• No results found

3. Sirenko N., Lunkina T., Burkovskaya A., Mikulyak K. Prospects for organic production development in the market environment.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "3. Sirenko N., Lunkina T., Burkovskaya A., Mikulyak K. Prospects for organic production development in the market environment. "

Copied!
273
0
0

Повний текст

(1)

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут економіки та управління Обліково-фінансовий факультет

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Методичні рекомендації для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Миколаїв 2021

(2)

УДК 658.15:631.11 Ф 59

Друкується за рішенням науково-методичної комісії обліково- фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету від 28.01.2021 р., протокол № 6.

Укладачі:

Н. М. Сіренко – д-р. екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет;

Т. І. Лункіна – д-р. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет;

А. В. Бурковська – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет;

М. Д. Бабенко – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет;

К. А. Мікуляк – асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет.

Рецензенти:

Д. В. Таран – керівник ТОВ «НДЦ Афіна Паллада»;

М. В. Дубініна – д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету.

© Миколаївський національний аграрний університет, 2021

(3)

ЗМІСТ

ВСТУП……….. 4

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ………. 5 2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КУРСОВИХ РОБІТ………..

9

3. РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ……….. 15 4. ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ТЕМАТИКИ КУРСОВИХ РОБІТ………….... 18 5. РЕКОМЕНДОВАНІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ КУРСОВИХ РОБІТ………. 56 6. СПИСОК ДЖЕРЕЛ, ЩО РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ………

265

ДОДАТКИ………. 269

(4)

ВСТУП

Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни.

Підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємницьких структур та економіки країни в цілому можливо тільки за умови підготовки висококваліфікованих управлінських кадрів. У сучасних умовах розвитку економіки України значно зросли вимоги до знань спеціалістів у галузі фінансово-кредитних дисциплін.

Для підвищення якості підготовки фахівців та удосконалення навчального процесу необхідне всебічне вдосконалення практичної підготовки здобувачів вищої освіти (ЗВО) до професійної діяльності. Для цього здобувач вищої освіти виконує курсову роботу з дисципліни «Фінанси підприємств», яка являє собою завершене самостійне теоретично-прикладне дослідження з актуальних та проблемних питань теорії й практики застосування методів, способів і механізмів управління фінансово-кредитними процесами на рівні підприємства, в умовах розвитку ринкових відносин. Теоретичні та практичні результати, які висвітлюються у роботі, дозволяють визначити готовність здобувача вищої освіти до самостійного вирішення сучасних організаційно-управлінських, економічних та фінансово- кредитних завдань і відображають його вміння інтегрувати теоретичну підготовку з практичними навичками.

Виконання курсової роботи дозволить здобувачам вищої освіти всебічно дослідити обраний об’єкт дослідження на прикладі конкретного базового підприємства. Зокрема, у результаті виконання курсової роботи необхідно виконати такі завдання: зібрати необхідну законодавчо-нормативну та теоретичну базу об’єкта дослідження; систематизувати, проаналізувати і викласти опрацьований матеріал; зробити лаконічні висновки; визначити основні недоліки та на їх основі обгрунтувати конкретні напрями вдосконалення щодо обраного об’єкта дослідження.

Накопичений у курсових роботах матеріал, глибоке та всебічне вивчення проблеми дослідження, набуті навички наукової роботи є фундаментом для написання наступних курсових робіт з дисциплін, що визначені освітньо- професійною програмою.

Мета рекомендацій – надати здобувачу вищої освіти необхідну методичну допомогу в організації раціональної й

(5)

ефективної роботи з накопичення матеріалу, написання й захисту курсової роботи.

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВИХ РОБІТ

1) актуальність тематики, відповідність тем сучасному стану науки та перспективам розвитку, практичним завданням майбутньої діяльності фахівця;

2) вивчення та аналіз діючої законодавчо-нормативної бази, монографічної та періодичної літератури з теми;

3) вивчення та характеристика історії проблеми, що досліджується, практичного стану її наукової розробки;

4) чітка характеристика об’єкта, предмета, мети, завдань і методів дослідження;

5) узагальнення результатів, їх обґрунтування, формування конкретних висновків та практичних рекомендацій.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВИХ РОБІТ

1) вибір теми курсової роботи;

2) вивчення законодавчих та нормативних документів, літературних джерел; збір, групування, дослідження та викладення фактичного матеріалу;

3) оформлення курсової роботи;

4) доопрацювання (за необхідності) та захист курсової роботи.

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тематика курсових робіт, яка подана у цих Методичних рекомендаціях, розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти «Фінанси, банківська справа та страхування», галузь знань 07

«Управління та адміністрування» (затверджена вченою радою Миколаївського національного аграрного університету №7 від 17 лютого 2020 р.)

Вибираючи тему курсової роботи, здобувачі вищої освіти насамперед повинні керуватися власними інтересами до певної проблематики, знанннями, напрямом та видом діяльності

(6)

базового підприємства. Робота має будуватися на основі ґрунтовної теоретичної бази та фактичного матеріалу. При цьому, вибираючи тему, слід враховувати наявність та можливість одержання необхідних даних для дослідження.

ВИВЧЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ; ЗБІР, ГРУПУВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИКЛАДЕННЯ

ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Відповідно до обраної теми здобувач вищої освіти добирає літературні джерела (підручники, монографії, статті, Інтернет- ресурси та інші) й відповідні законодавчо-нормативні акти.

На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури, відповідних законодавчо-нормативних актів, відбувається збір, групування, дослідження та викладення накопиченого фактичного матеріалу ЗВО відповідно до обраної теми курсової роботи. Період дослідження повинен охоплювати 3 роки, включаючи звітний.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми повинні супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити сутність операцій, що здійснюються на підприємстві, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники економічної та фінансової діяльності підприємства, статистична та бухгалтерська звітність.

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Обсяг курсової роботи має становити 55–60 сторінок рукописного тексту або 35 друкованого.

Матеріал курсової роботи слід подавати у такій послі- довності:

- титульна сторінка;

- зміст;

- вступ;

- основна частина;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки.

Титульна сторінка (додаток А) містить назву міністерства, найменування вищого навчального закладу,

(7)

назву кафедри, прізвище, ім'я та побатькові й інші відомості про автора, тему курсової роботи з посиланням на об'єкт дослідження, місто і рік.

Зміст (додаток Б) містить перелік основних розділів і підрозділів курсової роботи із зазначенням номера початкової сторінки, з якої розпочинається висвітлення матеріалу розділу чи підрозділу. Назви розділів і підрозділів повинні дослівно відповідати заголовкам тексту.

У вступі обґрунтовується актуальність і вагомість обраної теми роботи, особливості постановки і вирішення питань щодо конкретних умов дослідження. У цій частині роботи слід чітко визначити: мету й завдання роботи (відповідно до плану), предмет, об'єкт дослідження, зазначити використані методи та інформаційні джерела дослідження, структуру роботи. Обсяг вступу має становити 1,5 - 2 сторінки.

Перший розділ, теоретичний, має містити теоретичне обґрунтування досліджуваних явищ та процесів. У цьому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, характеризується огляд літературних джерел, опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела іншої інформації, пов'язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкриваються підходи різних авторів до розв'язання проблеми, зазначаються, у чому полягає подібність, а у чому – відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему. У цьому розділі подається оцінка діючих законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази відповідно до теми дослідження. Розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовується необхідність, доцільність окремих документів. Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 20% загального обсягу курсової роботи.

Другий, аналітично-дослідницький розділ, забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій на прикладі конкретного підприємства.

У другому розділі подається фінансово-економічна характеристика базового підприємства, характеристика сучасного стану досліджуваної теми на конкретному об'єкті дослідження, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напряму дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та

(8)

залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію. Всі розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися висновками. Слід виявити невикористані резерви. Для досягнення поставленої мети дослідження, слід охопити 3 звітних періоди (роки), включаючи останній.

Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (що наводяться в додатках), які обов'язково супроводжуються стислим коментарем.

Завданням третього, рекомендаційно–дослідницького розділу, є розробка конкретних рекомендацій, пропозицій з організації фінансово-кредитних операцій на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а також висновків у другому розділі дослідження.

У цій частині наводяться обґрунтування заходів щодо поліпшення організації фінансово-кредитних операцій.

Система заходів логічно випливає з теоретичної та аналітичної частин і спрямована на подолання суперечностей між реальним і бажаним станами об'єкта з урахуванням індивідуальних завдань, тобто конкретні заходи (пропозиції, рекомендації тощо) ЗВО повинні спрямовуватися на забезпечення показників економічного зростання.

Детальні пропозиції щодо вдосконалення організації виробничих процесів мають відповідати напряму дослідження:

кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв'язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у другому розділі, відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та недоліків. Запропоновані вдосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.

Обсяг третього розділу не може становити менше 30%

загального обсягу курсової роботи.

Висновки мають містити стисле викладення теоретичних і практичних результатів, отриманих автором курсової роботи особисто в процесі дослідження, а також обгрунтування перспектив проведення подальших досліджень у даній галузі (посилання на інших авторів, їх цитування, а також наведення загальновідомих істин не допускаються). Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, що містять формулювання розв'язаної проблеми, оцінка результатів дослідження з точки зору відповідності меті курсової роботи та поставленим у вступі завданням,

(9)

пропозицій щодо вдосконалення досліджуваного напряму діяльності організації, які було детально обґрунтовано у третьому розділі.

Рекомендовано формулювати висновки до кожного з підрозділів (по 1-2 пункти до підрозділу) та до куросової роботи в цілому.

У висновках не слід викладати пропозиції, які не було розглянуто в курсовій роботі. Обсяг висновків - 3-4 сторінки.

На останній сторінці ЗВО повинен поставити свій підпис та дату завершення написання курсової роботи.

Перелік джерел наукової, законодавчої, статистичної інформації, використаної під час дослідження, є невід'ємною частиною курсової роботи. В розділі «Список використаних джерел» наводиться перелік сучасної літератури (нормативна та законодавча, підручники, посібники, монографії, методичні рекомендації, газети, журнали тощо), що використовувалися при написанні курсової роботи, на яку є посилання у тексті роботи (20 – 30 найменувань).

Додатки. Вся інформація, подана у текстовій, табличній, графічній формі або у вигляді форм бухгалтерської та статистичної звітності, що не увійшла до складу основної частини, але яку ЗВО вважає за доцільне вмістити у курсовій роботі, входить до складу додатків.

ДООПРАЦЮВАННЯ (ЗА НЕОБХІДНОСТІ) ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

У результаті перевірки викладачем кафедри фінансів, банківської справи та страхування курсова робота може бути допущена до захисту або, за наявності недоліків – повернена на доопрацювання. Після усунення недоліків ЗВО, робота (повторно перевірена викладачем) допускається до захисту.

Захист курсової роботи відбувається в усній формі в зазначений комісією кафедри час.

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КУРСОВИХ РОБІТ

ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

(10)

Мова курсової роботи – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є недопустимим. Курсова робота може бути рукописною або машинописною, друкується в Word 6.0 (7.0) for Windows, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, інтервал 1,5. Текст роботи слід розміщувати тільки з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм), залишаючи поля:

- ліве - 30 мм;

- праве - 10 мм;

- верхнє - 20 мм;

- нижнє - 20 мм.

Шрифт друку має бути чітким, чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою. Використовується науковий стиль із дотриманням установлених термінів. Не допускається використання спрощеного стилю, чи надто складних словесних конструкцій, відступів від загальноприйнятої термінології.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та підрозділи. Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ» «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту (шрифт – жирний). Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу (шрифт – жирний). Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 2 інтервали.

Вступ, кожен розділ і висновки курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не допускається. Розділи позначаються порядковими номерами арабськими цифрами (1, 2, 3), підрозділи позначаються номером розділу та підрозділу через крапку (1.1, 1.2 або 2.1, 2.2, 2.3).

Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку.

(11)

Нумерація сторінок курсової роботи має бути наскрізною.

Номер сторінки проставляється арабськими цифрами у правому верхньому кутку без крапки в кінці. Але титульна сторінка не має порядкового номера.

Ілюстрації (рисунки, графіки) і таблиці слід подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації й таблиці, що розміщенні на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок, розміри якого більші формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації.

Наприклад, «Рис. 1.2» (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Після назви ілюстрації крапка не ставиться

Підпис під ілюстрацією має такі елементи:

- найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис.»;

- порядковий номер ілюстрації, що вказується без знака номера арабськими цифрами;

- тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою інформацією.

Таблиці. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту.

Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Номер таблиці має складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Назва таблиці починається з великої літери, після назви крапка не ставиться.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними.

Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: Продовження таблиці 2.3.

(12)

У таблицях слід обов'язково зазначати одиницю виміру.

Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків.

Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.

Якщо текст, що повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінювати лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами

«Те саме», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних символів, що повторюються, не можна.

Якщо цифрові або інші дані в якомусь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Формули. Формули у тексті курсової роботи також послідовно нумерують. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номер проставляється біля правого поля аркуша поряд з формулою. Номер формули пишеться в круглих дужках, наприклад (3.1) перша формула третього розділу.

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони дані у формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Посилання. У тексті обов’язково мають бути посилання на джерела, із яких була запозичена будь-яка статистична інформація, рисунки, таблиці, а також цитати, що їх наведено у курсовій роботі. Посилання на першоджерела необхідно робити з використанням квадратних дужок, в яких зазначається порядковий номер джерела у списку використаної літератури та, за необхідності, відповідна сторінка (наприклад [9] або [9, С.25] ).

Після кожного рисунку або таблиці наводять джерело, за даними якого вони побудовані для чого віказують наприклад:

Джерело: розраховано і побудовано за даними [].

(13)

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності (назва підприємства), якщо об’єкт є виносною розробкою автора, то вказується:

Джерело: власна розробка.

Список використаних джерел слід розміщувати одним з таких способів: 1) в порядку появи посилань у тексті; 2) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Кількість використаних джерел для курсової роботи повинна становити не менше 30 найменувань.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи, міжнародних і державного стандартів з обов’язковим наведенням назв праць. Зокрема потрібну інформацію можна одержати з державного стандарту ДСТУ 8302:2015.

Приклад:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бердар М. Фінанси підприємств : навч. посіб. К. : Центр навчальної літератури, 2019. 352 с.

2. Бедринець М. Д., Довгань Л. П. Фінанси підприємств : навч.

посіб. К. : Центр навчальної літератури, 2019. 370 с.

3. Sirenko N., Lunkina T., Burkovskaya A., Mikulyak K. Prospects for organic production development in the market environment.

Мanagement Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. Vol. 41. №3: 318-331.

4. Laloux F. Reinventing organization : A guide to creating organizations inspired by the text stage of human consciousness.

Brussels. Nelson Parker. 2014. 384.

5. Lunkina T., Burkovskaya Alla., Burkovskaya Anna Assessment of the Monetary Policy Influence of the National Bank of Ukraine on the Food Security of the State. Облік і фінанси. №4 (90). 2020.

Додатки. Додатки слід оформлювати як продовження курсової роботи на наступних сторінках, або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках курсової роботи (рекомендується), кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині

(14)

рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Один додаток позначається як додаток А. Якщо додаток продовжується на наступній сторінці, то на ній зверху по центру робиться надпис

«Продовження додатку __ ).

Додатки повинні мати спільну з рештою курсової роботи наскрізну нумерацію сторінок.

За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка відповідно до вимог. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатка Г; Д.4.1.2 – пункт 4.1.2 додатка Д; Ж.

1.3.3.4 – підпункт 1.3.3.4 додатка Ж.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатка, слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г.З – третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; формула (А.1) – перша формула додатка А. Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1). В посиланнях у тексті додатка на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати: «... на рисунку А.2 ...», «...

на рисунку А.1 ...» – якщо рисунок єдиний у додатку А; «... в таблиці Б.3 ...», або «... в табл. Б.3 ...»; «... за формулою (В.1) ...», в «... у рівнянні (Г.2) ...».

Якщо у курсовій роботі як додаток використовується документ, що має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документів даного виду, його копію вміщують у курсовій роботі без змін в оригіналі. Перед копією документа вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово

«Додаток __» і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок курсової роботи (не займаючи власної нумерації сторінок документа).

(15)

3. РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Блок 1. Організація фінансів підприємств

1. Організація фінансової діяльності та управління фінансовими ризиками підприємств у ринкових умовах.

2. Формування та оцінка вартості капіталу підприємств.

3. Фінансування діяльності підприємств та оцінка доцільності вкладення інвестицій.

4. Організація фінансової діяльності фермерських господарств.

5. Організація фінансової діяльності підприємств різних форм власності.

6. Організаційні та галузеві особливості фінансів підприємств.

7. Державне регулювання фінансової діяльності підприємств.

8. Організація фінансових відносин підприємств.

9. Формування фінансової політики та фінансового механізму підприємств.

10. Вплив облікової політики на фінансовий результат діяльності підприємства.

11. Організація фінансового контролю на підприємствах.

12. Управління ризиками фінансової діяльності підприємства.

13. Організація взаємовідносин з банківською системою.

14. Фінансове забезпечення соціально-економічних заходів на підприємстві.

15. Фінансове забезпечення виробництва органічної продукції на сільськогосподарському підприємстві.

16. Фінансове забезпечення сталого розвитку підприємства.

Блок 2. Організація грошових розрахунків підприємств

17. Організація грошових розрахунків підприємств.

18. Організація розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємств.

19. Організація розрахунків з вітчизняними покупцями та замовниками підприємств.

20. Організація розрахунків з іноземними покупцями та замовниками підприємств.

21. Організація готівкових розрахунків підприємств.

(16)

22. Організація безготівкових розрахунків підприємств.

23. Організація розрахунків з оплати праці підприємств.

24. Організація розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічних операціях на підприємствах.

25. Формування грошових фондів і резервів підприємств.

26. Прогнозування грошових потоків на підприємствах.

Блок 3. Грошові надходження підприємств

27. Формування та використання доходів підприємств.

28. Формування та використання доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємств.

29. Формування та порядок розподілу витрат на виробництво і реалізацію продукції у підприємстві.

30. Формування механізму ціноутворення у підприємстві Блок 4. Формування і розподіл прибутку

31. Формування, розподіл і використання фінансових результатів від операційної діяльності підприємства.

32. Формування механізму управління прибутком на підприємстві.

33. Стратегія підвищення прибутковості підприємства.

Блок 5. Оподаткування підприємств

34. Взаємовідносини підприємств з бюджетом та позабюджетними фондами.

35. Взаємовідносини підприємств з фондами соціального страхування.

36. Особливості нарахування та сплати ПДВ товаровиробниками.

37. Особливості нарахування та сплати 4 групи Єдиного податку сільськогосподарськими товаровиробниками.

38. Утримання із заробітної плати та порядок їх сплати товаровиробниками.

39. Організація страхування майна підприємств.

40. Оцінка податкового навантаження на підприємство.

41. Організація оподаткування підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід.

Блок 6. Оборотні кошти

42. Організація руху оборотних коштів на підприємствах.

43. Нормування оборотних коштів на підприємствах.

(17)

44. Ефективність використання оборотного капіталу на підприємствах.

45. Планування фондів нагромадження і споживання на підприємствах

Блок 7. Кредитування підприємств

46. Організація короткострокового кредитування підприємств.

47. Організація довгострокового кредитування підприємств.

48. Організація кредитування підприємств.

Блок 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

49. Фінансування відтворення основних засобів підприємства.

50. Формування амортизаційної політики підприємства.

51. Фінансування та кредитування капітальних вкладень на підприємствах.

52. Лізинг як джерело фінансування діяльності підприємств.

Блок 9. Оцінювання фінансового стану підприємств 53. Оцінка фінансового стану та основні напрями його покращення на підприємстві.

54. Фінансова звітність та оцінка фінансових результатів діяльності підприємства.

55. Оцінка конкурентоспроможності підприємства.

Блок 10. Фінансове планування на підприємствах 56. Реалізація механізму фінансового планування в ринкових умовах на підприємстві.

57. Стратегічне фінансове планування у системі бізнес- адміністрування підприємств.

58. Планування і розподіл прибутку підприємства.

59. Планування потреби в оборотному капіталі підприємства.

60. Планування і розподіл виручки від реалізації продукції підприємства.

61. Планування витрат на виробництво продукції підприємства.

(18)

Блок 11. Фінансова санація підприємств

62. Прогнозування та попередження банкрутства підприємства.

63. Управління реструктуризацією та санацією підприємства.

64. Діагностика кризового стану та розробка санаційних заходів на підприємстві.

65. Санація підприємства: основні положення та механізм реабілітації.

66. Антикризове управління підприємством.

4. ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ТЕМАТИКИ КУРСОВИХ РОБІТ

БЛОК 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ

У РИНКОВИХ УМОВАХ ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Зміст та основні завдання фінансової діяльності підприємств

1.2. Сутність та класифікація фінансових ризиків підприємств

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 2.2. Фінансова діяльність та критерії прийняття фінансових рішень підприємством

2.3. Оцінка і аналіз ризиків діяльності підприємства

2.4. Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків.

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Напрями покращення фінансової діяльності

3.2. Удосконалення організації та методів управління фінансовими ризиками підприємств

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

(19)

ДОДАТКИ

2. ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Порядок та принципи формування власного капіталу підприємства

1.2. Необхідність, завдання і принципи експертної оцінки вартості капіталу підприємства

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 2.2. Оцінка вартості капіталу підприємства

2.3. Склад і динаміка власного капіталу підприємства

РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ЗБІЛЬШЕННЯ ЙОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

3.1. Удосконалення та систематизація підходів до визначення фактичної величини капіталу підприємства

3.2. Напрями вдосконалення та оптимізації структури капіталу підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

3. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ВКЛАДЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Поняття фінансування діяльності підприємства та його форми

1.2. Сутність і класифікація інвестицій підприємства

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 2.2. Внутрішні джерела фінансування діяльності підприємства

2.3. Порядок фінансування діяльності підприємства за рахунок позикового капіталу

(20)

2.4. Планування та методи оцінки інвестицій сільськогос- подарських підприємств

2.5. Відображення вартості фінансових інвестицій у звітності підприємства

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ

3.1. Розробка стратегії залучення фінансових ресурсів до підприємства

3.2. Розвиток проєтного фінансування діяльності підприємств

3.3. Управління інвестиційними проєктами підприємств ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

1.1. Соціально-економічне значення та умови розвитку фермерських господарств

1.2. Правове регулювання фінансово-господарської діяльності фермерського господарства

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВ-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

2.1. Фінансово-економічна характеристика фермерського господарства

2.2. Формування грошових потоків та характеристика розрахункових

операцій фермерського господарства

2.3. Доходи фермерських господарств та їх розподіл

2.4. Платежі фермерського господарства до бюджету та інших ланок фінансової системи

2.5. Визначення фінансового результату діяльності фермерського господарства

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

(21)

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

1.1. Критерії прийняття рішення щодо вибору форми власності підприємств

1.2. Правове регулювання діяльності підприємств

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРСТВА

2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 2.2. Формування грошових потоків та характеристика розрахункових операцій підприємства

2.3. Доходи підприємства та їх розподіл

2.4. Платежі до бюджету та інших ланок фінансової системи підприємства

2.5. Визначення фінансового результату підприємства

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

1.1. Сутність та завдання планування виручки від реалізації продукції на підприємствах

1.2. Методи планування виручки від реалізації продукції на підприємствах

РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства

2.2. Планування надходжень від діяльності підприємства

2.3. Планування виручки від реалізації продукції

(22)

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

ВИСНОВКИ

7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Поняття, сутність і принципи державної політики

1.2. Основні форми й методи регулятивної діяльності державних органів

1.3. Нормативно-правове забезпечення державного регулювання фінансової діяльності підприємств

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ

2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 2.2. Державне регулювання організації, дисципліни та охорони праці на підприємствах

2.3. Основні методи регулювання відносин між підприємством та державою у соціальній сфері

2.4. Забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності підприємства

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Поняття фінансової дисципліни на підприємствах, основні принципи

1.2. Нормативно-правове регулювання організації фінансових відносин підприємств

(23)

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ

2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 2.2. Методика складання річного плану економічного і соціального розвитку підприємств

2.3. Розробка та складання фінансового плану на підприємствах

2.4. Цінові, фінансово-кредитні та податкові відносини підприємства

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

9. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВ ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Сутність, значення та необхідність фінансової політики та фінансово-кредитного механізму на підприємствах

1.2. Основні напрями та розробка заходів щодо реалізації фінансової політики та фінансового механізму на підприємствах

1.3. Нормативно-правове забезпечення проведення фінансової політики та фінансового механізму на підприємствах

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 2.2. Організаційно-економічний механізм фінансового забезпечення діяльності підприємства

2.3. Способи формування фінансових ресурсів підприємства, напрями фінансового забезпечення

2.4. Програми фінансової державної підтримки підприємств, стимулювання розвитку перспективних процесів у сфері сільськогосподарського виробництва

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВ

(24)

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

10. ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Зміст, форми й особливості формування облікової політики підприємства

1.2. Правове регулювання формування облікової політики підприємства

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 2.2. Формування облікової політики підприємства

2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

11.ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

1.1. Сутність та особливості фінансового контролю на підприємствах

1.2. Правове регулювання функціонування фінансового контролю на підприємствах

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 2.2. Організація процесу фінансового контролю на підприємстві

2.3. Результативність фінансового контролю на

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

На рівні сільськогосподарського підприємства доцільно вжити заходів для збільшення частки оплати праці в собівартості продукції за

Як зазначалося вище, для цілей калькулювання собівартості продукції витрати за ознакою спільності призначення класифікуються по калькуляційних статтях,

3 n Sample (a number of time series values, used for a single forecasting) 4 t k Initial time point of the forecasting 5 n min Minimal sample value 6 n max Maximal sample

The study of the prospects for the development of organic production in a market envi- ronment is carried out in the following logical sequence: the features of

За даними звіту GRI, який отримав назву «Стійкість і тренди звітності 2025» та опублікованого в 2015 році, однойменні стандарти (GRI)

As a result, the global organic food market began to form (1990–today, stage four) due to the implementation of a legal basis for the production and trade of organic food in the USA,

Запропонована економіко–математична модель контролю за якістю продукції дозволяє оптимізувати стратегію контролю якості з врахуванням собівартості,

In or- der to expand the synthetic potential of the reaction mentioned above it would be interesting to study the interaction of non-aromatic heterocyclic compounds

Розроблено класифікацію тектонічних систем одягу за чотирма основними видами, визначено асортимент одягу, характерний для різних видів

Основними напрямками діяльності підприємства з таким поєднанням стратегій є: комплексний аналіз асортименту продукції та

Невисока протимікробна та протигрибкова активність N-бензил-2-(3-гетерил-[1,2,4]триазоло[1,5- с]хіназолін-5-ілтіо)ацетамідів є фактором

A significant consequence of the process of introducing digital economy technologies has become an increase in intangible information flows (big data, cloud computing, video,

Перший прогноз схвалено постановою Кабінету Міністрів України «Про прогноз показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків

Таким чином, можна зробити загальний висновок, що частка аморти- зації у структурі витрат має пряму залежність від виду

За даними таблиця 1, можна сказати, що найбільш ефективною та результативною є операційна діяльність, маючи позитивний грошовий потік по кожному

Оскільки формування собівартості виробленої продукції відбувається через здійснення витрат в процесі відтворення виробничої

Метою дослідження є проведення аналізу розподілу обсягів реалізованої продукції за видами діяльності, динаміки фондів і споживання основних

in the period preceding the current period; N контр t - the volume of counterfeit goods, which was sold by violators of exclusive rights in the market during the current t period;

– плануються прямі витрати основного вироб- ництва, складаються кошториси витрат на утри- мання й експлуатацію устаткування, загаль- новиробничих та інших

Salts of 2-((4-(R-amino)-5-(thiophen-2-ylmethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)acetic acids were synthesized by the interaction of the appropriate acids with organic

SiC nanoparticles that could be used as an antioxidant for periclase-carbon (PC) refractories were synthesized from the organic—inorganic complex (–CH 3 )–(SiO 2 ) n that formed

Визначає правові та економічні осно- ви виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини і спрямований

Джерело: складено автором за даними Офіційного інтернет-представництва Державної служби статистики України.