• No results found

23 1.3.1 Огляд утворення залізного купоросу за сульфатною технологією… 24 1.3.2 Аналітичний огляд рішень щодо переробки залізного купоросу

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "23 1.3.1 Огляд утворення залізного купоросу за сульфатною технологією… 24 1.3.2 Аналітичний огляд рішень щодо переробки залізного купоросу"

Copied!
157
0
0

Повний текст

(1)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

БАРСУКОВА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 504.064.4+661.872.22

ЗНИЖЕННЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ УТИЛІЗАЦІЇ ЗАЛІЗНОГО КУПОРОСУ ВИРОБНИЦТВА ПІГМЕНТНОГО ДВООКИСУ ТИТАНУ

Спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник – Вакал Сергій Васильович,

кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник

Суми – 2017

(2)

ЗМІСТ

С.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів…….... 4

Вступ………... 6

Розділ 1 Сучасний стан проблеми накопичення твердих виробничих відходів та їх ресурсний потенціал………... 12

1.1 Загальна характеристика виробництва пігментного двоокису титану. Види відходів………. 12

1.2 Оцінка техногенного впливу кислих відходів виробництва двоокису титана на ґрунти……….….. 17

1.3 Проблеми поводження з багатотоннажними відходами виробництва двоокису титану………... 23

1.3.1 Огляд утворення залізного купоросу за сульфатною технологією… 24 1.3.2 Аналітичний огляд рішень щодо переробки залізного купоросу…... 27

1.3.3 Виготовлення залізорудних окатишів як варіант використання відходів виробництва……….. 34

1.4 Постановка завдань досліджень………... 36

Розділ 2 Об’єкти та методи дослідження………... 38

2.1 Об’єкт і предмет дослідження……….. 38

2.1.1 Ґрунт як об’єкт дослідження………. 39

2.1.2 Залізний купорос як об’єкт дослідження………. 46

2.2 Методи проведення досліджень………... 48

2.2.1 Аналітичний аналіз пасти оксидів-гідроксидів заліза до процесу промивання………... 50

2.2.2 Аналітичний аналіз пасти оксидів-гідроксидів заліза після процесу промивання……….. 55

2.3 Лабораторні установки……….. 58

2.3.1 Лабораторна установка отримання пасти оксидів-гідроксидів заліза.. 58

2.3.2 Лабораторна установка промивання пасти оксидів-гідроксидів заліза… 59 Висновки до розділу 2………. 60

(3)

Розділ 3 Дослідження техногенного забруднення ґрунтів кислими розчинами

району відвалу залізного купоросу ПАТ «Сумихімпром»………... 61

3.1 Зміна основних фізичних властивостей ґрунтів………. 61

3.2 Зміна основних хімічних властивостей ґрунтів……….. 67

3.3 Дослідження явища водопроникності ґрунтів..……….. 74

Висновки до розділу 3………. 80

Розділ 4 Математична модель техногенного забруднення ґрунтів кислими розчинами району відвалу залізного купоросу ПАТ «Сумихімпром»……… 81

4.1 Фізико-математична модель процесу просочування кислих розчинів залізного купоросу до ґрунту……….….... 82

4.2 Перевірка адекватності математичної моделі розподілу кислих розчинів залізного купоросу з глибиною у ґрунтовому середовищі………. 88

Висновки до розділу 4………. 88

Розділ 5 Екологічна оцінка стану техногенного забруднення сульфатами ґрунтів району відвалу залізного купоросу ПАТ «Сумихімпром»……….……… 90

Висновки до розділу 5………. 95

Розділ 6 Розробка технології утилізації залізного купоросу з метою охорони навколишнього середовища………... 96

6.1 Дослідження та опис фізико-хімічних основ технології……… 96

6.2 Стадії технології утилізації………. 99

6.3 Обґрунтування та опис технологічної схеми………. 104

6.4 Техніко-економічні показники технології……… 109

6.5 Практичне застосування цільових продуктів……….………. 112

6.5.1 Використання пасти оксидів-гідроксидів заліза в якості водовбирної добавки до вологого залізорудного концентрату……… 112

6.5.2 Переробка фільтрату сульфату амонію на мінеральне добриво….. 114

Висновки до розділу 6………... 115

Висновки……… 117

Список використаних джерел……….. 120

Додатки……….. 135

(4)

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

Умовні позначення, символи

t – час, с;

x, y, z – просторові координати;

D – коефіцієнт дифузії, м2/с;

С – концентрація розчину солей сірчаної кислоти, мг-екв.;

Нг – гідролітична кислотність, мг-екв.;

q – дифузійний потік, кг/м2;

G – вага дифундуючої речовини, кг;

F – площа ізоконцентраційної поверхні, м2; kf – коефіцієнт фільтрації, мкм/с;

h – гідравлічний градієнт;

n – похідна по нормалі;

𝜗 – швидкість руху, м/с;

τ – масштабований час, од.;

ξ – відстань від нульового рівня, м.

Скорочення ОГЗ – оксиди-гідроксиди заліза;

ТОГЗ – тонкодисперсні оксиди-гідроксиди заліза;

ГПК – ґрунтово-поглинальний комплекс;

СЗЗ – санітарно-захисна зона;

ТВ – тверді відходи;

НС – навколишнє середовище;

ГДК – гранично-допустима концентрація.

(5)

Формули та назви хімічних сполук

TiO2 – двоокис титану, титан (IV) оксид;

FeSO4, – залізний купорос, сірчанокисле залізо (ІІ);

Fe2(SO4)3 – сульфат заліза (ІІІ);

FeO, Fe2O3– оксид заліза(ІІ), оксид заліза (ІІІ) Fe3O4 – магнетит;

Fe(OH)2 – гідроксид заліза (ІІ);

Fe(OH)3 – гідроксид заліза (ІІІ);

FeOOH – гетит;

(NH4)2SO4 – сульфат амонію;

NH3∙Н2О – амонійна вода;

SO3 – оксид сірки (VI);

H2SO4 – сірчана кислота, сульфатна кислота.

(6)

ВСТУП

Актуальність теми. Проблеми забруднення довкілля сьогодні турбують не одну державу. Для зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище (НС) кожна розвинута держава повинна впроваджувати на підприємствах природоохоронні заходи. Для підвищення рівня екологічної безпеки промислові підприємства повинні переходити на технології, які передбачають системність, замкнутість та комплексність циклів і ресурсозбереження. До основних забруднювачів України відносять такі галузі промисловості: чорна металургія та гірничо-добувна. Однак, лідером є хімічна промисловість, якій притаманно значні обсяги виробництва та багатотоннажність відходів [1, 2]. Накопичення великої кількості відходів негативно впливає на НС. На сьогодні впливом відходів на НС займаються такі відомі спеціалісти як Трофімчук А. М., Шмандій В. М., Качинський А. Б., Гомеля М. Д., Некос В. Ю., Мальований М. С. та ін.

Накопичення такого багатотоннажного відходу, як залізний купорос, відноситься до низки проблем екологічного характеру регіонів, де розташовані підприємства з виробництва пігментного двоокису титану. Оскільки залізний купорос містить значну кількість вільної сірчаної кислоти, яка з ґрунтовими водами розноситься на великі площі земель, засолюючи їх, міняючи структуру ґрунтів, забруднюючи іонами титану та хрому, які є складовими відходу та завдяки сприятливим метеорологічним умовам розповсюджується у вигляді кислих опадів на далекі відстані, завдаючи шкоду екосистемам [4, 5].

Залізний купорос є чинником формування екологічної небезпеки в техногенно навантажених регіонах. Він становить значну екологічну небезпеку як для здоров'я людини так і НС [6, 7].

Відвал накопичення залізного купоросу на ПАТ «Сумихімпром» має масштаби техногенного родовища, яке не переробляється через відсутність необхідної технології. Ситуація ускладняються тим, що зберігається значна

(7)

різниця між обсягами накопичення відходу і обсягом його знешкодження та використання. Враховуючи перспективи збільшення виробництва двоокису титану в Україні актуально залучати сірчанокисле залізо (II) в якості техногенної сировини. Отримання залізорудних окатишів для металургійної промисловості дозволить скоротити добування залізної руди та покращити стан НС регіонів, де розташовані підприємства з виробництва двоокису титану [8, 9].

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконувалася на кафедрі прикладної екології Сумського державного університету згідно до природоохоронних програм держави Постанова Кабінету Міністрів України № 942 «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямків наукових досліджень науково-технічних розробок на період до 2015 року» від 07.09.2011 р.) та «Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище підприємств хімічної, машинобудівної промисловості та теплоенергетики» (№ ДР 0116U006606) й відповідно до плану науково-дослідних робіт ДП «СДНДІ МінДіП» за господарською розрахунковою темою № 117.05.01.07 «Исследование и разработка ресурсосберегающей технологии переработки отходов производства ПАО «Сумыхимпром» (№ ДР 0108U007350), що присвячено напрямку «Технологія утилізації та видалення побутових і промислових відходів».

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є зниження техногенного навантаження на ґрунтові екосистеми від кислих відходів виробництва пігментного двоокису титану за рахунок розроблення технології утилізації залізного купоросу з отриманням пасти оксидів-гідроксидів заліза (ОГЗ) та розчину сульфату амонію, як цільових продуктів. Для досягнення поставленої мети поставлено та вирішено такі завдання:

– дослідити вплив залізного купоросу на довкілля;

– дослідити характеристики залізного купоросу як чинника формування екологічної небезпеки в умовах конкретного підприємства хімічної промисловості;

(8)

– розробити математичну модель інфільтрації кислих розчинів, утворені при розчиненні твердих відходів (ТВ), що містять сірчану кислоту, у ґрунтові екосистеми;

– визначити необхідні параметри технології переробки одноводного залізного купоросу на розчин сульфату амонію й пасту ОГЗ шляхом проведення лабораторно-технологічного дослідження;

– визначити основні вимоги до залізорудних окатишів як до залізної руди;

– обґрунтувати й розробити технологічну схему переробки залізного купоросу;

– розрахувати техніко-економічні показники розробки.

Об'єктом дослідження є техногенний вплив відвалу залізного купоросу виробництва пігментного двоокису титану на навколишнє середовище..

Предметом дослідження є процес утилізації залізного купоросу виробництва пігментного двоокису титану.

Методи дослідження. Використано хімічні методи для отримання пасти ОГЗ (амоноліз та окисно-відновні реакції, завдяки яким утворюється залізорудна сировина), а також експериментальні методи дослідження ефективності роботи даної технології. У роботі використані фізичні та хімічні методи для визначення складу відходу, визначення необхідних параметрів технології переробки одноводного залізного купоросу на розчин сульфату амонію й пасту ОГЗ завдяки методам хімічного аналізу.

Оброблення експерименту проводили за допомогою комп'ютерних програм Mathematika 8.0, Statistica 6.0, Microsoft Excel.

Наукова новизна отриманих результатів. З метою підвищення рівня екологічної безпеки та на основі виконаних теоретичних і експериментальних досліджень вперше отримані наступні наукові результати:

1. сформульовано оцінку техногенному впливу кислих відходів титанового виробництва району відвалу залізного купоросу на ґрунтові екосистеми;

(9)

2. виявлено залежності та зміни основних фізичних і хімічних властивостей ґрунту від надходження до нього кислих розчинів залізного купоросу;

3. розроблено математичну модель забруднення ґрунтових екосистем у результаті надходження до них кислих розчинів, які утворюються при розчиненні кристалогідратів залізного купоросу титанового виробництва під впливом опадів, що дозволить здійснювати прогнозну оцінку явища техногенної руйнації ґрунтів;

4. сформовано основи технологічних рішень технології переробки ТВ виробництва двоокису титану на пасту ОГЗ та розчин сульфат амонію;

5. науково-обґрунтовано доцільність застосування пасти ОГЗ як водовбирної добавки до вологого залізорудного концентрату чорної металургії та розчину сульфату амонію як сировини для отримання мінерального добрива.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено технологічну схему процесу безвідходної технології утилізації залізного купоросу в пасту ОГЗ, яку доцільно використовувати в якості водовбирної добавки до вологого залізорудного концентрату чорної металургії та розчин сульфату амонію як сировини для отримання мінерального добрива.

Технічна новизна розробок і рішень підтверджена патентом на корисну модель № 90156 «Спосіб одержання суміші тонкодисперсних оксидів- гідроксидів заліза (ТОГЗ) з магнітними властивостями» від 12.05.2014 р (Додаток А).

Результати дослідно-промислових випробувань технології утилізації залізного купоросу передані на ДП «СДНДІ «МінДіП» для використання у процесі отримання пасти ОГЗ та розчину сульфату амонію для отримання мінерального добрива (акт впровадження 15.03.2015 р.) (Додаток Б) та теоретико-практичні результати досліджень використовуються в навчальному процесі при вивченні дисциплін «Техноекологія» та «Технології утилізації відходів» при підготовці бакалаврів за напрямком «Технології захисту навколишнього середовища» (акт впровадження від 05.01.2017 р.) (Додаток В).

(10)

Особистий внесок здобувача полягає в аналізі літературних джерел за темою досліджень, опрацюванні методик експерименту, підготовці об’єктів дослідження, плануванні та проведенні експериментальних досліджень, обробці та аналізі одержаних результатів, участь у підготовці публікації одержаних результатів та апробації результатів роботи на наукових конференціях. Визначення завдань та обговорення результатів виконано спільно з науковим керівником к.т.н., с.н.с. Вакалом С. В. (ДП «Сумський державний науково-дослідний інститут мінеральних добрив та пігментів»).

Внесок автора у роботах, опублікованих у співавторстві:

– здобувачем досліджено фізичні та хімічні показники ґрунту та вплив залізного купоросу на них [10, 11];

– здобувачем досліджено елементний склад і фізичні та хімічні основи технології переробки відходу виробництва пігментного двоокису титану:

можливість амонолізу, отримання суспензії ОГЗ та її фільтрація [12, 13];

– здобувачем запропоновано за допомогою репульпації відмивати пасту ОГЗ від високого вмісту сірки [14];

– здобувачем досліджено хімічний вміст фільтрату та пасти ОГЗ після відмивання [15];

– здобувачем запропоновано вторинне використання продуктів технології (фільтрату – в якості мінерального добрива, ОГЗ – водовбирної добавки до вологого концентрату залізної руди) [16];

– здобувачем вивчено доцільність окиснення вихідного залізовмісного розчину різними окисниками [17].

Особистий внесок здобувача полягає у проведенні експериментів, участі у аналізі та обґрунтуванні результатів, оформленні заявки на корисну модель [18].

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідалися та обговорювалися на конференціях: XVIII Міжнародній науково-практичній конференції «Технічні науки – від теорії до практики»

(НП «СібАК», м. Новосибірськ, 2013р.); Всеукраїнській міжвузівській науково-технічній конференції (Сумський державний університет, м. Суми, 2013 р.); II Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток країн в

(11)

умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми» (Тернопільська ДСГДС ІКСГП НААН, 2013р.); II Міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених

«Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (ХНУ ім. В. Н. Каразіна, м. Харків, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Глобалізація науки: проблеми та перспективи»

(РІО МЦІІ «ОМЕГА САЙНС», м. Уфа, 2014 р.); Всеукраїнській міжвузівській науково-технічній конференції (Сумський державний університет, м. Суми, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток сучасної науки» (РІЦ БашДУ, м. Уфа, 2014 р.); II Міжнародній науково- практичній конференції (ШІСумДУ, м. Шостка, 2014 р.); Всеукраїнській міжвузівській науково-технічній конференції (Сумський державний університет, м. Суми, 2015 р.); I науково-методичній конференції «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи» (ШІСумДУ, м. Шостка, 2015 р.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових праць:

8 статей, з них: 1 стаття – в зарубіжному виданні, 4 статті – у спеціалізованих виданнях, що входять до переліку МОН України, 3 статті – у збірках статей, 7 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях, 1 патент на корисну модель.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел літератури та додатків. Повний обсяг роботи складає 157 сторінок. Дисертаційна робота містить 26 рисунків та 11 таблиць по тексту. Дисертаційна робота містить 10 додатків, які розміщені на 23 сторінках. Перелік використаних джерел літератури включає 158 найменувань на 15 сторінках.

(12)

РОЗДІЛ 1

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ НАКОПИЧЕННЯ ТВЕРДИХ ВИРОБНИЧИХ ВІДХОДІВ ТА ЇХ РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

1.1 Загальна характеристика виробництва пігментного двоокису титану.

Види відходів

Титан (ІV) оксид є одним із найрозповсюджених білих пігментів, що знайшов досить широке застосування при виробництві товарів різного призначення. Значна його кількість (приблизно 50 % від усього об'єму його виготовлення) використовується при виробництві лакофарбових матеріалів, зокрема титанових білил [19, 20, 21], а також: при виготовленні пластичних мас і матеріалів на їх основі, каучуку, резини та лінолеуму; при виробництві паперу, картону та шпалер; застосовується у косметичній галузі та використовується як відбілювач в зубних пастах, кремах, особливо в сонцезахисних, як фотозахисна речовина в пудрах, губній помаді; в харчовій промисловості для відбілювання таких продуктів, як рибні фарші та напівфабрикати, біле м'ясо, гумові резинки, цукор-рафінад і тому подібне; при виробництві оптоволоконних виробів, медичного обладнання, в радіоелектронній промисловості в якості еталону, який має чистоту 99,9 % тощо.

Пігментний титан (IV) оксид (TiO2) виробляється з тітановмісних концентратів хлоридним і сульфатним способами та використовується у двох формах: анатазній і рутильній [22].

Хлорний засіб був винайдений компанією DuPont в 1950 р. для виробництва рутильної форми діоксиду титану. Тітановмісна руда вступає в реакцію з хлорним газом при зниженому тиску, в результаті чого утворюється тетрахлорид титану TiCl4 і домішки хлоридів інших металів, які згодом видаляються. TiCl4 високого ступеня чистоти потім окиснюють при високій температурі, в результаті чого утворюється титан (IV) оксид [22].

(13)

Хлоридний спосіб, у порівнянні з сульфатним, є більш екологічно чистим і досконалим завдяки можливості здійснювати процес в безперервному режимі. Проте цей спосіб є вибірковим до сировини, а у зв'язку з використанням хлору і високих температур вимагає застосування корозостійкого обладнання.

Сульфатний спосіб було впроваджено в промисловість у 1931 р. для виробництва анатазної форми титан (ІV) оксиду, а пізніше, у 1941 р. – рутильної. За цим способом руда, що містить титан, розчиняється в сульфатній кислоті, утворюючи розчини сульфатів титану, заліза та інших металів, з яких далі за допомогою гідролізу отримують титан (ІV) оксид [22].

Сульфатнокислотний спосіб є достатньо розповсюдженим у всьому світі та реалізований у провідних фірмах США, Англії, Германії, Франції, Японії [19–27].

Промислове отримання титан (ІV) оксиду пігментного в Україні виключно здійснюється сульфатнокислотним способом на таких підприємствах, як ПАТ «Сумихімпром» (м. Суми) та ПрАТ «Кримський ТИТАН» (м. Армянськ) (Додаток Г).

На сьогоднішній день на ПАТ “Сумихімпром” накопичено більше 1,5 млн т відходу, а на ПрАТ «Кримський ТИТАН» (м. Армянськ, АР Крим) накопичено більше 3 млн т залізного купоросу. В м. Суми під звалище зайнято біля 1,5 га орної землі, а в Криму половину ореолу звалища захоплює прибережний район затоки оз. Сиваш і саму затоку (3 га). Слід зважити на те, що відхід містить значну кількість вільної сірчаної кислоти, яка з ґрунтовими водами та з водами затоки оз. Сиваш розноситься на сотні гектарів земель, засолюючи їх, міняючи структуру ґрунтів, забруднюючи іонами титану та хрому, що міститься в відходах.

Основною сировиною при виробництві титан (ІV) оксиду пігментного є ільменітовий коцентрат Іршанського та Вільногірського родовищ.

Мінералогічний склад ільменітового концентрату Іршанського та Вільногірського родовищ представлений у таблиці 1.1.

(14)

Таблиця 1.1 – Мінералогічний склад ільменітових концентратів Іршанського та Вільногірського родовищ [19, 28]

Склад Іршанський Вільногірський

Ільменіт, % – TiFeO3 94,20 95,80

Рутил, % – ТіО2 Відсутній 2,47

Сидерит, % – FeCO3 2,85 0,24

Марказит, % – FeS2 0,76 1,36

Лімоніт, % – 2FeO3–3H2O 0,19 Відсутній

Цирконій, % – ZrSiO4 0,06 Відсутній

Кварц, % – SiO2 1,95 0,10

Хімічний склад ільменітових концентратів різних родовищ (за даними хімічного аналізу) наведений в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Хімічний склад ільменітових концентратів різних родовищ [19]

Хімічний склад, %

Компоненти Іршанський Іршанський Вільногірське малозмінений, концентрат (знехромлений

Україна лейкокселизірований, концентрат),

Україна Україна

TiO2 52,15 64,13 66,24

Fe2O3 15,66 27,75 25,17

FeO 28,16 1,78 0,24

Al2O3 0,75 1,8 1,38

MnO 0,72 0,33 0,65

CaO – 0,14 0,003

MgO 0,63 0,23 0,16–0,18

Cr2O3 0,2 0,066 0,28

V2O5 0,18 0,2 0,2

P2O5 0,06 0,29 0,13–0,14

SiO2 1,62 3,03 1,28

Добувають титан (ІV) оксид також з таких мінералів, як лопарит, перовскит та сфен, хімічний склад яких за основним компонентом у першому наближенні схожий на склад шламів виробництва титанооксидних пігментів. Вміст вказаних мінералів та титанооксидних відходів представлений в таблиці 1.3.

(15)

Таблиця 1.3 – Хімічний склад мінералів різних родовищ Хімічний склад, %

Компоненти Лопарит Перовскит Сфен

Лововеро Африканда Вуовиярви Хібіни ТВ TiO2 36,30–40,10 50,80–56,80 41,40–51,50 36,70–39,10 40,20–46,50 SiO2 0,53–1,27 0,12–1,93 0,88–1,30 28,70–30,00 2,70–6,90

ZrO2 0,11–0,38 до 0,06 – – 0,80

Al2O3 0,10–0,70 0,15–1,30 3,48–3,76 0,38–0,64 0,10 Fe2O3 0,20–1,15 0,43–2,00 1,80–3,92 0,34–1,60 7,00–10,83

FeO – до 1,44 до 0,30 0,12–0,33 3,10–4,87

MnO до 0,03 – – 0,03–0,09 0,02

CaO 3,86–4,43 26,30–38,10 33,20–33,40 23,90–27,7 0,55 K2O 0,28–0,55 – 0,32–0,44 0,05–0,24 0,01 Nb2O5 7,93–15,40 0,64–2,50 0,70–8,88 0,32–0,98 0,04

SO4 – – – – 17,60–26,90

Значним недоліком сульфатнокислотного технологічного циклу є багатостадійність виробничих процесів та утворення значної кількості відходів таких, як ТВ, залізний купорос, гідролізна сульфатна кислота з концентрацією 19–22 %, кислі стоки, шлами та інші [19, 26–27].

Залізний купорос, як відхід, знаходить використання за багатьма напрямками: для отримання жовтих та червоних залізоокисних пігментів, коагулянтів, для очистки питної та промислової води, обробки засолених ґрунтів. Очищений залізний купорос використовується для обробки сільськогосподарських культур, у садівництві. Достатньо велика кількість досліджень присвячена і напрямкам використання його для виробництва мінеральних добрив, активної добавки до цементу [29–31, 32, 33].

Гідролізна сульфатна кислота, зокрема на ПАТ «Сумихімпром», використовується для виробництва мінеральних добрив, у виробництві титан (ІV) оксиду пігментного на стадії розкладання ільменітового концентрату [19].

Відома технологія отримання гранульованого сульфату амонію з не упареної та упареної кислот [34, 35].

(16)

Кислі стоки нейтралізують за допомогою вапняного молока, які утворюються шляхом випалу вапняку в печах з подальшим гасінням [19, 24, 36].

Зазвичай «чорні» шлами репульпуються водою, скидаються по каналізації промислових стоків. Така технологія застосовується на тих підприємствах, котрі мають природні територіальні можливості. На деяких підприємствах шлами проходять нейтралізацію вапняним молоком, фільтруються на фільтр-пресах та у вигляді вологого осаду або транспортуються у відвали, або використовуються в цементній промисловості як домішка до шихти перед прокалюванням [26, 27].

«Сухі» шлами (зрізані з фільтру шлами без репульпації) можуть бути використані у виробництві будівельного матеріалу керамзиту, оскільки до їх складу входить мука із деревини [19].

ТВ, або шлами, утворюються на стадії відокремлення нерозчинних залишків від недорозкладеної природної сировини на фільтр-пресах. Згідно з [37], шлами не можна зарахувати ні до рідких, ні до твердих відходів, оскільки вони є аморфними або дрібнокристалічними масами, що містять від 20 до 80 % води.

На теперішній час вони не знаходять практичного застосування у виробництві.

До складу вказаних відходів входять сполуки титану, що не розклалися, залізо, сульфатна кислота та інші компоненти.

Розглядаючи сучасні підходи до класифікації відходів [37–40], нами не було виявлено їх єдності. Відсутність одноманітності в класифікації пов'язана з тим, що відходи багатоскладові за своїм фізико-хімічним складом, різні за агрегатним станом, джерелом утворення, токсичністю компонентів для довкілля, можливістю їх використання, придатністю відходів для знешкодження.

Відходи, які утворюються у результаті сульфатнокислотної технології виробництва титан (ІV) оксиду пігментного відповідно до українського класифікатора відходів ДК 005 – 96 [41] відносяться до розділу А «А.18 Відходи виробництва хімікатів, продукції хімічної та волокна штучного (група 24)», код – 2412.12, назва класифікаційного угрупування – відходи виробничо- технічного виробництва барвників та пігментів. Але більш детальної

(17)

характеристики цих відходів у класифікаторі не наведено. Відходи є змішаними і їх можна віднести до ІІІ класу небезпеки, оскільки у складі присутня сірчана кислота.

Критична ситуація, що може скластися з утилізацією відходів виробництва титан (IV) оксиду в Україні, змушує шукати заходи щодо зниження ризику на довкілля при тривалому зберіганні відходів, що містять у своєму складі залишкову сульфатну кислоту, і тим самим утворювати ареали забруднень, а також шукати нові підходи та схеми роботи, які повинні вирішувати збереження українського виробництва, що означає підтримку безперервної роботи підприємств.

1.2 Оцінка техногенного впливу кислих відходів виробництва двоокису титана на ґрунти

Відходи виробництва і споживання є джерелами антропогенного забруднення НС в глобальному масштабі і виникають як неминучий результат споживчого відношення й низького коефіцієнта використання ресурсів [42].

Потрапляючи в НС, складові відходів чинять негативну дію на екосистеми.

Крім того, склад відходів часто не досліджений або досліджений тільки за основними складовими. Найбільшу проблему на екосистеми чинять кислі, лужні та водорозчинні відходи, враховуючи агресивність середовища, високу хімічну активність та здатність до дифузійних та інфільтраційних процесів. У результаті хімічної взаємодії забруднюючих речовин можлива і трансформація з утворенням нових хімічних сполук – ксенобіотиків, які нерідко бувають більш токсичними, ніж вихідні забруднювачі. Вірогідність такої трансформації значно підвищується саме в літосфері та ґрунтових екосистемах [7, 43].

Перенесення розчинних забруднюючих речовин у довкіллі залежить від великої кількості чинників НС і процесів, що протікають у ньому. Ступінь

(18)

впливу тих або інших процесів може відрізнятися для різних середовищ, забруднюючих речовин, розглянутих моментів часу та простору [44–46].

У природному середовищі розчинні забруднюючі речовини можуть знаходитися як в розчиненому стані (обмінній формі), так і в адсорбованому стані (не обмінній формі). Зміна концентрації забруднюючих речовин в обмінній формі відбувається за рахунок десорбції розчинних речовин від твердої фази природного середовища, вбирання аерозольних випадань з поверхні середовища і перенесення забруднюючих речовин потоком вологи.

Таким чином, можна виділити два головні типи фізичних механізмів, що визначають перерозподіл забруднюючих речовин у довкіллі [47]:

– гідролітичні: перенесення забруднюючих речовин вологою;

– фізико-хімічні: сорбція-десорбція і природне розкладання (радіоактивний розпад для радіонуклідів).

Формування потоку вологи у довкіллі починається після того, як краплі дощу досягають її поверхні. Протягом початкової фази формування потоку вологи енергія дощу відщеплює тверді частки і набуває забруднюючих домішок, що знаходяться на поверхні середовища, розчиняючи їх. Потік ґрунтової вологи визначається наступними процесами [47]:

– вбирання вологи з поверхні середовища. Швидкість вбирання залежить від характеристик проникності середовища і вмісту в ньому вологи. На початку інфільтрації швидкість вбирання є великою, оскільки середовище абсорбує надлишкову воду з поверхні. Коли середовище стає насиченим вологою, швидкість вбирання різко знижується;

– випарювання вологи з поверхні середовища;

– транспортування є втратою вологи в НС за рахунок поглинання її кореневою системою рослинності і випаровування її в атмосферу в процесі життєдіяльності рослинної системи;

– рух вологи в рідкій і газовій фазі під дією градієнтів вологи і температури.

(19)

Вище було зазначено, що на перенесення і сорбцію забруднюючих речовин у довкіллі істотний вплив здійснює динаміка розподілу вологи в середовищі. У свою чергу ця динаміка визначається інтенсивністю дощових опадів, коливаннями температури і відносної вологості повітря у поверхні ґрунту, тобто кліматичними чинниками [48, 49].

Інтенсивність дощових опадів є головним чинником у формуванні в середовищі потоку вологи, яка переносить забруднюючі речовини [50, 51].

Після випадання дощових опадів спочатку вода швидко поглинається середовищем, а потім потік вологи стабілізується. Ця початкова стадія швидкого проникнення води до ненасиченого вологою середовища називається вбиранням або інфільтрацією [44]. Далі внаслідок насичення всього порогового простору середовища водою потік вологи стабілізується.

Настає стадія руху води в насиченому середовищі – фільтрація.

Таким чином, швидкість потоку вологи, яка переносить забруднюючі речовини, безпосередньо залежить від інтенсивності дощових опадів. Чим більше кількість опадів, що випали в одиницю часу, тим більше буде швидкість потоку вологи у середовищі і, отже, швидше відбуватиметься міграція забруднюючих речовин вглиб середовища.

Під час руху розчинених речовин у пористому середовищі, такому як ґрунт, спостерігаються наступні явища:

– немає чіткої межі між розчином, який потрапляє, та ґрунтовою вологою, відбувається «розмив» фронту розчину, що рухається;

– при русі відбувається безперервне перемішування розчину та ґрунтової вологи, у результаті утворюється розширювана зона дисперсії (зона змішування, перехідна зона, шар змішування);

– явище перемішування, або «розмиву», фронту розчину, що рухається, тим сильніше, чим вища швидкість потоку та значніша диференціація розмірів пір.

Відомо [52], що джерелами забруднення НС важкими металами є різні галузі промисловості. Так, хімічна промисловість є основним джерелом

(20)

забруднень переважно таких елементів As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Pb, Se, Sr, Sn, Ті, Zn. Целюлозно-паперова промисловість постачає до НС такі метали, як,Cu, Cr, Hg, Ni, Zn, Pb; електрохімічна промисловість – Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Se, Ті, V, W, Zn; металургійна промисловість – Fe, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Zr; керамічна промисловість – Cr, Ni, Cu, Co, Pb, Sr.

З погляду потенційної небезпеки для живих організмів розрізняють чотири групи важких металів:

– елементи з дуже високим ступенем небезпеки: Cd, Hg, Pb, Cu, Ti, Sn, Cr, Ag, Sb;

– елементи з високим ступенем небезпеки: Bi, U, Mo, Ba, Mn, Ti, Se, As, Te;

– елементи із середнім ступенем небезпеки: Rb, As, W;

– елементи з низьким ступенем небезпеки: Sr, Nb, Zr [53].

Ґрунт є одним із найважливіших об'єктів довкілля. Ґрунтовий покрив виконує роль буфера та детоксиканту в зв'язку забрудненням промисловими викидами та відходами. Ґрунт акумулює різноманітні хімічні забруднюючі речовини, важкі метали та інші речовини. Хімічні речовини та їх похідні, важкі метали, флуор, оксиди нітрогену та сульфуру інтенсивно зв'язуються мінеральними та органічними речовинами ґрунту, результатом чого є зменшення їх доступності рослинам та утворення загального рівня токсичності.

Одним із випадків забруднення довкілля є багатотоннажні відходи з кислою реакцією середовища виробництва пігментного двооксиду титану за сульфатнокислотною технологією. В опрацьованих літературних джерелах не виявлено відомостей про безпосередній вплив кислих розчинів залізного купоросу різної концентрації на ґрунти. Завдяки розчиненню деякої маси відходів, що містять залишкову сірчану кислоту, у періоди випадіння дощів та танення снігу до літосфери можуть надходити кислі розчини, рН яких може досягати 1. Можна зробити припущення, що дія відходів на ґрунтові екосистеми прогнозовано схожа на дію кислих дощів, які містять SO3. Сильні зміни кислотності ґрунту може спричинити попадання на його поверхню кислоти, що містить сполуки сірки і нітрогену [54, 55]. Іони гідрогену, що

(21)

надходять до ґрунту, можуть заміщатися катіонами, що знаходяться в ґрунті, внаслідок чого відбувається або вилуговування кальцію, магнію і калію, або їх відстоювання в зневодненій формі. Зростає мобільність токсичних важких металів, таких як: марганець, мідь, кадмій. Розчинність важких металів сильно залежить від рН. Розчинені внаслідок цього важкі метали, що легко поглинаються рослинами, є отрутою для рослин і можуть призвести їх до загибелі [54].

На загальну адсорбційну ємність ґрунту впливають можливість обмінної адсорбції, що виникає з ізоморфного заміщення іонів, незалежно від рН, а також можливість додаткової адсорбції, що пов'язана з дисоціацією протонів активних груп. Останній із зазначених процесів значною мірою залежить від рН, тобто від кислотності ґрунту. Унаслідок зростаючої кислотності ґрунтів під впливом антропогенних процесів зростає участь кислотних ґрунтів із рН ґрунтового розчину нижче 4,65. У таких ґрунтів змінюються адсорбційні здатності, що призводить до зростання концентрації в ґрунтовому розчині деяких форм важких металів [56].

Катіони, адсорбовані до дифузійного шару колоїду, зазнають обміну з катіонами ґрунтового середовища [52]. Надмірний високий (вище 9) або низький (нижче 4) показник pH ґрунту токсичний для коріння рослин. У кислих ґрунтах (pH 4,0–5,5) залізо, алюміній і марганець знаходяться у формах доступних рослинам, а їх концентрація досягає токсичного рівня. При цьому ускладняється надходження в рослини фосфору, калію, сірки, кальцію, магнію, молібдену. На кислому ґрунті можливе спостереження підвищеного випаду рослин без зовнішніх причин – вимочування, загибель від морозу, розвиток хвороб і шкідників. За підвищеної кислотності ґрунту у верхньому його прошарку зменшується кількість обмінного кальцію та магнію, активізуються обмінні процеси. Ґрунтові організмі, які не пристосовані до низького рН, гинуть [57]. За низьких значеннях рН відбувається загибель азотофіксуючих бактерій, порушуються процеси азотфіксації, відбувається скорочення потрапляння біогенів рослинному покриву. У слабкоокислотних

(22)

ґрунтах можуть жити дощові хробаки, які розпушують ґрунт, за таких умов вони «нейтралізують» ґрунтові кислоти за допомогою вапна, яке вони виділяють [57, 58]. Дощові хробаки гинуть у кислих ґрунтах, у результаті чого ґрунт ущільняється та знижується його родючість. Навпаки, у лужних (pH = 7,5–8,5) залізо, марганець, фосфор, мідь, цинк, бор і більшості мікроелементів стають менш доступними рослинам. Результатом закиснення ґрунту є порушення процесів живлення рослин, руйнування кореневої системи [59].

Вплив дії кислих відходів відбувається за таким принципом:

– потрапляння кислого відходу на поверхню ґрунту;

– закиснення ґрунту;

– руйнування кореневої системи;

– порушення процесів всмоктування води та поживних речовин;

– вимивання біогенів та поживних речовин;

– вилуговування важких металів;

– пригнічення та загибель азотофіксуючих бактерій.

У роботі [7] наведені дані про те, що при підкиснюванні ґрунту знижується вміст і доступність важких ліофільних елементів і зменшується інтенсивність процесу нітрифікації. Зміни ґрунтових властивостей під дією кислоти позначається на життєвому стані та структурі біогеоценозу та призводять до погіршення складу та кількості надземної та підземної фітомаси.

Таким чином, підвищення кислотності ґрунтів внаслідок масштабу кислого забруднення є надзвичайно небезпечним для екосистем в цілому, а зберігання відходу є потенційною загрозою безпосередньо для ґрунтових екосистем. Тому для запобігання негативного впливу на довкілля необхідний пошук радикальних шляхів переробки відходу з метою отримання цільового продукту.

(23)

1.3 Проблеми поводження з багатотоннажними відходами виробництва двоокису титану

Враховуючи, що ситуація повної ліквідації залізного купоросу не вирішена, тому утилізація сульфату заліза властива не тільки виробництву пігментного двоокису титану, але й сталепрокатній галузі чорної металургії. На сталепрокатних станах кислі розчини сульфату заліза формуються при сірчанокислотному очищенню сталевого прокату від окалини.

Проблема утилізації сульфату заліза тривалий час не знаходила промислової реалізації у світовому масштабі. Тому за кордоном сульфати заліза нагромаджувалися у відвалах або вивозилися у відкрите море. Відомо, наприклад, що при виробництві двоокису титану в північній Італії фірма

«Monte katini" тривалий час вивозила сульфат заліза на баржах в Адріатичне море і там його скидала. Після посилення жорсткості екологічних вимог в Італії через нерозв'язаність ряду проблем, у тому числі і проблеми залізного купоросу, зазначене підприємство було закрито[66].

Серед розглянутих у даній роботі способів є способи, що істотно не відрізняються, з технології одержання із залізного купоросу сульфату [60–63] або сульфату лужних металів і оксидів заліза [64, 65] економічні характеристики даних способів не опубліковані. Але, як правило, автори пропозицій націлюють їх на одержання або пігментів, або феромагнетиків.

Відомі пропозиції по взаємодії сульфатів заліза із солями або оксидом кальцію [66]. У даних пропозиціях з'являються нові види відходів СаСІ2, CaSO4. А одержання в'яжучого у вигляді суміші оксидів заліза і CaSO4 ∙ 0,5Н2O при використанні в якості сировини вапна навряд чи буде економічним. Крім того, в умовах жорсткості санітарних норм до будівельних матеріалів, необхідно буде проводити серйозні дослідження для обґрунтування дозволу такого в'яжучого до використання в житловому або промисловому будівництві.

Досить численні пропозиції з термічних методів переробки залізного купоросу на отримання сірчаної кислоти розглядаються в технічній науковій

(24)

літературі [60, 62, 67, 68]. Автори відзначають особливі труднощі залучення в переробку закисненого залізного купоросу і пропонують проводити нейтралізацію вільної кислоти недогарком, колчеданом або піритом.

Одне з технічних рішень, де передбачалося піддавати залізний купорос термічному розкладанню для одержання газів, які вміщують SO2, було доведено до промислової реалізації. Отримані гази, що містять SO2, перероблялися на сірчану кислоту. Один з таких цехів працював на ПАТ

«Сумихімпром» [69]. Процес переробки залізного купоросу на сірчану кислоту виявився складним, а виробництво економічно збиткове. Робота цеху характеризувалася наступними основними недоліками: забивання газоходів пилом, низька концентрація SO2 у технологічному газі, швидка втрата активності каталізатора, висока корозія основного устаткування, забруднення товарної продукції.

В ході освоєння нової технології було запропоновано в печах термічне розкладання залізного купоросу замість природного газу спалювати рідку сірку. Це прийом дозволив підвищити концентрацію SO2 в газі і поліпшити показники технології, однак через швидкий знос устаткування сірчанокислотний цех №6 став непрацездатний і був демонтований.

Інші методи утилізації залізного купоросу спрямовані на його безпосереднє використання або використання як добавки [66, 70–72]. Але ці методи дозволяють знайти збут залізному купоросові у досить обмежених кількостях.

1.3.1 Огляд утворення залізного купоросу за сульфатною технологією Кількість залізного купоросу, утвореного при виробництві двоокису титану, залежить від виду титаномісткої сировини і відновника – чавунної стружки або обрізу жерсті. При використанні ільменітових концентратів незмінених або слабозмінених, сірчанокислі солі заліза утворюються в основному з тих оксидів заліза, які знаходяться в ільменітовому концентраті.

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

About the development of physically meaning- ful approach to the analysis of power and energy processes in the ele- ments of the magnetic cores of electrical machines // News of

Огляд літературних джерел [1–10] дозволяє зробити висновок, що питання визначення температурного впливу на несучі конструкції вантажних вагонів

Усі результати досліджень, які було отримано та наведено, довели, що сам процес горіння зварювального газу у го- рілці не є джерелом утворення СО (менш 1 мг/м

Compounds 3.8 , 3.9 and 3.12 were obtained via reflux of anilines 1.1 and 1.8 , acylhalides of the corresponding aliphatic and aromatic carboxylic acid and the

Moreo- ver, virus diseases especially that often occur recently (Ebola virus disease, Marburg virus diseases) may cause menaces for the global safety, and this fact demands in-

Метою даної роботи є аналіз ринку та асортиментної політики взуття з врахуванням соціальних рівнів споживачів, огляд основних

Результати експерименту дозволили розробити розрахунок напівлетальної дози морфоліній 2-(5-(4-піридил)-1,2,4-тріазол-3- ілтіо)ацетату при

Streszczenie: W artykule opisane zostały Domy Technika na Dolnym Śląsku, czyli lokalne siedziby Naczelnej Organizacji Technicznej NOT we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy,

1. Аналітичний огляд фізико-географічних та ландшафтознавчих напрацювань дає можливість визначити, що дослідження долинно-річкових

Рекомендовано кафедрою дизайну та образотворчого мистецтва, протокол № 14 від 13 березня 2020 р.. 1 Огляд базових понять, засобів та

Another example of a 1,3-dicarbonyl compound that often ex- hibits unusual behavior in the three-component synthesis of azolopyrimidines [27,29] is ethyl

Material and Method: The initial compounds 3-(thiophen-2-ylmethyl)-4H-1,2,4-triazole-5-thioles (1-5) were synthesized at the Department of Toxicological and Inorganic

- типових траєкторій циклонів та антициклонів над Україною, регіональні особливості умови їх утворення, переміщення та еволюції, характерні

Therefore, the phonons of two end members of Li 1+x Ti 2 − x O 4 spinel system, i.e., the metallic LiTi 2 O 4 and the insulating Li[Li 1/3 Ti 5/3 ]O 4 , are calculated using a

Для напіввовняних тканин саржевого (саржа 2/1, саржа 2/2 №1) і атласного переплетення крива залежності декременту затухання від напряму прикладання

Many 1,3,4-thiadiazole derivatives show a wide range of biological activities such as antimicrobial, antibacterial, antimycobacterial, antitrypanosomal, analgesic,

Herein, we studied the reactions of 5-(5-bro- mofuran-2-yl)-4-methyl-1,2,4-triazol-3-thiol with some halogen-containing compounds, confirmed structures of the new compounds

У статті здійснено аналітичний огляд бюджетного фінансування соціальної сфери в Україні за ряд останніх років, зокрема динаміки та

в) до 15-го числа місяця, наступного за звітним. Звітність головних розпорядників коштів, розпорядників коштів II і ІІІ ступенів і відповідних

Навчальна дисципліна «Бюджетний менеджмент» є централь- ною профілюючою у підготовці магістрів державного управління за програмою «Управління

Суб’єктом вказаного правопорушення є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України

Внесення 1 мМ Са 2+ до середовища інкубації, яке містило навантажені зондом fluo 3-AM мітохондрії, за присутності в ньому 5 мкМ

Further modification of the molecule by combining thiadiazole and arylamide fragments (compounds 6.4, 6.5) didn’t lead to significantly increased antitumor activity, but