• No results found

Данилевич Мирослава Василівна : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народження

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Данилевич Мирослава Василівна : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народження"

Copied!
44
0
0

Повний текст

(1)

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ імені Івана Боберського

Серія

„Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”

ДАНИЛЕВИЧ

МИРОСЛАВА ВАСИЛІВНА

Біобібліографічний покажчик до 50-річчя від дня народження

Укладач Ірина Свістельник

Львів

(2)

LVIV STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE NAMED AFTER IVAN BOBERSKYJ

Series

„Sporting science is in persons, documents, bibliography”

MYROSLAVA DANYLEVYCH

Biobibliographic pointer to the 50th birthday

Compiler Iryna Svistelnyk

(3)

УДК 796.071:016:929 Д18

Серія

„Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”

Започаткована 2010 року

Данилевич Мирослава Василівна : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2020. – 43 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”).

До біобібліографічного покажчика увійшли відомості про науково- педагогічну діяльність та наукові праці докторки педагогічних наук, професорки кафедри фітнесу і рекреації, декана факультету фізичної терапії та ерготерапії Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського – Мирослави Василівни Данилевич.

© Свістельник І., 2020

(4)

НАРИС ЖИТТЯ

ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Народилася 4 лютого 1970 року у Львові. Закінчила спортивний факультет Львівського державного інституту фізичної культури (1991), аспірантуру ЛДІФК (1996).

Кандидатка наук з фізичного виховання та спорту (2000), доцентка (2002), докторка педагогічних наук (2019), професорка (2020). Майстерка спорту зі стрільби з лука (1987), відмінниця освіти України (2005).

Працювала на посадах: викладачки-стажерки (1991–1992), викладачки кафедри методики й організації оздоровчої фізичної культури Львівського державного інституту фізичної культури (1992–1993), викладачки (1996–

2000), а згодом доцентки кафедри рекреації та оздоровчої фізичної культури (2001– 2006).

Від 2002 року – декан факультету фізичної реабілітації та оздоровчої фізичної культури Львівського державного інституту фізичної культури.

Від 2006 року – декан факультету здоров’я людини і туризму Львівського державного університету фізичної культури.

Від 2008 року – декан факультету здоров’я людини і туризму та доцентка кафедри рекреації та оздоровчої фізичної культури.

З вересня 2015 року – декан факультету фізичної реабілітації, а від вересня 2018 року – декан факультету фізичної терапії та ерготерапії, професорка кафедри фітнесу і рекреації Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Підготувала кандидатку наук М. Я. Ярошик (2010).

Нагороджена нагрудним знаком „Петро Могила” (2011), Почесною грамотою Верховної Ради України (2016) та Подякою Прем’єр-міністра України (2016).

(5)

ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ:

1992:

1. Данилевич М. В. Українські національні ігри : метод. поради з питань організаційної роботи в таборах відпочинку Львівщини. – Львів, 1992.

– С. 39–43.

1994:

2. Данилевич М. В. Показники фізичної підготовленості хлопчиків середнього шкільного віку / М. В. Данилевич // Фізична культура як фактор зміцнення здоров’я дітей і молоді в сучасних умовах : тези доп.

– Одеса, 1994. – С. 31 – 32.

3. Данилевич М. Проблеми формування національної системи фізичного виховання в загальноосвітніх школах України / Мирослава Данилевич // Спорт і національне відродження : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 120-літтю від дня народження проф. Івана Боберського. – Львів, 1994. – Ч. 1. – С. 184–186.

4. Соломонко О. В. Оцінка та динаміка показників фізичної підготовленості учнів загальноосвітніх шкіл м. Львова / О. В.

Соломонко, М. В. Данилевич // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця, 1994. – С. 185–

186.

5. Соломонко О. В. Показники фізичного розвитку підлітків 10–15 років м. Львова / О. В. Соломонко, М. В. Данилевич // Фізична культура як фактор зміцнення здоров’я дітей і молоді в сучасних умовах : тези доп.

– Одеса, 1994. – С. 97–98.

6. Соломонко О. В. Проблеми програмного забезпечення фізичного виховання в загальноосвітніх школах України / О. В. Соломонко, М. В. Данилевич // Підготовка спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні : матеріали І Респуб. конф. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 1994. – С. 106–107.

1995:

(6)

7. Осінчук В. Г. Анкета „Вплив фізичної культури і спорту на виховання дітей” / Осінчук В. Г., Тюріна Т. Г., Данилевич М. В. – Львів, 1995. – 8 с.

8. Осінчук В. Г. Анкета „Фізична культура і я” (для дітей молодшого шкільного віку) / В. Г. Осінчук, Є. Н. Приступа, М. В. Данилевич. – Львів, 1995. – 4 с.

1996:

9. Данилевич М. В. Ставлення батьків та дітей до фізкультурних занять (за матеріалами опитування) / М. В. Данилевич // Фізкультурна освіта:

шляхи і напрямки розвитку в сучасних умовах : зб. наук. пр. – Кіровоград, 1996. – С. 73–75.

1997:

10. Данилевич М. В. Взаємодія сім’ї та школи в процесі фізичного виховання учнів / М. В. Данилевич // Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, спорту для інвалідів та валеології в навчальних закладах України : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Кіровоград, 1997. – С. 111–112.

11. Данилевич М. В. Здоровье детей – забота семьи и школы / М. В. Данилевич // Совершенствование форм и методов физического воспитания учащихся общеобразовательных школ : материалы науч.- практ. конф. – Витебск, 1997. – С. 164–166.

12. Данилевич М. В. Сотрудничество семьи и школы в процессе физического воспитания / М. В. Данилевич // Проблемы физического воспитания и спорта в современных условиях : материалы междунар.

науч.-практ. конф. – Калининград, 1997. – С.10 – 11.

13. Данилевич М. В. Фактори впливу на фізичну активність школярів / М. В. Данилевич // Вісник Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки.

Серія: Зоров’я, фізична культура і спорт. – Луцьк. – 1997. – № 6. – С.

94–97.

(7)

14. Данилевич М. В. Вплив різноманітних факторів на рівень фізичної культури учнів середнього шкільного віку / Данилевич М. В., Гедз М. М. // Фізична культура, спорт та здоров’я : зб. наук. ст. – Харків, 1997. – С. 87–88.

1998:

15. Данилевич М. В. Рухова активність і здоров’я школярів / М. В. Данилевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали регіон. наук.-практ. конф. – Львів, 1998. – С. 34–36.

16. Данилевич М. В. Співпраця сім’ї та школи – важливий фактор фізичного виховання / М. В. Данилевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали регіон. наук.- практ. конф. – Львів : ЛДІФК, 1998. – С. 29–31.

1999:

17. Данилевич М. В. Аналіз факторів, що впливають на фізкультурну активність учнів середнього шкільного віку / М. В. Данилевич, І. Б.

Грибовська // Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя : тези доп. IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1999. – С. 40–

41.

18. Данилевич М. В. Вплив співпраці сім’ї та школи на ефективність фізичного виховання учнів середнього шкільного віку / М. В.

Данилевич // Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. асп. галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 1999. – Вип. 3. – С. 161–165.

19. Данилевич М. В. Зміни у показниках фізичного стану підлітків під впливом заходів співпраці сім’ї та школи / М. В. Данилевич //

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 1999. − № 5. – С. 19–22.

20. Данилевич М. В. Пути повышения эффективности процесса физического воспитания учащихся общеобразовательных школ /

(8)

М. В. Данилевич, И. Б. Грибовская // Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в звеньях системы образования : материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. – Калининград, 1999.– С. 18–19.

21. Данилевич М. В. Співпраця сім’ї та школи у фізичному вихованні учнів середнього шкільного віку : автореф. дис. … канд. наук з фіз.

виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 ,,Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Данилевич Мирослава Василівна ; Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 17 с.

22. Грибовська І. Формування мотиваційних потреб в учнівської молоді до систематичних занять фізичними вправами / І. Грибовська, М.

Данилевич // Роль фізичної культури і спорту в гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді : матеріали наук. конф. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 18–19.

2000:

23. Данилевич М. В. Рухова активність та здоров’я школярів / М. В. Данилевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Львів, 2000. – С. 69.

24. Грибовська І. Б. Проблеми фізичного виховання дітей у сім’ї / І. Б. Грибовська, М. В. Данилевич, А. Проць // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІ Регіон.

наук.-практ. конф. – Львів, 2000. – С. 58.

2001:

25. Данилевич М. В. Виникнення і розвиток рекреації в країнах світу / Данилевич М. В., Лазурко В. М. // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи : зб. наук. ст. міжнар. наук. конф. – Дрогобич, 2001. – С. 184–188.

26. Жданова О. М. Підготовка кадрів для рекреаційно-туристичної сфери / О. М. Жданова, М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська // Кінезіологія в системі культури : матеріали конф. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 8–9.

(9)

27. Жданова О. Н. Кадровое обеспечение рекреационно-оздоровительной сферы / О. Н. Жданова, М. В. Данилевич, И. Б. Грибовская // Проблемы профессионального образования по физической культуре и спорту : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – Калининград, 2001. – С.

18–20.

2002:

28. Данилевич М. Рухова активність учнів середнього шкільного віку / М. Данилевич, М. Сівак // Проблеми активізації рекреаційно- оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ.

конф. – Львів, 2002. – С. 63–64.

29. Данилевич М. Вплив занять шейпінгом на організм жінок першого періоду зрілого віку / М. Данилевич, М. Гук // Здоровий спосіб життя : матеріали ІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – С. 19–20.

30. Данилевич М. Динаміка фізичної працездатності школярів під впливом занять оздоровчим бігом / М. Данилевич, М. Чопик //

Здоровий спосіб життя : матеріали ІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – С. 21–22.

31. Данилевич М. Ефективність занять шейпінгом у вирішенні проблеми удосконалення фігури жінок / М. Данилевич, М. Гук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – С. 91–92.

2003:

32. Данилевич М. В. Влияние занятий аэробикой, шейпингом и степ- аэробикой на организм женщин / М. В. Данилевич, И. Б. Грибовская //

Стимуляция здоровья: факторы, механизмы и оздоровительные стратегии : материалы ІІ Междунар. науч. конф. – Radom, 2003. – С.

310–314.

33. Данилевич М. В. Вплив занять різними видами оздоровчої гімнастики на організм жінок / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська, В. О. Іваночко //

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного

(10)

виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2003. − № 17. – С. 81–85.

34. Данилевич М.В. Значення краєзнавчо-туристичної діяльності на етапі початкової підготовки спортсменів / М. В. Данилевич, В.Б. Амелін //

Здоровий спосіб життя: матеріали ІII Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Славута, 2003. – С. 6–7.

35. Данилевич М. Характеристика соматичного здоров’я школярів / М. Данилевич, М. Чопик // Сучасні проблеми фізичного виховання та спорту школярів і студентів України : матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф.

– Суми, 2003. – С. 6–8.

36. Грибовська І. Б. Методика організації рівня здоров’я учнів на уроках валеології / І. Б. Грибовська, М. В. Данилевич // Новітні медико- педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Львів, 2003. – С. 43–59.

37. Грибовська І. Б. Оздоровча програма з фізичного виховання для вчителів фізичної культури / І. Б. Грибовська, М. В. Данилевич //

Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Львів, 2003. – С. 4–

14.

38. Жданова О. М. Оздоровча програма для батьків з фізичного виховання у сім’ї / О. М. Жданова, М. В. Данилевич // Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.- метод. посіб. – Львів, 2003. – С. 14–32.

39. Підготовка магістра за напрямом „Фізичне виховання і спорт” (0112) / уклад.: Ф. В. Музика, О. М. Вацеба, Ю. В. Петришин, В. М. Трач, О.

Ю. Рибак, О. Ю. Сидорко, М. В. Данилевич, В. І. Ковцун, М. М.

Линець, А. С. Вовканич, В. М. Стефанишин, І. Р. Свістельник. – Львів, 2003. – 49 с.

40. Туризм як напрям спеціалізованої підготовки кадрів у вищих фізкультурних закладах освіти / О. М. Жданова, М. В. Данилевич,

(11)

Л. Я. Чеховська, І. Б. Грибовська, А. О. Кухтій // Інформатизація рекреаційної та туристичної діяльності: перспективи культурного та економічного розвитку : пр. ІІ Міжнар. конгр. – Трускавець, 2003. – С.

162–165.

2004:

41. Данилевич М. Аналіз рівня фізичного здоров’я учнів середнього шкільного віку / М. Данилевич, М. Чопик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали IV Всеукр.

наук.-практ. конф. – Львів, 2004. – С. 100–102.

42. Данилевич М. В. Мотиви, що спонукають жінок до занять різними видами фізкультурно-оздоровчих занять / М. В. Данилевич, І. Б.

Грибовська // Здоровий спосіб життя : зб. матеріалів ІІІ Міжрегіон. (І міської) наук.-практ. конф. – Львів, 2004. – С. 22.

43. Данилевич М. Досвід організації літніх дитячих оздоровчих таборів для дітей Центральною школою бойового гопака / Мирослава Данилевич, Андрій Гачкевич // Проблеми активізації рекреаційно- оздоровчої діяльності населення : матеріали IV Всеукр. наук.-практ.

конф. – Львів, 2004. – С. 89–90.

44. Данилевич М. Об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО в Польщі як чинник її туристичної привабливості / М. Данилевич, В. Амелін //

Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2004. – С. 64–65.

45. Данилевич М. Розумова працездатність хлопчиків середнього шкільного віку / М. Данилевич, О. Артимович // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали IV Всеукр.

наук.-практ. конф. – Львів, 2004. – С. 103–104.

46. Данилевич М. Роль оздоровчого бігу у підвищенні фізичної підготовленості учнів 11–12 років / М. Данилевич, М. Чопик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту.

– Львів, 2004. – Вип. 8, т. 3. – С. 91–93.

(12)

47. Амелін В. Б. Значення краєзнавчо-туристичної діяльності на етапі початкової підготовки спортсменів / В. Б. Амелін, М. В. Данилевич //

Здоровий спосіб життя : зб. матеріалів ІІІ Міжрегіон. (І міської) наук.- практ. конф. – Львів, 2004. – С. 6–7.

2005:

48. Данилевич М. В. Вплив занять спортивними іграми на рівень фізичного здоров’я хлопчиків 11–12 років / М. В. Данилевич, І. Б.

Грибовська // Буковинський науковий спортивний вісник. – Чернівці, 2005. – Вип. 2. – С. 13–16.

49. Данилевич М. В. Функціональні порушення у жінок з мастектомією у післяопераційний період / М. В. Данилевич, З. Є. Табака // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2005. − № 18. – С. 21–25.

50. Данилевич М. В. Характеристика рівня фізичного здоров’я хлопчиків 11–12 років / М. В. Данилевич, О. В. Гусєва // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини : зб. наук. пр. – Львів, 2005. – С. 88–89.

51. Данилевич М. В. Характеристика функціонального стану жінок, які займаються різними видами аеробіки / М. В. Данилевич, І. Б.

Грибовська, І. А. Веретко // Слобожанський науково-спортивний вісник : [зб. наук. пр.]. – Харків, 2005. – Вип. 8. – С. 78–80.

52. Данилевич М. Досвід організації спортивно-оздоровчої роботи з дітьми молодшого та середнього шкільного віку в центральній школі бойового гопака / М. Данилевич, А. Гачкевич // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин.

держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – С. 32–34.

53. Данилевич М. Зміни рівня фізичного здоров’я хлопчиків під впливом занять бойовим гопаком / М. Данилевич, А. Гачкевич // Актуальні

(13)

проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини : зб. наук. пр. – Львів, 2005. – С. 81–82.

54. Данилевич М. Оздоровчий вплив веслування на байдарках и каное на організм дитини / М. Данилевич, Н. Івасик, Х. Хранюк // Актуальні проблеми юнацького спорту : зб. наук. пр. ІІІ Всеукр. наук.-практ.

конф. – Херсон, 2005. – С. 172–174.

55. Данилевич М. Характеристика фізичного розвитку студентів першого курсу вищого технічного навчального закладу / М. Данилевич, І. Салук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2005. – Вип. 9, т. 4. – С. 147–150.

56. Данилевич М. Чинники залучення жінок до занять шейпінгом / М. Данилевич, В. Завійська // Молода спортивна наука України : зб.

наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2005. – Вип. 9, т. 1. – С. 308–312.

2006:

57. Данилевич М. Адаптація студентів Львівського державного інституту фізичної культури до кредитно-модульної системи навчання / Мирослава Данилевич, Марта Ярошик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10, т. 3. – С. 392–397.

58. Данилевич М. Вплив занять бойовим гопаком та рівень фізичного здоров’я на розумову працездатність хлопчиків 12−13 років [Електронний ресурс] / М. Данилевич, А. Гачкевич // Спортивна наука України. – 2006. − № 5. – С. 12–18. – Режим доступу : http:

www.nbuv.gov.ua.

59. Данилевич М. Вплив занять веслуванням на фізичну підготовленість школярів 11–13 років / М. Данилевич, Х. Хранюк // Актуальні проблеми юнацького спорту : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф.

– Херсон, 2006. – С. 48–50.

(14)

60. Данилевич М. Вплив занять різними видами оздоровчої аеробіки на фізичний стан жінок / М. Данилевич, І. Грибовська, І. Веретко //

Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики : зб. наук.

матеріалів. – Львів, 2006. – Вип. 7. – С. 44–48.

61. Данилевич М. Готовність випускників спеціалізацій „Рекреаційно- оздоровча діяльність” та „Спортивно-оздоровчий туризм” до проведення туристської роботи / Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська, Любов Чеховська // Молода спортивна наука України : зб.

наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10, т. 3.

– С. 161–166.

62. Данилевич М. Зміни рівня фізичного здоров′я та фізичної підготовленості хлопчиків під впливом занять бойовим гопаком / Мирослава Данилевич, Андрій Гачкевич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10, т. 1. – С. 125–130.

63. Данилевич М. Мотиви дітей 10–13 років до занять веслуванням / М. Данилевич, Х. Хранюк // Проблеми активізації рекреаційно- оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр. наук.-практ.

конф. – Львів, 2006. – С. 93–94.

64. Данилевич М. Оцінка фізичного здоров’я та розумової працездатності хлопчиків середнього шкільного віку / Мирослава Данилевич, Андрій Гачкевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр.наук.-практ. конф. – Львів, 2006. – С.

89–91.

65. Данилевич М. Розумові здібності хлопчиків 12–13 років, які займаються бойовим гопаком / М. Данилевич, А. Гачкевич //

Спортивний вісник Придніпров’я. – 2006. − № 2. – С. 75–77.

66. Данилевич М. Ставлення студентів Львівського державного інституту фізичної культури до кредитно-модульної системи навчання / Мирослава Данилевич, Марта Ярошик // Інноваційний зміст фізичного

(15)

виховання в умовах реформування ВНЗ України ІІІ–IV рівня акредитації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2006. – С.

7–11.

67. Данилевич М. Характеристика функціонального стану жінок, які займаються різними видами аеробіки / М. Данилевич, І. Веретко //

Слобожанський науково-спортивний вісник : [зб. наук. пр.]. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 78–80.

68. Грибовська І. Ставлення учнівської молоді міста Львова до шкідливих звичок / І. Грибовська, М. Данилевич, Я. Пшик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр.

наук.-практ. конф. – Львів, 2006. – С. 44–46.

69. Студентська наукова робота: підготовка, написання та захист курсової, кваліфікаційної, дипломної та магістерської робіт : метод. рек. для викладачів і студентів ЛДІФК / уклад.: О. Ю. Бубела, Ф. В. Музика, О.

М. Вацеба, О. Ю. Рибак, М. В. Данилевич, В. І. Ковцун, К. Г. Петренко, Р. Л. Петрина, І. М. Ріпак, В. О. Бережанський, І. Р. Боднар, А. В.

Передерій, А. О. Кухтій, А. І. Сениця, А. М. Окопний. – Львів, 2006. – 56 с.

2007:

70. Данилевич М. В. Особливості навчання студентів у вузах фізкультурного профілю у контексті Болонських перетворень / М. В.

Данилевич, М. Я. Ярошик // Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2007. − № 5. – С. 10–12.

71. Данилевич М. В. Проблеми залучення жінок до занять різними видами гімнастики та їх оздоровчий ефект / М. В. Данилевич, О. Ю. Бубела //

Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук.

матеріалів. – Львів, 2007. – Вид. 8. – С. 13–16.

72. Данилевич М. Характеристика фізичного здоров’я учнів середнього шкільного віку / М. Данилевич, В. Бережанський, М. Чопик //

(16)

Актуальні проблеми юнацького спорту : матеріали V Всеукр. наук.- практ. конф. – Херсон, 2007. – С. 207– 210.

73. Ярошик М. Я. Аналіз успішності студентів, що навчаються за кредитно-модульною системою організації навчання / М. Я. Ярошик, М. В. Данилевич // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини : матеріали ІV Регіон. наук.- практ. конф. – Львів, 2007. – С. 99–100.

74. Ярошик М. Я. Особености обучения студентов Львовского государственного университета физической культуры в контексте болонских преобразований / М. Я. Ярошик, М. В. Данилевич //

Современный олимпийский спорт и спорт для всех : тез. докл. ХI Междунар. конгр. – Минск, 2007. – Ч. 3. – С. 230–233.

75. Ярошик М. Я. Успішність студентів, що навчаються за кредитно- модульною системою організації навчання / М. Я. Ярошик, М. В.

Данилевич // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини : матеріали IV Регіон. наук.-практ.

конф. – Львів, 2007. – С. 99–100.

2008:

76. Данилевич М. Ефективність навчального процесу бакалаврів фізичного виховання згідно з вимогами Болонської декларації / М. Данилевич, М. Ярошик // Теорія та методика фізичного виховання.

– 2008. – № 4. – С. 78–81.

77. Данилевич М. В. Использование современных информационных технологий при разработке туристических маршрутов / М. В Данилевич, А. О Кухтий, А. П. Голод // Профессиональное педагогическое образование студентов вуза: проблемы и перспективы (научно-педагогическая школа М. Е. Кобринского) : материалы междунар. науч.-практ. конф. Ч. 2: Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. – Минск, 2008.

– С. 153–156.

(17)

78. Данилевич М. Модельні часові характеристики стрибкових ударних рухів у бойовому гопаку / Мирослава Данилевич, Андрій Гачкевич //

Фізичне виховання, спорт і культура здоров`я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Т. 3.

– С. 221–224.

79. Данилевич М. Модельні часові характеристики ударного руху

«щупак» у бойовому гопаку / Мирослава Данилевич, Андрій Гачкевич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 106–110.

80. Данилевич М. Моніторинг успішності майбутніх бакалаврів фізичного виховання / Мирослава Данилевич, Марта Ярошик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2008. – С. 311–

314.

81. Данилевич М. Організація навчального процесу бакалаврів фізичного виховання в контексті євроінтеграції / Мирослава Данилевич, Марта Ярошик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.

культури та спорту. – Львів, 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 65–70.

82. Данилевич М. Оцінювання організації та проведення занять із теорії і методики фізичного виховання у ЛДУФК згідно із кредитно- модульною системою / Мирослава Данилевич, Марта Ярошик //

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки – Луцьк, 2008. – Т. 1. – С. 159–162.

83. Данилевич М. Фазова структура ударного руху „розніжка” у бойовому гопаку / Мирослава Данилевич, Андрій Гачкевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2008. – С. 90–94.

2009:

(18)

84. Данилевич М. Кінематична структура техніки ударного руху „пістоль”

у бойовому гопаку / Мирослава Данилевич, Ірина Хмельницька, Андрій Гачкевич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2009. – Вип. 13, т. 1. – С. 85–90.

2010:

85. Данилевич М. Оцінка рівня фізичного здоров’я жінок, які займаються фізкультурно-оздоровчою діяльністю / Мирослава Данилевич, Юлія Ісаєва // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю.

– Львів, 2010. – С. 220–223.

86. Данилевич М. Характеристика загальної фізичної працездатності підліток, що займаються в секції оздоровчого бігу / Мирослава Данилевич, Марія Чопик // Проблеми активізації рекреаційно- оздоровчої діяльності населення : матеріали VII Всеукр. наук.-практ.

конф. з міжнар. участю. – Львів, 2010. – С. 138–143.

87. Жданова О. Аналіз обсягів співпраці центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» / Ольга Жданова, Мирослава Данилевич, Любов Чеховська // Фізична активність, здоров’я і спорт – 2010. – № 2.

– С. 71–77.

88. Жданова О. Основи проведення рекреаційно-оздоровчих занять / О. Жданова, І. Грибовська, М. Данилевич // Фізична рекреація : навч.

посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є.

Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – Ч. 2, розд. 2. – С. 154–211.

89. Ярошик М. Я. Технологічні інновації у підготовці студентів ВНЗ сфери фізичного виховання і спорту до педагогічної практики / Ярошик М. Я., Данилевич М. В. // Молода спортивна наука України : зб. наук.

пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2010. – Вип. 14, т. 4. – С.

191–197.

2011:

(19)

90. Зміст співпраці центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» / Ольга Жданова, Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич [та ін.]

// Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 181–185.

91. Особливості діяльності центрів «Спорт для всіх» різних адміністративних територій / Ольга Жданова, Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич, Любов Чеховська// Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2011. – Вип. 15, т. 4. – С.170–175.

2012:

92. Жданова О. Роль Центрів «Спорт для всіх» у залученні населення до систематичних фізкультурно-оздоровчих занять / Ольга Жданова, Наталія Тхір, Мирослава Данилевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VIIІ Всеукр.

наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2012. – С. 233–238.

93. Ярошик М. Вплив фізичного стану студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту України на якість їхніх знань / Марта Ярошик, Мирослава Данилевич, Галина Маланчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2012. – Вип. 16, т.

2. – С. 216–220.

94. Оптимізація діяльності фахівців щодо залучення населення до систематичних фізкультурно-оздоровчих занять / Ольга Жданова, Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська, Любов Чеховська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2012. – Вип. 16, т.

2. – С. 81–87.

(20)

2013:

95. Данилевич М. Вплив занять оздоровчою аеробікою на показники фізичної підготовленості жінок 18-20 років / Мирослава Данилевич, Олег Бубела, Ольга Нагірна // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики: зб. наук. матеріалів / упоряд. І. Є. Руда, В. Ю.

Сосіна, І. Б. Рокета. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 7–11.

96. Данилевич М. Методологічні підходи для визначення практико- орієнтованої тактики професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Бердянськ, 2013. – С. 108–110.

97. Данилевич М. Понятійний апарат професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич // Науковий часопис НПУ імені М.

П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2013. – Вип. 4(29). – С. 307–312.

98. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» з напряму підготовки 6.010203 «Здоров`я людини»: ГСВОУ із галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров`я людини» / розроб.: Дутчак М. В., Благій О.

Л., Василенко М. М., Вовканич А. С., Данилевич М. В., Жданова О. М.

[та ін.]. – Офіц. Вид. – [Введ. вперше; чинний від 28.05.2013 р. №618].

– Київ : М-во освіти і науки України, 2013. – 60 с.

2014:

99. Данилевич М. Аксіологічний та культурологічний підходи у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич //

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-

(21)

педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2014. – Вип. 3К(44)14. – С. 190–194.

100. Данилевич М. В. Компетентностный подход как основа высшего физкультурного образования будущих специалистов физического воспитания и спорта / Данилевич М. В. // The Unity of Science : International scientific professional periodical journal. – 2014. – P. 21–25.

101. Данилевич М. В. Особистісно орієнтований підхід у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Данилевич М. В. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. ]. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 39(92). – С. 133–137.

102. Данилевич М. Компетентісний підхід у підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2014. – С. 53–54.

103. Данилевич М. Оздоровча аеробіка як засіб фізичної рекреації / Мирослава Данилевич, Олег Бубела, Марія Чопик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2014. – С. 193–

195.

104. Данилевич М. В. Дисциплина «Оздоровительная физическая культура» как составляющая подготовки будущих специалистов физического воспитания и спорта к рекреационно-оздоровительной деятельности / Данилевич М. В. // Science of future : International scientific-practical conference of pedagogues and psychologists. – 2014. – Vol. 1. – P. 122–125.

105. Данилевич М. В. Ключові поняття професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної рекреації // The Generation of Scientific Ideas :

(22)

International scientific-practical congress of pedagogues and psychologists.

– 2014. – Vol. 1. – P. 52–57.

106. Данилевич М. В. Особистісно орієнтований підхід у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / М. В. Данилевич // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 39(92). – С. 133–137.

107. Базиляк Н. Термінологія та понятійний апарат фізичної рекреації / Наталія Базиляк, Мирослава Данилевич, Ольга Романчук //

Молодіжний науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Фізичне виховання і спорт. – Луцьк, 2014. − Вип. 16. – С. 17–21.

108. Бубела О. Розвиток швидкісно-силових якостей у бігунів на короткі дистанції з використанням засобів фітнесу / Олег Бубела, Мирослава Данилевич, Чугай Денис // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики і хореографії : зб. наук. матеріалів. – Львів, 2014.

– Вип. 13. – С. 95.

109. Ярошик М. Показники розвитку швидкісно-силових якостей дітей старшого дошкільного віку з різними типами темпераменту / Марта Ярошик, Мирослава Данилевич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг.

ред. Є. Приступи. – Львів, 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 201–204.

110. Зміст підготовки магістрів зі спеціальності «фітнес і рекреація» / Ольга Жданова, Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська, Любов Чеховська //

Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 1(15). – С. 62–69.

111. Концепция подготовки магистров специальности «Фитнес и рекреация» во Львовском государственном университете физической культуры / Ольга Жданова, Мирослава Данилевич, Ирина Грибовская, Любовь Чеховская // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Probleme

(23)

actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţământ în domeniul culturii fizice”. – Кишинёв, 2014. – С. 299–302.

2015:

112. Данилевич М. Дисципліна «Фізична рекреація» як складова підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська // Управління якістю підготовки фахівців : матеріали ювілейної ХХ Міжнар. наук.-метод. конф. – Одеса, 2015. – Ч. 2.– С. 92–

93.

113. Данилевич М. В. Навчальна програма з дисципліни „Фізична рекреація” для підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська. – Львів : Сполом, 2015. – 12 с.

114. Данилевич М. Окремі аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту ім.

Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт / гол. ред. Носко М.О. – Чернігів, 2015. – Вип. 129, т. 2. – С. 133–137.

115. Данилевич М. Про підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно- оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. – Суми, 2015. – С. 226–

227.

116. Данилевич М. Про реформування вищої фізкультурної освіти майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту у сфері рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич //

Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : зб. матеріалів між нар. наук.-практ. заочної конф. – Маріуполь, 2015 – С. 174–175.

(24)

117. Данилевич М. В. Пути совершенствования процесса физического воспитания студентов высших учебных заведений / М. В. Данилевич, И. Б. Грибовская, В. В. Иваночко // The Unity of Science : International scientific periodical journal. – 2015. – Vol. 1. – P. 64–67.

118. Данилевич М. Теоретичні основи формування професійної готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно- оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2015. – Вип. 3К1(56)15. – С. 119–122.

119. Данилевич М. В. Тестові завдання з дисципліни „Фізична рекреація”

(для майбутніх фахівців з фізичного виховання) / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська. – Львів : Сполом, 2015. – 20 с.

120. Данилевич М. Шляхи модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно- оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2015. – Вип. 4(59)15. – С. 22–25.

121. Hribovska I. Features of Conducting Health-Related Aerobics Classes with Students That Have Deviations in Health / Irina Hribovska, Viktoriya Ivanochko, Myroslava Danylevych // Oxford Journal of Scientific Research.

– 2015. – Vol. 4, N 1(9). – P. 520–526.

122. Organizational conditions of healthy lifestyle promotion for arts students / Hribovska Iryna, Danylevych Myroslava, Ivanochko Victoria, Shchur Lydia // Journal of Physical Education and Sport. – 2015. – Vol. 15, is. 2,аrt. 34. – P. 218–224.

2016:

123. Данилевич М. Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи в сфері фізичної рекреації / Мирослава Данилевич,

(25)

Ольга Романчук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар.

участю. – Львів, 2016. – С. 354–356.

124. Данилевич М. Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно- оздоровчої роботи / Мирослава Данилевич // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. праць]. – Київ, 2016. – Вип. 9 (79)16. – С. 33–36.

125. Данилевич М. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної рекреації у вищих навчальних закладах України / Мирослава Данилевич // Науковий часопис НПУ імені М. П.

Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. праць]. – Київ, 2016. – Вип. 3К1(70)16. – С. 356–359.

126. Данилевич М. Про використання інноваційних форм та методів навчання у процесі професійної підготовці майбутніх фахівців для сфери фізичної рекреації / Мирослава Данилевич // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту : тези доп. IІІ Міжнар. наук.-метод. конф. – Суми, 2016. – С. 14–15.

127. Данилевич М. В. Тестові завдання з диципліни „Оздоровча фізична культура” (для бакалаврів напряму 6.010201 „Фізичне виховання”) / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська. – Львів : Сполом, 2016. – 38 с.

128. Danylevych M. Practice-Focused Tactics in the Professional Training of Physical Recreation Specialists / Myroslava Danylevych, Irina Hrybovska //

Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму : тези доп. VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 15-річчю заснування Інституту здоров’я, спорту і туризму. – Запоріжжя, 2016. – С. 208–209.

(26)

129. Improvement Features of the Ukrainian Physical Education System / Ulyana Protsenko, Tetiana Pantiuk, Olha Romanchuk, Myroslava Danylevych // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol.

16(1), аrt 19. – P. 113–117.

2017:

130. Данилевич М. Досвід підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту у ВНЗ Німеччини / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук //

Science and Life : Proceedings of Articles the International Scientific Conference. – Czech Repablic, Karlovy Vary ; Ukraine, Kiev, 2017. – P.

90–95.

131. Данилевич М. В. Концепція професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої роботи / М. В. Данилевич // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М.

П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. праць]. – Київ, 2017. – Вип. 3К(84). – С. 146–149.

132. Данилевич М. В. Модель професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спортудо рекреаційно-оздоровчої діяльності/ М. В. Данилевич // Наукові записки Бердянського держ. пед. ун-ту.

Серія: Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – Бердянськ, 2017.– Вип. 2. – С. 207–212.

133. Данилевич М. Окремі аспекти підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту в Республіці Польща / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій:

матеріали Всеукр. наук. конф. (24–25 листопада 2017 року, м. Дніпро).

– Дніпро, 2017. – С. 240–242.

134. Данилевич М. Підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту в контексті парадигмальних змін у вищій фізкультурній освіті / Мирослава Данилевич, Галина Іванова // Глобальні виклики

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

МАРГІТИЧ А.І. Організаційна культура коледжу: цінності та норми для студентів і викладачів ……….. Модернізації професійної підготовки

Ɉɞɧɚɤ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡɿ ɡɧɚɱɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɿ ɚɜɬɨɧɨɦɿɽɸ; ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɦɨɠɭɬɶ ɲɢɪɨɤɨ ɿ ɲɜɢɞɤɨ

Вплив авторської програми фізичної реабілітації на функціональний стан серцево-судинної системи в осіб другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця

Русская школа.. 49 Це видання відсутнє в одеських бібліотеках, тому не вдалося надати його повний бібліографічний опис.. 185) Физическая культура в

Для якісного впровадження здобутків педагогічної освіти в професійній підготовці майбутніх фахівців, необхідно

З метою забезпечення наступності і неперервності змісту ступеневої професійної підготовки майбутніх педагогів початкової школи у галузі мистецької

Стокса, проаналізована його наукову спадщину, дано оцінку дослідженням вченого в гідромеханіці та оптиці, розглянуто праці Стокса, які

Мукачево АНАЛІЗ СТАНУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЄВРОПИ У статті розглядається стан професійної підготовки

Формування сприятливого інвестиційного клімату для малих підприємств у транскордонному регіоні / Тетяна Дмитрівна

Враховуючи наведений в літературних дже- релах наявний досвід використання, а також влас- ний, ми рекомендуємо кілька платформ, що нада- ють набір

Сьогодні на кафедрі працюють професор Абизов В.А., Заслужений архітектор України, член правління Національної спілки

В Київському національному університеті технологій та дизайну існує розвинена інфраструктура технологічних, мистецьких,

До біобібліографічного нарису увійшли відомості про життєвий шлях, спортивні досягнення та науково-педагогічну діяльність почесного

Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи в сфері фізичної рекреації / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук

Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи в сфері фізичної рекреації / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук

Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи в сфері фізичної рекреації / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук

Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи в сфері фізичної рекреації / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук

Отже, для визначення ефективності процесу підготовки майбутніх учителів до формування логічних умінь молодших школярів

Методологічні підходи для визначення практико- орієнтованої тактики професійної підготовки майбутніх фахівців з

Чинниками ефективної підготовки майбутніх викладачів педагогіки до викладання курсу «Теорія та методика виховання» у системі

Зазначено, що особистісний підхід до професійної освіти майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії має на меті забезпечення

За такого по- рядку кожен, хто чесно працює і чистий серцем, зможе побудува- ти своє життя у гармонії з іншими такими, як він, і в

осн овоп олож.. їни