• No results found

Строк подання студентом роботи 14 травня 2021 р

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Строк подання студентом роботи 14 травня 2021 р"

Copied!
104
0
0

Повний текст

(1)

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Факультет економічних наук

Кафедра маркетингу та управління бізнесом

Кваліфікаційна робота

освітній ступінь – бакалавр

на тему: «УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА»

Виконала: студентка 4-го року навчання,

Спеціальності 073 Менеджмент

Ковтун Діана Тарасівна Керівник Сербенівська А.Ю.

к.е.н., старший викладач Рецензент Бєлялов Т.Е.

(прізвище та ініціали)

Кваліфікаційна робота захищена з оцінкою ______________________

Секретар ЕК Ісаєнко А.М.

«____» ________________ 2021 р.

(2)

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Факультет економічних наук

Кафедра маркетингу та управління бізнесом Освітній ступінь бакалавр

Спеціальність 073 Менеджмент

(код і назва)

Освітня програма Менеджмент

(назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри __________________

_______________________________

“____” _________________20___року

З А В Д А Н Н Я

ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТУ Ковтун Діани Тарасівни

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи: «Управління ефективністю підприємства»

керівник роботи: к.е.н., старший викладач Сербенівська Аліна Юріївна

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від «02» березня 2021 року № 95

2. Строк подання студентом роботи 14 травня 2021 р.

3. План роботи: вивчити економічну сутність поняття «ефективність», його класифікацію, його ключові складові, суть та роль у функціонуванні підприємства, особливості використання поняття для компаній різних сфер діяльності; дослідити методи та способи оцінки економічної ефективності роботи підприємства та визначити основні показники ефективності, проаналізувати основні бізнес-процеси, що впливають на ефективність діяльності компанії; визначити фактори, шляхи підвищення ефективності роботи підприємства, описати алгоритм процесу підвищення ефективності;

охарактеризувати організаційно-економічну діяльність ПрАТ «Київстар», дослідити позиції компанії на українському ринку, провести фінансовий аналіз основних показників ефективності; обґрунтувати необхідність впровадження нової маркетингової стратегії з урахуванням результатів дослідження; надати основні рекомендації та пропозиції щодо посилення конкурентних позицій на ринку, вдосконалення існуючої маркетингової стратегії та роботи з мінімізації слабких сторін компанії, доцільності впровадження нових рішень та ідей;

обґрунтувати економічну ефективність запропонованих заходів.

(3)
(4)

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти підвищення ефективності діяльності підприємства

1.1. Сутність та значення економічної ефективності

підприємства 6

1.2. Оцінка економічної ефективності роботи

підприємства 15

1.3. Фактори підвищення ефективності роботи

підприємства 23

Висновки до розділу 1 31

РОЗДІЛ ІІ. Аналітична оцінка ефективності діяльності підприємства на прикладі компанії «Київстар»

2.1. Загальна економічна характеристика роботи

підприємства на прикладі компанії «Київстар» 32 2.2. Аналіз ефективності використання ресурсів на

прикладі компанії «Київстар» 43

Висновки до розділу 2 70

РОЗДІЛ ІІІ. Управління ефективністю діяльності компанії «Київстар»

3.1. Обґрунтування ефективних напрямів діяльності

підприємства на прикладі компанії «Київстар» 72 3.2. Вплив запропонованих заходів на показники роботи

підприємства на прикладі компанії «Київстар» 79

Висновки до розділу 3 83

ВИСНОВКИ 84

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 86

ДОДАТКИ 93

(5)

ВСТУП

Світ перебуває у постійному русі. Він не стоїть на місці і щодня потребує змін та безперервного розвитку. Те, що здавалося звичним навіть декілька років тому, сьогодні може як набути так і втратити актуальність. Беззаперечним фактом є те, що фундаментом успіху та процвітання будь-якої фірми, корпорації, підприємства, стартапу чи ідеї є правильно розроблена та чітка система управління ефективністю, організація якої є найважливішим завданням для менеджменту компанії. Сьогодні кожен керівник та працівник компанії має максимально використовувати свої знання, навички та уміння для підвищення ефективності діяльності фірми незалежно від сфери її діяльності, адже люди та їх можливості - це рушійна сила організації. Саме через це все більше уваги та вивченню підлягають процеси, що керують, налагоджують та максимально вдосконалюють управління ефективністю підприємства, адже від цього залежить процвітання, безперервність роботи підприємства, а як наслідок його прибутковість та позиція на ринку серед конкурентів.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що поняття «управління ефективністю підприємства» є однією з тем, яка ніколи не втратить своєї актуальності, адже саме від ефективності діяльності компанії та правильно проведеного управління залежить її функціонування, розвиток та подальше зростання. Сучасні умови XXI щодня диктують нові правила. Постійна невизначеність, спричинена Covid-19, зростаюча конкуренція, нестабільна політична та економічна ситуація у багатьох державах, є сьогодні справжнім викликом для кожної компанії, незалежно від сфери та специфіки її діяльності.

Тому управління ефективністю підприємства напряму залежить від вміння пристосовуватися, адаптуватися, бути гнучким, вміти знаходити вихід та раціональне рішення у будь-якій ситуації. Ефективність підприємства напряму впливає на досягнення найголовніших цілей організації, першочергового, на отримання та підвищення прибутку. Беззаперечним фактом є те, що саме від

(6)

як з великим досвідом на ринку, так і для молодого стартапу, незалежно від сфери їх діяльності. Саме на цій засаді ґрунтується безперервність, надійність та сила підприємства.

Специфіка поняття «управління ефективністю підприємства» є основою дослідження не тільки для вітчизняних та зарубіжних вчених. Новаторством цих досліджень є те, що цим питанням займаються також і підприємці, власники компанії, які прагнуть закріпити позиції власної фірми, посилити свій вплив на ринку і, звичайно, збільшити прибутковість та доходи.

Теоретичні засади управління ефективністю підприємства є основою багатьох робіт. Зокрема можна виділити наступних відомих іноземних вчених, які зробили величезний внесок у дослідження цього питання: Пітер Друкер, М.

Армстронг, А. Барон, Р. Каплан, С. Хетфілд, Е. Ніль, Е.Холсворд. Серед українських та російських науковців, які займаються проблематикою управління ефективністю підприємства можна виділити наступних: Смєхов Б.М., Тадика І.Б., Данюк В.М., Куденко Г.Е., які у своїх працях детально описують процес управління ефективністю підприємства, розглядають проблеми, які при цьому виникають в сучасних економічних умовах. Проте, наразі, не усі деталі управління ефективністю підприємства є достатньо вивченими, саме через багатогранність різноманітних факторів впливу та глибинністю кожного елементу, що пов’язаний саме з цією темою.

Метою роботи є вивчення теоретико-методичних основ та практичних розробок щодо управління ефективністю діяльності підприємства.

Відповідно до поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

- визначити ключові поняття управління ефективністю підприємства;

- дослідити головні важелі в управлінні ефективністю підприємства;

- оцінити ефективність діяльності підприємств;

- проаналізувати діяльність компанії «Київстар»;

- провести аналітичну оцінку ефективності управління компанією

«Київстар»;

(7)

- дослідити сучасні світові інструменти, методи та методології управління ефективністю підприємства;

- обґрунтувати заходи та проблеми щодо вдосконалення управління ефективністю в компанії «Київстар»;

- надати рекомендації щодо вдосконалення та підвищення управління ефективністю діяльності підприємства в компанії «Київстар».

Об’єктом дослідження є процес управління ефективністю підприємства на прикладі компанії «Київстар».

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів управління ефективністю підприємства.

Теоретико-інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативні акти України, матеріали монографій, періодичних видань, збірки наукових статей та тез доповідей, Інтернет-ресурси, інформаційні й статистичні дані компанії «Київстар».

Методи дослідження. Основою для дослідження стали теоретичні положення управління ефективністю підприємства. Щоб досягти поставленої мети у роботі були використані матеріали з наукових посібників, підручники, праці вітчизняних та зарубіжних експертів, статті, публікації, фінансові звіти, результати діяльності компаній та доступна інформація.

Структура кваліфікаційної роботи складається зі вступу, основної частини: з трьох основних розділів, до кожного з яких є підсумок, що узагальнює інформацію, надану в основних розділах, та головний висновок після детального дослідження теми, список використаної літератури, додатки у вигляді фінансових результатів та звітність компанії «Київстар». Робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновків, списку використаних джерел, містить 98 сторінок, 7 рисунків, 32 таблиці, 12 формул та 6 додатків.

(8)

РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти підвищення ефективності діяльності підприємства

1.1. Сутність та значення економічної ефективності підприємства Управління ефективністю підприємства є однією з головних задач, яку ставить перед собою керівник для досягнення успіху в компанії. Питання управління ефективністю було і завжди залишатиметься актуальним саме через те, що воно охоплює не лише теоретичні підходи, а також знаходить свій прояв на практиці у справжньому житті. Дослідження економічної ефективності – це не просто тема наукових робіт вчених, це те, з чим кожного дня зустрічаються як досвідчені, великі, так і молоді компанії.

Беззаперечним фактом є те, що для характеристики такого поняття як

«управління ефективністю підприємства», важко підібрати одне визначення, яке буде охоплювати усі найважливіші елементи. Спричинено це тим, що управління ефективністю – це багатогранне поняття, яке проявляється та є невід’ємною складовою майже усіх процесів, які відбуваються в компанії. Також воно включає у себе дуже багато нюансів, які визначають діяльність підприємства.

Кожен нюанс, який входить до визначення «управління ефективністю», необхідно детально аналізувати, адже саме поняття «ефективність» є залежним від того, до якого явища, процесу чи предмету його застосовують.

Як було сказано раніше, багато зарубіжних та іноземних вчених досліджували поняття ефективності у різних галузях та сферах. Слід зазначити, що кожна людина трактує отриману чи досліджувану інформацію по різному, ґрунтуючись на власному досвіді та набутих знаннях. Саме тому, одного і єдиного визначення для поняття «ефективність» не можна виділити, адже галузі, до яких можна застосувати це визначення стосується кожної сфери діяльності, до якої залучена людина.

До одних з перших робіт у цій області варто віднести праці та дослідження Г. Емерсона. У книзі «Управління – це наука та мистецтво» [1], Г. Емерсон зазначає, що «головною турботою управлінця має бути ефективність» [1, с.117].

Г. Емерсон присвятив багато праць дослідженню та визначенню поняття

(9)

«ефективності». Зокрема цій темі присвячена ціла книга «Дванадцять принципів ефективності» [2], де автор на різноманітних історичних та практичних прикладах показує виникнення та розвиток поняття «ефективного управління»

для підприємств різних сфер та галузей. Саме у цій книзі Г. Емерсон обґрунтував 12 принципів – послідовних кроків та постулатів, яких має дотримуватися керівництво фірми для підвищення ефективності роботи компанії.

Поняття «ефективності» є доволі багатогранним, через те, що його можна застосовувати майже у всіх сферах діяльності людини. Говорячи про

«ефективність», неможливо не звернутися до праць та досліджень таких відомих представників праксеології як: Тадеуш Котарбинський, Ян Зеленевський, Євген Слуцький, які визначать праксеологію «як науку про теорію ефективної організації діяльності» [3]. Робота польського вченого Тадеуша Котарбинського

«Теорія про хорошу роботу» [4] є фундаментальною у сфері управління організацією саме через те, що вона присвячена дослідженню праксеології та праксеологічних аспектів в організації або як її називає автор «загальна теорія ефективної («справної») організації діяльності» [4, с. 20]. З його точки зору праксеологія – це наука «вироблення директив для організації гарної роботи, вироблення правил діяльності» [4, с. 8]. У монографії Котарбинський показує, що термін «ефективність» виступає нарівні зі «справністю» - злагодженим процесом, який забезпечує безперервну діяльність підприємства. Одним з головних завдань праксеології він виділяє «вироблення системи загально технічних рекомендацій і застережень, виключаючи вивчення динаміки прогресу людини» [4, с. 28]. Також він говорить про те, що «продуктивність і економічність - це вже відомі категорії праксеологічних оцінок, оцінок з точки зору ефективності дії» [4, с. 32]. Доцільно також зауважити, що автор визначає

«ефективність дії, як хребет праксеології» [4, с. 127]. Таким чином, можна зробити певний висновок про те, що за Тадеушем Котарбинським, «ефективність роботи» - це «комплекс директив, що природно групуються навколо понять економізації, препарації (підготовки), інструменталізації (більш активної участі

(10)

У праці «Організація трудових колективів. Введення в теорію організації і управління» [5] праксеолог Ян Зеленевський визначає термін «ефективність» як

«співвідношення сумарної цінності фактичних результатів діяльності до очікуваної сумарної цінності відповідних цілей» [5, c. 123]. Євген Слуцький у статті «Етюд до проблеми будування формально-праксеологічних засад економіки» (1926 рік), співвідносить праксеологічні та економічні поняття [1, с.

30] і прирівнює «ефективність» до «результативності» [7, с. 53].

Таким чином, з точки зору праксеологічних досліджень, можемо зробити наступні висновки щодо визначення поняття «ефективності» (таблиця 1).

Таблиця 1.1 Визначення поняття «ефективність» з точки зору праксеологічних

досліджень

Дослідник (автор) Визначення

Тадеуш

Котарбинський Ефективність роботи - це «комплекс директив, що природно групуються навколо понять економізації, препарації (підготовки), інструменталізації і організації» [4, с. 127].

Ян Зеленевський Ефективність – це «співвідношення сумарної цінності фактичних результатів діяльності до очікуваної сумарної цінності відповідних цілей» [5, c. 123]

Євген Слуцький Ефективність – це співвідношення праксеологічних та економічних понять [1, с. 30], рівність понять «ефективність» та

«результативності» [7, с. 53].

Джерело: таблицю складено на основі статей та праць [1; 4; 5; 7]

Таким чином, праці відомих науковців-праксеологів дають первинне розуміння того, що поняття «ефективність» можна віднести до будь-якої сфери діяльності людини, а особливо до сфери управління ефективністю підприємства.

Для ще більш глибшого розуміння трактування поняття «ефективність», варто звернутися до праць інших вчених та дослідників.

Основоположник англійської школи політекономії Д. Рікардо [8, с. 21] у своїй найвідомішій праці «Основи політичної економії та оподаткування» (1817) [9] вперше описав поняття «ефективності» як «співвідношення результату до визначеного виду витрат» [9; 6, с. 6;], після чого ефективність стала економічною категорією [6, с. 6;].

(11)

Через багатогранність самого терміну, виникли різні підходи до вивчення цього поняття, тому систематизація отриманих результатів дає можливість розібратися у багатоаспектності визначення.

Автори різних статей та досліджень пропонують безліч підходів та способів групування як авторів, так і трактованих ними визначень поняття

«ефективність».

Перерва К. Г. у статті «Ефективність як економічна категорія» [10], пропонує наступне групування визначення «ефективності»:

1. Ефективність, як відношення «витрати-результат».

2. Ефективність, як досягнення максимального ефекту при мінімальних затратах ресурсів.

3. Ефективність, як результативність діяльності [10, с. 139].

Представники класичної теорії економіки Макконнелл та Брю у своїй праці

«Економікс: принципи, проблеми і політика» [11] визначають, що «економічна ефективність досягається коли будь-які необхідні товари і послуги виробляються з найменшими витратами» [11]. Таким чином, вони дотримуються визначення ефективності як відношення витрати до результату.

Райзберг та Лозовський – автори «Словника сучасних економічних термінів» [12] дають наступне визначення: «Економічна ефективність» - результативність економічної діяльності, економічних програм і заходів, яка характеризується відношенням отриманого економічного ефекту, результату до витрат факторів, що зумовив отримання цього результату [12, с. 438].

З цього ж словника доцільно звернутися до визначення наступної категорії, а саме «економічного ефекту».

«Економічний ефект - корисний результат економічної діяльності, що вимірюється як різниця між грошовим доходом від діяльності та грошовими втратами на її здійснення» [12, с. 441].

У наступній редакції «Сучасного економічного словника» [13], до якого долучилася Стародубцева Є. Б., вчені розкривають «ефективність» як

(12)

характеризується відношенням отриманого економічного ефекту, результату до витрат факторів, ресурсів, який зумовив отримання цього результату; досягнення найбільшого обсягу виробництва із застосуванням наявної обмеженої кількості ресурсів або забезпечення заданого випуску при мінімальних витратах» [13].

Мочерний С. Т. дає наступне визначення: «ефективність – здатність приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат» [14].

Проаналізувавши три групи визначень, можна об’єднати авторів, які притримуються однієї думки щодо характеристики поняття «ефективність».

Таблиця 1.2 Визначення поняття «ефективність»

Група визначення Автор Трактування

Ефективність, як досягнення максимального

ефекту при мінімальних затратах ресурсів

Макконнелл К. Р., С. Л. Брю

«Економічна ефективність досягається коли будь-які необхідні товари і послуги виробляються з найменшими витратами» [11]

Р. Квентин Графтон, Дейл Сквірес, Кевін Дж. Фокс

«Економічна ефективність – це здатність фірми виробляти певну кількість продукції за мінімальними витратами завдяки як технічній ефективності, так і ефективному розподілу ресурсів» [15].

Ефективність, як відношення

«витрати-результат»

Б. А. Райзберг, Л. Ш.

Лозовський, Є. Б.

Стародубцева

«Ефективність» -«результативність економічної діяльності, економічних програм і заходів, що характеризується відношенням отриманого економічного ефекту, результату до витрат факторів, ресурсів, який зумовив отримання цього результату; досягнення найбільшого обсягу виробництва із застосуванням наявної обмеженої кількості ресурсів або забезпечення заданого випуску при мінімальних витратах» [12; 13].

Андрійчук В. Г.

«Ефективність – це результативність певного процесу, дії, яка вимірюється співвідношенням між результатом і витратами (ресурсами), що його зумовили» [17].

(13)

Продовження таблиці 1.2

Ефективність, як результативність

діяльності

Мочерний С. Т.

«Ефективність – здатність приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат» [14].

Говорушко Т. А.

«Ефективність як економічна категорія є узагальнюючим теоретичним виразом і мисленою формою виробничих відносин у тісній взаємодії з продуктивними силами та їх розвитком і відображає певні сторони елемента, явища чи процесу та в сукупності характеризує економічний лад у цілому» [16, с. 10].

Петрович Й.М., Прокопишиш- Рашкевич Л.М.

«Економічна ефективність це вид ефективності, що характеризує результативність діяльності економічних систем (підприємств, територій, національної економіки)» [18].

Ефективність, як результативність

діяльності І. Павленко

«Ефективність - комплексна оцінка кінцевих результатів використання трудових, матеріальних, інформаційних та фінансових ресурсів підприємства у виробництві товарів та наданні послуг за певний термін» [10].

Джерело: таблицю систематизовано на підставі джерел [11; 15; 12; 13; 14;

16, с. 10; 18; 10].

Таким чином, можна зробити висновок, що поняття «ефективність» окрім своєї багатогранності, пройшло доволі довгий шлях еволюції, адже різні вчені розширювали та деталізували його зміст та сутність. Проте й досі немає єдиного підходу до трактування, яке охоплювало кожен аспект, проте усе частіше зустрічаються визначення, які об’єднують у собі різні категорії для більшого розуміння та тлумачення цього поняття. Усі існуючі визначення мають зміст і є правильними, оскільки пов’язані безпосередньо з діяльністю людини, саме тому категорії «ефективності» часто надають соціальний характер.

У сучасній науковій літературі існує багато визначень економічної ефективності підприємства. І беззаперечним фактом є висновок Перерви К. Г., який зазначає наступне: «успішність кожної компанії досягається за рахунок підвищення її економічної ефективності, результативності, продуктивності» [10, с. 139]. Саме тому необхідно розглянути поняття «економічної ефективності підприємства».

(14)

Для кращого сприйняття, згрупуємо поняття у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 Трактування поняття «економічна ефективність підприємства»

Автор Визначення

Падерін І.Д.

«Сутність економічної ефективності підприємства полягає в економії всіх питомих витрат на виробництво продукції, що визначає його дохідність»

[19, с.90].

Макміллан Р.

«Економічна ефективність – це виробництво найкращої або оптимальної комбінації продукції на основі використання найбільш ефективної комбінації ресурсів. Під оптимальною комбінацією продукції, зазвичай, розуміють таку їх комбінацію, яка була б обрана індивідуальними споживачами на досконалому ринку в залежності від ціни. А оптимальною комбінацією ресурсів буде така, яка дасть змогу виробляти продукцію з мінімальними альтернативними витратами» [11].

Руснак П. П

«Ефективність виробництва є складною узагальнюючою економічною категорією, в якій відображається дія об'єктивних економічних законів і висвітлюється одна з найважливіших сторін суспільного виробництва – результативність» [20].

Долан Е Дж., Ліндсей Д.

«Ефективність у виробництві – це ситуація, за якої при наявному рівні знань і даній кількості виробничих ресурсів, неможливо виробити більшу кількість одного товару, не жертвуючи при цьому можливістю виготовити деяку кількість іншого товару» [21].

Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б.

«Ефективність виробництва» - це комплексне відображення кінцевих результатів використання робочої сили (працівників) і засобів виробництва за певний проміжок часу [24, с.233].

Джерело: таблицю складено на підставі джерел [19, с.90; 11; 20; 21; 24, с.233].

Проаналізувавши також наступну інформацію з наукового посібника, Білика М. Д., Павловської О.В., Притуляка Н. М. з фінансового аналізу [22], економічну сутність «ефективності» можна охарактеризувати так:

• якісний результат певної діяльності, що характеризує її продуктивність;

• результат ефективного та раціонального використання всіх видів ресурсів;

• співвідношення конкретного кінцевого результату до витрат, що забезпечили його отримання [22].

Ще одна група вчених, а саме Е. Нілі, К. Адамс та М. Кеннерлі, у праці

«Призма ефективності» [23], розглядають поняття «ефективності діяльності

(15)

підприємства» з п’яти взаємопов’язаних перспектив [23], які можна згрупувати у таблицю 1.4, що підсумовує інформацію з дослідження цих авторів:

Таблиця 1.4 Ефективність діяльності підприємства за Е. Нілі, К. Адамсом, М.

Кеннерлі [23]

Точка зору Трактування

1 Задоволення потреб

зацікавлених сторін Визначаються основні учасники програми / проєкту, їх потреби

2 Вклад зацікавлених сторін

На взаємовигідній основі визначаються потреби підприємства від зацікавлених сторін

3 Інноваційні стратегії

Визначаються напрямки розробок інноваційних стратегій, щоб задовольнити побажання й потреби зацікавлених сторін, з урахуванням власних інтересів

4 Процеси Налагодження бізнес-процесів для реалізації стратегій 5 Можливості Визначаються необхідні можливості (потужності) для

управління бізнес-процесами

Джерело: таблицю складено на основі праці Е. Нілі, К. Адамсом, М.

Кеннерлі [23]

З таблиці 4 бачимо, що ефективність діяльності будь-якої компанії можна представити як взаємопов’язану систему, де кожен елемент впливає на діяльність та безперервність як внутрішніх, так і зовнішніх процесів. Підтвердженням цього є висновок, який робить у своїй статті «Теоретична сутність понять економічна ефективність та економічна діяльність» [25] Чучук Ю.В.: «Економічна ефективність діяльності підприємства є різновидом економічної ефективності, яка відображає ступінь використання ресурсів і засобів, які знаходяться у розпорядженні підприємства» [25].

Беззаперечним фактом є те, що успіх будь-якого підприємства тримається не лише на досягненні ефективності. Важливим елементом є підтримка ефективної економічної діяльності компанії та розробка стратегій її вдосконалення. Саме тому повернемося до вже згаданої вище праці Г. Емерсона та зазначимо 12 принципів ефективності, на які він робить акцент у своїй книзі

«12 принципів ефективності» [2], узагальнивши їх у таблиці 1.5.

(16)

Таблиця 1.5 12 принципів ефективності за Г. Емерсоном [2]

Принцип Тлумачення

1 Точно поставлені цілі (ідеали)

Кожен керівник та усі його підлеглі на кожному рівні управління мають працювати заради досягнення конкретно визначених цілей організації

2 Здоровий глузд Аналіз кожного нового процесу проводиться з позиції здорового глузду та з урахуванням можливих перспектив 3 Компетентна консультація

Необхідність спеціальних знань та компетентних порад у питаннях, що пов’язані з виробництвом та управлінням (приймається колегіально)

4 Дисципліна Підпорядкування всіх членів колективу встановленим правилам і нормам розпорядку.

5 Справедливе ставлення до персоналу

Нормалізована оцінка діяльності кожного працівника, яка будується на засадах неупередженості, справедливості та довіри

6

Швидкий, надійний, точний, повний і постійний

облік

Забезпечення керівника необхідними відомостями, вчасність та повнота отриманої інформації

7 Диспетчеризація Оперативне управління діяльністю в колективі компанії 8 Норма і розклад Точне вимірювання недоліків організації, вчасне їх

виявлення та мінімізація спричинених ними втрат

9 Нормалізація умов Забезпечення поєднання такої комбінації часу, умов та собівартості, за яких досягаються найкращі результати 10 Нормування операцій Встановлення норм часу та послідовності виконання

певних дій / операцій 11 Прописані стандартні

інструкції

Чітке закріплення всіх правил виконання робіт та завдань (сучасна інтерпретація – посадова інструкція) 12 Винагорода за

продуктивність

Мотивація та стимулювання працівників, заохочення та підтримка їхньої продуктивності

Джерело: таблицю побудовано після аналізу книги Г. Емерсона «12 принципів ефективності» [2].

Принципи, які зазначає Г. Емерсон [2], є основоположними для успішної діяльності будь-якої організації. Саме тому їх по праву можна вважати необхідними для досягнення економічної ефективності підприємства.

Досліджуючи суть та значення економічної ефективності підприємства та проаналізувавши усю інформацію вище можна зробити висновок, що на сьогодні існує дуже багато підходів до тлумачення поняття «економічна ефективність підприємства». Усі вони мають зміст, адже, як було згадано раніше, поняття

«ефективність» є універсальним та багатогранним, тобто його можна застосовувати в усіх сферах, що пов’язані з діяльністю людини. Працівники – це рушійна сила організації, тому термін «ефективність» широко застосовується в

(17)

управлінні діяльністю підприємства. Для досягнення економічної ефективності, кожна компанія, її керівництво та кожен працівник має докладати титанічних зусиль, адже успіх організації та її подальше існування – це результат ефективної роботи.

1.2. Оцінка економічної ефективності роботи підприємства

У попередньому пункті першого розділу було розглянуте питання сутності економічної ефективності та її значення для роботи підприємства. Проте виникає наступне логічне питання про те, яким чином можна оцінити економічну ефективність роботи компанії.

Проблема оцінки економічної ефективності є дуже актуальною для будь- якого підприємства через ряд очевидних причин. Від вибору методів оцінки залежить подальший рух компанії, що впливає на розробку стратегії, інструменти, які необхідно використовувати для досягнення цілей і як наслідок - результат діяльності усього підприємства. Дослідженню цього питання також присвячена велика кількість наукових робіт та праць.

Виходячи з загального поняття, трактування та сутність якого були досліджені у попередньому пункті розділу І, Габор С. С. у праці «Ефективність як економічна категорія» визначає, що «економічна ефективність – це економічна категорія, що відображає співвідношення між одержаними результатами і витраченими на їх досягнення ресурсами. Це категорія, яка характеризує продуктивність будь-яких затрат, комплексне відображення кінцевих результатів використання засобів виробництва і трудових ресурсів»

[26, с. 16].

Беззаперечним фактом є те, що оцінка економічної ефективності підприємства залежить від багатьох різноманітних факторів, адже проводити аналіз, як відбуваються певні процеси у компанії можна з різних точок зору.

Найважливішим завданням для керівництва підприємств є наступне: знайти, використовувати та вдосконалювати самі ті показники, які проявляють та показують реальні зміни.

(18)

Таким чином, кожна компанія може обрати специфічний, персоналізований (кастомізований) набір показників ефективності, за якими вона може прослідкувати, яким чином вплинула та чи інша зміна або впровадження на її діяльність. І в подальшому відштовхуватися від отриманих результатів, проводити детальний аналіз змін, імплементувати нові ідеї чи повністю перелаштовувати обрану стратегію.

З цього першим висновком є наступне: різноманіття методів оцінки ефективності надає певну незалежність компанії у виборі необхідних показників, за якими вона вимірюватиме результати своєї діяльності. І в залежності від сфери – виокремлювати специфічні методи та інструменти, що характерні саме для цієї галузі.

Варто також зауважити, що оцінка економічної ефективності залежить як від зовнішніх так і внутрішніх факторів.

Як зазначають у своєму дослідженні та тексті статті «Індикатори оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства» [27]

Мельник О. Г. та Логвиненко Ю. Л.: «зовнішньоекономічна діяльність, як і будь- яка інша діяльність підприємства, повинна ґрунтуватись на принципах результативності та економічної доцільності, що свідчить про її ефективність у короткостроковому чи довготерміновому періодах» [27, с. 124]. Також науковці наголошують на тому, що «виникає проблема пошуку оптимальної системи індикаторів, які б комплексно, всебічно та повно надавали інформацію про стан, ефективність, проблеми розвитку та перспективи діяльності підприємства» [27, с. 124].

Як було згадано раніше, існує багато різноманітних показників, завдяки яким компанія проводить оцінку своєї економічної ефективності. Логічною є думка про те, що в такому випадку, показники ефективності можна розподілити на дві групи: базові (стандартні) та специфічні, або такі, що є характерними для області чи галузі, у якій функціонує підприємство. Проте, все ж таки, існують базові показники, які може використовувати кожне підприємство, незалежно від

(19)

специфіки своєї діяльності. Для цього необхідно навести класифікацію стандартних показників оцінки економічної ефективності.

Варто зауважити, що у статті «Види ефективності операційної діяльності підприємства торгівлі» Архіпов Н. М. зазначає наступне: «Велика увага у дослідженнях приділяється класифікації видів ефективності підприємства з огляду на те, що діяльність будь-якого підприємства характеризується складним комплексом операцій, ресурсів, відносин» [28, с. 21]. Таким чином підтверджується припущення про те, що показники ефективності можуть бути як стандартними, так і спеціальними.

Діяльність підприємства складається з багатьох різних елементів, що представляють собою специфічну систему, відповідно, обрані методи оцінки економічної ефективності будуть являти собою специфічний набір показників, який характеризуватиме діяльність саме конкретного підприємства. Відповідно до цього, класифікація оцінки ефективності може наповнюватися різними характерними показниками.

Братанич М. В. у статті «Класифікація видів і форм прояву ефективності»

[29], пропонує наступну класифікацію ефективності, яку можна наочно представити у наступній таблиці 1.6.

Таблиця 1.6 Класифікація видів і форм прояву ефективності [29]

Ознака класифікації Вид ефективності

1. За наслідками отриманих

результатів Ефективність

Економічна Соціальна

Соціально-економічна 2. За характером здійснюваних витрат

1. Ефективність застосовуваних ресурсів 2. Ефективність витрат (спожитих

ресурсів) 3. За видами господарської діяльності

1. Ефективність виробничої діяльності 2. Ефективність торговельної діяльності 3. Ефективність банківської діяльності 4. Ефективність страхової діяльності

(20)

Продовження таблиці 1.6

4. За рівнем об’єкта господарювання

1. Ефективність економіки в цілому 2. Ефективність галузі

3. Об’єднання підприємств, підприємства, структурного підрозділу підприємства

4. Ефективність виробництва окремих видів продукції 5. За рівнем оцінювання

1. Ефективність рівня суспільства

2. Ефективність рівня суб'єкта підприємництва (господарювання)

6. За умовами оцінювання

1. Ефективність реальна 2. Ефективність розрахункова 3. Ефективність умовна 7. За ступенем збільшення

ефекту

1. Первісна ефективність

2. Мультиплікаційна ефективність 8. За метою визначення 1. Абсолютна ефективність

2. Порівняльна ефективність

9. За типом процесу Ефективність

виробничих процесів управління

інвестиційної діяльності інноваційної діяльності маркетингової діяльності фінансової діяльності

Таблиця складена відповідно до класифікації, запропонованої у статті автора Братанич М. В. [29].

Важливо підкреслити той факт, що світ диктує нові правила. Тому необхідно зауважити те, що оцінка ефективності компанії не може проводитися без аналізу бізнес-процесів, які відбуваються всередині організації. З огляду на це, Архіпов Н. М. у своїй праці [28] зазначає, що «Одним з напрямів підвищення ефективності функціонування підприємства є вдосконалення його окремих бізнес-процесів та бізнес-моделі діяльності, що обумовлює розвиток управління» [28, с. 23].

Архіпов Н. М. поділяє бізнес-процеси на [28, с. 23]:

• основні;

• управлінські;

• допоміжні (обслуговуючі).

(21)

Наочно представити бізнес-процеси можна завдяки наступній діаграмі (Рис. 1.1.):

Рис. 1.1 Поділ бізнес-процесів

Після аналізу робіт Архіпова Н. М. [28] та Ситник Г. В. [30, с. 367–369], можна зробити певні висновки та запропонувати наступну класифікацію показників економічної ефективності бізнес-процесів на підприємстві (таблиця 1.7).

Таблиця 1.7 Показники оцінки економічної ефективності бізнес-процесів

підприємства

Вид ефективності Показники

Ефективність дослідження ринку рівень задоволеності споживачів;

відповідність фактичного товарообороту плановому

Ефективність закупівлі товарів

рівень витрат на закупівлю;

відповідність товарів, що закупаються, асортиментній політиці;

рівень забезпеченості передбачених обсягів реалізації необхідним обсягом постачання;

рентабельність обороту із закупівлі.

Основні

Допоміжні (обслуговуючі) Управлінські

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Визначено, що для оцінки ефективності розвитку системи державного внутрішнього аудиту в умовах використання цифрових технологій доцільно використати

Для кожного виробничого об’єкта підвищеної небезпеки, що має незадовільні показники безпеки праці і виробництва, у деяких випадках може

The issue of minimum requirements for the organization of labour protection and workplaces on temporary or mobile construction sites in the implementation of construction

Показники прогнозування кількості студентів і фінансування на одного студента П нем включають такі показники: О скр – показники середнього

Правильно обрана стратегія виробництва та відповідні обсяги випуску продукції забезпечують бажаний обсяг реалізації та фінансові результати

Особливе значення для аналізу нематеріальних активів мають показники ефективності використання нематеріальних об’єктів, що відображають рівень їх впливу

Метою аудиту фінансових результатів є перевірка і підтвер- дження реальності і достовірності показників Звіту про фінансові результати та

Відповідно до Закону Украї- ни «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», фінансові послуги — це «операції з фінан-

Результатами досліджень також є визначення спільних для України та для деяких європейських країн проблем у сфері зайнятості, таких як

Також хочеться закцентувати увагу на тому, що бібліотеки — це не лише місце, де можна користуватися літературою. На сьогодні,

- За роки навчання зростають показники шкали «невротичність», зокрема для студентів першого курсу високий рівень складає 61%, середній

Основні показники, що характеризують економічну стійкість міського транспортного середовища, включають: інвестиції в транспортну

Отже, для визначення ефективності процесу підготовки майбутніх учителів до формування логічних умінь молодших школярів

Результати емпіричного дослідження довели, що високий рівень обдарованості властивий незначній кількості дітей молодшого шкільного

Отримані результати свідчать, що у студентів третього курсу, як і у студентів першого курсу яскраво виражені показники імпульсивності

Сфери, види та фінансові механізми проведення екологічного аудиту?. Дати оцінку міжнародним

Критеріями готовності майбутніх учителів до профорієнтаційної роботи зі старшокласниками виступили: настановчий (показники: потреба вчителя

встановлено психологічні особливості самоствердження особистості старшокласника за умов навчання в традиційній та

ходах до державного регулювання енергетичного ринку в Україні, закріплені в новому законодавстві, а також глобальні процеси щодо зменшення використання

Для розрахунку балів, отриманих студентом 1 за роботу на практичних заняттях, у клітинку

Для того, щоб оцінити фінансову спроможність місцевих бюджетів проаналізуємо частку офіційних трансфертів з державного бюджету в

надавати керівництву компанії різні фінансові (баланс і звіт про прибутки і збитки, показники рентабельності інвестицій), комер- ційні (місячні продажі,

підприємств та організацій (вслід зазначити, що цей показник є вищим за середній у світі); найбільше керівних посад українки обіймають у сфері