• No results found

Використання творчих видів діяльності у процесі навчання англійської мови у початковій школі

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Використання творчих видів діяльності у процесі навчання англійської мови у початковій школі"

Copied!
10
0
0

Повний текст

(1)

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Спеціальність - 7014 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)

ОКР ─ магістер

Виконавець: Гарапко (Маркова) Е.В.

студентка групи мл-1 ______________________

(підпис)

Науковий керівник:

канд.пед.наук, доц. Сідун М.М. ______________________

(підпис)

Робота допускається до захисту:

Зав. кафедрою:

док.пед.наук, проф. Теличко Н.В ______________________

(підпис)

«___» ___________2019 р.

Мукачево – 2019

(2)

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ У НАВЧАННІ

6

1.1. Форма навчальної діяльності як дидактична категорія. 6 1.2. Психофізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку.

10

Висновки до першого розділу 12

РОЗДІЛ ІІ. ВПРОВАДЖЕННЯ ТВОРЧИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ В НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

14

2.1 Творчий педагогічний досвід у англомовній освіті молодших школярів щодо діалогічного та монологічного спілкування.

14

2.2 Окремі види творчої діяльності у процесі навчання англійської мови у початковій школі.

18

2.3. Проект в системі навчання іноземної мови в початковій школі 39

Висновки до другого розділу 54

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 56

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 59

АНОТАЦІЯ 64

SUMMARY 66

(3)

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Оновлення змісту навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах пов’язується, насамперед, із деякими змінами у стратегічних напрямах розвитку сучасної шкільної освіти – спрямуванням навчальної діяльності на формування в учнів необхідних життєвих компетентностей, що, відповідно до вимог навчальних програм, у майбутньому давали б можливість випускникам школи «комфортно почуватися в сучасному світовому мультинаціональному просторі».

Саме в початковий період навчання, зокрема іноземних мов, закладаються основи знань; водночас формуються розумові операції, загальнонавчальні дії та навички. Відсутність такого фундаменту, недостатнє оволодіння учнями початкової школи знаннями та вміннями призводять до суттєвих труднощів у подальшому навчанні в основній і старшій школі.

З огляду на це навчання іноземних мов в Україні починається зі школи І ступеня; зміст його визначено Державним стандартом початкової загальної освіти, за яким «метою вивчення іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях», що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим із віковими можливостями молодших школярів.

Разом із тим, розв’язання мети та відповідних завдань ускладнюється недостатньою зорієнтованістю вчителів на сучасні інноваційні технології.

Форми і методи навчання, що застосовуються у масовій шкільній практиці, часто не відповідають концептуальним засадам і тенденціям модернізації освіти; продовжує домінувати інформаційно-репродуктивне навчання. Це свідчить про недостатній теоретичний рівень володіння та низький рівень практичного використання вчителями різних організаційних форм навчання та підсилює актуальність визначеної теми дослідження.

(4)

На сьогодні в Україні є значна кількість досліджень у галузі використання технологій і форм навчання (О. Антипова, А. Антропова, Ю. Бабанський, О.

Братанич, І. Прокопенко, О. Харчевникова, І. Чередов, О. Савченко, Р.

Спірідонова, Вта ін.

Проте питання, пов’язані з творчими формами навчання іноземних мов молодших школярів, їх варіативного використання та впливу на підвищення рівня навчальних досягнень, досліджені недостатньо. Актуальність порушеної проблеми зумовлена також існуючими в системі освіти суперечностями: між соціальним замовленням на забезпечення якісного володіння іншомовними компетентностями школярів та недостатнім рівнем організації навчання іноземних мов учнів початкової школи; між дидактичним потенціалом застосування різноманітних організаційних форм навчання та відсутністю технології їх варіативного використання в навчанні іноземних мов молодших школярів.

Об’єктом дослідження є процес навчання іноземної мови у початковій школі.

Предмет дослідження: творчі види діяльності як форми навчання молодших школярів англійської мови.

Мета дослідження – виявити вплив використання творчих форм навчання молодших школярів англійської мови на формування іншомовної компетентності учнів.

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:

1. З’ясувати сутність поняття «творчі види діяльності», розкрити підходи до їх розуміння.

2. Охарактеризувати особливості використання творчих форм навчання іноземних мов молодших школярів.

Методи дослідження. У роботі використовувалася сукупність теоретичних і емпіричних методів дослідження: теоретичний аналіз і синтез наукової літератури, навчально-методичних матеріалів з проблеми дослідження; пряме й опосередковане спостереження, самоаналіз.

(5)

Теоретичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні варіативного використання творчихз форм навчання англійської мови молодших школярів, уточнено сутність поняття «творчі види діяльності» як способу організації взаємодії вчителя й учнів у процесі навчально-пізнавальної діяльності на уроках і в позакласній роботі, спрямованої на досягнення мети навчання;

подальшого розвитку набули компоненти іншомовної компетентності (лінгвістичний, соціокультурний, прагматичний) відповідно до завдань формування лінгвістичної (лексичної, граматичної, фонетичної), соціокультурної, загальнонавчальної компетенцій, передбачених навчальними програмами з іноземних мов у початковій школі.

Структура роботи зумовлена логікою побудови наукового дослідження, що витікає з об’єкта, предмета, поставленої мети, завдань. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел, анотації на українській та англійській мовах.

(6)

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дипломному дослідженні розкрито проблему використання творчих видів діяльності у процесі навчання англійської мови. Робота, яка була проведена нами з даної проблеми, допомогла нам дійти наступних висновків:

Вивчення наукової літератури показало, що в теорії навчання застосовуються поняття: «форми навчання», «форми організації навчання» та

«організаційні форми навчання» « види навчальної діяльності», але серед науковців відсутня одностайність тлумачень і вживання цих дефініцій, немає їх чіткого розмежування. Більшість учених (С. Гончаренко, В. Дьяченко, І.

Лернер, В. Лозова, О. Савченко, В. Сластьонін, І. Підласий, І. Чередов та ін.) визначають форму навчання важливим аспектом, що безпосередньо впливає на результативний компонент навчального процесу. На основі узагальнення наукових підходів (В. Андрєєв, Ю. Бабанський, В. Галузинський, М. Євтух, Б.

Лихачов, В. Оконь, С. Смирнов, М. Фіцула, А. Хуторський, В. Ягупов та інші) у роботі поняття «навчальна діяльність» розглядається як дидактична категорія, що характеризує зовнішній бік способу організації навчального заняття (урок, екскурсія, заняття гуртка тощо) та має такі ознаки: системність організації навчання, часовий і організаційний режими навчання, місце проведення заняття. Сутність поняття «організаційна форма навчання» розкрито як спосіб організації взаємодії вчителя й учнів у процесі навчально-пізнавальної діяльності на уроках і в позакласній роботі, спрямованої на досягнення мети навчання, характерними ознаками чого є внутрішній порядок і способи організації навчальної діяльності, органічне поєднання мети, змісту і методів навчання, різноманітне сполучення способів і методів навчання.

Узагальнюючи різні підходи до класифікації видів навчальної діяльності, слід відзначити, що найбільш повною для навчання молодших школярів іноземних мов на уроках і в позакласній роботі є така: колективні, групові, парні, індивідуальні, ігрові, нетрадиційні (проектна робота, створення мовного портфоліо, використання електронних носіїв тощо). Аналіз проблеми видів

(7)

навчальної діяльності доводить, що кожна з них має свої переваги та недоліки, що необхідно враховувати при організації навчального процесу. Обираючи у процесі навчання іноземних мов молодших школярів певні види діяльності, необхідно враховувати їх функції: навчально-освітню, виховну, організаційну, психологічну, розвиваючу, систематизуючу, структуруючу, стимулювальну, інтегративну, інтегруючо-диференціюючу, комплексуючу та координуючу.

На основі вивчення наукової літератури з проблеми дослідження доведено, що одним з ефективних шляхів підвищення якості навчання є реалізація принципу варіативності видів діяльності, використання їх творчих форм, що полягає у наявності та підтримці різних моделей педагогічного процесу, плюралізмі методологічних підходів, що розвиваються та вдосконалюються, у забезпеченні множинності сучасних освітніх технологій, що є запорукою підвищення їх якості та конкурентоспроможності на світовому ринку освітніх послуг, також у відображенні реальних змін, що ефективно модернізують освіту. На початковому етапі навчання іноземних мов велике значення має використання творчих форм навчання для розвитку в учнів бажання вивчати іноземні мови, формування елементарних умінь міжособистісного спілкування іноземними мовами з опорою на рідну мову.

Формування належного рівня іншомовної компетентності відбувається за наявності сприятливих дидактичних умов: урахування вікових особливостей учнів; стимулювання їх до вивчення іноземних мов; упровадження прийомів творчої активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів; розвиток пізнавального інтересу учнів, моделювання в навчальному процесі типових ситуацій спілкування; забезпечення вчителів і учнів навчально-методичними матеріалами тощо.

Отриманні результати дослідження свідчать про доцільність подальшого теоретичного і практичного дослідження цієї теми, зокрема для навчання окремих видів мовленнєвої діяльності. Крім того, створені в результаті дослідження та розробки матеріали відкривають додаткові можливості адаптації

(8)

запропонованої методики для навчання учнів середньої та старшої школи та інших закладів освіти (гімназіях, ліцеях, спеціалізованих школах тощо).

(9)
(10)

89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 тел./факс +380-3131-21109

Веб-сайт університету: www.msu.edu.ua E-mail: [email protected], [email protected]

Веб-сайт Інституційного репозитарію Наукової бібліотеки МДУ: http://dspace.msu.edu.ua:8080

Веб-сайт Наукової бібліотеки МДУ: http://msu.edu.ua/library/

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

В результаті дослідження було встановлено, що педагогічний потенціал методики викладання англійської мови на основі художніх

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що: - уточнено зміст поняття „комунікативний бар’єр” щодо вивчення іноземної мови як феномена, що

«Методика викладання української мови», спецкурсу «Вибрані питання методики навчання української мови», а також «Педагогічні технології в

Вивчення його творчості для дітей має важливе значення для навчання, розвитку та виховання молодших школярів у початковій школі.. Адже

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Вибрані питання загальнотеоретичного курсу англійської мови» для студентів 5 курсу денної та заочної

У теоретичній частині роботи нами була проведена характеристика інформаційних технологій і їх роль у навчанні,виявлено ефективні

Актуальність дослідження. Проблемою навчання писемного мовлення методисти почали займатися давно і вже знайшли певні шляхи

Предметом дослідження є особливості реалізації принципу унаочнення та використання різних видів наочності в навчанні англійської мови на

Мета роботи полягає у дослідженні проблеми використання проблемних ситуацій на уроках англійської мови в школі та з’ясування

Однією з важливих компетенцій сучасної людини є вміння ефективно використовувати в роботі інформаційно-комунікаційні технології, а також

Актуальність теми даної роботи зумовлена сучасною тенденцією системи освіти до особистісно - орієнтованого підходу до навчання, предтечею чого є

Практичне значення дослідження полягає в поетапному впровадженні моделі підготовки майбутніх учителів іноземної мови до використання підручників

Використання інтерактивних методів в процесі навчання здійснює певний вплив на розвиток учня: підсилює мотивацію навчання, спілкування з

Найефективніші інтерактивні методи навчання, які використовуються для формування комунікативної компетентності у молодших школярів на уроках

У статті розглядаються особливості застосування технологій SMART Board на уроках англійської мови в початковій школі, виокремлені властивості

У статті розкривається сутність кейс-методу, його класифікація та практичне вико - ристання в процесі викладання англійської мови

охарактеризували навчальні завдання, дидактичні функції та переваги МП, властивості, які притаманні програмі Power Point і

Ці вправи є підготов- чими, і, яку б функцію вони не виконували, слід завжди мати на увазі, що здобуті результати є лише передумовою

За умови використання творчих завдань на занятті підвищується результативність навчання, стимулюється вивчення мови, розумова та творча

Однак у сучасній методиці початкового навчання мови відсутні дослідження, у яких обґрунтовано засади розвитку мовлення молодших школярів на

Однак даний процес навчання англійської мови у вищих навчальних закладах необхідно розглядати в широкому контексті подій на світовій арені в цілому та

Тому актуальність роботи зумовлена спрямованістю сучасних досліджень в сфері методики навчання учнів, багатосторонністю використання Інтернет-

В програмах середніх загальноосвітніх закладів з іноземних мов писемне мовлення, письмо (в широкому значенні цього терміну) визнається