• No results found

Данилевич Мирослава Василівна: науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Данилевич Мирослава Василівна: науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч"

Copied!
25
0
0

Повний текст

(1)

Серія

„Декани факультету фізичної реабілітації Львівського державного університету фізичної культури”

ДАНИЛЕВИЧ

МИРОСЛАВА ВАСИЛІВНА

Науково-педагогічна діяльність

Біобібліографічний покажчик

Укладач Ірина Свістельник

(2)

MYROSLAVA DANYLEVYCH

Scientifically pedagogical activity

Biobibliography pointer

Compiler Iryna Svistel'nyk

(3)

УДК 796.071:016:929 ББК 75+91.9

Д 18

Серія

„Декани факультету фізичної реабілітації Львівського державного університету фізичної культури”

Започаткована 2016 року

Данилевич Мирослава Василівна: науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 24 с. (Серія „Декани факультету фізичної реабілітації Львівського державного університету фізичної культури”).

До біобібліографічного покажчика увійшли відомості про науково- педагогічну діяльність та наукові праці доцента кафедри фітнесу і рекреації, декана факультету фізичної реабілітації – Мирослави Василівни Данилевич.

© Свістельник І., 2016

(4)

ДАНИЛЕВИЧ МИРОСЛАВА ВАСИЛІВНА (4 лютого 1970 р.)

Народилася 4 лютого 1970 року. Закінчила Львівський державний інститут фізичної культури (1991), аспірантуру ЛДІФК (1993−1996).

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту (2000), доцент (2002), майстер спорту зі стрільби з лука (1987), відмінник освіти України (2005).

З 1996 року працювала на посаді викладача кафедри рекреації та оздоровчої фізичної культури Львівського державного інституту фізичної культури.

З 2002 року – декан факультету фізичної реабілітації та оздоровчої фізичної культури, з 2008 року − декан факультету здоров’я людини і туризму, доцент кафедри рекреації та оздоровчої фізичної культури, а з 2014 року – доцент кафедри фітнесу і рекреації.

Від вересня 2015 року – декан факультету фізичної реабілітації та доцент кафедри фітнесу і рекреації.

Підготувала одного кандидата наук з фізичного виховання та спорту (М. Я. Ярошик, 2010).

Нагороджена нагрудним знаком „Петро Могила” (2011).

Наукові праці М. В. Данилевич:

1992:

(5)

1. Данилевич М. В. Українські національні ігри : метод. поради з питань організаційної роботи в таборах відпочинку Львівщини. – Львів, 1992.

– С. 39–43.

1994:

2. Данилевич М. В. Показники фізичної підготовленості хлопчиків середнього шкільного віку / М. В. Данилевич // Фізична культура як фактор зміцнення здоров’я дітей і молоді в сучасних умовах : тези доп.

– Одеса, 1994. – С. 31 – 32.

3. Данилевич М. Проблеми формування національної системи фізичного виховання в загальноосвітніх школах України / Мирослава Данилевич // Спорт і національне відродження : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 120-літтю від дня народження проф. Івана Боберського. – Львів, 1994. – Ч. 1. – С. 184–186.

4. Соломонко О. В. Оцінка та динаміка показників фізичної підготовленості учнів загальноосвітніх шкіл м. Львова / О. В. Соломонко, М. В. Данилевич // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця, 1994.

– С. 185 – 186.

5. Соломонко О. В. Показники фізичного розвитку підлітків 10–15 років м. Львова / О. В. Соломонко, М. В. Данилевич // Фізична культура як фактор зміцнення здоров’я дітей і молоді в сучасних умовах : тези доп.

– Одеса, 1994. – С. 97–98.

6. Соломонко О. В. Проблеми програмного забезпечення фізичного виховання в загальноосвітніх школах України / О. В. Соломонко, М. В. Данилевич // Підготовка спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні : матеріали І Респуб. конф. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 1994. – С. 106 – 107.

1995:

7. Осінчук В. Г. Анкета „Вплив фізичної культури і спорту на виховання дітей” / Осінчук В. Г., Тюріна Т. Г., Данилевич М. В. – Л., 1995. – 8 с.

(6)

8. Осінчук В. Г. Анкета „Фізична культура і я” (для дітей молодшого шкільного віку) / В. Г. Осінчук, Є. Н. Приступа, М. В. Данилевич. – Львів, 1995. – 4 с.

1996:

9. Данилевич М. В. Ставлення батьків та дітей до фізкультурних занять (за матеріалами опитування) / М. В. Данилевич // Фізкультурна освіта:

шляхи і напрямки розвитку в сучасних умовах : зб. наук. пр. – Кіровоград, 1996. – С. 73 – 75.

1997:

10. Данилевич М. В. Взаємодія сім’ї та школи в процесі фізичного виховання учнів / М. В. Данилевич // Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, спорту для інвалідів та валеології в навчальних закладах України : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Кіровоград, 1997. – С. 111 – 112.

11. Данилевич М. В. Здоровье детей – забота семьи и школы / М. В. Данилевич // Совершенствование форм и методов физического воспитания учащихся общеобразовательных школ : материалы науч.- практ. конф. – Витебск, 1997.

12. Данилевич М. В. Сотрудничество семьи и школы в процессе физического воспитания / М. В. Данилевич // Проблемы физического воспитания и спорта в современных условиях : материалы междунар.

науч.-практ. конф. – Калилинград, 1997.

13. Данилевич М. В. Фактори впливу на фізичну активність школярів / М.

В. Данилевич // Вісник Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 1997.

14. Данилевич М. В. Вплив різноманітних факторів на рівень фізичної культури учнів середнього шкільного віку / Данилевич М. В., Гедз М. М. // Фізична культура, спорт та здоров’я : зб. наук. ст. – Харків, 1997. – С. 87 –88.

1998:

(7)

15. Данилевич М. В. Рухова активність і здоров’я школярів / М. В. Данилевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали регіон. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДІФК, 1998. – С. 34 – 36.

16. Данилевич М. В. Співпраця сім’ї та школи – важливий фактор фізичного виховання / М. В. Данилевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали регіон. наук.- практ. конф. – Львів : ЛДІФК, 1998. – С. 29 – 31.

1999:

17. Данилевич М. В. Вплив співпраці сім’ї та школи на ефективність фізичного виховання учнів середнього шкільного віку / М. В. Данилевич // Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. асп.

галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 1999. – Вип. 3. – С. 161 – 165.

18. Данилевич М. В. Зміни у показниках фізичного стану підлітків під впливом заходів співпраці сім’ї та школи / М. В. Данилевич //

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, 1999. − № 5. – С. 19 – 22.

19. Данилевич М. В. Співпраця сім’ї та школи у фізичному вихованні учнів середнього шкільного віку : автореф. дис. … канд. наук з фіз.

виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 ,,Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Данилевич Мирослава Василівна ; Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 17 с.

20. Данилевич М. В. Аналіз факторів, що впливають на фізкультурну активність учнів середнього шкільного віку / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська // Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя : тези доп. IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1999. – С. 40 – 41.

21. Данилевич М. В. Пути повышения эффективности процесса физического воспитания учащихся общеобразовательных школ / М. В. Данилевич, И. Б. Грибовская // Физкультурно-оздоровительная и

(8)

спортивная работа в звеньях системы образования : материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. – Калининград, 1999.

22. Грибовська І. Формування мотиваційних потреб в учнівської молоді до систематичних занять фізичними вправами / І. Грибовська, М. Данилевич // Роль фізичної культури і спорту в гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді : матеріали наук. конф. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 18 – 19.

2000:

23. Данилевич М. В. Рухова активність та здоров’я школярів / М. В. Данилевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДІФК, 2000. – С. 69.

24. Грибовська І. Б. Проблеми фізичного виховання дітей у сім’ї / І. Б. Грибовська, М. В. Данилевич, А. Проць // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІ Регіон.

наук.-практ. конф. – Львів : ЛДІФК, 2000. – С. 58.

2001:

25. Данилевич М. В. Виникнення і розвиток рекреації в країнах світу / Данилевич М. В., Лазурко В. М. // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи : зб. наук. ст. міжнар. наук. конф. – Дрогобич, 2001.

– С. 184 – 188.

26. Жданова О. Н. Кадровое обеспечение рекреационно-оздоровительной сферы / О. Н. Жданова, М. В. Данилевич, И. Б. Грибовская //

Проблемы профессионального образования по физической культуре и спорту : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – Калининград, 2001. – С. 18–20.

27. Жданова О. М. Підготовка кадрів для рекреаційно-туристичної сфери / О. М. Жданова, М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська // Кінезіологія в системі культури : матеріали конф. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 8 – 9.

2002:

(9)

28. Данилевич М. Вплив занять шейпінгом на організм жінок першого періоду зрілого віку / М. Данилевич, М. Гук // Здоровий спосіб життя : матеріали ІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – С. 19 – 20.

29. Данилевич М. Ефективність занять шейпінгом у вирішенні проблеми удосконалення фігури жінок / М. Данилевич, М. Гук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – С. 91 – 92.

30. Данилевич М. Рухова активність учнів середнього шкільного віку / М. Данилевич, М. Сівак // Проблеми активізації рекреаційно- оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.- практ. конф. – Львів, 2002. – С. 63 – 64.

31. Данилевич М. Динаміка фізичної працездатності школярів під впливом занять оздоровчим бігом / М. Данилевич, М. Чопик //

Здоровий спосіб життя : матеріали ІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – С. 21 – 22.

2003:

32. Данилевич М. Характеристика соматичного здоров’я школярів / М. Данилевич, М. Чопик // Сучасні проблеми фізичного виховання та спорту школярів і студентів України : матеріали ІІІ Всеукр. наук.

конф. – Суми, 2003. – С. 6 – 8.

33. Данилевич М. В. Вплив занять різними видами оздоровчої гімнастики на організм жінок / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська, В. О. Іваночко //

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ, 2003. − № 17. – С. 81 – 85.

34. Грибовська І. Б. Методика організації рівня здоров’я учнів на уроках валеології / І. Б. Грибовська, М. В. Данилевич // Новітні медико- педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Львів, 2003. – С. 43 – 59.

35. Грибовська І. Б. Оздоровча програма з фізичного виховання для вчителів фізичної культури / І. Б. Грибовська, М. В. Данилевич //

(10)

Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Львів, 2003. – С. 4 – 14.

36. Жданова О. М. Оздоровча програма для батьків з фізичного виховання у сім’ї / О. М. Жданова, М. В. Данилевич // Новітні медико- педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Львів, 2003. – С. 14 – 32.

37. Підготовка магістра за напрямом „Фізичне виховання і спорт” (0112) / за заг. ред. Б. А. Виноградського ; уклад. Ф. В. Музика, О. М. Вацеба, Ю. В. Петришин, В. М. Трач, О. Ю. Рибак, О. Ю. Сидорко, М. В. Данилевич, В. І. Ковцун, М. М. Линець, А. С. Вовканич, В. М. Стефанишин, І. Р. Свістельник. – Львів : ЛДІФК, 2003. – 49 с.

38. Туризм як напрям спеціалізованої підготовки кадрів у вищих фізкультурних закладах освіти / О. М. Жданова, М. В. Данилевич, Л.

Я. Чеховська, І. Б. Грибовська, А. О. Кухтій // Інформатизація рекреаційної та туристичної діяльності: перспективи культурного та економічного розвитку : праці ІІ Міжнар. конгр. – Трускавець, 2003. – С. 162 – 165.

2004:

39. Данилевич М. Об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО в Польщі як чинник її туристичної привабливості / М. Данилевич, В. Амелін //

Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2004. – С. 64 – 65.

40. Данилевич М. Розумова працездатність хлопчиків середнього шкільного віку / М. Данилевич, О. Артимович // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали IV Всеукр.

наук.-практ. конф. – Львів, 2004. – С. 103 – 104.

41. Данилевич М. Досвід організації літніх дитячих оздоровчих таборів для дітей Центральною школою бойового гопака / Мирослава Данилевич, Андрій Гачкевич // Проблеми активізації рекреаційно-

(11)

оздоровчої діяльності населення : матеріали IV Всеукр. наук.-практ.

конф. – Львів, 2004. – С. 89 – 90.

42. Данилевич М. В. Мотиви, що спонукають жінок до занять різними видами фізкультурно-оздоровчих занять / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська // Здоровий спосіб життя : зб. матеріалів ІІІ Міжрегіон. (І міської) наук.-практ. конф. – Львів, 2004. – С. 22.

43. Данилевич М. Аналіз рівня фізичного здоров’я учнів середнього шкільного віку / М. Данилевич, М. Чопик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали IV Всеукр.

наук.-практ. конф. – Львів, 2004. – С. 100 – 102.

44. Данилевич М. Роль оздоровчого бігу у підвищенні фізичної підготовленості учнів 11–12 років / М. Данилевич, М. Чопик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2004. – Вип. 8, т. 3. – С. 91 – 93.

45. Амелін В. Б. Значення краєзнавчо-туристичної діяльності на етапі початкової підготовки спортсменів / В. Б. Амелін, М. В. Данилевич //

Здоровий спосіб життя : зб. матеріалів ІІІ Міжрегіон. (І міської) наук.- практ. конф. – Львів, 2004. – С. 6 – 7.

2005:

46. Данилевич М. Досвід організації спортивно-оздоровчої роботи з дітьми молодшого та середнього шкільного віку в центральній школі бойового гопака / М. Данилевич, А. Гачкевич // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр.

Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – С. 32 – 34.

47. Данилевич М. Зміни рівня фізичного здоров’я хлопчиків під впливом занять бойовим гопаком / М. Данилевич, А. Гачкевич // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини : зб. наук. пр. – Львів : ЛДФА, 2005. – С. 81 – 82.

48. Данилевич М. В. Вплив занять спортивними іграми на рівень фізичного здоров’я хлопчиків 11–12 років / М. В. Данилевич,

(12)

І. Б. Грибовська // Буковинський науковий спортивний вісник. – Чернівці, 2005. – Вип. 2. – С. 13 – 16.

49. Данилевич М. В. Характеристика рівня фізичного здоров’я хлопчиків 11–12 років / М. В. Данилевич, О. В. Гусєва // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини : зб. наук. пр. – Львів : ЛДФА, 2005. – С. 88 – 89.

50. Данилевич М. Чинники залучення жінок до занять шейпінгом / М. Данилевич, В. Завійська // Молода спортивна наука України : зб.

наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2005. – Вип. 9, т. 1. – С. 308 – 312.

51. Данилевич М. Характеристика фізичного розвитку студентів першого курсу вищого технічного навчального закладу / М. Данилевич, І. Салук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.

культури та спорту. – Львів, 2005. – Вип. 9, т. 4. – С. 147 – 150.

52. Данилевич М. В. Функціональні порушення у жінок з мастектомією у післяопераційний період / М. В. Данилевич, З. Є. Табака // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2005. − № 18. – С. 21 – 25.

53. Данилевич М. В. Характеристика функціонального стану жінок, які займаються різними видами аеробіки / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська, І. А. Веретко // Слобожанський науково-спортивний вісник : [зб. наук. пр.]. – Харків, 2005. – Вип. 8. – С. 78 – 80.

54. Данилевич М. Оздоровчий вплив веслування на байдарках и каное на організм дитини / М. Данилевич, Н. Івасик, Х. Хранюк // Актуальні проблеми юнацького спорту : зб. наук. пр. ІІІ Всеукр. наук.-практ.

конф. – Херсон, 2005. – С. 172 – 174.

2006:

55. Данилевич М. Характеристика функціонального стану жінок, які займаються різними видами аеробіки / М. Данилевич, І. Веретко //

(13)

Слобожанський науково-спортивний вісник : [зб. наук. пр.]. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 78 – 80.

56. Данилевич М. Вплив занять бойовим гопаком та рівень фізичного здоров’я на розумову працездатність хлопчиків 12−13 років [Електронний ресурс] / М. Данилевич, А. Гачкевич // Спортивна наука України. – 2006. − № 5. – С. 12 – 18. – Режим доступу : http:

www.nbuv.gov.ua.

57. Данилевич М. Зміни рівня фізичного здоров′я та фізичної підготовленості хлопчиків під впливом занять бойовим гопаком / Мирослава Данилевич, Андрій Гачкевич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10, т. 1. – С. 125 – 130.

58. Данилевич М. Оцінка фізичного здоров’я та розумової працездатності хлопчиків середнього шкільного віку / Мирослава Данилевич, Андрій Гачкевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр.наук.-практ. конф. – Львів, 2006. – С.

89 – 91.

59. Данилевич М. Розумові здібності хлопчиків 12−13 років, які займаються бойовим гопаком / М. Данилевич, А. Гачкевич //

Спортивний вісник Придніпров’я. – 2006. − № 2. – С. 75 – 77.

60. Данилевич М. Вплив занять веслуванням на фізичну підготовленість школярів 11-13 років / М. Данилевич, Х. Хранюк // Актуальні проблеми юнацького спорту : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф.

– Херсон, 2006. – С. 48 – 50.

61. Данилевич М. Мотиви дітей 10–13 років до занять веслуванням / М. Данилевич, Х. Хранюк // Проблеми активізації рекреаційно- оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр. наук.-практ.

конф. – Львів, 2006. – С. 93 – 94.

62. Данилевич М. Адаптація студентів Львівського державного інституту фізичної культури до кредитно-модульної системи навчання / Мирослава Данилевич, Марта Ярошик // Молода спортивна наука

(14)

України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10, т. 3. – С. 392 – 397.

63. Данилевич М. Ставлення студентів Львівського державного інституту фізичної культури до кредитно-модульної системи навчання / Мирослава Данилевич, Марта Ярошик // Інноваційний зміст фізичного виховання в умовах реформування ВНЗ України ІІІ–IV рівня акредитації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2006. – С. 7 – 11.

64. Данилевич М. Готовність випускників спеціалізацій „Рекреаційно- оздоровча діяльність” та „Спортивно-оздоровчий туризм” до проведення туристської роботи / Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська, Любов Чеховська // Молода спортивна наука України : зб.

наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10, т. 3.

– С. 161 – 166.

65. Данилевич М. Вплив занять різними видами оздоровчої аеробіки на фізичний стан жінок / М. Данилевич, І. Грибовська, І. Веретко //

Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики : зб. наук.

матеріалів. – Львів, 2006. – Вип. 7. – С. 44 – 48.

66. Грибовська І. Ставлення учнівської молоді міста Львова до шкідливих звичок / І. Грибовська, М. Данилевич, Я. Пшик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр.

наук.-практ. конф. – Львів, 2006. – С. 44 – 46.

67. Студентська наукова робота: підготовка, написання та захист курсової, кваліфікаційної, дипломної та магістерської робіт : метод.

рек. для викладачів і студентів ЛДІФК / уклад. О. Ю. Бубела, Ф. В. Музика, О. М. Вацеба, О. Ю. Рибак, М. В. Данилевич, В. І. Ковцун, К. Г. Петренко, Р. Л. Петрина, І. М. Ріпак, В. О. Бережанський, І. Р. Боднар, А. В. Передерій, А. О. Кухтій, А. І. Сениця, А. М. Окопний. – Львів, 2006. – 56 с.

2007:

(15)

68. Данилевич М. В. Проблеми залучення жінок до занять різними видами гімнастики та їх оздоровчий ефект / М. В. Данилевич, О. Ю. Бубела // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Вид. 8. – Львів, 2007. – С. 13 – 16.

69. Данилевич М. В. Особливості навчання студентів у вузах фізкультурного профілю у контексті Болонських перетворень / М. В. Данилевич, М. Я. Ярошик // Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. − № 5. – С. 10 – 12.

70. Данилевич М. Характеристика фізичного здоров’я учнів середнього шкільного віку / М. Данилевич, В. Бережанський, М. Чопик //

Актуальні проблеми юнацького спорту : матеріали V Всеукр. наук.- практ. конф. – Херсон, 2007. – С. 207 – 210.

71. Ярошик М. Я. Аналіз успішності студентів, що навчаються за кредитно-модульною системою організації навчання / М. Я. Ярошик, М. В. Данилевич // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини : матеріали ІV Регіон.

наук.-практ. конф. – Львів : ЛДФА, 2007. – С. 99 – 100.

72. Ярошик М. Я. Успішність студентів, що навчаються за кредитно- модульною системою організації навчання / М. Я. Ярошик, М. В. Данилевич // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини : матеріали IV Регіон.

наук.-практ. конф. – Львів, 2007. – С. 99 – 100.

2008:

73. Данилевич М. Ефективність навчального процесу бакалаврів фізичного виховання згідно з вимогами Болонської декларації / Мирослава Данилевич, Марта Ярошик // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 4. – С. 78 – 81.

74. Данилевич М. Моніторинг успішності майбутніх бакалаврів фізичного виховання / Мирослава Данилевич, Марта Ярошик //

Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення :

(16)

матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2008. – С. 311 – 314.

75. Данилевич М. Організація навчального процесу бакалаврів фізичного виховання в контексті євроінтеграції / Мирослава Данилевич, Марта Ярошик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.

культури та спорту. – Львів, 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 65 – 70.

76. Данилевич М. Оцінювання організації та проведення занять з теорії і методики фізичного виховання у ЛДУФК згідно з кредитно- модульною системою / Мирослава Данилевич, Марта Ярошик //

Фізичне виховання, спорт і культура здоров`я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Т. 1. – С. 159 – 162.

77. Данилевич М. Модельні часові характеристики стрибкових ударних рухів у бойовому гопаку / Мирослава Данилевич, Андрій Гачкевич //

Фізичне виховання, спорт і культура здоров`я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Т.

3. – С. 221 – 224.

78. Данилевич М. Модельні часові характеристики ударного руху

„щупак” у бойовому гопаку / Мирослава Данилевич, Андрій Гачкевич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 106 – 110.

79. Данилевич М. Фазова структура ударного руху „розніжка” у бойовому гопаку / Мирослава Данилевич, Андрій Гачкевич //

Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2008. – С. 90 – 94.

80. Данилевич М. В. Использование современных информационных технологий при разработке туристических маршрутов / М. В. Данилевич, А. О. Кухтий, А. П. Голод // Профессиональное педагогическое образование студентов вуза : проблемы и перспективы (научно-педагогическая школа М. Е. Кобринского) : материалы

(17)

междунар. науч.-практ. конф. – Ч. 2 : Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. – Минск, 2008. – С. 153 – 156.

2009:

81. Данилевич М. Кінематична структура техніки ударного руху

„пістоль” у бойовому гопаку / Мирослава Данилевич, Ірина Хмельницька, Андрій Гачкевич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2009. – Вип. 13, т. 1. – С. 85 – 90.

2010:

82. Данилевич М. Оцінка рівня фізичного здоров’я жінок, які займаються фізкультурно-оздоровчою діяльністю / Мирослава Данилевич, Юлія Ісаєва // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю.

– Львів, 2010. – С. 220 − 223.

83. Данилевич М. Характеристика загальної фізичної працездатності підлітків, що займаються в секції оздоровчого бігу / Мирослава Данилевич, Марія Чопик // Проблеми активізації рекреаційно- оздоровчої діяльності населення : матеріали VII Всеукр. наук.-практ.

конф. з міжнар. участю. – Львів, 2010. – С. 138 – 143.

84. Ярошик М. Технологічні інновації у підготовці студентів ВНЗ сфери фізичного виховання і спорту до педагогічної практики / Ярошик М.

Я., Данилевич М. В. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр.

з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2010. – Вип. 14, т. 4. – С. 191 – 197.

85. Жданова О. Основи проведення рекреаційно-оздоровчих занять / О. Жданова, І. Грибовська, М. Данилевич // Фізична рекреація : навч.

посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред.

Євгена Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – Ч. 2, розд. 2. – С. 154 − 211.

(18)

2011:

86. Особливості діяльності центрів „Спорт для всіх” різних адміністративних територій / Любов Чеховська, Ольга Жданова, Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 170 – 175.

2012:

87. Жданова О. Роль центрів "Спорт для всіх" у залученні населення до систематичних фізкультурно-оздоровчих занять / Ольга Жданова, Наталія Тхір, Мирослава Данилевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VIIІ Всеукр.

наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2012. – С. 233 – 238.

88. Ярошик М. Вплив фізичного стану студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту України на якість їхніх знань / Марта Ярошик, Мирослава Данилевич, Галина Маланчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2012. – Вип.

16, т. 2. – С. 216 – 220.

89. Оптимізація діяльності фахівців щодо залучення населення до систематичних фізкультурно-оздоровчих занять / Ольга Жданова, Любов Чеховська, Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2012. – Вип.

16, т. 2. – С. 81 – 87.

2013:

90. Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” з напряму підготовки 6.010203 „Здоров’я людини” : галузевий стандарт вищ. освіти України із галузі знань 0102 „Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” / розроб. : Дутчак М. В., Благій О. Л., Василенко М. М., Вовканич А. С., Данилевич М. В., Жданова О. М. [та ін.]. – Офіц. вид. – [Введ. вперше ;

(19)

чинний від 28.05.2013 № 618]. – Київ : М-во освіти і науки України, 2013. – 60 с.

91. Данилевич М. Методологічні підходи для визначення практико- орієнтованої тактики професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Бердянськ, 2013. – С. 108 – 110.

92. Данилевич М. Понятійний апарат професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич, Любов Чеховська // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.

М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2013 . – Вип. 10 (37). – С. 307 – 312.

93. Бубела О. Ю. Вплив занять оздоровчою аеробікою на показники фізичної підготовленості дівчат 13–14 років / Бубела О., Данилевич М., Нагірна О. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів / упоряд. І. Є. Руда, В. Ю. Сосіна, І. Б. Рокета. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 7 – 12.

2014:

94. Данилевич М. В. Дисциплина «Оздоровительная физическая культура» как составляющая подготовки будущих специалистов физического воспитания и спорта к рекреационно-оздоровительной деятельности / Данилевич М. В. // Science of future : International scientific-practical conference of pedagogues and psychologists. – Geneva, 2014. – P. 122 – 125.

95. Данилевич М. В. Компетентностный подход как основа высшего физкультурного образования будущих специалистов физического воспитания и спорта / Данилевич М. В. // The Unity of Science. – 2014.

– P. 21 – 25.

(20)

96. Данилевич М. Аксіологічний та культурологічний підходи у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич //

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2014. – Вип. 3К (44) 14. – С. 190 – 194.

97. Данилевич М. Компетентісний підхід у підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2014. – С. 53 – 54.

98. Данилевич М. Оздоровча аеробіка як засіб фізичної рекреації / Мирослава Данилевич, Олег Бубела, Марія Чопик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. – Львів, 2014. – С. 193 – 195.

99. Бубела О. Розвиток швидкісно-силових якостей у бігунів на короткі дистанції з використанням засобів фітнесу / Олег Бубела, Мирослава Данилевич, Чугай Денис // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики і хореографії : зб. наук. матеріалів. – Львів, 2014.

– Вип. 13. – С. 95.

100. Ярошик М. Показники розвитку швидкісно-силових якостей дітей старшого дошкільного віку з різними типами темпераменту / Марта Ярошик, Мирослава Данилевич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2014. – Вип. 18, т. 2. – С.

201 – 204.

101. Зміст підготовки магістрів зі спеціальності "Фітнес і рекреація"

/ Ольга Жданова, Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська, Любов Чеховська // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2014. – № 1. – С. 62 – 69.

2015:

(21)

102. Данилевич М. Шляхи модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно- оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук.

пр.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (59) 15. – С. 22 – 25.

103. Данилевич М. Про підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич //

Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф.

– Суми, 2015. – С. 226 – 227.

104. Данилевич М. Про реформування вищої фізкультурної освіти майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту у сфері рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич //

Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. заоч. конф.

– Маріуполь, 2015. – С. 174 – 175.

105. Данилевич М. Теоретичні основи формування професійної готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук.

пр.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 К1(56)15. – С. 119 – 122.

106. Данилевич М. В. Пути совершенствования процесса физического воспитания студентов высших учебных заведений / М. В. Данилевич, И. Б. Грибовская, В. В. Иваночко // The unity of science. – 2015. – Vol.

1. – P. 64 – 67.

107. Базиляк Н. Термінологія та понятійний апарат фізичної рекреації / Базиляк Н., Данилевич М., Романчук О. // Молодіжний науковий

(22)

вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – Вип. 16. – С. 33 – 37.

108. Грибовська І. Дисципліна «Фізична рекреація» як складова підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич // Управління якістю підготовки фахівців : матеріали ювілейної ХХ Міжнар. наук.-метод. конф. – Одеса, 2015. – Ч. 2.– С. 92 – 93.

109. Hribovska I. Features of Conducting Health-Related Aerobics Classes with Students That Have Deviations in Health / Irina Hribovska, Viktoriya Ivanochko, Myroslava Danylevych // Oxford Journal of Scientific Research.

– 2015. – Vol. 4, N 1(9). – P. 520 – 526.

110. Organizational conditions of healthy lifestyle promotion for arts students / Hribovska Iryna, Danylevych Myroslava, Ivanochko Viktoria, Shchur Lydia // Journal of Physical Education and Sport. – 2015. – Vol. 15, is. 2. – P. 218 – 224.

Публікації про М. В. Данилевич:

1. Біобібліографічний покажчик наукових праць провідних учених, видатних спортовців Львівського державного університету фізичної культури (1946–2010) : наук. вид. : у 2-х т. / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : ЛДУФК, 2011. – Т. 1. – С. 208–221.

2. Бібліографічний покажчик наукових праць деканів та заступників деканів факультетів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 52 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 5).

3. Бібліографічний покажчик наукових праць деканів та заступників деканів факультетів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 3-тє, доп. – Львів : [б. в.], 2014. – 44 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного

(23)

університету фізичної культури”, вип. 5). Режим доступу:

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/254

4. Наукові праці деканів та заступників деканів факультетів Львівського державного університету фізичної культури : бібліогр. покажч. / уклад.

Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2012. – 48 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 4).

5. Гнот С. Історія кафедри теорії і методики фізичного виховання / Соломія Гнот // Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. – № 4. – С. 19.

6. Данилевич Мирослава Василівна [Електронний ресурс] // Сайт Львівського державного університету фізичної культури. – Режим доступу: http://www.ldufk.edu.ua/index.php/profesorsko-vikladackij- sklad.186/articles/danilevich-miroslava-vasilivna.html

7. Львівський державний університет фізичної культури : попул. вид.

[Електронний ресурс] / [авт. кол.: О. Полянський, М. Линець, І. Свістельник] ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2011. – С. 71.

– Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/868 Світлини:

(24)
(25)

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ДАНИЛЕВИЧ

МИРОСЛАВА ВАСИЛІВНА Науково-педагогічна діяльність

Біобібліографічний покажчик

Укладач – Ірина Свістельник

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Вважаємо, що у належній організації та проведенні науково-дослідної роботи майбут- ніх учителів початкових класів у педагогічно- му

Цілком зрозуміло, що формування науково-дослідницької компетентності потребує якісної підготовки майбутніх педагогів до їх професійної

Сухомлинська, яка дала стисле тлумачення сутності та пізнавальних можливостей біографічного, феноменологічного, герменевтичного,

МАРГІТИЧ А.І. Організаційна культура коледжу: цінності та норми для студентів і викладачів ……….. Модернізації професійної підготовки

Ɉɞɧɚɤ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡɿ ɡɧɚɱɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɿ ɚɜɬɨɧɨɦɿɽɸ; ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɦɨɠɭɬɶ ɲɢɪɨɤɨ ɿ ɲɜɢɞɤɨ

Для якісного впровадження здобутків педагогічної освіти в професійній підготовці майбутніх фахівців, необхідно

Мукачево АНАЛІЗ СТАНУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЄВРОПИ У статті розглядається стан професійної підготовки

по физиологии, морфологии, биомеханике и биохимии мышечной деятельности.. Горобец // Проблемы психологии спорта : вопросы психических

До біобібліографічного покажчика увійшли короткі відомості про життєвий шлях, науково-педагогічну діяльність та друковані видання (книги, статті тощо)

Враховуючи наведений в літературних дже- релах наявний досвід використання, а також влас- ний, ми рекомендуємо кілька платформ, що нада- ють набір

Досвід підготовки фахівців з фізичної реабілітації у ЛДІФК / Мирослав Герцик // Молода спортивна наука України : матеріали ІІ Всеукр.. Родак //

Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи в сфері фізичної рекреації / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук

Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи в сфері фізичної рекреації / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук

Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи в сфері фізичної рекреації / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук

Методологічні підходи для визначення практико- орієнтованої тактики професійної підготовки майбутніх фахівців з

Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи в сфері фізичної рекреації / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук

Для визначення індивідуально- психологічних характеристик економічної соціалізації майбутніх фахівців соціа- льної сфери нами

по проблемам подготовки сборных команд Украинской ССР к V Спартакиаде народов СССР 1971 года. по проблемам подготовки сборных команд Украинской

Ковцун // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІІ Всеукр. Лібович // Сучасні проблеми розвитку

Чинниками ефективної підготовки майбутніх викладачів педагогіки до викладання курсу «Теорія та методика виховання» у системі

Зазначено, що особистісний підхід до професійної освіти майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії має на меті забезпечення

Мета даного курсу: забезпечити формування системи знань, вмінь та практичних навичок у студентів – майбутніх фахівців з професійної освіти в

осн овоп олож.. їни