• No results found

Геологія з основами геоморфології : Силлабус навчальної дисципліни, спеціальність 101 Екологія, РВО молодший бакалавр (денна, заочна форма навчання)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Геологія з основами геоморфології : Силлабус навчальної дисципліни, спеціальність 101 Екологія, РВО молодший бакалавр (денна, заочна форма навчання)"

Copied!
32
0
0

Повний текст

(1)
(2)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Одеський державний екологічний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні групи забезпечення спеціальності 101

від «___»___________20__ року протокол № ___

Голова групи __________Чугай А.В.

УЗГОДЖЕНО

Декан ПОФ ОДЕКУ ________Чугай А.В.

(назва факультету, прізвище, ініціали)

С И Л Л А Б У С навчальної дисципліни

ДВ2 «Геологія з основами геоморфології»

(назва навчальної дисципліни)

спеціальність 101 "Екологія"

(шифр та назва спеціальності)

освітня програма " Екологія та охорона довкілля"

(назва освітньої програми)

молодший бакалавр денна, заочна

(рівень вищої освіти) (форма навчання)

Д I 1 4/120 іспит

(рік навчання) (семестр навчання) (кількість кредитів ЄКТС/годин) (форма контролю)

З І 4/120 іспит

(рік навчання) (семестр навчання) (кількість кредитів ЄКТС/годин) (форма контролю)

гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ

(кафедра)

Одеса, 2021

(3)

Автори: Балан Г.К., ст. викладач кафедри гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ

(прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчена звання)

Катинська І.В., ст. викладач кафедри гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ, к.геогр.н.

(прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчена звання)

Поточна редакція розглянута на засіданні кафедри гідроекології та водних досліджень від «12» грудня 20 21 року, протокол № 7 .

Викладачі: лекційний модуль - Балан Г.К., ст. викладач

(вид навчального заняття: прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчена звання)

практичний модуль – Балан Г.К., ст. викладач

(вид навчального заняття: прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчена звання)

Рецензент: Лобода Н.С. зав. кафедри гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ д.геогр.н., професор

Перелік попередніх редакцій

Прізвища та ініціали авторів Дата, № протоколу Дата набуття чинності

(4)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета Метою дисципліни є отримання знань із геологічної будови, тектонічної структури та рельєфу Землі, геологічних процесів, які відбуваються на земній поверхні, для розуміння причин впливу їх на формування екологічного стану навколишнього природного середовища.

Компетентність К-15. Здатність користуватися геоекологiчними, геологічними i геоморфологічними матеріалами i картами.

Результат навчання

Р151. Знання основних методів геологічних досліджень, відомостей про речовинний склад земної кори, ендогенні та екзогенні геологічні процеси, будову та еволюцію найважливіших структурних елементів Землі, основні форми рельєфу земної поверхні.

Базові знання 1.Поняття про походження, історію, розвиток, будову та склад Землі.

2. Характеристика земної кори, її хімічний склад, вік;

3. Характеристика та властивості гірських порід, мінералів, їх класифікацію та її принципи;

4. Ендогенні геологічні процеси,їх роль та наслідки в формуванні типів і форм рельєфу.

5. Екзогенні геологічні процеси та їх роль в формуванні різних типів і форм рельєфу та еколого-геологічних умов.

Базові вміння 1. Пояснити процеси та явища, якi відбуваються в земній корі;

2.Визначати найбільш розповсюджені гірські породи і мінерали;

3.Вiдрiзняти i оцiнювати роль геологiчних та геоморфологiчних факторiв в формуваннi й розвитку екологiчних ситуацiй,

4.Вмiти користуватися геологiчними i геоморфологiчними матерiалами i картами при виконаннi комплексних еколого-геологічних оцiнок, природних об`єктiв, узагальнень i прогнозiв.

Базові навички 1. Соціально-особистісного характеру:

–здатність до системного творчого мислення, наполегливість у досягненні мети професійної та науково-дослідницької діяльності;

–здатність до пошуку альтернативних рішень у професійній діяльності.

2. Інструментальні:

–навички аналізу, оцінки та синтезу нових ідей;

–навички розроблення заходів з упровадження нової техніки і технологій;

–навички отримання, збереження, обробки, поширення професійної та науково-технічної інформації;

(5)

–володіння навичками проведення експериментальних досліджень.

3. Загальнонаукового характеру:

–знання методології і методів захисту довкілля;

–здатність використовувати знання про механізми антропогенних впливів на екосистеми для прийняття рішень щодо їх мінімізації;

–здатність до пошуку, опрацювання та узагальнення професійної, науково-технічної інформації;

4. Спеціалізовано - професійного характеру:

-здатність оцiнювати роль геологiчних та геоморфологiчних факторiв в формуваннi й розвитку екологiчних ситуацiй, -здатність читати та користуватися геологічними та геоморфологічними картами при аналізі загальних природних або екологічних умов територій;

-здатність користуватися геологiчними i геоморфологiчними матерiалами i картами при виконаннi комплексних еколого-геологічних оцiнок, природних об`єктiв, узагальнень i прогнозiв.

- використання знань і навичок при вирішення інтерполяційних та екстраполяційних задач спеціального характеру, побудови спеціальних (тематичних) карт тощо.

Пов’язані силлабуси Попередня дисципліна Наступна дисципліна

Кількість годин:

денна форма навчання:

заочна форма навчання:

лекції: 30 годин

лабораторні заняття: 15 годин семінарські заняття: -

самостійна робота студентів: 75 годин лекції: 2 години

лабораторні заняття: 4 годин консультації: 8 годин

самостійна робота студентів: 106 годин

(6)

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційні модулі Денна форма навчання

Код Назва модуля та тем Кількість годин

аудиторні СРС ЗМ-Л1 Назва модуля "Загальні відомості про Землю, земну

кору та процеси внутрішньої геодинаміки".

Лекція 1 Геологія та геоморфологія як науки. Їх предмет та завдання. Зв’язки з іншими науками.

Геологія та геоморфологія- основа геоекології.

Лекція 2. Всесвіт-Галактика-Сонячна система, Земля як планета сонячної системи. Гiпотези походження Землі.

Вік Землі, час в геології, геохронологічна і стратиграфічна шкала. Форма, розміри, рухи Землi та їх наслідки.

Лекція 3. Будова Землі. Властивості та склад речовини внутрішніх геосфер Землі та її оболонок.

Земна кора її склад, будова та типи. Головні літосферні плити, їх рух та зіткнення.

Лекція 4. Геофiзичнi поля Землi. Магнетизм, гравітаційне і теплове поле Землі.

Лекція 5 Поняття про геодинамічні системи і процеси.

Рухи земної кори, коливальні, тектонічні деформації, складчасті та розривні порушення та їх рельєфоутворююча роль.

Лекція 6 Загальні уявлення про ендогенні геологічні процеси: магматизм, землетруси, типи вулканічних вивержень та їх роль в формуванні рельєфу.

2

2

2

2

2

4

1

2

2

2

2

2

ЗМ-Л2 Назва модуля: «Екзогенні процеси – процеси зовнішньої геодинаміки та їх роль у рельєфу земної поверхні. Геологічна історія земної кори. Історія формування рельєфу Землі.»

Лекція 7 Вплив екзогенних процесів і факторів на геологічне середовище. Вивітрювання, денудація, акумуляція.

Лекція 8 Геологічна діяльність поверхневих текучих вод, озер і боліт.

Лекція 9 Геологічна діяльність вітру. Геологічна діяльність льодовиків.

Лекція 10 Походження, властивості та геологічна діяльність підземних вод.

Лекція 11. Геологічна діяльність морських та океанічних вод.

Лекція 12 Основні етапи геологічної історії земної кори. Особливості сучасних геолого-

2

2 2 2 2 2

2

2 2 2 2 2

(7)

геоморфологічних факторів існування живих організмів. Поняття «геологічне середовище».

Лекція 13 Методи дослідження та графічного відображення геолого-геоморфологічних умов.

Принципи побудови геологічних, структурно- тектонічних, геоморфологічних та інших карт.

Лекція 14 Вплив антропогенної діяльності на природні екологічні функції геологічного середовища

2

2

1

1

Разом: 30 25

Консультації:

Балан Ганна Костянтинівна, середа, 14:30-16:05, ауд. 516

Заочна форма навчання

Код Назва модуля та тем Кількість годин

аудиторні СРС ЗМ-Л1 Назва модуля "Загальні відомості про Землю, земну

кору та процеси внутрішньої геодинаміки".

Лекція 1 Геологія та геоморфологія як науки. Їх предмет та завдання. Зв’язки з іншими науками.

Геологія та геоморфологія- основа геоекології.

Лекція 2. Всесвіт-Галактика-Сонячна система, Земля як планета сонячної системи. Гiпотези походження Землі.

Вік Землі, час в геології, геохронологічна і стратиграфічна шкала. Форма, розміри, рухи Землi та їх наслідки.

Лекція 3. Будова Землі. Властивості та склад речовини внутрішніх геосфер Землі та її оболонок.

Земна кора її склад, будова та типи. Головні літосферні плити, їх рух та зіткнення.

Лекція 4. Геофiзичнi поля Землi. Магнетизм, гравітаційне і теплове поле Землі.

Лекція 5 Поняття про геодинамічні системи і процеси.

Рухи земної кори, коливальні, тектонічні деформації, складчасті та розривні порушення та їх рельєфоутворююча роль.

Лекція 6 Загальні уявлення про ендогенні геологічні процеси: магматизм, землетруси, типи вулканічних вивержень та їх роль в формуванні рельєфу.

3

4

4

4

4

4

ЗМ-Л2 Назва модуля: «Екзогенні процеси – процеси зовнішньої геодинаміки та їх роль у рельєфоутворенні. Геологічна історія земної кори.»

Лекція 7 Вплив екзогенних процесів і факторів на

геологічне середовище. Вивітрювання, денудація, 4

(8)

акумуляція.

Лекція 8 Геологічна діяльність поверхневих текучих вод, озер і боліт.

Лекція 9 Геологічна діяльність вітру. Геологічна діяльність льодовиків.

Лекція 10 Походження, властивості та геологічна діяльність підземних вод.

Лекція 11. Геологічна діяльність морських та океанічних вод.

Лекція 12 Основні етапи геологічної історії земної кори. Особливості сучасних геолого- геоморфологічних факторів існування живих організмів. Поняття «геологічне середовище».

Лекція 13 Методи дослідження та графічного відображення геолого-геоморфологічних умов.

Принципи побудови геологічних, структурно- тектонічних, геоморфологічних та інших карт.

Лекція 14 Вплив антропогенної діяльності на природні екологічні функції геологічного середовища

Лекція 7 Вплив екзогенних процесів і факторів на геологічне середовище. Вивітрювання, денудація, акумуляція.

Лекція 8 Геологічна діяльність поверхневих текучих вод, озер і боліт.

Лекція 9 Геологічна діяльність вітру. Геологічна діяльність льодовиків.

Лекція 10 Походження, властивості та геологічна діяльність підземних вод.

Лекція 11. Геологічна діяльність морських та океанічних вод.

Лекція 12 Основні етапи геологічної історії земної кори. Особливості сучасних геолого- геоморфологічних факторів існування живих організмів. Поняття «геологічне середовище».

Лекція 13 Методи дослідження та графічного відображення геолого-геоморфологічних умов.

Принципи побудови геологічних, структурно- тектонічних, геоморфологічних та інших карт.

Лекція 14 Вплив антропогенної діяльності на природні екологічні функції геологічного середовища.

4 4 4 4

4

4

4

Разом: 2 55

(9)

2.2. Практичні модулі Денна форма навчання

Код Назва модуля та тем Кількість годин

аудиторні СРС ЗМ-П1 Назва модуля: «Геологічна історія Землі. Рельєф

земної поверхні. Час в геології, визначення віку Землі, гірських порід»

Лабораторна робота 1 Вивчення рельєфу материків i дна океану. Побудова гiпсографiчної кривої.

Лабораторна робота 2 Геофiзичнi наслідки руху Землі навколо Сонця та її обертання навколо своєї осі.

Лабораторна робота 3 Вік Землі, гірських порід та методи його визначення. Час в геології, стратиграфічна і геохронологічна шкала.

2 2 2

5 5 5

ЗМ-П2 Назва модуля: «Вивчення основних властивостей мінералів, гірських порід. Побудова геолого- геоморфологічного профілю та стратиграфічної колонки»

Лабораторна робота 4 Знайомство з основними породоутворюючими мінералами та їх фізичними і хімічними властивостями.

Лабораторна робота 5 Вивчення основних властивостей найбільш поширених гірських порід.

Магматичні, метаморфічні та осадові гірські породи.

Лабораторна робота 6 Побудова геолого- геоморфологічного профілю річкової долини.

Геологічні розрізи та стратиграфічні колонки.

4

3

2

5

5

5

Разом: 15 30

Консультації:

1) Балан Ганна Костянтинівна, середа, 14:30-16:05, ауд. 516

Заочна форма навчання

Код Назва модуля та тем Кількість годин

аудиторні СРС ЗМ-П1 Назва модуля: «Геологічна історія Землі. Рельєф

земної поверхні. Час в геології, визначення віку Землі, гірських порід»

Практична робота 1 Вивчення рельєфу материків i дна океану. Побудова гiпсографiчної кривої.

Практична робота 2 Геофiзичнi наслідки руху Землі навколо Сонця та її обертання навколо своєї осі.

Практична робота 3 Вік Землі, гірських порід та

5 5

(10)

методи його визначення. Час в геології, стратиграфічна

і геохронологічна шкала. 5

Разом: - 15

ЗМ-П2 Назва модуля: «Вивчення основних властивостей мінералів, гірських порід. Побудова геолого- геоморфологічного профілю та стратиграфічної колонки»

Лабораторна робота 1. Знайомство з основними породоутворюючими мінералами та їх фізичними і хімічними властивостями.

Лабораторна робота 2. Вивчення основних властивостей найбільш поширених гірських порід.

Магматичні, метаморфічні та осадові гірські породи.

Практична робота 4. Побудова геолого- геоморфологічного профілю річкової долини.

Геологічні розрізи та стратиграфічні колонки.

2

2

5

6

5

Разом: 4 16

Консультації:

1) Балан Ганна Костянтинівна, середа, 14:30-16:05, ауд. 516 або [email protected]

2.3. Самостійна робота студента та контрольні заходи Код

модуля Завдання на СРС та контрольні заходи

Кількість годин

Строк проведення

(тиждень) ЗМ-Л1 Підготовка до лекційних занять

Тестова контрольна робота модулю 1 (обов’язково)

4 8

2-7 8 ЗМ-П1 Підготовка до лабораторних занять

Захист лабораторних робіт (усне опитування та відповіді на контрольні запитання)

(обов’язково)

15 2-8

3-8

ЗМ-Л2 Підготовка до лекційних занять

Тестова контрольна робота модулю 2 (обов’язково)

5 8

9-13 14 ЗМ-П2 Підготовка до лабораторних занять

Захист лабораторних робіт (усне опитування та відповіді на контрольні запитання)

(обов’язково)

15 9-15

9-15

Підготовка до іспиту 20 16

Разом: 75

(11)

2.4 Заочна форма навчання Код

модуля Завдання на СРС та контрольні заходи

Кількість годин

Строк проведення

(місяць) ЗМ-Л1 Підготовка до лекційних занять

Вивчення певних тем лекційного модуля

Написання модульної контрольної роботи (обов’язково)

2 27

4

09-11.20р.

12.20р.

ЗМ-П1 Підготовка до практичних занять

Захист практичних (обов’язково) 6 3

10-11.20р.

11-12.20р.

ЗМ-Л2 Вивчення певних тем лекційного модуля

Тестова контрольна робота модулю 2 (обов’язково)

28 5

01-04.21р.

04.05.21р.

ЗМ-П2 Підготовка до лабораторних робіт

Захист лабораторних робіт (обов’язково) 7 4

02-04.21р 03-04.21р

Підготовка до іспиту 20 16

Разом: 106

2.5 Денна форма навчання

1. Методика проведення та оцінювання контрольних заходів для ЗМ-Л1 та ЗМ-Л2.

У ході навчання студент виконує 2 модульні тестові контрольні роботи, кожна з яких складається з 20 тестових завдань, кожне з яких оцінюється в 1 бал. Максимальна сума балів за кожний з лекційних модулів становить 20 балів.

Максимальна сума балів за теоретичну частину становить 40 балів.

2. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-П1 та ЗМ-П2.

Два практичних модуля включають до себе 6 завдань. Кожне завдання лабораторної роботи оцінюється максимальною сумою в 10 балів (виконання домашнього завдання, оформлення роботи, УО під час занять або відповіді на контрольні запитання та тестові завдання в системі MOODLE).

Таким чином, за виконання, оформлення та усне опитування або відповіді на контрольні запитання та тестові завдання в системі MOODLE) для кожного із завдань ЗМ-П1 та ЗМ-П2 студент отримує 60 балів.

Максимальна сума балів за практичну частину становить 60 балів.

(12)

3. Методика проведення та оцінювання роботи студента за змістовними модулями.

Максимальна сума балів, яку отримують студенти за всіма змістовними модулями дисципліни становить 100 балів, вона формує інтегральну оцінку поточного контролю студентів з цієї навчальної дисципліни.

4. Допуск до екзаменаційної контрольної роботи.

Студент вважається допущеним до підсумкового семестрового контролю (іспиту) з навчальної дисципліни, якщо він виконав всі види робіт, передбачені робочою навчальною програмою дисципліни, і набрав за модульною системою суму балів не менше 50% від максимально можливої, тобто 30 балів: – за практичну частину дисципліни для іспиту.

5. Методика проведення та оцінювання іспиту.

Екзаменаційна робота складається із 20 тестових питань. Кожне питання оцінюється у 5 балів. Загальна оцінка підраховується за вірними відповідями, тобто максимальна сума балів за екзамен складає 100 балів.

2.6 Заочна форма навчання

1. Методика проведення та оцінювання контрольних заходів для ЗМ-Л1 та ЗМ-Л2.

У ході навчання студент виконує 2 модульні тестові контрольні роботи, кожна з яких складається з 20 тестових завдань, кожне з яких оцінюється в 1 бал. Максимальна сума балів за кожний з лекційних модулів становить 20 балів.

Максимальна сума балів за теоретичну частину становить 40 балів.

2. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-П1 та ЗМ-П2.

Два практичних модуля включають до себе 6 завдань, з яких 4 практичних роботи, що виконуються студентами заочної форми навчання самостійно та 2 лабораторних роботи, що виконуються аудиторно. Кожне завдання оцінюється максимальною сумою в 10 балів (виконання домашнього завдання, оформлення роботи, відповіді на контрольні запитання і тести, які розміщені в кінці кожної роботи у системі MOODLE). Таким чином, за виконання, оформлення та відповіді на контрольні запитання і тести для кожного із завдань ЗМ-П1 та ЗМ-П2 студент отримує 60 балів.

Максимальна сума балів за практичну частину становить 60 балів.

(13)

3. Методика проведення та оцінювання роботи студента за змістовними модулями.

Максимальна сума балів, яку отримують студенти за всіма змістовними модулями дисципліни становить 100 балів, вона формує інтегральну оцінку поточного контролю студентів з цієї навчальної дисципліни.

4. Допуск до екзаменаційної контрольної роботи.

Студент вважається допущеним до підсумкового семестрового контролю (іспиту) з навчальної дисципліни, якщо він виконав всі види робіт, передбачені робочою навчальною програмою дисципліни, і набрав за модульною системою суму балів не менше 50% від максимально можливої, тобто 30 балів: – за практичну частину дисципліни для іспиту.

5. Методика проведення та оцінювання іспиту.

Екзаменаційна робота складається із 20 тестових питань. Кожне питання оцінюється у 5 балів. Загальна оцінка підраховується за вірними відповідями, тобто максимальна сума балів за екзамен складає 100 балів.

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

3.1.1 Модуль ЗМ-Л1 "Загальні відомості про Землю, земну кору та процеси внутрішньої геодинаміки".

3.1.1 Повчання

Необхідно після вивчення теоретичного матеріалу кожної теми, для перевірки засвоєння їх змісту (базових знань), дати відповіді на запитання для самоперевірки. Для поглибленого самостійного вивчення дисципліни необхідно скористатися літературою (основною [1-5] та додатковою [6-12]), перелік якої наведений нижче.

Для студентів заочної форми навчання виконання даного модуля виконується у системі Е-навчання наступним чином:

–здійсніть вхід за посиланням http://dpt06s.odeku.edu.ua/login/

–введіть свій логін (Username) та пароль (Password);

–далі натисніть на екрані синю кнопку «Login» (увійти/вхід);

–після цього оберіть дисципліну «Геологія з основами геоморфології)»;

–виконайте необхідні завдання з використання системи Е-навчання, які стосуються даного модуля.

(14)

3.1.2 Питання для самоперевірки

1.Геологія, геоморфологія як наука їх завдання. Зв’язки з іншими науками. (1[ст.5-6]).

2. Що вивчає геоморфологія ? Коли виділилась геоморфологія, як окрема наука? (1[ст.5-6]).

3. Яким чином можна визначити Вік Землі? Які етапи виділяються в історії розвитку Землі і земної кори, які їх характерні особливості?

(1[ст. 18-20]).

4. Що таке до геологічний та геологічний етапи історії розвитку Землі?

(1[ст. 18-20]).

5. Яким чином, знаючи закон зміни повздовжніх і поперечних сейсмічних хвиль, можна виділити внутрішні геосфери Землі? (1[ст. 29-33]).

6. Що являє собою астеносфера? Дайте їй характеристику. (1[ст. 38-39]).

6. Літосфера, тектоносфера, астеносфера Землі (1[ст. 38-39]).

6. Дайте характеристику двом типам земної кори, в чому їх відмінність.

(1[ст. 36-39]).

7. Назвіть особливості будови ядра? (1[ст. 39]).

8. Хімічний склад земної кори. (1[ст. 47]).

9.Розкрийте поняття про «кларк» хімічних елементів. (1[ст. 48]).

10.Назвіть основні хімічні елементи, з яких складається земна кора.

(1[ст. 48]).

11. Які три хімічні елементи сладають 84,5% ваги земної кори?

(1[ст. 48]).

12.Розкрийте поняття про мінерал, гірську породу (1[ст. 48-49]).

13. Які особливості в хімічному складі земної кори спостерігаються із збільшенням глибини від поверхні Землі? (1[ст. 46-47]).

14.Чим відрізняється склад мантії і ядра Землі від хімічного складу земної кори? (1[ст. 49-50]).

15. Назвіть 10 основних хімічних елементів, що входять до складу земної кори. (1[ст. 48]).

16. З яких джерел людина черпає знання про хімічний склад мантії і ядра? (1[ст. 46-47]).

17. Назвіть основні сполуки, що складають мантію, ядро. (1[ст. 46-47]).

18.Які точки зору існують про хімічний склад ядра Землі? (1[ст. 46-47]).

19.Охарактеризувати геотермічні прошарки Землі. (1[ст. 43]).

20.Розкажіть про термічну неоднорідність Землі. (1[ст. 43-44]).

21.Охарактеризуйте три термічні прошарки. (1[ст. 43-44]).

22. Від яких параметрів в них залежить температурний режим?

(1[ст. 43]).

23.Назвіть основні джерела тепла в термічних прошарках Землі?

(1[ст. 43]).

24.Тепловий потік Землі. (1[ст. 44-45]).

25.Дайте визначення теплового потоку Землі (1[ст. 44-45]).

(15)

26.Що являє собою геотермічний градієнт і геотермічна ступінь, які межі і причини змін цих характеристик? (1[ст. 44-45]).

27.Дайте визначення геотермічного градієнта та геотермічного ступеня.

(1[ст. 44-45]).

28. В чому полягає загальна закономірність в зміні геотермічного градієнта Землі? (1[ст. 45-46]).

29. Яке середнє значення градієнта і ступеня приймається для Землі?

(1[ст. 45-46]).

29. Яке походження мають ендогенні геологічні процеси? (1[ст. 85]).

30. В чому є особливості інтрузивного і ефузивного магматизму?

(1[ст. 100-101).

31. Природа вулканізму. Магма і причини її утворення. (1[ст. 101-102).

32. Що означають терміни „ магма”, „вулкан”, „вулканічний процес”?

(1[ст. 102-103).

33. Під дією яких факторів відбувається рух магми і як вона змінюється при переміщенні із верхньої мантії до земної поверхні? (1[ст. 100-102).

34. Які сили /джерела енергії/ зумовлюють перехід "тістоподібної"

речовини астеносфери в рідке середовище? (1[ст. 100-103).

35. Охарактеризуйте процес підйому і хімічний склад магми.

(1[ст. 100-103).

36. Дайте визначення вулкана. (1[ст. 102]).

37. Будова вулкану, його елементи: жерло, кратер, кальдеру, сома, паразитичні вулкани. (1[ст. 104]).

38.Продукти вулканічного виверження та їх роль в подальшій еволюції складу земної атмосфери і гідросфери. (1[ст. 106-107]).

39. Типи продуктів вулканічного виверження. Охарактеризуйте кожен тип. (1[ст. 106-107]).

40. За якими ознаками вулкани поділяються на тріщинні і центральні?

Які характерні риси має кожний тип цих вулканів? (1[ст. 107-108]).

41. Охарактеризуйте будову центрально-кратерного вулкану.

(1[ст. 104]).

42. Яка роль твердих і газоподібних продуктів в зміні радіаційного режиму Землі. (1[ст. 106-107]).

43. Роль продуктів вулканічного виверження в еволюції атмосфери і гідросфери Землі. (1[ст. 105-107]).

44. Дайте визначення землетрусу. Причини виникнення землетрусів.

45. Що таке магнітуда і інтенсивність землетрусу?

46. Охарактеризуйте шкалу інтенсивності землетрусів і її залежність від магнітуди. (1[ст. 93-96]).

47. Де на земній кулі зосереджені зони землетрусів та вулканів?

(1[ст.95-96, 109]).

48. Класифікація тектонічних рухів земної кори. (1[ст. 85]).

49. В чому полягає особливість давніх, неотектонічних, новітніх та сучасних рухів земної кори. (1[ст. 85-86]).

50. Диз"юнктивні тектонічні рухи, поняття про горст та грабен. (1 [ст.88 ]),

(16)

51. Рельєфоутворююча роль тектонічних рухів та зрушень. (1 [ст.91]).

*Курсивом виділені питання базових знань, умінь та навичок.

3.2 Модуль ЗМ-П1 «Геологічна історія Землі. Час в геології, визначення віку Землі, гірських порід»

3.2.1 Повчання

Необхідно вивчити теоретичну частину та виконати завдання практичної частини робіт № 1-3. Для оцінювання кожної лабораторної роботи їх потрібно оформити та захистити (дати відповіді на контрольні тестові питання). Для самостійного виконання даних лабораторних робіт можна скористатися основною [2-3] та додатковою [12] літературою.

*Курсивом виділені питання базових знань, умінь та навичок.

Для студентів заочної форми навчання виконання даного модуля виконується у системі Е-навчання наступним чином:

–здійсніть вхід за посиланням http://dpt06s.odeku.edu.ua/login/;

–введіть свій логін(Username) та пароль(Password);

–далі натисніть на екрані синю кнопку «Login» (увійти/вхід);

–після цього оберіть «Геологія з основами геоморфології»;

–виконайте необхідні завдання з використання системи Е-навчання, які стосуються даного модуля.

3.2.2 Питання для самоперевірки

1. Що являє собою гіпсографічна крива? (2[ст.5-6]).

2. Які основні структурні одиниці рельєфу материків та дна океану?

(2[ст.5-6]).

3. Як називаються частини суші, що знаходяться нижче рівня моря?

(2[ст.5-6]).

4. Що називають шельфом? (2[ст.7]).

5. Яку площу на земній кулі займають гори, височини, ложе океану?

(2[ст.8]).

6. Що являють собою глибоководні западини? (2[ст.5-6]).

7. Які існують методи для визначення віку гірських порід та Землі в цілому, 8. Якими методами визначають відносний вік порід? (2[ст.9-10]).

9. Що лежить в основі радіологічного методу? (2[ст.10]).

10. В чому суть ураноторієво - свинцевого методу? (2[ст.10-13]).

11. Де і коли використовують радіовуглецевий метод та в чому його суть? (2[ст.13-14]).

12. В чому полягає принцип аргоно-калійового методу визначення віку порід? (2[ст.13]).

13. Дати визначення мінералу. (2[ст.12]).

(17)

14. Що являють собою номограми, які використовуються при визначенні віку гірських порід свинцевим методом? (2[ст.110-111]).

15. Що вивчає історична геологія, які основні завдання вона вирішує?

(2[ст.9]).

16. Які етапи виділяються в історії розвитку Землі і земної кори, які їх характерні особливості? (2[ст.9-10]).

17. Якими методами визначають абсолютний і відносний вік гірських порід? (2[ст12-13]).

18. На які періоди, епохи поділяється кожна ера? (2[ст.16--17]).

19. Які методи визначення віку Землі є більш точними і обґрунтованими? (2[ст12-13]).

20. Розташувати геологічні періоди в хронологічному порядку.

(2[ст104-105]).

21. Визначити, коли відбувалося те чи інше явище на Планеті в геохронологічній послідовності. (2[ст104-105]).

22. Записати геологічні періоди їх умовними буквеними позначеннями та знайти їх на карті. (2[ст104-105]).

23. Що називають докембрієм? (2[ст104-105]).

24. Охарактеризуйте геохронологічну шкалу. (2[ст104-105]).

3.3 Модуль ЗМ-Л2 «Екзогенні процеси – процеси зовнішньої геодинаміки та їх роль у рельєфоутворенні. Геологічна історія земної кори.»

3.3.1 Повчання

Необхідно після вивчення теоретичного матеріалу кожної теми, для перевірки засвоєння їх змісту (базових знань), дати відповіді на запитання для самоперевірки. Для поглибленого самостійного вивчення дисципліни необхідно скористатися літературою (основною [1-5]та додатковою [6-12]), перелік якої наведений нижче.

Для студентів заочної форми навчання виконання даного модуля виконується у системі Е-навчання наступним чином:

–здійсніть вхід за посиланням http://dpt06s.odeku.edu.ua/login/

–введіть свій логін (Username) та пароль (Password);

–далі натисніть на екрані синю кнопку «Login» (увійти/вхід);

–після цього оберіть дисципліну «Геологія з основами геоморфології)»;

–виконайте необхідні завдання з використання системи Е-навчання, які стосуються даного модуля.

3.3.2 Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення терміну "вивітрювання".(1[ст110]).

2. Які головні агенти фізичного вивітрювання і пов'язані з ними продукти руйнування? (1[ст110]).

(18)

3. Які головні процеси відбуваються при хімічному вивітрюванні гірських порід і які умови для них найбільш сприятливі? (1[ст110-111]).

4. Як розумієте терміни: елювій і кора вивітрювання? (1[ст112-113]).

5. Назвіть древню кору вивітрювання, наведіть приклади. (1[ст112-113]).

6. Що таке дефляція? (1[ст113]).

7. Що таке коразія і які її результати? (12[ст113]).

8. Як переміщаються вітром різні за величиною матеріали?

(1[ст113-114]).

9. Які відклади утворюються при площинному стоці схилу? (1[ст114]).

10. Як розвиваються яри і тимчасові гірські потоки і які відклади пов'язані з їх діяльністю? (1[ст114-115]).

11. Які закономірності формування річкових долин і їх діяльність?

(1[ст117]).

12. Дати визначення річкової долини. (1[ст117-118]).

13. Що таке ерозія, базис ерозії? На які види вона поділяється?

(1[ст117-118]).

14. Назвати головні типи долин, за якими ознаками вони виділяються?

(1[ст117-118]).

15. Дати характеристику теснінам, каньйонам,заплавним долинам.

(1[ст13]).

16. Які умови сприяють для утворення дельт і естуаріїв? (1[ст119-120]).

17. Генетичні типи дельтових відкладень. (1[ст120]).

18. Що являють собою еолові процеси? (1[ст114]).

19. Що таке селі, сельові потоки. (1[ст117]).

20. Яка роль океанів і морів в перетворенні земної поверхні? (1[ст124]).

21. Що являє собою руйнівна робота моря, як вона проявляється в береговій зоні. (1[ст124-125]).

22. Що називають шельфом? (1[ст126]).

23. Що називають береговою лінією? (1[ст125-127]).

24. Дати визначення морської абразії. (1[ст125-127]).

25. В результаті чого утворюється хвилерізна ніша? (1[ст125-126]).

26. Як називається крутий або прямовисний береговий уступ?

(1[ст125-126]).

27. До чого приводить розвиток абразійного процесу? (1[ст126-127]).

28. Що називають береговою абразійною терасою? (1[ст125]).

29. Що викликає поступове опускання суші? (1[ст125-127]).

30. Яка розвивається швидкість відступання берега під впливом морської абразії? (1[ст125-127]).

31. Що впливає на абразійну діяльність моря, від яких умов вона залежить? (1[ст125-127]).

32. Чинники, які викликають зсувні явища? (1[ст125-127]).

33. Яке значення у формуванні рельєфу морських берегів відіграють явища сповзання ? (1[ст127]).

34. Що представляють собою морські тераси? (1[ст127]).

(19)

35. Які є форми рельєфу карстових областей, в результаті чого вони виникають? (1[ст121]).

36. В результаті чого утворюються блюдця і воронки?

(1[ст121-122,], 3[ст33).).

37. Дати визначення карам . (3[ст34]).

38. Що являється причиною утворення шахт і колодязів? (3[ст34]).

39. Назвати особливості циркуляції підземних вод карстових областей.

(1[ст121]).

40. Де і в результаті чого утворюються печери карстових областей?

(1[ст122]).

41. Що називають гротами? (1[ст121]).

42. Що викликає натічні форми в печерах? (1[ст122]).

43. Як розвиваються сталактити і сталагміти? (1[ст122]).

44. Яке практичне значення карстових областей рельєфу? (1[ст122]).

45. Назвати ознаки алювія. (1[ст116]).

46. Що таке техногенез ? (1[ст131]).

47. Розкрийте суть поняття " антропогенні геологічні процеси".

(1[ст131-132]).

48. Охарактеризуйте наслідки техногенного впливу на геологічне середовище. (1[ст130-133]).

49. Поясніть вплив техногенезу на зміни геологічних об'єктів.

(1[ст133-134]).

50. Які види техногенного забруднення вод гідросфери вам відомі, дайте їх характеристику.( 1[ст135-136]).

51. Що таке техногенна (антропогенна) кора вивітрювання?

(1[ст133-134]).

*Курсивом виділені питання базових знань, умінь та навичок.

3.4 Модуль ЗМ-П2 «Вивчення основних властивостей мінералів, гірських порід. Побудова геолого-геоморфологічного профілю та

стратиграфічної колонки»

3.4.1. Повчання

Необхідно вивчити теоретичну частину та виконати завдання практичної частини лабораторних робіт № 4-6. Для оцінювання кожної лабораторної роботи їх потрібно оформити та захистити (дати відповіді на контрольні тестові питання). Для самостійного виконання даних лабораторних робіт можна скористатися основною [2-3] та додатковою [12]

літературою.

*Курсивом виділені питання базових знань, умінь та навичок.

Для студентів заочної форми навчання виконання даного модуля виконується у системі Е-навчання наступним чином:

(20)

–здійсніть вхід за посиланням http://dpt06s.odeku.edu.ua/login/;

–введіть свій логін(Username) та пароль(Password);

–далі натисніть на екрані синю кнопку «Login» (увійти/вхід);

–після цього оберіть «Геологія з основами геоморфології»;

–виконайте необхідні завдання з використання системи Е-навчання, які стосуються даного модуля.

3.4.2. Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняттям "мінералогія" і "мінерал". (2[ст35-36]).

2. Від чого залежать фізичні і хімічні властивості гірських порід і мінералів? (2[ст35-36]).

3. Дайте загальну характеристику ендогенних і екзогенних процесів утворення мінералів. (1[ст50-51]).

4. Як визначається твердість мінералів? Що таке шкала Мооса?

(2[ст37-38]).

5. Що таке спайність, злам? Які їх різновиди зустрічаються?

(2[ст38-39]).

7. Які форми мінералів в природі Вам відомі? (2[ст40]).

8. Класи мінералів. (2[ст41-45]).

9. Визначити, мінерали якого класу є найбільш розповсюдженими.

Пояснити чому? (2[ст43-44]).

10. Які мінерали відносяться до класу самородних елементів? (2[ст41]).

11. Назвати 10 основних хімічних елементів, з яких складається земна кора, вказати % вміст 3-х основних хімічних елементів. (2[ст35-36]).

12. Охарактеризувати за фізичними властивостями 4-5 зразків мінералів, користуючись визначником породотвірних мінералів. (2[ст35-45]).

13.Дайте визначення поняттям "гірські породи" і "петрографія".

(2[ст. 46]).

14.Що таке текстура і структура гірських порід? (2[ст. 46]).

15.Які основні типи структур і текстур гірських порід Ви знаєте?

(2[ст. 47]).

16.Дайте характеристику основних магматичних порід. (2[ст. 48]).

17.У чому проявляється метаморфізм гірських порід? (2[ст. 51-52]).

18. Дайте характеристику основних метаморфічних порід.

(2[ст. 51-52]).

19.В чому особливості текстури і структури осадових порід?

(2[ст. 51-52]).

20.Поясність особливість утворення осадових порід. (2[ст. 49-50]).

21.Дайте характеристику основних осадових порід. (2[ст. 48]).

22.Назвіть основні форми залягання магматичних, метаморфічних і осадових порід. (1[ст59-61;103]).

23.Назвіть основні елементи складки. (1[ст87]).

24.Які основні форми залягання осадових порід? (2[ст. 68-70]).

25.Від чого залежать властивості гірських порід? (1[ст62-65]).

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

- розвиток туристичних територій. Подолання негативних тенденцій, створення сприятливих умов для розвитку сфери туризму та курортів повинні

використовувати бази даних реляційного типу для створення інформаційного підґрунтя для ІС менеджера; основні принципи роботи в

Здатність розробляти програмне забезпечення: розуміти та застосовувати основи логіки для вирішення проблем; вміти конструювати, виконувати та

Розділи модуля ЗМ-Л1 формують у студентів уявлення про базові поняття та основи теорії прийняття рішень; класи концептуальних задач і

Як зміняться суми температур за вегетаційний період кукурудзи у Лісостепу порівняно з середніми багаторічними значеннями (За умов реалізації

Перевірка якості засвоєних знань і одержаних навичок при вивченні цього модуля здійснюється викладачем під час проведення лабораторних занять шляхом

При вивченні цього лабораторного модуля студенти набувають уміння обробки, консолідації та аналізу даних за допомогою табличного процесора MS Excel

При вивченні цього лабораторного модуля студенти набувають уміння обробки, консолідації та аналізу даних за допомогою табличного процесора MS Excel

Розділи модуля ЗМ-Л1 формують у студентів уявлення про зображення та засоби їх одержання, про види та зміст процедур обробки зображень,

При використанні стратегії, що базується на безлічі специфічних інтересів у моделі рекламної підтримки (1, ст.. Властивістю Web-порталу,

При вивченні практичного модуля студенти набувають знання про сутність, особливості та складові туристичного продукту, види

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Професійна

1.1 Теми для самостійної роботи до змістового модуля 1 Загальні відомості про Землю та

Найважливішими діагностичними ознаками при макроскопічному опису та визначенню осадових хімічних та органічних гірських порід є їх забарвлення,

З гідрології океану: основні аномальні властивості морської води, їх причини та наслідки (що формують особливості погоди

Закон України «Про екологічний аудит» від 24.06.2004 № 1862-IV визначає основні правові та організаційні засади здійснення екологічного аудиту і

Поточна редакція розглянута на засіданні кафедри вищої та прикладної математики від

При вивченні змістовного модуля звернути увагу на Засухи та суховії, їх вплив на агрофітоценози; класифікація впливу заморозків на рослини; зливи та град,

рівняння моделі «урожайність зрошувальна норма» за різною мінералізацією води; класи небезпечності пестицидів та порядок їх розрахунку

критерії оцінки та основні закономірності географії структури ґрунтового покриву; класифікацію земель за придатністю їх

При вивченні теми звернути увагу на те, що особливу привабливість для рекреантів (туристів) мають незаймані природні ландшафти, куточки дикої

«молодший бакалавр» на основі затверджених навчальної та робочої програм з дисципліни та визначають коло компетенцій, що необхідні

Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності 013