• No results found

View of Design of an intelligent system to control the technological system of ammonia production secondary condensation

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "View of Design of an intelligent system to control the technological system of ammonia production secondary condensation"

Copied!
20
0
0

Повний текст

(1)

УДК 681.51 : 621.574.3 : 661.53

DOI: 10.15587/1729-4061.2022.252383

Розробка інтелектуальної системи керування технологічним комплексом вторинної конденсації виробництва аміаку

А. К. Бабіченко, Я. О. Кравченко, Ю. А. Бабіченко, І. Г. Лисаченко, І. Л. Красніков, В. І. Вельма

Проведено аналіз умов функціонування технологічного комплексу вторин- ної конденсації (ТКВК) типового агрегату синтезу аміаку серії АМ-1360 із за- стосуванням системно-керувального підходу. Визначені координати векторів керування та зовнішніх збурень. Розроблено алгоритм прогнозування коорди- нат вектора керування для підсистеми підтримки прийняття рішень в умовах дії зовнішніх збурень для такого складного інерційного об’єкта з великою ме- талоємністю як ТКВК.

Методом математичного моделювання за розробленим алгоритмом ви- значені закономірності та кількісні залежності впливу зовнішніх збурень, та- ких як температура первинної конденсації та витрата циркуляційного газу на ефективність процесів теплообміну ТКВК. Встановлена закономірність збі- льшення теплових потоків та координат вектора керування з підвищенням температури первинної конденсації. Визначена параметрична чутливість координат вектора керувань в умовах зміни температури первинної конден- сації, яка у порівнянні із витратою циркуляційного газу перевищує її більш ніж у шість разів.

Виконана програмна реалізація алгоритму із застосуванням середовища MATLAB забезпечує завдяки вбудованій в нього клієнтської частини (ОРС- клієнт) вільний програмний доступ до поточних даних технологічного процесу.

Розроблено функціональну структуру комп’ютерно-інтегрованої технології ТКВК із запропонованою підсистемою корекції в режимі супервізорного керу- вання. Здійснена практична реалізація рішень щодо корекції додатковим апа- ратно-програмним забезпеченням на базі програмованого логічного контроле- ра VIPA та SCADA-системи Zenon.

Впровадження розробленої системи забезпечує стабілізацію температури вторинної конденсації на регламентному рівні –5 °С, що дозволяє знизити споживання природного газу майже на 1 млн.нм3 на рік.

Ключові слова: виробництво аміаку, вторинна конденсація, енергоефекти- вність, підсистема прийняття рішень, комп’ютерне керування.

1. Вступ

Сучасні виробництва аміаку становлять собою складні великотоннажні енерготехнологічні комплекси, які побудовані майже в усіх країнах за єдиною ідеологією фірми «M. W. Kellogg & Co» (США) [1, 2]. У відділенні синтезу цих виробництв найчастіше прийнята двохступенева система конденсації продук- ційного аміаку, яка відбувається за рахунок охолодження циркуляційного газу

Not

a reprint

(2)

(ЦГ). Для охолодження на стадії вторинної конденсації в агрегатах серії АМ- 1360 застосовуються економічні тепловикористуючі абсорбційні (АХУ) та па- роежекторні (ПХУ) холодильні установки [3, 4]. Їх економічність забезпечуєть- ся внаслідок можливості утилізації теплоти матеріальних потоків як низького (близько 140 °С) в АХУ, так і наднизького (до 90 °С) в ПХУ температурного потенціалу. Проте застосування на попередній стадії первинної конденсації апаратів повітряного охолодження обумовлює функціонування технологічного комплексу вторинної конденсації (ТКВК) під впливом постійних змін (сезонних і добових) зовнішнього теплового навантаження з ЦГ. Це призводить до знач- них коливань температурного режиму ТКВК та відхилень температури вторин- ної конденсації від регламентної норми –5 °С [5]. Підвищення ж цієї темпера- тури навіть на 1 °С в агрегатах синтезу АМ-1360 обумовлює зниження енерго- ефективності виробництва за рахунок збільшення річних витрат природного газу на 307,3 тис. нм3 [6]. Тому необхідна стабілізація температурного режиму ТКВК на регламентному рівні.

Великотоннажність виробництва аміаку зумовлює і значну металоємність технологічного обладнання, а отже і надмірну інерційність теплообмінних про- цесів ТКВК. Все це суттєво ускладнює процес керування. Тому дослідження присвячені розробці високоякісної та надійної системи керування ТКВК в умо- вах дії зовнішніх збурень становлять актуальну проблему у загальному процесі підвищення енергоефективності виробництв аміаку.

2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми

В роботі [7] показано, що побудова високоякісної комп’ютерно- інтегрованої технології керування за існуючих умов функціонування ТКВК найбільш ефективно вирішується із застосуванням системного підходу. Один з основних аспектів цього підходу є системно-керувальний. Він має бути спря- мований на вивчення ТКВК в умовах впливу зовнішніх і внутрішніх збурень для прийняття рішень щодо стабілізації температури вторинної конденсації на регламентному рівні не більше –5 °С.

Як відомо [8], основним елементом функціональної структури такої техно- логії керування для прийняття рішень має бути ідентифікатор із закладеною математичною моделлю ТКВК. Комплекс ТКВК доволі складний і містить кон- денсаційну колону (КН), допоміжний теплообмінник (ТД), високотемператур- ний (ВВТ) з ПХУ та два низькотемпературні випарники (ВНТ) з водоаміачними АХУ [3]. Тому в процесі побудови математичної моделі, яка б могла передба- чити результат або значення певних ситуацій (прогнозів) такого складного комплексу, виникають певні труднощі. Пов’язані вони з опрацюванням та ви- конанням багаторазових операцій із значним масивом поточної інформації [9].

Крім того, створення моделі додатково ускладнюється наявністю невизначено- стей у функціонуванні ТКВК. Це обумовлено впливом зовнішнього теплового навантаження з ЦГ. Невизначеність, як встановлено в роботі [6], пов’язана з неможливістю безперервного автоматичного контролю концентрації аміаку у ЦГ, як на вході та і на виході ТКВК. Також відбувається зміна коефіцієнтів те- плопередачі в апаратах комплексу. Як показано в роботі [10], це викликано змі-

For

reading

only

(3)

ною конденсаційного термічного опору та в основному залежністю його від концентрації аміаку у ЦГ на вході [6].

Діапазон зміни на вході ТКВК температури ЦГ і концентрації аміаку у ЦГ складає відповідно 35÷45 °С та 8,6÷13 % об. За таких обставин буде змінюва- тись і температура ЦГ на вході ВВТ, що включений до схеми роботи аміачної ПХУ. Тому, як показано в роботі [11], необхідно застосування системи стабілізації температури ЦГ на рівні 30 °С з метою підтримання температури ЦГ на вході ВНТ на рівні 9 °С. Така система керування обумовить і стабілізацію температури вторинної конденсації (ЦГ на виході ВНТ) на регламентному рівні не більше – 5 °С незалежно від зміни зовнішнього теплового навантаження на вході ТКВК.

Суттєва металоємність обладнання та складність технологічного оформ- лення сприяє надмірній інерційності теплообмінних процесів. Особливо це сто- сується ТД і КН, загальна маса яких складає понад 400 тонн та характеризують- ся зворотним зв’язком по ЦГ. За таких обставин, ще в більшій мірі виникає не- обхідність у прогнозуванні режимних параметрів уставок регуляторів системи керування. Особливо це стосується ПХУ, у якій зміна холодопродуктивності, а отже і витрати холодоагенту до ВВТ здійснюється, як правило шляхом автонас- троювання положення сопла та апаратів-конденсаторів повітряного охоло- дження (АПО) [12, 13]. Однак таке автонастроювання, що розглядається в цих роботах, занадто складна, трудомістка та дороговартісна в реалізації задача. До того ж, у таких великотоннажних виробництвах обов’язково має бути реалізо- ване резервування, тобто встановлення ще одного ежектора з автонастроюван- ням для підвищення надійності експлуатації. Тому доцільніше облаштування випарників ВВТ значно простішими ежекторами (наприклад, трьома) без авто- настроювання. Це дозволить забезпечити вибіркове включення їх в роботу за передбаченим значенням певної ситуації оператором в супервізорному режимі, що безумовно підвищить надійність технології керування. При цьому спожи- вання одного з цих трьох АПО складає 200 кВт·год, який забезпечує конденса- цію 10 т/год аміачної пари. Але питання, що пов’язані з розробкою особливо алгоритмічно-програмного забезпечення, залишилися невирішеними в сучасній літературі та у виробничих умовах. Тому задача підвищення надійності керу- вання та можливості підготовки оператора до таких змін в режимі супервізор- ного керування вимагає розробки математичної моделі та алгоритмічно- програмного забезпечення для підсистеми підтримки прийняття рішень. Такий підхід дозволяє встановити як закономірності, так і кількісні залежності впливу зовнішнього теплового навантаження на ефективність процесів теплообміну ТКВК, інформація по яких практично відсутня в періодичних виданнях. За ра- хунок цих досліджень стане можливим завчасно здійснювати оцінку прогнозів можливих змін температури ЦГ на вході ВВТ в умовах існуючих невизначенос- тей, а отже і чисельних показників (уставок U) векторів керування.

Отже задача моделювання і прогнозування з метою автоматичного пошуку прихованих закономірностей та взаємозв’язків між змінними у великих масивах даних становлять собою складний багатоступеневий процес. Всі ці задачі, як відомо [14], мають всі ознаки інтелектуальної системи.

Not

a reprint

(4)

В агрегатах серії АМ-1360 застосовується інформаційно-керуючий ком- плекс (ІКК) ТDС-3000 виробництва США [15]. Цей комплекс охоплює як польовий, так і технологічний рівень керування виробництвом. Проте, його апаратно-програмне забезпечення розроблялось для так званих систем «закри- того» типу. Такі ІКК не передбачають можливості модернізації виробництва на основі новітніх технологій синтезу аміаку без додавання або інтегрування дода- ткових та допоміжних систем управління. Тобто, додавання нових алгоритмів та засобів автоматизації не передбачено. Як наслідок, модернізація таких ІКК суттєво ускладнена.

Таким чином задачі розробки алгоритмічно-програмного забезпечення підсистеми підтримки прийняття рішень системи керування та дообладнання її апаратними засобами набувають особливої актуальності у загальному процесі підвищення економічності виробництва за рахунок стабілізації температури вторинної конденсації. Крім того, постає завдання комплексування існуючої системи керування зі вказаною підсистемою.

3. Ціль та задачі дослідження

Метою досліджень є створення алгоритмічного та апаратно-програмного забезпечення підсистеми підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності комп’ютерно-інтегрованої технології керування ТКВК стосовно агрегатів син- тезу серії АМ-1360. Це забезпечить підвищення надійності та якості керування процесом в умовах невизначеності. За рахунок цього підвищиться енергоефек- тивність виробництва внаслідок стабілізації температури вторинної конденсації на регламентному рівні не більше –5 °С незалежно від діючих на ТКВК зовні- шніх збурень.

Для виконання поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

– розробити алгоритмічно-програмне забезпечення для підсистеми підтри- мки прийняття рішень за існуючих невизначеностей щодо ТКВК;

– визначити параметричну чутливість та координати вектора керування на базі розробленого алгоритмічно-програмного забезпечення за реально діючих змін зовнішнього теплового навантаження на вході ТКВК;

– визначити функціональну та розробити програмно-технічну структуру комп’ютерної технології керування контурами витрати холодоагенту до ВВТ та МЕА розчину до парогенератора ПХУ;

– розробити структурно-логічну схему інформаційних потоків комп’ютерно-інтегрованої технології керування ТКВК «відкритого» типу.

4. Матеріали та методи досліджень

Дослідження проводились методом математичного моделювання. Для цьо- го були використані рівняння математичного опису теплообмінника ТД, випар- ника ВВТ, підпрограми розрахунку коефіцієнтів теплопередачі та концентрації аміаку у ЦГ на вході

3

В Х

аN H та виході

3

В И Х

аN H ТКВК за розробленими та перевіре- ними на адекватність алгоритмами. Алгоритми розташовані у файлах STAB, STOCH і DANI та отримані за результатами попередніх досліджень [6, 16].

For

reading

only

(5)

Визначення кількісних залежностей показників уставок регуляторів витра- ти холодоагенту до ВВТ та МЕА розчину до парогенератора ПХУ від діючих зовнішніх збурень на вході ТКВК здійснювалось за допомогою спеціально роз- робленого алгоритму. Програмна реалізація алгоритму становить основу підси- стеми підтримки прийняття рішень.

5. Результати досліджень впливу зовнішніх збурень на координати ве- ктора керування та розробки системи керування

5. 1. Розробка алгоритмічно-програмного забезпечення для підсистеми підтримки прийняття рішень

Узагальнена блок-схема розробленого алгоритму наведена на рис. 1, про- грамна реалізація якого була виконана в пакеті MATLAB R2014a (The MathWorks, USA).

Позначення, що наведені на рис. 1, відповідають наступним фізичним ве- личинам: KЕД, KПД – коефіцієнти теплопередачі для ТД відповідно дійсний та розрахований за формулами прийнятими при проєктуванні, Вт/(м2·K); М С КТ Д – витрата сконденсованого аміаку у потоці ЦГ міжтрубного простору ТД, кг/с;

Д Т Р,

М М Т РД Г, М ЖД В Х – витрата відповідно загальна ЦГ, газової суміші ЦГ на вихо-

ді та рідкого аміаку на вході трубного простору ТД, кг/с; СТ РД Г – середня теплоє- мність газової суміші ЦГ, кДж/(кг·K); іД В ХЖ , іД В И ХП – відповідно ентальпії рідкого аміаку на вході та пари аміаку на виході трубного простору ТД, кДж/кг;

К

Т Р 1 7 , 5

°С – температура ЦГ на вході трубного простору ТД, яка забезпечу- ється температурою ЦГ на вході КН на рівні В Т2 Ц 3 0 °С і температурою ЦГ на виході ВНТ В Н ТТ Р  5 °С;   – крок наближення, °С;

3

Д Т Р

аN H – об’ємна концент- рація аміаку у ЦГ на виході трубного простору ТД, об. дол.; Т РЦ – температура ЦГ на виході трубного простору ТД, °С; ФДТ Р, ФДМ Т Р – відповідно тепловий по- тік з боку трубного та міжтрубного простору ТД, МВт; ЦМ Т Р, 1 ЦВ Т – відповідно температури ЦГ на вході та виході міжтрубного простору ТД, °С; ММ Т РД Г , М ЖД ,

М С К – відповідно кількість газової суміші на виході міжтрубного простору ТД, сконденсованого та рідкого аміаку у міжтрубному просторі ТД, кг/с; СМ Т РД Ц , СЖД

– відповідно середня теплоємність газової суміші ЦГ міжтрубного простору ТД та рідкого аміаку, кДж/(кг·K); rМ Т РД – питома теплота конденсації аміаку у міжт- рубному просторі ТД, кДж/кг;  ДС Р – середньологарифмічна різниця темпера- тур ТД, °С; ДТ Р, ДМ Т Р – коефіцієнти тепловіддачі відповідно з боку трубного і міжтрубного простору ТД, що розраховані за рівняннями Краусольда, прийня- тими при проєктуванні, Вт/(м2·K); ФДТ – тепловий потік за рахунок теплообміну у ТД, МВт; МВ ТВ Х, М М Е А, М П – витрата відповідно холодоагенту на вході міжт- рубного простору ВВТ, МЕА розчину до парогенератора ПХУ та робочої пари на ежектори ПХУ, кг/с; МЗГ – загальна кількість аміачної пари на повітряні кон-

Not

a reprint

(6)

денсатори ПХУ (робоча пара та пара холодоагенту), кг/с; ФВТ – тепловий потік (холодопродуктивність) ВВТ, МВт, N – споживча потужність електроенергії на привод вентиляторів АПО для конденсації робочої пари та пари холодоагенту в ПХУ, кВт·год.

Алгоритм містить цикли збіжності, які забезпечують вимірювання тепло- вих потоків з боку трубного ФДТ Р та міжтрубного ФДМ Т Р простору і в процесі те- плообміну ФТД апарату ТД для визначення температури ЦГ на виході його між- трубного простору 1 ЦВ Т. При цьому алгоритм підпрограми STAB дозволяє сфо- рмувати стабільний інформаційний масив поточних даних та відокремити пере- хідні режими. Це забезпечує можливість розрахунку дійсного коефіцієнта теп- лопередачі KЕД. Далі за допомогою підпрограми стохастичної апроксимації STOCH здійснюється перевірка умов стаціонарності, відтворюваності процесу та гіпотези про нормальність емпіричного розподілу. За результатами такої пе- ревірки встановлюються функціональні залежності для чисельної оцінки неви- значеностей об’ємних концентрацій аміаку у ЦГ на вході

3

В Х

аN H та виході

3

Д Т Р

аN H

ТКВК. При цьому чисельна оцінка невизначеності загального коефіцієнту тер- мічного опору RТЕ Д з урахуванням конденсаційного здійснювалась за отрима- ним масивом експериментальних даних. В процесі апробації алгоритму викори- стовувались наступні функціональні залежності для чисельної оцінки цих неви- значеностей, що отримані за експериментальними даними промислової експлу- атації ТКВК в попередніх роботах [3, 6], а саме:

3

В Х

N H 2 2 , 0 6 8 0 , 6 2 7 2 П К 0 , 0 5 2 4 5 П К;

а Р

(1)

 

3

3

Д Т Р Ц В Н Т

N H А В С М Т Р Т Р

В Х

N H Ц

7 , 7 8 0 , 0 2 4 4 0 , 0 1 1 7 6 0 , 0 3 2 7 2 7 3

0 , 0 8 5 0 , 0 6 3 5 ;

а V V

а Р

 

(2)

 

Т Д

Е Д С К 5

Т Т Д 2

С К

7 6 , 6 4 9 , 4 0 2 3 2

1 0 , 1, 6 6 7 4 2

М R

М

(3)

де VАВС, VМ Т РЦ – витрата відповідно азотно-водневої суміші та ЦГ на вході

ТКВК, нм3/с; PЦ – тиск ЦГ на вході ТКВК, МПа; МС КТ Д – витрата сконденсовано- го аміаку, т/год.

For

reading

only

(7)

Рис. 1. Блок-схема алгоритму досліджень щодо чисельної оцінки показників уставок регуляторів витрати

Not

a reprint

(8)

Наприкінці за встановленою температурою 1 ЦВ Т визначаються послідовно уставки регуляторів. Серед них слід виділити наступні: витрати холодоагенту

В Т

М В Х (кг/с) на вході міжтрубного простору ВВТ; робочої аміачної пари МП

(кг/с) до ежекторів ПХУ; МЕА розчину ММЕА (кг/с) для отримання цієї пари;

загального навантаження по аміачній парі МЗГ (кг/с) на повітряні конденсатори ПХУ. Визначення цих витрат здійснюється за наступними формулами:

     

 

3

В Т Г Ц В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т

Т Р Т Р 1 Ц 2 Ц С К C К Ж С К Ж 1 Ц 2 Ц

В Т

В Х Ж

Х Х 1 Х 2

0 , 5

;

N H

М С М r М М С

М

r С

   

    (4)

 

П П М Е А

М Е А М Е А 1 М Е А 2

М r ; М С

  (5)

В Т В Х

П М ;

М u

(6)

В Т

З Г П В Х,

М М М

(7) де СТ РГ Ц, СЖВ Т – відповідно середня теплоємність газової суміші ЦГ та рідкого аміаку трубного простору ВВТ, кДж/(кг·К); rСК, rХ – теплота конденсації та па- роутворення аміаку у трубному та міжтрубному просторі ВВТ, кДж/кг; М С КВ Т – витрата сконденсованого аміаку у трубному просторі ВВТ, кг/с; Х1=35 °С,

Х2=24 °С, МЕА1=85 °С, МЕА2=75 °С – температура відповідно холодоагенту (аміаку) на вході ВВТ, кипіння холодоагенту у міжтрубному просторі ВВТ, вхі- дна та вихідна температура МЕА розчину [3]; u=0,4 – коефіцієнт інжекції [3]; rП – питома теплота пароутворення аміаку при температурі 65 °С і тиску 3 Мпа, кДж/кг; CМЕА – питома теплоємність МЕА розчину, кДж/(кг·K);

3

Ж

СN H – питома теплоємність рідкого аміаку, кДж/(кг·K).

На завершальному етапі алгоритму здійснюється формування масиву по- точних даних PSPR алгоритму підтримки прийняття рішень, зокрема щодо МП, ММЕА,М В ХВ Т, МЗГ і N.

5. 2. Визначення параметричної чутливості та координат вектора ке- рування за реально діючих зовнішніх збурень

Оцінка параметричної чутливості щодо впливу таких збурюючих факторів як температура первинної конденсації та витрата ЦГ на параметри уставок ре- гуляторів здійснювалась з використанням безрозмірного коефіцієнту KZi, який визначається наступною формулою:

For

reading

only

(9)

 

 

1 2 1

Z i

1 1 2

i i i ,

i i i

M M Z

K

M Z Z

(8)

де Mi1, Mi2 – координата вектора керування відповідно за збурюючого фактору Zi1 та Zi2.

Математичне моделювання за розробленим алгоритмом дозволяє досліди- ти закономірності впливу найбільш характерних для промислових умов змін- них вектора зовнішніх збурень Z(t) на вектор керувань Y(t) з метою стабілізації температури вторинної конденсації на регламентному рівні –5 °С. Переходячи до простору змінних, ці вектори будуть мати наступний вигляд:

  ЦП К

М Т Р

; Z t

V

 

В Т В Х

М Е А

П

. M М Y t

М N

(9)

Слід відзначити, що обмеження при дослідженнях обумовлені діапазоном зміни координат в процесі розробки математичної моделі ТКВК. На рис. 2 представлені окремі результати досліджень щодо впливу температури первин- ної конденсації ПК на ефективність процесу теплообміну ТКВК на показники координат вектора керувань за наступних обмежень: VМ Т РЦ 6 3 9 , 2 3 1 0 3нм3/год;

П К 2 2

Р МПа – тиск ЦГ; 2

М Т Р

H 5 5 , 7

a % об;

4

М Т Р C H 8 , 4

a % об;

2

М Т Р

N 1 8 , 9

a % об;

М Т Р A r 6 , 9

a % об;

3

М Т Р

N H 1 0 ,1 6

a % об; VА В С 1 7 4 1 0 3 нм

3/год; АВС=35 °С;

К

Т Р 1 7 , 5

°С, В Т2 Ц 3 0 °С, В Н ТТ Р  5 °С, К НМ Т Р 9 , 2 °С – відповідно темпера- тура ЦГ на вході трубного простору ТД, на вході КН, на виході ВНТ та на ви- ході міжтрубного простору КН [3].

На рис. 3 наведені результати досліджень щодо впливу витрати ЦГ на вхо- ді ТД VМ Т РЦ на ефективність процесу теплообміну ТКВК та показники координат вектора керувань. Результати цих досліджень виконані за перелічених вище обмежень, температури ПК=36 °С та тиску PПК=22 МПа.

В табл. 1 наведені результати оцінки параметричної чутливості координат вектора керувань до зміни збурюючих факторів, виконаних за (8).

Таблиця 1

Параметрична чутливість координат вектора керування Mi до зміни координат вектора збурень Zi

Коефіці- єнт па- раметри- чної чут- ливості

Межі зміни координат вектора керування за відповідних координат вектора збу- рень Zi

В Т

M В Х

(2,96÷8,41) т/год,

MМЕА (191÷541,3) т/год

В Т

M В Х

(7,25÷8,45) т/год,

MМЕА (467,5÷543,1) т/год

N

(200÷600) кВт·год

ПК (32÷36) °С VМ Т РЦ (600÷640)·103 нм3/год ПК (32÷36) °С

КZi 14,7 2,43 16

Not

a reprint

(10)

а б

Рис. 2. Залежність показників ефективності теплообміну технологічного ком- плексу вторинної конденсації та координат вектора керувань від зміни темпера-

тури ПК: а – температури ЦМ Т Р циркуляційного газу на вході міжтрубного простору додаткового теплообмінника, концентрації аміаку

3

В Х

аN H у циркуляцій- ному газі на вході комплексу, витрати сконденсованого аміаку МС КТ Д у потоці циркуляційного газу міжтрубного простору додаткового теплообмінника, зага-

For

reading

only

(11)

льного коефіцієнту термічного опору RТЕ Д, дійсного коефіцієнта теплопередачі

Д Е ,

K температури циркуляційного газу на виході міжтрубного простору додат- кового теплообмінника, температури циркуляційного газу на виході трубного простору додаткового теплообмінника ЦТ Р; б – середньологарифмічної різниці

температур  ДС Р додаткового теплообмінника, теплового потоку

Д

ФТ за раху- нок теплообміну у додатковому теплообміннику, теплового потоку (холодоп- родуктивності) ФВТ високотемпературного випарника, витрати холодоагенту на

вході міжтрубного простору М В ТВ Х високотемпературного випарника, витрати робочої пари М П

на ежектори пароежекторної холодильної установки, витрати моноетаноламінового розчину М М Е А до парогенератора пароежекторної холо- дильної установки, споживчої потужності електроенергії N на привод вентиля-

торів апаратів повітряного охолодження для конденсації робочої пари та пари холодоагенту в пароежекторній холодильній установці

При цьому межі зміни координат вектора збурень обирались на рівні, що найбільш притаманні для літнього і зимового сезонів експлуатації ТКВК.

Рис. 3. Залежність необхідної холодопродуктивності та координат вектора ке- рувань від зміни витрати циркуляційного газу на вході VМ Т РЦ за постійної темпе-

ратури первинної конденсації ПК=36 °С, що характеризує найважчий літній сезон теплового навантаження

Not

a reprint

(12)

5. 3. Розроблення функціональної та програмно-технічної структури системи керування технологічним комплексом

Реалізація комп’ютерної технології керування ТКВК виконана на основі трирівневої ієрархічної структури. Загальна структура системи управління кон- туром витрати матеріальних потоків та електроенергії представлена на рис. 4.

Рис. 4. Загальна структура системи управління контуром витрати матеріальних потоків М В ХВ Т, MМЕА, MП та електроенергії N

Ієрархічна будова системи управління контуром витрати матеріальних пото- ків та електроенергії зумовлює використання на першому та другому рівнях існу- ючих апаратно-програмних засобів. На третьому рівні блок людино-машинного інтерфейсу складається з трьох модулів. Ці модулі забезпечують корегування та моделювання процесів та з’єднані з базою даних реального часу.

На рис. 5 зображена програмно-технічна структура автоматизованої сис- теми керування ТКВК з підсистемою корекції.

Блок корекції

База даних процесу

Людино-машинний інтерфейс (ЛМІ)

Блок моделювання

Лабораторні вимірювання

Підсистема корекції

Підсистема супервізорного управління контуром витрати

Підсистема управління контуром витрати

Контур витрати

Управління витратою

Підсистема адаптивного

управління

Автоматизова- на система управління блоком вто- ринної конден-

сації

Блок вторинної конденсації

2-ий рівень: люди- но-машинний інте- рфейс (SCADA/HMI)

0-ий рівень: датчики, виконавчі пристрої (Act/S)

1-ий рівень: регуля- тори контролю па- ри (RTU/PLC)

For

reading

only

(13)

Рис. 5. Програмно-технічна структура автоматизованої системи керування тех- нологічного комплексу вторинної конденсації із підсистемою корекції Обмін даними забезпечується за допомогою використання «відкритих» ін- формаційних технологій ОРС та ODBC. Це надає можливість створення підсис- теми корекції режимів функціонування та інтегрування її в єдину інформацій- но-керуючу систему.

Таким чином, програмно-технічна структура типової автоматизованої систе- ми керування ТКВК з підсистемою корекції має вигляд, як це зображено на рис. 5.

5. 4. Розробка структурно-логічної схеми інформаційних потоків комп’ютерної системи керування «відкритого» типу

Функціонування інформаційної взаємодії між основними вузлами, які за- безпечують якість продукту, показано на рис. 6 у вигляді схеми мережних ін- формаційних потоків фрагменту комп’ютерно-інтегрованої технології ТКВК.

Будова схеми, яка представлена на рис. 6 надає можливість наглядно продемон- струвати обмін даними між вузлами в мережі, а також механізми і технології, які використовуються при його реалізації.

контролери/регулятори АРМ лабораторії

OPC-сервер БДРЧ OPC-клієнт

драйвери I/O БДРЧ

скрипти (блок корек-

ції)

SCADA (базова частина)

АРМ КВК (SCADA) мнемосхеми мнемосхеми

БД лабораторії

ODBC, OLE DB

OLE Automation

Not

a reprint

(14)

Рис. 6. Схема мережних інформаційних потоків фрагменту комп’ютерно- інтегрованої технології комплексу вторинної конденсації

SCADA ZENON

TDC-3000 Workspace

змінні I/O

VBA

Model Analis

Adaptation

SCADA ZE- NON

MS EXCEL

Proficy iHistorian Server База даних SCADA-ZENON

БД iHistorian

дані хроматограм

дані хроматограм дані процесу

OPC-сервер

COM1

ПК підсистеми корекції OLE DB for MS SQL Server

OLE Automation OLE DB

Proficy Historian Excel AddIN

LAN

LAN 1 2

LAN

ПК ТС

ПК АРМа лабо- раторії

SQL запити

Historian запити Ethernet

ПЛК підсистеми

корекції VIPA 313

COM2 Витрата МЕА розчину до паро-

генератора ПХУ (UМЕА) Витрата холодоагенту до висо-

котемпературного випарника ВВТ (UВВТ) Витрата робочої пари на ежек-

тування ПХУ (UП) Витрата електроенергії на кон-

денсатори ПХУ (UN)

For

reading

only

(15)

Відповідно до рис. 6 інформаційні потоки з’єднують вузли підсистеми корекції, бази даних та лабораторії на верхньому рівні за допомогою локальної мережі Ethernet. При цьому первинні дані від системи керування TDC-3000 та додаткового контролера VIPA підсистема отримує послідовним інтерфейсом RS-485 за допомогою спеціального мережного обладнання.

6. Обговорення результатів досліджень щодо впливу координат векто- ра збурень на координати вектора керувань

За результатами досліджень методом математичного моделювання за розро- бленим алгоритмом (рис. 1) отримані залежності, які наведені на рис. 2, характе- ризують вплив температури первинної конденсації ПК на теплове навантаження ТКВК. При цьому збільшення ПК одночасно впливає як на підвищення концент- рації аміаку

3

В Х

aN H у ЦГ згідно рівняння (1), так і температури ЦГ на вході ЦМ Т Р.

Крім того остання ще в більшій мірі збільшується внаслідок стиску ЦГ компресо- ром, що розташований поміж стадіями первинної та вторинної конденсації.

Так, наприклад, з підвищенням температури ПК з 32 °С до 36 °С темпера- тура ЦМ Т Р збільшується з 41 °С до 45 °С, а концентрація аміаку у ЦГ

3

В Х

aN H – з 9,95 % об. до 10,16 % об. Збільшення останньої обумовлює згідно рівняння (2) і підвищення концентрації

3

Д Т Р

aN H на виході трубного простору ТД з 3,69 % об. до 3,71 % об. В свою чергу збільшення

3

В Х

aN H призводить до підвищення кількості сконденсованого аміаку MС КТ Д у потоці ЦГ, що проходить міжтрубний простір ТД, з 8,63 т/год до 10,15 т/год. Завдяки цьому відбувається згідно рівняння (3) збільшення загального термічного опору RТЕ Д з 0,001197 (м2·K)/Вт до 0,001531 (м2·K)/Вт, що обумовлює зниження коефіцієнту теплопередачі KЕД з 468,13 Вт/(м2·K) до 413,11 Вт/(м2·K). За таких обставин підвищуються температу- ри на виході міжтрубного простору ТД 1 ЦВ Т та трубного простору ЦТ Р відповідно з 31,78 °С до 34,97 °С та з 35,58 °С до 37,74 °С, тобто на 3,19 °С і 2,13°С. За такого розподілу температур незважаючи на зниження коефіцієнту теплопередачі суттєво збільшується середньологарифмічна різниця температур ДС Р з 9,15 °С до 11,63 °С, що забезпечує збільшення теплового потоку ФДТ з 4,93 МВт до 5,54 МВт.

Підвищення температури ЦГ 1 ЦВ Т на вході ВВТ для стабілізації температу- ри ЦГ В Т2 Ц на виході ВВТ на рівні 30 °С вимагає збільшення холодопродуктив- ності ВВТ з 0,91 МВт до 2,58 МВт. В свою чергу це викликає необхідність збі- льшення витрати холодоагенту M В ХВ Т до ВВТ з 2,96 т/год до 8,4 т/год. Для забез- печення такого збільшення M В ХВ Т має бути підвищена витрата робочої пари MП з 7,41 т/год до 21 т/год на ежектори, що вимагає збільшення витрати МЕА розчи-

ну MМ Е А з 191 т/год до 541,34 т/год до парогенератора ПХУ. При цьому збіль-

шиться загальне навантаження аміачної пари MЗГ на повітряні конденсатори ПХУ з 10,37 т/год до 29,4 т/год, що обумовлює необхідність у збільшенні кіль-

Not

a reprint

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Таким чином, з огляду на ефект забруднення та парового навантаження, можна стверджувати, що при збільшенні температури води на вході

Оптимізація системи рівнянь динаміки ЕЕС у відповідності до структури та налаштувань оптимального регулятора та ймовірності

In [15], the authors obtained the characteristics of power transfer processes in power supply systems and their control strategies in terms of improving efficiency with

The aim of this study is to design a gas engine control system with an electronic control unit and a software module that enables the sequential injection of

– розробити принципову схему електронної системи управління газовим двигуном із електронним блоком управління, який забезпечує послідовне впор-

Dependence of heat exchange efficiency indicators of the technological system of secondary condensation and coordinates of the control vector on the changes in temperature Θ PC : a

According to it, without prejudice to the rights of the creditors of the grantor holders of a right to follow property that derives from a security right

It is important to analyze the statistical data reflecting the healthcare of population, which clearly demonstrates how the number of visits in medical institutions have

To eliminate the problematic issues mentioned in the article, the authors of the article are proposing to launch their own military satellite for the needs of the Armed Forces

The tasks to be solved are: to conduct an analysis of the BMP-2 fire control system as a closed automatic control system provide suggestions for improving the

Using the approach [1] we can obtain an analytical form of switching curves, which divide the phase plane (x1, x2) into some regions, where the optimal control is simple and equal ±1

One of the most informative indicators of the functional state of the body of athletes (specializing in sports for endurance) is the level of maximum oxygen consumption [16, 36]..

The variety of data representation forms, additional information about the electric grid system contained in the ontology allows to use the intelligent control methods to

tem, can be used to design systems for optimal control of flow parameters of transport systems of conveyor type Keywords: conveyor, distributed system, PDE-model, production line,

into account the counter signal that implements the delay, is not synthesized correctly. Therefore, for the implementation of a VHDL model of a timed FSM, it was proposed to use a

• Unexplained weight loss Graves’ disease is a type of hyperthyroidism resulting in excessive thyroid hormone production. Common symptoms of Graves’

The paper discusses the issues of increasing the efficiency of production activities of an intelligent business system operating in a dynamic environment by reducing its losses by

The generalized analysis of the operator's activity is conducted, the features of the operator's work with the information model are marked; the directions of the conceptual

From the figure, it is clear that when the interferers near the receiver are under severe fading conditions than the ones away from the receiver node, outage performance of our

Therefore, in Ukraine, including Poltava region, the creation and improvement of services in informational-advisory support of agro-industrial complex (AIC), for further more

The main renal artery then continues before dividing into four anterior branches at the renal hilum: the apical, upper, middle, and lower anterior segmental arteries. The apical

The main renal artery then continues before dividing into four anterior branches at the renal hilum: the apical, upper, middle, and lower anterior segmental arteries. The apical

analysis of the features of the network of special control means as an object of design or reengineering; decomposition of the problem of optimization of NSCM to a multitude of