________________

_________________

спеціалізації ________________________________________________________

за освітньо-професійною програмою «Буріння розвідувальних та___________

експлуатаційних свердловин»_________________________________________

на тему Розробка технології спорудження розвідувальної свердловини для умов Переверзівського залізорудного родовища Запорізької області__________

затверджену наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка» від 19.05.2021 р.

№ 273-с.

Розділ Зміст Термін

виконання Технологічний Коротка геолого-географічна та літологічна ха-

рактеристика ділянки проведення робіт; геолого- технічний аналіз особливостей спорудження роз- відувальних свердловин в умовах обмеженої геоло- гічної інформативності. Проектування техноло- гії буріння розвідувальної свердловини в умовах залізорудного родовища з потужним чохлом оса- дових і анізотропних магматичних порід, схиль- них до обвалів, поглинань і інтенсивного викрив- лення стовбура свердловини.

02.06.21 р.

Охорона праці та на- вколишнього середови- ща

Аналіз потенційних небезпек запроектованого об'єкта і можливостей негативного впливу його на навколишнє природне середовище.

04.06.21 р.

Завдання видано __________________ ______Ігнатов А.О._____

(підпис керівника) (прізвище, ініціали)

Дата видачі ___04.05.2021 р.__

Дата подання до екзаменаційної комісії __08.06.2021 р.______________

Прийнято до виконання ____________ ___Шипілов В.Ю._

(підпис студента) (прізвище, ініціали)

(3)

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 76 с., 14 рис., 15 табл., 2 додатки, 30 джерел.

РОДОВИЩЕ КОРИСНИХ КОПАЛИН, РОЗВІДУВАЛЬНА

СВЕРДЛОВИНА, КЕРН, ГІРСЬКА ПОРОДА, ДОЛОТО, АЛМАЗНА КОРОНКА, ПАРАМЕТР РЕЖИМУ, ЗАЛІЗИСТИЙ КВАРЦИТ.

Сфера застосування розробки – буріння свердловин на тверді залізорудні корисні копалини.

Об'єкт розроблення – технологія буріння свердловин для умов пошуку та розвідки залізистих кварцитів в товщах анізотропних магматичних порід (на прикладі Білозерського залізорудного району – перспективної ділянки Перевер- зівського залізорудного родовища, геологічної формації – Український криста- лічний щит).

Мета роботи – розробка прогресивної технології буріння свердловин для умов розвідки залізистих кварцитів (з урахуванням наявності обмеженої геоло- гічної інформативності) в товщах анізотропних магматичних порід, схильних до інтенсивного викривлення стовбура свердловини, що ґрунтуються на мето- дах відпрацювання спеціальних режимних параметрів руйнування забою.

Новизна одержаних результатів – обґрунтовано конкретні питання визна- чення складу колонкового набору та підбору прогресивного породоруйнівного інструмента з визначенням раціональних параметрів режиму буріння, що уне- можливлюють, або зводять до мінімуму вірогідність зенітного та азимутально- го викривлення стовбура свердловини.

Практичні результати – розроблено прогресивну технологію буріння све- рдловин для умов розвідки залізистих кварцитів в товщах анізотропних порід, схильних до інтенсивного викривлення стовбура свердловини, що може бути впроваджена на ділянках з однойменними геологічними умовами.

Практична значимість кваліфікаційної роботи – підвищення ефективності проведення пошуково-розвідувальних робіт для гірничо-геологічних умов Біло- зерського залізорудного району – перспективної ділянки Переверзівського залі- зорудного родовища, геологічної формації – Український кристалічний щит.

(4)

ЗМІСТ

ВСТУП... 5

Розділ 1 Геолого-технічні умови проведення бурових робіт....………... 7

1.1 Загальні відомості про район проектних робіт…... 7

1.2 Геологічна будова проектованої ділянки і родовища... 11

1.3 Гірничо-геологічні умови буріння свердловин.…………... 15

Розділ 2 Техніко-технологічна частина... 21

2.1 Вибір способу буріння та проектування конструкції свердло- вини...…... 21

2.2 Кріплення свердловин та пов’язані з ним розрахунки... 24

2.3 Вибір бурових установок та способу електропостачання... 29

2.4 Вибір бурильної колони...………. 31

2.5 Вибір технічних засобів для проведення і механізації спуско- во-підйомних операцій... 32

2.6 Монтаж бурового устаткування... 33

2.7 Технологія буріння... 35

2.7.1 Вибір типу промивальних рідин та способу приготування і очистки промивальної рідини... 35

2.7.2 Склад колонкового набору та породоруйнівний інструмент і визначення параметрів режиму буріння... 40

2.7.3 Вибір технічних засобів і технології буріння по корисній ко- палині... 47

2.7.4 Заходи щодо попередження викривлення свердловин і напра- влене буріння... 49

2.7.5 Контроль процесу буріння і його автоматизація... 51

2.7.6 Заходи щодо попередження і ліквідації аварій і ускладнень... 52

2.7.7 Ліквідація свердловин і ліквідаційне тампонування... 56

2.7.8 Перевірочні розрахунки бурового устаткування і інструменту 57 Розділ 3 Охорона праці... 61

Розділ 4 Охорона навколишнього середовища... 68

ВИСНОВКИ... 71

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ... 72

ДОДАТОК А Відомість матеріалів кваліфікаційної роботи... 75

ДОДАТОК Б Відзив на кваліфікаційну роботу... 76

(5)

ВСТУП

Відомо, що вже з давніх часів спостерігається використовування різних гірських порід та руд, перш за все для виготовлення знарядь праці. Корисні ко- палини становлять собою один з найважливіших засобів виробництва. Вчення про родовища корисних копалин тісно пов’язане з задоволенням практичних потреб і розвивалося саме на цьому підґрунті. Практика ж, у свою чергу, давала необхідний матеріал для подальшого розвитку вчення, можливість встановлен- ня закономірностей розповсюдження корисних копалин в земній корі, умов їх утворення та ін.

Стан та рівень використання мінеральної сировини багато в чому зумо- влює національну безпеку багатьох країн світу. Це стосується і України, яка має потужну і розвинену мінерально-сировинну базу, що ставить її в ряд провідних видобувних країн світу. Найважливішими корисними копалинами України є за- лізні і марганцеві руди, поклади урану, титану, циркону, різноманітні неметалі- чні корисні копалини.

Процес дослідження і освоєння родовища ставить перед геологічною розвідкою ряд задач, які і визначають характер окремих видів розвідувальних робіт. До них відносяться пошуки і розвідка корисної копалини. Пошукові ро- боти включають відшукання родовища, визначення його промислового значен- ня, з'ясування технічних і економічних умов майбутньої розвідки, вибір методу розвідки. Межею між пошуками і розвідкою прийнято вважати момент вияв- лення корисних копалин в конкретних геологічних умовах. Задачами розвідки є: визначення форми і меж промислової частини і встановлення елементів заля- гання корисних копалин, якісна і кількісна характеристика родовища, характе- ристика супутніх порід. Буріння широко використовується в народному госпо- дарстві для вирішення численних завдань; особливо широко воно застосовуєть- ся при геологопошукових, розвідувальних і експлуатаційних роботах, а також при проведенні інженерно-геологічних досліджень.

Умови залягання корисних копалини в надрах землі, їх якість і величина запасів, економічна доцільність експлуатації родовищ визначається за допомо-

(6)

гою гірничо-розвідувальних виробок і бурових свердловин. У зв'язку з більшою швидкістю проведення і меншою вартістю 1 м проходки, бурові свердловини мають більшу питому вагу.

Родовища вугілля, залізних і марганцевих руд, багато родовищ кольоро- вих металів, що мають нескладну форму залягання і поширення в земній корі, розвідуються в основному буровими роботами. Поліметалічні руди, а так само руди рідкісних, благородних металів розвідуються буровими свердловинами у поєднанні з гірничо-розвідувальними виробками. При будівництві різних спо- руд широко застосовується інженерно-геологічне буріння.

На способи проходки свердловин вирішальний вплив чинять мета бу- ріння, геологічна і фізико-механічна характеристики гірських порід і природні умови. Сукупність усіх цих чинників, зрештою, визначає швидкості проходки свердловин і їх вартість. Розвиток народного господарства спричиняє значне розширення геолого-пошукових і розвідувальних робіт, збільшення масштабів гідротехнічного, промислового і житлового будівництва, що вимагає різкого збільшення об'ємів бурових робіт і відповідно витрат на їх проведення.

При пошуках і розвідці корисних копалини буровими свердловинами одним з головних завдань є отримання керна - основного фактичного матеріалу для виявлення, вивчення і оцінки промислового потенціалу родовища. При цьому достовірність оцінки родовища тим вище, чим більше отримано керна і чим повніше він відбиває основні властивості і речовий склад пробурених порід і руд. Керн дозволяє найточніше скласти геологічний розріз, визначити умови залягання і запаси корисної копалини. Звідси видно, яку цінність для геологів і бурильників представляє керновий матеріал і геолого-технічні умови його від- бору. Максимально можливий вихід керна дозволяє з повною достовірністю вивчати гірські породи, пересічені буровою свердловиною, і визначати запаси корисної копалини.

Метою даної роботи є розробка прогресивної технології буріння розві- дувальної свердловини в умовах Переверзівського залізорудного родовища, в товщах порід, представлених осадовим чохлом та кристалічними формаціями.

(7)

Розділ 1. Геолого-технічні умови проведення бурових робіт

1.1 Загальні відомості про район проектних робіт

Район проектних робіт приурочений до південно-східної частини Серед- ньопридніпровського мегаблоку Українського кристалічного щита (УКЩ) і за металогенічним районуванням входить до Конксько-Білозерської металогеніч- ної зони в межах Середньопридніпровської провінції. УКЩ – брилове підняття кристалічного фундаменту Східноєвропейської платформи, що в межах Украї- ни простягається вздовж середньої течії Дніпра смугою довжиною понад 1000 км і шириною близько 250 км. Це найдавніша докембрійська споруда, яка сфо- рмувалася понад 3,7 млрд років тому. Обмежений Дніпровсько-Донецьким і Прип’ятським палеорифтами на заході та півночі, щит похило занурюється в південному напрямку, де перекривається платформенним чохлом палеозойсь- ких, мезозойських та кайнозойських відкладів (рис. 1.1) [1].

Рисунок 1.1. Схематична карта Конксько-Білозерської металогенічної зони

(8)

У будові щита із заходу на схід виділяється п’ять великих меридіанних блоків: Волино-Подільський, Білоцерківсько-Уманський, Кіровоградський, Придніпровський і Приазовський. Їх розділяють зони глибинних розломів – Оріхово-Павлоградська, Тальновська, Криворізька та інші, які були закладені в пізньому археї та активно розвивалися у протерозої. УКЩ на 85 - 90% утворе- ний метаморфічними гірськими породами (мігматитами, гнейсами, гранітог- нейсами, кристалічними сланцями тощо) та на 10 - 15% магматичними гірськи- ми породами (гранітоїдами, габро, діабазами й ін.) архейського і протерозойсь- кого віку [2].

У структурному відношенні ділянка робіт приурочена до Білозерського синклінорію, якому відповідає Білозерська зеленокам’яна структура. У геологі- чній будові формації беруть участь метаморфічні та інтрузивні породні ком- плекси палео- і мезоархею, що складають фундамент, та платформні утворення мезокайнозою. Палеоархей у регіоні репрезентований плагіогранітоїдами дніп- ропетровського комплексу із ксенолітами порід аульської серії, мезоархей – утвореннями конкської і білозерської серій та парагенетично зв’язаними з ними у віковому й просторовому плані гранітоїдами сурського комплексу. Породи фундаменту інтенсивно дислоковані процесами плікативної і диз’юнктивної те- ктоніки [3].

Платформні утворення представлені корою вивітрювання кристалічних порід, піщано-глинистими, вапняними й суглинистими породами, сформовани- ми в морських і континентальних умовах. Мезокайнозойські осадові породи повсюдно залягають на дислокованому фундаменті горизонтально із слабким нахилом на південь у бік занурення Причорноморської западини. Потужність їх зростає з півночі на південь, коливаючись від 180 м на півночі до 527 м на крайньому півдні Білозерської структури [4].

Білозерська серія залягає на горизонтах конкської серії з кутовим і стра- тиграфічним неузгодженням та має потужність 2,5 км. Породи серії слабо ме- таморфізовані (фація зелених сланців) і представлені осадовими теригенними пісковиково-глинистими і хемогенними залізисто-кременистими утвореннями.

(9)

Вони складають субмеридіональну, розширену на південь смугу (до 12 км) у центральній частині синклінорію. У складі білозерської серії знизу до гори ви- діляються три світи: михайлівська, запорізька, переверзівська [5].

Породи михайлівської світи утворюють нижню частину розрізу білозер- ської серії й представлені метаконгломератами, метагравелітами, метапіскови- ками, сланцями.

Відклади запорізької світи поділяють на три підсвіти (горизонти): нижню – метапісковиково-сланцеву, середню – залізорудну та верхню – кварцито- сланцеву. Середня потужність світи в межах родовища – 350 м.

Переверзівська світа (потужність до 4000 м) за літолого-фаціальним складом близька до михайлівській світи. Вона складена головним чином мета- пісковиками, сірими філлітоподібними, чорними вуглецевими сланцями, кис- лими метавулканітами. Присутні пачки конгломерато-брекчій, що перешаро- вуються з метапісковиками і сланцями [6].

В цілому родовища Білозерського залізорудного району прийняті до освоєння наприкінці 1956 року. У 1954 - 1960 рр. у його межах проведено по- шуки, попередню й детальну розвідку. Після введення 1969 року родовища в експлуатацію тривало його вивчення й поетапна геологічна дорозвідка різних горизонтів і флангів до 1993 року включно, епізодично такі роботи проводяться і в даний час [4].

Об’єкт проектних робіт розміщується на південь від м. Запоріжжя.

Найближчий великий населений пункт – м. Дніпрорудне, розкинулося на північ від нього (рис. 1.2) [7].

Клімат регіону – помірно-континентальний, характеризується чітко озна- ченою посушливістю, яка обумовлена пануванням на більшості території обла- сті сухих східних вітрів [8]. На рік у середньому припадає 225 сонячних днів, рівень опадів становить 448 мм. Середньорічні температури: літня + 220С, зи- мова - 4,50С.

Водний фонд у відношенні до ділянки робіт та в цілому до Запорізької області складають ріка Дніпро, розташовані на ній Каховське та Дніпровське

(10)

водосховища з об'ємами води в них відповідно 18,2 і 3,3 км3, 3 середніх, 62 ма- лих річки, на яких створено 28 водосховищ та 1205 ставків. Загальна довжина річок складає 2877,6 км, у т.ч. в межах області - 2648,7 км, із них середніх річок – 459 км, малих - 2189,7 км, крім того нараховується 3 151,5 км притоків та яруг. На території Запорізької області розташовані 4 лимани: Білозерський, Ут- люцький, Тубальський та Молочний, загальна площа водного дзеркала яких становить 655,5 км2. Експлуатаційні запаси підземних вод по 14 розвіданих ро- довищах складають 110,3 млн.м3/рік (302,309 тис. м3/добу).

Рисунок 1.2. Оглядова карта району проектування бурових робіт (Переверзівське залізоруд- не родовище Запорізької області)

Надзвичайно високий рівень господарського освоєння земель області обумовлений наявністю у земельному фонді угідь із родючими ґрунтами, висо- кою щільністю населення та значною концентрацією продуктивних сил [9].

Територія Запорізької області розташована в межах типового та сухого степу. Ґрунтовий покрив представлений чорноземом, темно-каштановими ґрун- тами, які характеризуються деякою солонуватістю, особливо в приморській ча- стині. Для цього району характерна значна строкатість ґрунтових умов. В зале-

(11)

жності від мікро- і мезорельєфу тут можна спостерігати велику кількість ґрун- тових різновидів: від слабосолонцюватих ґрунтів і солончакових солонців на підвищеннях до хлоридно-сульфатних солончаків у пониженнях.

Зміна зональних ґрунтів на території області відбувається з північного сходу на південний захід. У цьому напрямку збільшується вміст рухомого фос- фору, що пов’язано з більш тривалим теплим періодом і більшою сумою актив- них температур у південних районах і відповідно кращими умовами для прохо- дження мікробіологічних процесів мінералізації фосфатів. У загальних рисах в цьому напрямку змінюється ступінь забезпеченості ґрунтів обмінним калієм, у середині типів та підтипів ґрунтів залежить від механічного складу та інших особливостей. Основними чинниками антропогенного впливу на земельні ресу- рси області є сільське господарство, промисловість, енергетика, транспорт, гір- ничодобувна промисловість [10].

1.2 Геологічна будова проектованої ділянки і родовища

В геологічній історії Землі виявляється металогенічна спеціалізація голо- вних тектонічних епох та циклів. Так, родовища заліза розвинуті переважно в протерозої. Що стосується УКЩ, то тут також існує нерівномірність рудоутво- рення родовищ основних корисних копалин в різні епохи. Так, родовища заліза максимально розвинуті в палеопротерозої. Для палеопротерозою характерні та- кож родовища молібдену та графіту.

Промислові концентрації залізних руд утворювались в різноманітних ге- ологічних умовах (ендогенних, екзогенних, матаморфогенних) протягом усієї історії розвитку земної кори. Найважливішу роль в їх формуванні відігравали осадові і матаморфогенні процеси. Найбільші запаси залізних руд сконцентро- вані в цих типах родовищ. У видобутку залізних руд на матаморфогенні типи родовищ припадає 60%, екзогенні – 30%, ендогенні –10%.

Залізні руди нерівномірно поширені у головних структурах земної кори і металогенічних епохах. Головні запаси залізних руд зосереджені у межах доке-

(12)

мбрійських платформ, значно бідніші залізом палеозойські (каледонські й гер- цинські) складчасті структури, відносно багата кімерійсько-альпійська епоха.

Серед ендогенних родовищ виділяють: магматичні, в т.ч. карбонатитові, скарнові, гідротермальні, вулканогенно-осадові; серед екзогенних – осадові і залишкові (залізні шляпи і латерити). Окремий генетичний тип утворюють ма- таморфогенні родовища [1].

Рисунок 1.3. Схема геологічної будови Білозерської структури: Родовища заліза: 1) Північно- Білозерське; 2) Південно-Білозірське; 3) Переверзівське. Номери регіональних розломів: І –

Центральний; ІІ – Діагональний; ІІІ – Західний; ІV – Північно-Східний

Докембрійська залізорудна провінція в Україні охоплює Криворізький за- лізорудний басейн, Кременчуцький, Білозерський залізорудні райони та Приа- зовську залізорудну область.

За своїм промисловим значенням Білозерський залізорудний район це один з найкрупніших і найперспективніших залізорудних районів України піс- ля Криворізького [11]. На даний час розробляється лише Південно-Білозерське родовище, на базі якого працює Запорізький залізорудний комбінат, який щорі- чно видобуває біля 3 млн т багатих залізних руд, що не потребують збагачення.

Запаси багатих руд на глибині до 900 - 1500 м оцінюються в 460 млн т, а ресур- си – в 225 млн т.

(13)

Залізорудний горизонт Білозерського залізорудного району поділяють на такі підгоризонти: нижній – хлорит-магнетит-карбонатний; середній – магнети- тових кварцитів та покладів багатих залізних руд; верхній – хлорит-карбонат- магнетитових кварцитів, кварц-карбонат-хлоритових і слюдисто-хлоритових сланців. Залізисті кварцити окиснені, доволі часто переходять у багаті залізні руди. Водночас магнетит заміщується мартитом, залізисто-магнетитові карбо- нати – дисперсним гематитом, хлорит – глинистими мінералами і гематитом.

Неокиснені різновиди кварцитів збереглися здебільшого у лежачому та висячо- му боках продуктивного горизонту (рис. 1.3) [11].

Структура району робіт у тектонічному відношенні – складно побудова- ний Білозерський синклінорій субмеридіального простягання, ускладнений се- рією складок двох головних систем [12]. Найбільш представницькою є система лінійних поздовжніх антикліналей і синкліналей. Менш інтенсивно проявлена поперечна складчастість, що представлена пологими вигинами пластів. Поздо- вжня й поперечна системи складок також ускладнені розривними порушеннями субмеридіонального й субширотного простягання.

Антикліналь дуже складна в морфологічному плані. Це ізоклінальна аси- метрична складка, яка в ядерній частині представлена метапіщано-сланцевими породами та масивом ультрабазитів. Крила складки утворені залізистими квар- цитами та сланцево-піщанистими породами. Південно-Білозерська антикліналь ускладнена диз’юнктивними порушеннями північно-західного, північно- східного, субширотного і субмеридіонального напрямків.

Достатньо широко на родовищі розвинені тектонічні порушення. Крім плікативної тектоніки, на площі родовища проявилася також розривна тектоні- ка, яка виражається в порушеннях розломного типу і розвитку зон тектонічних брекчій. Більшість розривних порушень – пострудні. Вони зміщують рудні по- клади і зумовлюють явища зім’яття та брекчіювання. Найбільше ускладнюють структуру родовища і рудних покладів поперечні дислокації.

У межах родовища спостерігається будинаж пластів залізистих кварцитів, проявлений у вигляді періодичного зменшення й збільшення їхньої потужності.

(14)

Гірничо-експлуатаційними роботами встановлено широкий розвиток пологих тріщин окремості (з кутами падіння до 10 - 20° та азимутом простягання 250 - 275°), а також вертикальних (азимут простягання яких 350°). Цими тріщинами залізисті кварцити розбиті на невеликі блоки. Іноді вони контролюються квар- цовими жилами та рудними брекчіями.

Багаті залізні руди родовища за походженням і властивостями належать до саксаганського геологопромислового типу [13]; вони просторово й генетич- но пов’язані із залізистими кварцитами.

Утворення руд на родовищі відбулося завдяки гіпергенним змінам мета- морфічних порід і покладів метаморфогенних залізних руд унаслідок окиснення магнетиту і магнезіально-залізистих силікатів, а також збагачення вихідних руд через видалення з них СО2 і SiO2 без зменшення їхнього об’єму, що зумовило виникнення поруватих напівпухких залишкових гематитових руд з вмістом за- ліза 65 - 68%. Рудні поклади мають стовпо-, пласто-, гніздо- і лінзоподібну, а також пластову й лінзову форми.

Мінливість зруденіння в горизонтальному і вертикальному напрямках є неоднаковою [5]. За латераллю найбільша мінливість зруденіння є характер- ною, звісно, для напрямку, перпендикулярному простяганню родовища. Най- менша змінність параметрів рудних покладів і тіл спостерігається за падінням рудних покладів і тіл.

Для рудних покладів родовища характерними є: наявність скупчень руд- них покладів і рудних тіл, кулісоподібне залягання дрібних покладів, наявність залишків залізистих кварцитів у рудних тілах у вигляді лінз і прошарків, розви- ток відгалужень рудних тіл і залізистих кварцитів за падінням і простяганням, часте тупе виклинювання зруденіння на флангах з поділом основного рудного тіла на кілька відгалужень.

Головним рудоутворювальним мінералом є гематит, який становить 80 - 98% рудної маси [1]. Мінерал представлений трьома різновидами – дисперсним гематитом, мартитом і залізною слюдкою. Інколи в багатих гематитових рудах наявний магнетит у вигляді реліктів неправильної форми в мартитових зернах.

(15)

За мінеральним складом руди належать до гематитового типу. Руди представ- лені мартитовими (залізослюдково-мартитовими), дисперсногематит- мартитовими (дисперсногематит-залізослюдково-мартитовими), мартит- дисперсно-гематитовими і дисперсно-гематитовими різновидами. Текстура руд реліктово-шарувата, плоскопаралельна, інколи мікроскладчаста, масивна, зрід- ка сланцювата і брекчієвидна; структура суцільна, поперечно- і діагонально зросткова. Поширені пористі й цементаційні структури – результат гіпергенно- го вилуговування нерудних компонентів (переважно кварцу) і наступної цемен- тації пор гематитом, гетитом, залізистим карбонатом, кварцом або апатитом.

1.3 Гірничо-геологічні умови буріння свердловин

Розвідувальні роботи й геологічне вивчення під час розробки окремих ді- лянок Білозерського залізорудного району дали змогу істотно уточнити загаль- ні уявлення щодо геології та структури родовища, умов залягання, морфології і внутрішньої будови рудних покладів, якісних та технологічних показників ко- рисної копалини, гідрогеологічних і гірничотехнічних умов промислової розро- бки багатих залізних руд (рис. 1.4) [4].

Рисунок 1.4. Центральна група шахтних стволів ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат»

(16)

Загальні запаси руд Білозерського району (до глибини 1500 м) становлять близько 1,4 млрд. т. На частку багатих руд з вмістом заліза 60 - 64% припадає близько 600 млн. т. Решта запасів руд має переважно вміст заліза 46 - 48%. В перспективі у районі збільшиться використання значних запасів залізистих ква- рцитів з вмістом заліза 25 - 40%, які після збагачення перетворюються в конце- нтрат з вмістом заліза 65 - 70%. Видобуток руди в районі відкритим способом почався з 1969 р. Геологорозвідувальні роботи в басейні ще не завершені [15].

Природні умови родовища великою мірою ускладнені наявністю значної кількості водоносних горизонтів, що залягають як в осадовій товщі, так і у вер- хній частині руднокристалічного масиву [4]. Водоносні горизонти поділяють на два водоносні комплекси: верхній та нижній. До верхнього належать горизонти, що приурочені до четвертинних, понтичних, сарматських та харківських осадо- вих відкладів і залягають в інтервалі глибин від 5 до 130 м. Характерна особли- вість їх у тому, що вони надійно ізольовані від горизонтів другого комплексу потужною товщею (до 100 м) харківських та київських водонепроникних глин і глинистих мергелів, тому осушувальні роботи під час освоєння Білозерського родовища на їхньому режимі не позначаються. До другого комплексу належать водоносні горизонти приконтактної зони осадової товщі з руднокристалічним масивом у пісках бучацького регіоярусу, у відкладах крейдового віку та води в тріщинуватій зоні кристалічних порід. Ці горизонти, на відміну від водоносних горизонтів першого (верхнього) комплексу, беруть безпосередню участь в об- водненні шахтних виробок у процесі експлуатації родовища.

Водоносні горизонти другого комплексу, насамперед бучацький, є най- більш водозбагаченими та визначальними для гідрогеологічних умов спору- дження шахтного поля та розвідувальних свердловин. Перераховані водоносні горизонти гідравлічно пов’язані між собою. Це зумовлено тією обставиною, що в північній частині рудного покладу бучацькі водоносні піски, а в південній ча- стині крейдові піски залягають безпосередньо на кристалічних породах. Крім того, взаємозв’язок між цими горизонтами засвідчується близькими позначками п’єзометричних рівнів.

(17)

У межах поширення тріщинуватих рудовміщувальних порід виділяються дві обводнені зони: водоносний горизонт верхньої тріщинуватої зони і водоно- сний горизонт глибинної тріщинуватої зони. Верхній горизонт приурочений до зони тріщинуватості, що поширена здебільшого на глибину 40 - 50 м нижче по- крівлі кристалічного масиву, а на окремих ділянках до 100 м. Обводненість ма- сиву зумовлена екзогенною тріщинуватістю.

Рисунок 1.5. Схематичні геологічні розрізи Білозерської структури (Переверзівське залізору- дне родовище): 1 – залiзистi кварцити; 2 – руди: мартитовi, гематит-мартитовi, мартит- гематитовi, гематитовi, магнетитовi, сидерито-магнетитовi; сланцi: 3 – кварц-хлоритовi

і кварц-серицит-хлоритовi формації, 4 – кварц-карбонат-хлоритовi утворення, 5 – кварц- серицитовi утворення; 6 – серпентинiти; 7 – свердловини

Руди, вмісні породи та породи непродуктивних товщ Переверзівського родовища характеризуються широким діапазоном коефіцієнта міцності за Про- тод’яконовим (від 1 - 2 до 18 – категорія за буримістю від ІІ до Х). Найнижчими значеннями вирізняються поруваті і кавернозні гематит-мартитові руди та тальк-карбонатні породи, максимальними – кварцити. Переважають руди й по- роди міцні і дуже міцні, тому загалом умови родовища є сприятливими для роз-

(18)

робки корисної копалини підземним способом. Але на окремих ділянках, голо- вним чином у зонах підвищеної тріщинуватості, нестійкість стелини гірничих виробок потребує укріплення торкретбетоном, а іноді навіть металевими арка- ми, у відношенні до спорудження свердловин, це виражається в необхідності встановлення відповідних обсадних колон [15].

Складність гірничо-геологічних умов розробки Переверзівського залізо- рудного родовища пов’язана переважно зі значними водоприпливами до гірни- чих виробок та просторовим заляганням порід (рис. 1.5).

Таблиця 1.1 Проектний геологічний розріз розвідувальної свердловини Переверзівського залізорудного ро-

довища Короткий опис

порід Глибина підош-

ви пласту, м Категорія за бу-

римістю Група абразив-

ності Зони можливих усклад- нень

Суглинок 8 III 1 Обвали

Конгломерат 190 VI 3 Повне поглинання про-

мивальної рідини Сланці креме-

нисті 290 IX 4

Роговик 480 X 5

Сланці криста-

лічні 620 IX 4

Скарн 760 XI 6

Роговик 920 X 5

Габро 940 V 2 Зона тектонічних пору-

шень Сланці криста-

лічні 1020 IX 4

Руди мартитові 1080 VII 3

Магнетит 1120 XI 5

У відповідності до умов проекту, розвідку рудного поля передбачається вести шляхом буріння 6 свердловин. Оптимальна глибина свердловин визнача- ється необхідною глибиною перетину очікуваних рудоносних зон. З досвіду робіт відомо наступне: природне нарощування зенітного кута складає 2 - 40 на 100 м поглиблення, що обов’язково повинно бути враховано при проектуванні складу бурового снаряду та режимно-технологічних параметрів спорудження свердловин [16]. Проектний геологічний розріз розвідувальної свердловини, складений за результатами буріння на сусідній ділянці, наведено в табл. 1.1.

(19)

Характеристика геологічного розрізу і умови буріння приведені в табл.

1.2. Розріз здебільшого основному складний міцними породами магматичного походження, середня категорія за буримістю – IX - X.

Таблиця 1.4 Якісна характеристика геологічного розрізу проектованої свердловини Категорією за бури-

містю Найменування по-

рід Загальна потуж-

ність, м Частка у % в загальному об'ємі

III Суглинок 8 0,72

V Габро 20 1,74

VI Конгломерат 182 16,3

VII Руди мартитові 60 5,2

IX Сланці кременисті 100 9

IX Сланці кристалічні 220 19,6

X Роговик 350 31,2

XI Скарн 140 12,6

XI Магнетит 40 3,64

Всього - 1120 100%

Переверзівське залізорудне родовище характеризується складними гідро- геологічними, інженерно-геологічними й гірничотехнічними умовами, що пов’язано з вкрай складною неоднорідністю фізико-механічних властивостей залізорудної товщі і вміщувальних порід, а також наявністю потужного водона- сиченого осадового чохла перекривальних мезо-кайнозойських відкладів [1].

Потужність осадових порід збільшується з півночі на південь і в межах родо- вища становить 250 - 300 м. Коротка характеристика гірських порід за механіч- ними властивостями приведена в табл. 1.2.

Таблиця 1.2 Характеристика гірських порід геологічного розрізу за механічними властивостями Найменування по-

рід

Категорія порід за буримістю

Коефіцієнт абразивності

Твердість за штампом, МПа

Приблизна швид- кість механічного

буріння, м/год

Суглинок III 0,5 400 5,8

Габро V 1,0 - 1,5 1200 2,2

Конгломерат VI 1,5 1600 1,5

Руди мартитові VII 2,0 2300 1,2

Сланці кременисті IX 2,0 4400 0,86

Сланці кристалічні IX 2,0 4600 0,82

Роговик X 2,5 5600 0,48

Скарн, магнетит XI 2,5 6200 0,36

(20)

Попередні бурові роботи на сусідньому Білозірському родовищі передба- чали наступні конструкції свердловин. Породи осадового чохла перебурювали- ся твердосплавною коронкою діаметром 151 мм в інтервалі 0,0 - 20,0 м. Цей ін- тервал закріплювався трубами діаметром 127 мм. До глибини 130 м, перед ко- рою вивітрювання, буріння велося твердосплавною коронкою діаметром 76 мм, а в інтервалі 130 - 140 м – алмазною коронкою. Після цього проводили розши- рення стовбура до діаметру 112 мм з закріпленням свердловини в інтервалі 0,0 - 140,0 м трубами діаметром 89 мм; закріплення стовбура завершувалося цемен- тацією затрубного простору з залишком 5-метрової цементної пробки. Подаль- ше буріння виконувалося алмазною коронкою діаметром 76 мм. Вихід керну по кристалічних породах не перевищував 80%.

В цілому процес спорудження свердловини включав підготовчий, основ- ний і завершальний етапи.

Підготовчий: винесення точки закладення свердловини на місцевість, планування майданчики під бурову, влаштування циркуляційної системи для промивальної рідини, монтаж бурової будівлі і устаткування, підготовка під'їз- них шляхів та ліній електропередачі. перевірка готовності бурової.

Основний етап включав власне буріння, супроводжуючі його операції і інші необхідні види робіт. Буріння здійснювалося шляхом чергування рейсів.

Рейс складався з власне буріння і супутніх йому операцій: підготовки до рейсу (зборка колонкового снаряда, виконання необхідних вимірів), спуск бурового снаряда, доходження до забою, власне буріння із зупинками на нарощування і перекріплювання керна, підйом бурового снаряда і витягання керна.

При бурінні виконувалися додаткові роботи, пов'язані з обслуговуванням свердловини, бурового устаткування і інструменту (кріплення обсадними тру- бами, боротьба з геологічними ускладненнями, проведення свердловинних дос- ліджень, заміна елементів бурового снаряда).

Завершальний етап: проведення завершальних досліджень у свердловині і вимірів (глибини свердловини, параметрів викривлення), витягання обсадних труб, ліквідаційне тампонування, демонтажні роботи, рекультивацію площі.

(21)

Розділ 2. Техніко-технологічна частина

2.1 Вибір способу буріння та проектування конструкції свердловини

Визначальною рисою розвідувального (колонкового) буріння є спрямова- ність останнього, головним чином, на забезпечення збереження керна, витягу- ваного з великої глибини, а основним його призначенням є пошук і розвідка корисних копалин і здійснення інженерно-геологічних досліджень, що дають можливість отримувати із земних надр зразки гірських порід у вигляді кернів.

Таким чином колонкове буріння це такий спосіб, при якому руйнування породи здійснюється не за усією площею забою, а по кільцю із збереженням внутрішньої частини породи у вигляді керна (рис. 2.1). Особливості колонково- обертального буріння: витягання зі свердловини кернів, по яких складають гео- логічний розріз і випробують корисну копалину; буріння свердловин під різни- ми кутами до горизонту, різними породоруйнівними інструментами в породах будь-якої твердості і абразивності; буріння свердловин малих діаметрів на ве- ликі глибини із застосуванням відносно легкого устаткування.

Рисунок 2.1. Зразки гірських порід у вигляді кернів

Згідно із геолого-технічними умовами, розроблюваним проектом перед- бачається буріння свердловини з відбором керна, починаючи з глибини 190 ме- трів. Відповідно до завдання і геологічних умов, буде застосовано колонковий метод – обертальне буріння алмазними коронками [17].

(22)

Вибір і обґрунтування конструкції свердловини є найважливішим почат- ковим моментом при проектуванні і грає вирішальну роль в успішному прове- денні свердловини до проектної глибини з високими техніко-економічними по- казниками та забезпеченні оптимальних умов буріння і випробування. Під конструкцією свердловини розуміють характеристику бурової колонкової свер- дловини, що визначає зміну її діаметру з глибиною, а також діаметри і довжини обсадних колон. Початковими даними для побудови конструкції свердловини колонкового буріння є фізико-механічні властивостей гірських порід, наявність пористих і нестійких інтервалів, і, головне, кінцевий діаметр буріння. Констру- кція свердловини впливає на усі види робіт, що становлять процес буріння, і визначає їх вартість та можливість якісного виконання геологічного завдання.

Кінцевий діаметр свердловини визначається мінімально допустимим діа- метром керна конкретної корисної копалини (табл. 2.1) [18].

Таблиця 2.1 Вимоги до кінцевих діаметрів розвідувальних свердловин на тверді корисні копалини Найменування корисної копа-

лини

Кінцевий основний діа- метр свердловини, мм

Кінцевий резервний діаметр свердловини, мм

родовища кам’яного вугілля 76 59

залізорудні родовища 59 46

родовища поліметалів 46 - 59 36 - 46

вкраплені руди, боксити 93 76

мінеральні солі 112 93

Дані табл. 2.2 дають загальне уявлення про механічні властивості порід рудного комплексу, серед яких можна виділити поруваті і кавернозні гематито- ві руди, мартитові руди, тальк-карбонатні породи та кварцити.

Таблиця 2.2 Основні показники міцності залізних руд Білозерського залізорудного району

Тип руди за міцністю Тимчасовий опір стисканню, МПа Співвідношення, %

Украй низької міцності менше 10 4

Низької міцності 10 - 30 3

Середньої міцності 30 - 80 10

Міцні 80 - 150 60

Дуже міцні понад 150 23

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

На рівні сільськогосподарського підприємства доцільно вжити заходів для збільшення частки оплати праці в собівартості продукції за

У результаті економічних зрушень упродовж XVI–XVII ст. відбуваються суттєві зміни в суспільстві. У межах попередніх станів виокремлюються

3) підвищення структурно-механічних властивостей промивальної рідини (добавкою рідкого скла) [39]. Газо-, нафто- і водопрояви мають місце при проводці

При підніманні бурильної колони зовнішня поверхня труб повинна очи- щатися від бурового розчину за допомогою спеціальних

труб за міцністю повинен вестися виходячи з очікуваного максимально можли- вого тиску на усті свердловини в процесі буріння і випробування на

Складні умови роботи обладнання при бурінні й експлуатації свердловин, особливо при ліквідації аварій на них, висувають низку специфічних

Суттєвим проявом глобалізації є зростання, концент- рація, взаємопроникнення страхового та банківського капіталів, яка вимагає

Мовознавцями доведено, що на сучасному етапі функціонування української літературної мови основним способом запозичення англізмів є

Європейським комітетом зі стандартизації в електротехніці (CENELEC) для методу [13] визначено додатковий критерій оцінки довжини звугленої

Економічний механізм формування виробничої програми підприємства є послідовним, логічно взаємопов'язаним набором дій, який включає:

Перед виїздом на польові роботи комісія перевіряє працівників польового загону на знання техні- ки безпеки, де особлива увага звертається

Проведення інженерно-геологічних вишукувань має за мету вивчення природних і техногенних умов територій (ділянок) об'єктів будівництва, розро-

Таким чином він, як податковий агент, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати

При підніманні бурильної колони зовнішня поверхня труб повинна очи- щатися від бурового розчину за допомогою спеціальних

1. Замінники материнського молока та дитячого харчування при непереносимості окремих харчових компонентів. Рідкі концентрати для виготовлення напоїв

Протягом 20 ст. до словникового запасу нової української мови потрапи- ла величезна кількість термінів, що використовуються в західноєвропейських

Отри- манi рiвняння для визначення довжини когезiйної зони i фазового кута змiшування мод навантаження в зонi та вирази для розкриття трiщини

В умовах ускладнення політичних, соціально-економічних обставин життя в світі та в Україні, зокрема, особливої ролі в суспільст- ві та впливу

Для характеристики циклічності коливань мінімальних витрат води побудовані різницеві інтегральні криві мінімального стоку зимової межені в

Для цього інвестиційна політика розвитку ринку нерухомості в регіонах має бути направлена на збільшення обсягів будівництва

1) Збільшення обсягів збуту та підвищення тим самим оборотності ресурсів. Отже, найперше, що необхідно для зміцнення конкурентних

Збільшення показника смертності на фоні зменшення показника народжуваності викликає в межах Жовківського району від’ємний природній приріст населення,

Розглянемо приклад вибору проекту ДПП на основі оцінки економічної ефекти- вності кожного з поданих на конкурс проектів в умовах невизначеності