• No results found

(1)1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Інженерно-енергетичний факультет Кафедра методики професійного навчання ПСИХОЛОГІЯ Методичні рекомендації з вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для здо

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(1)1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Інженерно-енергетичний факультет Кафедра методики професійного навчання ПСИХОЛОГІЯ Методичні рекомендації з вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для здо"

Copied!
64
0
0

Повний текст

(1)

1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інженерно-енергетичний факультет

Кафедра методики професійного навчання

ПСИХОЛОГІЯ

Методичні рекомендації

з вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр»

спеціальності 073 «Менеджмент»

денної та заочної форм навчання

МИКОЛАЇВ 2020

(2)

2

УДК 159.9+372.8 П86

Друкується за рішенням науково-методичної комісії інженерно-енергетичного факультету від 22.09. 2020 р., протокол № 01.

Укладачі:

А. Б. Веліховська канд. пед. н., доцент кафедри методики професійного навчання, Миколаївський національний аграрний університет

Рецензенти:

О. Г. Захар канд. пед. н., доцент, заступник директора з науково- педагогічної роботи, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

С. Б. Літвінчук канд. пед. н., доцент кафедри методики професійного навчання, Миколаївський національний аграрний університет

Відповідно до діючої програми курсу «Психологія» надано методичні рекомендації щодо вивчення предмету, завдань, місця психології в системі наук;

методів і структури загальної психології. Розглянуті такі напрями, як зародження і розвиток вищої нервової діяльності, історія розвитку вчення про психологію.

Освітлені елементи психологічних характеристик пізнавальних процесів, а також емоційно-вольова сфера особистості.

Надано практичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять та самостійної підготовці до екзаменів з дисципліни «Психологія». Методичні рекомендації розраховані на здобувачів вищої освіти, які навчаються у вищих навчальних закладах, за спеціальністю 073 – «Менеджмент» освітнього рівня

«Бакалавр».

© Миколаївський національний аграрний університет, 2020

(3)

3

Зміст

Стор.

ВСТУП……… 4

1. Мета та завдання дисципліни «Психологія» 5

2. Структурно-логічна схема вивчення дисципліни 6 3. Зміст навчальних модулів із дисципліни «Психологія» 9 4. Плани семінарських і практичних занять з курсу 46 5. Рейтингова система оцінювання якості знань, умінь і навичок

здобувачів вищої освіти

56

6. Питання до екзамену 58

Список рекомендованої літератури 61

(4)

4

ВСТУП

В методичних рекомендаціях до курсу «Психологія» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальностю 073 «Менеджмент» розкриваються основні питання загальної психології: предмет, стан, структура, завдання іметоди сучасної психології, пізнавальні психічні процеси особистості, її діяльність, спілкування, міжособистісні відносини в групах.

Основна мета курсу полягає в формуванні у здобувачів фундаментальних знань про розвиток механізмів психіки,виникнення і розвиток людської свідомості, про існуючі в загальній психології концепції особистості, типи темпераментів, особливості поняття «характер», а також про мотиваційну сферу та емоційновольові якості особистості, їх проявлення у діяльності та спілкуванні, формування самосвідомості і поняття про життєвий шлях особистості.

На підставі вивчення курсу здобувачі повинні усвідомити основі поняття, уміти аналізувати різні підходи, які існували в науці з кола проблем загальної психології, мати уявлення про структуру особистості, розвиток психіки і свідомості в філо- і онтогенезі, самостійно працювати з науковими джерелами.

Особлива увага приділяється аналізу викладених понять з боку їх причетності до діяльності працівника готельно-ресторанної сфери.

Основною формою вивчення студентами курсу «Психологія» є:

відвідування лекцій, які охоплюють своїм змістом сутність основних питань загальної; робота на практичних заняттях; дистанційне навчання на платформе Moodle, виконання розміщених там завдань; самостійна робота здобувачів щодо опрацьовування рекомендованої літератури.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Перехід до ринкових відносин, формування багатоукладної економіки в агропромисловому комплексі та розвиток різних форм господарювання висувають підвищені вимоги до випускників вищих аграрних закладів освіти.

Вміння працювати з людьми – важлива якість, що потрібна як молодому спеціалісту, так і керівнику виробничого колективу. Потреба в науково- психологічному обґрунтуванні діяльності людини особливо відчувається сьогодні. Психологія поступово перетворюється із вузько академічного знання на життєво важливу і потрібну науково-практичну дисципліну. В системі професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах вищого навчального закладу чільне місце посідає психологічна освіта, ефективність якої великою мірою забезпечується рівнем лекцій і практичних занять, що пропонується здобувачам вищої освіти.

(5)

5

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти професійно-психологічних знань і вмінь, поведінки особистості в різноманітних виробничих ситуаціях, здатності аналізувати, об’єктивно оцінювати соціально- психологічні явища та процеси. Під час вивчення курсу необхідно допомогти студентам зрозуміти актуальність психологічних знань як для їх особистісного розвитку, так і для побудови власного життя і професійної кар’єри, формування життєвої компетенції. Завданнями вивчення дисципліни є: формування знань студентів про психологію як науку; підготовка майбутніх фахівців до застосування практичних навиків психологічного аналізу у власній життєдіяльності та для їх професійного становлення.

Дисципліна «Психологія» ґрунтується на таких дисциплінах як філософія, політологія, ділова українська мова.

В результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати:

- природу психіки особистості, її основні процеси та індивідуально-психологічні властивості, методи вивчення цих властивостей ;

- взаємовідносини особистості та колективу, психологію спілкування у колективі;

- психологічні особливості конфліктних та екстремальних ситуацій у трудових колективах.

Уміти:

- застосовувати психологічні знання у розв’язанні проблем виробництва, соціально-професійного самовизначення ;

- оцінювати особистісні якості людей, усвідомлювати закономірності між особистісних стосунків у колективі;

- користуватися механізмами психологічного захисту у виробничих та конфліктних ситуаціях

У лекційному курсі, на практичних заняттях необхідно навчальний матеріал пов’язувати зі специфікою роботи майбутнього спеціаліста сільськогосподарського виробництва.

Об’єкт вивчення дисципліни – психологічні знання на сучасному етапі розвитку суспільства.

Предмет – психологічні знання у власній життєдіяльності та у процесі становлення майбутніх фахівців.

Дисципліна «Психологія» ґрунтується на таких дисциплінах як філософія, політологія, ділова українська мова.

(6)

6

Вивчення дисципліни «Психологія» пов’язано із вивченням таких дисциплін як «Психологія і педагогіка», «Етика», «Психологія управління»,

«Психологія трудових відносин у колективі», «Психологія праці», «Філософія»,

«Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі».

Структурно-логічна схема вивчення дисципліни

ПСИХОЛОГІЯ МОДУЛЬ І Психологія як наука

МОДУЛЬ ІІ Особистість та колектив

МОДУЛЬ ІІІ Пізнавальна та регулятивна функції психіки

ТЕМА 1. Психологія в комплексі наук про людину

ТЕМА 2. Розвиток психіки і свідомість людини

ТЕМА 1. Виникнення і розвиток психіки та свідомості ТЕМА 2. Психологія особистості. Періоди і фактори її розвитку

ТЕМА 3. Суть і властивості пізнавальних процесів

ТЕМА 1. Активність і діяльність особистості

ТЕМА 2. Мотиви, їх класифікація. Мотивація діяльності

ТЕМА 3. Спілкування як соціально-психологічна проблема

(7)

7

Загальний розподіл годин і кредитів

№п/п Найменування розподілу К-ть годин/кредитів Назви змістових модулів і тем Кількість годин

денна форма всього

у тому числі

лк пз лаб інд с.р.

1 2 3 4 5 6 7

Модуль 1. Психологія як наука Тема 1. Психологія в комплексі наук про

людину

6 2 2 8

Тема 2. Розвиток психіки і свідомість людини

4 2 2 8

Разом за модулем 1 24 4 4 16

Модуль 2. Особистість та колектив

Тема 1. Психологія особистості 6 2 2 8

Тема 2. Психологія соціальних груп 6 2 2 8

Разом за модулем 2 24 4 4 16

Модуль 3. Пізнавальна та регулятивна функції психіки Тема 1. Пізнавальні психічні процеси

особистості

4 4 2 8

Тема 2. Емоційно-вольові процеси особистості

6 2 2 10

Тема 3. Індивідуально-психологічні особливості особистості

6 2 2 10

Разом за модулем 3 40 8 6 28

Всього годин 90 16 14 60

(8)

8

Лекції ЛЗ (ПЗ) Всього

1 Модуль І 4 (0.1) 4(0.1) 8 (0.2)

2 Модуль ІІ 4 (0.1) 6 (0.16) 10 (0.26)

3 Модуль ІІІ 8 (0.2) 6 (0.16) 14(0.36)

Склад, обсяг і терміни змістових модулів Теми практичних занять

Самостійна робота

№ з/п

Назва теми Кількість

годин

1 Психологія в комплексі наук про людину 8

2 Розвиток психіки і свідомість людини 8

3 Психологія особистості 8

4 Психологія соціальних груп 8

5 Пізнавальні психічні процеси особистості 8

6 Емоційно-вольові процеси особистості 10

№ з/п

Назва теми Кількість

годин

1 Психологія в комплексі наук про людину 2

2 Розвиток психіки і свідомість людини 2

3 Психологія особистості 2

4 Психологія соціальних груп 4

5 Пізнавальні психічні процеси особистості 2

6 Емоційно-вольові процеси особистості 2

7 Індивідуально-психологічні особливості особистості 2

(9)

9

7 Індивідуально-психологічні особливості особистості 10

Разом 60

Зміст навчальних модулів із дисципліни «Психологія»

Модуль 1. Поняття про психологію як науку. Загальна психологія, її предмет, завдання та методи.

Тема 1. Предмет психології як науки. Завдання психології.

1. Психологія як наука. Її статус серед природничих та гуманітарних наук.

2. Життєва та наукова, езотерична та екзотерична психологія.

3. Місце психології серед інших наук.

4. Предмет сучасної психології. Її категорійний апарат.

5. Психіка, її функції та явища. Механізми психіки.

6. Поняття психічних станів.

7. Психічні процеси та їх характеристика.

8. Психічні властивості особистості.

Ключові слова. Психологія, психіка, механізми психіки, психічні явища, психічна активність, психічні властивості, психічні процеси, психічне відображення, свідомість, самосвідомість.

Основні питання теми. Психологія як наука і система знань про закономірності, механізми, психічні факти і явища в житті людини. Предмет загальної психології як найскладніша сфера життєдіяльності людини. Психічні факти. Психічні явища. Активність - вирішальна властивість психіки. Психічне відображення. Механізми психіки людини. Їх основні форми та функції. Методи психологічної науки. Основні завдання психологічної науки. Основні принципи психологічної науки. Свідомість і самосвідомість та їх культурно-історична обумовленість. Значення психіки в житті і діяльності людини. Місце психології в системі наук. Основні галузі психологічної науки.

Знайомство здобувачів із психологією починається з чіткого визначення її предмету. Студенти повинні засвоїти, що загальна психологія це наука, що вивчає факти, закономірності й механізми психіки. Вона також вивчає процеси активного відображення людиною об’єктивної дійсності в формі відчуттів, сприймань, мислення, почуттів та інших процесів явищ психіки. Іншими словами, психологію можна визначити як науку про закономірності й функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності. Здобувачам слід

(10)

10

розумітися у механізмах психіки людини. Слід звернути увагу на суб’єктивний характер психічного відображення, яке в процесі діяльності постійно поглиблюється, розвивається та удосконалюється. Також здобувачам відділень слід звернути особливу увагу на таку форму втілення як творіння самого себе, яке відбивається у розвитку душевних і духовних потенцій, а також в усуванні різних форм відчуження.

Здобувачі повинні знати і розумітися в основних принципах психологічної науки, які представляють собою фундамент загальної психології.

Також вони повинні чітко розрізняти поняття «свідомість» і «самосвідомість».

Так, «свідомість» – це вищий рівень відображення людиною дійсності, її подання в якості узагальнених образів і понять, а «самосвідомість» – це усвідомлення за допомогою мови себе самого, свого відношення до природи, інших людей, своїх дій та вчинків, своїх думок, переживань та різних психічних якостей.

При узагальнені теоретичних знань по даній темі здобувачі повинні мати на увазі, що:

1. Психічне життя, свідомість і діяльність особистості завжди виникають у єдності. Ця єдність виявляється в цілеспрямованій діяльності людини, в її відношенні до інших і до себе, в її різноманітних пізнавальних, емоційних та вольових реакціях.

2. Людина – цілісний організм. Ця цілісність взаємодії з середою забезпечується передусім вищим відділом центральної нервової системи – корою великих півкуль головного мозку, яка інтегрує всю діяльність організму і керує нею.

Рівень теоретичного знання. Здобувачі повинні знати основні психологічні поняття, що подано у даній темі, чітко розумітися в предметі, методах, завданнях та принципах загальної психології, знати основні механізми психіки, їх значення, функції та форми.

Рівень практичних навичок. Здобувачі повинні уміти обґрунтовувати основні принципи загальної психології, її зв’язок з іншими науками в системі наук про людину, наводити приклади розвитку свідомості в культурно- історичному процесі.

Для покращення засвоєння предмету психології студентам надається його графічне зображення (за Максименко С. М.).

(11)

11

ПСИХОЛОГІЯ

Самостійна робота Самостійно опрацювати питання

• Охарактеризуйте предмет загальної психології.

• Яке місце займає загальна психологія в системі сучасних наук?

• Чим відрізняються поняття «свідомість» і «самосвідомість»?

• Охарактеризуйте основні принципи психології.

• Яку роль грає така властивість психіки, як активність?

• Охарактеризуйте основні механізми психіки та їх значення в житті людини.

Теми рефератів

1. Психологія і готельно-ресторання сфера. Точки зіткнення.

2. Обґрунтування конкретного прикладу розвитку свідомості і самосвідомості в культурно-історичному процесі.

3. Проблема творіння самого себе в діяльності працівника готельно- ресторанної сфери.

Література:

1. Варій М. Й. Загальна психологія: Навчальний посібник / 2-ге видан., випр. і доп. // Варій М. Й. – К.: «Центр учбової літератури», – 2007. – 968 c.

2. М'ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ. /5-е вид., стер.//

М'ясоїд П. А. – К.: Вищ. шк., – 2006. – 487 с.

Пс и хо л о гі чні пр о ц ес м

Емоційно- вольові:

почуття воля емоції

Пізнавальні:

відчуття, сприймання, мислення, па'мять, увага, уява, мовлення

Пс и хі чні с та ни

радість,

розчарування, гнів

печаль, туга,

стійкий інтерес, творчій підйом, сумніви,

апатія

Пс и хі чні в л ас ти во ст і

Темперамент Здібності Характер

(12)

12

3. Маклаков А.Г. Общая психология : учебник для вузов./ Маклаков А.Г. – СПб:

Питер, – 2005. – 583 с.

4. Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Максименко С. Д. // 2-е вид., перероб. та доп. – К.: ЦНЛ, 2004. – 272 c.

5. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія /Максименко С. Д., Соловієнко В. О. – К. : МАУП, – 2000. – 256 с.

6. Савчин М. В. Загальна психологія / Савчин М. В – К. : Академвидав, – 2011–

464 с.

7. Цимбалюк І. М., Яницька О. Ю. Загальна психологія : навч. посіб. - 2-е вид./

Цимбалюк І. М., Яницька О. Ю. – К. : Професіонал, – 2006. – 304 с.

8. Загальна психологія: підручник для студ. ВНЗ / С. Д. Максименко, В. О.

Зайчук, В. В. Клименко та ін. // 2-е вид., перероб. і доп. – Вінниця: Нова книга. – 2004. – 704 c.

Тема 2. Поняття про психологію як науку.

1. Розвиток уявлень про предмет психології від античності до сьогодні.

2. Історія становлення наукової психології.

3. Теоретична, практична й прикладна психологія.

4. Основні галузі психології.

5. Предмет і завдання загальної психології.

Ключові слова. Душа, свідомість, поведінка, біхевіоризм, необіхевіоризм, психоаналіз, гештальтпсихологія, генетична психологія, гуманістична психологія, структурна психологія, психологія установки, психологія діяльності.

Основні питання теми. Психологія як наука про душу. Психологія як наука про свідомість. Психологія як наука про поведінку. Психологія як наука, яка вивчає факти, закономірності і механізми психіки. Наукові внески українських та російських вчених в розвиток психологічної науки. Основні психологічні школи і напрямки. Біхевіоризм та необіхевіоризм. Психоаналіз. Гештальтпсихологія.

Генетична психологія. Гуманістична психологія. Структурна психологія.

Психологія установки. Діяльнісний підхід.

Здобувачі повинні усвідомити, що історичний поступ психології знайшов відбиток у працях багатьох поколінь учених, різних епох і країн. Загалом його можна викласти у вигляді сукупності різноманітних поглядів на сутність психіки та результатів її пізнання. Проте значно цікавіше простежити логіку цих поглядів – закономірність їх виникнення та розвитку. На цій підставі студентам треба знати 4 основних етапи в розвитку психології:

(13)

13

1 етап – психологія як наука про душу;

2 етап – психологія як наука про свідомість;

3 етап – психологія як наука про поведінку;

4 етап – психологія як наука, що вивчає факти, закономірності та механізми психіки.

Здобувачі мають прийняти до уваги, що предмет психології, його усвідомлення, неодноразово змінювався протягом розвитку людського суспільства і був обумовлений відповідним розвитком суспільних відношень.

Особливу увагу при вивченні теми необхідно звернути на різноманітність психологічних шкіл, які відбивають напрямки розвитку психологічної науки.

При цьому здобувачі вищої освіти повинні виділяти два глобальних напрямку, протилежних за своїм підходом до предмету психології: біхевіоризм (вивчає зовнішні прояви психічної діяльності – поведінку) та психоаналіз (розглядає психічне життя людини як багаторівневе психічне явище, глибинним рівнем якого є несвідоме, тобто спрямовується на вивчення внутрішніх проявів психічної діяльності).

Здобувачі мають знати основні положення теорій середнього рівня. Вони повинні усвідомлювати, що в сучасній психологічній науці дуже багато різних напрямків різних рівнів, яким притаманний еклектизм, тобто в одній теорії можуть поєднуватись різні основи.

Рівень теоретичного знання. Здобувачі повинні знати основні історичні етапи в розвитку психології; як змінювався її предмет, які вчені працювали в ці періоди. Вони повинні орієнтуватися в напрямках сучасної психології, мати уявлення про досягнення вітчизняних вчених, їх внесок в розвиток психологічної науки.

Рівень практичних навичок. Здобувачі повинні розрізняти підходи до предмету психологічної науки, вміти аналізувати історичний і сучасний погляди на нього, визначати його обумовленість.

Самостійна робота Самостійно опрацювати питання:

• етапи розвитку психології;

• внески вітчизняних вчених в розвиток психологічної науки;

• основні психологічні школи і напрямки.

Теми рефератів

1. Аналітичний підхід в психології та готельно-ресторанній справі.

(14)

14

2. Психологія часу і закономірності його переживання в психіці індивіду.

3. Історична психологія як метод дослідження особистості в культурно- історичному просторі.

Література:

1. Варій М. Й. Загальна психологія: Навчальний посібник / Варій М. Й. // 2-ге видан., випр. і доп. – К.: «Центр учбової літератури», – 2007. – 968 c.

2. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: навч. посіб. для студ. внз./ - Ліфарєва Н.В. – К.: ДУ, – 2003. – 240 с.

3. М'ясоїд П. А. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. внз./ М'ясоїд П. А // 5- е вид., стер. – К. : Вищ. шк., – 2006. – 487 с.

4. Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов /Маклаков А.Г. – СПб : Питер, – 2005. – 583 с.

5. Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. внз. / Максименко С. Д. // 2-е вид., перероб. та доп. – К. : ЦНЛ, – 2004. – 272 c.

6. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія / Максименко С. Д., Соловієнко В. О. – К. : МАУП, – 2000. – 256 с.

7. Савчин М. В. Загальна психологія: навч. посіб / Савчин М. В – К. : Академвидав, Альма-матер.– 2011. – 464 с

8. Цимбалюк І. М., Яницька О. Ю. Загальна психологія: навч. посіб./Цимбалюк І. М., Яницька О. Ю. // 2-е вид. – К.: Професіонал, – 2006. – 304 с.

9. Загальна психологія: підручник для студ. ВНЗ / С. Д. Максименко, В. О.

Зайчук, В. В., Клименко та ін. // 2-е вид., перероб. і доп. – Вінниця: Нова книга, – 2004. – 704 c.

Тема 2*. Методи психологічного дослідження (для самостйного вивчення).

1. Методологічні принципи психології: системно-структурний, розвитку, детермінізму, історичності, єдності психіки та діяльності.

2. Теоретичні методи дослідження особистості.

3. Загальна характеристика емпіричних методів вивчення особистості.

3. Спостереження: його види, об’єкти та вимоги до процедури.

4. Методи обстеження особистості.

5. Ідеографічний та номотетичний підходи до вивчення особистості.

6. Анкетні методи.

7. Метод експертних оцінок.

8. Метод узагальнення незалежних характеристик.

9. Психологічне тестування: тести здібностей, тести інтелекту й тести успішності.

(15)

15

10. Метод аналізу продуктів діяльності особистості.

11. Експеримент: його види, компоненти та властивості.

Тема 3. Проблема розвитку в психології. Виникнення психіки Розвиток механізмів психіки. Розвиток психіки в філогенезі Виникнення і розвиток людської свідомості

Ключові слова. Подразливість, чуттєвість, тропізм, інстинкт, інтелектуальна поведінка, свідома діяльність, дифузна нервова система, гангліарна нервова система, трубчата нервова система.

Основні питання теми. Два основних філософських підходи до розуміння природи і психіки. Розвиток механізмів психіки в еволюційному процесі. Етапи розвитку нервової системи як механізму поведінки і психічної діяльності.

Виникнення і розвиток людської свідомості. Передумови виникнення.

Історичний розвиток. Особливості історичного розвитку свідомості.

Здобувачі повинні розуміти, що виникнення і розвиток психіки – найскладніший процес. Існують два різних філософських розуміння природи і проявлення психіки: матеріалістичне і ідеалістичне. Ідеалістичний підхід убачає початок психічного в понятті «духовна енергія», ототожнюючи її з «внутрішньою стороною» матерії, і веде передісторію психічного з незапам’ятних часів, що іменуються «переджиття». Тут психічна енергія протистоїть фізичній сполучаючись з нею. Основне положення ідеалістичного підходу – життя на Землі зародилось уперше завдяки згущенню в матерії психічної енергії.

Матеріалістичне пояснення цього питання базується на досягненнях біології та історії. Тут виникнення психіки розглядається як результат довготривалого розвитку матерії.

Вивчаючи тему, здобувачі повинні розрізняти поняття подразливість і чуттєвість. Так, «подразливість» розуміє під собою здатність живого організму реагувати на діяння біологічно значимих (біотичних) впливів, вона характерна для елементарній рослинній стадії розвитку життя. Що до дефініції «чуттєвості», то вона є, за висловлюванням А. Н. Леонтьєва, прикметою виникнення психіки.

«Чуттєвість – це здатність деяких живих організмів сприймати подразники, які володіють сигнальною функцією по відношенню до подразника, який має пряме біологічне значення».

Здобувачі мають розрізняти види нервової системи як механізму поведінки і психічної діяльності, а також стадії розвитку психіки. Особливу увагу слід приділити саме виникненню і розвитку людської свідомості. При цьому слід

(16)

16

ураховувати два факти. Перший – спадкова природа людини сама по собі не визначає психічного розвитку особистості, але грає певну роль у формуванні психічних властивостей. Другий – зміст і характер психічних процесів і властивостей визначається не будовою організму, а предметним світом, який стимулює діяльність і відбивається людиною.

Рівень теоретичного знання. Здобувачі повинні знати основні етапи в еволюції психіки і її механізмів; чітко розумітися у рівнях розвитку нервової системи і рівнях психічного відображення. Вони повинні орієнтуватися в проблемі розвитку поведінки у

філогенезі, мати уявлення про різні погляди на проблему виникнення психіки.

Рівень практичних навичок. Здобувавачі повинні розрізняти передумови виникнення людської свідомості, вміти аналізувати проблему її історичного розвитку.

Самостійна робота Самостійно опрацювати наступні питання.

• У чому полягає гіпотеза французького біолога, антрополога і гуманіста Пьєра Тейяра де Шардена (См. Пьер Тейяр де Шарден. Феномен человека.

Преджизнь. Жизнь. Мысль. М., 1987.)

• Яку роль відіграє спадковість?

• В чому полягає сутність відмінностей психіки тварини і людини.

Теми рефератів

1. Стадії і рівні розвитку психіки й поведінки тварин (за О.М. Леонтьєвим і К.С.Фарбі).

2. Співвідношення поміж інстинктивними та індивідуально набутими формами поведінки тварин.

Література:

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование/ Анастази А., Урбина С. // 7-е межд. изд.–- СПб : Питер, Мастера психологии.– 2001. – 688с.

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: учебник для вузов./ Бурлачук Л.Ф. // 2-е изд., перераб. и доп. – СПб : Питер, – 2009. – 384с.

3. Варій М. Й. Загальна психологія: Навчальний посібник / Варій М. Й. // 2-ге видан., випр. і доп. – К.: «Центр учбової літератури», – 2007. – 968 c.

4. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: навч. посіб. для студ. внз./ Ліфарєва Н.В. – К. : ДУ, – 2003. – 240 с.

5. Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов / Маклаков А.Г. – СПб : Питер, – 2005. – 583 с.

(17)

17

6. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: в 2 т. / С. Д. Максименко. - К. : Форум, 2002. – Т. 2. – 335 с.

7. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: навч. посіб./

Максименко С. Д., Соловієнко В. О. – К.: МАУП, – 2000. – 256с.

8. М'ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посіб. для студ. внз / М'ясоїд П. А. //

5-е вид., стер. – К. : Вищ. шк., – 2006. – 487 с.

9. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике / Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. // 2-е изд., перераб. и доп. – СПб : Питер, Мастера психологии.– 2001. – 528с.

РОЗДІЛ ІІ Модуль 2. Філогенез та онтогенез психіки.

Проблема особистості в сучасній психології (теми 4-5).

Індивідуально - психологічні особливості особистості (теми 6-7).

Психологічні сфери особистості (теми 8-13).

Теми 4 -5 Загальний погляд на особистість 1. Поняття про особистість та її структуру.

2. Співвідношення понять індивід, особистість, індивідуальність.

3. Активність особистості та її джерела.

4. Підходи до вивчення рушійних сил розвитку особистості.

5. Самосвідомість та самооцінка особистості. Форми прояву самосвідомості.

6. Саморегуляція особистості, шляхи її становлення.

7. Особистість як суб’єкт діяльності.

Ключові слова. Індивід, особистість, індивідуальність, структура особистості, біологічна підструктура, соціальний досвід, направленість, активність, мотив, інтерес, ідеали, переконання, навички, цілі, установки, рівень домагань, самооцінка, фрустрація, соціальна роль, соціальний статут, егоідентичність, механізми психологічного захисту: витискування, конверсія, раціоналізація, проекція, екстерналізація, інтерналізація.

Основні питання теми. Концепції особистості в загальній психології.

Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність».

Структурний аналіз особистості. Біологічне і соціальне в структурі особистості.

Соціальний статут і соціальні ролі. Поняття про егоідентичність. «Я – образ» і

«Я – концепція» . Самооцінка особистості. Механізми психологічного захисту.

Розглядаючи питання «Концепції особистості в психології», зодбувачі повинні ретельно опрацювати тему 2. Слід звернути увагу на те, що кожна з шкіл по своєму окреслювала коло проблем особистості, при цьому ці проблеми

(18)

18

формувалися у відповідності до поглядів науковців на предмет психології взагалі.

Вивчаючи співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість»,

«індивідуальність», здобувачі повинні знати, що в психології широко використовуються близькі, але не тотожні поняття. Саме тому слід чітко розрізняти об’єми цих понять. Так, людина – це насамперед біологічна істота, яка належить до класу ссавців виду HOMO SAPIENS. Людина – істота суспільна.

Вона носій свідомості. Вершиною розвитку свідомості є самосвідомість людини.

Індивід це окрема жива істота, представник біологічного роду. Щодо поняття

«особистість», то в психології існує понад 100 її визначень. Але взагалі об’єм поняття особистість вужче, ніж об’єм поняття «людина». Особистість можна визначити як діяча суспільного розвитку, свідомого індивіда, який займає певне становище в суспільстві й виконує певну суспільну роль. Що до поняття

«індивідуальність», то його визначення може бути таким: індивідуальність – це людина, яка характеризується з боку своїх суспільно – значущих відмінностей від інших людей; це своєрідність психіки і особистості індивіду, її неповторність.

Отже індивідуальність може проявлятися в інтелектуальній, емоційній і вольовій сферах.

Здобувачі повинні розумітися в розгляді питань про особистість як про структуру і систему взаємозв’язаних та взаємодоповнюючих елементів. Вони повинні знати атрибути, які висуває структурний аналіз в якості основних характеристик особистості як психологічного феномену, розумітися на питаннях співвідношення біологічного і соціального в структурі особистості.

Здобувачі повинні усвідомлювати, що особистість, яка розвивається, підлягаючи соціалізації в її конкретно історичній формі, інтеріорізуючи елементи культури і досвід поколінь, несе в собі органічну і обмежуючу сукупність соціальних відносин, яка обмежується соціальний статутом і соціальною роллю.

Здобувачі повинні чітко розрізняти і розумітися в цих поняттях, знати види ролей і від чого залежать їх діапазон та кількість.

Здбувачі також повинні знати визначення і наповненість понять егоідентичність, «Я – концепція», розумітися у компонентах «Я – концепції», знати визначення поняття «самооцінка», від чого вона залежить і чому піддається захисту, розумітися у механізмах психологічного захисту.

Рівень теоретичного знання. Здобувачі повинні знати загальнонауковий погляд на проблему особистості, чітко розрізняти поняття «людина», «індивід»,

(19)

19

«особистість», «індивідуальність», розумітися у структурному підході до вивчення особистості.

Рівень практичного знання. Здобувачі повинні вміти розрізняти поняття

«соціальна роль» і «соціальний статут», «Я – концепція», «самооцінка», наводити власні приклади, розумітися у механізмах психологічного захисту.

Самостійна робота Самостійно опрацювати наступні питання.

• Охарактеризуйте поняття «людина», «індивід», «особистість»,

«індивідуальність».

• Чим відрізняються біологічний і соціальний компоненти в структурі особистості?

• Від чого залежить самооцінка особистості?

• Охарактеризуйте поняття «егоідентичність». В чому її позитивне значення?

• Охарактеризуйте механізми психологічного захисту.

Теми рефератів

1. Характеристика соціального статуту і соціальної ролі процівника готельно- ресторанної справи.

2. Важливість адекватної самооцінки у діяльності працівника готельно- ресторанної справи.

Література:

1. Варій М. Й. Загальна психологія: Навчальний посібник / Варій М. Й. // 2-ге видан., випр. і доп. – К.: «Центр учбової літератури», – 2007. – 968 c.

2. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія : навч. посіб./

Максименко С. Д., Соловієнко В. О. – К.: МАУП, – 2000. – 256 с.

3. Варій М.Й. Психологія особистості : навч. посіб. для студ внз / Варій М.Й.. – К. : ЦУЛ, – 2008. – 592с.

4. Столяренко О.Б. Психологія особистості : навч. посіб. / Столяренко О.Б. – К.:

ЦУЛ, – 2012. – 280с.

Тема 6. Самосвідомість особистості та її життєвий шлях

Ключові слова. Свідомість, самосвідомість, особистість, життєвий шлях, самоздійснення особистості, вікові етапи, вікові кризи

(20)

20

Основні питання теми. Поняття про самосвідомість особистості.

Особливості самосвідомості і умови її розвитку. Самосвідомість і життєвий шлях. Поняття про вікові етапи та вікові кризи. Поняття про зони актуального й найближчого розвитку. Життєвий шлях як самоздійснення людини. Володіння життєвими цілями як умова збереження психічного здоров’я особистості.

Остання тема курсу присвячена питанням розвитку самосвідомості особистості, як конкретної історичної істоти. Перш за все здобувачам рекомендовано ретельно опрацювати теми 1, 3, 4, 5.

Здобувачі мають усвідомити, що специфіка людського життя перебуває в її історичній природі, яка розуміється як включення індивідуального життя в історичний процес. Процес становлення людської особистості має в собі як невід’ємний компонент формування її свідомості і самосвідомості.

Здобувачі повинні звернути увагу на те, що самосвідомість – це не початкова даність, яка притаманна людині. Вона не має своєї відокремленої лінії розвитку, але формується в процесі реального піднесення. Дуже доречним буде усвідомлення висловлювання С. Л. Рубінштейна, який пише про самосвідомість, як про наслідок розвитку свідомості особистості: «В ході розвитку, по мірі того як людина набуває життєвого досвіду, перед нею не тільки відкриваються все більш нові сторони буття, але й відбувається більш або менш глибоке переосмислення життя. Цей процес переосмислення, який проходить через усе життя людини, утворює саме заповітне: основний зміст її єства, визначає мотиви її дій і внутрішній смисл тих задач, які вона розв’язує у житті».

Здобувачі повинні знати, що розвиток самосвідомості проходить ряд ступенів – від наївної необізнаності відносно самої себе до все більш поглибленого самопізнання, яке потім поєднується з все більш визначеною самооцінкою, яка іноді коливається. В процесі розвитку самосвідомості центр ваги все більш переноситься від зовнішньої сторони особистості до її внутрішньої сторони, від більш або менш випадкових рис характеру в цілому. З цим пов’язане усвідомлення – іноді перебільшене – своєї своєрідності та перехід до духовних, ідеологічних масштабів самооцінки. В результаті людина

самовизначається як особистість на більш високому рівні.

Здобувачі мають знати, що реальна історія розвитку самосвідомості нерозривно пов’язана з реальним розвитком особистості і основними подіями її життєвого шляху. Для того ж, щоб зрозуміти значення будь-якого періоду життя особистості, потрібно розглядати його з цілісною структурою життєвого циклу,

(21)

21

враховувати найближчі та віддалені його наслідки для розвитку особистості.

Отже, враховуючи цей факт, студентам потрібно звернути увагу на питання про вікові етапи і вікові кризи особистості.

Здобувачі повинні знати, що під поняттям «віковий етап» розуміють певний проміжок часу, в якому психічні процеси являються відносно стабільними, а зміни, які відбуваються, носять переважно кількісний характер.

Це той проміжок часу, коли у людини наочно не спостерігається нових змін. Що до вікових криз, то це відносно короткі періоди в житті людини, підчас яких в її психічному житті виникають нові зміни, тобто трансформація психічної діяльності носить якісний характер.

Здобувачі мають усвідомити, що в рамках кожного вікового етапу існує актуальний рівень розвитку. Це сполучення психічних процесів, які до кінця конкретного етапу досягають свого найбільш повного розвитку. Наприклад: у дитини до 3-х років повністю формується гра з предметами.

Окрім цього існує поняття зони найближчого розвитку (Л. С. Виготський).

Це ті риси або початки психічних процесів, які стануть актуальними у віковий період, який буде наступним, а на цьому етапі вони існують як рудиментарні. В якості прикладів вікової періодизації студентам рекомендується приділити особливу увагу роботам Л. С. Виготського, Ш. Бюлер, С. Л. Рубінштейна та Е.

Еріксона. Доречно згадати, що за Е. Еріксоном розвиток особистості – це формування її егоідентичності, тобто суб’єктивного почуття безперервної самототожньості (теми 4-5). Еріксон не тільки виділив основні стадії розвитку особистості, але й указав на їх основні проблеми. Так,

1 стадія (до 1,5 р.) – розвиток основ довіри (основні проблеми довіра – недовіра);

2 стадія (1,5 – 4 р.)– розвиток автономності (основні проблеми – розвиток автономності або недовіра до власних сил);

3 стадія (4 – 6 р.) – вік гри (основні проблеми – ініціатива або провина);

4 стадія (6 – 12 р.) – шкільний вік (основна проблема – працелюбство або почуття неповноцінності);

5 стадія (12 – 18 р.) – юність (основна проблема – формування егоідентичності або ролева сплутаність);

6 стадія (18-25 р.) – молодість (основна проблема – інтимність або ізоляція);

7 стадія (25-50 р.) – середній вік (основна проблема – творчість або застій);

8 стадія (більш 50 р.) – зрілий вік. (основна проблема – егоінтеграція (мудрість) або відчай перед обличчям смерті).

(22)

22

Здобувачі мають розуміти, що життєвий шлях людини – це самоздійснення, всебічна реалізація «самої себе», коли цінності і цілі, до яких прямувала людина свідомо або несвідомо, отримали адекватну реалізацію. Повнота, ступінь здійснювання себе залежить від здатності індивіда ставити такі цілі, які адекватні його внутрішній суті. Така здатність називається самовизначенням. Чим зрозуміліше людині її покликання, тобто чим чіткіше виражено її самовизначення, тим вірогідніше її самоздійснення.

Здобувачі повинні знати, що становлення цільових структур є визначним в індивідуальному розвитку і його можна зрозуміти, якщо вивчати його основні закономірності і динаміку цілей життя особистості.

Здобувачам слід розуміти, що володіння життєвими цілями є умовою збереження психічного здоров’я особистості. Причиною неврозів виступають не тільки сексуальні проблеми (З. Фрейд) і почуття неповноцінності (А. Адлер), але й недолік спрямованості, самовизначення (Ш. Бюлер). Отже знайдена ціль у житті призводить до інтеграції особистості.

Рівень теоретичного знання. Здобувачі повинні знати смисл основних понять теми, розуміти як пов’язані поміж собою розвиток самосвідомості і життєвий шлях особистості, в чому полягає сутність життєвого шляху особистості.

Рівень практичних навичок. Здобувачі повинні вміти аналізувати різні вікові етапи і вікові кризи, наводити власні приклади що до проявлення вікових етапів і вікових криз.

Самостійна робота Самостійно опрацювати питання.

 У чому різниця між поняттями про «свідомість» і «самосвідомість»

особистості?

 Чи можна говорити про те, що більша та віддалена життєва ціль особистості повніше за все характеризує її сутність?

 Які фактори обумовлюють розвиток особистості?

 Чи можна прискорити психічний розвиток особистості?

 Чи може у людини з адекватною самооцінкою виникнути стан фрустрації?

 Охарактеризуйте поняття «життєвого шляху людини».

Теми рефератів

1. Життєвий шлях як самоздійснення людини за роботами Ш. Бюлер.

2. Самоздійснення в роботі працівника готельно-ресторанної справи.

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ На основі статистичних даних підприємства по реалізації продукції (табл. 6) побудувати найкращу криву

Розглянемо, як визначити за допомогою універсальної динаміч- ної характеристики, на яких передачах і з якими максимальними

При органолептичній оцінці солоної і маринованої риби звертають увагу на зовнішній вигляд, оброблення, консистенцію, запах, смак, колір м'яса риби, а

Тому, вивчення особливостей росту та розвитку нових сортів пшениці м'якої озимої залежно від умов вирощування в сучасний період представляє практичну і

Інженерна сільськогосподарська екологія – науковий напрямок, який розробляє основні принципи практичної діяльності

Значення_якщо_хибність_2)). Необхідно перевіряти відповідність використаних функцій ЕСЛИ і дужок. До 7 функцій ЕСЛИ можуть бути вкладені одна в одну

• самостійно вивозять товар, причому в кількості більш ніж 2 тонни;.. На підприємстві існує відділ збуту, який називають службою торгівлі і до складу якого входить

кількість дозволених спроб при складанні тесту (можна обрати будь-яку кількість від 1до 10 або не обмежувати спроби взагалі) та обрати

Візьміть хрестоматію із загальної психології або інше джерело та на його основі підготуйте конспект на тему «Сучасні теорії розвитку уваги»

Для перекладу російських дієприкметників на –щ(ий), що описують перебування учасником неперехідної дії, головним засобом є дієслівна

Розглядання системи автоматичного керування як цілісного об’єкту із урахуванням впливу зовнішнього середовища дозволив на відміну від аналітичного

Крім цього, сертифікат має термін дії і підписується за допомогою іншого ключа СА, який використовується для забезпечення гарантії достовірності цих атрибутів

Методичні рекомендації з самостійної роботи та виконання розрахунково- графічних робіт із навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний

Визначити момент інерції суцільного диска масою m та радіусом R, який обертається відносно осі, що паралельна осі, яка проходить через

Визначити момент інерції суцільного диска масою m та радіусом R, який обертається відносно осі, що паралельна осі, яка проходить через

наук, доц., кафедра аналітичної хімії, факультет технології оздоровчих продуктів та харчової експертизи, Національний університет харчових

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ХІМІЇ ПРИРОДНИХ СПОЛУК

Нехай кожному значенню деякої кількості ознаки, яку позначимо X, відповідає розподіл значень кількісної ознаки y (тобто декілька.. Обробка

“deluxe” category, with others receiving from five stars to one star or “A’s”. The standard features include private bathrooms, room telephones, recreational facilities and

знайдеться на перетині перпендикулярів до відомих векторів прискорень (рис. В цьому випадку прискорення всіх точок плоскої фігури при обертанні

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Теорія катастроф» (для студентів усіх форм

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Електротехніка та електропостачання» (для студентів усіх

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерне обладнання будівель»