• No results found

Вплив національних та міжнародних програм розвитку на систему вищої інженерної освіти країн Східної Європи

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Вплив національних та міжнародних програм розвитку на систему вищої інженерної освіти країн Східної Європи"

Copied!
15
0
0

Повний текст

(1)

Національна академія педагогічних наук України Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Хмельницький національний університет Центр порівняльної професійної педагогіки

у співпраці з

Кафедрою ЮНЕСКО НАПН України

«Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних

та інтеграційних процесів

МАТЕРІАЛИ

VІ Міжнародного науково-методологічного семінару

18 травня, 2017 р.

Київ – Хмельницький, 2017

(2)

Національна академія педагогічних наук України Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Хмельницький національний університет Центр порівняльної професійної педагогіки

у співпраці з

Кафедрою ЮНЕСКО НАПН України

«Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних

та інтеграційних процесів

МАТЕРІАЛИ

VІ Міжнародного науково-методологічного семінару 18 травня, 2017 р.

Семінар організовано Центром порівняльної професійної педагогіки Хмельницького національного університету; Відділом зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України в рамках НДР

«Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу»

(2017-2019) Державний реєстраційний номер 0017U001070

Київ – Хмельницький, 2017

(3)

УДК 37.013.74 – 3.071:[316.32 – 044.247]

ББК 74.63:74.022.1 Р 64

Рекомендовано до друку ухвалою вченої ради

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (протокол № 5 від 27 квітня 2017 р.)

Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали тез доп. VІ міжнар. наук.-методол. семінару (18 трав.

2017 р.) / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Хмельницький національний ун-т ; за заг. ред Н.М.Авшенюк, Н.М.Бідюк. – Київ - Хмельницький:

Термінова поліграфія, 2017. – 228 с.

Рецензенти:

Сбруєва А.А. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

Сотська Г.І. – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Редакційна колегія:

Авшенюк Н.М. – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Бідюк Н.М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного університету

Третько В.В. – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Хмельницького національного університету

Дорофєєва О.М. – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного університету

Котун К.В. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Постригач Н.О. – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

У збірнику представлено тези доповідей учасників VІ Міжнародного науково- методологічного семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» організованого з метою сприяння розвитку порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні.

Учасниками семінару обговорено проблеми розвитку професійної освіти, освіти дорослих у зарубіжних країнах в умовах глобалізації; окреслено тенденції професійного розвитку фахівців у світовому освітньому просторі; охарактеризовано сучасні педагогічні інновації в освітніх системах різних країн; обґрунтовано соціальне партнерство як спільну відповідальність держави і громади за якість професійної освіти і освіти дорослих.

Видання розраховане на науковців, педагогів, викладачів, здобувачів ступеня доктора філософії і доктора наук, студентів, а також управлінців і розробників освітньої політики в Україні.

Статті подано в авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за неточність наведених фактів, цитат, посилань на джерела та інших відомостей.

© Хмельницький національний університет, 2017

© Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2017

(4)

3 ЗМІСТ РОЗДІЛ 1

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ, ОСВІТИ ДОРОСЛИХ Й ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ Ничкало Нелля

Порівняльна професійна педагогіка: шлях у два століття... 9 БідюкНаталя

Сучасні реформаційні процеси в системі вищоїосвітиСША………... 11 Безбородих Ірина

Особливості літературної освіти у ВНЗ США………. 14 Бокша Наталія

Вплив національних та міжнародних програм розвитку на систему вищої інженерної освіти країн Східної Європи………..…….……….. 16 Гриненко Діна

Організаційні засади навчання іноземних мов у школах Сполученого

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії………... 20 Дацко Ольга

Participation of Ukrainian universities in Athena Project supported by EUA…. 22 Дяченко Людмила

Законодавче зебезпечення неперервної педагогічної освіти у

Федеративній Республіці Німеччина………..…………..…… 24 Іконнікова Марина

Роль лінгвістичної глобалізаціїу підготовці філологів у США……… 27 Корчинська Наталія

Гендерна політика уряду Туреччини в системі професійно-технічної

освіти……… 30

Котун Кирил

Законодавче забезпечення особливостей освіти дорослих у Фінляндії…… 32 Литовченко Ірина

Мета й місія корпоративного університету: на матеріалі США..……….… 34 Марусинець Маріанна

Формальна та неформальна освіта в теорії: вітчизняний і зарубіжний

досвід………... 37

Мелешко Інна

Ключові принципи функціонування неформальної освіти дорослих у

Фінляндії………. 39

Огієнко Олена

Реформування неперервної професійної освіти дорослих у Данії……….. 42 Пазюра Наталія

Регіональні особливості розвитку концепції міст, що навчаються………... 45

(5)

4 Попова Алла

Особливості розвитку професійної освіти у Німеччині у ХХ столітті……. 48 Рогульська Оксана, Тарасова Ольга

Вплив європейської освітньої політики на формування пріоритетних

напрямів іншомовної освіти в Україні………. 49 Сбруєва Аліна

Якість діяльності вищої школи як пріоритет європейської освітньої

політики……….. 52

Стежко Юрій

Педагогічні ідеї Дж. Дьюї як орієнтир освітніх трансформацій……… 55 Степанюк Діана

Поняття писемної культури мовлення та орфографічної пильності у

контексті зарубіжного досвіду………..……… 58 Сулима Оксана

Нормативно-правові та програмні документи молодіжної політики в ЄС та в Україні………...…….. 61 Султанова Лейла

Історія розвитку полікультурної освіти в Західній Європі……… 63 ТовканецьГанна

Соціально-етична спрямованість розвитку освіти в умовах глобалізації… 66 Товканець Оксана

Пріоритети європейського співробітництва в галузі освіти і професійної

підготовки……… 69

Третько Віталій

Глобалізація змісту професійної підготовки майбутніх інженерів у галузі наноелектроніки у Великій Британії……… 72 Турок Оксана

Освітні тренінги у реалізації стратегії сталого розвитку Карпатського

Єврорегіону……… 75

Фельцан Інна

Витоки становлення наукової парадигми освіти дорослих у Європі……… 77 Школяр Наталія

Тенденції розвитку дизайн-освіти за кордоном.………..…….. 80 Hnatiuk Michał

Porównawczy zarys polskiego i ukraińskiego systemu dydaktycznego………. 83 Komochkova Oksana

Leadership and school effectiveness: the outline of foreign scholars’ views….. 87 РОЗДІЛ 2

ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ У СВІТОВОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ Bidyuk Dmytro

(6)

5

Mastering choreography in UK higher education practice……….. 90 Boichenko Maryna

Continuous professional development of teachers who work with gifted

students: foreign experience……….………… 93 Bryha Tetiana

Bachelor’s degree program in the context of canadian degree qualifications

framework……… 95

Fursenko Tetiana

The introduction of university-based actuarial education in Canada: challenges and prospects………..………. 98 Kobryn Nadiia

Co-op programs as a means of professional socialization of future health

informatics specialists in Canada………. 101 Komochkova Olga

Professional training of future Bachelors of Arts in linguistics at the Newcastle University (UK)……… 103 Pradivliannyi Mykola

Professional experience as a result of international students’ academic mobility 106 Zembytska Maryna

Implementing the U.S. strategies offormative and summative evaluation for teacher performance assessment in Ukraine ………..

109 Авшенюк Наталія

Механізми фінансування підвищення кваліфікації педагогічного

персоналу у розвинених англомовних країнах……… 112 Атрощенко Тетяна

Етнічна толерантність як невід’ємний компонент професійної

компетентності вчителя………..…... 115 Булеза Богдана

Британський досвід підготовки студентів до медико-соціальної роботи з дітьми групи ризику……….. 117 Василенко Олена, Галдецька Ірина

Професійна підготовка юристів в США та Україні…………..……….. 120 Волощук Вікторія

Формування професійної майстерності вчителя в системі педагогічної

освіти Англії та Уельсу……….. 123 Гунько Любов

Професійна підготовка лінгвістів у сучасних умовах в Китайській

Народній Республіці………..……. 125 Данко Дана

Підготовка майбутніх соціальних працівників до медико-соціальної

роботи в країнах Західної Європи……….……….. 128 Кобюк Юлія

Освітні програми підготовки майбутніх учителів початкових класів в

університетах Австралії……….……… 132

(7)

6 Король Світлана

Педагогічна практика бакалаврів у професійній підготовці майбутніх

вчителів іноземної мови у Німеччині……….……….. 135 Костіна Людмила

Загальна характеристика програм професійного розвитку вчителів

середніх шкіл Австралії………. 137 Криштанович Світлана

Професійна підготовка майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту в контексті зарубіжного досвіду………...…… 140 Левицька Наталія

Сучасні теоретичні моделі компетентності перекладача у контексті

професійної підготовки перекладачів в Німеччині………. 143 Лисак Галина

Принципи організації професійної підготовки майбутніх педагогів у

вищих навчальних закладах США……… 145 Мазур Юлія

Професійна підготовка вчителів гуманітарного профілю в університетах Великої Британії……….………...… 148 Мартинюк Олена

Оцінювання міжкультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови у контексті зарубіжного педагогічного досвіду……… 151 Мединська Аліна

Етапи реформування системи підготовки майбутніх вчителів іноземної

мови в університетах Франції………....……... 154 Нагорна Ольга

Магістерська програма за спеціалізацією «Міжнародний комерційний

арбітраж» вюридичній школіуніверситетуВашингтон……… 157 Наконечна Альона

Сучасні методи підготовки перекладачів в університетах США…………. 158 Нос Любов

Сучасні підходи до підготовки асистентів вчителів в умовах інклюзивної освіти: зарубіжний досвід та вітчизняна практика…………...……… 161 Орловська Ольга

Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутнього вчителя старшої школи в США………...………..……… 164 Повідайчик Оксана

Форми і методи науково-дослідницької підготовки соціальних

працівників у вищих навчальних закладах США……… 167 Пододіменко Інна

Сучасні тенденції професійного розвитку вчителів іноземних мов у США 169 Попович Ірина

Тенденції професійного розвитку вчителя у Великій Британії………. 172 Постригач Надія

(8)

7

Особливості професіоналізації андрагогів у Греції……… 175 Романюк Оксана

Особливості професійної підготовки викладачів у освітній системі

Фінляндії………. 178

Скиба Катерина

Види оцінювання результатів навчання усних та письмових перекладчів

у вишах США………..………… 181

Тронь Тетяна

Тенденції розвитку професійної підготовки агентів прикордонного

патруля у США……….………. 184

Чернякова Жанна

Професійний розвиток педагогічних кадрів: світовий контекст…………... 187 Шевченко Аліна

Акредитація освітніх програм для підготовки магістрів публічного

адміністрування в США……… 189 РОЗДІЛ 3

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНІХ СИСТЕМАХ РІЗНИХ КРАЇН

Byndas Olena

Blended english language teaching and learning in Europe………..……… 192 Nykytiuk Tetiana

Flipped learning as a new approach in education……….……….. 195 Rembach Olha

Interdisciplinary approach in teaching professional english foreign

experience……… 198

Брайко Богдан

Освітні програми підготовки фахівців з інформаційної безпеки в

університетах Великої Британії……….……….. 200 Гривкова Олена

Напрями імплементації гендерної проблематики в педагогічну освіту

Німеччини………….……… 203

РОЗДІЛ 4

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК СПІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ Й ГРОМАДИ ЗА ЯКІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ

ОСВІТИ Й ОСВІТИ ДОРОСЛИХ Загорулько Людмила

Дуальна система професійної підготовки у вищих навчальних закладах Німеччини та перспективи її застосування в Україні……… 207 Креденець Надія

Розвиток соціального партнерства в професійній освіті України у

(9)

8

контексті зарубіжного досвіду……… 210 Кузьмінська Юлія

Можливості сучасного європейського університету в умовах

мобільності та міжнародної співпраці……….………….. 213 Олеськова Галина

Дуальна освіта як особливість фахової підготовки сестринського

персоналу в Німеччині……….……… 214 Палінчак Вероніка

Соціальне партнерство у підготовці менеджерів в США…………...……. 218 Розлуцька Галина

Соціальне партнерство в освіті за участю духовенства Закарпаття:

історичний аспект………. 222

(10)

Бокша Наталія Мукачівський державний університет

м. Мукачево, Україна ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ НА СИСТЕМУ ВИЩОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ КРАЇН

СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Ключові слова: вищі навчальні заклади, інженерна освіта, операційні програми, освітня діяльність, міжнародне наукове співробітництво.

Розвиток університетської інженерної освіти, зокрема вищих навчальних закладів, які готують фахівців для галузей легкої промисловості, на даний час передбачає не лише наявність кваліфікованого, високопрофесійного професорсько-викладацького складу, що забезпечуватиме високий рівень освітньої та наукової діяльності, але й вимагає творчої, культурної активності викладачів та студентів ВНЗ, співпраці між аналогічними закладами як в межах вищевказаних країн, так і за кордоном. Одним із найбільш значних джерел фінансування для успішної реалізації зазначених напрямків діяльності ВНЗ Східної Європи є участь у національних та міжнародних програмах, що дозволяє втілювати в життя різні види проектів освітнього, наукового та культурного характеру [1, с. 241, 256].

Аналіз національних та міжнародних програм, в яких беруть участь ВНЗ інженерного профілю Східної Європи, зокрема Чеської Республіки, є актуальним для української системи вищої освіти, яка стала на шлях інтенсивної євроінтеграції та перейняття позитивного досвіду функціонування та розвитку європейської освітньої системи.

Діяльність вищих шкіл в операційних програмах розглянемо на прикладі Текстильного факультету Технічного університету м. Ліберец, Чеська Республіка (Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní). Даний вищий учбовий заклад є активним учасником національних та міжнародних програм та фондів, які мають такі основні напрямки:

1.Освітній напрям: сприяння забезпеченню доступності, рівності і якості інженерної освіти; підвищення рівня професійної підготовки фахівців в галузі легкої промисловості відповідно до сучасних вимог ринку праці;

розвиток студентської мобільності шляхом проходження стажувань у закордонних університетах-партнерах; освітньо-пізнавальна робота з учнями шкіл різних вікових категорій з метою популяризації інженерних спеціальностей шляхом функціонування «дитячого університету»; освітня діяльність в напрямку реалізації концепції навчання впродовж життя [2].

2. Науковий напрям: отримання результатів досліджень в галузі легкої промисловості високої якості і їх практичне впровадження у виробництво для підвищення конкурентоздатності галузі держави на

(11)

10

європейському та міжнародному рівні; удосконалення матеріально-технічної бази ВНЗ з метою здійснення високоефективної навчальної діяльності;

інтенсивне міжнародне наукове співробітництво.

3. Організаційно-управлінський напрям: удосконалення системи управління учбовим закладом; оптимізація і модернізація програм навчання з врахуванням науково-технічного стану виробництва і потреб на ринку праці.

Нижче розглянемо окремі національні та міжнародні програми, в яких задіяний Текстильний факультет Технічного університету м. Ліберец [2] – таблиця 1.

Таблиця 1 Характеристика основних операційних програм, в яких задіяний Текстильний факультет Технічного університету м. Ліберец, Чеська

Республіка Назва програми Основні цілі програми

Термін реаліза

ції

режим доступу до

програми

1 2 3 4

Поточні програми Операційна програма

«Дослідженння, розробки і освіта»/

Operační programVýzkum, vývojavzdělávání (OPVVV)

Розвиток освіченого, вмотивованого, творчого трудового потенціалу, зорієнтованого на отримання високих результатів своєї діяльності і їх впровадження у виробництво для ефективної розбудови економіки Чеської республіки

2014- 2020 рр.

http://www.

msmt.cz/stru kturalni- fondy-1/op-

vvv

Операційна програма «Охорона навколишнього середовищ»а/

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Покращення і захист навколишнього середовища Чеської республіки 2014-

2020 рр.

http://www.o pzp.cz/

Операційна програма

зайнятості/Operační programZaměstnanos t (OPZ)

Сприяння зайнятості та адаптації робочої сили

- https://www.

esfcr.cz/

Операційна програма

«Підприємництво та інновації для конкурентоспроможн ості»/ Operační

Розвиток наукових досліджень і розробок для інновацій, розвитку

бізнесу та

конкурентоспроможності малих і середніх підприємств, економії енергії і розвитку широкосмугових

2014- 2020 рр.

http://www.

mpo.cz/cz/po dpora- podnikani/op

pik/

(12)

11 programPodnikání

ainovaceprokonkuren ceschopnost (OPPIK)

мереж доступу до інтернету та інформаційно-комунікаційних технологій

Програма співпраці

«Автономний регіон Саксонія - Чеська республіка 2014- 2020»

Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014- 2020

Фінансування та реалізація транскордонних проектів на чесько-саксонському кордоні

2014- 2020 рр.

http://www.s n- cz2020.eu/cz /foerdergrun dlagen/progr amminforma tionen/basiss eite_1.jsp INTERREG V-A

Česká republika – Polská republika

Фінансування транскордонних проектів на чесько-польському

кордоні - http://www.c

z-pl.eu/

Завершені програми Операційна програма

Освіти по питанням конкурентоспроможн ості / Operační programVzdělávání prokonkurenceschopn ost (OPVK)

Поліпшення та модернізація системи початкової, вищої і додаткової освіти, їх взаємозв'язок з комплексною системою безперервного навчання і поліпшення умов для здійснення досліджень та розробок

- http://www.o p-vk.cz/

Операційна програма досліджень і розвитку інновацій/ Operační programVýzkumavýv ojproinovace (OPVaVpI)

Зміцнення наукових досліджень, розробок і інноваційного потенціалу Чеської Республіки через університети, науково- дослідні установи та їх співпраці з приватним сектором; сприяння оснащенню дослідних лабораторій сучасною технікою, будівництво нових науково-дослідних інститутів і підвищення потенціалу вищої освіти

- http://www.o pvavpi.cz/

Операційна програма

«Людські ресурси і зайнятість» /Operační programLidské zdrojeazaměstnanost (OPLZZ)

Скорочення безробіття з допомогою активної політики на ринку праці, професійної освіти, а також щодо інтеграції соціально ізольованих верств назад у суспільство, підвищення якості державного управління та міжнародного співробітництва в зазначених галузях

-

https://www.

esfcr.cz/07- 13/oplzz

(13)

12

Таким чином, участь провідних східноєвропейських ВНЗ, що готують фахівців в галузі легкої промисловості, у національних і міжнародних програмах розвитку є характерною рисою діяльності вищих шкіл в умовах інтенсивних інтеграційних процесів і має значний позитивний вплив на їх освітню, наукову, організаційно-управлінську та соціально-культурну діяльність.

ЛІТЕРАТУРА

1. Товканець Г.В. Економічна освіта у вищій школі Чехії і Словаччини у ХХ столітті: [монографія] / за ред.. Н.Г. Ничкало. – К.: Кондор- Видавництво, 2013. – 506 с.

2.Aktuálně řešené projekty.Fakultatextilní. Technické universityvLiberci/

Ft.Tul.cz/[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://technet.tul.cz/fakulta-textilni-tul/aktualne-resene-problemy

(14)

13

Підписано до друку 12.05.2017.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 12,3.

Наклад 100 прим. Замовлення № 81.

Віддруковано з оригінал-макету замовника.

Друк: «Термінова поліграфія»

29000, м. Хмельницький, вул. Рибалко, 63.

Свідоцтво про внесення до державного реєстру

видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК 4164 від 23.09.2011 р.

(15)

89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 тел./факс +380-3131-21109

Веб-сайт університету: www.msu.edu.ua E-mail: [email protected], [email protected]

Веб-сайт Інституційного репозитарію Наукової бібліотеки МДУ: http://dspace.msu.edu.ua:8080

Веб-сайт Наукової бібліотеки МДУ: http://msu.edu.ua/library/

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Наукові дослідження мають виняткове значення для розвитку усіх стратегічних напрямів закладу вищої освіти: забезпечення якісної

Значний позитивний досвід функціонування національних та міжнародних програм, спрямованих на вдосконалення вищої інженерної освіти, має Польська

навчальних закладів Чехії та Словаччини встановлено, що система вищої освіти, що готує фахівців у галузі легкої промисловості, представлена

Також слід зазначити, що вплив на розвиток професійної рефлексії майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти

Інженерна сільськогосподарська екологія – науковий напрямок, який розробляє основні принципи практичної діяльності

Метою розвитку педагогічної освіти є створення такої системи, яка на основі національних надбань світового значення та усталених

Матеріали призначені для наукових співробітників, викладачів, студентів й здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії вищих навчальних закладів,

В останні десятиріччя Міністерство освіти США постійно виділяє кошти на розробку та впровадження навчальних програм для дистанційного навчання школярів

16 вище зазначеного закону передбачає, що система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої

Динаміка видатків зведеного бюджету України, спрямованих на фінансове забезпечення закладів вищої освіти показана у табл.. Аналізуючи показники

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ: ДОСВІД КАФЕДРИ ФІНАНСІВ Ключовим питанням діяльності вищих закладів освіти є підго-

оцінювання навчальних програм (Д. Кемпбелл та ін.); управління якістю освіти на основі інформаційних технологій (Д. Полев та ін.);

В Україні, станом на сьогодні, всі питання вступу до закладів вищої освіти регулюють єдиним нормативним актом, а саме: наказом Міністерства

Професійна підготовка вчителів музики у  системі педагогічної освіти Франції забезпечу- ється ефективною взаємодією державних вищих

ɋɟɪɟɞɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɚɫɨɰɿɚɰɿʀ$87(;ɧɚɨɫɨɛɥɢɜɭɭɜɚɝɭɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨʀ

Мета дослідження – проаналізувати особливості діяльності професійних товариств і організацій у галузі легкої промисловості й окреслити

 підготовку кадрів (витрати на утримання курсів і семінарів для підготовки і підвищення кваліфікації працівників зв'язку). Підприємства зв'язку

модернізація змісту освіти на основі компетентного підходу, переорієнтація на цілі сталого розвитку шляхом інтеграції відповідних навчальних програм

Для оцінки якості освіти в закладі вищої освіти, порівняння очного та дистанційного навчання під час карантину було проведено

Тому на шляху до вирішення існуючих проблем у забез- печенні високої якості вищої освіти потрібно поєднувати зусилля відповідних державних органів,

их стандартів вищої освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності

Праці видатних істориків, професорів вищих гуманітарних навчальних закладів, нариси з історії розвитку досліджуваної галузі вищої освіти,

Для усу- нення виявлених недоліків чинного порядку та осо- бливостей організації фінансового забезпечення оплати праці державних