• No results found

Готельно-ресторанна справа : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Готельно-ресторанна справа : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами"

Copied!
22
0
0

Повний текст

(1)

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Анотований

бібліографічний покажчик трьома мовами

Укладач Ірина Свістельник

(2)

HOTEL RESTAURANT BUSINESS

Bibliography pointer

with annotations in three languages

Compiler Iryna Svistelnyk

(3)

ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО

Аннотированный библиографический указатель на трех языках

Составитель Ирина Свистельник

(4)

УДК 796.5:016 ББК 75.81+91.9 Г 73

Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”

Започаткована 2009 року

Готельно-ресторанна справа : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 21 с.

(Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1).

До анотованого бібліографічного покажчика увійшли друковані (книги, монографії, наукові статті, автореферати дисертацій тощо) видання бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури. Праці науковців, що досліджують проблеми готельно-ресторанної справи розміщено за рубриками, в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації подано трьома мовами (українською, російською та англійською); тексти анотацій збережено в авторських варіантах. Інформаційне охоплення документальних джерел – від 1999 до 2014 рр.

Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

„Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” та ДСТУ 3582–2013 „Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила”.

Покажчик призначений для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів ВНЗ.

© Свістельник І., 2017

(5)

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

1. Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес : ціноутворення, конкуренція, державне регулювання : навч. посіб. / Агафонова Л. Г., Агафонова О. Є. – Київ : Знання України, 2002. – 358 с.

Анотація. У навчальному посібнику розглянуті актуальні проблеми готельно- ресторанного бізнесу та туризму: механізм ринкового ціноутворення, методологія обґрунтування базової стратегії конкуренції, інструменти державного регулювання цін, тарифів, оцінки якості обслуговування на ринку послуг гостинності, вітчизняного та міжнародного туризму, зокрема, система оподаткування підприємств, сертифікації послуг, контролю якості послуг, методичні підходи до вибору цінових стратегій конкуренції в туристичних фірмах, готелях, ресторанах. Посібник містить конкретні практичні завдання, контрольні тести, методичні документи. Книга рекомендована для студентів, аспірантів, магістрантів вищих навчальних закладів, викладачів, широкого кола ділових людей.

Ключові слова: туризм, готель, ресторанний бізнес.

Аннотация. В учебном пособии рассмотрены актуальные проблемы гостинично-ресторанного бизнеса и туризма: механизм рыночного ценообразования, методология обоснования базовой стратегии конкуренции, инструменты государственной регуляции цен, тарифов, оценки качества обслуживания на рынке услуг гостеприимства, отечественного и международного туризма, в частности, система налогообложения предприятий, сертификации услуг, контроля качества услуг; методические подходы к выбору ценовых стратегий конкуренции в туристических фирмах, гостиницах, ресторанах. Пособие содержит конкретные практические задания, контрольные тесты, методические документы. Книга рекомендована для студентов, аспирантов, магистрантов высших учебных заведений, преподавателей, широкого круга деловых людей.

Ключевые слова: туризм, гостиница, ресторанный бизнес.

Annotation. The issue of the day of hotel-restaurant business and tourism is considered in a train aid: mechanism of the market pricing, methodology of ground of base strategy of competition, instruments of the state adjusting of prices, tariffs, estimation of quality of service at the market of services of hospitality, domestic and international tourism, in particular, system of taxation of enterprises, certification of services, control of quality of services, methodical approaches to the choice of strategies of prices of competition in tourist firms, hotels, restaurants. A manual contains concrete practical tasks, tests of controls, methodical documents. A book is recommended for students, graduate students, magistr of higher educational establishments, teachers, wide circle of business men.

Key words: tourism, hotel, restaurant business.

2. Агафонова Л. Г. Фактори стратегічного розвитку підприємств на ринку послуг гостинності у місті Києві / Агафонова Л. Г., Каролоп О. О. // Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах : зб. наук. пр. – Київ, 1999. – С. 140–145.

(6)

Анотація. Визначено соціально-економічні умови, тенденції розвитку ресторанних та готельних послуг, особливості формування приватного готельного бізнесу в м. Києві та функціонування малих підприємств.

Висвітлено закордонний досвід застосування таймшеру в готельному та клубному бізнесі. Визначено напрямки розвитку ринку послуг гостинності, особливості сучасного готельного бізнесу, способи управління цими підприємствами.

Ключові слова: туризм, послуги, гостинність, Київ.

Аннотация. Определены социально-экономические условия, тенденции развития ресторанных и гостиничных услуг, особенности формирования частного гостиничного бизнеса в г. Киеве и функционирования малых предприятий. Отражен зарубежный опыт применения таймшера в гостиничном и клубном бизнесе. Определены направления развития рынка услуг гостеприимства, особенности современного гостиничного бизнеса, способы управления этими предприятиями.

Ключевые слова: туризм, услуги, гостеприимство, Киев.

Annotation. Certainly socio-economic terms, progress of services of restaurants and hotels trends, features of forming of private hotel business in Kiev and functioning’s of small enterprises. Oversea experience of application of teamster is reflected in hotel and club business. Certainly directions of market of services of hospitality development, features of modern hotel business, methods of management these enterprises.

Keywords: tourism, services, hospitality, Kiev.

3. Архіпов В. В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані : навч. посіб. / В. В. Архіпов, Т. В. Іванникова, А. В. Архіпова. – Київ : Інкос ; Центр навчальної літератури, 2007. – 381 с. – 966-8347-48-Х.

Анотація. У навчальному посібнику подані характеристика продукції ресторанного господарства, вимоги до якості й безпеки сировини й готової продукції, особливості приготування ресторанної продукції, товарознавча характеристика продуктів харчування, питання керування якістю. Основна увага зосереджена на сучасних технологічних процесах готування блюд, напоїв, кулінарних і кондитерських виробів на підприємствах харчування готельних і ресторанних комплексів. Автори також наводять асортименти страв закордонної кухні, що допоможе в підготовці фахівців менеджерів готельно- ресторанного сервісу поглиблено вивчити питання асортиментів і приготування страв не тільки для вітчизняного споживача, але й для іноземних гостей.

Ключові слова: ресторанна справа, асортимент, технологія, управління.

Аннотация. В учебном пособии поданы характеристика продукции ресторанного хозяйства, требования, к качеству и безопасности сырья и готовой продукции, особенности приготовления ресторанной продукции, товароведческая характеристика продуктов питания, вопроса управления качеством. Основное внимание сосредоточено на современных технологических процессах приготовления блюд, напитков, кулинарных и

(7)

кондитерских изделий на предприятиях питания гостиничных и ресторанных комплексов. Авторы также наводят ассортимент меню зарубежной кухни, который поможет специалистам менеджерам гостинично-ресторанного сервиса углубленно изучить вопрос ассортимента и приготовления блюд не только для отечественного потребителя, но и для иностранных гостей.

Ключевые слова: ресторанное дело, ассортимент, технология, управление.

Annotation. Description of products of restaurant economy, requirements, is given in a train aid, to quality and safety of raw material and prepared products, features of preparation of restaurant products, commodity expert description of food stuffs, question of quality management. Basic attention is concentrated on the modern technological processes of preparation of dishes, drinks, ready-to-serve and pastry foods on the enterprises of feed of hotel and restaurant complexes. Authors point the assortment of menu of foreign kitchen also, which will help specialists to the managers of hotel-restaurant service deeply to study the question of assortment and preparation of dishes not only for a domestic user but also for foreign guests.

Key words: restaurant business, assortment, technology, management.

4. Безрученков Ю. В. Формування професійної культури майбутніх фахівців сфери ресторанного господарства у вищому навчальному закладі : автореф. дис.

... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / Безрученков Юрій Володимирович ; Луганськ. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2014. – 20 с.

Анотація. Дисертаційну роботу присвячено розв'язанню актуальної проблеми формування професійної культури майбутніх фахівців сфери ресторанного господарства у ВНЗ. З'ясовано ступінь розробленості проблеми дослідження в міждисциплінарному контексті з урахуванням сутнісних ознак феномену

„культура", понять „професійна культура" та „професійна культура фахівців ресторанного господарства"; розкрито сутність, структуру та особливості професійної культури майбутніх фахівців сфери ресторанного господарства;

критерії та показники рівнів її сформованості. Теоретично обґрунтовано, змістовно розроблено структурно-функціональну модель формування професійної культури майбутніх фахівців сфери ресторанного господарства та експериментально перевірено педагогічні умови, що забезпечують ефективність цього процесу.

Ключові слова: професійна підготовка фахівців сфери ресторанного господарства, культура, професійна культура, професійна культура фахівців сфери ресторанного господарства, структурно-функціональна модель формування професійної культури майбутніх фахівців ресторанного господарства в освітньому процесі вишу, педагогічні умови.

Аннотация. Диссертационная работа посвящена исследованию проблемы формирования профессиональной культуры будущих специалистов сферы ресторанного хозяйства в процессе их профессиональной подготовки в вузе. В исследовании разработана структурно-функциональная модель формирования профессиональной культуры будущих специалистов сферы ресторанного хозяйства, представляющая совокупность целевого, концептуального, содержательно-деятельностного, критериально-результативного блоков,

(8)

которые определяют наиболее целесообразные формы, методы и средства формирования профессиональной культуры будущих специалистов сферы ресторанного хозяйства. Определены педагогические условия, обеспечивающие эффективность процесса формирования профессиональной культуры будущих специалистов сферы ресторанного хозяйства: развитие у студентов мотивированности к овладению профессиональной культурой специалиста сферы ресторанного хозяйства на основе принятия ими ценностей профессионального образования на начальном этапе вузовской подготовки;

овладение будущими специалистами моральными ценностями, нормами профессионального поведения путем обеспечения направленности содержания профподготовки на развитие профессионально важных качеств; овладение умениями и навыками культуротворческой профессиональной деятельности на основе использования в образовательном процессе практико-ориентированных, в том числе активных, методов обучения.

Ключевые слова: профессиональная подготовка специалистов ресторанного хозяйства, культура, профессиональная культура, профессиональная культура специалистов сферы ресторанного хозяйства, структурно-функциональная модель формирования профессиональной культуры будущих специалистов ресторанного хозяйства в образовательном процессе вуза, педагогические условия.

Annotation. The work is devoted to the investigation of how to form the professional culture of future experts in restaurant business in Higher Educational Institution.

Having analyzed the academic works related to the topic of the paper the author has identified the state of problem solving on how to form the professional culture of experts in restaurant business in the system of higher education. The work investigates the nature and structure of professional culture of future experts in restaurant business. On the basis of elaborated criteria and data the levels of professional culture of future experts in the sphere of restaurant business have been defined. The structural and functional models have been outlined on how to form professional culture of future experts in restaurant business as the theoretical basis of pedagogical conditions that support the effectiveness of this process in HEIs.

Key words: professional training business, culture, professional culture of experts in restaurant business, model of professional culture formation, pedagogical conditions of professional culture formation for future experts in restaurant business, pedagogical conditions.

5. Білоцерківська Т. М. Сучасний стан готельного господарства Львівщини / Білоцерківська Т. М. // Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб.

наук. ст. / за ред. І. О. Бочана. – Львів, 2006. – № 1. – С. 162–163 .

Анотація. Незважаючи на задекларований курс на розвиток туризму в Україні, невід'ємною частиною якого є готельне господарство, ця галузь на Львівщині не розглядається як потенційне джерело росту зайнятості населення. На підприємствах готельного господарства Львівської області у 2004 році працювало 1894 штатних працівника, що тільки на 107 осіб більше, ніжу 2002 році.

Ключові слова: туризм, готельне господарство, Львівщина.

(9)

Аннотация. Невзирая на задекларированный курс на развитие туризма в Украине, неотъемлемой частью которого является гостиничное хозяйство, эта отрасль на Львовщине не рассматривается как потенциальный источник роста занятости населения. На предприятиях гостиничного хозяйства Львовской области в 2004 году работало 1894 штатных работника, что только на 107 лиц больше, нежу 2002 году.

Ключевые слова: туризм, гостиничное предприятие, Львовщина.

Annotation. Without regard to the declared course on development of tourism in Ukraine, inalienable part of which is a hotel economy, this industry on Lvov is not examined as a potential source of growth of employment of population. On the enterprises of hotel economy of the Lvov region in 2004 worked 1894 regular worker, what only on 107 persons anymore, pamper 2002 a year.

Key words: tourism, hotel enterprise, Lvov.

6. Дмитрів І. Особливості розвитку готельного господарства Львівської області у контексті підготовки до Євро–2012 / Ірина Дмитрів, Юлія Феленчак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2010. – С.

92–97.

Анотація. Незважаючи на ще недостатній рівень розвитку готельної індустрії, Львівська область є надзвичайно привабливий та перспективний туристичний регіон, і міжнародні готельні мережі мають бажання зайняти тут свою нішу. Проте не слід забувати про значення рівня розвитку готельного господарства для ділових, наукових, бізнес-контактів тощо. Перш за все необхідно усунути найбільш помітні перешкоди для успішного функціонування готельного господарства Львівщини, серед яких основними є:

невідповідності якості послуг міжнародним стандартам та рівня комфорту категорійності готельних закладів, а також недостатня забезпеченість недорогими готелями туристичного класу.

Ключові слова: туризм, готельне господарство, Львівська область, Євро-2012.

Аннотация. Невзирая на еще недостаточный уровень развития гостиничной индустрии, Львовская область является чрезвычайно привлекательным и перспективным туристическим регионом, и международные гостиничные сети должны иметь желание занять здесь свою нишу. Однако не следует забывать о значении уровня развития гостиничного хозяйства для деловых, научных, бизнес-контактов и т. п. Прежде всего, необходимо устранить наиболее заметные препятствия для успешного функционирования гостиничного хозяйства Львовщины, среди которых основными являются:

несоответствия качества услуг международным стандартам и уровня комфорта категории гостиничных заведений, а также недостаточная обеспеченность недорогими гостиницами туристического класса.

Ключевые слова: туризм, гостиничное хозяйство, Львовская область, Евро- 2012.

Annotation. Without regard to the yet insufficient level of development of hotel industry, Lvov region - an extraordinarily attractive and perspective tourist region and international networks of hotels owe desire to occupy the niche here. However

(10)

necessary it is to forget about a value the level of development of hotel economy for business, scientific, business-contact and others like that. It is foremost necessary to remove the most noticeable obstacles for the successful functioning of hotel economy of Lvov, among which basic is: disparities of quality of services to the international standards and level of comfort of category of establishments of hotels, and also insufficient material well-being by the inexpensive hotels of tourist class.

Key words: tourism, hotel economy, Lvov region, Euro-2012.

7. Дядечко У. О. Дослідження поняття „атрактивність” та його значення для закладів ресторанного господарства / Дядечко У. О., Самодай В. П. // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених з міжнар. участю. – Суми, 2012. – Т. 2. – С. 167–171.

Анотація. Досліджено науково-методичну основу поняття „атрактивність”

в цілому. Виокремлено атрактивність закладів ресторанного господарства та виявлено її вплив на розвиток туристичної індустрії.

Ключові слова: ресторанне господарство, туристична індустрія, привабливість.

Аннотация. Исследована научная методическая основа понятия

„атрактивность” в целом. Выделена атрактивность заведений ресторанного хозяйства и определено ее влияние на развитие туристической индустрии.

Ключевые слова: ресторанное хозяйство, туристическая индустрия, привлекательность.

Annotation. Scientific methodical basis of concept „ attractive'” is investigational on the whole. Selected attractive establishments of restaurant economy and its influence is certain on development of tourist industry.

Key words: restaurant economy, tourist industry, attractiveness.

8. Емельяненко С. А. Особенности управления гостиницами в курортных регионах / Емельяненко С. А. // Вопросы физической и духовной культуры, спорта и рекреации : сб. науч. тр. – Симферополь, 2006. – Т. 1. – С. 61–68.

Аннотация. Излагаются вопросы, связанные с управлением гостиничным хозяйством; предложены новые оценочные показатели эффективности гостиничных услуг; рассмотрены пути формирования нового управленческого мышления в гостиничном комплексе.

Ключевые слова: туризм, управление гостиницами, курортные регионы.

Анотація. Розглядаються питання, пов'язані з управлінням готельним господарством; запропоновано нові оцінні показники ефективності готельних послуг; розглянуто шляхи формування нового управлінського мислення в готельному комплексі.

Ключові слова: туризм, управління готелями, курортні регіони.

Annotation. Questions, related to the management a hotel economy, are expounded;

the new indexes of evaluations of efficiency of services of hotels are offered; the ways of forming of new administrative thought are considered in a hotel complex.

Key words: tourism, management, regions of resorts, hotels.

(11)

9. Інформаційні інтернет-ресурси галузей туризму та готельно-ресторанного господарства : інформ.-довід. вид. / [уклад.: Пітин М. П., Антал Л. В.]. – Львів : [б. в.], 2009. – 52 с.

Анотація. Останнім часом на розвиток туристичного бізнесу великий вплив мають інтернет-технології і все частіше у всесвітній мережі можна знайти різноманітні сайти (сторінки) присвячені розвитку туристичної індустрії, туристичним фірмам, агентствам, а також санаторіям, пансіонатам, базам відпочинку та готелям. Найбільш ефективно використовують переваги Інтернету туристичні фірми та агентства для реклами та надання туристичних послуг. Інтернет має багато переваг та можливостей для розвитку туристичного бізнесу.Мета цього інформаційного видання полягає в тому, щоб показати теперішнє становище туристичної індустрії в Інтернеті.

Ключові слова: інтернет, ресурси, туризм, готельно-ресторанне господарство.

Аннотация. В последнее время на развитие туристического бизнеса большое влияние имеют интернет-технологии и все чаще во всемирной сети можно найти разнообразные сайты (страницы), посвященные развитию туристической индустрии, туристическим фирмам, агентствам, а также санаториям, пансионатам, базам отдыха и гостиницам. Наиболее эффективно используют преимущества Интернет туристические фирмы и агентства для рекламы и предоставления туристических услуг. Интернет имеет много преимуществ и возможностей для развития туристического бизнеса. Цель этого информационного издания заключается в том, чтобы показать нынешнее положение туристической индустрии в Интернете.

Ключевые слова: Интернет, ресурсы, туризм, гостинично-ресторанное хозяйство.

Annotation. Lately on development of tourist business large influence is had an internet-technology and all more frequent in a world network it is possible to find various sites (pages), devoted development of tourist industry, tourist firms, agencies, and also sanatoriums, resort hotels, bases of rest and hotels. Most effectively take advantage the Internet tourist firms and agencies for advertising and grant of tourist services. Many advantages and possibilities have the internet for development of tourist business. The purpose of this informative edition consists in that, to rotin present position of tourist industry in the Internet.

Key words: Internet, resources, tourism, hotel-restaurant economy.

10. Квасьнєвскі Я. Оптимальне харчування:принципи і кулінарні рецепти / Ян Квасьнєвскі ; [пер. с пол. Надія Романчук]. – Львів : Добра справа, 2007. – 191 с. – ISBN 966-7964-27-2.

Анотація. Відомий польський дієтолог, автор книги «Оптимальне харчування», стоїть на позиції тих дослідників, які вважають, що подальший розвиток людства може бути свідомим завдяки застосуванню методики оптимального харчування. Особливість цієї книги є розкриття теоретичних положень здорового харчування на основі принципів їх безпосереднього практичного застосування в лікувально-профілактичному, оптимальному для кожного індивідуума, харчуванні за принципом жирової дієти, яка оптимізує

(12)

функціональні взаємовідношення всіх ланок людського організму на рівні білків, жирів та вуглеводів, що підвищує рівень працездатності та життєдіяльності людини.

Ключові слова: харчування, жирова дієта, організм.

Аннотация. Известный польский диетолог, автор книги «Оптимальное питание» стоит на позиции тех исследователей, которые считают, что последующее развитие человечества может быть сознательным благодаря применению методики оптимального питания. Особенностью этой книги является раскрытие теоретических положений здорового питания на основе принципов их непосредственного практического приложения в лечебно- профилактическом, оптимальном для каждого индивидуума, питании по принципу жировой диеты, которая оптимизирует функциональные возможности человеческого организма на уровне белков, жиров и углеводов, соответственно повышая уровень работоспособности и жизнедеятельности человека.

Ключевые слова: питание, жировая диета, организм.

Annotation. Author of book the «Optimum feed» stands on position of those researchers, which consider that subsequent development of humanity can be conscious due to application of method of optimum feed. The feature of this book is opening of theoretical positions of healthy feed on the basis of principles of their direct practical application in medical prophylactic, optimum for every individual, feed on principle of fatty diet which optimizes functional possibilities of human organism at the level of albumens, fats and carbohydrates, accordingly promoting the level of capacity and vital functions of man.

Key words: feed, fatty diet, organism.

11. Купрієнко В. А. Аналіз рівня підготовки готельного ринку до проведення Євро–2012 / Купрієнко В. А., Самодай В. П. // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали ХІІ Всеукр.

наук.-практ. конф. молодих учених з міжнар. участю. – Суми, 2012. – Т. 2. – С.

200–204.

Анотація. Досліджено основні проблеми відповідності цінової політики готельних підприємств якості запропонованих послуг.

Ключові слова: готельний ринок, підготовка, Євро-2012.

Аннотация. Исследованы основные проблемы соответствия ценовой политики гостиничных предприятий качества предложенных услуг.

Ключевые слова: гостиничный рынок, подготовка, Евро-2012.

Annotation. The basic problems of accordance of price policy of hotel enterprises of quality of the offered services are investigational.

Key words: hotel market, preparation, Euro-2012.

12. Максимець О. Б. З досвіду організації та діяльності навчального лабораторно-виробничого комплексу харчування та готельного сервісу Львівського інституту економіки і туризму / Максимець О. Б. // Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. ст. / за ред. І. О. Бочана. – Львів, 2006. – № 1. – С. 171–173 .

(13)

Анотація. Хостел, навчальні лабораторії, студентське кафе «Гаудеамус» є взаємопов'язаними ланками єдиного навчального лабораторно-виробничого комплексу інституту, який здійснює практичну підготовку майбутніх фахівців. Створений хостел, навчальні лабораторії забезпечують набуття практичного досвіду роботи і високий рівень підготовки випускників, які легко зможуть увійти у самостійну трудову діяльність і в майбутньому забезпечують високий рівень туристичних послуг.

Ключові слова: навчальна лабораторія, виробничий комплекс, готельний сервіс.

Аннотация. Хостел, учебные лаборатории, студенческое кафе «Гаудеамус»

является взаимосвязанными звеньями единственного учебного лабораторно- производственного комплекса института, который осуществляет практическую подготовку будущих специалистов. Создан хостел, учебные лаборатории обеспечивают приобретение практического опыта работы и высокий уровень подготовки выпускников, которые легко смогут войти в самостоятельную трудовую деятельность и в будущем обеспечивают высокий уровень туристических услуг.

Ключевые слова: учебная лаборатория, производственный комплекс, гостиничный сервис.

Annotation. Hostel, educational laboratories, a student cafe of «Gaudeamus» is the associate links of unique educational laboratory-production complex of institute which carries out practical preparation of future specialists. Hostel is created, educational laboratories are provided by gaining practical experience and high level of preparation of graduating students which easily will be able to enter in independent labour activity and in the future provide the high level of tourist services.

Key words: educational laboratory, production complex, hotel service.

13. Мельник Н. П. Особливості розробки стратегії управління підприємствами готельного господарства / Мельник Н. П., Кияниця А. В. // Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах : зб. наук. пр. – Київ, 1999. – С. 172–176.

Анотація. Розглянуто основні особливості розробки стратегії управління підприємствами готельного господарства у сучасних умовах.

Ключові слова: туризм, управління готелями, стратегія.

Аннотация. Рассмотрены основные особенности разработки стратегии управления предприятиями гостиничного хозяйства в современных условиях.

Ключевые слова: туризм, управление гостиницами, стратегия.

Annotation. The basic features of development of strategy of management the enterprises of hotel economy are considered in modern terms.

Key words: tourism, management, strategy, hotels.

14. Нестерович В. К. Система менеджмента гостинично-ресторанного комплекса / Нестерович В. К., Черная В. В. // Профессиональное педагогическое образование студентов вуза физкультурного профиля:

проблемы и перспективы : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Минск, 2008. – Ч. 2. – С. 185–189.

(14)

Аннотация. Система менеджмента общественного питания в Беларуси требует коренной перестройки не только в штатных расписаниях, но и в организации работы в целом. В последнее время, рестораны стремятся отойти от сложившегося стереотипа, включают в штат новые должности, разрабатывают инновационные мероприятия.

Ключевые слова: менеджмент, общественное питание, организация работы.

Анотація. Система менеджменту громадського харчування в Білорусі вимагає корінної перебудови не лише в штатних розкладах, але й в організації роботи в цілому. Останнім часом, ресторани прагнуть відійти від стереотипу, що склався, включають в штат нові посади, розробляють інноваційні заходи.

Ключові слова: менеджмент, громадське харчування, організація роботи.

Annotation. The system of management of public food consumption in Byelorussia requires the native re-erecting not only in manning tables but also in organization of work on the whole. Lately, restaurants aim to step back from the folded stereotype, plug new positions in the state, develop innovative measures.

Key words: management, public food consumption, organization of work.

15. Петренко Л. А. Готельне господарство: економіко-організаційні аспекти інвестицій в розвиток матеріально-технічної бази туризму України / Петренко Л. А. // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ. Спец.

вип.: Педагогіка. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – С. 419–425.

Анотація. Автор аналізує бачення існуючої проблеми, вказує на вузькі місця та надає конкретні пропозиції щодо напрямів удосконалення економіко- організаційного механізму інвестування підприємств готельного господарства в Україні.

Ключові слова: готельне господарство, інвестиції, інвестування, механізм інвестування.

Аннотация. Исследуя большой массив теоретико-аналитического материала, автор анализирует видение существующей проблемы, указывает на узкие места и дает конкретные предложения по усовершенствованию экономико- организационного механизма инвестирования предприятий гостиничного хозяйства в Украине.

Ключевые слова: гостиничное хозяйство, инвестиции, инвестирование, механизм инвестирования.

Annotation. Having studies a substantial amount of theoretical, analytical as well as practical material, the author states her own vision of the mentioned problem, pointes the short coming and gives concrete steps to improve economical and organizational mechanism of investment in the hotel enterprises in Ukraine.

Key words: hotel industry, investment, invests mechanism of investment.

16. П'ятницька Н. О. Аналіз конкурентного середовища ресторану / П'ятницька Н. О., Коваленко А. М. // Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах : зб. наук. пр. – Київ, 1999. – С. 159–167.

Анотація. Проаналізовано конкурентне середовище ресторану, виявлено шляхи зменшення впливу недоліків і посилення переваг ресторану на ринку товарів та

(15)

послуг підприємств господарського харчування, що сприятиме підвищенню його конкурентоспроможності.

Ключові слова: туризм, ресторанний бізнес, конкуренція.

Аннотация. Проанализирована конкурентная среда ресторана, обнаружены пути уменьшения влияния недостатков и усиления преимуществ ресторана на рынке товаров и услуг предприятий хозяйственного питания, которое будет способствовать повышению его конкурентоспособности.

Ключевые слова: туризм, ресторанный бизнес, конкуренция.

Annotation. The competition environment of restaurant is analyzed, found out the ways of diminishing of influencing of failings and strengthening of advantages of restaurant at the market of goods and services of enterprises of economic feed which will be instrumental in the increase of his competitiveness.

Key words: tourism, restaurant business, competition.

17. П'ятницька Н. О. Формування ринкової стратегії розвитку ресторану

"Старий Чернігів" / П'ятницька Н. О., Стрельцова Л. В. // Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах : зб. наук. пр. – Київ, 1999. – С. 145–154.

Анотація. З метою визначення місткості ринку, частки ринку, яка належить ресторану, а також виявлення сильних та слабких сторін конкурентів було проведено дослідження у години „пік” у ресторанному закладі.

Ключові слова: ринкова стратегія, ресторан, конкуренти.

Аннотация. С целью определения вместимости рынка, доли рынка, которая принадлежит ресторану, а также выявление сильных и слабых сторон конкурентов было проведено исследование в часы „пик” в ресторанном заведении.

Ключевые слова: рыночная стратегия, ресторан, конкуренты.

Annotation. With the purpose of determination of market capacity, market share which belongs to the restaurant, and also the exposure of strong and weak sides of competitors was conducted research in the clock of „lances” in restaurant establishment.

Key words: market strategy, restaurant, competitors.

18. Радич Б. Опыт внедрения и функционирования системы ФИДЕЛИО в службе приема и размещения гостиницы / Б. Радич, В. Овчинников // Туризм у ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2002. – С. 392–401.

Анотація. Представлений досвід впровадження і функціонування системи

„Фіделіо” - автоматизованої служби прийому і розміщення гостей.

Ключові слова: туризм, служба прийому і розміщення гостей.

Аннотация. Представлен опыт внедрения и функционирования системы

«Фиделио» – автоматизированной службы приема и размещения гостей.

Ключевые слова: туризм, служба приема и размещения гостей.

Annotation. Experience of introduction and functioning of the system of FIDELIO is presented - the automated service of reception and placing of guests.

Key words: tourism, service of reception and placing of guests.

(16)

19. Сало Я. М. Організація обслуговування населення на підприємствах ресторанного сервісу: ресторанна справа : довідник офіціанта / Сало Я. М. – Львів : Афіша, 2007. – 294 с.

Анотація. У довіднику подано основні відомості для офіціантів, метрдотелів та керівників ресторанів і кафе щодо раціональної організації обслуговування.

Автор врахував сучасний європейський досвід роботи підприємств харчування категорії «вища» та «люкс». Особлива увага звертається на техніку праці, психологію обслуговування, художньо-естетичне оздоблення банкетних столів та відпрацювання технічних навичок в офіціантів.

Ключові слова: організація. Обслуговування, ресторанний бізнес.

Аннотация. В справочнике поданы основные сведения для официантов, метрдотелей и руководителей ресторанов и кафе относительно рациональной организации обслуживания. Автор учел современный европейский опыт работы предприятий питания категории более «высокая» и «люкс». Особенное внимание обращается на технику труда, психологию обслуживания, художественно-эстетическую отделку банкетных столов и отработку технических навыков у официантов.

Ключевые слова: организация. Обслуживание, ресторанный бизнес.

Annotation. In a reference book basic information is given for waiters, head waiters and leaders of restaurants and cafe in relation to rational organization of service. An author took into account modern European experience enterprises of feed of category more «high» and the first «class». The special attention applies on the technique of labour, psychology of service, artistic aesthetic finishing of tables of banquets and working off technical skills at waiters. A reference book will become in an adventure masters of production studies and specialists which are engaged in the studies of waiters.

Key words: organization. Service, restaurant business.

20. Самодай В. В. Характеристика історичного розвитку сфери обслуговування спортсменів в готельній індустрії / Самодай В. В., Самодай В. П. // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених з міжнар. участю. – Суми, 2012. – Т. 2. – С. 249–254.

Анотація. Розкрито історичні аспекти формування та розвитку сфери надання послуг спортсменам в готельній індустрії.

Ключові слова: сфера обслуговування, спортсмени, готельна індустрія.

Аннотация. Раскрыты исторические аспекты формирования и развития сферы предоставления услуг спортсменам в гостиничной индустрии.

Ключевые слова: сфера обслуживания, спортсмены, гостиничная индустрия.

Annotation. The historical aspects of forming and development of sphere of grant of services sportsmen are exposed in hotel industry.

Key words: sphere of service, sportsmen, hotel industry.

21. Скабара Р. Актуальний стан і перспективи розвитку готельного господарства Львівської області у контексті проведення першості Європи з футболу "Євро–2012" / Роман Скабара, Андрій Кухтій // Проблеми активізації

(17)

рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VII Всеукр. наук.- практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2010. – С. 97– 101.

Анотація. Готельне господарство Львівської області впродовж останніх років демонструє високі темпи розвитку, причиною чого є стрімке зростання попиту на його послуги, як з боку українців, так і громадян інших держав. З огляду на наближення початку першості Європи з футболу, готелі, як суб’єкти туристичної діяльності, що займатимуться розміщенням іноземних вболівальників та офіційних осіб, заслуговують на стимулюючі заходи з боку регіональної і державної влади.

Ключові слова: готельне господарство, Євро-2012, розвиток.

Аннотация. Гостиничное хозяйство Львовской области на протяжении последних лет демонстрирует высокие темпы развития, причиной чего является стремительный спрос на его услуги, как со стороны украинцев, так и граждан других государств. Учитывая приближение начала первенства Европы по футболу, гостиницы, как субъекты туристической деятельности, которые будут заниматься размещением иностранных болельщиков и официальных лиц, заслуживают стимулирующие мероприятия со стороны региональной и государственной власти.

Ключевые слова: гостиничное хозяйство, Евро-2012, развитие.

Annotation. The hotel economy of the Lvov area during the last years demonstrates the high rates of development, by reason what swift growth of demand is on his services, both from the side of Ukrainians and citizens of other states. Taking into account approaching of beginning of championship of Europe on football, hotels, as subjects of tourist activity, which will be engaged in placing of foreign fans and officials, deserve stimulant measures from the side of regional and to state power.

Key words: hotel economy, Euro-2012, development.

22. Скабара Р. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства Львівської області / Скабара Р. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр. наук.-практ.

конф. – Львів, 2006. – С. 29–30.

Анотація. Важливим елементом готельного господарства Львівської області можуть стати відомі курорти регіону Трускавець і Моршин, де ведеться реконструкція існуючих закладів розміщення туристів і будівництво нових, переважно високо зіркового класу.

Ключові слова: готельне господарство, розвиток, курорти.

Аннотация. Важным элементом гостиничного хозяйства Львовской области могут стать известные курорты региона Трускавец и Моршин, где ведется реконструкция существующих заведений размещения туристов и строительство новых, преимущественно высокозвездного класса.

Ключевые слова: гостиничное хозяйство, развитие, курорты.

Annotation. The known resorts of region can become the important element of hotel economy of the Lvov area Truskavets and Morshin, where the reconstruction of existent establishments of placing of tourists and building is conducted new, mainly highly star class.

Key words: hotel economy, development, resorts.

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Науково обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери

активізація професійно спрямованої взаємодії майбутніх фахівців соціономічної сфери інтерактивними методами навчання; залучення студентів

З іншого боку, іншомовна комунікація – це особливий вид діяльності, при тому діяльності комунікативної, яка передбачає вплив

Тема 2. Масова музична культура як феномен сучасного суспільства. Інтелектуальні, політичні, соціокультурні контексти. Ключові поняття для аналізу

Сьогодні більшість підприємств сфери послуг (туризму й готельно- ресторанного господарства) у складі матеріально-технічної бази мають транспортні

У будь-якій сфері нам потрібно вміти грамотно й ефективно (і навіть ефектно) представлятися перед іншими людьми. Улаштовуючись на

Особливістю формування змісту навчання кадрів для сфери туризму є орієнтація їх на світовий досвід теоретичної і практичної професійної підготовки,

Загалом психологічну підготовку трактують як комплексну психологічну освіту, що ґрунтується на використанні наукових досягнень психології, реалізації

Професійна підготовка вчителів музики у  системі педагогічної освіти Франції забезпечу- ється ефективною взаємодією державних вищих

Ключові слова: туризм, гори, мандрівка, маршрут.. Описанное путешествие на гору Ракита, что

Лижний туризм як форма рекреаційно-оздоровчої діяльності / Роман Косовський // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої

Для визначення індивідуально- психологічних характеристик економічної соціалізації майбутніх фахівців соціа- льної сфери нами

Процес формування екологічної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму повинен включати наступні компоненти: формування адекватних

Професійна підготовка вчителів має будуватися, перш за все, на принципах престижу педагогічної діяльності, розгляду процесу формування етичної

В офіційних документах зазначено стандартизовані вимоги до якості товару та послуг, при цьому з боку клієнтів зростають вимоги до

Мета даного курсу: забезпечити формування системи знань, вмінь та практичних навичок у студентів – майбутніх фахівців з професійної освіти в

До основних факторів, що впливають на зайнятість молоді, належать: освіта і професійна підготовка молоді; оплата й умови праці; соціальна

КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

Ключові слова: інтерактивні технології, інтерактивне навчання, комунікативна культура, комунікативна компетентність, комунікативна культура

– інтегративно-діяльнісний підхід реалізується в декількох напрямках: вивчення педагогічної культури як системи з характерними ознаками цілісності

1. Аналіз інноваційних можливостей організації. Вибір організаційних форм управління інноваційною діяльністю. Державне регулювання інноваційної

Ключові слова: соціокультурна компетенція (СКК), соціокультурна сенсибілізація (СКС) майбутні вчителі (МВ), іноземна культура (ІК), іноземна мова

Професійна підготовка майбутніх вчителів іноземної мови до професійної діяльності здійснюється поетапно (ступенево),