• No results found

Грибовська Ірина Борисівна : біобібліогр. покажч.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Грибовська Ірина Борисівна : біобібліогр. покажч."

Copied!
21
0
0

Повний текст

(1)

Серія

„Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”

ГРИБОВСЬКА

ІРИНА БОРИСІВНА

Біобібліографічний покажчик

Укладач Ірина Свістельник

(2)

IRYNA HRYBOVSKA

Biobibliography pointer

Compiler Iryna Svistelnyk

(3)

УДК 796.071:016:929 ББК 75+91.9

Г 82

Серія

„Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”

Започаткована 2016 року

Грибовська Ірина Борисівна : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 20 с. (Серія

„Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”).

До біобібліографічного покажчика увійшли відомості про наукові праці кандидата наук з фізичного виховання та спорту, професора Ірини Борисівни Грибовської.

© Свістельник І., 2016

(4)

ГРИБОВСЬКА ІРИНА БОРИСІВНА

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор кафедри фітнесу і рекреації Львівського державного університету фізичної культури.

Суддя Національної категорії зі стрільби стендової.

Нагороджена Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України (2016) і ювілейною медаллю „70-річчя ЛДУФК”.

Підготувала трьох кандидатів наук.

Наукові праці І. Б. Грибовської:

1992:

1. Васильков Г. А. Методичні рекомендації з питань організації і методики фізкультурно-оздоровчої роботи в таборах відпочинку : метод. поради з питань організаційної і виховної роботи в таборах відпочинку Львівщини / Г. А. Васильков, І. Б. Грибовська. – Львів, 1992. – С. 10−12.

1993:

2. Грибовська І. Б. Особливості методики застосування народних рухливих ігор в розвитку гнучкості дітей дошкільного віку / І. Б. Грибовська, І. М. Пихтіна // Народні звичаї, традиції та обряди – основа національного виховання дітей в дошкільних закладах України : тези доп. міжнар. наук.

конф. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 22−23.

3. Методика комплексного вивчення взаємодії вестибулярної і слухової сенсорних систем у здорових і глухих дітей / Г. Б. Сафронова, А. В. Магльований, І. Б. Грибовська, Є. Н. Приступа, І. В. Харабуга //

(5)

Здоров’я і освіта : тези доп. І Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1993. – Ч. 2.

– С. 211−212.

4. Про невідкладні питання інвалідного спорту / А. В. Магльований, М. К. Хусківадзе, М. С. Герцик, Є. Н. Приступа, Г. Б. Сафронова, І. В. Харабуга, І. Б. Грибовська // Здоров’я і освіта : матеріали І Всеукр.

наук.-практ. конф. – Львів, 1993. – Ч. 2. – С. 159.

1994:

5. Грибовська І. Б. Оцінка рівня фізичного здоров’я у глухих дітей 6–9 років / І. Б. Грибовська // Фізична культура як фактор зміцнення здоров’я дітей і молоді в сучасних умовах : тези доп. – Одеса, 1994. – С. 29.

6. Котова І. В. Активна реабілітація інвалідів-спинальників засобами фізичної культури і спорту (з досвіду роботи таборів активної реабілітації інвалідів) / І. В. Котова, І. Б. Грибовська, Г. В. Тупайло // Спорт і національне відродження : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 120- річчю від дня народження проф. Івана Боберського. – Львів, 1994. – Ч. 1. – С.

218−220.

7. Підготовка спеціалістів з реабілітації інвалідів методами фізичної культури і спорту в інституті фізичної культури / Г. Б. Сафронова, Є. Н. Приступа, А. В. Магльований, М. С. Герцик, І. Б. Грибовська, О. Б. Дуліба, Н. Б. Малаховська // Підготовка спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні : матеріали І Респ. наук. конф. – Луцьк, 1994. – С. 477−478.

8. Сафронова Г. Б. Підготовка спеціалістів з реабілітації інвалідів в інститутах фізичної культури / Г. Б. Сафронова, І. В. Котова, І. Б. Грибовська // Фізична культура як фактор зміцнення здоров’я дітей і молоді в сучасних умовах : тези доп. – Одеса, 1994. – С. 85−86.

9. Вплив лукострілецьких навантажень на нервово-м’язову систему інвалідів / Г. Б. Сафронова, О. Б. Дуліба, Г. П. Магльована, І. Б. Грибовська // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : [тези доп.] ІІ Всеукр. наук.- практ. конф. – Львів, 1994. – Ч. 2. – С. 206−207.

1995:

(6)

10. Сафронова Г. Б. Методика комплексного дослідження слухової, вестибулярної і центральної нервової системи у глухих дітей / Г. Б. Сафронова, І. Б. Грибовська // Звітна наук.-практ. конф. викл. ін-ту за 1994 р. – Львів, 1995. – С. 30–31.

11. Взаємозв’язок фізичної і розумової працездатності у глухих дітей / Г. Б. Сафронова, І. Б. Грибовська, Г. П. Магльована, Н. В. Киван // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали І Міжнар. наук.- практ. конф. – Львів, 1995. – Ч. 1. – С. 135−136.

1996:

12. Сафронова Г. Б. Вплив подразнення вестибулярної сенсорної системи на ЕЕГ глухих дітей / Г. Б. Сафронова, І. Б. Грибовська, Г. П. Магльована //

Адаптаційні можливості дітей : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 1996. – С. 67–68.

13. Грибовська І. Б. Особливості кардіорегулювання у глухих дітей раннього шкільного віку / І. Б. Грибовська, Г. П. Магльована, В. П. Рибак //

Адаптаційні можливості дітей : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 1996. – С. 23–24.

1997:

14. Грибовська І. Б. Корекція функціонального стану вестибулярної сенсорної системи в процесі фізичного виховання глухих школярів / І. Б. Грибовська //

Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, спорту для інвалідів та валеології в навчальних закладах України : матеріали V Всеукр. наук.-практ.

конф. – Кіровоград, 1997. – С. 178−180.

15. Грибовська І. Б. Корекція функціонального стану вестибулярної сенсорної системи в глухих школярів засобами процесі фізичного виховання / І. Б. Грибовська // Дефектологія. – 1997. – № 4. –С. 21–22.

16. Грибовська І. Б. Оцінка функціонального стану вестибулярної сенсорної системи у глухих дітей 6–10 років / І. Б. Грибовська // Молода спортивна наука України : матеріали І Всеукр. конф. асп. галузі фіз. культури і спорту.

– Львів, 1997. – С.170–172.

(7)

17. Грибовська І. Б. Фізична і розумова працездатність глухих дітей 9-10 років / І. Б. Грибовська // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1997. – С. 119−120.

18. Грибовська І. Б. Функціональний стан вестибулярної, серцево-судинної і центральної нервової системи у глухих дітей / І. Б.Грибовська // Сучасний олімпійський спорт : тези міжнар. олімп. конгр. – Київ, 1997. – С. 34.

19. Магльований А. В. Характеристика показників сейсмокардіограми у глухих дітей 9–10 років до і після вестибулярного навантаження / А. В. Магльований, І. Б. Грибовська, Г. Б. Сафронова // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ.

конф. – Львів, 1997. – С. 163−164.

20. Функціональний стан центральної нервової і вестибулярної сенсорної систем у глухих дітей / Г. Сафронова, А. Магльований, І. Грибовська, Ю. Ксенюк // Молодіжний науковий вісник. – Луцьк, 1997. – Вип 3. – С. 52–

58.

21. Grybovscayа I. Functional state of vestibular, cardio-vascular and central nervous systems in Deaf Children / Grybovscayа I., Safronova G. // The Modern Olympic Sport : International scientific congress – Kyiv, 1997. – P. 207–208.

1998:

22. Грибовська І. Корекція рівноваги глухих дітей молодшого шкільного віку / Ірина Грибовська // Наукові записки Терноп. держ. пед. ун-ту. Серія 3. – Тернопіль, 1998. – № 2. – С. 118–120.

23. Грибовська І. Б. Комплексна оцінка функціонального стану вестибулярної сенсорної системи глухих дітей та його корекція в процесі фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]

24.00.02 ,,Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Грибовська Ірина Борисівна ; Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 1998. – 16 с.

24. Грибовська І. Б. Функціональний стан центральної нервової системи у глухих дітей 9–10 років / І. Б. Грибовська // Молода спортивна наука

(8)

України : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. асп. – Львів : ЛДІФК, 1998. – Ч. 1.

– С. 125−129.

1999:

25. Грибовська І. Формування мотиваційних потреб в учнівської молоді до систематичних занять фізичними вправами / І. Грибовська, М. Данилевич //

Роль фізичної культури і спорту в гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді : матеріали регіон. наук.-метод. конф. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 18−19.

26. Данилевич М. В. Аналіз факторів, що впливають на фізкультурну активність учнів середнього шкільного віку / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська // Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя : тези IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1999. – С.40−41.

27. Данилевич М. В. Пути повышения эффективности процесса физического воспитания учащихся общеобразовательных школ / М. В. Данилевич, И. Б.

Грибовская // Физкультурно-оздоровительная работа в звеньях системы образования : материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. – Калининград, 1999. – С. 18–19.

2000:

28. Грибовська І. Б. Проблеми фізичного виховання дітей у сім’ї / І. Б. Грибовська, М. В. Данилевич, А. Проць // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІ Регіон. наук.- практ. конф. – Львів : ЛДІФК, 2000. – С. 58.

29. Спектральний аналіз варіативності серцевого ритму при різному рівні фізичної працездатності у футболістів / Г. Сафронова, І. Грибовська, О. Огерчук [та ін.] // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. IV Міжнарод. наук. конгр. – Київ, 2000. – С. 252.

2001:

30. Грибовська І. Особливості методики фізичного виховання глухих дітей : метод. рек. / Ірина Грибовська. – Львів, 2001. – 20 с.

(9)

31. Жданова О. М. Підготовка кадрів для рекреаційно-туристичної сфери / О.

М. Жданова, М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська // Кінезіологія в системі культури : матеріали конф. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 8−9.

32. Жданова О. Н. Кадровое обеспечение рекреационно-оздоровительной сферы / О. Н. Жданова, М. В. Данилевич, И. Б. Грибовская // Проблемы профессионального образования по физической культуре и спорту : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – Калининград, 2001. – С.

18−20.

2002:

33. Грибовська І. Оцінка фізичного здоров’я глухих дітей / Ірина Грибовська, Христина Гурінович // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. − № 2/3. – С. 113−115.

34. Гурінович Х. Оцінка функціонального стану глухих дітей за показниками симпато-адреналової системи / Х. Гурінович, І. Грибовська, В. Трач //

Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – С. 105.

35. Маланчук Г. Г. До проблеми удосконалення фізичного виховання дітей в спеціальних школах / Г. Г. Маланчук, І. Б. Грибовська // Здоровий спосіб життя : зб. матеріалів ІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – С. 51.

2003:

36. Грибовська І. Б. Методика організації рівня здоров’я учнів на уроках валеології / І. Б. Грибовська, М. В. Данилевич // Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.- метод. посіб. – Львів, 2003. – С. 43−59.

37. Грибовська І. Б. Оздоровча програма з фізичного виховання для вчителів фізичної культури / І. Б. Грибовська, М. В. Данилевич // Новітні медико- педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Львів, 2003. – С. 4−14.

38. Данилевич М. В. Вплив занять різними видами оздоровчої гімнастики на організм жінок / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська, В. О. Іваночко //

(10)

спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2003. − № 17, ч. 3. – С. 81−85.

39. Гурінович Х. Оцінка фізичної працездатності глухих дітей 9–10 років / Х.

Гурінович, І. Грибовська, В. Трач // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. пр. − Рівне, 2003. – Вип. 3, ч. 1. – С.

114−118.

40. Жданова О. М. Методичні рекомендації щодо контролю за рівнем здоров’я учнів і рівнем фізичних навантажень на уроках фізичної культури / О. М.

Жданова, І. Б. Грибовська // Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Львів, 2003. – С. 33−42.

41. Туризм як напрям спеціалізованої підготовки кадрів у вищих фізкультурних закладах освіти / О. М. Жданова, М. В. Данилевич, Л. Я. Чеховська, І. Б. Грибовська, А. О. Кухтій // Інформатизація рекреаційної та туристичної діяльності : перспективи культурного та економічного розвитку : праці ІІ Міжнар. конгр. – Трускавець, 2003. – С.

162−165.

2004:

42. Грибовська І. Аналіз факторів, які впливають на безпеку проведення піших туристських мандрівок / І. Грибовська, Р. Стефашко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали IV Всеукр. наук.- практ. конф. – Львів, 2004. – С. 45−47.

43. Герцик М. С. Особливості підготовки фахівців для сфери туризму (на прикладі Львівського державного інституту фізичної культури) / М. С. Герцик, І. Б. Грибовська, А. О. Кухтій // Розвиток туристичної індустрії в Україні : реалії та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ.

конф. – Тернопіль, 2004. – С. 38−41.

44. Данилевич М. В. Мотиви, що спонукають жінок до занять різними видами фізкультурно-оздоровчих занять / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська //

Здоровий спосіб життя : зб. матеріалів ІІІ Міжрегіон. (І міської) наук.-практ.

(11)

45. Іваночко В. Оздоровчі види аеробіки як засіб підвищення фізичної активності студенток / В. Іваночко, І. Грибовська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали IV Всеукр. наук.- практ. конф. – Львів, 2004. – С. 148−149.

2005:

46. Данилевич М. В. Вплив занять спортивними іграми на рівень фізичного здоров’я хлопчиків 11–12 років / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська //

Буковинський науковий вісник. – Чернівці, 2005. – Вип. 2. – С. 13−16.

47. Данилевич М. В. Характеристика функціонального стану жінок, які займаються різними видами аеробіки / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська, І. А. Веретко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків, 2005. – Вип. 8. – С. 78−80.

2006:

48. Грибовська І. Аналіз показників швидкісно-силових здібностей і силової витривалості старшокласників / І. Грибовська, Т. Суханова // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2006. – С. 94−98.

49. Грибовська І. Ставлення учнівської молоді міста Львова до шкідливих звичок / І. Грибовська, М. Данилевич, Я. Пшик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр. наук.- практ. конф. – Львів, 2006. – С. 44−46.

50. Грибовська І. Зміст фізкультурно-оздоровчої та рекреаційної діяльності населення у міських парках (на прикладі Львівського регіонального ландшафтного парку „Знесіння”) / І. Грибовська, С. Стогул, О. Завадович //

Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2006. – С. 55−58.

51. Данилевич М. Готовність випускників спеціалізацій „Рекреаційно- оздоровча діяльність” та „Спортивно-оздоровчий туризм” до проведення туристської роботи / М. Данилевич, І. Грибовська, Л. Чеховська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. –

(12)

52. Данилевич М. Вплив занять різними видами оздоровчої аеробіки на фізичний стан жінок / М. Данилевич, І. Грибовська, І. Веретко // Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Львів, 2006. – Вип. 7. – С. 44−48.

53. Malanchuk G. Problems of training of specialists for work in the special boarding-schools for deaf children / Malanchuk G., Grybovscayа I. // Aktywnosc ruhowa osob nepelnosprawnych. – Wroclaw, 2006. – T. 2. – S. 161–166.

2007:

54. Чеховська Л. Аналіз планування управлінської діяльності обласного центру ФЗН „Спорт для всіх” / Л. Чеховська, І. Грибовська // Актуальні проблеми розвитку руху „Спорт для всіх” : досвід, досягнення, тенденції : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2007. – Т. 1. – С. 5−7.

55. Чеховська Л. Стан здоров’я та спосіб життя курсантів Львівського військового інституту Сухопутних військ / Л. Чеховська, І. Грибовська //

Проблеми формування здорового способу життя молоді : матеріали Всеукр.

наук.-практ. конф. студ., магістр. та асп. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 133−137.

56. Чеховська Л. Я. Використання нестандартних підходів у фізичному вихованні студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / Л. Я. Чеховська., І. Б. Грибовська, А. Р. Жгута // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Львів, 2007. – Вип. 20. – С. 51−55.

2008:

57. Грибовська І. Педагогічна практика як один із етапів формування професійних здібностей студентів / І. Грибовська, Г. Маланчук, Р. Круховський // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2008. – С. 307−311.

58. Жданова О. М. Витоки міжнародного руху „Спорт для всіх” та досвід фізкультурно-оздоровчої діяльності в Україні та зарубіжжі / Жданова О. М., Чеховська Л. Я., Грибовська І. Б. // Український медичний альманах. – 2008.

(13)

59. Чеховська Л. Фізична підготовка як навчальний предмет у вищих навчальних закладах різного підпорядкування / Чеховська Любов, Грибовська Ірина, Котов Сергій // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2008. – С. 156–161.

60. Аспекти діяльності центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”

/ О. Жданова, Л. Чеховська, І. Грибовська, Н. Городній // Вісник Прикарпатського нац. ун-ту. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 6. – С. 122−124.

61. Роль центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” у розвитку фізкультурно-оздоровчої клубної роботи / О. Жданова, Л. Чеховська, І.

Грибовська, Т. Господарчук // Молода спортивна наука України : зб. наук.

пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 77−81.

2009:

62. Грибовська І. Особливості проведення педагогічної практики в освітніх закладах, де навчаються діти з вадами слуху [Електронний ресурс] / Ірина Грибовська, Галина Маланчук // Спортивна наука України. – 2009. – № 5. – С. 3–9. – Режим доступу : www.sportscience.org.ua

63. Грибовська І. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту до практичної діяльності з глухими дітьми / Ірина Грибовська, Галина Маланчук // Молода спортивна наука України : зб. наук.

пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2009. – Вип. 13, т. 4. – С. 45–50.

2010:

64. Грибовська І. До проблеми формування здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів / І. Грибовська, Л. Щур // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VІІ Всеукр. наук.- практ. конф. – Львів, 2010. – С. 159 – 161.

65. Жданова О. Основи проведення рекреаційно-оздоровчих занять / О. Жданова, І. Грибовська, М. Данилевич // Фізична рекреація : навч. посіб.

для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є. Н., Жданова

(14)

О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Є. Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – Ч. 2, розд. 2. – С. 154 − 211.

2011:

66. Жданова О. Оцінювання інформаційно-пропагандистської діяльності центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» / Ольга Жданова, Ірина Грибовська, Наталія Семаль // Молода спортивна наука України : зб.

наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред.

Євгена Приступи. – Львів, 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 37 – 42.

67. Іваночко В. Аналіз рівня фізичного стану студенток спеціальної медичної групи із захворюванням кардіореспіраторної системи / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2011. – № 4. – С. 85 – 88.

68. Іваночко В. В. Особливості складання оздоровчих фітнес-програм для студенток спеціальної медичної групи / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 208 – 212.

69. Маланчук Г. Г. Педагогічна практика у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для глухих дітей : навч. посіб. для студ. вищ. навч.

закладів фіз. виховання і спорту / Маланчук Г. Г., Грибовська І. Б. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 135 с. – ISBN 978-966-2328-18-9.

70. Семаль Н. Шляхи залучення неповносправних до фізкультурно-спортивної діяльності / Наталія Семаль, Ірина Грибовська, Галина Маланчук //

Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2011. − № 4. − С. 222−226.

71. Зміст співпраці центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» / Ольга Жданова, Ірина Грибовська, Любов Чеховська, Лідія Щур // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб.

наук. пр.]. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 181 – 185.

72. Особливості діяльності центрів «Спорт для всіх» різних адміністративних

(15)

Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.

виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 170 – 175.

73. Оцінка морфо-функціонального стану студентів Львівської національної академії мистецтв / О. Лесько, І. Грибовська, С. Решетило, Л. Щур //

Проблеми формування здорового способу життя молоді : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. – Львів, 2011. – С. 219 – 222.

2012:

74. Іваночко В. Вплив оздоровчих фітнес-програм на фізичний стан студенток із захворюваннями кардіореспіраторної системи / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.

виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 92 – 96.

75. Іваночко В. Вплив занять аеробікою на окремі фізіологічні показники студенток / Вікторія Іваночко, Ігор Блащак, Ірина Грибовська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2012. – С. 155 – 158.

76. Семаль Н. Характеристика моделі інформаційно-пропагандистської діяльності організацій сфери фізичного виховання та спорту для залучення неповносправних до фізкультурно-спортивних занять / Наталія Семаль, Ірина Грибовська, Віталій Грибовський // Теорія та методика фізичного виховання. − 2012. − № 9. − С. 42−45.

77. Оптимізація діяльності фахівців щодо залучення населення до систематичних фізкультурно-оздоровчих занять / Ольга Жданова, Любов Чеховська, Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 81 – 87.

78. Організація діяльності закладів сфери фізичного виховання і спорту по

(16)

Грибовська, Ольга Жданова, Любов Чеховська // Стратегічне управління розвитком галузі «Фізична культура і спорт» : матеріали I регіон. наук.- практ. інтернет-конф. − Харків : ХДАФК, 2012. − С. 19 −21.

2013:

79. Жданова О. Порівняння змісту діяльності фізкультурних фахівців щодо залучення населення до систематичних занять руховою активністю / Ольга Жданова, Любов Чеховська, Ірина Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2013. – Вип. 17, т. 4. – С. 53 – 57.

80. Іваночко В. В. Сучасні оздоровчі технології у фізичному вихованні студенток спеціального медичного відділення / Іваночко В. В., Грибовська І. Б. // Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2013.

– С. 74.

81. Семаль Н. Засоби масової інформації у пропаганді фізкультурно- спортивних занять для неповносправних / Наталія Семаль, Ірина Грибовська // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр]. – Київ, 2013. − Т. 2, вип. 7 (33).− С. 213−222.

2014:

82. Іваночко В. Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студентів навчальної секції фізичної реабілітації : навч. посіб. / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Федір Музика. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 128 с. – ISBN 978-966-2328-73-8.

83. Іваночко В. Аналіз сучасних проблем фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи / В. Іваночко, І. Грибовська, Т. Яворський //

Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2014. − Вип. 2 (43).− С. 32−36.

84. Іваночко В. Використання оздоровчих фітнес-програм у фізичному

(17)

Іваночко, Ірина Грибовська, Федір Музика // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19.

– С. 149–154.

85. Семаль Н. Фізкультурно-спортивні заняття - один із шляхів соціалізації людей з особливими потребами / Наталія Семаль, Ірина Грибовська, Галина Маланчук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2014. – С. 273 – 275.

86. Завидівська Н. Особливості освітньої спрямованості процесу здоров'язбережного навчання студентів вищих навчальних закладів / Наталія Завидівська, Ірина Грибовська, Лідія Щур // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2014. – Вип. 18, т. 4. – С. 33 – 38.

87. Основи системи фізкультурно-оздоровчої освіти вищих навчальних закладів / І. Грибовська, В. Іваночко, Н. Завидівська, Л. Щур // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2014. – Вип. 10(51)14. − С. 134 – 139.

88. Показники психічного здоров'я студенток із кардіореспіраторними захворюваннями під впливом занять оздоровчою аеробікою / Андрій Яворський, Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Ігор Блащак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2014. – Вип. 18, т. 3. – С.

228 – 231.

89. Використання сучасних оздоровчих технологій у фізкультурно-оздоровчій діяльності студентів / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Ігор Блащак, Лариса Дмитренко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар.

участю. – Львів, 2014. – С. 120 – 123.

(18)

90. Зміст підготовки магістрів зі спеціальності "Фітнес і рекреація" / Ольга Жданова, Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська, Любов Чеховська // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2014. – № 1. – С. 62 – 69.

91. Концепция подготовки магистров специальности «Фитнес и рекреация» в Львовском государственном университете физической культуры / О. Жданова, М. Данилевич, И. Грибовская, Л. Чееховская // Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţămînt în domeniul culturii fizice : materialele conferinţei ştinţifice internaţionale. – Chişinău, 2014. –S. 299 –302.

92. Особливості ставлення студентів мистецьких спеціальностей до ведення здорового способу життя / Щур Л., Грибовська І., Іваночко В., Музика Ф. //

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб.

наук. пр.]. – Київ, 2014. – Вип. 9(50)14. – С. 165 – 168.

93. Фітнес-технології у фізичному вихованні студенток із кардіореспіраторними захворюваннями [Електронний ресурс] / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Федір Музика, Ігор Лапичак // Спортивна наука України. – 2014. – № 5. – С. 36 – 40. – Режим доступу:

http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/262/256 2015:

94. Грибовська І. Діяльність організацій сфери фізичного виховання і спорту для залучення населення до фізкультурно-спортивних занять / Ірина Грибовська // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр.

Вінницького держ. пед. ун-ту імені М. Коцюбинського – Вінниця, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 115 – 120.

95. Грибовська І. Місце інформаційно-пропагандистської діяльності у роботі обласних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «інваспорт» / Ірина Грибовська, Федір Музика, Наталія Семаль // Науковий часопис Нац. пед.

ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2015. − Вип. 2 (55) 15.− С. 36−39.

(19)

96. Данилевич М. В. Дисципліна «Фізична рекреація» як складова підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до рекреаційно- оздоровчої діяльності / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська // Управління якістю підготовки фахівців : матеріали ХХ Всеукр. міжнар. наук.-метод.

конф. – Одеса, 2015. – Ч. 2. – С. 92 – 93.

97. Данилевич М. В. Пути совершенствования процесса физического воспитания студентов высших учебных заведений / М. В. Данилевич, И. Б. Грибовская, В. В. Иваночко // The Unity of Science. − 2015. – Vol. 1. − P. 64−67.

98. Про можливості використання оздоровчого фітнесу зі студентами спеціальної медичної групи / І. Грибовська, В. Іваночко, І. Блащак, Л. Дмитренко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.

виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 45 – 49.

99. Hribovska I. Features of Conducting Health-Related Aerobics Classes with Students That Have Deviations in Health / Irina Hribovska, Viktoriya Ivanochko, Myroslava Danylevych // Oxford Journal of Scientific Research. –2015. – Vol. 4, N 1(9). – P. 520 – 526.

100. Features of Conducting Health-Related Aerobics Classes with Students That Have Deviations in Health / Hribovska Irina, Ivanochko Viktoriya, Danylevych Myroslava // Oxford Journal of Scientific Research. – 2015. – Vol. 4, N 1(9). – P.

520–526. –ISSN: 0305-4882.

101. Organizational conditions of healthy lifestyle promotion for arts students / Hribovska Iryna, Danylevych Myroslava, Ivanochko Victoria, Shchur Lydia //

Journal of Physical Education and Sport. – Pitesti, 2015. – Vol. 15 (3), art. 34. – P.

218 – 224.

Публікації про І. Б. Грибовську:

1. Бібліографічний покажчик наукових праць докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний

(20)

„Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”,

вип. 2). − Режим доступу:

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3795

2. Біобібліографічний покажчик наукових праць провідних учених, видатних спортовців Львівського державного університету фізичної культури (1946–2010) : наук. вид. : у 2-х т. / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : ЛДУФК, 2011. – Т. 1. – С. 193–203.

3. Грибовська Ірина Борисівна // Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. / авт. кол.: Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків [та ін.] ; упоряд. Оксана Борис ; за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 257.

4. Грибовська Ірина Борисівна // Сайт Львівського державного університету

фізичної культури. – Режим доступу:

http://www.ldufk.edu.ua/index.php/profesorsko-vikladackij- sklad.186/articles/gribovska-irina-borisivna.html

5. Кафедра рекреації та оздоровчої фізичної культури [Електронний ресурс]

// Львівський державний університет фізичної культури : попул. вид. / [авт. кол.: О. Полянський, М. Линець, І. Свістельник] ; за заг. ред.

Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2011. – С. 74–76. – Режим доступу:

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/868

6. Кафедра фітнесу та рекреації // Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. / авт. кол.: Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків [та ін.] ; упоряд. Оксана Борис ; за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 134–137.

(21)

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ГРИБОВСЬКА ІРИНА БОРИСІВНА Біобібліографічний покажчик

Укладач – Ірина Свістельник

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Важливу роль у збереженні та укріпленні здоров’я, оптимального тонусу організму відіграє раціональна рухова діяльність, яку можна реалізувати

Воротникова Ірина − кандидат педагогічних наук, доцент, Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна) Голоніч Ян − доктор філософії у

Як показує аналіз різних джерел [2], організація фізичного виховання студентів ВНЗ здійснюється на основі «Положення про організацію фізичного

Борбенчук Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови

Оцінювання інформаційно-пропагандистської діяльності центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» / Ольга Жданова, Ірина Грибовська, Наталія

Оцінювання інформаційно-пропагандистської діяльності центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» / Ольга Жданова, Ірина

Бібліографічний покажчик наукових праць докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури

Ш апош никова Ірина Василівна - доктор соціологічних наук (Україна) Ш веиова Вікт орія Михайлівна - кандидат філологічних наук (Росія) Шепель Ю

До збірника увійшли матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “ Актуальні проблеми збереження здоров„я дітей та молоді

Доступність як до середовища будівель аеровокзалів, так і у внутрішньому його просторі для всіх категорій населення має передбачати

них підходів чітким та достатньо вивченим нормам сучасної медицини, сприяли появі та розвитку різних напрямів гомеопатії, зокрема, гомотоксикології,

по физиологии, морфологии, биомеханике и биохимии мышечной деятельности.. Горобец // Проблемы психологии спорта : вопросы психических

До біобібліографічного покажчика увійшли короткі відомості про життєвий шлях, науково-педагогічну діяльність та друковані видання (книги, статті тощо)

Більшість названих умов стосується забезпечення тілесного життя і фізичного здоров’я, однак, мова повинна йти про цілісне

Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи в сфері фізичної рекреації / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук

Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи в сфері фізичної рекреації / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук

Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи в сфері фізичної рекреації / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук

Методологічні підходи для визначення практико- орієнтованої тактики професійної підготовки майбутніх фахівців з

Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи в сфері фізичної рекреації / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук

Методологічні підходи для визначення практико- орієнтованої тактики професійної підготовки майбутніх фахівців з

по проблемам подготовки сборных команд Украинской ССР к V Спартакиаде народов СССР 1971 года. по проблемам подготовки сборных команд Украинской

Ковцун // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІІ Всеукр. Лібович // Сучасні проблеми розвитку

Отже, з метою досягнення високої якості та доступності публічних послуг в діяльності сервісних центрів МВС України необхідно здійснити такі