• No results found

(1)(2)АНОТАЦІЯ Федосєєва Г.С

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(1)(2)АНОТАЦІЯ Федосєєва Г.С"

Copied!
447
0
0

Повний текст

(1)
(2)

АНОТАЦІЯ

Федосєєва Г.С. Формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції України на зовнішніх ринках: теорія, методологія, практика. – Кваліфікаційна праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Миколаївський національний аграрний університет, Миколаїв, 2019 р.

Трансформаційні зрушення у глобальній економіці призвели до появи нових ринкових сегментів у сільському господарстві та спричинили кон’юнктурні зміни на ринках окремих видів сільськогосподарської продукції, а нові геополітичні умови розвитку України спонукають сільськогосподарських товаровиробників максимізувати використання наявних ресурсів для формування конкурентних переваг на міжнародному рівні. Тому, наразі, існує необхідність переосмислення існуючої ситуації та розробка якісно нових підходів до визначення теоретичних, методологічних та прикладних засад формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції України на зовнішніх ринках і обґрунтування пріоритетів і механізмів їх втримання.

В роботі розвинуто та систематизовано понятійно–термінологічний апарат процесу формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції України на зовнішніх ринках. Зокрема, надано авторське бачення сутності дефініції «конкурентні переваги виробників сільськогосподарської продукції», як сукупності чинників діяльності підприємства, сформованих на основі використання наявного економічного, соціального, екологічного, інноваційного потенціалу і спроможності підприємства приймати раціональніші, ніж конкуренти, управлінські рішення на стохастичні зміни сільськогосподарського виробництва у відповідних ринкових умовах, реалізація яких здатна забезпечити підприємству сталий розвиток.

Поняття «виробник сільськогосподарської продукції»;

«конкурентоспроможність виробника сільськогосподарської продукції»; «світовий ринок сільськогосподарської продукції»; «формування конкурентних переваг

(3)

виробників сільськогосподарської продукції»; «стратегія міжнародної конкурентоспроможності виробників сільськогосподарської продукції» доповнено ключовими особливостями, виходячи з позиції автора щодо необхідності відокремлення ринку сільськогосподарської продукції від сільськогосподарського ринку та продовольчого ринку.

Розглянуто особливості функціонування ринку сільськогосподарської продукції в умовах розвитку світової економіки. Зокрема визначено, що суб’єктів, функціонуючих на ринках сільськогосподарської продукції окремих країн світу, варто розподіляти на такі групи: суб’єкти виробництва сільськогосподарської продукції, суб’єкти продажу сільськогосподарської продукції, суб’єкти купівлі сільськогосподарської продукції та суб’єкти забезпечення функціонування ринку сільськогосподарської продукції. Окрім того, встановлено існування в міжнародному середовищі трьох типів ринків, пов’язаних з реалізацією сільськогосподарської продукції: світовий продовольчий ринок; світовий сільськогосподарський ринок;

світовий ринок сільськогосподарської продукції. Визначено, що світовий ринок сільськогосподарської продукції формується за рахунок реалізації виробниками сільськогосподарської продукції у вигляді сировини, або тієї яка пройшла первинну обробку.

Найбільш важливими джерелами формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції України на зовнішніх ринках названо:

географічне положення; кон’юнктуру ринків; соціально-економічний розвиток регіону місцезнаходження підприємства; ресурсні можливості; модернізацію виробництва; підвищення якості продукції; продуктивність підприємства;

диверсифікацію діяльності; менеджмент компетенцій та інноваційну діяльність.

Акцентовано увагу на тому, що для конкретного вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника важливе практичне значення має поділ конкурентних переваг за джерелами створення на, так звані, переваги «низького рівня», переваги «високого рівня», переваги «найвищого рівня». До того ж, для окремих виробників сільськогосподарської продукції, що діють в одній галузі,

(4)

одинакові конкурентні переваги розділено на рівні залежно від того чи знаходяться такі суб’єкти в межах одного регіону, чи в різних регіонах.

Визначено методологічний інструментарій формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції України на зовнішніх ринках в розрізі таких ключових елементів: напрями та можливості формування конкурентних переваг; підходи, способи досягнення та джерела формування конкурентної переваги;

інструменти реалізації. Названо чинники мікро–, мезо–, макро– та мегарівнів котрі впливають на формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції України на зовнішніх ринках.

Узагальнено напрацювання іноземних та вітчизняних науковців щодо методичних аспектів оцінки конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств. Запропоновано науковий підхід до оцінки конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції України на зовнішніх ринках. Даний підхід включає в себе: оцінку конкурентних переваг країни в міжнародному масштабі; аналіз конкурентоспроможності сільського господарства України; оцінку конкурентних переваг регіону на національному та зовнішніх ринках сільськогосподарської продукції; оцінку конкурентних переваг окремих виробників сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках. Зазначено, що для прийняття рішення сільськогосподарським товаровиробником про розробку, запровадження нових конкурентних переваг і посилення існуючих необхідним є дослідження можливостей зміни потенціалу конкурентних переваг на мега–, макро–, мезо–, мікрорівнях.

Подано авторський підхід до формулювання сутності поняття «управління конкурентними перевагами виробників сільськогосподарської продукції України на зовнішніх ринках», сформованого з урахуванням особливостей сільськогосподарської діяльності та чинників розвитку міжнародної торгівлі.

Представлено системну модель управління конкурентними перевагами вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції на зовнішніх ринках на основі поєднання таких основних елементів: об’єкт та суб’єкт управління, мета, функції, методи та принципи управління.

(5)

Діагностика діяльності виробників сільськогосподарської продукції засвідчила наявність ряду позитивних тенденцій. Зокрема, рівень рентабельності діяльності досліджуваних суб’єктів за п’ять років зріс на 10,4%, чистий прибуток – на 63532,0 млн грн, скоротилася кількість підприємств, що отримали чистий збиток – на 6,4%.

Відмічено підвищення продуктивності праці виробництва продукції сільськогосподарськими підприємствами. Також сільськогосподарська продукція є однією з основних складових експортної пропозиції України, яка у 2018 р. склала 39,8 % у загальному товарному експорті країни. Виробники сільськогосподарської продукції України входять до п’ятнадцяти найбільших світових виробників насіння соняшнику, кукурудзи, ячменю, вишні, смородини, меду, насіння гірчиці, горіха, вівса, малини, жита та ін. Державна підтримка вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції у 2018 р. задекларована на рівні 6,326 млрд грн.

Разом з тим встановлено, що товаровиробники досить неоднозначно характеризують бізнес-клімат для розвитку сільського господарства в Україні.

Визначено, що сільськогосподарські підприємства із земельним банком понад 5000 га, котрі спеціалізуються як на рослинництві, так і на тваринництві мають найкращі умови для розвитку сільськогосподарського бізнесу в Україні.

Виявлено, що найбільші конкурентні переваги на зовнішніх ринках сільськогосподарської продукції мають виробники з Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Вінницької та Полтавської областей. Також визначено, що українські сільськогосподарські товаровиробники мають високий потенціал формування стійких конкурентних переваг у реалізації в міжнародному масштабі соняшнику, ячменю, кукурудзи, пшениці, ріпаку, помідорів та нішевих видів сільськогосподарської продукції (гірчиця, сорго, часник, мед, волоський горіх, квасоля біла та ін.).

Висунуто припущення згідно з яким: створення позитивного іміджу України на зовнішніх ринках сільськогосподарської продукції; спрощення доступу сільськогосподарських товаровиробників до закордонних ринків; забезпечення доступу досліджуваних суб’єктів до імпортних виробничих ресурсів; розвиток інноваційної діяльності в сільському господарстві та залучення іноземних інвестицій

(6)

дозволить сільськогосподарським товаровиробникам покращити фінансове забезпечення та якість виробленої продукції, наростити обсяги експорту продукції і, як наслідок, сформувати конкурентні переваги на зовнішніх ринках. Визначено принципи, напрями дії та засоби реалізації поставлених завдань та досягнення очікуваних результатів.

Сформульовано основні положення системи регіональної соціально–

економічної політики України щодо виробників сільськогосподарської продукції з виокремленням: мети та завдань, принципів, пріоритетних напрямів дії, інструментів реалізації, очікуваних результатів. Зазначено, що розробка регіональних програм розвитку сільського господарства повинна здійснюватися з використанням прогнозних методів математичного програмування. Розроблено проект Програми розвитку бджільництва на території Новомихайлівської сільської ради Новобузького району Миколаївської області на 2019–2023 роки, у якому за допомогою ставки дисконту (дисконтування), лінії тренду та регресійно-кореляційної моделі визначено прогнозні обсяги необхідних коштів.

Розроблено загальні положення конкурентної стратегії виробників сільськогосподарської продукції України на зовнішніх ринках, а саме: визначено місію та головну ідею даної стратегії; запропоновано стратегічні та операційні цілі їх досягнення; аргументовано ключові фактори успіху визначеної стратегії. Наведено перелік рекомендованих конкурентних стратегій, для практичного застосування виробниками сільськогосподарської продукції України на зовнішніх ринках, та виокремлено вимоги до кожної з них, в розрізі таких груп: обсяги виробництва експортної продукції; стан матеріально–технічної бази підприємства; доступність до джерел фінансування; інноваційна активність; відповідність продукції міжнародним стандартам якості; місце розташування потужностей підприємства; досвід роботи на зовнішніх ринках; ринок збуту продукції.

Подано авторський підхід до визначення сутності та особливостей прояву кожного зі складових економічного потенціалу виробників сільськогосподарської продукції на міжнародному рівні. Найбільш дієвими шляхами розвитку виробничого потенціалу названо: раціональне використання наявних матеріально-технічних

(7)

ресурсів для виробництва сільськогосподарської продукції; впровадження новітніх технологій виробництва сільськогосподарської продукції та ресурсозберігаючих технологій; відтворення технічної бази сільськогосподарського виробництва до рівня технологічної потреби; удосконалення системи управління виробничим потенціалом.

Зазначено, що фінансовий потенціал виробники сільськогосподарської продукції можуть наростити за допомогою: вдосконалення бюджетування та амортизаційної політики; налагодження системи страхування сільськогосподарських ризиків; залучення банківських кредитів; виходу на зовнішні ринки фінансових ресурсів.

Інструментами формування кадрового потенціалу виробників сільськогосподарської продукції названо: кадрову політику; інноваційні методи формування та управління кадровим потенціалом; розвиток інтелектуальної складової; ефективну систему мотивації праці.

Найбільш дієвими способами наростити та ефективно реалізувати експортний потенціал виробників сільськогосподарської продукції є: підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на зовнішніх ринках;

активізація інноваційно-інвестиційної діяльності; закріплення традиційних та освоєння нових ринків збуту сільськогосподарської продукції; товарна диверсифікація експорту.

Для розвитку маркетингового потенціалу виробників сільськогосподарської продукції необхідним є: підвищення рівня кваліфікації працівників, що займаються маркетингом; оптимальне фінансування маркетингових заходів; налагодження взаємовигідних довгострокових відносин з постачальники і посередниками;

реалізація виваженої цінової політики на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Інформаційний потенціал виробників сільськогосподарської продукції доречно розвивати за рахунок налагодження комунікаційних зав’язків з постачальниками та споживачами; актуалізації інформаційних ресурсів сільськогосподарських підприємств; використання передових ІТ технологій; формування позитивного іміджу на внутрішньому та зовнішньому ринках.

(8)

Проаналізовано вплив інвестиційно–інноваційної діяльності виробників сільськогосподарської продукції на формування їх конкурентних переваг на зовнішніх ринках. За результатами дослідження запропоновано модель розвитку інвестиційно–інноваційної діяльності досліджуваних суб’єктів для нарощення їх конкурентних переваг на зовнішніх ринках.

Подано систему активізації зовнішньоекономічної діяльності виробників сільськогосподарської продукції. Вона включає два взаємопов’язані блоки: вектори розвитку зовнішньоекономічної діяльності (мінімум необхідних умов для ефективного розвитку досліджуваних підприємств на міжнародному рівні) та специфічний блок – напрями активізації найбільш поширених видів зовнішньоекономічної діяльності виробників сільськогосподарської продукції.

Досліджено роль міжнародної сертифікації у формуванні конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції України на зовнішніх ринках.

Розроблено типовий алгоритм сертифікації діяльності виробників сільськогосподарської продукції України на відповідність вимогам міжнародних систем, в контексті формування їх конкурентних переваг у міжнародному масштабі.

Запропоновано напрями активізації міжнародної сертифікації вітчизняними сільськогосподарськими товаровиробниками, з наданням ключових функцій в цьому державним та регіональним органам влади.

Вважаємо, що використання отриманих теоретичних, методологічних та практичних розробок спрямоване на розробку та обґрунтування найбільш дієвих напрямів формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції України на зовнішніх ринках.

Ключові слова: виробник сільськогосподарської продукції, конкурентна перевага виробників сільськогосподарської продукції, зовнішні ринки сільськогосподарської продукції, конкурентна стратегія, зовнішньоекономічна політика України, регіональна соціально–економічна політика України, сталий розвиток виробництва сільськогосподарської продукції, економічний потенціал виробників сільськогосподарської продукції, зовнішньоекономічна діяльність виробників сільськогосподарської продукції, міжнародна сертифікація.

(9)

SUMMARY

Fedosieieva Hanna – Formation of competitive advantages agricultural producers of Ukrainian in foreign markets: theory, methodology, practice. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.

Thesis for a Doctor of Economics degree on specialty 08.00.04 – Economics and Enterprise Management by types of economic activity. – Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv, 2019.

Transformational shifts in the global economy have led to the emergence of new market segments in agriculture and have led to changes in the markets of certain types of agricultural products. While the new geopolitical conditions of Ukraine's development are pushing agricultural producers to maximize the use of available resources to generate competitive advantages at the international level. Therefore, at present, there is a need to rethink the current situation and develop qualitatively new approaches to determining the theoretical, methodological and applied bases for the formation of competitive advantages of agricultural producers of Ukraine in foreign markets and substantiation of priorities and mechanisms for their retention.

In dissertation research is developed and systematized the conceptual and terminological apparatus of the process the formation of competitive advantages of producer of agricultural products of Ukraine in foreign markets. In particular, is provided the author's vision of the essence of the definition of "competitive advantages of agricultural producers"

as a set of factors of activity of the enterprise formed on the basis of use of available economic, social, environmental, innovative potential and ability of the enterprise to make more rational than the competitors, managerial decisions on stochastic changes of agricultural production and market conditions, the implementation of which is able to ensure the enterprise sustainable development.

The terms: "Producer of agricultural products"; "Competitiveness of the agricultural producer"; "World market of agriculture products"; «Formation of competitive advantages of agricultural producers»; "The strategy of international competitiveness of agricultural producers" are complemented by key features based on the author's position regarding the

(10)

need to separate the market of agriculture products from the agricultural market and the food market.

It is considered the peculiarities of functioning of the market of agricultural products in the conditions of development of the world economy. In particular, it is determined that entities operating in the markets of agricultural products of individual countries of the world should be divided into the following groups: subjects of agricultural production, subjects of sale of agricultural products, subjects of purchase of agricultural products and subjects of ensuring the functioning of the market of agricultural products. In addition, it is defined there are three types of markets related to the sale of agricultural products in the international environment: the world food market; the world agricultural market; the world agricultural market of agricultural products. It is determined that the world market of agricultural products is formed due to the sale by producers the agricultural products in the form of raw materials, or these which underwent the initial treatment.

The most important sources of formation of competitive advantages of Ukrainian agricultural producers in foreign markets are named: geographical location; market conditions; socio-economic development of the enterprise location region; resource opportunities; modernization of production; improving product quality; enterprise productivity; diversification of activities; competence management and innovation.

Attentional is drawn to the fact that for a particular domestic agricultural producer, the division of competitive advantages by sources of creation into the so-called of "low level", "high level", and "highest level" advantages is of great practical importance. In addition, for individual agricultural producers operating in the same industry, the same competitive advantages are divided by level depending on whether such entities are located within the same region or in different regions.

The methodological toolkit of forming the competitive advantages of Ukrainian agricultural producers on foreign markets has been defined in the context of the following key elements: directions and possibilities of formation of competitive advantages;

approaches, methods of achievement and sources of formation of competitive advantages;

implementation tools. The factors of micro-, meso-, macro- and mega-levels that influence

(11)

the formation of competitive advantages of Ukrainian agricultural producers in foreign markets are named.

It is generalized the research of foreign and domestic scientists on the methodological aspects of assessing the competitive advantages of agricultural enterprises. It is proposed the scientific approach to assessing the competitive advantages of Ukrainian agricultural producers in foreign markets. This approach includes: asses the country's competitive advantages internationally; analysis of the competitiveness of Ukrainian agriculture;

assessment of the competitive advantages of the region in the national and foreign markets of agricultural products; assessing the competitive advantages of individual agricultural producers in the domestic and foreign markets. It is noted that in order to make a decision by an agricultural producer on the development, introduction of new competitive advantages and strengthening of existing ones, it is necessary to study the possibilities of changing the potential of competitive advantages at mega-, macro-, meso-, microlevels.

It is presented the author 's approach to formulating the essence of the concept of

"management of competitive advantages of agricultural producers of Ukraine in foreign markets", formed with consideration of peculiarities of agricultural activity and factors of international trade development. It is presented the system model of managing the competitive advantages of domestic agricultural producers in foreign markets which based on a combination of the following basic elements: object and subject of management, purpose, functions, methods and principles of management.

Diagnostics of agricultural producers' activity is certified a number of positive trends.

In particular, the level of profitability of the investigated entities over the five years increased by 10.4%, the net profit - by UAH 63532.0 million, the number of enterprises that received a net loss - by 6.4%. Increased productivity of production of production by agricultural enterprises was noted. Also, agricultural products are one of the main components of Ukraine's export offer, which in 2018 amounted to 39.8% of the country's total merchandise exports. Ukraine's agricultural producers are among the world's top fifteen producers of sunflower seeds, corn, barley, cherries, currants, honey, mustard seeds, nuts, oats, raspberries, rye, and more. State support for domestic agricultural producers in 2018 was declared at the level of UAH 6.326 billion.

(12)

At the same time, it is found that the producers have a rather ambiguous characterization of the business climate for the development of agriculture in Ukraine. It is determined that agricultural enterprises with a land bank of more than 5,000 hectares, which specialize in both plant and animal husbandry, have the best conditions for the development of agricultural business in Ukraine. It is revealed that the biggest competitive advantages in the foreign markets of agricultural products have producers from Dnipropetrovsk, Odessa, Mykolaiv, Vinnitsa and Poltava regions. It has also been determined that Ukrainian agricultural producers have a high potential to generate sustainable competitive advantages in the international marketing of sunflower, barley, maize, wheat, rapeseed, tomatoes and niche agricultural products (mustard, sorghum, garlic, honey, walnuts etc.).

An assumption was made that: creation of a positive image of Ukraine in foreign markets of agricultural products; facilitating access of agricultural producers to foreign markets; ensuring access of the subjects to imported production resources; development of innovative activity in agriculture and attraction of foreign investments are will allow agricultural producers to improve financial support and quality of products produced, increase export volumes of products and, as a consequence, to create competitive advantages in foreign markets. It is determined the principles, directions of action and means of realization of the set tasks and achievement of expected results.

It is formulated the main provisions of the system of regional socio-economic policy of Ukraine regarding producers of agricultural products with the excretion: goals and objectives, principles, priority directions of action, instruments of realization, expected results. It is stated that the development of regional agricultural development programs should be carried out using predictive methods of mathematical programming. It is developed the project of the Beekeeping Development Program on the territory of Novomikhaylovsk village council of Novobuzhsky district of Mykolayiv region for 2019- 2023 which uses the discount rate, the trend line and the regression-correlation model to determine the estimated amount of funds needed.

The general provisions of the competitive strategy of agricultural producers of Ukraine in foreign markets have been developed, namely: the mission and main idea of this

(13)

strategy have been defined; strategic and operational goals of their achievement are proposed; reasoned the key factors for the success of a particular strategy.

The list of recommended competitive strategies for practical application by Ukrainian agricultural producers in foreign markets is given and the requirements for each of them are identified, in terms of the following groups: export production volumes; state of the material and technical base of the enterprise; availability of funding sources; innovative activity;

conformity of production to international quality standards; location of capacity of the enterprise; experience in foreign markets; product market.

It is the presented the author's approach to determining the nature and peculiarities of the manifestation of each of the components of economic potential of agricultural producers at the international level. The most effective ways of development of production potential are called: rational use of available logistical resources for agricultural production;

introduction of the latest technologies of agricultural production and resource-saving technologies; reproduction of the technical base of agricultural production to the level of technological need; improvement of the production potential management system.

It is stated that the financial potential of agricultural producers can be increased by:

improving budgeting and depreciation policy; adjustment of the system of insurance of agricultural risks; attracting bank loans; access to foreign markets of financial resources.

The tools for forming the human resources potential of agricultural producers are:

personnel policy; innovative methods of formation and management of human resources;

development of intellectual component; effective work motivation system.

The most effective ways to increase and effectively realize the export potential of agricultural producers are: increase the level of competitiveness of agricultural products in foreign markets; activation of innovation and investment activity; consolidation of traditional and development of new markets for agricultural products; commodity export diversification.

In order to develop the marketing potential of agricultural producers, it is necessary to: improve the level of skills of marketing employees; optimal financing of marketing activities; establishing mutually beneficial long-term relationships with suppliers and intermediaries; implementation of sound pricing policy in the domestic and foreign markets.

(14)

It is appropriate to develop the information potential of agricultural producers by establishing communication links with suppliers and consumers; actualization of information resources of agricultural enterprises; use of advanced IT technologies;

formation of a positive image in the domestic and foreign markets.

The influence of investment and innovative activity of agricultural producers on the formation of their competitive advantages in foreign markets is analyzed. According to the results of the research is proposed a model of development to investment and innovation activity of the studied subjects to increase their competitive advantages in foreign markets.

It is presented the system of activation of foreign economic activity of agricultural producers. It includes two interrelated blocks: the vectors for the development of foreign economic activity (the minimum necessary conditions for the effective development of the studied enterprises at the international level) and the specific block - the directions of activation of the most common types of foreign economic activity of agricultural producers.

The role of international certification in shaping the competitive advantages of Ukrainian agricultural producers in foreign markets has been investigated. Developed a typical algorithm of certification of activity of agricultural producers of Ukraine for compliance with the requirements of international systems in the context of their competitive advantages on an international scale. It is offered the directions of intensification of international certification by domestic agricultural producers, with providing of key functions state and regional authorities.

We believe that the use of the obtained theoretical, methodological and practical developments is aimed at the development and substantiation of the most effective directions to formation of competitive advantages of agricultural producers of Ukraine in foreign markets.

Keywords: agricultural producer, competitive advantage of agricultural producers, foreign markets of agriculture products, competitive strategy, foreign economic policy of Ukraine, regional socio-economic policy of Ukraine, sustainable development of agricultural production, economic potential of agricultural producers, foreign economic activity of agricultural producer, international certification.

(15)

CПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ Монографії

1. Стан та передумови стійкого розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів у світовій економіці : [колективна монографія]. За ред.

Ю.О. Нестерчук. Умань: Видавничо–поліграфічний центр «Візаві». 2013. 284 с., С.67- 72 (Особистий внесок: досліджено проблемні аспекти та перспективи розвитку іноземного інвестування в аграрному секторі економіки регіону).

2. Формування глобального та регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства: [колективна монографія]. За ред. Ю.О. Лупенко, М.І.

Пугачова. Київ: ННЦ «ІАЕ». 2015. 320 с., С.72-78 (Особистий внесок: досліджено динаміку валового виробництва в аграрному секторі Південної Америки).

3. Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: [колективна монографія]. За ред. К.Ф. Ковальчука.

Дніпропетровськ: Пороги. 2016. 516 с., С.73-80 (Особистий внесок: розглянуто можливості диверсифікації діяльності підприємств аграрного сектору України на світовому ринку аграрної продукції).

4. Федосєєва Г.С. Теоретико–методологічні та прикладні засади формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку: [монографія]. Миколаїв: МНАУ. 2018. 379 с.

Публікації у наукових фахових виданнях України та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

5. Тимофієва Г.С. Розробка стратегії формування експортного потенціалу підприємствами зернового підкомплексу Миколаївської області // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково–виробничий журнал. Тернопіль. 2012. №7. С.

125–128.

6. Тимофієва Г.С. Оцінка конкурентних переваг аграрних підприємств на світовому ринку зерна // Збірник наукових праць Подільського державного агро–

технічного університету. Кам’янець–Подільський. 2012. В. 20, Т 2. С. 292–295.

(16)

7. Тимофієва Г.С. Конкурентні переваги регіону на світовому аграрному ринку:

понятійно–термінологічний апарат дослідження // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки.

Мелітополь. 2013. №1 (21). Т 2. С. 336–343.

8. Тимофієва Г.С. Прокопук Л.М. Страхування експортних кредитів як один з пріоритетних напрямків підтримки зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково–виробничий журнал.

Тернопіль. 2013. №8. С.89–92. (Особистий внесок: досліджено особливості страхування експортних кредитів).

9. Тимофієва Г.С. Інноваційна складова конкурентних переваг аграрних підприємств на світовому аграрному ринку // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Черкаси. 2013. В. 34, Ч. 1. С. 113–117.

10. Тимофієва Г.С. Використання потенціалу системи дорадництва в контексті інформаційно–консультаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств // Вісник Харківського національного аграрного університету.

Харків: ХНАУ. 2013. № 5. С.175–181.

11. Тимофієва Г.С. Організація страхування вантажів у розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств // Наука й економіка:

Науково–теоретичний журнал Хмельницького економічного університету.

Хмельницький. 2013. В.1(33). С.118–123. Включено до міжнародних наукометричних каталогів та баз даних: РІНЦ.

12. Тимофієва Г.С. Крюковська О.В. Теоретичні засади формування конкурентоспроможності аграрних підприємств // Вісник Харківського національного аграрного університету. Харків: ХНАУ. 2013. № 11. С.212–218.

(Особистий внесок: визначено сутність та складові конкурентоспроможності аграрних підприємств).

13. Тимофієва Г.С. Світовий ринок аграрної продукції: особливості участі України // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: Серія економічні науки. Чернігів. 2014. №1(72). С.56–62.

(17)

14. Тимофієва Г.С. Жирок Н.В. Мітенко І.В. Стимулювання інвестиційної діяльності, як фактор посилення конкурентних переваг аграрних підприємств на світових ринках // Вісник Харківського національного аграрного університету.

Харків: ХНАУ. 2014. № 5. С.182–188. (Особистий внесок: визначено напрями розвитку інвестиційної діяльності аграрних підприємств).

15. Тимофієва Г.С. Інформаційне забезпечення іноземних інвесторів як фактор посилення інвестиційної привабливості аграрних підприємств регіону // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Херсон.

2014. В.8, Ч. 4. С.119–123.

16. Тимофієва Г.С. Використання потенціалу системи кооперації в контексті нарощення обсягів експорту зернових аграрними підприємствами регіону // Науково–

виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Економіка та підприємництво.

Запоріжжя. 2015. №2. С.83–88.

17. Тимофієва Г.С. Формування механізмів стратегії виходу підприємств аграрного сектору на зовнішній ринок // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Херсон. 2015. В.14. С.86–89.

18. Федосєєва Г.С. Україна на світовому ринку молочної продукції: проблемні питання та перспективи розвитку // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство.

Ужгород. 2016. В.6, Ч. 3. С.110–113.

19. Федосєєва Г.С. Удосконалення системи фінансового забезпечення виробників сільськогосподарської продукції // Науковий журнал «Молодий вчений».

Херсон. 2016. №10 (37). С.421–424. Включено до міжнародних наукометричних каталогів та баз даних: РИНЦ, ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicu

20. Федосєєва Г.С. Конкурентний розвиток виробників сільськогосподарської продукції: сучасні наукові інтерпретації // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Одеса. 2016. В.10. С.150–154. Включено до міжнародних наукометричних каталогів та баз даних: НБУ ім. В.В. Вернадського; Index Copernicus.

(18)

21. Шебаніна О.В. Федосєєва Г.С. Формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку: теоретичний аспект // Вісник Харківського національного аграрного університету. Харків: ХНАУ. 2016.

№ 2. С.259–266. (Особистий внесок: визначено сутність та фактори формування конкуретних переваг виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку).

Включено до міжнародних наукометричних каталогів та баз даних: Google Scholar, Index Copernicus International, CiteFactor, ResearchBib.

22. Федосєєва Г.С. Світовий ринок сільськогосподарської продукції:

теоретичний та практичний аспект розвитку // Науковий економічний журнал

«Інтелект XXI». Київ. 2017. №1. С.22–29. Включено до міжнародних наукометричних каталогів та баз даних: Index Copernicus.

23. Федосєєва Г.С. Методичні аспекти оцінки конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку // Електронний фаховий журнал

«Інфраструктура ринку». 2017. В.5. С.136–139. Включено до міжнародних наукометричних каталогів та баз даних: Index Copernicus. URL:

http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/5_2017_ukr/29.pdf (дата останнього звернення 17.08.2019 р).

24. Федосєєва Г.С. Особливості управління конкурентними перевагами сільськогосподарських товаровиробників на світовому ринку // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка й менеджмент Одеса.

2017. В.24, Ч.1. С.15–18. Включено до міжнародних наукометричних каталогів та баз даних: Google Scholar, Index Copernicus.

25. Шебаніна О.В. Федосєєва Г.С. Міжнародна конкурентоспроможність виробників сільськогосподарської продукції // Науковий журнал «Економічний форум». Луцьк. 2017. №4. С.59–65. (Особистий внесок: визначено особливості формування міжнародної конкурентоспроможності підприємств). Включено до міжнародних наукометричних каталогів та баз даних: Index Copernicus, ULRICHSWEB

26. Федосєєва Г.С. Оцінка конкурентних переваг областей України на світовому ринку сільськогосподарської продукції // Міжнародний науково–виробничий журнал

(19)

«Сталий розвиток економіки». Хмельницький. 2017. №4. С.46–54. Включено до міжнародних наукометричних каталогів та баз даних: НБУ ім. В.В.

Вернадського, Index Copernicus.

27. Федосєєва Г.С. Особливості реалізації зовнішньоекономічної політики на сільськогосподарському ринку: проблемні аспекти та перспективи // Міжнародний науковий економічний журнал «Бізнес–інформ». Харків. 2018. №1. С.60–64.

Включено до міжнародних наукометричних каталогів та баз даних: Google Scholar, Index Copernicus International, CiteFactor, ResearchBib, Advanced Science Index, International Scientific Indexing, WorldCat, Base, DOAJ, OpenAIRE.

28. Федосєєва Г.С. Система формування та реалізації пріоритетів регіональної соціально–економічної політики сільського розвитку України // Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки». Суми. 2018. №1. С.62–72.

Включено до міжнародних наукометричних каталогів та баз даних: Index Copernicus,Ulrich’s Periodicals Directory / Ulrichsweb, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Google Scholar, EconBiz, RePEc, Russian Index of Science Citation, НБУ ім. В.В. Вернадського.

29. Шебаніна О.В. Федосєєва Г.С. Сертифікація агровиробників як чинник формування їх конкурентних переваг на світовому ринку // Вісник Чернівецького торгівельно–економічного інституту. Економічні науки. Чернівці. 2018. №3 (71).

С. 59–65. (Особистий внесок: сформовано типовий алгоритм сертифікації діяльності виробників сільськогосподарської продукції України на відповідність вимогам міжнародних систем в контексті формування їх конкурентних переваг на світовому ринку ). Включено до міжнародних наукометричних каталогів та баз даних: РІНЦ, UlrichsWeb, ProQuest, Google Scholar, Index Copernicus.

Публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав

30. Тимофеева Г.С. Сотрудничество аграрного сообщества и власти в сфере экспорта зерновых как эффективный элемент государственной внешнеэкономической политики // Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования». Кисловодск: АНО «УЦ

(20)

«МАГИСТР». 2013. №1 (8), Т2. С.142–145. Включено до міжнародних наукометричних каталогів та баз даних: РІНЦ.

31. Tymofieva H. The investment attractiveness of regional grain subcomplex of Ukraine for foreign investors: problematic aspects and factors of enhancement //

Středoevropskŷ věstnik pro vědu a vŷzkum. Praha: Publishing house Education and Science.

2015. №1 (14). P. 51–56

32. Fedosieieva H. Ukraine’s Foreign Economic Policy on the World Market of Agricultural Product // International security in the frame of modern global challengec.

Collection of scientific works. Vilnius. 2018. P.412–418.

33. Fedosieieva H. Active position of the country in the world market of agrarian products as an indicator of the underdevelopment level of its economy // International Scientific Journal Academicus. Vlorë. 2018. №18. P.412–418. Включено до міжнародних наукометричних каталогів та баз даних: Open Access databases such as Repec, Ceeol, Doaj, Ingenta, Index Copernicus.

34. Fedosieieva H. Sustanaible development of agricultural producers is a condition for their successful functioning on the world market // Baltic Journal of Economic Studies.

Riga. 2019. Vol. 5. №1. Р. 218-223. Включено до міжнародних наукометричних каталогів та баз даних: IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals, ESCI by Web of Science.

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

35. Тимофієва Г.С. Проблемні аспекти використання залізничних перевезень при виходів аграрних підприємств на зовнішні ринки // Актуальні питання теорії та практики менеджменту : метеріали наук.–практ конф. з міжнар. участю (м. Луганськ, 21–22 берез. 2012 р.). Луганськ, 2012. С. 174–176

36. Тимофієва Г.С. Світовий досвід цінового регулювання діяльності підприємств сільських територій // Трансформаційні та інтеграційні процеси в економіці України : метеріали всеукр. наук.–практ конф. (м. Миколаїв, 10–11 жовт.

2012 р.). Миколаїв, 2012. С.124–126.

(21)

37. Тимофеева Г.С. Комплексное исследование методических подходов к оценке инвестиционной привлекательности аграрного сектора экономики региона //

Украина–Болгария–Европейский союз: современное состояние и перспективы : матер. наук.–практ конф. с междунар. участием (г. Варна, 13–19 сент. 2012 г.).

Херсон, 2012. Т1. С.223–227

38. Тимофієва Г.С. Загальні механізми стратегії формування експортного потенціалу підприємствами зернового підкомплексу регіону// Інноваційний розвиток аграрної економіки : метеріали наук.–практ конф. з міжнар. участю (м. Мелітополь, 18–20 лют. 2013 р.). Мелітополь, 2013. С. 121–124.

39. Тимофієва Г.С. Нарощення обсягів виробництва та реалізації овочевої продукції як один з пріоритетних напрямків розвитку експортного потенціалу овочепродуктового підкомплексу // Управління економічним розвитком: проблеми теорії та практики : метеріали наук.–практ конф. з міжнар. участю (м. Словянськ – Євпаторія, 25–27 квіт. 2013 р.). Луганськ, 2013. С.142–145.

40. Тимофієва Г.С. Механізм страхування експортних кредитів аграрних підприємств // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : матеріали VIII наук.–практ конф. з міжнар. участю (м. Умань, 24–25 квіт. 2014 р.).

Умань, 2014. Ч.2. С.98–100.

41. Тимофієва Г.С. Агроінновація – передумова формування конкурентних переваг підприємства на світовому аграрному ринку // Актуальні питання економічних наук : матеріали ІV наук.–практ конф. з міжнар. участю (м. Донецьк, 16–17 трав. 2014 р.). Донецьк, 2014. Ч.4. С.95–97.

42. Тимофієва Г.С. Механізм страхування зовнішньоторгових вантажів аграрних підприємств // Проблеми фінансово–економічного та соціального розвитку країн : метеріали наук.–практ конф. з міжнар. участю (м. Київ, 5–6 верес. 2014 р.).

Київ, 2014. С.46–48.

43. Тимофієва Г.С. Кооперація як передумова виходу аграрних підприємств зернового підкомплексу на зовнішні ринки // Модернізація та суспільний розвиток національної економіки : метеріали наук.–практ конф. з міжнар. участю (м. Одеса, 12–14 верес. 2015 р.). Одеса, 2015. С.66–69.

(22)

44. Тимофієва Г.С. Вплив інформаційного забезпечення на розвиток іноземного інвестування в аграрному секторі // Розвиток національної економіки: теорія і практика : метеріали наук.–практ конф. з міжнар. участю (м. Івано–Франківськ, 3–4 квіт. 2015 р.): Івано-Франківськ, 2015. С.350–351.

45. Тимофієва Г.С. Світовий ринок аграрної продукції: понятійно–

термінологічний апарат дослідження // Ключові питання сучасної науки : матеріали ХІ наук.–практ конф. з міжнар. участю (м. Софія, 17–25 квіт. 2015 р.). Софія, 2015.

С.37–39.

46. Fedosieieva H. Пріоритетні вектори експорту сільськогосподарської продукції підприємствами аграрного сектору України в умовах глобальної нестабільності // Modern transformation of economics and management in the era of globalization : Іnternational scientific conference. (Klaipeda, 29 January 2016). Klaipeda, 2016. Р.37–41.

47. Fedosieieva H. Особливості формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку // The development of international competitiveness: state, region, enterprise : Іnternational scientific conference. (Lisabon, 16 December 2016). Lisabon, 2016. P.25–28.

48. Федосєєва Г.С. Теоретичні засади функціонування світового ринку сільськогосподарської продукції // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : матеріали XI наук.–практ конф. з міжнар. участю. (м. Умань, 25–

26 трав. 2017 р.). Умань, 2017. С.139–141.

49. Федосєєва Г.С. Управління конкурентними перевагами сільськогосподарських товаровиробників – шлях до їх конкурентоспроможної діяльності на світовому ринку // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних пресів : метеріали наук.–практ конф. з міжнар. участю (м. Харків, 25–26 жовт. 2017 р.). Харків, 2017. С. 293–296.

50. Федосєєва Г.С. Пріоритети зовнішньоекономічної політики направленої на формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції //

Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах : метеріали наук.–практ

(23)

конф. з міжнар. участю (м. Тернопіль, 29–30 берез. 2018 р.). Тернопіль, 2018. Т1.

С.136–138.

51. Федосєєва Г.С. Окремі питання вибору конкурентних стратегій виробниками сільськогосподарської продукції в умовах їх функціонування на світовому ринку // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матеріали IV наук.–практ конф. з міжнар. участю (м. Одеса, 14–15 верес. 2018 р.).

Одеса, 2018. С.107–109.

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації

52. Федосєєва Г.С. Формування, діагностика та управління конкурентними перевагами виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку.

Миколаїв: МНАУ, 2018. с. 36 (Препринт / Миколаїв).

53. Федосєєва Г.С. Активізація зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств у контексті формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку. Миколаїв: МНАУ, 2018. с. 40 (Препринт / Миколаїв)

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Тому, для полегшення переходу Української хлібопекарної галузі до умов СОТ, пропонується ряд заходів та пропозицій, які

Визначення динаміки позицій у групі Визначення конкурентних переваг.. Якісні методи оцінювання здебільшого мають низький ступінь математичної

- теоретико-методичний підхід до управління венчурними ризиками промислових підприємств, що на відміну від існуючих, базується на поєднані чинників

Ретельний аналіз існуючого вартісного ланцюжка дозволяє визначити всі ланки, оцінити внесок кожної ланки в збільшення вартості кінцевої

Матриця стратегічних намірів, що спрямовані на зниження витрат, з визначенням рівня важливості можливих інтеграційних переваг (Джерело: удосконалено на

1, видно, що логістич- ний підхід найбільш прийнятний для реалізації на промислових підприємствах, оскільки в умовах не- стабільності

Методичний підхід до оцінки рівня економічної захищеності переробних підприємств повинен ґрунтуватись на визначенні рівня сприятливості

Аналіз наукових джерел та власні до- слідження дають змогу стверджувати, що для комплексного та всебіч- ного оцінювання впливу системи

На нашу думку, можна констатувати втрату конкурентних переваг на найбільш динамічних і перспективних глобальних ринках збуту, що відбувається

На нашу думку, можна констатувати втрату конкурентних переваг на найбільш динамічних і перспективних глобальних ринках збуту, що відбувається

Визначено, що пріоритетним завданням постає питання формування саме стійких конкурентних переваг (переваги вищого рівня), що

- зміни ритмічного малюнку (т.21-22: після половинної ноти на першій другій долях четвертна на третій долі такту залігована з восьмою

Запропоновано підхід до синтезу автоматизованих нестаціонарних систем управління на основі рівневої класифікації зовнішніх збурень та кінцевого

До секції А потра' пили чотири види економічної діяльності — інформація та телекомунікація, державне управління, освіта та на' дання інших

До- помогти реалізувати цілі і завдання щодо економічно та екологічно ефективного с/г зе- млекористування має економічний оборот земель с/г призначення,

Запропоновано методичний підхід до аналізу структурних зрушень в енергетиці України, за допомогою якого дослі- джено структурні зрушення у

Розробка комплексного підходу до оцінювання індикаторів інноваційності персоналу підприємства базується на ідеї їх дослідження, яка враховує

Все це дозволяє стверджувати, що доцільним є проведення комплексного дослідження впливу модифікації готової емульсії водним катіонним

Залежно від конкурентних позицій підприємства можна виді- лити маркетингові конкурентні стратегії наступного спрямування [2]: ⎯

1 видно, что при увеличении удельнои работы на замес до Дж/г улучшалось качество изделий, приготовленных на г у с - той опаре; продолжительность брожения

ресурсів на зовнішніх ринках, скороченням строків банківських пасивів і зниженням ліквідності заставного майна; незбалансованістю системи управління

Зокрема зосереджено увагу на: державній підт- римці сільського господарства; якості вітчизняної сільськогосподарської продукції та

• ринковоорієнтований підхід теорії конкурентних переваг утворює підґрунтя для виокремлення принаймні п’яти можливих для набуття підприємством