• No results found

Протокол № 4 від 11.10

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Протокол № 4 від 11.10"

Copied!
126
0
0

Повний текст

(1)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

О. М. Кобяков, І. Є. Бражник

ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ТА СИГНАЛІВ.

Теорія сигналів

Конспект лекцій

Суми

Сумський державний університет 2017

(2)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ТА СИГНАЛІВ.

Теорія сигналів

Конспект лекцій для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

усіх форм навчання

Затверджено на засіданні кафедри електроніки і комп’ютерної техніки як конспект лекцій із дисципліни

«Теорія сигналів та

розрахунку електричних кіл»».

Протокол № 4 від 11.10. 2016 р.

Суми

Сумський державний університет 2017

(3)

Теорія електричних кіл та сигналів. Теорія сигналів : конспект лекцій / укладачі: О. М. Кобяков, І. Є. Бражник. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 125 с.

Кафедра електроніки і комп’ютерної техніки

(4)

3

Зміст

С.

Розділ 1 Спектральний аналіз детермінованих

сигналів. Модуляція………...4 Лекція 1 Спектри періодичних сигналів…....…....…………..4 Лекція 2 Спектри неперіодичних сигналів.…...…... ..20 Лекція 3 Енергетичний спектр. Модуляція………... 35 Лекція 4 Кутова модуляція сигналів ………...…...45 Розділ 2 Спектральний аналіз проходження

детермінованих сигналів через лінійні кола………..55 Лекція 5 Спектральний метод розрахунку реакції

лінійного кола на детерміновані сигнали…………55 Лекція 6 Зв'язок частотних і часових характеристик

лінійних кіл і детермінованих сигналів…………...65 Розділ 3 Кореляційний аналіз детермінованих

сигналів………76 Лекція 7 Автокореляція і взаємна кореляція сигналів……..76 Розділ 4 Випадкові сигнали і перетворення їх

характеристик у лінійних колах……….………....85 Лекція 8 Випадкові величини і випадкові процеси ………. 85 Лекція 9 Стаціонарні випадкові величини в часовому і

спектральному вимірах………94 Лекція 10 Вузькосмугові детерміновані і

випадкові сигнали ………...103 Лекція 11 Перетворення характеристик випадкового

процесу у лінійному колі………...114 Список літератури……….…….124

(5)

4 Розділ 1

Спектральний аналіз детермінованих сигналів.

Модуляція Лекція 1

Спектри періодичних сигналів 1 Поняття сигналу.

2 Спектральний спосіб описування періодичних сигналів.

Ряд Фур’є.

3 Спектри періодичної послідовності відеоімпульсів.

4 Спектри періодичної послідовності радіоімпульсів.

5 Зв’язок між формою сигналу та його спектром.

1 Поняття сигналу

Сигналом (від лат. signum – знак) називають процес зміни у часі фізичного стану якогось об’єкта, призначеного для передавання, відображення, реєстрації повідомлень (інформації). Будь-який сигнал можна спостерігати емпірично (за допомогою осцилографа, приймача, засобів відображення інформації, вимірювального приладу тощо).

Але емпіричне спостереження дозволяє аналізувати лише часткові, одиничні явища сигналів і унеможливлює розкриття фундаментальних властивостей, наприклад, для передбачення їх поведінки в нових, змінених умовах. Тому застосовують описи сигналів через їх математичні моделі.

Математична модель сигналу – це функція часу.

Наприклад:

– неперервний сигнал (гармонічне коливання) ( ) mcos 0

s tUt, t  ( , ); – неперервний сигнал (гаусовий імпульс)

2 2

( ) m a t ,

s t U e t  ( , );

– фінітний сигнал (той, що існує на обмеженому часовому інтервалі) – трикутний відеоімпульс

(6)

5

( ), [0, ],

( )

0, [0, ];

Um

T t t T

s t T

t T

  

 

 

 – періодичний сигнал

( ) ( ),

 

i

s tr r t iT i=±1, ±2, …,

де ( )r t – фінітний на інтервалі Т (період послідовності) сигнал і т. п.

Модель сигналу дозволяє абстрагуватися від конкрет- ної природи його носія, одна і та сама модель може адекватно описувати струм, напругу, напруженість поля, по- тужність тощо. До того ж модель описує засадничі, основні властивості сигналів, оминаючи їх другорядні властивості.

Класичні способи описування сигналів – це часовий і спектральний. У першому способі сигнал подається як функція часу (математична модель). Другий спосіб полягає в описуванні сигналу через суму ортогональних складових, що утворюють ортонормовану систему гармонік, тобто у розкладенні сигналу в ряд Фур’є.

2 Спектральний спосіб описування періодичних сигналів.

Ряд Фур’є

Будь-яка періодична функція ( )u x з періодом 2, що задовольняє у межах періоду умови Диріхле, може бути подана рядом Фур’є, який ще називають тригонометричним, або гармонічним:

0

1

( ) ( cos sin ),

2

 

nn

n

x a a nx b nx

 (1.1)

де

(7)

6

0

1 ( ) ,

1 ( ) cos , 1, 2, ... . 1 ( ) sin , 1, 2, ...

 



  



  



n

n

a x dx

a x nxdx n

b x nxdx n

 

 

 

(1.2)

Нехай періодичний сигнал описується функцією часу s(t) з довільним періодом T2 / . Увівши нову змінну

x,

t перейдемо до функції ( )

  

  

s xx з періодом 2

T

 , яку можна розкласти в ряд Фур’є за формулами (1.1) і (1.2). Для функції s(t): xt , 2

,

dx dt dt

T

 

( )xs( )t

 . Тоді функція s(t) набере вигляду

0

1

( ) ( cos sin ),

2 n n n

s t a a n t b n t

 

(1.3)

де

0

/ 2 / 2 / 2

/ 2 / 2 / 2

2 ( ) ,

2 ( ) cos , 1, 2, ... ,

2 ( ) sin , 1, 2, ...

T T T

n

T T n

T

a s t dt

T

a s t n tdt n

T

b s t n tdt n

T

 



  



  



(1.4)

або в іншій формі

(8)

7

0

1

( ) cos( ),

2 n n n

s t c c n t

 

(1.5)

де

0 0,

ca cn = √𝑎𝑛2 + 𝑏𝑛2, n arctg n

n

b

  a . (1.6)

Відтак періодичний сигнал можна подати у вигляді накладення постійної складової і нескінченного числа синусоїдних (гармонічних) коливань із частотами   1 ,

2 2 ,

     3 3 ,… амплітудами c1, c2, c3,… і початко- вими фазами 1, 2, 3,… (рис. 1.1).

К О Л О

К О Л О

. .

.

e(t)

e1(t) e2(t)

ei(t) en(t)

1

2

3

n

Рисунок 1.1

Гармонічні коливання з частотами , 2 , 3 назива- ють першою (основною), другою, третьою і т. д.

гармоніками відповідно. Постійна складова дорівнює середньому значенню коливання за період.

(9)

8

Повний спектральний опис сигналу охоплює:

− послідовність величин

  1, 2, 3, ...

− спектр частот;

0, 1, 2, 3, ...

2

c c c c

 

 

 – спектр амплітуд;

  1, 2, 3, ...

− спектр фаз.

Більш практичне застосування одержали амплітудно- частотний спектр (АЧС) – сукупність спектральних ліній, перпендикулярних до осі частот, відкладених у точках

n n

   (n = 0, 1, 2, …), так що ординати їх дорівнюють значенням 0, 1, 2, 3, ...

2

c c c c , і фазочастотний спектр (ФЧС) з ординатами   1, 2, 3, ... (рис. 1.2).

cn n

ω ω

0 0

c0/2

c1

c2

c3

2 3 2

3

1

2

3

Рисунок 1.2

При комплексній формі запису ряду Фур’є ( ) 1

2

n jn t

n n

s t c e

 

 

(1.7)

комплексні амплітуди гармонік визначаються

2 2

2 ( ) .

n

j T jn t

n n

T

c c e s t e dt

T

 

(1.8)

(10)

9

У випадку комплексної форми ряду Фур’є шкала частот одержує додатково від’ємну піввісь і АЧС стає симетричним відносно осі ординат, а ФЧС – відносно початку відліку координат (рис. 1.3).

cn

n

ω ω 0

c1

c2 c3

2 4

123

4 2

c4

0 2

4

2

4

1

2

3

4

4

0

2

c

Рисунок 1.3

Часовий і спектральний способи описування сигналів рівнозначні і взаємозамінні; це різні форми подання реально існуючих процесів. Позаяк час і частота є дуальними вели- чинами, то дуальними є і відповідні форми описів сигналів.

3 Спектри періодичної послідовності відеоімпульсів Нехай маємо сигнал у вигляді періодичної послідов- ності відеоімпульсів прямокутної форми (рис. 1.4). На цьому рисунку Um – амплітуда сигналу, T 2  – період слідування, u – тривалість імпульсу.

t

0

u(t)

Um

u

t0 t0 + T t0 + 2T Рисунок 1.4

(11)

10

Функція ( )u t у межах періоду може бути описана виразом

0 0

0 0

, ,

2 2

( )

0, .

2 2

u u

m

u u

U t t t

u t

t t t T

 

 

      

    

        

(1.9)

Визначимо ряд Фур’є, що описує цей сигнал.

Комплексні коефіцієнти, або амплітуди гармонік цього ряду розраховуються за формулою (1.8):

2 2

2 ( )

n

T jn t

m n

T

U c u t e dt

T

 

0

0 0

2 2

2 2 sin( )

,

u

u

t jn t jn t

m m

t

U U n q

e dt e

T q n q

   (1.10)

де

u

q T

 – шпаруватість імпульсів.

Із (1.10) випливає, що cn 2Um sin (n q)

q n q

 – модуль

комплексного коефіцієнта, n  n t0 – його аргумент, і тоді відповідно до ряду Фур’є (1.7) одержуємо розкладення сигналу (1.9) в ряд Фур’є:

( 0)

2

1 sin ( )

( ) .

2

jn t t m

n

U n q

u t e

q n q

 

 

(1.11)

Дійсна форма цього ряду

0 1

2 sin( )

( ) m m cos ( )

n

U U n q

u t n t t

q q n q

 

(1.12)

відповідає виразу (1.5).

(12)

11

У (1.12) перший член 0 0 2 Um c

q  U – постійна скла-

дова, 2 sin( )

n

m n m

U n q

U c

q n q

   – амплітуда n-ї гармоніки сигналу ( )u t .

Проаналізуємо одержані формули (1.11) і (1.12) ряду Фур’є для сигналу ( )u t .

1 Постійна складова U0 і амплітуди

mn

U гармонік пропорційні амплітуді імпульсів Um і зменшуються зі зростанням їх шпаруватості q, що спричинено зменшенням середньої за період енергії імпульсу.

2 Амплітуди

mn

U не залежать від затримки імпульсу у часі t0, а залежать від шпаруватості. Натомість початкові фази n гармонік залежать лише від зсуву імпульсів t0, а не від амплітуди і тривалості імпульсів. Відтак зсув сигналу у часі t0 визначає його ФЧС і не впливає на його АЧС.

3 Розподіл амплітуд гармонік підлягає закону аркового синуса a sinx.

Sx Така функція має аркову структуру і визначає знак «+» або «−» перед амплітудами, що відповідає зміні від арки до арки фази гармонік на  (рис. 1.5).

x

1,0

0,4 0,8

– 0,2 0

4

3

2

sinx

x

Рисунок 1.5

(13)

12

Через це вираз (1.12) можна записати по-іншому:

1

2 sin( )

( ) cos[ ( 1) ],

mm

n

n

U U n q

u t n t k

q q n q

  

(1.13)

де k1, 2, 3, – номер арки (інтервал значень змінної

n

x q

 , за яких функція Sa( )x набуває певних за знаком («+» або «−») значень).

4 Спектральні лінії АЧС і ФЧС віддалені від сусідніх на величину частоти слідування імпульсів  2 T. Розпо- діл спектральних ліній за висотою визначається обвідною спектра, характер якої залежить від форми сигналу.

Амплітудно-частотний спектр

Обвідна АЧС періодичної послідовності відеоімпульсів

2 2

sin( )

2 sin( ) 2 u

n u

m m

m

U n q U n

U q n q q n

 

перетинає вісь частот, коли аргумент кратний , тобто n кратний q (на частотах, кратних шпаруватості). Тому гармо- ніки з частотами 2

u

qn n

   у спектрі відсутні.

На рисунку 1.6 показаний нормований АЧС

0 n sin

Um x

Ux сигналу u t( ) (1.9) при q = 4. Під першими арками зосереджена основна частина енергії сигналу, і тому ефективна ширина спектра дорівнює (1 2,5)q.

(14)

13 1,0

0,5 0

0 mn

U U

ω

q=4

q 2q 3q 3/u f 2/u

1/u

0 F

Рисунок 1.6

На рисунку 1.7 досліджується, як впливає на АЧС зміна u і частоти слідування  2F.

0

0

0 0

0

0 f

f

f t

t

t u(t) q = 4

mn

U

1/u 2/u 3/u

q = 8

1/u 2/u 3/u

T

u(t) Umn

mn

U 2T

q = 4

u(t)

2T 1/(2u)1/u3/(2u) 2/u 5/(2u)

2u

u

u

Рисунок 1.7

(15)

14

Зі зменшенням частоти слідування Ω при uconst відбувається «згущення» спектра: відстані між лініями зменшуються. Ширина спектра не змінюється, а основна частина енергії розподіляється на більшому числі гармонік.

При збільшенні u при  const ширина арок і ширина спектра зменшуються (відносне стиснення спектра).

Основна частина енергії розподіляється на меншому числі гармонік і зосереджується в області щоразу нижчих частот. Відтак, що коротші імпульси і більша їх шпару- ватість, то ширший і густіший їх спектр, і навпаки.

Фазочастотний спектр

Із виразів (1.12) і (1.13) випливає, що початкові фази гармонік визначаються так:

0

0, ( ) 0 , ( ) 0

( 1) ( 1) .

n

a n

a n

S x S x

k n t k

 

  

 

   

      

(1.14) Графічною ілюстрацією формули (1.14) є фазочастотні спектри, зображені на рисунку 1.8.

Відтак обвідною ФЧС є пряма з кутом нахилу α, що залежить від зсуву імпульсів t0.

Урахування зміни фази гармонік на  від арки до арки здійснюється відповідним зміщенням цієї прямої паралельно на  вгору або вниз. Кожна арка, як відомо, має ширину q. Тому величина зсуву фази на арку становить кут

0

tg 0 2 ,

u

q q t t

 

      (1.15)

де  arctgt0  кут нахилу обвідної ФЧС.

Що більший зсув імпульсів у часі, то більший нахил обвідної їх ФЧС. При t00 кут 0(рис. 1.8).

(16)

15 0

0

0

0

0

0

f f

f t

t

t

1/u 2/u

n

n

n



1/u 2/u

1/u 2/u

t0

t0

u

q = 4

T u(t)

u(t)

u

u(t)

arctg2t0

–arctg2t0

Рисунок 1.8

4 Спектри періодичної послідовності радіоімпульсів Нехай маємо сигнал ( )u t (рис. 1.9) – періодичну послі- довність прямокутних радіоімпульсів, де Ω – частота слідування імпульсів; H – несуча частота.

Um t

T = 2/

u

u(t) TH = 2/ωH

Рисунок 1.9

(17)

16 Його аналітичний вираз

cos H , ,

2 2

( )

0, .

2 2

u u

m

u u

U t t

u t

t T

 

 

   

     

(1.16)

Застосувавши до сигналу ( )u t процедуру визначення ряду Фур’є з попереднього питання, одержимо відповідно до форми цього ряду (1.5):

H

H

H

H

1

1

sin( )

( ) 2 cos

( )

2

sin( )

2 cos[ ( 1)].

( )

2

u m

n u

u m

n u

U n

u t n t

q n

U n

n t k

q n

 

 

 

 

  

  

(1.17)

Із (1.17) випливає, що обвідна АЧС послідовності прямокутних радіоімпульсів визначається, як і для послідов- ності відеоімпульсів, функцією a sinx.

Sx Різниця лише в тому, що ця функція зміщена по осі частот на величину H і її максимум при   H удвічі менший, ніж у випадку відеоімпульсів (рис. 1.10).

Відтак спектр послідовності прямокутних радіоім- пульсів збігається зі спектром послідовності прямокутних відеоімпульсів, зміщеним управо по осі частот на величину

H.

 Ефективна ширина спектра радіоімпульсів удвічі більша, ніж в однакових за тривалістю відеоімпульсів.

(18)

17 0

ω

m

q

U Umn

ωH

ωH – 2/u ωH + 2/u

Рисунок 1.10

5 Зв’язок між формою сигналу та його спектром Форма сигналу вповні визначається лише сукупністю АЧС і ФЧС. Проте, маючи лише АЧС, можна судити про форму сигналу, і навпаки.

Нехай u(t) – функція часу, сигнал, і k-та похідна u(t) містить дельта-функції (рис. 1.11 – третя похідна). Тоді для коефіцієнтів ряду Фур’є розкладення функції u t( ) справедливі нерівності

n k , a M

n

n ,

k

b M n

 (1.18)

де M – стала, що залежить від форми сигналу.

Із рисунка 1.11 бачимо, що ряд Фур’є трикутних імпульсів збігається швидше (амплітуди гармонік спадають швидше при зростанні їх номера), ніж у випадку прямокутних імпульсів.

Відтак швидкість зменшення амплітуд гармонік у спектрі залежить від структури сигналу: коефіцієнти спадають тим швидше, чим «гладшою» є форма сигналу.

Якщо сигнал має стрибкоподібні переходи (його функція має скінченні розриви) і в його першій похідній з’являються дельта-імпульси, то амплітуда гармонік спадає повільно, за законом 1

n.

(19)

18

Якщо сигнал неперервний, але в його першій похідній є скінченні розриви, а в другій – дельта-імпульси, то амплі- туда гармонік спадає швидше, пропорційно

2

1 n

і т. д.

0 u(t)

t

1 3

( ) 1 cos(2 1)

(2 1)

n

u t n t

n

  

 

u'(t) 0 t

1 2

( ) 1 sin(2 1)

(2 1)

n

u t n t

n

  

 

0

t u''(t)

1

( ) 1 cos(2 1)

2 1

n

u t n t

n

    

t u'''(t)

0

1

( ) sin(2 1)

n

u t n t

    

Рисунок 1.11

Отже, що швидше спадають коефіцієнти Фур’є, то

«гладша» форма сигналу та менша ширина його спектра.

«Найгладшим» є моногармонічне коливання.

(20)

19

Для імпульсних сигналів справедлива рівність

u const,



 (1.19)

де  – ширина спектра сигналу;

u – тривалість сигналу.

Тривалість сигналу і його протяжність у частоті зв’язані співвідношенням неозначеності: що ширший спектр, то менша тривалість, і навпаки.

«Найгладші» сигнали з найбільш плавною зміною у часі мають

u min.



Такими сигналами є дзвоноподібні (гаусові) імпульси (перше питання цієї лекції). Саме в них необхідність зменшення тривалості не призводить до великого розширення спектра.

(21)

20 Лекція 2

Спектри неперіодичних сигналів 1 Спектральне подання неперіодичних сигналів.

2 Спектр прямокутного відеоімпульсу.

3 Спектри деяких неперіодичних сигналів.

4 Спектри серії імпульсів.

1 Спектральне подання неперіодичних сигналів Дуже важливими на практиці є неперіодичні сигнали – наприклад, поодинокі імпульси, серії імпульсів. Вони не можуть бути подані у вигляді ряду Фур’є. Щоб застосувати до них спектральний метод опису, необхідно вважати ці сигнали періодичними функціями з періодом 𝑇 → ∞. Тоді подання неперіодичних сигналів за Фур’є може розгляда- тися як границя ряду Фур’є при 𝑇 → ∞.

Скористаємося найзручнішою комплексною формою запису ряду Фур’є:

( ) 1 ,

2

n jn t

n n

s t c e

 

 

(2.1)

де коефіцієнти (комплексні амплітуди) розраховуються як

2 2

2 ( ) .

j nT

jn t

n n

T

c c e s t e dt

T

(2.2)

Підставимо (2.2) в (2.1), позначивши інтервал між частотами сусідніх гармонік  2 T, одержимо

2 2 2

2

1 2

( ) ( )

2

1 ( ) .

2

 

 

 

 

 

 

 

n T

jn t jn t

n T

n T

jn t jn t

n T

s t e s t e dt

T

es t e dt

(2.3)

(22)

21

При збільшенні періоду T амплітуда гармонік cn зменшується, інтервал  зменшується і лінійчастий спектр дедалі «згущується». У граничному переході при T 

0

d

    , n , і спектр із дискретного стає суцільним. При цьому сума в правій частині (2.3) переходить в інтеграл

( ) 1 ( ) .

2

j t j t

s t e ds t e dt

 

 

(2.4)

Останній вираз являє собою суму нескінченно великого числа гармонічних функцій із нескінченно малими амплітудами і частотами ω, які проходять увесь спектр від

−∞ до +∞. Відтак неперіодичні сигнали характеризуються неперервним, суцільним спектром частот, тоді як періодичні – дискретним, або лінійчастим спектром.

Формулу (2.4) можна подати у такому вигляді:

( ) ( ) j t , S j s t e dt



(2.5)

( ) 1 ( ) .

2

s t S jej t d



(2.6)

Формула (2.5) – пряме перетворення Фур’є, а (2.6) – обернене перетворення Фур’є, і вони часто позначаються як

( ) [ ( )],

S j F s t (2.7)

 

( ) 1 ( ) .

s tF S j (2.8)

Пряме перетворення Фур’є дозволяє перейти з часової області подання функції на комплексну частотну площину, а обернене перетворення, навпаки, – з комплексної частотної площини на часову.

(23)

22

Основні властивості перетворення Фур’є 1 Лінійність F as t[ 1( )bs t2( )]aS j1( )bS2(j).

2 Теорема інтегрування ( ) 1 ( ).

t

F s t dt S j

j



 

 

 

  

3 Теорема диференціювання d ( ) ( ).

F s t j S j

dt  

  

 

 

4 Теорема подібності (масштабу) F s at

( )

1S j( ).

a a

Щоб стиснути сигнал у часі, зберігаючи форму, необ- хідно розширити його спектр при пропорційному зменшенні амплітуд гармонік.

5 Теорема про зсув (запізнення)

( 0)

( ) j t0. F s ttS je 6 Теорема про згортку

1 2 1 2

[ ( ) ( )] ( ) ( ), F s t s t S j S j

1 2 1 2

[ ( ) ( )] ( ) ( ), F s ts tS j S j де 1( ) 2( ) 1 1( ) 2( )

2



 

S jS j  SS   d згортка спектрів;

1( ) 2( ) 1( ) ( )2

s t s t s ts  d



 

 – згортка сигналів.

7 Теорема Релея

 

( ) 2 21

( )

2 ,

 

s t dt

S d

де S j( )S( ) ej ( )P( )  jQ( ) – спектральна щільність сигналу.

(24)

23

Проводячи аналогію між рядом Фур’є (2.2) та інтегралом Фур’є (2.5), можна прийти до відношення

( ) 1 ,

2 2

n n

n

c c

S j T c

F

  

 (2.9)

де 2

2 F T

 

   .

Через те спектральна щільність (S j) має фізичний зміст щільності амплітуд і розмірність амплітуди, поділеної на герц. Вона характеризує гармоніку частоти ω за амплітудою і фазою.

Із (2.9) випливає, що обвідна суцільного спектра ( )S  неперіодичної функції та обвідна лінійчастого спектра періодичної функції cn( ) збігаються за формою і відрізняються лише масштабом ( )S   cn

 .

Пряме та обернене перетворення Фур’є мають симет- ричну природу, і це зумовлено дуальністю частоти і часу:

2 ( ) ( ) ,

j j t

j

js j S t e dt

 

  (2.10)

( ) 1 2 ( ) .

2

j j t

j

s tjs je d

 

   (2.11)

Інакше кажучи, якщо спектром функції ( )s t є функція ( )

S  , то спектром функції ( )S t – 2 s( ).

2 Спектр прямокутного відеоімпульсу

Нехай маємо сигнал ( )u t – поодинокий прямокутний відеоімпульс (рис. 2.1):

   

0 0

 

0 0

, 2 2 ,

( )

0, 2 2 .

m u u

u u

U t t t

u t

t t t

 

 

    

 

   

 (2.12)

(25)

24

0 t

Um

u(t)

t0

t0

u

/

2 t0 +

u

/

2 Рисунок 2.1

Спектральна щільність сигналу (2.12):

0

0

0

2 2

[ ( 1)]

( ) ( )

sin 2 ,

2



  

u

u

t

j t m j t

t u

j t k

m u u

S j u t e dt U e

j

U e

 



 

(2.13)

де 𝑘 =1, 2, 3, … – номер арки.

АЧС сигналу

sin 2

( ) .

2

u

m u u

S U



  (2.14)

ФЧС сигналу

0 0

0, ( ) 0

( ) ( 1).

, ( ) 0

 

     

a a

S x

t t k

S x

    

(2.15)

АЧС сигналу ( )u t (рис. 2.2 а) істотно залежить від три- валості імпульсу u, але не зв’язаний з 𝑡0. ФЧС (рис. 2.2 б), навпаки, визначається часом запізнення 𝑡0.

(26)

25 0

S(ω) j (ω)

ω ω

2 u

4u 2

u

4

u

Umu

sinx

x 2

2 0

u

 t 4

u

– 2

4u

2

u

а б

Рисунок 2.2

3 Спектри деяких неперіодичних сигналів

Радіоімпульс. Нехай маємо поодинокий прямокутний радіоімпульс (рис. 2.3):

H 0 0

0 0

cos , ,

2 2

( )

0 , .

2 2

u u

m

u u

U t t t t

u t

t t t

 

 

      

    

       

(2.16)

0 u(t)

Um

H H

T 2

 t

u t0

Рисунок 2.3

(27)

26

Спектральна щільність сигналу за (2.16) така:

H

H

H

( )0

sin( )

( ) ( ) 2

2 ( )

2

u

j t

j t m u

u

S j u t e dt U e  

  

    



 

   

 

H

H

H

( )0

sin( )

2

( )

2

u

j t

u

e  

  

  

 

 

 

. (2.17)

Розпишемо функцію (2.17) окремо для АЧС та ФЧС, а також для додатних і для від’ємних частот:

− для ω > 0

H

H

sin( )

( ) 2 ,

2 ( )

2

u m u

u

S U

  

    

 

(2.18)

H 0

( ) ( )t (k 1);

       – для ω < 0

H

H

sin( )

( ) 2 ,

2 ( )

2

u m u

u

S U

  

    

 

(2.19)

H 0

( ) ( )t (k 1).

      

АЧС і ФЧС, побудовані за виразами (2.18) і (2.19), наведені на рисунку 2.4. Спектри прямокутного радіоім- пульсу практично відрізняються від спектрів прямокутного відеоімпульсу лише зміщенням по осі частот на величину

H і зменшенням удвічі модуля спектральної щільності.

(28)

27 0

0 S(ω) 2

Um u

ω

ω

H

H

4

u

4u

(ω)

H

H

2 0 u

t

Рисунок 2.4

Гаусовий імпульс. Цей сигнал (рис. 2.5) називають ще дзвоноподібним

( )2

( ) m at ,

u tU e (2.20)

де 𝑎 – стала, що визначає тривалість імпульсу.

0

t u(t)

Um

Рисунок 2.5 Спектральна щільність

2

( ) m 2a ( ).

S j U e S

a

 

 

  (2.21)

(29)

28

Внаслідок парності функції (2.20) спектр її є дійсним і також має дзвоноподібну, гаусову форму (рис. 2.6).

0 S(ω)

ω

Um

a

Рисунок 2.6

Для гаусового імпульсу, як уже згадувалося,

u min,



 а саме 0, 22

u 2 u

f 

 . Найменша ширина спектра зумовлює найбільшу завадостійкість сигналу.

Експоненційний імпульс. Часова діаграма сигналу (рис. 2.7) побудована за його аналітичним виразом:

, 0;

( )

0, 0.

at

U em t u t

t

 

  (2.22)

2/a Um

0

t 4/a

Рисунок 2.7 Спектральна щільність

( ) Um .

S ja j

 

 (2.23)

(30)

29

Амплітудно-частотний спектр (рис. 2.8 а):

2 2

( ) .

( )

Um

S

a

 Фазочастотний спектр (рис. 2.8 б):

( )arctg . a

  

4a 0

8a 4a 8a

ω 1 S(ω)

Um

a

(ω)

ω 0

/2

/2

а б

Рисунок 2.8

Трикутний відеоімпульс. Трикутний відеоімпульс поданий на рисунку 2.9, його спектральна щільність – на рисунку 2.10.

0

t u(t)

u

0

ω S(ω)

4 u

4

u

Рисунок 2.9 Рисунок 2.10

Експоненційний радіоімпульс. Експоненційний радіо- імпульс поданий на рисунку 2.11, а його спектральна щільність – на рисунку 2.12.

(31)

30

0 t

u(t)

H

S(ω)

ω 0

H

Рисунок 2.11 Рисунок 2.12 Дельта-функція

Спектральна щільність дельта-функції (рис. 2.13):

𝑆(jω) = ∫ 𝛿(𝑡)𝑒−∞ −jωt𝑑𝑡 = 𝑒−jωt|𝑡=0 = 1. (2.24) dt

0

S = 1

t ω

1 0

S(ω)



Рисунок 2.13

Із частотно-часової дуальності перетворення Фур’є випливає: якщо спектром дельта-функції є 𝑆(jω) = 𝑆(ω) = 1, то спектром функції 𝑠(t) = 1 буде функція 2𝜋𝛿(ω) (рис. 2.14) із нескінченно малою шириною спектра. З цього випливає, що і спектральні функції гармонічного сигналу cosω0𝑡 являють собою 𝛿-функції (рис. 2.15).

0

S = 2t

1 0

s(t) S(ω)

ω



Рисунок 2.14

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Робот а А, яка виконується силою F на ділян ці траєктор~ від точки І до точки 2, дорівнює сумі елементарних робіт сили F на. всtх несюнченно малих

У положенні Ради мініст- рів від 14 березня того року йшлося не про виборність, а про призначення на неї губернатором («о замещении по

Ц им дітям потрібна окрема допомога і підтримка, час пристосуватися до ситуації, а також можливість проговорити те, що їх турбує, коли вони

Виявлено, що при викори- станні бар’єру висотою 1,5 м приводить до зменшення концентрації домішки на 26 % у прилеглих до автотраси спорудах

Процес оцінки потреб дитини та її сім’ї має чіткий алгоритм (порядок) здійснення і розгортається у два етапи: початкова оцінка,

Це спричинилося до того, що у вітчизняній історичній науці, в історіософії та епістемології цього періоду погляд на іс¬.. торичну подію, факт

Розташування поверхні охолодження на бічній циліндричній частині і на конічній частинах приводить до того, що у конусному об'ємі

Обчислюються для отримання характеристик потоку середні значення параметрів потоку, такі як швидкість і кути потоку на вході і на виході

розкрити класифікацію соціальних служб в Україні; дати стислу характеристику діяльності соціальних служб для молоді в різних

Таким чином, проаналізувавши основні елементи концепції дизайну арт- простору, можна виділити серед них такі як стиль, об’ємно-просторове

був заарештований УМДБ Київської області, а 25 вересня Особливою нарадою при МДБ СРСР засуджений вдруге до висилки на поселення в Новосибірську

то в мовних фактах*, - стверджував О.Фінкель, наголошуючи на тому, що зміст - це не тільки те, що сказано, а й те, чого не сказано, на що

На його думку, більш глибоке розуміння комунікації передбачає насамперед чітке усвідомлення того факту, що комунікація (спілкування ) тобто

Загальновідомо, що погодні умови іноді суттєво впливають на діяльність авіації. Це зумовлює не лише затримку рейсів і перенесення їх на більш пізні терміни, корекцію

14, 15 П(с)БО 7 (вартість ремонту, що не приводить до збільшення майбутніх економічних вигід – на витрати періоду, а вартість поліпшення об’єкта,

Показано, що введення наповнювачів приводить до підвищення темпе- ратур плавлення та деструкції систем на основі ПВДФ, що є наслідком утво-

Таке розуміння виникнення філософії приводить його до ототожнення ним таких духовних феноменів як наука, філософія, світогляд, релігія (на

Якщо газетні площі чи медіаефір оплачено під піарівські цілі, форми висвітлення також будуть піарівськими: не макет, а стаття, не ролик на ТБ, а

Щодо України, то основні індикатори, що характеризують рівень державного фінансування вищої освіти (а це: частка видатків на вищу освіту

Враховуючи це, в якості похідного з визначення кредиту вза- галі за звичайним суб’єктним критерієм його класифікації (тобто залежно

Це свідчить, що визначальний вплив на розподіл компонентів має характер їх руху (спіральна форма траєкторії), а не параметри взаємодії частинок

На противагу Могилі він, як ясно свідчать його праці, не мав великої любові до схоластики; більше того, був прихильником модерного мислення XVII

багаті дари, отримані під час подорожі до повного здійснення Його молитви до Отця: ut unum sint; ро зуміння того, що “на молитві Христа, а не на наших