• No results found

Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для бакалаврів IV курсу (8 семестр)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для бакалаврів IV курсу (8 семестр)"

Copied!
27
0
0

Повний текст

(1)
(2)

Автори: Шотова-Ніколенко Г.В., доцент, к. філол наук, доцент;

(прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчена звання)

Іванченко А.В. доцент, к. філол наук ; Шаблій О.В. ст. викл.

(прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчена звання)

Поточна редакція розглянута на засіданні кафедри Іноземних мов від . . 2022 року, протокол № 1 .

Викладачі: Практичне заняття, доцент Іванченко А.В., к. філол наук,

(вид навчального заняття: прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчена звання)

Шаблій О.В., ст. викл.

(вид навчального заняття: прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчена звання)

Перелік попередніх редакцій

Прізвища та ініціали авторів Дата, № протоколу Дата набуття чинності

(3)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета Метою вивчення іноземної мови у немовному вузі є підготувати студента до читання англомовної літератури за фахом, спілкування англійською мовою в різних видах мовної діяльності, можливості її використання у практичних цілях.

Компетентність Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Результат

навчання Вільно спілкуватися англійською мовою усно та письмово з наукових питань за фахом при обговоренні результатів досліджень та інновацій для вирішення комунікативних завдань.

Базові знання 1. Мета вивчення, зміст дисципліни.

2. Знання особливостей фонетичної, граматичної, морфологічної, синтаксичної структури англійської мови.

3. Знання відповідної спеціальної лексики за фахом.

Базові вміння 1. Читати, перекладати та реферувати оригінальну літературу за фахом для отримання необхідної інформації.

2. Брати участь в усному спілкуванні іноземною мовою в обсягу матеріалу, передбаченого програмою.

Базові навички 1. Можливість використання англійської мови у практичних цілях.

2. Спілкування англійською мовою в різних видах мовної діяльності.

Пов’язані силлабуси Попередня дисципліна Наступна дисципліна

Кількість годин лекції:

практичні заняття: 45 лабораторні заняття:

семінарські заняття:

самостійна робота студентів: 75

(4)

8 семестр

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.2. Практичні модулі 8 семестру

Код Назва модуля та тем Кількість годин

аудиторні СРС ЗМ-

П1

1. a) Text A. Central processing unit.

b) Text B. Central processor. Main storage. Jobs in computing

c) Переклад тексту за фахом (наукова стаття 10 000 др.зн.).

d) Grammar: Conditional sentences, Subjunctive mood, Modal Verbs and their Equivalents.

e) Домашнє читання (переклад тексту за фахом та переклад суспільно-політичного тексту)

2. Модульна контрольна робота № 1

4 22,5 4

5,5 4 4

1

5 27,5 5

5 5 5

2,5 ЗМ-

П2 1. a) Text A. Development of the memories b) Text B. Data entry. Scanners.

c) Переклад тексту за фахом (наукова стаття 10 000 др.зн.).

d) Grammar: The non-verbal forms of the verb е) Домашнє читання (переклад тексту за

фахом та переклад суспільно-політичного тексту)

2. Модульна контрольна робота № 2

4 22,5 4

5,5 4 4

1

5 27,5 5

5 5 5

2,5

Іспит 20

Разом: 45 75

Консультації:

Іванченко Андрій Валентинович, понеділок 9.00 – 13.00, аудиторія 607.

Шаблій Олег Віталійович, вівторок 9.00 – 13.00, аудиторія 607.

(5)

2.3. Самостійна робота студента та контрольні заходи у 8 семестрі Код

модуля Завдання на СРС та контрольні заходи Кількість годин

Строк проведення ЗМ-П1 Підготовка до усного опитування,

підготовка граматичної теми та підготовка домашнього читання

Підготовка до виконання модульної контрольної роботи № 1

Контрольні заходи:

Усне опитування

Перевірка письмово виконаних списків незнайомих слів та їх переклад для усного перекладу текстів

Перевірка письмово виконаних граматичних вправ

Модульна контрольна робота № 1 (обов’язкове)

27,5 1 – 5 тиждень

ЗМ-П2 Підготовка до усного опитування,

підготовка граматичної теми та підготовка домашнього читання

• Підготовка до виконання модульної контрольної роботи № 2

Контрольні заходи:

Усне опитування

Перевірка письмово виконаних списків незнайомих слів та їх переклад для усного перекладу текстів

Перевірка письмово виконаних граматичних вправ

Модульна контрольна робота № 2 (обов’язкове)

27,5 6 – 9 тиждень

Підготовка до іспиту Контрольні заходи:

іспит

20 сесія

Разом: 75

1. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-П1.

Мінімальний обсяг базових знань, що необхідний для засвоєння ЗМ – П1:

− читати, перекладати та переказувати тексти “Central processing unit”,

“Central processor. Main storage. Jobs in computing”, наукова стаття;

(6)

− пояснити вживання Conditional sentences, Subjunctive mood, Modal Verbs and their Equivalents;

− навчитися утворювати Conditional sentences, Subjunctive mood, Modal Verbs and their Equivalents;

− перекласти текст за фахом з англійської на українську мови;

− перекласти суспільно-політичний текст з англійської на українську мови.

Максимальна сума балів за обов’язкові заходи контролю з ЗМ–П1 – 50 балів:

1 завдання – 24 бали:

Див. табл. 2.2

a) 4 (1 + 1 + 1 + 1)

1 – читання тексту англійською мовою 1 – список незнайомих слів та їх переклад 1 – усний переклад тексту

1 – переказ тексту

b) 4 (1 + 1 + 1 + 1)

1 – читання тексту англійською мовою 1 – список незнайомих слів та їх переклад 1 – усний переклад тексту

1 – переказ тексту

c) 4 (1 + 1 + 1 + 1)

1 – читання тексту англійською мовою 1 – список незнайомих слів та їх переклад 1 – усний переклад тексту

1 – переказ тексту

d) 4 (1 + 1 + 1 + 1)

1 – письмовий конспект правил про Conditional Sentences (Type I, II, III), Subjunctive mood, Modal Verbs and their Equivalents;

1 – письмово виконанні граматичні вправи з теми “Conditional Sentences”;

1 - письмово виконанні граматичні вправи з теми “Subjunctive Mood”;

1 - письмово виконанні граматичні вправи з теми “Modal Verbs and their Equivalents”.

(7)

e) 8 (4 + 4)

4 (1 + 1 + 1 + 1) переклад тексту за фахом 1 – список незнайомих слів та їх переклад

1 – усний переклад тексту

1 – письмово виконанне Summary 1 – усне Summary

4 (1 + 1 + 1 + 1) переклад суспільно-політичного тексту 1 – список незнайомих слів та їх переклад

1 – усний переклад тексту

1 – письмово виконанне Summary 1 – усне Summary

1 завдання (24 бали) не є обов’язковим.

2 завдання– 50 балів:

Виконання МКР № 1

Модульна контрольна робота складається з 30 завдань. Кожне завдання 1,67 балів. Модульна контрольна робота вважається зарахованою, якщо надано мінімум 18 правильних відповідей.

Якщо заходи обов’язкових форм контролю виконуються студентом після строків, визначених у програмі навчальної дисципліни, кількість балів, що може отримати студент, не може перевищувати 60% від максимально можливої для цієї форми контролю.

Оцінка за окремі (або усі) модулі знижується у разі пропусків занять студентом. За кожне пропущене заняття знижується 0,5 бали, але мінімальна оцінка після зниження не може бути нижча 60% від максимально можливої.

2 завдання (50 балів) є обов’язковим.

(8)

2. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-П2.

Мінімальний обсяг базових знань, що необхідний для засвоєння ЗМ – П2:

− читати, перекладати та переказувати теми “Development of the memories”,

“Data entry. Scanners.”, наукова стаття;

− пояснити вживання the non-verbal forms of the verb;

− навчитися утворювати the non-verbal forms of the verb;

− навчитися відрізняти між собою the non-verbal forms of the verb;

− перекласти текст за фахом з англійської на українську мови;

− перекласти суспільно-політичний текст з англійської на українську мови.

Максимальна сума балів за обов’язкові заходи контролю з ЗМ–П2– 50 балів:

1 завдання – 24 бали:

Див. табл. 2.2

a) 4 (1 + 1 + 1 + 1)

1 – читання тексту англійською мовою 1 – список незнайомих слів та їх переклад 1 – усний переклад тексту

1 – переказ тексту

b) 4 (1 + 1 + 1 + 1)

1 – читання тексту англійською мовою 1 – список незнайомих слів та їх переклад 1 – усний переклад тексту

1 – переказ тексту

c) 4 (1 + 1 + 1 + 1)

1 – читання тексту англійською мовою 1 – список незнайомих слів та їх переклад 1 – усний переклад тексту

1 – переказ тексту

d) 4 (1 + 1 + 1 + 1)

1 – письмовий конспект правил пo the non-verbal forms of the verb;

1 – письмово виконанні граматичні вправи з теми “The Infinitive”;

1 - письмово виконанні граматичні вправи з теми “The Participle”;

1 - письмово виконанні граматичні вправи з теми “The Gerund”;

(9)

e) 8 (4 + 4)

4 (1 + 1 + 1 + 1) переклад тексту за фахом 1 – список незнайомих слів та їх переклад

1 – усний переклад тексту

1 – письмово виконане Summary 1 – усне Summary

4 (1 + 1 + 1 + 1) переклад суспільно-політичного тексту 1 – список незнайомих слів та їх переклад

1 – усний переклад тексту

1 – письмово виконане Summary 1 – усне Summary

1 завдання (24 бали) не є обов’язковим.

2 завдання– 50 балів:

Виконання МКР № 2

Модульна контрольна робота складається з 30 завдань. Кожне завдання 1,67 балів. Модульна контрольна робота вважається зарахованою, якщо надано мінімум 18 правильних відповідей.

Якщо заходи обов’язкових форм контролю виконуються студентом після строків, визначених у програмі навчальної дисципліни, кількість балів, що може отримати студент, не може перевищувати 60% від максимально можливої для цієї форми контролю.

Оцінка за окремі (або усі) модулі знижується у разі пропусків занять студентом. За кожне пропущене заняття знижується 0,5 бала, але мінімальна оцінка після зниження не може бути нижча 60% від максимально можливої.

2 завдання (50 балів) є обов’язковим.

(10)

4. Методика проведення та оцінювання cеместрового контрольного заходу.

Контроль поточних знань виконується на базі накопичувальної системи організації навчання.

Фактична сума балів, яку отримує студент за певний змістовний модуль, має складатися із результатів виконання заходів з контролю, що заплановані за цим змістовним модулем, та ураховувати своєчасність (наприклад:

студент, який пропустив контрольний захід без поважних причин або отримав незадовільну оцінку, має право у тижневий термін виконати завдання цього заходу з максимальною сумою балів, еквівалентною оцінці не більшій ніж

"задовільно") виконання студентом графіку навчального процесу.

Суми балів, які отримав студент за всіма змістовними модулями нав- чальної дисципліни, формують кількісну оцінку (бал успішності) за підсумками поточних контролюючих заходів студента з навчальної дисципліни. Результати поточного контролю заносяться до інтегральної відомості. Рішення про допуск студента до підсумкового семестрового контролю з конкретної навчальної дисциплін регламентується Положенням про проведення підсумкового контролю знань студентів.

Студент вважається допущеним до підсумкового семестрового контролю, якщо він виконав всі види робіт, передбачені робочою навчальною програмою дисципліни і набрав за модульною системою суму балів не менше 50 (50%) від максимально можливої (обов’язкова частина 100 балів) за практичну частину.

Підсумковим контролем знань студентів є іспит.

Екзаменаційна робота складається з 4 завдань. 1 завдання оцінюється в 50 балів, 2 завдання в 20 балів, 3 завдання в 20 балів і 4 завдання в 10 балів.

Екзаменаційна робота вважається зарахованою, якщо набрано мінімум 50 балів.

Форма № Н-5.05 ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Рівень вищої освіти: Бакалавр

Спеціальність: _122 «Комп’ютерні науки»__ Семестр ___8___

Навчальна дисципліна: Іноземна мова за професійним спрямуванням

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1. Grammаr test………50 балів

2. Fill in the gaps with the missed parts of the text. Put 5 questions of different types to the text (General, Special (2), Alternative, Disjunctive) ……….20 балів 3. Choose the correct option……….20 балів 4. Answer the questions………10 балів

(11)

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов Протокол № __ від “__” ________202__ року

Завідувач кафедри ___________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Загальна кількісна оцінка є усередненою між кількісною оцінкою поточних контролюючих заходів (графа 3 відомості) та кількісною оцінкою семестрового контролюючого заходу (графа 4 відомості) і виставляється у графі 5 заліково-екзаменаційні відомості (загальний бал успішності).

Якщо студент за підсумками іспиту отримав загальну кількісну оцінку менше 50% (від максимально можливої на екзамені), то викладачем виставляється у графі 5 загальний бал успішності, який дорівнює балу успішності на іспиті (графа 4).

Шкала оцінювання за системою ЄКТАС та системою університету

За шкалою ECTS

За національною системою За системою

університету (в процентах)

для іспиту для заліку

А 5 (відмінно) зараховано 90 - 100

B 4 (добре) зараховано 82 - 89

C 4 (добре) зараховано 74 - 81

D 3 (задовільно) зараховано 64 - 73

E 3 (задовільно) зараховано 60 - 63

FX 2 (незадовільно) не зараховано 35 - 59

F 2 (незадовільно) не зараховано 1 - 34

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

3.1. Модуль ЗМ-П1 “Central processing unit”, “Central processor.

Main storage. Jobs in computing”, наукова стаття за фахом, Conditional sentences, Subjunctive mood, Modal Verbs and their Equivalents.

Література: [1, c. 138 - 161]

3.1.1. Повчання a) Text A. “Central processing unit”.

1. Прочитати текст англійською мовою.

(12)

2. Виписати з тексту нові слова та зробити їх переклад.

3. Усно перекласти текст з англійської на українську мову.

4. Переказати текст.

b) Text B. “Central processor. Main storage. Jobs in computing”.

1. Прочитати текст англійською мовою.

2. Виписати з тексту нові слова та зробити їх переклад.

3. Усно перекласти текст з англійської на українську мову.

4. Переказати текст.

c) Самостійно вибрана наукова стаття за фахом (10 000 др.зн.) з наукового журналу.

1. Прочитати текст англійською мовою.

2. Виписати з тексту нові слова та зробити їх переклад.

3. Усно перекласти текст з англійської на українську мову.

4. Переказати текст.

d) Grammar:

Conditionals, Subjunctive mood, Modal Verbs and their Equivalents

1. Зробити конспект правил вживання Conditionals, Subjunctive mood, Modal Verbs and their Equivalents

2. Виконати тренувальні граматичні вправи Conditional sentences.

3. Виконати тренувальні граматичні вправи Subjunctive mood.

4. Виконати тренувальні граматичні вправи Modal Verbs and their Equivalents.

e) Домашнє читання

1. переклад тексту за фахом:

1. Самостійно oбрати текст наукової статті з наукового журналу за фахом на англійській мові ( 5 000 др.знаків)

2. Виписати з тексту нові слова та зробити їх переклад.

3. Усно перекласти текст з англійської на українську мову.

2. переклад суспільно-політичного тексту:

1. Самостійно oбрати текст з англомовної газети (5 000 др.знаків) 2. Виписати з тексту нові слова та зробити їх переклад.

3. Усно перекласти текст з англійської на українську мову.

4. Письмовe Summary.

5. Усне Summary

(13)

3.1.2. Питання для самоперевірки

1. What can you tell about the Mood as a grammatical category?

2. How many Moods do we distinguish in English language?

3. What does the subjunctive Mood show?

4. How many types of conditional sentences do you know?

5. What does the Subjunctive Mood express in Conditional sentences?

6. What is the structure of the of the First Conditional type of the sentence?

7. What is the structure of the of the Second Conditional type of the sentence?

8. What is the structure of the of the Third Conditional type of the sentence?

9. What are the conjunctions introducing adverbial clauses of condition?

10. How do we render the Subjunctive mood in Ukrainian language?

11. What can you tell about mixed types of sentences of unreal condition?

12. What can you tell about the analytical forms of the Subjunctive Mood?

13. Does the Subjunctive Mood show that the action or state expressed by the verb is presented as a non-fact?

14. Does the Subjunctive Mood show that the action or state expressed by the verb is presented as something imaginary or desired?

15. Is the Subjunctive Mood also used to express an emotional attitude of the speaker to real facts?

16. What can you say about the Indicative Mood?

17. Is the Indicative Mood used to express a real condition?

18. What is the definition of a real condition?

19. Can you give some examples of three types of Conditional sentences?

20. What are the main characteristics of the Modal verbs?

21. What does the modal verb can express?

22. What does the modal verb may express?

23. What does the modal verb must express?

24. What does the modal verb should express?

25. What does the modal verb ought to express?

26. What can you say about a modal expression: to be + Infinitive?

27. What can you say about a modal expression: to have + Infinitive?

28. What does the modal verb shall express?

29. What does the modal verb would express?

30. What does the modal verb will express?

31. What does the modal verb need express?

(14)

3.2. Модуль ЗМ-П2 “Development of the memories”, “Data entry. Scanners.”, наукова стаття за фахом, the non-verbal forms of the verb.

.

Література: [1, c. 162 - 186]

3.2.1. Повчання а) Text A. “Development of the memories”.

1. Прочитати текст англійською мовою.

2. Виписати з тексту нові слова та зробити їх переклад.

3. Усно перекласти текст з англійської на українську мову.

b) Text B. “Data entry. Scanners.”.

1. Прочитати текст англійською мовою.

2. Виписати з тексту нові слова та зробити їх переклад.

3. Усно перекласти текст з англійської на українську мову.

c) Самостійно вибрана наукова стаття за фахом (10 000 др.зн.) з наукового журналу.

1. Прочитати текст англійською мовою.

2. Виписати з тексту нові слова та зробити їх переклад.

3. Усно перекласти текст з англійської на українську мову.

d) Grammar:

The non-verbal forms of the verb.

1. Зробити конспект правил утворення та вживання the non-verbal forms of the verb.

2. Виконати тренувальні граматичні вправи з теми “The Infinitive”.

3. Виконати тренувальні граматичні вправи з теми “The Participle”.

4. Виконати тренувальні граматичні вправи з теми “The Gerund”.

e) Домашнє читання

1. переклад тексту за фахом:

1. Самостійно oбрати текст наукової статті з наукового журналу за фахом на англійській мові (5000 др.знаків)

2. Виписати з тексту нові слова та зробити їх переклад.

(15)

3. Усно перекласти текст з англійської на українську мову.

2. переклад суспільно-політичного тексту:

1. Самостійно oбрати текст з англомовної газети ( 5 000 др.знаків) 2. Виписати з тексту нові слова та зробити їх переклад.

3. Усно перекласти текст з англійської на українську мову.

4. Письмовe Summary.

5. Усне Summary

3.2.2. Питання для самоперевірки

1. How many verbals (the non-finite forms of the verb) are in English language?

2. Have we also three non-finite forms of the verb in the Ukrainian language?

3. Do they fully coincide with those in the English language?

4. What characteristics traits of the verbals do you know?

5. What does the Infinitive develop from?

6. What forms of the Infinitive do you know?

7. What does the Indefinite Infinite express?

8. What does the Continuous Infinite express?

9. What does the Perfect Infinite express?

10. What does the Perfect Continuous Infinite express?

11. What can you tell about the voice distinctions of the Infinitive?

12. What is the Objective-with-the-Infinitive construction?

13. What is the Subjective Infinitive Construction?

14. What is for-to-Infinitive Construction?

15. What does the Participle develop from?

16. How many types of the Participle are in English language?

17. What does Participle I denote?

18. What does Participle II denote?

19. What can you say about the formation of Participle I and Participle II?

20. What can you tell about the voice distinctions of the Participle?

21. What predicative constructions with the Participle do we find in English language?

22. From what does the Gerund develop?

23. How is the Gerund formed by?

24. What can you tell about the nominal characteristics of the Gerund?

25. What forms of the Gerund in English language do you know?

26. What can you tell about the voice distinctions of the Gerund?

27. What predicative constructions with the Gerund do we find in English language?

28. In what cases is only the Gerund used?

29. With what the verbs and verbal phrases is the Gerund used?

(16)

4. ПИТАННЯ ДО ЗАХОДІВ ПОТОЧНОГО, ПІДСУМКОВОГО ТА СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

4.1. Граматичні завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-П1.

Module control work № 1 Choose the right variant:

[4, c. 123 - 137, c.138 - 166]

1. I feared that I (will, have to, can, should) disturb them. [4, c. 138 - 166]

2. If I hadn’t moved to the US, I (to live) in my mother’s flat. [4, c. 123 - 137]

3. It’s desirable that she (to be) at the dance studio at 4. [4, c. 123 - 137]

4. You look tired. You (could/would/should/must) go to bed. [4, c. 138 - 166]

5. It's a secret. You (could/would/should/must) tell anyone. [4, c. 138 - 166]

6. I recommend you to apologize. You (shall/would/should/must) apologize. [4, c.

138 - 166]

7. What shall we do this evening? We (could/would/should/ought to) go out. [4, c.

138 - 166]

8. Where is Nick? He (could/would/should/ought to) be in his office. [4, c. 138 - 166]

9. Take an umbrella. It (may, can, should) rain later. [4, c. 138 - 166]

10. I didn't (must/need/should/ought to) to get up early, so I didn't. [4, c. 138 - 66]

11. You have just had lunch. You (could/would/should/must) be hungry. [4, c. 138 - 166]

12. I understand it very well. You (could/would/should/must) explain further. [4, c. 138 - 166]

13. I (had to/was to/have to/must) leave the party early last night. I wasn't very well. [4, c. 138 - 166]

14. She (can) help you tomorrow. [4, c. 138 - 166]

15. (could/should/must/may) you help me carry this downstairs? [4, c. 138 - 166]

(17)

16. He is terribly fat. He (could/would/should/must) eat too much. [4, c. 138 - 166]

17. I'll (must/can) go now. My friends are waiting. [4, c. 138 - 166]

18. It was the principle of the tiling. People (ought to/can/have to/ should) to keep their words. [4, c. 138 - 166]

19. What we (to do) if it (to rain) tonight? [4, c. 123 - 137]

20. If the bus (to be) very crowded, you (to be) exhausted by the time you (to get) to work. [4, c. 123 - 137]

21. Would Tim mind if I (to use) his computer without asking him? [4, c. 123 - 137]

22. I (to help) you if I could, but I’m afraid I can’t. [4, c. 123 - 137]

23. If they (can) have some more lessons, they could improve their pronunciation.

[4, c. 123 - 137]

24. If his sister (to have) better qualification, she (to be able to) apply for better job.

[4, c. 123 - 137]

25. They (to find) the solution, if they (to understand) the problem. [4, c. 123 - 137]

26. If someone (to give) you a million, what you (to do)? [4, c. 123 - 137]

27. If students (to be) attentive, they wouldn’t make so much mistakes in their dictations. [4, c. 123 - 137]

28. If he (to know) that Chinese was going to be so difficult, he would never have started to learn it. [4, c. 123 - 137]

29. If father (to manage) to repair his car, he could have driven us to Kiev. [4, c. 123 - 137]

30. We would have taken her for barbecue if she (to ask) us. [4, c. 123 - 137]

31. If he (to ask) politely, they might have helped him. [4, c. 123 - 137]

32. If she (not to hear) the news, she would not have gone there. [4, c. 123 - 137]

33. If the factory (not to cut back) production, many people would have lost their work. [4, c. 123 - 137]

34. What would they have done if we (not to help) then? [4, c. 123 - 137]

35. He might have heard about it, if he (not to turn on) the radio. [4, c. 123 - 137]

36. If my friend (to come) to see me, I (to be) very glad. [4, c. 123 - 137]

(18)

37. If mother (to buy) a cake, we (to have) a very nice tea party. [4, c. 123 - 137] [4, c. 123 - 137]

38. If she (to know) English, she (to try) to enter the university. [4, c. 123 - 137]

39. If you (not to be) busy, we (to meet). [4, c. 123 - 137]

40. The London Fire never (to start) if the baker (to put) his oven out properly. [4, c. 123 - 137]

41. If we (not to like) his suggestion, we (to tell) him about it. [4, c. 123 - 137]

42. He (can) take you to the concert tomorrow if he (to have) a spare ticket. [4, c.

123 - 137]

43. You will get good results if you (to apply) this method of calculation. [4, c. 123 - 137]

44. If they found the exact meaning of these words, they (to understand) the text easily. [4, c. 123 - 137]

45. Most rivers would have dried, if they (to depend) only on precipitation. [4, c.

123 - 137]

46. The results of the experiment (to be) much better if we had used the new equipment. [4, c. 123 - 137]

47. If the hydrologists (to use) the necessary devices, the water measurements would be correct. [4, c. 123 - 137]

48. If the operator’s cabin had been equipped with remote control, he (to be able) to work faster. [4, c. 123 - 137]

49. If you (to come) home earlier yesterday, you would have found me there. [4, c.

123 - 137]

50. If I were you, I (to check) the facts before I accused them. [4, c. 123 - 137]

51. If she is so hungry, she (not to miss) dinner. [4, c. 123 - 137]

52. If she were in your position, she (to help) him by now. [4, c. 123 - 137]

53. I feel sick. I wish I (not to eat) all the ice cream. [4, c. 123 - 137]

54. My watch has stopped. I wish I (to have) a better watch. [4, c. 123 - 137]

55. І feel so tired. I wish I (not to stay up) so late last night. [4, c. 123 - 137]

56. My apartment is rather small. I wish I (to have) a bigger one. [4, c. 123 - 137]

(19)

57. I wish I (not to spend) all my money last night. [4, c. 123 - 137]

58. I wish I (to know) the answer to this question. [4, c. 123 - 137]

59. I can’t remember her telephone number. I wish I (can). [4, c. 123 - 137]

60. I wish I (not to lend) him my car: he has broken it. [4, c. 123 - 137]

4.2. Граматичні завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-П2.

Module control work № 2

[4, c. 273 – 345]

1. Is there anything in that new magazine worth (to read). [4, c. 273 – 345]

2. Although I was in a hurry, I stopped (to talk) to him. [4, c. 273 – 345]

3. I really must stop (to stop). [4, c. 273 – 345]

4. Would you mind (to close) the front door? [4, c. 273 – 345]

5. You should remember (to phone) him. He’ll be at home. [4, c. 273 – 345]

6. Do you enjoy (to teach)? [4, c. 273 – 345]

7. All parts of London seem (to belong) to different towns and epochs. [4, c. 273 – 345]

8. Why have you stopped? Go on (to read). [4, c. 273 – 345]

9. The teacher asked us some questions and went on (to tell) us about the climate of England. [4, c. 273 – 345]

10. When we had finished (to eat) the waiter brought the bill. [4, c. 273 – 345]

11. My elder brother went to college, and I hope (to go) there too. [4, c. 273 – 345]

12. My car needs a service badly, and Tom offered (to help) me with it. [4, c. 273 – 345]

13. Avoid (to overeat) and you’ll feel better soon. [4, c. 273 – 345]

14. I can’t help (to think) about that awful accident. [4, c. 273 – 345]

15. The Brains want (to leave for) Boston this week. [4, c. 273 – 345]

16. I’ll always remember (to meet) you for the first time. [4, c. 273 – 345]

(20)

17. I decided (to spend) my holiday in France. [4, c. 273 – 345]

18. I enjoy (to travel) very much. [4, c. 273 – 345]

19. We might manage (to visit) a lot of interesting places there. [4, c. 273 – 345]

20. I dislike (to tour) around in the car. [4, c. 273 – 345]

21. (to examine) by the doctor, the patient could not stop talking. [4, c. 273 – 345]

22. (to write) her first text-book, she thought about the next book. [4, c. 273 – 345]

23. All the children looked at me (to listen) with a great attention. [4, c. 273 – 345]

24. (to prescribe) the medicine, the doctor left our house. [4, c. 273 – 345]

25. (to see) that nobody was coming, Tom rose. [4, c. 273 – 345]

26. I looked up and saw the sky (to light up with) by the setting sun. [4, c. 273 – 345]

27. (to know) French well the pupil can translate this text. [4, c. 273 – 345]

28. She entered the room (to smile). [4, c. 273 – 345]

29. (to see) the stranger the dog began barking. [4, c. 273 – 345]

30. (to bark) dog doesn’t bite. [4, c. 273 – 345]

31. (to find) the keys, we were able to open the door. [4, c. 273 – 345]

32. He pretended (to sleep) and (not to hear) the telephone ring. [4, c. 273 – 345]

33. They are lucky (to see) so many countries. [4, c. 273 – 345]

34. My younger sister doesn’t like (to treat) like a child. [4, c. 273 – 345]

35. Ann seems (to discuss) a very important problem now. [4, c. 273 – 345]

36. This actor doesn’t like (to interview) by the reporters. [4, c. 273 – 345]

37. The child didn’t want (to forbid) to go for a walk. [4, c. 273 – 345]

38. The teacher wants (to tell) if the student can’t attend a lecture. [4, c. 273 – 345]

39. He seemed (not to understand) what I told him. [4, c. 273 – 345]

40. The man (to teach) math at their school studied in Odessa. [4, c. 273 – 345]

41. (to translate) into a foreign language the story lost all its charm. [4, c. 273 – 345]

42. You make mistake (to judge) people by their appearance. [4, c. 273 – 345]

43. (to be) very tired, she soon fell asleep. [4, c. 273 – 345]

44. (open) the door, she walked through it. [4, c. 273 – 345]

(21)

45. She was not interested (hear) my excuses. [4, c. 273 – 345]

46. He doesn’t like (to invite) to their parties. [4, c. 273 – 345]

47. She is angry at (to send) for. [4, c. 273 – 345]

48. Everybody enjoy (to work) with him. [4, c. 273 – 345]

49. No (smoke) here. [4, c. 273 – 345]

50. These (draw) are expensive. [4, c. 273 – 345]

51. She has done very little (iron) today. [4, c. 273 – 345]

52. Do you like (cycle)? [4, c. 273 – 345]

53. Yesterday he had some (train). [4, c. 273 – 345]

54. (not be) late is a good habit. [4, c. 273 – 345]

55. There was (ring) of a bell. [4, c. 273 – 345]

56. Does she like (make) plans? [4, c. 273 – 345]

57. No (fish) here. [4, c. 273 – 345]

58. Quick (run) saved him. [4, c. 273 – 345]

59. Who is the girl (doing, done) her task on the blackboard? [4, c. 273 – 345]

60. The book (writing, written) by him is not very interesting. [4, c. 273 – 345]

4.3. Завдання до іспиту.

1 завдання

Choose the right variant:

1. My mother (to grow) strawberries for years but she has never had such a good crop before. [4, c. 19 – 72]

2. Helen got off the bus and walked into the bank when she realized that she (to leave) her handbag on the bus. [4, c. 19 – 72]

3. You are a great cook! This cake (to taste) wonderful as usual. [4, c. 19 – 72]

4. I cut my finger when I (to peel) the potatoes. [4, c. 19 – 72]

5. The students (to ask) not to be late for their classes. [4, c. 19 – 72]

6. Yesterday, while Jane was washing up she (to break) two cups. [4, c. 19 – 72]

(22)

7. Вe attentive and more serious. You always (to lose) something! [4, c. 19 – 72]

8. Our flat (to paint) at the moment, so it doesn't look its best. [4, c. 19 – 72]

9. My brother will be absent. He (to prepare) for his exam at this time tomorrow.

[4, c. 19 – 72]

10. Nobody knows where his picture is. Perhaps, it (to steel). [4, c. 19 – 72]

11. I agree. You (modal verb) apologize for not inviting him to your birthday party.

[4, c. 19 – 72]

12. (modal verb) you give me some advice about the language courses? [4, c. 138 – 159]

13. The train stopped at all the stations, and long before we got to London every seat (to take) and people were standing in the corridors. [4, c. 19 – 72]

14. When the Smiths came they (to convince) the whole hour that Paul himself had broken the window at his house because he wanted to make them think that a burglar had stolen his valuable stamp collection. [4, c. 19 – 72]

15. If you work a bit harder, I'm sure all your exams (to pass) successfully by the end of April. [4, c. 19 – 72]

16. Where are you going? I (to speak) with you. [4, c. 19 – 72]

17. Finally we (modal verb) stop: we were tired and it was dark. [4, c. 138 – 159]

18. When are you going to finish this translation? - I (to finish) this translation by your coming. [4, c. 19 – 72]

19. My father is sure bicycles (to use) as the most popular city transport in twenty years' time. [4, c. 19 – 72]

20. The plane (modal verb) take off after the fog had lifted. [4, c. 138 – 159]

21. I stopped a man in the street and asked him if he (to help) me with my car.

[4, c. 19 – 72]

22. My brother will be absent. He (to prepare) for his exam at this time tomorrow.

[4, c. 19 – 72]

(23)

23. It (to announce) in London this morning that the British Oil Corporation had discovered oil under the sea near the Welsh coast. [4, c. 19 – 72]

24. He said that he (to work) in the library at 10 o’clock the next day. [4, c. 92 – 97]

25. A new hospital (to build) in out neigbourhood next spring. [4, c. 19 – 72]

26. The rain (to stop) before we started our trip to Baltimore. [4, c. 19 – 72]

27. They (to finish) the work at the end of the week. [4, c. 19 – 72]

28. I am afraid. I (to lose) my car keys. [4, c. 19 – 72]

29. Steven (to talk) with Ann when I saw them in the Central Park. [4, c. 19 – 72]

30. The accident (to happen) while they were driving on the highway. [4, c. 19 – 72]

31. I have (to bother) you, but the students are still waiting (to give) books for their work. [4, c. 273 – 329]

32.I am sorry (to break) your pen. [4, c. 273 – 329]

33. She is happy (to present) such a wonderful ring by her husband. [4, c. 273 – 329]

34. Jane remembered (to tell) a lot about these grammar rules. [4, c. 273 – 329]

35. They are supposed (to work) at the problem for the last two months. [4, c. 273 – 329]

36. (to read) the story, she closed the book and put it o9n the shelf. [4, c. 273 – 329]

37. (to sit) near the fire, he felt very warm. [4, c. 273 – 329]

38. (to write) in the very bad handwriting, the letter was difficult to read. [4, c. 273 – 329]

39. (to leave) a child with a nurse, she went to work. [4, c. 273 – 329]

40. Here is the letter (to receive) by me yesterday. [4, c. 273 – 329]

41. The doctor insisted on (to send) a sick man to hospital. [4, c. 273 – 329]

42. I was angry (to interrupt) every other moment. [4, c. 273 – 329]

(24)

43. The cat was afraid of (to punish) and hid itself under the sofa. [4, c. 273 – 329]

44. I don’t remember ever (to meet) that man. [4, c. 273 – 329]

45. This machine needs (to clear). [4, c. 273 – 329]

46. What (an article) surprising story! [4, c. 183 – 206]

47. She lost (an article) important document and was fired. [4, c. 183 – 206]

48. Read (an article) following sentences aloud. [4, c. 183 – 206]

49. We are planning to go to Italy (an article) next summer. [4, c. 183 – 206]

50. He is studying (an article) American history this semester. [4, c. 183 – 206]

2 завдання

Part А

Fill in the gaps with the missed words:

Consumers should 1) ________ something similar to happen. In the near future, an online shopping service could make recommendations on the basis of personal information, such as checking the diaries people keep on their computers (provided they have given their permission). For instance, 2) _________ might get an e-mail reminding him that it is his mother-in-law's birthday next week, along with a suggestion for a present, plus a note of what he sent last year. One click, and the present could be ordered and dispatched.

Microsoft is already building the necessary 3) _________ for such services into its next generation of software. Mr Fitzgerald stresses that the model would be

"permission-based": customers would first have to agree to give sites access to their personal information. If they think the 4) _________ are useful, some of them may well do so. But others already feel that spam, computer viruses, fraud and the theft of personal data are making the internet a dangerous place, and that access to their computers needs to be restricted, not opened up.

A strong economic incentive may well persuade some people to part with more information about themselves, but any abuse would cause a huge backlash.

Much irritation has already been caused by aggressive internet 5) ________, such as persistent pop-up ads, says Hal Varian, professor of information management at the University of California at Berkeley (and an adviser to Google). Nor, he adds, do people much like "bait-and-switch" tactics, used by some traders to make their prices

(25)

look attractive in shopping-comparison searches. Having lured a customer to their site, the trader will try to switch the buyer to a more expensive item.

a) services b) tools c) a customer d) marketing e) expect Part B

Put 5 questions of different types to the text (General, Special (2), Alternative, Disjunctive)

Of course, caveat emptor applies as much online as its does offline. But abuses on the internet are not confined to sharp practice: criminals also use the web for much nastier things. Reliable numbers are hard to come by, not least because people would rather not admit to having been defrauded, nor do websites welcome publicity about crime. But there is plenty of evidence that all sorts of scams flourish on the internet, from identity theft to phoney auctions and bogus requests for data.

Companies have to work hard to stay ahead of criminals.

eBay's Rajiv Dutta insists that the share of problem transactions on his company's site is very low. Users are more likely to have their credit-card information stolen in a local shopping mall than on his website, he reckons. Still, eBay employs some 800 people around the world to police its auctions. Other sites also watch out for suspicious activity, most recently from criminal internet traders based in east European countries.

Last year, losses of some $200m were reported to America's Federal Trade Commission. Nearly half the complaints involved online auctions. According to some analysts, 2003 was perhaps the worst year on the internet so far for criminal and obstructive activity, such as virus attacks. This has to be brought under control, or else consumers will retreat. Crime may yet prove the biggest threat to the develop- ment of e-commerce.

4 завдання

Answer the questions:

1. Ukraine is a member of….

2. Great Britain is situated…..

3. The USA consists of ... parts

(26)

4. What parts does the United Kingdom consist of …?

5. The centre of commerce and finances of the United Kingdom is in the …

6. Who is the Head of State in the U.K.?

7. What does the Parliament of Great Britain consist of?

8. What is your native town?

9. What University do you study at?

10. What is your future profession connected with?

5. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Основна література.

1. Вереітіна І. А. Англійська мова: Навчальний посібник (для студентів, що вивчають комп’ютерні науки). – К.: Вища школа, 2008. – 328 с.

2. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни

«англійська мова» для студентів 4 року денної та заочної форми навчання усі спеціальності. Одеса: ОДЕКУ, 2021. – 150 с.

3. Murphy R. Essential Grammar in Use. A selfstudy reference and practice book for elementary students of English. – Cambridge: University press, 1990. – 254 p.

4. Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова В.Г. English Grammar. References and Practice with a separate key volume. – Санкт-Петербург.: «Антология», 2013. – 464 с. (https://obuchalka.org/20180815103088/english-grammar- drozdova-t-u-berestova-a-i-mailova-v-g-2005.html)

Додаткова література.

5. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. В 2-х ч.

– М: Товарищество "Деконт", 1994.

6. Дубровин М.И. Situational Grammar. - М.: "Просвещение", 1986. – 416 с.

(27)

7. Качалов К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. В 2-х т. Т.2. - К.: "Методика", 1995. - 304 с.

8. Клоуз Р.А. Reference Grammar for students of English. - M: "Просвещение", 1979 – 352 c.

9. Хорнби A.C. Конструкции и обороты английского языка. - М.: "Буклет", 1994. – 336 с.

10. Шах-Назарова B.C., Журавченко К.В. Английский для Вас: в 2-х частях.

– Кишинев: "Лумина", 1992. – 653 с.

11. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. – Oxford University Press, 1974. - 1035 c.

12. Murphy R. Essential Grammar in Use. A selfstudy reference and practice book for intermediate students of English. – Cambridge:University press, 1988. – 272 р.

13. Електронна адреса бібліотеки ОДЕКУ [email protected]

14. Електронна адреса репозитарію ОДЕКУ http://eprints.library.odeku.edu.ua 15. Електронна адреса кафедри іноземених мов ОДЕКУ [email protected] 16. Національні та іноземні Інтернет та друковані періодичні видання англійською мовою.

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

− перекласти текст за фахом з англійської на українську мову;.. − перекласти суспільно-політичний

Студент вважається допущеним до підсумкового семестрового контролю, якщо він виконав всі види робіт, передбачені робочою навчальною

Посібник призначений для студентів 1 курсу спеціальності 013 Початкова освіта, спеціалізації «Іноземна мова (англійська)» вищих

Зробити конспект правил утворення та вживання умовних речень (тип ІІ, ІІІ). Виконати тренувальні граматичні вправи. Виписати з тексту нові слова

Зробити конспект правил утворення та вживання умовних речень (тип ІІ, ІІІ). Виконати тренувальні граматичні вправи. Виписати з тексту нові слова

Студент отримує залік, коли він має на останній день семестру інтегральну суму балів поточного контролю, достатню (60% та більше)

При вивченні теми необхідно звернути увагу на ентропію системи як важливий термодинамічний параметр, що характеризує ступінь наближення

Курятников В.В., Кільян Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Радіоекологія” для студентів 3-го курсу очної форми

(*- питання для самоперевірки базових результатів навчання -знань, вмінь, навичок)4. Тема

Об’єм паралелепіпеда, що побудований на векторах, можна обчислити за допомогою їх ([2], ст.8-9).. Тестові завдання до модульної контрольної

При вивченні змістовного модуля звернути увагу на Засухи та суховії, їх вплив на агрофітоценози; класифікація впливу заморозків на рослини; зливи та град,

Основне завдання практичного модуля: подальше вивчення компонентів змісту і структури наукового тексту, смислові відношення

Формування вмінь і навичок писемного мовлення (відтворення основної інформації прочитаного тексту за спеціальністю). Розвиток умінь і

Формування вмінь і навичок писемного мовлення (відтворення основної інформації прочитаного тексту за спеціальністю). Розвиток умінь і

реферативного і проглядово-реферативного читання наукового тексту; усного і письмового реферування двох і більше наукових текстів

реферативного і проглядово-реферативного читання наукового тексту; усного і письмового реферування двох і більше наукових текстів

реферативного і проглядово-реферативного читання наукового тексту; усного і письмового реферування двох і більше наукових текстів

Студент отримує залік, коли він має на останній день семестру інтегральну суму балів поточного контролю, достатню (60% та більше)

Зробити конспект правил утворення та вживання умовних речень (тип ІІ, ІІІ). Виконати тренувальні граматичні вправи. Виписати з тексту нові слова

Continuous Tenses (Active and Passive); Perfect Tenses (Active and Passive); Perfect Continuous Tenses. Прочитати текст англійською мовою. Виписати з

Continuous Tenses (Active and Passive); Perfect Tenses (Active and Passive); Perfect Continuous Tenses. Прочитати текст англійською мовою. Виписати з

“London”, “The Great Fire of London, 1666”, Indefinite Tenses (Active and Passive); Continuous Tenses (Active and Passive). Прочитати текст англійською

Студент отримує залік, коли він має на останній день семестру інтегральну суму балів поточного контролю, достатню (60% та більше)