• No results found

Використання сучасних методів контролю і оцінки на уроках англійської мови

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Використання сучасних методів контролю і оцінки на уроках англійської мови"

Copied!
11
0
0

Повний текст

(1)

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ І ОЦІНКИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Спеціальність «014 Середня освіта (Мова і література (англійська))»

ОС ─ магістр

Виконавець: Колоднянська Д.В.

студентка 2-го курсу,

групи СО МЛ(А)-2 (М) ___________________

(підпис) Науковий керівник:

к. пед. наук, ст.викладач Кончович К.Т.

___________________

Робота допускається до захисту: (підпис) Зав. кафедрою:

д. пед. наук, проф. Теличко Н.В. ___________________

(підпис)

«___» ___________2021 р.

Мукачево – 2021

(2)

ЗМІСТ

ВСТУП ………..4 РОЗДІЛ 1. ТЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ СТАНДАРТИЗОВАНОГО КОНТРО- ЛЮ В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ………..……...8 1.1. Сутність і завдання контролю в навчально-виховній діяльності школи……….8 1.2. Особливості контролю і оцінки при вивченні іноземної мови….16 1.3 Особливості застосування тестового контролю на уроках англійської мови……….………..24 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ СУ- ЧАСНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ І ОЦІНКИ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙ- СЬКОЇ МОВИ...………...33

2.1. Методика складання, рівні та структуризація тестів……….33 2.2. Умови ефективного використання тестової методики при контролі читання учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи………..46

2.3 Принципи відбору змісту тестового матеріалу……….…….54 2.4 Використання автоматизованого контролю знань на уроках англійської мови……….…….56 РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ КОНТ- РОЛЮ І ОЦІНКИ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ…..……..…….60 3.1 Використання різнорівневих завдань як ефективний метод забезпечення диференціації навчання………60 3.2. Розробка тестових завдань для контролю аудіювання в 3-му кла- сі………62 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………..73 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………..…….………….75

(3)

ВСТУП

Система незалежного тестування, яка увійшла у вітчизняну освітню практику з початку XXI століття, стала одним з напрямів модернізації контрольно-оцінюючого процесу, підвищення якості навчання, стандартизації вимог на вході-виході на різних рівнях навчання, забезпечення доступності професійної освіти для найбільш підготованої молоді, оцінки ефективності всієї системи освіти. За останні роки у цьому напрямі в країні були проведені серйозні зміни, особливо на стадії школа-вуз в результаті переходу до єдиного державного екзамену, який забезпечив створення між загальноосвітніми та вищими учбовими закладами сполучної та регулюючої ланки, яка робить усю систему освіти прозорою для суспільства у сфері оцінки результатів навчальної діяльності 19, 4.

Змінені умови навчання потребують від учителя використання більш ефективних прийомів та методів контролю і оцінки знань, умінь та навичок учнів,тому проблема тестового контролю рівня сформованості англомовної компетенції учнів на всіх етапах вивчення іноземної мови є однієї із найактуальніших проблем у методиці навчання іноземній мові.

Більшість дослідників, які працювали над вивченням питань тестування прийшли до висновку, що тестовий контроль є ефективною формою контролю, яка відповідає цілям контролю, вимогам що висуваються до нього, і забезпечує ефективну реалізацію всіх його функцій у процесі навчання іноземної мови. Проблема тестового контролю була досліджена багатьма зарубіжними та вітчизняними науковцями, серед яких можна виділити роботи Володіна М.В., Горчева А.Ю., Ляховицького Н.В., Рабінович Ф.Н., Рапопорт І.А., Фоломкіної С.К.), проте і на сьогодні ця тема залишається актуальною. Проблемою сьогодні є визнання національних сертифікатів, які були б співвідносними і відповідали світовим стандартам.

Однією з причин ускладнень у визначенні аналогів освітніх документів є недосконалість системи контролю та оцінювання в середніх навчальних

(4)

закладах України. Контроль та оцінювання залишилися суб’єктивними, методи їх реалізації – застарілими. Отже, виникає необхідність впровадження системи контролю максимальної об’єктивності та можливості вимірювання оцінки за допомогою якісних та кількісних показників.

В області вивчення різних методів контролю досягнуто значних результатів. Аналіз спеціальної літератури показує, що в методиці навчання іноземних мов робилося багато спроб щодо вирішення проблеми організації контролю і оцінки знань. Так, вченими були визначені зміст і завдання контролю, зокрема тестового, його функції в процесі навчання; створена класифікація контрольних завдань, сформульовані основні вимоги до розробки контрольних завдань, самої процедури адміністрування контролю;

проаналізовані та описані особливості організації контролю різних видів мовленнєвої діяльності, іншомовних мовних навичок та мовленнєвих умінь;

розглянуто специфіку контролю на молодшому, середньому та старшому етапах у середніх та вищих навчальних закладах (В.Л.Банкевич, М.С.Бернштейн, М.Є.Брейгіна, Ж.В.Вітковська, М.І.Володін, В.О.Гордієнко, О.Ю.Горчев, Г.В.Іванова, В.О.Кокота, Н.І.Красюк, О.А.Куніна, Л.В.Лисенко, О.О,Леонт’єв, О.Г.Поляков ,І.А.Рапопорт, В.Л.Рись, М.В.Розенкранц, Р.Сельг, І.Соттер, О.Л.Товма, С.К.Фоломкіна, І.О.Цатурова, М.С.Штульман, Г.Б.Юдис).

Незважаючи на те, що в педагогіці і методиці проведено багато досліджень з проблеми контролю та оцінки знань, умінь та навичок учнів, проблема організації контролю в школі залишається актуальною. Це зумовило загальну спрямованість нашого дослідження.

Об'єкт дослідження - тестовий контроль.

Предметом дослідження - тестовий контроль як одна з форм навчання англійської мови засобами використання різнорівневих завдань.

Мета роботи –детально вивчити принципи проведення тестового контролю рівня сформованості англомовної компетенції учнів на всіх етапах навчання англійської мови, виявити найбільш ефективні підходи до

(5)

тестування учнів загальноосвітньої школи засобами використання різнорівневих завдань, які б сприяли досягненню основної мети навчання .

Мета та предмет дослідження визначають його основні задачі:

1) вивчити психолого-педагогічні особливості формування іншомовної комунікативної компетенції учнів загальноосвітньої школи;

2) проаналізувати особливості застосування тестового контролю на уроках англійської мови на всіх етапах навчання;

3) визначити основні вимоги до тестових завдань з граматики учнів загальноосвітньої школи;

4) запропонувати систему різнорівневих завдань як ефективного методу забезпечення диференційного навчання;

5) розробити тестові завдання для контролю аудіювання та тестові завдання для тематичного контролю.

Теоретична цінність роботи полягає у систематизації теоретичних положень з проблеми тестового контролю рівня сформованості англомовної компетенції учнів ЗОШ.

Практична цінність полягає в застосуванні накопиченого матеріалу на практиці, у роботі з учнями будь-якого віку на всіх рівнях навчання; у визначенні специфіки ефективного використання тестової методики на будь- якому етапі.

Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковано в 2 статтях, із них 1 – у студентському науковому віснику, одна – у міжнародному виданні.

Структура роботи: дана робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків, анотації на англійській мові.

(6)

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Сучасний етап розвитку освіти в нашій країні можна назвати перехідним. Перехід від традиційних форм освіти до пошуку нових, більш ефективних, потребує створення якісно нової моделі системи контролю, яка б дала змогу об’єктивно оцінювати знання, уміння та навички учнів, виключаючи суб’єктивізм.

Контроль та оцінка знань, умінь та навичок учнів є важливим елементом навчально-виховного процесу. При правильній організації він сприяє розвитку пам’яті, мислення та мови учнів, систематизує їхні знання, своєчасно викриває прорахунки навчального процесу та служить їх запобіганню.

Перед учителем стоїть завдання так організувати навчальний процес, що контроль природньо включався в систему навчання як обов’язковий функціональний компонент, який забезпечує його цілеспрямованість та об’єктивність. Використовуючи традиційні форми і методи контролю та оцінки, вчителі повинні знайомитися з досвідом педагогів-новаторів та результатами їх досліджень та експериментів; використовуючи цей досвід, шукати нові ефективні методики контролю. Найбільш ефективною на сьогоднішній день формою контролю є тест. По-перше, він сприяє досягненню оптимальної дії всіх елементів системи навчання завдяки забезпеченню зворотного зв’язку, спрямованого на навчальну діяльність учителя та учнів. По-друге, зворотній зв’язок зумовлює подвійну природу функціонування контролю. Це відображається у здійсненні його в поточній (інтегрованій) та підсумковій (відносно самостійній) формах (Ю.К.

Бабанський, О.П. Старков, Н.Ф. Тализіна, О.Л. Товма).

Проблеми предметних тестів в сучасній шкільній практиці стали досить актуальними. Це пов’язано з потребою в об’єктивних методах перевірки; обумовлюється форсованим введенням в школи комп’ютеризації:

(7)

навчаючі програми для комп’ютерів складаються переважно на тих же принципах, що і предметні тести.

Придатність предметних тестів для діагностики знань крім їх об’єктивності випливає з того, що цей вид контролю дає можливість скласти питання в об’ємі всього предметного курсу, до того ж результати їх можна добре порівнювати між собою. Все це одночасно дозволяє встановити діапазон індивідуальних відмінностей учнів. Деякі сторони знань, умінь та навичок предметний тест діагностувати все ж таки не може, наприклад вміння виражати свої думки в усній формі, а також глибину знань в області даної теми; обмежені також можливості перевірки попередніх знань.

Та все ж тестовий контроль спрощує перевірку робіт учителем і дає змогу організувати рубіжний та підсумковий контроль, активізувати діяльність учнів шляхом охоплення контролем більшої кількості школярів, перевірити знання великого за об’ємом матеріалу за невеликий проміжок часу.

(8)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки обучения школьников: Экспериментальное педагогическое исследование. – М.: Педагогика, 1984. – 296 с.

2. Андрощук А.О. Рейтингова технологія оцінки знань в навчально- виховному закладі // Педагогіка і психологія – 1996. – №3. – С.86-96

3. Близнюк С.Л. Роль оцінки в удосконаленні знань, умінь і навичок учнів. – К.: т-во “Знання”, 1983

4. Богданова Г.А. Тематический зачёт как одна из форм ориентации учебного процесса на конечный результат // Русский язык в школе. – 1994. –

№6. – С.35-38

5. Брейгина М.Е. О контроле базового уровня обученности.

//Иностранные языки в школе. - №2 - 1991. – С. 11 – 18.

6.Володин М.В. Методика составления тестов. // Иностранные язики в школе. –1972.–№1. – С. 4-18

7. Глуханюк Д. Як об’єктивно оцінити знання учнів (з досвіду впровадження залікової системи) // Педагогіка толерантності. – 1997. – №1-2.

– С.86-90

8. Горчев А.Ю. Методика тестового контроля навыков устной речи. //

Иностранные язики в школе. –1976.–№6.–С. 7 – 11.

9. Делікатний К.Г. Оцінка знань як органічна частина процесу навчання // Радянська школа. – 1989. – №5.– С.44-50

10. Денисенко М.В. Тестовий контроль рівня сфіормованності навичок і вмінь читання англійською мовою в учнів початкових класів. // Іноземні мови. - №1.–2003.–С. 33 – 39.

11. Колобова Е.В. Использование зачётной системы для контроля и оценки знаний учащихся // Математика в школе. –1991. –№3. –С.25-27

(9)

12. Ланевська Л.П. Тестовий контроль у 6 класі. // Англійська мова та література. - №7. – 2005. – С. 1 – 8.

13. Лисенко Л.В. Модульне навчання і рейтингова система оцінювання знань учнів // Початкова школа. –1995. –№3. –С.27-29

14. Ляховицкий Н.В. Новый подход к проблеме контроля при изучении иностранных языков. // Иностранные языки в школе. –1978.– №6. – С. 18 – 21.

15. Методика викладання іноземних мов /Під ред. Ніколаєвої С.Ю. – К.:

ЛЕНВІТ, 1996.– 111 с.

16. Методика навчання іноземної мови у середніх навчальних закладах.

– К., 1999. – 327 с.

17. Методика обучения иностранным языкам в начальной и общеобразовательной школе. – Ротов Н/Д, 2004 . – 314 с.

18. Миролюбов А.А. Приблизительные нормы оценивания успевания овладения иностранным языком // ИЯШ. – 1997. – №4.– С. 2-5

19. Мороз В. Рейтингова система оцінювання знань учнів // Освітянин.

– 1996. – №4. – С.20

20. Ніколаєва С.Ю., Петращук О.П. Тестовий контроль лексичних навичок аудіювання (англійська мова). – К.: ЛЕНВІТ, 1997. – 91c.

21. Ніколаєва С.Ю., Метоьлкина О.Б. Тестовий контроль читання (англійська мова). – К.: ЛЕНВІТ, 1997. – 88 c.

22. Петращук О.П. Організація та забезпечення процесу навчаннч (англійська мова). – К.: ЛЕНВІТ, 1997. – С.64-68

23. Петращук О.П., Петренко О.П. Поточний тестовий контроль у навчанні інезомній мові //Іноземні мови. – 1995. –№ 3-4. – С.16-19

24. Поломкина С.К. Тестирование в обучении иностранному языку. //

Иностранные языки в школе - №2 - 1986. – С. 5 – 9.

(10)

25. Поляков О.Г. О некоторых проблемах использования тестов как одного из средств контроля обученности в школьников по иностранному языку // ИЯШ. – 1994. – №2. – С.15-21

26. Поляков О.Г., Бим И.Л. Рекомендации по подготовке и использованию итогового теста за базовый курс обучения иностранному языку // ИЯШ. – 1996. – №3. – С.2-5

27. Прокопенко Л.І., Тевлін Т.Л. Стобальна система оцінка знань старшокласників // Рідна школа. – 1992. – №9. – С.67-69

28. Рабинович Ф.М. Контроль на уроке иностранного языка.//

Иностранные языки в школе - №1. – 1987. – С. 2 – 8.

29. Рапопорт И.А. Прагматические тесты: сущность, специфика, перспектива. // Иностранные языки в школе - №2 - 1985. – С. 18 – 24.

30. Рапопорт И.А., Сельг Р., Соттер И. Тесты в обучении иностранным языкам в средней школе. – Таллин, 1987. – 249 с.

31. Розенкранц Н.В. Использование тестовой методики при обучении чтению текста в разных функциональных стилях в старших классах // ИЯШ.

– 1996. – №2. – С.5-8

32. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. - М., 1991. – 285 с.

33. Симкин В.М. Осторожно: тест // ИЯШ. – 1996. – №5. – С.10-14 34. Симкин В.П. Осторожно: тест. // Иностранные языки в школе - №5 - 1996. – С. 13 – 19.

(11)

89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 тел./факс +380-3131-21109

Веб-сайт університету: www.msu.edu.ua E-mail: [email protected], [email protected]

Веб-сайт Інституційного репозитарію Наукової бібліотеки МДУ: http://dspace.msu.edu.ua:8080

Веб-сайт Наукової бібліотеки МДУ: http://msu.edu.ua/library/

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

На початку ХХ століття на Закарпатті діяв єдиний професійний педагогічний заклад, який здійснював підготовку вчителів для народних

Предметом дослідження є особливості реалізації принципу унаочнення та використання різних видів наочності в навчанні англійської мови на

Мета статті — визначити переваги певних навчальних платформ, програм та е-ресурсів для вивчення та викладання іноземної мови у навчанні

Учасниками конференції обговорено актуальні тенденції розвитку освітньо-культурного простору, психолого-педагогічні аспекти формування

Мета роботи полягає у дослідженні проблеми використання проблемних ситуацій на уроках англійської мови в школі та з’ясування

Актуальність теми даної роботи зумовлена сучасною тенденцією системи освіти до особистісно - орієнтованого підходу до навчання, предтечею чого є

На сучасному етапі розвитку економіки однією з важливих проблем є пошук напрямів ефективнішого використання наявних у аграрному підприємстві ресурсів

«Практикум з англійської мови професійного спрямування» призначений для студентів 5-6 курсів медичного університету, які продовжують вивчення англійської

Посібник містить теоретичний матеріал, який коротко описує сучасні вимоги до процесу викладання іноземних мов та

Звернено увагу на необхідність застосування на заняттях інноваційних методичних прийомів, спрямованих на стимуляцію зацікавленості учасників

− перекласти текст за фахом з англійської на українську мову;.. − перекласти суспільно-політичний

Виходячи з вищезазначеного мета даної статті по лягає у визначенні ролі альтернативних технологій бюд жетного забезпечення, на

За результатами аналізу шкільного підручника з англійської мови було зроблено висновок про його відповідність чинній програмі з англійської мови

Найефективніші інтерактивні методи навчання, які використовуються для формування комунікативної компетентності у молодших школярів на уроках

Невелика кількість лексично асимільованих запозичень італійського походження у складі англійської мови пояснюється, з одного боку, тим, що

У другому розділі «Особливості системи вищої педагогічної освіти Ізраїлю на початку XXI століття» визначено методологічні засади вивчення історії, теорії

У статті розглядаються особливості застосування технологій SMART Board на уроках англійської мови в початковій школі, виокремлені властивості

Запитання і завдання для бесіди з дітьми за коміксом на уроках української мови та літературного читання?.

У статті розкривається сутність кейс-методу, його класифікація та практичне вико - ристання в процесі викладання англійської мови

Таким чином, управління готівковими грошовими потоками в сучасних умовах є одним з актуальних напрямків діяльності фі- нансового менеджера банку,

Тому актуальність роботи зумовлена спрямованістю сучасних досліджень в сфері методики навчання учнів, багатосторонністю використання Інтернет-

В програмах середніх загальноосвітніх закладів з іноземних мов писемне мовлення, письмо (в широкому значенні цього терміну) визнається

Встановлено, що додавання на початку процесу культивування 0,05 % пересмаженої соняшникової олії у середовище з мелясою (2 %) і використання