• No results found

(1)МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Миколаївський національний аграрний університет Кафедра методики професійного навчання ПСИХОЛОГІЯ: методичні рекомендації з вивчення дисципліни та виконання практичних та самостійних робіт для здобувачів вищої освіти

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(1)МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Миколаївський національний аграрний університет Кафедра методики професійного навчання ПСИХОЛОГІЯ: методичні рекомендації з вивчення дисципліни та виконання практичних та самостійних робіт для здобувачів вищої освіти"

Copied!
80
0
0

Повний текст

(1)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Миколаївський національний аграрний університет

Кафедра методики професійного навчання

ПСИХОЛОГІЯ:

методичні рекомендації з вивчення дисципліни

та виконання практичних та самостійних робіт для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 201 «Агрономія»

Миколаїв 2020

(2)

2 УДК 159.9

П86

Друкується за рішенням науково-методичної комісії інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету від 21.05 2020р., протокол № 10

Укладачі:

Л.В. Гула – асистент кафедри методики професійного навчання, Миколаївський національний аграрний університет.

Рецензенти:

К. М. Горбунова – канд. пед. наук, доцент кафедри методики професійного навчання Миколаївського національного аграрного університету;

Г. В. Мухіна, канд. пед. наук , доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України

 Миколаївський національний аграрний університет, 2020

(3)

3 ЗМІСТ Стор.

ПЕРЕДМОВА 4

1. Місце дисципліни у структурі навчальних дисциплін 6

2. Структура і обсяг курсу 7

3. Загальний розподіл годин і кредитів 7

4.Методичні рекомендації до виконання практичних та самостійних робіт 8 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 79

(4)

4 ПЕРЕДМОВА

Сучасна освітянська концепція підготовки фахівців у галузі освіти ставить високі вимоги до особистості менеджера освітньої організації, зокрема, до його загальноосвітньої підготовки в плані успішної його діяльності в різних сферах життєдіяльності. Вивчення дисципліни «Психологія» виступає однією з ключових при підготовці майбутніх фахівців і має на меті опанування студентами психологічних знань, умінь та навичок для подальшої професійної діяльності.

Вміння працювати з людьми – важлива якість, котра потрібна як молодому спеціалісту, так і керівнику виробничого колективу. Потреба в науково- психологічному обґрунтуванні діяльності людини особливо відчувається сьогодні.

Психологія поступово перетворюється із вузько академічного знання на життєво важливу та потрібну науково-практичну дисципліну. В системі професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах вищого навчального закладу значне місце посідає психологічна освіта, ефективність якої великою мірою забезпечується рівнем лекцій, індивідуальних і практичних занять, що пропонується здобувачам вищої освіти.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів професійно- психологічних знань і вмінь, поведінки особистості в різноманітних виробничих ситуаціях, здатності аналізувати, об’єктивно оцінювати соціально-психологічні явища та процеси. Під час вивчення даного курсу конче необхідно допомогти студентам зрозуміти актуальність психологічних знань як для їх особистісного розвитку, так і для побудови власного життя та професійної кар’єри, формування життєвої компетенції.

Завданнями вивчення дисципліни є: формування знань студентів про психологію як науку; підготовка майбутніх фахівців до застосування практичних навиків психологічного аналізу у власній життєдіяльності та для їх професійного становлення.

В результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати:

(5)

5 - природу психіки особистості, її основні процеси та індивідуально- психологічні властивості, методи вивчення цих властивостей ;

- взаємовідносини особистості та колективу, психологію спілкування у колективі;

- психологічні особливості конфліктних та екстремальних ситуацій у трудових колективах.

Уміти:

- застосовувати психологічні знання у розв’язанні проблем виробництва, соціально-професійного самовизначення ;

- оцінювати особистісні якості людей, усвідомлювати закономірності між особистісних стосунків у колективі;

- користуватися механізмами психологічного захисту у виробничих та конфліктних ситуаціях

У лекційному курсі, на практичних заняттях необхідно навчальний матеріал пов’язувати зі специфікою роботи майбутнього спеціаліста сільськогосподарського виробництва.

Об’єкт вивчення дисципліни – психологічні знання на сучасному етапі розвитку суспільства.

Предмет – психологічні знання у власній життєдіяльності та у процесі становлення майбутніх фахівців.

Мета самостійної роботи студентів — сприяння засвоєнню в повному обсязі навчальної програми дисципліни "Психологія" та формування самостійності як важливої освітньої та професійної якості, сутність якої полягає у систематизації, плануванні та контролі власної діяльності.

Завдання самостійної роботи студентів - засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із предмету "Психологія".

(6)

6 Зміст самостійної роботи студента з дисципліни "Психологія" визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями викладача.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни "Психологія"

підручниками, навчальними та методичними посібниками, методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектом лекцій, періодичними виданнями тощо.

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни "Психологія"

організовується з дотриманням низки вимог:

- надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи;

- забезпечення можливості творчого підходу у виконанні роботи, не обмежуючи освітній процес виконанням стандартних завдань;

- підтримка у . процесі виконання самостійної роботи постійного взаємозв'язку між викладачем та студентами.

Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну "Психологія", мають інформуватися викладачем щодо організації самостійної роботи, її форм та видів, термінів виконання, форм контролю та звітності, кількості балів за виконання завдань.

Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та звітності, термін виконання та кількість отриманих балів за виконані завдання, визначаються викладачем кафедри при розробці робочої навчальної програми дисципліни (розділу

"Самостійна робота студентів").

Організація і контроль процесу та змісту самостійної роботи і її результатів здійснюються викладачами кафедри.

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, фіксуються викладачами і доводяться до відома.

1. Місце дисципліни у структурі навчальних дисциплін

Дисципліна «Психологія» ґрунтується на таких дисциплінах як філософія, політологія, ділова українська мова.

(7)

7 Вивчення дисципліни «Психологія» пов’язано із вивченням таких дисциплін як «Психологія і педагогіка», «Етика», «Психологія управління», «Психологія трудових відносин у колективі», «Психологія праці», «Філософія», «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі».

2. Структура і обсяг курсу

Згідно з навчальним планом студенти вивчають дисципліну на 1 курсі у І семестрі.

Розподіл годин

Лекції - 30год.

Практичні - 30 год.

Самостійні - 30 год.

Всього 90 год.

Залік у І семестрі

3. Загальний розподіл годин і кредитів

п/п Найменування розподілу К-ть годин/кредитів Лекції ЛЗ (ПЗ) Всього

1 Модуль І 4 (0.1) 4(0.1) 8 (0.2)

2 Модуль ІІ 18 (0.1) 18 (0.16) 36 (0.26)

3 Модуль ІІІ 8 (0.2) 8 (0.16) 16(0.36)

Склад, обсяг і терміни змістових модулів Назви змістових

модулів і тем

Кількість годин денна форма

всього у тому числі

лк пз лаб інд с.р.

1 2 3 4 5 6 7

Модуль 1. Психологія як наука Предмет, завдання та

розвиток психології

6 2 2 2

(8)

8 Психіка як предмет

психології

6 2 2 2

Разом за модулем 1 12 4 4 4

Модуль 2. Психічні процеси

Відчуття 6 2 2 2

Сприймання 6 2 2 2

Увага 6 2 2 2

Пам’ять 6 2 2 2

Мислення 6 2 2 2

Мовлення 6 2 2 2

Уява 6 2 2 2

Емоції і почуття 6 2 2 2

Воля 6 2 2 2

Разом за модулем 2 54 18 18 18

Модуль 3. Психологічні властивості особистості Особистість ,

структура особистості

6 2 2 2

Темперамент 6 2 2 2

Характер 6 2 2 2

Здібності 6 2 2 2

Разом за модулем 3 24 8 8 8

Всього годин 90 16 16 30

4.Методичні рекомендації до виконання практичних та самостійних робіт Модуль 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА

ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ ,ЗАВДАННЯ ТА РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЇ

Питання та завдання для самоконтролю:

(9)

9 1. В чому полягає суть предмету психології на сучасному її етапі розвитку?

2. Для чого майбутній агроном повинен мати психологічні знання?

3. З якими науками психологія пов’язана прямо, а з якими опосередковано?

4. Назвіть основні галузі психології.

5. Чому змінювався предмет психології на різних етапах її становлення?

6. Вкажіть передумови (історичні, наукові та ін.), які, на Вашу думку, сприяли становлення психології як самостійної науки?

7. Чому на початку ХХ ст. з’явилися різноманітні психологічні школи і напрями?

8. Розкрийте внесок Г. С. Костюка у становлення та розвиток вітчизняної психологічної науки?

Завдання для індивідуальної роботи:

1. Напишіть, які знання із психології можуть бути потрібні у вашій майбутній професії.

2. Зробити порівняльний аналіз розуміння предмету психологічної науки на різних етапах історичного розвитку.

Етап Питання, що цікавили психологічну науку

Творчі завдання та проблемні ситуації для самостійної роботи:

Завдання 1. Поясніть, у чому причина історичного поступу психології та чому так пізно психологія виокремилася у самостійну науку?

Завдання 2. Чи погоджуєтеся Ви з наведеним нижче твердженням?Чому?

«Було б неправильно сказати, що психологія вивчає мислення, відчуття, уяву, волю і т. д., неправильно перш за все тому, що психологія вивчає зовсім не всі сторони (аспекти) мислення, відчуття, волі та інших психічних функцій»(П. Я. Гальперін) Завдання 3. Прокоментуйте наступну думку. Наведіть принаймні п’ять доводів

«за» і «проти».

Психологія – це не наука, а як там не є справжня життєва практика! Подивіться на таксистів, офіціантів, ворожок, убогих – чим не психологи! Увійти в довір’я, вчасно

(10)

10 зорієнтуватися на ваші слова і стани, примусити розговоритися, повірити, довіритися, вгадати ваш настрій, соціальний статус, особливості характеру, а потім скористатися всім цим – та тут і «справжнім психологам» треба повчитися!

Завдання 4. У наведених нижче положеннях заповніть пропущені слова.

А. Одне з перших пояснень функціонування розуму зводилося до ідеї про якусь………….., яка знаходилася в тілі.

Б. У XVIII ст. вивчення душі замінюється вивченням …... і її функцій.

В. Перша психологічна лабораторія була заснована ……….... в .... році.

Г. Біхевіористи розглядають психологію як науку про ……...

Д. На зміну методу інтроспекції в середині XX століття в психологію прийшов метод вивчення зовнішньої діяльності, спілкування і процесу …...

Завдання 5. Виберіть правильний варіант відповіді.

А. Аристотель: а) робить акцент на знання і мудрість; б) вважає душу сутністю тіла, що наділяє життям; в) ставить за мету пізнання пануючого у Всесвіті порядку; г) всі відповіді правильні; д) всі відповіді неправильні.

Б. Платон: а) був стихійним матеріалістом; б) вважав, що дух (душа) мешкає в тілі людини і спрямовує її упродовж усього життя, а після смерті покидає його, відправляючись у світ ідей; в) розглядав душу як самостійну субстанцію; г) вважав тіло «могилою душі»; д) вважав душу божественним, піднесеним, незримим, вічним початком; е) вважав, що душа, розміщуючись у різних відділах тіла, складається з частин – розуму, мужності, жадання і т.д.; ж) всі відповіді правильні; з) всі відповіді неправильні.

В. Філософи середньовіччя: а) повністю відкидали ідеї Аристотеля про душу; б) спиралися на вчення богословів; в) захищали догмати християнської релігії; г) були вульгарними матеріалістами; д) розвивали вчення Платона; е) всі відповіді правильні; ж) всі відповіді неправильні.

Г. Декартова концепція людини: а) дуалістична; б) механістична; в) відкидає ідею душі як сутність людини; г) спирається на ідею рефлекторного характеру психіки; д) спирається на розум, освячений вірою; е) матеріалістична; ж) всі відповіді правильні; з) всі відповіді неправильні.

(11)

11 Д. Біхевіоризм: а) спирався на схему «S-R»; б) перетворив психологію на

«психологію без психіки»; в) увів поняття «научіння»; г) заклав ідеї програмування навчання; д) увів ідеї установки; е) всі відповіді правильні; ж)всі відповіді неправильні.

Е. Класичний психоаналіз: а) спирався на практику лікування істеричних неврозів;

б) зробив предметом несвідомі потяги людини; в) визначив лібідо як енергію, відповідну потребі в самореалізації особи; г) ввів у психологію метод «вільних асоціацій»; д) всі відповіді правильні; е) всі відповіді неправильні.

Є. Гештальтпсихологія: а) зробили предметом образи сприйняття; б) визначили гештальт як форму, структуру, цілісну конфігурацію; в) трактували інтелект як поведінку; г) ввели у психологію ідею інсайту; д) визначили гештальти як елементи свідомості; е) всі відповіді правильні; ж) всі відповіді неправильні.

Ж. Гуманістична школа психології: а) орієнтована на розквіт усіх потенційних можливостей людини; б) зробила метою виховання особистісне зростання; в) відводить головну роль індивідуальному досвіду; г) є гілкою екзистенціалізму; д) всі відповіді правильні; е) всі відповіді неправильні.

ТЕМА 1.2. ПСИХІКА ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ

Питання та завдання для самоконтролю:

1. Яка роль психіки у житті живих організмів?

2. Які основні етапи розвитку основних форм відображення (психіки) у філогенезі?

3. За О. Леонтьєвим можна виокремити кілька стадій у розвитку психіки тварин.

Назвіть їх.

4. Які зі стадій розвитку психіки тварин простежуються в онтогенетичному розвитку людини?

5. Чи є відмінності у психіці людини і тварин? Чому?

6. Яка роль свідомості у розвитку людини? Чому свідомість притаманна лише людині, але не проявляється навіть у вищих тварин?

(12)

12 7. Хто вперше почав вивчати неусвідомлювані психічні процеси у психології?

8. Який взаємозв’язок свідомого і несвідомого у психіці людини?

Завдання для індивідуальної роботи:

1. Перелічіть, які Ви знаєте знакові системи, предмети матеріальної та духовної культури. Розкрийте їх роль у розвитку вищих психічних функцій.

2. Поясніть, в чому полягає суспільно-історичний характер свідомості, спираючись на працю Л. С. Виготського «История развития высших психических функций»

(Виготский Л. С. История развития высших психических функций / Л. С. Виготский // Виготский Л. С. Психология. – М. : ЭКСМО, Пресс, 2000. – 1008 с. – (Серия «Мир психологии»). – С. 512-755.

Творчі завдання та проблемні ситуації для самостійної роботи:

Завдання 1. Виберіть відповіді, які, на Вашу думку, можуть продовжити положення: «Психіка – це …»

А. …продукт розвитку живої матерії, який виконує функцію орієнтування у властивостях предметного середовища і управління поведінкою;

Б. … властивість мозку;

В. … явище свідомості;

Г. … апарат управління поведінкою;

Д. … внутрішній світ людини, її духовне життя;

Е. … душа;

Є. … феномени, що супроводжують тілесні процеси;

Ж. …єдність свідомих і несвідомих процесів;

З. … регулятор у відповідь на подразник діяльності;

И. …суб’єктивний образ об’єктивного світу, віддзеркалення дійсності в мозку.

Завдання 2. Яке із тверджень, наведених нижче, виражає ідеалістичне розуміння психіки, а яке – матеріалістичне? Доведіть свою правоту.

А. Психічна діяльність не залежить від зовнішніх причин.

Б. Психічна діяльність – це властивість мозку.

(13)

13 В. Психіка – це віддзеркалення об’єктивної дійсності.

Завдання 3. У наведених нижче положеннях заповніть пропущені місця:

А. У людини велика частина видового досвіду зафіксована у вигляді …….

Б. В істот, що знаходяться на інтелектуальній стадії психічного віддзеркалення, вирішальний вплив на особливості поведінки надає ...

В. У процесі еволюції психічного віддзеркалення інстинкти все більше замінюються здатністю до ...

Г. Здібність до формування найпростіших умовних рефлексів з’являється у живих істот, що знаходяться на стадії …... психіки.

Д. Людина, що володіє свідомістю, має нагоду одержувати інформацію про навколишній світ; власний внутрішній світ і ……...

Е. Основні функції психіки: регуляція діяльності та ...

Завдання 4. Вкажіть, які з наведених нижче тверджень правильні, а які– ні.

А. Єдність, зв’язок психічних явищ і фактів поведінки властивий тільки людині, що володіє свідомістю.

Б. Поведінка людини в ситуації визначається об’єктивними характеристиками такої ситуації.

В. Будь-яка зміна зовнішнього середовища викликає зміну змісту свідомості.

Г. При вивченні окремої психічної властивості необхідним є її відокремлення від інших, її ізоляція.

Д. Нерівномірність психічного розвитку означає, що окремі групи психічних властивостей розвиваються незалежно одна від одної.

Е. Генетично ранні форми психіки повністю зникають на вищих етапах філогенезу.

Завдання 5. Прокоментуйте наведені нижче висловлювання. З якими з них можна погодитися, а з якими не можна? Відповідь обґрунтуйте.

А. При вивченні психічних явищ завжди слід встановлювати матеріальні причини їх виникнення.

Б. Чужа душа – сутінки.

Г. Навколо душі немає таємниць, яких не видавала б поведінка.

Д. Єдине джерело пізнання психічних процесів – це самоспостереження.

(14)

14 Е. Про свідомість людини судять не по тому, що вона про себе говорить або думає, а по тому, що і як вона робить.

Є. Психічна діяльність завжди отримує своє об’єктивне виявлення в тих або інших діях, рухах, мовних реакціях, у змінах роботи внутрішніх органів тощо.

Завдання 6. Про яку властивість психічного йдеться?

В корі мозку нейрохірург бачить не яскраві думки на зразок духовного полум’я, а всього лише сіру речовину. В організмі ми виявляємося лише перед анатомічними структурами і перед фізіологічними процесами. Психічне ж ми ніби втрачаємо при цьому з поля зору, подібно тому як, відволікаючись від значення слова, ми втрачаємо і саме слово, виявляючись перед «голим фізичним звуком» і фізіологічним процесом його вимовляння.

Завдання 7. Вкажіть, що з наведеного нижче переліку належить до психологічних фактів, що – до психічних явищ, а що не є ані тим, ані іншим? Відповідь обґрунтуйте.

Мислення, емоційне переживання, пам’ять, поведінка, низька адаптація до темряви, болі у шлунку, безсоння, галюцинація, творчість, любов до читання, дихання, емпатія, зубний біль, здібності, навчання, ідеали, безстрашність, голод, ілюзія, образа, сон, некомунікабельність, смерть, відчай, рефлексія, працьовитість, бідність, самотність, нетерпіння, моральність, багатодітність, релігійність, щастя, спілкування, войовничість.

Завдання 8. Що є спільним і відмінним у діяльності описаних нижче механізмів і діяльності людського мозку?

А. Автоматична друкарська машинка без участі друкарки безпомилково виконує всі операції по передруку тексту. При цьому текст повністю копіюється (зі всіма граматико-стилістичними особливостями).

Б. Електронно-обчислювальна машина в змозі здійснити вельми складну діяльність:

виправляти помилки в тексті, перевіряти розрахунки, встановлювати ті або інші прогнози, грати в шахи і т.д.

(15)

15 Завдання 9. Чому павук, посаджений в банку разом із мухою, будучи навіть голодним не «впізнає» її, тоді як у звичайних умовах спеціально ловить мух у павутину і поїдає їх?

Завдання 10. Вкажіть, які з наведених нижче тверджень правильні, а які– ні.

А. Згідно з теорією психоаналізу, провідну роль у детермінації людської поведінки відіграє несвідоме.

Б. У зміст несвідомого входять виключно бажання і афекти, витиснені зі свідомості унаслідок їх культурної неприйнятності.

Г. Психоаналітична теорія стверджує, що захисні механізми психіки завжди є ефективним засобом адаптації.

Д. Представники глибинної психології не сходилися в поглядах на те, які природжені інстинкти властиві людині.

Модуль 2. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

ТЕМА 2.1. ВІДЧУТТЯ

Питання та завдання для самоконтролю:

1. Які властивості навколишнього середовища відображають відчуття?

2. Яким чином у нас виникають відчуття?

3. За якими ознаками відбувається класифікація видів відчуттів? Чому існують різні підходи до класифікації?

4. Охарактеризуйте подразники та рецептори для шкірних (смакових, нюхових, слухових, зорових) відчуттів, їх типи.

5. Назвіть якісні та кількісні властивості відчуттів.

6. У яких ситуаціях ми простежується явище сенсорної адаптації?

7. Назвіть приклади взаємодії відчуттів. Як взаємодіють відчуття одного виду і різних?

8. У якому віці починають проявлятися окремі види відчуттів і які їх особливості?

Завдання для індивідуальної роботи:

(16)

16 1. Опрацюйте методику «Дослідження ролі відчуттів у пізнавальній діяльності людини» і проаналізуйте отримані вами результати.

Творчі завдання та проблемні ситуації для самостійної роботи:

Завдання 1. Оберіть з наведених прикладів ті, у яких описуються прояви відчуттів.

Дайте обґрунтування своєї відповіді.

А. Дівчинка чотирьох років знайшла календар. Показуючи на цифру «3», вона говорить: «Тут написано Зіна». Потім у числах «13» і «23» знову знаходить цифру

«3» і повторює: «І тут Зіна. І тут теж».

Б. У дитячому садку дітям показують кілька пробірок однакової форми з розчинами різних кольорів. Потім показують розчин синього кольору і просять знайти такий самий.

В. У дитячому садку проводиться гра «Лото». На картках зображено десять предметів. Діти повинні відшукати у себе на картці показане зображення певного предмета.

Г. У дитячому садку проводиться заняття. Дітям дають десять брязкалець однакового виду з різним звуком. Дитина вислуховує звук одного із брязкалець і повинна знайти такий же за звуком.

Д. Учитель пропонує учням першого класу порівняти дві величини: 5 і 3. Учень відповідає: «5 не дорівнює 3. 5 більше 3 на 2. 3 менше 5 на 2».

Е. Учні зосереджено виконують контрольну роботу. Зненацька за вікном пролунали дуже голосні й різкі сигнали автомобіля. Багато хто перестав писати.

Завдання 2. Визначте, яка закономірність відчуттів як психічного процесу проявляється у кожному прикладі. Обґрунтуйте свою відповідь.

А. Неприємний запах, що довго впливає, перестає відчуватися.

Б. Якщо спочатку занурити руку в холодну воду, то потім подразник, нагрітий до 30 градусів, сприймається як теплий, хоча його температура нижча від нормальної шкірної температури руки.

В. Під впливом деяких запахів спостерігається підвищення слухової чутливості.

(17)

17 Г. Орієнтування сліпих у навколишньому середовищі спирається переважно на дотикові, нюхові, рухові й вібраційні відчуття.

Д. Сергій, побувши у приміщенні, незабаром перестав відчувати запах гару, хоча Дмитро, який тільки що увійшов, виразно відчув його.

Е. При обтиранні обличчя холодною водою, гострота зору підвищується.

Є. При посиленні освітлення в залі, звуки, що линуть зі сцени, стали здаватися глядачам голосніше.

Завдання 3. Поясніть, чому людина не відчуває порошинок, які падають їй на обличчя?

Завдання 4. В чому мав рацію і в чому не мав рації голландський фізіолог Ф.

Дондерс, який вважав, що на шляху від зовнішнього сигналу до рухової відповіді на цей сигнал здійснюється робота нервових вузлів (гангліїв), які служать органами відчуттів і волі. Час же цієї роботи може бути виміряний шляхом ускладнення завдань, що даються випробовуваному.

Завдання 5. Встановіть, про які види відчуттів (інтероцептивні, пропріоцептивні чи екстероцептивні) йдеться в наведених нижче прикладах.

А. Насправді було холодно на дворі. Палаючий вітер обпікав лице, забирався в рукава, неприємно холодив плечі. (М. Олійник «Дочка Прометея»)

Б. Як іде й чує, що дзвонять; здригнув кріпко, неначе йому хто снігу за спину насипав, а у животі так і похолонуло, і на душу така журба спала, чую й сам не зна що воно таке став (Г. Квітка-Основ’яненко «Маруся»)

В. Повіває східний вітерець, колихає матірку, оббиває цвіт, густий, запашний дух паморочить голову… Коло тих конопель аж учаділа Тетяна. Сухе літо видалось, земля засохла, не вирвеш ніяк, уже рука отерпла, одубіла, пальці ломить, порозтирала долоні… Не з її здоров’ям коноплі брати, голова болить,нудить, дихати тяжко… (К. Гордієнко «Буймир»)

Г. Сумний та невеселий сидів пан сотник славної сотні Конотопської Микита Уласович Забрьоха. Голова йому, сердешному, боліла, а в роті було огидно і безводно, як у пустелі осушеній, … навіть кварта сивухи здавалася йому зніяковілою і несмачною… (Г. Квітка-Основ’яненко «Конотопська відьма»)

(18)

18 Д. Під серцем як вогнем пекло, під груди підпирало, то виправляло прямцем, то зводило докупи. (П. Мирний «Лихо давнє й сьогочасне»)

Е. Захоплюючись мистецтвом гімнастів, акробатів, канатохідців, майстрів фігурного катання, ми не замислюємося над тим, що здатність зберігати певну позу при виконанні якого-небудь руху властива не тільки спортсменам і артистам цирку.

Кожна практично здорова людина до певної міри володіє нею. Якщо ж функція органів, що її забезпечують, різко порушується, людина не може ходити, вона вимушена тільки лежати. (В. А. Моісєєв «Фізична підготовка стрільця»)

Завдання 6. Встановіть, про який із видів відчуттів за модальністю(зорові, слухові і т.д.) йдеться мова в кожному з наведених нижче літературних прикладів.

А. Раптом у вечірній тиші почулося якесь шарудіння і неголосне зітхання. Схопився, оглянувся: що за чортовиння? Ніде нікого! … Він принишк, припавши вухом до холодних замшілих дощок. І знову почулося шарудіння. Потім тихий і жалібний стогін. Ніби хтось беззвучно плакав. (В. Малик «Посолурус-шайтана»)

Б. Соломія правила рукою по його грудях і намацала мокру й липку сорочку. (М.

Коцюбинський «Дорогою ціною»)

В. Його вухо виловлювало кожен по тріск і бодай найменший шелест, його вигострене око постерігало все явне і притаєне (П. Загребельний «Диво»)

Г. Як пахнуть губи снігом тали, І сонцем – кучері твої. (В. Сосюра)

Завдання 7. Прочитайте наведені нижче літературні приклади. Розділіть їх на дві групи: 1 – ті, в яких описані контактні відчуття; 2 – ті, в яких представлені дистантні відчуття.

А. Не вспів доказати останнього слова, – чує: недалеко, з-за жита, хтось співає… Він притаїв дух; насторожив уха, слуха… Голос тонкий, гнучкий,дзвінкий, та і розходився на всі боки: то розлягався в високім просторі, то слався по землі, по зелених житах; то вливався в душу якимись невідомим щастям. (П. Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні»)

Б. Теплий вітер цілує коліна і лоскоче вуста і плече, темна хвиля до берега лине і назад одиноко тече (В. Сосюра «Вартовий. Мармурові колони»)

(19)

19 В. Микола почув, як сонце припекло в щоку, перекинувся на бік, липнув очима і знов їх заплющив (І. Нечуй-Левицький «Микола Джеря»)

Г. Фарби наближалися, різали мені в очі, але я все-одно дивився прямо в них… (Г.

Тютюнник «Вогник далеко в степу»)

Д. Твої такі нечасті листи чомусь завжди пахнуть мені зів’ялими трояндами. Легкі тонкіпахощі мов спогад про якусь любу, минулу мрію … тонко, але невідмінно нагадують мені про те, що моє серце віщую…(М. Олійник «Дочка Прометея»)

ТЕМА 2.2. СПРИЙНЯТТЯ Питання та завдання для самоконтролю:

1. Назвіть спільне і відмінне у сприйнятті та відчуттях.

2. Поясніть роль сприйняття у життєдіяльності людини.

3. В чому полягає зв’язок сприйняття та моторики людини?

4. Наведіть приклади константності сприйняття.

5. Чому виникає ілюзія сприйняття? Які їх основні види Ви знаєте?

6. Розкрийте індивідуальні відмінності в сприйнятті.

7. Які розрізняють види сприйняття за модальністю? Як ці види співвідносяться із видами відчуттів?

8. Що таке спостережливість і як її розвивати?

Завдання для індивідуальної роботи:

1. Опрацюйте методику Т. Н. Головіної «Дослідження здатності до цілісного сприйняття форми предметів і співвідношення частин геометричних фігур та предметних зображень» і проаналізуйте отримані вами результати.

2. Проаналізуйте «Ілюзії Поггендорфа» (перетину), «Ілюзію Дануто»(залізничного полотна), «Ілюзію Мюллера-Луера» (стріли) та ін.

3. Поспостерігайте по дорозі до університету, які явища навколишнього світу привернуть Вашу увагу, а потім, повертаючись додому, зафіксуйте, яких змін вони зазнали. Проаналізуйте свої спостереження.

(20)

20 Творчі завдання та проблемні ситуації для самостійної роботи:

Завдання 1. Вкажіть, у яких із наведених нижче прикладів йдеться про сприйняття? За якими ознаками Ви це встановили?

А. Необхідною умовою досягнення високих спортивних результатів є наявність у спортсмена добре розвинутих деяких «відчуттів»: відчуття м’яча у футболістів, відчуття води у плавців, відчуття планки у стрибунів у воду і т.д.

Б. Князь Андрій ... милувався тим дубом, якого він шукав. Старий дуб, весь змінений, розкинувшись шатром соковитої, темної зелені, млів, трохи похитуючись у промінні вечірнього сонця ... . Крізь сторічну жорстку кору без сучків пробилося соковите, молоде листя, так що не вірилося, що цей старий породив їх.

В. Ванько перевів погляд на темне вікно, в якому мигтіло віддзеркалення його свічки, і швидко уявив собі свого діда Костянтина Макаровича, котрий служить нічним сторожем у панів Жіваревих. Цей маленький, худий, але незвичайно моторний і рухливий дідок, років шістдесяти п’яти, з обличчям, яке постійно усміхається, і п’яними очима...

Завдання 2. Вкажіть, які з наведених нижче тверджень правильні, а які– ні.

А. Сприйняття – це віддзеркалення окремого подразника.

Б. У людини і тварин здатність рецепторів уловлювати сигнали обмежена.

В. Для сприйняття характерна безпосередня дія предметів на органи чуття.

Г. Сприйняття оточуючого частково залежить від культури і досвіду.

Д. При сприйнятті мозок людини діє шляхом послідовної перевірки гіпотез.

Е. Наочність і структурна не належать до властивостей сприйняття.

Є. Цілісність, константність, вибірковість є властивостями сприйняття.

Ж. При тлумаченні елементів сприйняття мозок вибирає найскладніший варіант.

З. Апперцепція – це сприйняття разом із думкою про нього.

Завдання 3. Закінчіть наведені нижче положення:

А. Органи чуття дитини здатні функціонувати з моменту ...

Б. Майже всі наші сприйняття – результат попереднього ...

В. Коли мозок не здатний більше сортувати сигнали, що поступають із зовнішнього світу, це значить, що він знаходиться в стані ...

(21)

21 Г. Сенсорна адаптація полягає в зниженні сприйнятливості рецепторів, щи піддаються подразненню упродовж ...

Д. Вибір інформації, що поступає в мозок з навколишнього середовища, залежить головним чином від ...

Е. Зона, розташована між фізіологічним порогом і порогом сприйняття, називається ...

Завдання 4. Вкажіть, у яких прикладах йдеться про сприйняття. За якими ознаками Ви це встановили?

А. Викладач показує техніку виконання вправи, а студенти спостерігають за ним.

Б. Футболіст веде м’яча івиконуєудар по воротах без зорового контролю за м’ячем.

В. Спринтер, виходячи на старт, уявив, як він зробить ривок зі старту й пройде дистанцію до фінішу.

Г. Студенти виконують завдання біля дошки, а викладач надає рекомендації й оцінює правильність виконання.

Д. Спортсмен вибігає зі старту після пострілу стартового пістолета.

Завдання 5. Дайте відповідь на запитання, розберіть ситуації.

А. Чи пахне троянда, якщо її ніхто не нюхає?

Б. Доведіть, що око орла бачить далі, але око людини бачить більше в предметах, чим око орла.

В. В чому психологічне значення прислів’я «На смак і колір товаришів немає»?

Г. Приведіть декілька висловів типу «крик моди», «зухвалий жовтий колір одягу» та ін. Яка закономірність відчуттів лежить у цих твердженнях?

Д. У разі втрати слуху у людини загострюється зір і діяльність інших аналізаторів.

Про яку закономірність відчуттів говорять дані явища? Дайте пояснення цьому факту.

Е. Відомі випадки, коли сліпонароджені після вдалої операції починали бачити. Чи зможуть вони відразу після операції тільки за допомогою зору визначити, який предмет є кубом, який – кулею, якщо за допомогою дотику вони це уміють робити?

Дайте обґрунтовування відповіді.

(22)

22 Є. На малюнку трьохрічної дитини схематично зображена людина: ніс і вуха відсутні, а виділені рот і язик зображені зовні обличчя, а язик, до того ж – зовні рота. Який недолік дитячого сприйняття виявляється в даному випадку?

Ж. Чому, слухаючи музику, ми сприймаємо не окремі звуки, а мелодію. Вона залишається тією ж самою, якщо її виконує симфонічний, струнний оркестр або один рояль?

З. Чому в зору найширший діапазон адаптації, а в слуху – мінімальний?

Завдання 6. Визначте, які властивості сприймання проявляються в наведених прикладах. Обґрунтуйте відповідь.

А. Незнайома жінка, що перебуває серед чоловіків, зовні не надто відмінних один від одного, буде сприйнята яскравіше, ніж тоді, коли вона буде перебувати в групі жінок.

Б. Слухаючи музику, ми сприймаємо не окремі звуки, а мелодію. Вона залишається тією ж самою, якщо її виконує симфонічний або струнний оркестр чи лише один рояль.

В. Якщо предмет сприймання на деякій відстані прибрати від сприймаючого, то відображення предмета на сітківці зменшиться як у довжину, так і завширшки, тобто зменшиться його площа, а тим часом у сприйнятті образ зберігає в певних межах приблизно ту ж постійну, властиву предметові величину.

Г. Ґете відзначав, що темний предмет здається меншим за світлий, якщо обидва мають однакову величину. При одночасному сприйнятті білого кола на чорному тлі й чорного кола того ж діаметру на білому тлі останнє здається приблизно на 1/5 меншим за перше. Вони будуть здаватися рівними, якщо чорне коло зробити більшим.

Д. Рекламні щити на вулицях спеціально роблять більш барвистими і яскравими.

Е. Людина з рухливим і виразним обличчям та багатою жестикуляцією, котра знаходиться серед людей з бідною мімікою і пантомімікою, справляє більш сильне враження.

Завдання 7. Поясніть закономірності сприйняття, які проявляються у наведених нижче прикладах.

(23)

23 А. Людина несе зв’язку з десяти книг, кожна з яких важить 300 г. Чи помітить вона, що зв’язка стала важчою, якщо підкласти їй брошуру вагою у 80 г?

Б. Літак, «спійманий» променями прожекторів, нерідко втрачає управління і збивається з курсу.

Завдання 8. Спрогнозуйте який тип сприйняття є провідним у Вас (поспостерігайте за своїми реакціями, мовою, помітьте, яка інформація вам найбільше зрозуміла, легше сприймається і т.д.)? Чому Ви так вважаєте?

Завдання 9. Не роздивляючись спеціально, опишіть, як виглядають ваші наручні годинники. Після виконання, уважно роздивіться годинник і виявіть неточності чи забуті вами особливості. Оцініть рівень вашої спостережливості.

Завдання 10. Встановіть, про який із видів сприйняття за основною модальністю йдеться мова в кожному з наведених нижче літературних прикладів.

А. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть. (Т. Шевченко)

Б. Невеличка хата насилу світилася білими стінами через густий рядок верб. Коло хати ріс невеликий старий садочок. Вербовий частокіл до самого берега прийнявся й пустив од себе широке гілля. (І. Нечуй-Левицький «Микола Джеря»)

В. Бурлаки хотіли скупатись, але глянули в воду й побачили, що вода булла густа й смердюча. Дохла риба плавала коло берегів: в ставок випустили маляс і зробили з нього смердюче багно: ставна вода була гнила. (І. Нечуй-Левицький «Микола Джеря»)

Г. Луня знову зиркнула на вчителя. Тепер він їй не здавався горою. Яка там гора. Та це ж звичайнісінький п’яничка, пропахлий горілкою, набурмочений і сердитий. (П.

Чопич «Орли вилітають рано»)

Завдання 11. Встановіть, про який із видів сприйняття за формою існування матерії йдеться мова в кожному з наведених нижче літературних прикладів.

(24)

24 А. До поїзда була ціла вічність. Час тягучився поволі, а думка наступала одна на одну. Для Юрка цей вечір був нескінченним. Здавалося, що пройшли вже години, хоча на дворі ще мне стемніло. (В. Гжицький «Слово честі»)

Б. Вгорі ліс був густіший та ще чорніший. Гори десь щезли. Настала ніч… (М.

Коцюбинський «У грішний світ»)

В. Очікування помочі напружувало нерви, розтягувало без краю час. Почуття дійсності втрачалося, усе приймало незвичайний, казковий характер. Здавалося, що ця довга осіння ніч ніколи не скінчиться… (М. Коцюбинський «Дорогою ціною»)

ТЕМА 2.3. УВАГА Питання та завдання для самоконтролю:

1. Що таке «увага» і в чому полягають її фізіологічні основи?

2. Які Вам відомі психологічні теорії уваги? Яка з них, на вашу думку, є найбільш прийнятною?

3. Який зв’язок уваги з іншими психічними процесами?

4. Яку роль грає увага в поведінці та діяльності людини?

5. Якими способами можна виміряти властивості уваги?

6. Чим відрізняються довільна та післядовільна увага?

7. Чи можна впливати на формування і розвиток властивостей і видів уваги? Якщо так, то яким чином ?

8. Які вікові особливості розвитку уваги?

Завдання для індивідуальної роботи:

1. Опрацюйте методики (тест «Структура інтелекту» Р. Амтхауера, тест «Таблиці Шульте») і проаналізуйте отримані вами результати.

2. Візьміть хрестоматію із загальної психології або інше джерело та на його основі підготуйте конспект на тему «Сучасні теорії розвитку уваги» (не менше трьох джерел).

3. Встановіть найбільш типові порушення уваги та запропонуйте способи їх корекції.

Творчі завдання та проблемні ситуації для самостійної роботи:

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ На основі статистичних даних підприємства по реалізації продукції (табл. 6) побудувати найкращу криву

Розглянемо, як визначити за допомогою універсальної динаміч- ної характеристики, на яких передачах і з якими максимальними

При органолептичній оцінці солоної і маринованої риби звертають увагу на зовнішній вигляд, оброблення, консистенцію, запах, смак, колір м'яса риби, а

Здобувачі повинні знати основні психологічні поняття, що подано у даній темі, чітко розумітися в предметі, методах,

Інженерна сільськогосподарська екологія – науковий напрямок, який розробляє основні принципи практичної діяльності

Значення_якщо_хибність_2)). Необхідно перевіряти відповідність використаних функцій ЕСЛИ і дужок. До 7 функцій ЕСЛИ можуть бути вкладені одна в одну

• самостійно вивозять товар, причому в кількості більш ніж 2 тонни;.. На підприємстві існує відділ збуту, який називають службою торгівлі і до складу якого входить

Методичні рекомендації щодо проходження науково-педагогічної практики (для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

«ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ».. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І

Для перекладу російських дієприкметників на –щ(ий), що описують перебування учасником неперехідної дії, головним засобом є дієслівна

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Моделювання антропогенного забруднення ґрунтів та методи контролю" для магістрів

Розглядання системи автоматичного керування як цілісного об’єкту із урахуванням впливу зовнішнього середовища дозволив на відміну від аналітичного

Методичні рекомендації з самостійної роботи та виконання розрахунково- графічних робіт із навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний

Визначити момент інерції суцільного диска масою m та радіусом R, який обертається відносно осі, що паралельна осі, яка проходить через

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ХІМІЇ ПРИРОДНИХ СПОЛУК

“deluxe” category, with others receiving from five stars to one star or “A’s”. The standard features include private bathrooms, room telephones, recreational facilities and

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Теорія катастроф» (для студентів усіх форм

Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Світлотехнічні установки та системи» (для студентів

«Української мови. Прокоментувати наратив автора/ів словникової статті. Накреслити і прокоментувати таблицю-схему «Зв’язок етнолінгвістики

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Біологія” на тему: «Морфологія та

Для проведення практичних та організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерне обладнання будівель»

Ковцун // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІІ Всеукр. Лібович // Сучасні проблеми розвитку