• No results found

Адаптація банківської системи до стандартів Європейського Союзу

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Адаптація банківської системи до стандартів Європейського Союзу"

Copied!
516
0
0

Повний текст

(1)

1

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

(4 грудня 2019 р.)

м. Полтава 2019

(2)

2 УДК 33: 167.1

А 43

Рекомендовано до друку вченою Радою факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії (протокол № 3 від 19.11.2019 р.).

Редакційна колегія:

Аранчій В.І., кандидат економічних наук, професор, ректор Полтавської державної аграрної академії, професор кафедри фінансів і кредиту;

Дорогань-Писаренко Л.О., кандидат економічних наук, доцент, декан факультету обліку та фінансів, професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень;

Плаксієнко В.Я., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку;

Томілін О.О., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів і кредиту;

– Писаренко В.П., доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування;

Рудич А.І., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії та економічних досліджень;

Єгорова О.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень.

Актуальні питання сучасної економічної науки: зб. матеріалів ІІ Всеукр.

наук.-практ. конф. (4 грудня 2019 р., Полтава). Полтава, 2019. 515 с.

До збірника матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної економічної науки» ввійшли результати міждисциплінарних теоретичних та прикладних досліджень актуальних проблем вітчизняної економіки.

Матеріали надруковані в авторській редакції. Відповідальність за зміст матеріалів, точність наведених фактів, цитат, посилань на джерела, достовірність іншої інформації та за додержання норм авторського права несуть автори.

© Колектив авторів

© Полтавська державна аграрна

академія, кафедра економічної теорії та економічних досліджень

(3)

3

ЗМІСТ

с.

СЕКЦІЯ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ

ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ... 19

Богула С.П., Ліхоман І.М. ... 19

Безноско К.О. ... 21

Бондаренко І.О... 24

Бошняк Т.Ф. ... 26

Василенко А.С. ... 29

Воловик А.С. ... 31

ФРІЛАНСЕРИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ Герасименко В.В., Стонт О.С. ... 29

Головнюк А. В., Плотнікова М. Ф. ... 35

Голубнича О.В. ... 38

Гончар С.В. ... 40

Городняк І.В., Терендій А.Б. ... 43

Деркачова А.А., Кудрявцева Н.С. ... 46 ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УКРАЇНИ ТА ЇХ SWOT-АНАЛІЗ

БІХЕВІОРИСТИЧНІ ФІНАНСИ ТА ЇХ СУТНІСТЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ПОКАЗНИКИ

ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ПРИ ПОШУКУ РОБОТИ В УКРАЇНІ: РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ МІФ?

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ПЕНСІЇ В 2019 РОЦІ

РОДОВІ ПОСЕЛЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ

ОГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА СПОЖИВЧИХ ВИДАТКІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ

(4)

4

Дзюба А.В. ... 48

Довгаль О.І. ... 50

Довгопол І.С. ... 54

Довгопола І.Р. ... 56

Дорогань-Писаренко Л.О., Литвин О.Ю. ... 58

Дорошенко А.П., Ставицька В.О. ... 61

Дорошенко Д. К. ... 64

Дугієнко Н.О., Дугієнко О.Є. ... 66

Жадан А.О., Кротова О.А. ... 69

Змієвська А.О. ... 72

Кірік В.М, Тимченко Ю.В., Зозуля Д.О. ... 74

Клим М. Р. ... 77

Коваль О.В. ... 79

Короленко О. В. ... 81 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ E-COMMERCE В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ MYSTERY SHOPPING В УКРАЇНІ

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ IN-CAR ECOMMERCE В СВІТІ ТА УКРАЇНІ

НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ЖИТЛОВОЇ ПРОБЛЕМИ

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ЦІНОВА ПОЛІТИКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТА ОСВІТНЬОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІ ВЕРСТВИ НАСЕЛЕННЯ: ОСНОВНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СПОСОБИ УСУНЕННЯ ДАНОЇ КАТЕГОРІЇ

ОЧІКУВАНІ НОВОВВЕДЕННЯ В ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОВОГО НАПРЯМКУ

СУЧАСНИЙ СТАН ВАЛЮНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ

(5)

5

Кротова О.А., Жадан А.О. ... 83

Купіч Б.В., Кривенко В.О. ... 86

Курган В.О. ... 87

Кушнір Т.М. ... 90

Лакодименко Л.І. ... 93

Лизогуб Ю. М. ... 95

Лінник О.П. ... 96

Логвиненко Т.О. ... 99

Маковоз О.С. ... 103

Миркун Б.А. ... 105

Миц А.Д. ... 108

Міхеєва К.Р. ... 110

Мяло К.О. ... 112 МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІ ВЕРСТВИ НАСЕЛЕННЯ: ОСНОВНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СПОСОБИ УСУНЕННЯ ДАНОЇ КАТЕГОРІЇ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ В УКРАЇНІ

КОНФЛІКТИ В СФЕРІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

ПРОЦЕС МЕДІАЦІЇ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДІНКИ КЕРІВНИКА ТА ПІДЛЕГЛИХ У КОНФЛІКТІ СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ ПРОБЛЕМА ВИНИКНЕННЯ БІДНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ

ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ УКРАЇНЦІВ

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПІДЛІТКІВ В УКРАЇНІ

(6)

6

Нагорний Є.І. ... 115

Охріменко В.В., Синяк Ю.В. ... 118

Павлик Н.В. ... 120

Перепелиця О.О. ... 122

Піменов В.Ю. ... 125

Прокопенко Н.П. ... 127

Проценко Д.В., Падусенко А.О., Логвіненко Т.О. ... 130

Саєнко С.Р. ... 133

Солодкий В.О., Солодка Т.М. ... 136

Тимко А.К. ... 139

Тучина Ю.О. ... 142

Фролов В.І. ... 145

Черних О.В... 147 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ УСПІШНОСТІ ТОВАРНИХ

ІННОВАЦІЙ

СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

МОЖЛИВОСТІ ВСТУПУ УКРАЇНЦІВ ДО ЧЕСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

СТВОРЕННЯ ПРИВАБЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ, ЯК ОСНОВНА УМОВА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

ІНФЛЯЦІЯ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ, ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО БРЕНДІНГУ

ПРОБЛЕМА ТРУДОВОЇ ЕМІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ

ЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

(7)

7

Черниш Я.В. ... 149

Шершова В.О. ... 152

Шостак А. С., Сіромах М.І. ... 154

Щербина К.С. ... 157

Якубінська Ю.Е. ... 160

СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ ... 164

Авраменко О.І., Ємельянова Ю.В. ... 164

Авраменко О.І., Кузьменко Н.В. ... 165

Арєхова М.М., Ясько К.В., Книшек О.О. ... 167

Арутюнова О.А. ... 169

Бабіч К.О. ... 172

Бикова Н.А. ... 174 АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ – ОДИН ІЗ СИМВОЛІВ РЕФОРМИ

(«ЕВОЛЮЦІЯ» РОЗВИТКУ)

ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНІ ВИДИ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

РОЛЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ПЛАНУВАННЯ В ПРОЦЕСІ АУДИТУ РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ СТРАХУВАННЯ ПОСІВІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ МАЛОЦІННИХ АКТИВІВ

(8)

8

Білоус А. І., Перемот Ю. О. ... 177

Верещака М.А., Павлієенко І.В... 180

Воловик А.С. ... 183

Гавриш А.В. ... 186

Глушач Ю.С., Кличова Г.С. ... 188

Глушач Ю.С., Малун Є.О. ... 191

Грибовська Ю.М. ... 194

Демочко Ж.Ю., Тютюнник М.С. ... 197

Денисюк К. І. ... 200

Довгопола І.Р., Довгаль О.І. ... 202

Жовта Н.А, Сокуренко А.І. ... 204

Заграй А.В. ... 207 ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА:

ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ ОПЕРАЦІЙНОГО ЦИКЛУ

ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ

ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВЧІ РІШЕННЯ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СПРАВІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ

ЛІКВІДАЦІЙНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: СУТНІСТЬ ТА РОЗРАХУНОК

БУХГАЛТЕРСЬКІ ТА ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ ВІДПУСТОК НА ПІДПРИЄМСТВІ

ОСБЛИВОСТІ ОЦІНКИИ ТА ВИЗНАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ: МОДЕЛЮВАННЯ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ ВПЛИВ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПОКУПЦІВ НА ВІДОБРАЖЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА

(9)

9

Іващенко В.А., Гусаренко Н.Ю. ... 209

Іващенко В.А., Гусаренко Н.Ю. ... 212

Каленчук Ю.В., Шило А.В. ... 215

Каленчук Ю.В., Крайник В.Г. ... 218

Камбулова О.В. ... 221

Камбулова О. В. ... 224

Карапиш Я.В. ... 225

Кириленко А.В. ... 228

Колотій В.Ю. ... 231

Комендант О.М. ... 234

Короленко О.В. ... 237

Корчагіна В.Г. ... 239 ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РОЗРАХУНКИ З ОПЛАТИ ПРАЦІ У ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ОРГАНІЗАЦІЯ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ В ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПРОБЛЕМ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ АКТИВІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ, ЯК ВИМОГА ЧАСУ У ЗАДОВОЛЕННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ГУДВІЛ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ

(10)

10

Криворучко А.С., Жовнір В.І. ... 242

Криворучко А. Є. ... 245

Лагода В.І. ... 248

Лакодименко Л.І. ... 251

Лакодименко Л.І. ... 252

Лебеденко А.М. ... 254

Лугова О.І., Скліфос К.О. ... 256

Малига О. М. ... 259

Мокієнко Т. В., Прийдак Т. Б. ... 261

Морошко О.О. ... 264

Наумова Т.А., Кашперська А.І., Кириленко М.В. ... 266

Овчаренко А.Ю. ... 269

Палій М.О. ... 272 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН З ДЕБІТОРАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ

ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЦІЛЬОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС

УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

КРИПТОВАЛЮТА ТА ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ: СУТНІСТЬ, СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ

ОСБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ОБЛІКУ

МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЧАСУ ВІДВІДУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ НОВОГО ФОРМАТУ

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНОК ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ

(11)

11

Панченко І.Г. ... 273

Пахуща О.П. ... 275

Песцова-Світалка О.С., Кононенко Ж.А. ... 278

Рак Ю.В. ... 280

Романченко Ю.О., Черненко К.В. ... 283

Сидоренко Л.О. ... 286

Сирцева С.В., Годя Н.В., Ющенко О.С. ... 288

Сузанська О.І. ... 291

Тютюнник С.В., Теркун Т.С. ... 293

Чучко А.О. ... 296

Шершова В.О. ... 299

Яловега Л.В., Темник А.Ю. ... 301 СПРОЩЕНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: ЩО ЗМІНИЛОСЯ У ФОРМАХ ТА ОБЛІКУ ВИТРАТ

КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ

ФІСКАЛЬНИЙ ЕФЕКТ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ КРОКУ 7 ВЕРS

«НЕДОПУЩЕННЯ ШТУЧНОГО УНИКНЕННЯ СТАТУСУ ПОСТІЙНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА»

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ВЕНДИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛІК ДОХОДІВ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ КОМІСІЙНОЇ ТОРГІВЛІ У ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦЯ НА ЄДИНОМУ ПОДАТКУ І НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ДЛЯ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ СУЧАСНІ ПИТАННЯ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ЄСВ

АДМІНІСТРАТИВНІ ТА ЗБУТОВІ ВИТРАТИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВИДИ РЕМОНТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

(12)

12

СЕКЦІЯ 3. СТАТИСТИКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА

МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ... 305

Бабак К.О. ... 305

Березовська Т. Р. ... 308

Брухаль Т.П., Когут С.С. ... 311

Гаркуша Д.О. ... 314

Джога В.О. ... 316

Дивнич А.В. ... 319

Дорошенко О.О., Телятник М.Ю. ... 322

Дудник Ю.В. ... 326

Єлісєєв Є.Ю... 327

Жадько Н.В. ... 330

Мельник Я.О. ... 332

Родіонова А.А. ... 334 АНАЛІЗ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРЕДИТУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

АНАЛІЗ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИК РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ: ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ЦІНИ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОЇ КОМПОНЕНТИ В ДИНАМІЦІ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

ЩО УКРАЇНЦІ КУПУЮТЬ НАЙЧАСТІШЕ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ

ПЕРЕКАЗИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ЯК ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНЦЯМИ

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВВП УКРАЇНИ ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПОКАЗНИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ (2014–2019 РР.)

(13)

13

Романець Г.П.,... 337

Слободянюк К.В., Лютовська І.В. ... 338

Сьомак О.М. ... 341

Яковлев В.І. ... 343

СЕКЦІЯ 4. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ .... 346

Бровченко С.А ... 346

Бутенко М.К. ... 348

Верезга Н.О., Кір’яков О.А. ... 350

Галінська Т.С., Смик Л.Р. ... 353

Гарбуз А.В. ... 355

Глушенко Ю.М. ... 357

Гусаренко Н.Ю., Іващенко В.А. ... 360

Гусаренко Н.Ю., Іващенко В.А. ... 363 ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

ОСНОВНІ ЦІНОУТВОРЮЮЧІ ЧИННИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

АНАЛІЗ ІМПОРТУ ТА ЕКСПОРТУ ДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД 2016-2019 Р.

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСІТ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ ЇХ ФОРМУВАННЯ

ВАЖЛИВІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ФРАНШИЗА: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

АНАЛІЗ ЯКОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

ОСНОВНІ ЗАСОБИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ:

ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ ТА ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ АНАЛІЗ СТАНУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

(14)

14

Дударчук М.В. ... 366

Єгорова О.В., Павлієнко І.В. ... 369

Зєвакова А.О., Святина Н.С. ... 371

Касич А.О., Кобильченко М.С. ... 374

Касич А.О., Осінський Є.О. ... 377

Кисса М.О. ... 379

Клепиця С.В., Палій М.М. ... 381

Коваль С.М. ... 384

Кривуля П.В., Кобцева Д.А. ... 387

Ліжанський А.А. ... 390

Мартусенко І.В., Шкварук Д.Г. ... 393

Подворна Н.О. ... 396 ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИРУЧКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ЗАВДАННЯ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ РІВНЯ

ЦІЛІ ЕКОНОМІЧНИХ АКТОРІВ ЯК НЕПОВНОЮ МІРОЮ ДОСЛІДЖЕНИЙ ОБ'ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КАДРОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

(15)

15

Синиця О.О. ... 399

Співак І.О., Романченко Ю.О. ... 401

Тупова І.В. ... 403

Тютюнник Ю.М., Гаращенко В.О., Іванко А.В. ... 406

Червякова Д.В., Лихоман І.М., Демченко Д.В. ... 409

Чобітько Ю.П. ... 413

Шворак В.В. ... 416

Шестакова П.Ю. ... 418

Шквиря Н.О... 421

Шостак І.М. ... 424

Яковлева Ю.Ю. ... 427 ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АГРАРНИХ

ПІДПРИЄМСТВ

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ:

ЕТАПИ АНАЛІЗУ ТА ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

ДІАГНОСТИКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЯК СУКУПНІСТЬ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ В СТРАТЕГІЧНОМУ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

(16)

16

СЕКЦІЯ 5. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ СИСТЕМ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ,

СТРАХУВАННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ... 430

Арутюнян Л.Л. ... 430

Богуцька О.А. ... 433

Гриневич Л.О. ... 435

Губська Д.Ю. ... 439

Гульчевська Б.З. ... 442

Данилейчук Р.Б. ... 444

Єфремова Г.Ю., Поважна Ю.В. ... 446

Карпишин Н.І. ... 449

Кисельова І.Ю., Буркальова О.А. ... 452

Клевцова Н.В... 453

Клименко К.В., Савостьяненко М.В. ... 455

Королік М.О., Котова М.В. ... 458 ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІСЛАМСЬКОГО БАНКІНГУ В УКРАЇНІ

КРАУД-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАХОВОГО РИНОКУ УКРАЇНИ

КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕОБХІДНІСТЮ

ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ, В КОНТЕКСТІ СКЛАДНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

МФК ЯК КАТАЛІЗАТОР РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ

МОБІЛЬНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ: ЗРУЧНІСТЬ ЧИ ЗАГРОЗА?

(17)

17

Кучеркова С.О. ... 460

Лебідько Т.О., Телятник М.Д. ... 463

Лук’янова А.О. ... 466

Миркун Б.А. ... 469

Михайлевська Ю.М., Хімій Б.І. ... 472

Мозолевська А.І. ... 474

Палиця А.О. ... 476

Панова Я.Г. ... 479

Савастєєва О.М., Десятник Д.В. ... 482

Сидоренко Л. О. ... 484

Сорокатий В.М. ... 487

Турубарова Я.О. ... 489

Філіпюк І.М. ... 491 СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇЇ РОЗВИТКУ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В США: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ФIНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПОДІЛЕНОГО РЕЄСТРУ

(BLOCKCHAIN) У СУЧАСНИХ ФІНАНСОВО–КРЕДИТНИХ СИСТЕМАХ

СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

АДАПТАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

РИНОК ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

(18)

18

Шабала А.О. ... 494

Шаля Ю.О., Остапенко А.С. ... 497

Швець Ю.О., Кузнецова А.В. ... 500

Шишка Р.В., Іваночко О.В. ... 502

Шкода В.В. ... 505

Якобчук І.В., Іваночко О.В. ... 507

Ясько К.В. ... 510

Яцюк О.С. ... 513 ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В УКРАЇНІ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФOPМУВAННЯМ I POЗПOДIЛОМ ПPИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ

КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВ ЯК СТРАТЕГІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ

ОСНОВНІ ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ НЕПОВЕРНЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

(19)

19

СЕКЦІЯ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УКРАЇНИ ТА ЇХ SWOT-АНАЛІЗ Богула С.П., Ліхоман І.М.,

здобувачі вищої освіти СВО «Магістр»

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка Науковий керівник: Подольська О.В., к.е.н., доцент

Завдання інтеграції України в європейський політичний та економічний простір, які неодноразово проголошувалися в якості пріоритетного вектора входження до світового господарства, поставили на порядок денний розвиток всебічної співпраці з Євросоюзом [1].

Процес зближення України з ЄС неминуче діятимуть і негативні фактори євроінтеграції. Серед них: неспроможність нести фінансовий тягар внесків до ЄС; зростання конкуренції з боку фірм країн-членів ЄС у процесі лібералізації і збільшення відкритості національної економіки, що супроводжуватиметься ліквідацією неконкурентоспроможних підприємств із негативними соціальними наслідками [2].

Тому проведення SWOT-аналізу вступу України до ЄС є дуже актуальним питанням, особливо в період світової економічної кризи. Європейський вибір відкриває нові перспективи для співпраці України з розвиненими країнами континенту, економічного розвитку, соціального й інтелектуального прогресу, зміцнення позицій держави в міжнародній системі координат. SWOT-аналіз передбачає вивчення наслідків впливу певних процесів з позиції поділу цих чинників на переваги, перспективи, недоліки та загрози. Недоліки та загрози умовно диференційовані як такі, що є відносно незначними чи мають тимчасовий характер, та такі, що містять потенційну небезпеку для основних сфер суспільства України чи потребують значних витрат і часу для їх усунення.

Відповідно диференційовані й перспективи та переваги щодо значного чи незначного позитивного ефекту для України. Але вступаючи до будь-якого об’єднання країна повинна проаналізувати всі позитивні та негативні перспективи для себе. Тому SWOT-аналіз є найбільш ефективним інструмент- том для цього. До вигод від вступу України до ЄС можна віднести наступні, по- перше, це політичні вигоди, а саме європейська колективна безпека.

SWOT-аналіз передбачає [3-5]:

1. Аналіз сильних сторін S (strong):

Політичні вигоди: європейська колективна безпека. Економічні вигоди:

макроекономічна стабільність, додаткові інвестиції в українську економіку, надання субсидій деградуючому сільському господарству, отримання

(20)

20

позитивного сальдо торговельного балансу, спільні митні тарифи, кіль кісні обмеження імпорту, антидемпінгова політика, протекціонізм і контроль експорту. Соціальні вигоди: ефективний захист прав людини в інституціях ЄС, відкриття кордонів для вільного пересування населення, забезпечення високого рівня життя населення.

2. Слабких сторін W (weakness):

Політичні недоліки: часткова втрата суверенітету, невизначеність стратегії розвитку ЄС, погіршення відносин з країнами СНД. Економічні недоліки:

втрата конкурентоспроможності певних галузей, складність переходу на європейський рівень цін, квотування певних видів товарів. Соціальні недоліки:

ускладнення візового режиму зі східними сусідами, 3. Можливостей: O (opportunities)

Політичні перспективи: встановлення стабільної політичної системи, сприйняття України як важливого суб’єкта політичних відносин. Економічні перспективи: забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу, упроваджен- ня стандартів ЄС у виробництві. Соціальні перспективи: формування середнього класу, реформування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.

4. Загрозливих чинників T (threats):

Політичні загрози: небезпека втягнення України в конфлікт цивілізацій між Заходом і мусульманським світом. Економічні загрози: можливе переміщення до України шкідливих виробництв, використання України як сировинного придатку, використання українців як дешевої робочої сили.

Соціальні загрози: поглиблення демографічного спаду, незаконна міграція та відплив кадрів.

Дослідивши на основі SWOT-аналізу характер взаємозв’язків України та Європейського Союзу, перспективи євроінтеграції та потенційні переваги і недоліки, які зазначені вище, та структуризовані в матриці SWOT-аналіза можна зробити наступні висновки [6].

У результаті вступу до ЄС найбільше переваг Україна може отримати в політичній та економічній сферах у зв’язку з її залученням до співтовариства, яке активно та успішно акумулює досвід та зусилля своїх членів задля досягнення надійної колективної міжнародної безпеки, ефективно використо- вує ресурси та потенціал країн в економічній і фінансовій сферах, в ЄС створені

«тепличні» умови для всебічного розвитку підприємництва, чим заохочується свобода діяльності та пошук новітніх прогресивних форм господарювання.

Економічний простір Євросоюзу захищений від проникнення демпінгових товарів, що стимулює зростання експортної складової торгового обороту.

При вступі до ЄС Україна отримає ряд значних переваг, але щоб уникнути існуючих загроз треба поступово впроваджувати стратегічні напрями розвитку ЄС в українську економіку та розробити програму дій щодо безболісної інтеграції України, із урахуванням існуючих загроз та досвіду країн, які нещодавно вступили до ЄС.

(21)

21

Список використаних джерел:

1. Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО: громадська думка та експертні оцінки: зб. наук. анал. матер. Вип.4, ч. 1 та ч. 2, за заг. ред.

В.П.Горбуліна. Київ : ДП «Євроатлантікінформ», 2005. 224 с.

2. Васютин І. Зближення законодавства Європейського Союзу з правовими системами держав-кандидатів на вступ до ЄС. Право України. 2003. № 9.

C. 139-149.

3. Державне управління і менеджмент: нав. посіб. у таблицях і схемах; за заг. ред. Г. С. Одінцової. Харків : ХРІДУ УАДУ, 2002. 492 с.

4. Василенко С. Д. Європейський вибір України: монографія. Одеса : Одес.

нац. морс. акад., 2003. 212 с.

5. Копійка В.В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна:

монографія. Київ : Юрид. думка, 2005. 445 с.

6. Кіш Є. Реґіональна політика Європейського Союзу: стратегічні імперативи для України. Незалежний культурологічний часопис «Ї». 2010.

№ 23. C. 54-62.

БІХЕВІОРИСТИЧНІ ФІНАНСИ ТА ЇХ СУТНІСТЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Безноско К.О., здобувач вищої освіти,

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», Університет ДФС України

Науковий керівник: Нечипоренко А. В.,

к.е.н., доцент кафедри фінансів імені Л. Л. Таранугл

Біхевіористичні (поведінкові) фінанси – це новий напрям фінансової науки, основне завдання якого пояснити специфічні особливості прийняття фінансових рішень, на основі поєднання теоретичних основ психології, а також економічної і фінансової теорії. Ключовим чинником впливу на становлення і подальший розвиток поведінкових фінансів є неспроможність неокласичної теорії пояснити ряд аномалій, які виникають внаслідок нераціональних рішень суб’єкта господарювання

В сучасних умовах дослідження цього напряму є надзвичайно важливим через те, що біхевіористичніфінанси можуть пояснити ірраціональність поведінки економічних агентів під час прийняття фінансових рішень, а також дають можливість оцінити ефективність ринків. Через зростаючу тенденцію практичного застосування біхевіористичних фінансів, зростає й актуальність дослідження теоретичного аспекту даного напряму фінансової науки.

Дослідженню різноманітних аспектів економічної поведінки індивідів присвятили свої праці відомі учені: Л. Вальрас, Т. Веблен, Ф. Маршалл,

(22)

22

Ж.-Б. Сей, А. Сміт, М. Фрідмен. Вагомий внесок у розвиток теорії поведінкових фінансів здійснили Г. Лебон, Дж. К. Гелбрейт, Д. Канеман, А. Тверскі, К. Френч, Дж. Ходжсон, А. Шлейфер. Однак, в Україні такий напрям фінансової теорії, як поведінкові фінанси, не набув належного розвитку.

Все більшої популярності в сучасній економічній науці отримує біхевіористичний підхід, зважаючи на те, що біхевіористичні фінанси – це нове поле досліджень, що поєднує поведінкові, когнітивні психологічні теорії з економікою та фінансами для того, щоб пояснити, чому люди приймають ірраціональні фінансові рішення. Сутність поведінкових фінансів розкривається безпосередньо через фінансові відносини, які виникають між організаціями, юридичними та фізичними особами, а також безпосередньо між громадянами з приводу залучення, перерозподілу й інвестування фінансових ресурсів відповідно до потреб зацікавлених сторін. Однак, інвестиційна складова у формуванні фінансових інтересів, активів і пасивів учасників таких угод є домінуючою. Водночас держава все більш чітко позиціонує себе як активний або пасивний суб’єкт поведінкових фінансів, що засвідчив перебіг й особливості прояву останньої фінансової кризи в різних країнах. [1]

Сучасні поведінкові фінанси складаються з 2 окремих частин. М.Міллер вказує на те, що дослідження у сфері фінансів поділяються на два напрями:

мікронормативний (присвячений індивідуальному прийняттю рішень і пов’язаний з підходом, що використовують сучасні бізнес-школи з метою навчання студентів прийняттю ефективних фінансових рішень) і макро- нормативний (пов’язаний із дослідженнями, притаманними економічним департаментам університетів, головною метою яких є виведення динаміки цін активів з поведінки індивідів) Мікро-поведінкові фінанси документують поведінкові помилки приватних інвесторів та їх наслідки, макро-поведінкові фінанси зацікавлені в визначенні того, як поведінка економічних агентів визначає ціни активів та пояснює їх динаміку [3].

З точки зору практичного використання біхевіористичних фінансів виділяють чотири основні теорії [1; 4]:

1. Теорія перспектив. Ця теорія має описовий характер, але базується на результатах сотень проведених досліджень. В цих експериментах учасникам пропонували обрати альтернативний варіант в умовах невизначеності та ризику. Дані дослідження показали, що люди певною мірою є неефективними переробниками інформаційних потоків, бо приймають спонтанні рішення швидше за ті, які засновані на обережній логіці. Основні положення поведінкової теорії перспектив і її відмінність від класичних теорій очікуваної корисності і раціональних очікувань полягають в наступному: у теорії перспектив корисність кожного результату зважується відповідно до його імовірності; альтернативою функції корисності, яка використовується в класичній теорії, в теорії перспектив виступає функція вартості, яка визначена не на підсумковому добробуті суб’єкта, а на величинах, які є в даному

(23)

23

конкретному випадку «виграшними» і «програшними» і розділяються деякою

«точкою байдужості». При цьому точка байдужості в різних ситуаціях може бути різною.

2. Теорія поведінки інвесторів. Сутність теорії полягає в тому, що інвестори недостатньо швидко реагують на нові потоки інформації, які надаються ринком щодо компаній-емітентів. А. Шлейфер пояснив це твердження, яке згодом отримало назву «ефект консерватизму». Він полягає у недостатній реакції на негативну інформацію, що досить часто спостерігається в ситуаціях, коли інформація не відповідає уявленням про компанію-емітента.

Некоректна робота з моделями теорії імовірності, а також невчасна реакція безсумнівно спричинюють втрати. Неправильне використання на практиці моделей теорії ймовірностей полягає в тому, що, ґрунтуючись на серії адекватної інформації про компанії, інвестори передбачають збереження позитивної тенденції і в майбутньому. Дане невиправдане переконання знову веде до переоцінки акцій і зниження доходу їх власників.

3. Теорія шумової торгівлі. Ця теорія полягає в тому, що на ринку постійно присутні неперевірені дані, чутки, які називаються «шумовими трейдерами». В таких умовах рішення частіше приймаються не на основі достовірної та адекватної інформації, а під проводом шуму.

4. Теорія впливу психологічних якостей трейдера на ефективність проведених ним операцій. За цією теорією потенційний учасник ринку обов’язково повинен мати низку якостей, таких як: відсутність бажання підкорити собі ринок і почати його контролювати; здатність розпізнати стан стресу та виробляти захисні механізми проти необдуманих дій; здатність абстрагуватись від власних емоцій і переживань; здатність враховувати вплив негативних установок, уподобань і настроїв. Наявність перерахованих рис породжує так званий «трейдерний оптимізм» – умова успішної діяльності на фондовому ринку.

Сучасний етап розвитку теорії біхевіористичних фінансів носить більш прикладний характер. Частіше спостерігається активне упровадження результатів досліджень у вирішенні проблематики як на макрорівні, так на мікрорівні. Більше того, соціально-економічна проблематика суспільного життя часто виступає каталізатором до проведення біхевіористичних досліджень за новими напрямами [2].

Отже, біхевіористичні фінанси – це «молода», але в той же час безумовно популярна сфера наукових досліджень. Нині немає єдиного підходу до визначення сутності та хронологічних меж цього напряму науки. Теорія біхевіористичних фінансів залишається найбільш суперечливою. Однак раціональності властиві суттєві обмеження, оскільки, найчастіше люди поводять себе нераціонально, що є предметом дослідження саме теорії біхевіористичних фінансів.

(24)

24

Список використаних джерел

1. Ващенко Т.В., Лисицина Е.В. Поведенческие финансы – новое направление фінансового менеджмента. История возникновения и развития.

Финансовый менеджмент. 2006. № 1. С. 89-98.

2. Жолоб А. О., Нечипоренко А. В. Аналіз розвитку теорії біхевіористичних фінансів. Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі : зб. тез допов. міжн. наук.-практ. конф., м. Полтава, 1 грудня 2018 р. Центр фінансово-економічних наукових досліджень : у 6 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2018. Ч. 2. С. 13-14.

3. Ілляшенко П. Поведінкові фінанси: історичний огляд і основні засади.

Вісник Національного банку України. 2016. № 239. С. 30-57.

4. Кужелєв М. О. Формування національної моделі корпоративної соціальної відповідальності. Схід. Вип. 2. Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. С. 40-44.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ПОКАЗНИКИ Бондаренко І.О.,

здобувач вищої освіти спеціальності «Менеджмент»

Полтавська державна аграрна академія

Науковий керівник: Дорошенко А.П., к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень

Економіка України прогресивно переходить до ринкової і спричиняє низку проблем, що поступово можуть погіршити фінансовий стан, який у свою чергу призводить до банкрутства. Тому необхідним є розвиток і впровадження систем фінансової безпеки, які відповідатимуть за стійкий розвиток і ріст підприємств країни, навіть в умовах складних зовнішньоекономічних проблем.

В науковій літературі поняття фінансової безпеки розглядають як складне поняття, точки зору щодо якої розходяться. Проте, вона завжди є складовою економічної безпеки.

Контроль на підприємстві є необхідним. Його фінансову безпеку можна відтворити у вигляді системи, гілки якої мають свої підпункти. Політика її управління містить у собі певні принципи, задачі та цілі, функції та стратегії, що і утворюють собою основні елементи системи [1].

Суб’єкти фінансової безпеки (керівники, аналітики та професіонали) постійно піддаються ризикам та загрозам, що надходять до об’єктів підприємства (капіталу, активів, зобов’язань, прибутку, фінансової діяльності).

Завдання суб’єктів фінансової безпеки є складними, але їх виконання є необхідним. Серед них такі:

− запобігання злочинів і правопорушень у фінансових правовідношеннях [2].

(25)

25

− стійкість грошових розрахунків і основних параметрів фінансово- економічної системи;

− усунення фінансових і банківських криз;

− оптимальне залучення і використання фінансових джерел підприємства;

− постійне забезпечення розвитку підприємства;

− нейтралізація негативного впливу конкурентів, тіньових структур;

− запобігання конфліктів між акціонерами, менеджерами та кредиторами з приводу грошових потоків підприємства.

Джерела небезпеки – це потенційна можливість порушення функціонування та розвитку підприємства. Ними є умови і чинники, вплив яких має негативний характер, або це умови й чинники, які у різній сукупності виявляють ворожі наміри, шкідливі властивості, деструктивну природу [3].

Необхідним фактором забезпечення фінансової безпеки підприємства є інформаційно-аналітична система управління, яка має містити наступну інформацію:

− наявність або потенційність ризиків і загроз;

− стратегічний план (стратегія) забезпечення фінансової безпеки підприємства;

− якісні і кількісні значення індикаторів фінансової безпеки;

− формалізовані фінансові інтереси і стан їхньої реалізації;

− якісні і кількісні параметри використання фінансових ресурсів;

− обсяг фінансових ресурсів, а також джерела їх надходження, фінансовий план (бюджет) [4].

Розвиток підприємства забезпечується циклічно, тому об’єктам підприємства необхідно забезпечити захист від фінансових криз за допомогою розробки стратегічних планів для стійкого та стабільного розвитку. Перелік запропонованих заходів такий:

− консервація дорогих природоохоронних заходів;

− зменшення об'єму фінансових операцій на найбільш ризикованих напрямах фінансовій діяльності підприємства;

− економія поточних витрат, пов'язаних з господарською діяльністю;

− вживання заходів по стягненню дебіторської заборгованості;

− реалізація невживаних (або зайвих) активів підприємства.

У науковій літературі здавна шукають методи кількісного оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства. Це призвело до появи таких підходів:

індикаторного та ресурсно-функціонального забезпечення програмно-цільового управління розвитком підприємства, наявності чистого прибутку, рівня розширеного відтворення ресурсів та майна підприємства, ефективності маркетингової орієнтації підприємства.

Загалом, система фінансової безпеки постійно розвивається у рамках України. Заходи щодо виявлення нових методик та показників займають багато

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Встановлено, що найпершим кроком на шляху розвитку адміністративного законодавства має стати його адаптація до нормативної системи

Попередній розгляд проблематики розвитку споживчої кооперації України, проблем управління в системі, оцінка впливу факторів зовнішнього

Лише 25 червня 2018 року Міністерство охорони здоров’я оприлюднило для громадського обговорення проект Закону «Про систему громадського здоров’я»

Особливу недоліком практики України у порівнянні зі стандар- тами у сфері працевлаштування та зайнятості ЄС, на нашу думку,

It further substantiates the theoretical bases of the implementation of projected models of social policy in Ukraine.. Keywords: social welfare state, models of social

1) Удосконалення системи управління персоналом та пошуку нових напрямів підвищення ефективності управління персоналом є актуальним завданням. 2) Дослідити

1)Теоретичні, методичні та організаційні питання, пов'язані з процесом формування підприємств шляхом підвищення ефективності

Для банківської системи України перехід до вимог і стандар- тів системи Базель III є важливою і необхідною умовою, оскільки Базельський комітет

Адекватність темпів зрос- тання банківського капіталу зростанню ВВП, з одного боку, є позитивним фактором, але, з іншо- го, для банківської системи,

5) депозитарна діяльність - діяльність професійних учасників депозитарної системи України та Національного банку України щодо надання

Формування нової банківської системи України почалось із побудови незалежної су- веренної-держави і прийняття Декларації про державний

Встановлено, що зміна цілей фінансової політики щодо таргетування валютного курсу на таргетування інфляції негативно вплинули на функціонування

Проблема формування ефективної системи регіонального управління в Україні має розглядатися у контексті її євроінтеграційного курсу, спираючись

З метою підвищення стійкості банківської системи України та захисту інтересів вкладників та кредиторів, а також на виконання взятих Україною

Діяльність контролю спрямована не тільки на перевірку фактичних результатів, в першу чергу це функція управління, яка направлена на виявлення

ресурсів на зовнішніх ринках, скороченням строків банківських пасивів і зниженням ліквідності заставного майна; незбалансованістю системи управління

Метою статті є висвітлення сучасного стану внутрішньогосподарського контролю як складової системи управління підприємством в Україні, розкриття

Викладемо результати оцінки впливу саме внутрішніх фак- торів на рівень фінансової стійкості банківської системи Украї- ни з 2002 по 2010 рр. З

ефективне управління внутрішнім аудитом (нормування праці та оптимізації чисельності аудиторів у службі внутрішнього аудиту; вдосконалення планування

При створенні системи внутрішнього контролю керівництво повин- но усвідомлювати мету її створення — не як гаранта відсутності по- милок,

Також перехід банківської системи на шлях інноваційного економічного розвитку буде вимагати створення системи вияв- лення, оцінки та зниження власних

Система внутрішнього контролю – це своєрідна організація усередині організації (підприємства). Ступінь складності внутрішнього контролю

Вважаємо, що важливими умовами забезпечення прибутковості банківського сектору є оптимізація структури доходів і витрат банків, виявлення