• No results found

View of Implementation of strategic tools in the process of financial security management of industrial enterprises in Ukraine

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "View of Implementation of strategic tools in the process of financial security management of industrial enterprises in Ukraine"

Copied!
20
0
0

Повний текст

(1)

УДК 658.15

DOI: 10.15587/1729-4061.2022.254234

Впровадження стратегічних інструментів в процес управління фінансовою безпекою промислових підприємств україни

П. В. Проноза, Т. Б. Кузенко, Н. В. Сабліна

Отримані результати довели необхідність розробки стратегічних заходів управління фінансовою безпекою підприємств. Проведено аналіз підходів до по- няття сутності категорій «управління» та «фінансова безпека підприємст- ва», узагальнено та надано авторське бачення сутності поняття «управління фінансовою безпекою підприємства». Досліджено тенденції розвитку підпри- ємств промисловості з метою визначення основних показників, що визначають рівень фінансової безпеки підприємств галузі. Проведено дослідження інстру- ментів стратегічного управління фінансовою безпекою промислових підпри- ємств. Встановлено, що побудова регресійної моделі дасть змогу керівництву підприємства відстежувати вплив детермінованих факторів на зміну рівня фінансової безпеки підприємства та вносити корективи в процес прийняття управлінських рішень щодо фінансової безпеки підприємства. Завдяки цьому стало можливо побудувати дерево цілей, на якому згруповано та поділено стратегічні заходи щодо управління фінансовою безпекою підприємства. Сфо- рмовано стратегічну карту, що взаємопов’язує всі процеси діяльності підпри- ємства і сприяє покращенню рівня управління фінансовою безпекою підприєм- ства. Проведене експертне дослідження пошуку оптимального підходу до за- безпечення фінансової безпеки підприємства. Підтверджено, що для поліпшен- ня рівня управління фінансовою безпекою підприємства потрібно оптимізува- ти торгівельно-технологічний процес для отримання у майбутньому максима- льного прибутку. Це слугуватиме поліпшенню стану усіх елементів системи управління фінансовою безпекою підприємства. Таким чином є підстави ствер- джувати, що стратегічні напрями управління фінансовою безпекою промислових підприємств доцільно визначати з використанням моделей регресії та ієрархії.

Ключові слова: управління фінансовою безпекою підприємства, регресійна модель, метод ієрархій, стратегічна карта.

1. Вступ

Сучасні реалії розвитку економіки обумовлені загостренням кризових явищ, виникненням нових загроз та неможливістю підприємства швидко адап- туватися до цих викликів. Незважаючи на поступове покращення макроеконо- мічних показників починаючи з 2016 р., проблема банкрутства вітчизняних пі- дприємств залишається актуальною. Адже не дивлячись на позитивну динаміку кількості порушених справ про банкрутство, їх рівень залишається високим.

Отже сукупність негативних чинників, наявність проблем зумовлює доволі складну ситуацію щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства. З боку держави на сьогодні відчувається брак підтримки в цьому питанні. Тому, в

Not

a reprint

(2)

межах управління фінансовою безпекою підприємств набуває актуальності фо- рмування дієвої системи її оцінювання та моніторингу, що створює передумови вчасного та адекватно реагування, а також нівелювання загроз, що виникають.

Використання системи забезпечення фінансової безпеки підприємства дозво- лить забезпечити не тільки його поступальний розвиток, а й зростання вітчиз- няної економіки загалом. Ці процеси знайшли відображення у новій редакції Стратегії національної безпеки [1], яка відображає принципово новий перелік небезпек на базі сучасних реалій управління фінансової безпеки підприємства та економіки країни в цілому.

Але існуючи підходи до управління фінансовою безпекою підприємства потребують суттєвого оновлення. В цьому контексті зростає актуальність пи- тань, пов’язаних з використанням стратегічного інструментарію на підприємст- вах та розробки стратегічних напрямів забезпечення фінансової безпеки підп- риємства. Це є запорукою забезпечення їх фінансової стабільності та стійкого розвитку як підприємства так і країни загалом.

2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми

В роботі [2] розглянуті методологічні проблеми організації та реалізації процесу управління фінансовою безпекою в межах функціонування економіч- них систем різного рівня. Систематизовано елементи забезпечення фінансової безпеки на мікро- і макрорівні та представлено концептуальні засади систем- ного підходу до управління фінансовою безпекою економічної системи. Однак залишилась поза увагою розробка стратегічних заходів забезпечення фінансо- вої безпеки підприємств. В роботі [3] авторами розробленого системний ін- струментарій діагностики фінансової безпеки підприємства на основі впливу елементів процесу управління фінансовою стійкістю. Однак залишаються ос- таточно невирішеними питання застосування стратегічного інструментарію управління фінансовою безпекою підприємства. В роботі [4] досліджувались зовнішні та внутрішні загрози, результатом вивчення яких є швидка адаптація до можливих змін, нейтралізації негативного впливу з метою підтримки необ- хідного рівня фінансової безпеки підприємства. Розглянуто сутність i ваго- мість ролі фінансової стратегії для розвитку підприємства. В роботі [5] розг- лянуто фінансову безпеку як фактор впливу на ефективність реалізації фінан- сової стратегії підприємства. Запропоновано упровадження оцінки рівня фі- нансової безпеки на підприємстві та досліджено основні підходи до оцінки фінансової безпеки. Однак не розглянуто стратегічні перспективи цих заходів.

В роботі [6] розглянуто функціональний підхід до інтегральної оцінки рівня фінансової безпека банківської установи, а в роботі [7] визначено передумови і значущість формування системи забезпечення фінансової безпеки банківського сектору. То ж науковці приділяють увагу забезпечення фінансової безпеки ли- ше фінансовому сектору економіки, залишаючи поза увагою реальний сектор.

Автори [8] доводять ефективність результатів модифікації підходів до управ- ління фінансовою безпекою держави із застосуванням поліноміального алгори- тму екстраполяції параметрів стохастичних систем. Однак не приділяють уваги забезпеченню фінансової безпеки на мікрорівні. Автори [9] наголошують на

For

reading

only

(3)

значущості ліквідності комерційних банків у забезпеченні фінансової безпеки банківських установ.

Таким чином, аналіз робіт [2–9] виявив, що залишилися невирішеними пи- тання, пов'язані з довгостроковою перспективою забезпечення фінансової без- пеки підприємства.

Все це дозволяє стверджувати, що доцільним є проведення дослідження, присвяченого впровадженню стратегічних інструментів в процес управління фінансовою безпекою промислових підприємств.

Сучасна наукова література має низьку визначень щодо поняття фінансова безпека підприємства, серед яких можемо зазначити найбільш повні.

В роботі [10] сформовано методичний підхід до оцінки фінансової безпеки машинобудівних підприємств, що стане основою для застосування певного ти- пу антикризового управління та заохочення на машинобудівних підприємствах.

В роботі [11] фінансова безпека підприємства розглядається як стан за- хищеності фінансових інтересів підприємства на всіх рівнях його фінансових відносин від впливу внутрішніх і зовнішніх загроз.

В роботі [12] визначено фінансову безпеку підприємства акцентуючи свою увагу на спроможність підприємства протистояти загрозам зовнішнього та внутрішнього середовища.

Іншої думки науковці, що визначають фінансову безпеку підприємства як сукупність взаємопов’язаних елементів (спеціальних структур, засобів, методів і заходів), здатних забезпечити безпеку ведення бізнесу від внутрішніх і зовні- шніх загроз [13].

Як динамічний фінансовий стан підприємства, що характеризується ста- більною захищеністю його пріоритетних фінансових інтересів, розглянуто фі- нансову безпеку [14]. Слід зазначити, що поняття «фінансова безпека підпри- ємства» та її сутність трактуються по-різному, але загалом – як стан захищенос- ті інтересів підприємства від потенційних загроз чи як стан ефективного вико- ристання ресурсів підприємства. Отже, можна стверджувати, що фінансова без- пека підприємства є однією з найважливіших складових його діяльності, що характеризує ступінь захищеності фінансових інтересів на всіх рівнях фінансо- вих відносин.

Також було розглянуто багатоаспектність підходів щодо сутності поняття

«управління». Так в роботі [15] зазначено, що управління це – комплекс захо- дів, спрямованих на вирішення протиріч у бізнес-системі, які виникають вна- слідок інноваційних змін, на їх компенсацію через побудову зворотних зав’язків між керуючою і керованою системами. Іншу думку викладено в роботі [16], де зазначено, що управління представляє концепцію взаємопов’язаних і взаємозалежних частин: наукових знань і практичних навичок щодо керування різними об’єктами для забезпечення їх конкурентоспроможності.

Отже у результаті аналізу понять «управління» та «фінансова безпека пі- дприємства» узагальнено та надано авторське бачення сутності поняття

«управління фінансовою безпекою підприємства». Це комплекс заходів, спря- мованих на вирішення протиріч для забезпечення стану захищеності підприєм-

Not

a reprint

(4)

ства від негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, який забезпечує фі- нансову незалежність та стійкий розвиток підприємства.

Особлива увага приділяється вивченню теоретико-методологічних основ концепції «комплаєнс-безпеки» та розробка методологічних засад використан- ня його потенціалу в сучасних умовах економіки для підвищення рівня сталого розвитку підприємств реального сектору економіки [17–19].

Слід зазначити, що у роботах [2–9] не було ураховано стратегічні аспекти управління фінансовою безпекою підприємства. Це означає, що не визначено основні напрямки стратегічного забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Для подолання цієї проблеми має бути запропоновано застосування елементів стратегічного управління для запобігання небезпек та загроз і забезпечення на- лежного рівня фінансової безпеки підприємства в довгостроковому періоді. Не- зважаючи на практичну значущість таких результатів залишається багато неви- рішених проблем зі стратегічного підходу до управління фінансовою безпекою вітчизняних підприємств.

Тому є підстави вважати, що побудова регресійної моделі дасть змогу ке- рівництву підприємства відстежувати вплив детермінованих факторів на зміну рівня фінансової безпеки підприємства та вносити корективи в процес прийнят- тя управлінських рішень щодо фінансової безпеки. Це є надзвичайно важливим в умовах сучасного динамічного розвитку та обумовлюють необхідність прове- дення досліджень в цьому напрямку.

3. Ціль та задачі дослідження

Метою дослідження є удосконалення елементів застосування інструментів стратегічного забезпечення управління фінансовою безпекою підприємства з урахуванням посилення агресивності економічного середовища та визначення факторів, які найбільшою мірою впливають на зазначені процеси. Це дасть мо- жливість підприємствам запобігати кризових явищ, забезпечувати фінансову безпеку та уникнути банкрутства в стратегічному періоді.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі:

– на основі аналізу фінансового стану підприємств галузі довести необхід- ність впровадження стратегічних інструментів в процес управління фінансовою безпекою підприємства;

– здійснити аналіз впливу факторів на рівень прибутковості діяльності підприємства як основного фактору впливу на рівень фінансової безпеки пі- дприємства;

– на основі проведеного аналізу сформувати стратегічні напрями управ- ління фінансовою безпекою підприємства.

4. Матеріали та методи досліджень

Об’єктом дослідження є процес забезпечення впровадження стратегічних інструментів в процес управління фінансовою безпекою промислових підпри- ємств України.

For

reading

only

(5)

Обмеження використання стратегічних інструментів в процес управлін- ня фінансовою безпекою промислових підприємств України призводить до погіршення її рівня.

Дослідження проводились на основі статистичної інформації з викорис- танням методів наукового пізнання. Для дослідження та уточнення понятійного апарату управління фінансовою безпекою підприємства використано методи системного підходу, аналізу, синтезу, наукової абстракції, узагальнення. Мето- ди фінансового аналізу використано для проведення оцінки фінансового стану підприємств промислового сектору України. Для побудова регресійної моделі рентабельності підприємств галузі в роботі використано економіко- математичне моделювання. Характеристику стану розвитку промисловості України надано із статистичний аналіз.

5. Результати досліджень щодо впровадження стратегічних інструмен- тів в процес управління фінансовою безпекою підприємств

5. 1. Аналіз фінансового стану підприємств галузі

Підприємство, яке бажає працювати та отримувати прибутки тривалий пе- ріод часу на певному ринку повинно стабільно функціонувати, ефективно ви- користовувати кошти, підтримувати свій потенціал на майбутнє та бути гото- вим до будь-яких непередбачуваних збитків [1]. Таке становище забезпечується управлінням фінансова безпека підприємства (управління ФБП) – складне соці- ально-політичне явище, що охоплює багато сторін життя підприємства. Його можна охарактеризувати як стан, коли немає небезпеки або є певна протидія небезпеці. Але на підприємстві не буває такого, щоб за весь період функціону- вання воно не стикалося з певними труднощами.

Слід зазначити, що ключовим у формуванні ВВП будь-якої країни є її про- мисловий комплекс. В умовах руйнівного впливу зовнішнього середовища та ви- никнення великої низки загроз підприємства промислового комплексу зазнають економічних втрат та не можуть подолати досягнутих рівнів основних фінансово- економічних показників. Тому відстеження тенденцій розвитку підприємств про- мисловості повинно здійснюватися періодично з метою визначення основних по- казників що визначають рівень фінансової безпеки підприємств галузі.

У результаті проведеного аналізу (табл. 1) визначено, що багато підприємств по виробництву керамічних плиток та плит в процесі своєї діяльності отримують збитки. Так, в 2014–2017 роках сумарний рівень прибутку/збитку підприємств промисловості України склав від’ємний результат. Незважаючи на те, що питома вага підприємств, які одержали прибу- ток, більша ніж тих, що отримали збиток, сума отриманих прибутків не покрила збитки інших підприємств. Це є негативним результатом і є причиною припинення діяльності деяких підприємств.

Динаміку зміни чистого прибутку надано на рис. 1.

У 2014 році, під час кризи, підприємства потерпали дуже значного збитку.

Сума даного збитку майже дорівнює сумі прибутку у 2019 році, що є максимальним числом протягом 2010–2019 років. На рис. 2 представлено ди- наміку зміни рівня коефіцієнта рентабельності. Після отримання значних збит-

Not

a reprint

(6)

ків у кризовому 2014 році даний показник з роками збільшується, що є позити- вним результатом діяльності підприємств галузі.

Таблиця 1

Чистий прибуток/збиток підприємств з виробництва керамічних плиток та плит за 2010–2020 роки

Роки

Чистий при- буток (зби- ток), млн. грн

Питома вага підприємств у загальній кількості, які

одержали прибуток, %

Питома вага підприємств у загальній кількості, які

одержали збиток, %

2010 54,9 58,8 41,2

2011 79,88 75,9 24,1

2012 143,9 66,7 33,3

2013 195,02 65,5 34,5

2014 –1114,44 65,2 34,8

2015 –652 63,6 36,4

2016 –54,93 54,5 45,5

2017 –138,85 56,8 43,2

2018 612,06 57,4 42,6

2019 1296,96 62,2 37,8

2020 –617,3 51,3 48,7

Примітка: Сформовано за джерелом [18]

Рис. 1. Динаміка зміни рівня чистого прибутку/збитку підприємств з виробниц- тва керамічних плиток та плит за 2010–2020 роки

Примітка: Сформовано за джерелом [18]

Отже, можна зробити висновок, що більшість підприємств по виробництву керамічних плиток та плит у 2014–2017 роках зазнавали збитків. Також значний збиток від всієї діяльності отримали підприємства в 2020 році під час кризи, карантину та COVID-19. Найбільше потерпали нестійкі підприємства. Загалом дана сфера діяльності є досить специфічною і не всі суб’єкти господарювання

54,9

79,88

143,9 195,02

-1114,44 -652

-54,93 -38,85 612,06

1296,96

-617,3 -1500

-1000 -500 0 500 1000 1500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

млн. грн

Роки

For

reading

only

(7)

можуть продовжувати свою діяльність. Кількість підприємств потягом років зменшилася. Більш за все причиною стало отримання та неможливість покрит- тя збитків на підприємстві. Також протягом років спостерігалося коливання об- сягів виробництва у натуральному виразі, але в грошовому – зріст. Дана ситуа- ція склалася, більш за все, через ріст цінника на продукцію.

Рис. 2. Динаміка зміни рівня рентабельності підприємств з виробництва керамі- чних плиток та плит за 2010–2020 роки

Примітка: Сформовано за джерелом [18]

Для формування ефективної системи управління фінансовою безпекою не- обхідно визначити потенційні загрози стабільності діяльності підприємства.

Для цього використано метод побудови багатофакторної лінійної регресійної моделі залежності рівня показника рентабельності (абсолютного показника чи- стого прибутку) для ПрАТ «Харківський плитковий завод» (Україна).

5. 2. Формування факторів впливу на рівень прибутковості діяльності підприємства та їх аналіз

Основними завданнями кореляційно-регресійного аналізу є перевірка ста- тистичних гіпотез про наявність і силу кореляційного зв'язку між результатив- ною та факторними ознаками, формування моделі певного процесу та прогно- зування змін з використанням побудованої моделі.

Для розрахунку та оцінки параметрів найбільш адекватної багатофакторної лінійної регресійної моделі управління фінансовою безпекою ПрАТ «Харківський плитковий завод» у якості залежної змінної було обрано рентабельність підприємства (У), а у якості незалежних змінних виступили по- казники фінансового стану підприємства:

– фондовіддача (Х1);

15,1

9,2 10,7 11,5

-9,3 -2,1

5,8 3,8

13,4

19,1

1,8 2,0 7,8

3,9

5,4

-14,9

-4,8

-0,9 -2,1

8,5

19,5

-8,0 -20,0

-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%

Роки

Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств Рівень рентабельності (збитковості) всієї діяльності підприємств

Not

a reprint

(8)

– коефіцієнт маневреності власного капіталу (Х2);

– коефіцієнт фінансової стійкості (Х3);

– коефіцієнт реальної вартості майна (Х4);

– коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними оборотними кош- тами (Х5).

У табл. 2 надано вихідні дані для проведення кореляційно-регресійного аналізу впливу факторних величин на рентабельність.

Таблиця 2

Зведені дані для кореляційно-регресійного аналізу впливу факторних величин на рентабельність

Роки У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

2011 0,304 5,447 –0,169 0,57 0,457 –2,03

2012 0,318 5,639 0,013 0,947 0,45 0,099

2013 0,383 5,325 0,238 1,498 0,477 1,048

2014 0,416 5,992 0,215 1,359 0,397 0,854

2015 0,365 7,021 0,14 1,208 0,301 0,537

2016 0,329 5,7 0,023 1,227 0,46 0,083

2017 0,316 4,6 0,102 1,303 0,43 0,396

2018 0,264 3,49 –0,271 0,956 0,639 –0,831 2019 0,204 2,622 –0,135 1,107 0,619 –0,432 2020 0,308 2,718 –0,019 1,05 0,591 –0,384 Примітка: Сформовано та розраховано за джерелом [18]

У процесі виявлення кореляційно-регресійних зв’язків між результатив- ним показником та факторними величинами було розраховано коефіцієнт мно- жинної регресії, коефіцієнт детермінації, стандартну помилку, t-критерій Стью- дента, що графічно наведено у табл. 3–5

Таблиця 3

Показники регресійної статистики Показники регресійної статистики

Коефіцієнт множинної регресії R 0,929246

Коефіцієнт детермінації R² 0,863498

Нормований коефіцієнт детермінації R² 0,692871

Стандартна помилка 0,033199

Примітка: Розраховано на основі даних табл. 2.

З огляду на високі значення коефіцієнтів множинної регресії та детермі- нації, дана залежність є достатньо закономірною. Показник дисперсії, значущо- сті F та показника F-статистики свідчить про достатній рівень достовірності ре- зультатів оцінювання.

For

reading

only

(9)

Таблиця 4

Показники, що характеризують достовірність моделі регресії

Df SS MS F Значущість F

Регресія 5 0,027889 0,005578 5,060724 0,070681 Залишок 4 0,004409 0,001102

Разом 9 0,032298

Примітка: Розраховано на основі даних табл. 2.

Таблиця 5

Таблиця коефіцієнтів кореляції

Показники Коефіцієнти Стандартна по- милка

t-критерій Стью-

дента P - значення

Y-перетин -0,02203 0,298334 -0,07383 0,944689

Х1 0,034804 0,020949 1,661377 0,171974

Х2 0,431051 0,204048 2,1125 0,102202

Х3 -0,02429 0,142972 -0,16993 0,873317

Х4 0,40172 0,352394 1,139973 0,317924

Х5 -0,02175 0,045503 -0,47798 0,657611

Примітка: Розраховано на основі даних табл. 2.

Рівняння моделі має вигляд:

У=–0,022+0,035х1+0,431х2–0,024х3+0,402х4–0,022х5.

Отримана регресійна модель є значущою відповідно до величини показ- ника R2, який складає 92,9 %, отже кореляційно-регресійний аналіз можна вважати якісним.

На основі отриманих результатів створено графічне зображення впливу фінансових коефіцієнтів на отримання прибутку підприємством (рис. 3).

Рис. 3. Зображення впливу фінансових коефіцієнтів на чистий прибуток Примітка: Розроблено на основі даних табл. 5.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

вплив

Рентабельність

Коефіцієнт реальної вартості майна Фондовіддача

Коефіцієнт фінансової стійкості Коефіцієнт забезпеченості влас- ними оборотними коштами

Not

a reprint

(10)

Таким чином, можна стверджувати, що всі з досліджених фінансових кое- фіцієнтів мають вплив на рівень рентабельності, бо жоден із них не був вилуче- ний із моделі, як незначущий. Отже, на коефіцієнт рентабельності підприємства найбільш впливають коефіцієнти реальної вартості майна та коефіцієнт манев- реності власного капіталу.

Проведено прогнозування рентабельності підприємства «Харківський пли- тковий завод» (рис. 4).

Рис. 4. Результат прогнозування рентабельності ПрАТ «Харківського плитково- го заводу»

Примітка: Розраховано на основі даних табл. 2

Максимально можливий рівень прибутковості ПрАТ «Харківський плит- ковий завод» у 2021 р. – 0,39, мінімальний – 0,18. Загалом тренд показує тенде- нцію щодо зниження рентабельності підприємства у подальшому, що може привести до певних збитків. Підприємству необхідно звернути на це увагу та забезпечувати себе можливістю отримання максимальних прибутків. Також пі- дприємству потрібно підтримувати перевищення власного капіталу над зо- бов’язаннями та підтримувати належний стан основних засобів, які досить си- льно впливають на рентабельність та отримання чистого прибутку через якість продукції.

5. 3. Стратегічні напрями управління фінансовою безпекою підпри- ємства

Тому наразі актуальним є питання оптимізації управління фінансовою без- пекою ПрАТ «Харківський плитковий завод». Розробка заходів для поліпшення стану управління фінансовою безпекою підприємства – це процес формування завдань стратегічного характеру на основі створення, аналізу та реалізації но- вих цілей та розробка комплексу заходів для забезпечення досягнення постав- леної мети. Зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства,

0,304

0,318

0,383 0,416

0,365 0,329

0,316 0,264 0,204

0,308 0,308

0,287 0,277 0,267 0,31

0,18 0,14

0,10 0,31 0,39 0,42 0,43

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Коефіцієнт рентабельності

Роки

Значения Прогноз

Привязка низкой вероятности Привязка высокой вероятности

For

reading

only

(11)

можливі ризики, загрози. та інші чинники чи економічні процеси пов’язані із нестабільністю функціонування підприємств закликають їх до аналізу, підтри- мки та покращення рівня їх фінансової безпеки. Заходи моніторингу та підтри- мки фінансової безпеки підприємства представляють циклічний, регулярний цикл заходів стратегічного характеру. Візуалізація будь-чого представляє в собі графічне зображення складних для вільного сприйняття формул, масивів да- них, фінансових показників чи певного набору заходів.

Одним із зручних способів демонстрації стратегічних заходів є дерево ці- лей. Дерево цілей це структурований перелік цілей або заходів підприємства, в якому цілі на нижчого рівня служать етапами досягнення цілей вищого рівня.

Отже, дерево цілей щодо покращення рівня фінансової безпеки підприємства представлено на рис. 5.

Рис. 5. Дерево цілей поліпшення стану фінансової безпеки підприємства Тобто, за допомогою дерева цілей було визначено, що для поліпшення ста- ну фінансової безпеки підприємства необхідно забезпечення таких напрямів:

покращення роботи персоналу, забезпечення бізнес-процесів, покращення вза- ємодії з клієнтами та забезпечення фінансово-господарської діяльності.

На сучасному етапі розвитку, при зміні промислової епохи на інформацій- ну, ключове значення на ринку набуває ефективне управління підприємством.

Управління фінансо- вою безпекою підп-

риємств галузі

Підвищення рентабельності Зростання фінансової стійкості Зростання ділової активності Підвищення платоспроможності Забезпечення фінансово-

господарської діяльності

Покращення взаємодії з клієнтами

Підвищення рівня задоволеності кліє- нтів

Розширення частки ринку Збільшення кількості клієнтів Впровадження нових технологій Підвищення обсягів продажів

Підвищення конкурентоспроможності продукції

Збільшення асортименту продукції Підвищення рівня кваліфікації персо- налу

Забезпечення бізнес-процесів

Покращення роботи персоналу

Вдосконалення системи мотивацій

Not

a reprint

(12)

У даному зв’язку необхідним та актуальним інструментом підвищення конку- рентоспроможності, вдосконалення внутрішніх бізнес-процесів, збільшення по- казників фінансово-господарської діяльності підприємства виступає стратегічне планування. При розробці стратегії слід враховувати всі чинники, які вплива- ють на діяльність підприємства, а саме цілі та завдання підприємства, фактори зовнішнього середовища прямого та непрямого впливу, потенційні можливості підприємства, кваліфікацію працівників, розмір підприємства тощо.

В сучасних умовах господарювання зростає кількість чинників, що негати- вно впливають на фінансову безпеку підприємства, тому актуальним є застосу- вання інструментів стратегічного управління, спрямованих на забезпечення пі- дтримки необхідного та достатнього її рівня.

Однією з новітніх методологічних концепцій стратегічного управління пі- дприємством є методологія розробки «стратегічних карт». Карта побудована за ієрархічним принципом. Всі цілі, завдання, процеси побудовані в карті і збала- нсовані по вертикалі й горизонталі – всі дії підприємства взаємопов’язані і ма- ють індикатори, які показують як здійснюється план, якими темпами йде досяг- нення цілей.

Функціональне призначення стратегічних карт полягає у поширенні стра- тегії серед працівників підприємства та перенесенні її на операційний рівень діяльності, тобто у щоденні операційні процеси. На рис. 6 представлено візуалі- зацію стратегічної карти для контролю перебігу процесу управління фінансо- вою безпекою «Харківський плитковий завод».

Отже, на стратегічній карті взаємопов’язано усі процеси діяльності підпри- ємства і які на кінцевому етапі досягають покращеного рівня управління фінан- сової безпеки підприємства. Кожне завдання (кожен етап) передбачає собою ціль – показник, за яким можна буде спостерігати виконання даного елементу процесу управління фінансовою безпекою підприємства. Таким чином, засто- сування стратегічної карти дозволить оптимізувати процес управління фінансо- вою безпекою підприємства та забезпечить можливість отримання максималь- ного прибутку на підприємстві та забезпечення достатнього рівня фінансової безпеки підприємства.

Визначення заходів щодо підвищення рівня фінансової безпеки підприємства є одним із головних його завдань. Тому за допомогою методу аналізу ієрархій ви- значено оптимальний підхід до забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Графічне представлення декомпозиції пошуку рішення подано на рис. 7.

Отримання матриці парних порівнянь – основна процедура під час розрахунків методом аналізу ієрархій. На підставі матриці порівнянь обчислюються ваги

альтернатив.

For

reading

only

(13)

Рис. 6. Стратегічна карта ПрАТ «Харківський плитковий завод»

ФінансиРозвиток

Підвищення

рентабельності Зростання ділової ак-

тивності Підвищення плато-

спроможності

Зростання фінансової стабільності

Підвищення рівня управління фі- нансовою безпекою підприємства Збільшення рен-

табельності: ак- тивів; власного

капіталу;

продукції

Підвищення коефіцієнта маневреності власного капіталу

Прискорення оборотності

активів та власного ка-

піталу Збільшення коефіцієнта абсолютної ліквідності

Клієнти Підвищення рівня

задоволеності клієн- тів

Розширення частки ринку

Збільшення кілько- сті клієнтів

Впрова- дження но-

вих техно- логій

Збільшення частки внутрішнього ринку

Приріст кількості клієнтів Перевищення

позитивних від- гуків над нега-

тивними

Підвищення конкуренто- спроможності

продукції

Збільшення асортименту

продукції Підвищення обсягів про-

дажів Збільшення

коефіцієнту оновлення

Збільшення об- сягів продажу Розширення

асортименту Підвищення рівня конку- рентоспроможності

Бізнес-процес

Підвищення рівня ква-

ліфікації персоналу Вдосконалення системи мотивацій Підвищення частки

кваліфікованого пер- соналу

Зниження плинності кадрів;

збільшення темпу росту виплачених премій

Not

a reprint

(14)

Рис. 7. Ієрархічне представлення пошуку рішення

Отже, як видно з рис. 7, ієрархія оцінена експертами, що мають вплив на реалізацію альтернатив. Критерії було виділено наступні: складність, вартість, тривалість та результативність реалізованого проєкту. В результаті розрахунків було визначено, що загальний індекс узгодженості 0,175 і складає менше 0,9, що свідчить про узгодженість всіх складових даної ієрархії. Отже можна сказа- ти, що результати вирішення проблеми вибору альтернативи оптимізації рівня фінансової безпеки підприємства за допомогою методу аналізу ієрархії є най- більш імовірними.

На основі проведеної роботи було створено звіт. На рис. 8 представлено матицю парних порівнянь на рівні «Мета».

Рис. 8. Матриця парних порівнянь на рівні «Мета»

Підвищення рівня управління фінансовою без- пекою ПрАТ «Харківський плитковий завод»

Зацікавлені особи

Директор Фінансовий аналітик

Провідний фахівець

Менеджери різних рівнів

Критерії Складність реалізації

(К1)

Вартість реалізації

(К2)

Тривалість реалізації

(К3)

Результативність (К4)

Мета

Оптимізація торгівельно- технологіч- ного проце- су

(А1)

Оптимізація маркетинго- вої діяльно- сті

(А2)

Покращення взаємодії з клієнтами та контрагентами

(А3)

Накопичення резерву непе- редбачуваних збитків

(А4) Альтернативи

Фактори:

1. Директор Вага – 0,519

2. Фінансовий аналітик Вага – 0,254

3. Провідний фахівець Вага – 0,148

4. Менеджери різних рівнів Вага – 0,078

Матриця парних порівнянь К1 К2 К3 К4 К1 1,00 3,00 3,00 5,00 К2 0,33 1,00 2,00 4,00 К3 0,33 0,50 1,00 2,00 К4 0,20 0,25 0,50 1,00 λ (власне значення матри-

ці)

4,1022 Іс (індекс узгодженості) 0,0341 ОС (відношення узгодже-

ності)

0,0379

For

reading

only

(15)

а б

в г

Рис. 9. Матриця парних порівнянь на рівні зацікавленої особи: а – директор; б – фінансовий аналітик; в – провідний фахівець; г – менеджери різних рівнів

Директор Вага: 0,519

Фактори:

1. Складність реалізації. Вага – 0,240 2. Вартість реалізації. Вага – 0,082 3. Тривалість реалізації. Вага – 0,121 4. Результативність. Вага – 0,557

Матриця парних порівнянь К1 К2 К3 К4

К1 1 4 3 0,25

К2 0,25 1 0,333 0,333 К3 0,33 3 1 0,167

К4 4 3 6 1

λ 4,446 Ic 0,155 OC 0,173

Фінансовий аналітик Вага: 0,254

Фактори:

1. Складність реалізації. Вага – 0,264 2. Вартість реалізації. Вага – 0,188 3. Тривалість реалізації. Вага – 0,196 4. Результативність. Вага – 0,352

Матриця парних порівнянь К1 К2 К3 К4 К1 1,00 0,33 6,00 0,50 К2 3,00 1,00 0,20 0,50 К3 0,17 5,00 1,00 0,20 К4 2,00 2,00 5,00 1,00

λ 6,365 Ic 0,788 OC 0,876

Провідний фахівець Вага: 0,148

Фактори:

1. Складність реалізації. Вага – 0,196 2. Вартість реалізації. Вага – 0,052 3. Тривалість реалізації. Вага – 0,329 4. Результативність. Вага – 0,422

Матриця парних порівнянь

К1 К2 К3 К4

К1 1,000 6,000 0,333 0,500 К2 0,167 1,000 0,200 0,167 К3 3,00 5,000 1,000 0,500 К4 2,000 6,000 2,000 1,000

λ 4,231 Ic 0,077 OC 086

Менеджери різних рівнів Вага: 0,078

Фактори:

1. Складність реалізації. Вага – 0,563 2. Вартість реалізації. Вага – 0,048 3. Тривалість реалізації. Вага – 0,250 4. Результативність. Вага – 0,139

Матриця парних порівнянь

К1 К2 К3 К4

К1 1,000 7,000 5,000 4,000 К2 0,143 1,000 0,333 0,143 К3 0,200 3,000 1,000 0,500 К4 0,250 7,000 0,200 1,000

λ 4,807 Ic 0,269 OC 0,299

Not

a reprint

(16)

З рис. 8 можна побачити, що найбільший вплив має директор і від поста- новки його варіації альтернатив буде залежати вибір прийнятого рішення. Далі на рис. 9 представлено матрицю парних порівнянь на рівні «Зацікавлених осіб».

З рис. 9 можна побачити, що для директора, фінансового аналітика та про- відного фахівця найважливішим критерієм є результативність, адже для них впровадження даних заходів є саме покращення рівня управління фінансовою безпекою підприємства.

На рис. 10 представлено звіт за матрицею порівнянь на рівні «Критерії», де проаналізовано кожну альтернативу за критеріями.

З рис. 10 можна побачити, що за критерієм найменшої складності, най- меншої вартості та найменшої тривалості реалізації пріоритетним є покращення взаємодії з клієнтами та контрагентами, але за результативністю є найменш впливовішим. Найбільшу результативність матиме оптимізація торгівельно- технологічного процесу. За складністю реалізації, вартістю реалізації та часу реалізації друге місце займає оптимізація маркетингової діяльності, але за ре- зультативністю вона займає третє місце і вагомість є незначною.

На рис. 11 представлено звіт матриці парних порівнянь на рівні «Альте- рнативи».

За результатами аналізу ієрархій можна зробити висновок, що найбільш дієвим заходом відповідно до поставлених критеріїв є оптимізація торгівельно- технологічного процесу. У результаті реалізації даного заходу підприємство зможе отримувати максимальний рівень прибутку, бути більш стійким, конку- рентоспроможним та забезпечить відповідний рівень усіх елементів системи управління фінансовою безпекою підприємства.

а б

Складність реалізації Вага: 0,265

Фактори:

А1. Вага – 0,061 А2. Вага – 0,342 А3. Вага – 0,463 А4. Вага – 0,135

Матриця парних порівнянь

А1 А2 А3 А4

А1 1,000 0,200 0,167 0,333 А2 5,000 1,000 0,500 4,000 А3 6,000 2,000 1,000 3,000 А4 3,000 0,250 0,333 1,000

λ 4,138 Ic 0,046 OC 0,051

Вартість реалізації Вага: 0,254

Фактори:

А1. Вага – 0,264 А2. Вага – 0,188 А3. Вага – 0,196 А4. Вага – 0,352

Матриця парних порівнянь А1 А2 А3 А4 А1 1,00 0,33 6,00 0,50 А2 3,00 1,00 0,20 0,50 А3 0,17 5,00 1,00 0,20 А4 2,00 2,00 5,00 1,00

λ 6,365 Ic 0,788 OC 0,876

For

reading

only

(17)

в г

Рис. 10. Матриця парних порівнянь на рівні «Критерії»: а – складність реа- лізації; б – вартість реалізації; в – тривалість реалізації; г – результативність

Рис. 11. Матриця парних порівнянь на рівні «Альтернативи»

6. Обговорення результатів дослідження щодо впровадження стратегі- чних інструментів в процес управління фінансовою безпекою підприємств В роботі сформовано визначення управління фінансової безпеки підприєм- ства. Ці висновки підтверджуються отриманими раніше доробками науковців, які займаються питаннями забезпечення фінансової безпеки підприємства [2–9].

Результатом вирішення першого завдання є встановлені тенденції щодо розвит- ку підприємств з виробництва керамічних плиток та плит (рис. 1, 2). Вирішен- ня другого завдання є встановлення впливу факторів на рівень прибутковості діяльності підприємства як основного фактору впливу на рівень фінансової безпеки підприємства (табл. 2–5). Результатом вирішення третього завдання

Тривалість реалізації Вага: 0,181

Фактори:

А1. Вага – 0,144 А2. Вага – 0,289 А3. Вага – 0,490 А4. Вага – 0,077

Матриця парних порівнянь

А1 А2 А3 А4

А1 1,000 0,333 0,250 3,000 А2 3,000 1,000 0,500 3,000 А3 4,000 2,000 1,000 6,000 А4 0,333 0,333 0,200 1,000

λ 4,14 Ic 0,047 OC 0,052

Результативність Вага: 0,452

Фактори:

А1. Вага – 0,593 А2. Вага – 0,084 А3. Вага – 0,030 А4. Вага – 0,294

Матриця парних порівнянь

А1 А2 А3 А4

А1 1,000 9,000 9,000 4,000 А2 0,111 1,000 7,000 0,125 А3 0,111 0,143 1,000 0,111 А4 0,250 8,000 9,000 1,000

λ 4,708 Ic 0,236 OC 0,262

Оптимізація торгівельно-технологічного процесу Вага: 0,318

Оптимізація маркетингової діяльності Вага: 0,213

Покращення взаємодії з клієнтами та контрагентами Вага: 0,276

Накопичення резерву непередбачуваних збитків Вага: 0,193

Not

a reprint

(18)

дослідження є сформовані стратегічні напрями управління фінансовою безпе- кою підприємства (рис. 7–11).

Позитивним напрямком розвитку проведеного дослідження слід вважати використання для обґрунтування пропозицій по застосуванню стратегічного інструментарію забезпечення фінансової безпеки підприємства математичного моделювання рівня впливу показників на рентабельність підприємства. Першо- чергового вирішення потребує покращення несприятливої макроекономічної ситуації, що в виражається в падінні прибутковості діяльності підприємств.

В результаті аналізу існуючих робіт щодо управління фінансовою безпе- кою підприємства було виявлено проблему неефективного використання стра- тегічних інструментів забезпечення фінансової безпеки підприємства. Отримані результати цю проблему закривають.

В рамках розвитку даного дослідження можливим є застосування фактор- ного аналізу з метою визначення впливу факторів зовнішнього середовища на управління фінансовою безпекою підприємства.

7. Висновки

1. Проведений аналіз діяльності підприємств промислового комплексу ви- явив, що сумарний рівень фінансового результату підприємств промисловості є від’ємним. То ж виникає необхідність розробки заходів щодо забезпечення фінансової безпеки підприємств галузі.

2. Із зазначенням якісних і кількісних показників результатів дослідження використання регресійного аналізу дозволило стверджувати, що всі з дослідже- них фінансових коефіцієнтів мають вплив на рівень прибутковості підприємст- ва. Було визначено, що на коефіцієнт рентабельності підприємства найбільш впливають коефіцієнти реальної вартості майна та коефіцієнт маневреності власного капіталу.

3. Побудована стратегічна карта що взаємопов’язує всі процеси діяльності підприємства і сприяє покращенню рівня управління фінансовою безпекою пі- дприємства. Застосування стратегічної карти дозволить оптимізувати процес управління фінансовою безпекою підприємства. Аналіз ієрархій в якості ін- струмента стратегічного управління підприємством, дозволив визначити ієрар- хічність напрямів прийняття управлінських рішень для поліпшення рівня управління фінансовою безпекою підприємства.

Література

1. Стратегія національної безпеки України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037

2. Nosan, N., Nazarenko, S. (2022). Financial security management in economic security systems at different levels of management systems:

methodological problems. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 6 (41), 138–146. doi: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251418

3. Hrynyuk, N., Dokiienko, L., Nakonechna, О., Kreidych, І. (2021).

Financial stability as a financial security indicator of an enterprise. Financial and

For

reading

only

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Based on the research, using the scientific approaches of the authors, a structural and logical scheme of interaction between the potential investor and directly

The development of measures to improve the state of fi- nancial security management of the en- terprise is a process of forming strategic tasks based on the creation,

enterprise as a system of interrelated and interdependent business pro- cesses. To implement these processes it is necessary to make deci- sions and carry out certain actions. As

Dual companies are companies whose organizational structure allows them to profit equally successfully from current economic activities (operating activities), and

Managerial talent is a unique combination of strategic thinking, leadership abilities, emotional readiness for action, ability to achieve results, necessary communication

when financial and economic capabilities of enterprises are rapidly becoming not too reliable, the role of strategic plan- ning and management, in particular business plans, as one of

The main tasks of the research are: to identify the problems of managing the economic safety of the enterprise, to identify the objectives, subjects, objects

Now there is no recognized methodological approach to assessing the condition of financial inclusion at the state level in Ukraine, so it is difficult objectively to determine

Managers (specialists that are relevant to the process of formation and strategic management decisions), see the main purpose of the strategic management accounting in

5) О. 13] загальний процес прийняття управлінського рішення щодо стратегічного напрямку розвитку підприємства зводить до такої послідовно- сті

IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT DECISIONS IN FACTOR MANAGEMENT OF CREDIT CAPACITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES.. management scenarios and developing measures in terms of risks

The term "body of self-organization of the population" seems more correct because, unlike the term "bodies of territorial self-organization of citizens", the..

21], on average for 100 successful innovations about 75 appear in response to consumer needs, and only 25 appear as a result of the introduction of new ideas that arise

That is why the use of marketing and legal tools in the process of commercialization is very important in particular in the process of converting the results

We believe, the necessity of consideration of two varieties of managerial accounting (traditional and strategic) requires further research of possibilities of appropriate

"strategic surprises" which require quick response and situational decisions. The role of a crisis center can play a temporary expert group, which includes

The main goal of the state regional policy is to create conditions for dynamic, balanced socio-economic development of Ukraine and its regions, raising living

The article also presents philosophical interpretation of the safety of society and on this basis addresses issues related to its justification as a social and philosophical

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління

According to various indicators, the volume of the shadow economy in Ukraine amounted to 54 % of GDP in 2015 (Conditions, 2016; Ministry of Economic Development and Trade of

Апробація розробленого підходу до оцінювання достатності зовнішніх і внутрішніх передумов для вибору за його результатами перспективних страте-

Given the high level of the raiders interest in the industrial sector of the economy in order to solve the problem of preventing the risks of hostile takeover and the

У дипломній роботі використані сучасні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: системного аналізу та синтезу –для