• No results found

Декоративне оздоблення в дизайні одягу: художні засоби, інноваційні технології

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Декоративне оздоблення в дизайні одягу: художні засоби, інноваційні технології"

Copied!
348
0
0

Повний текст

(1)

Міністерство освіти і науки України

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису

ЦЗЯНСІНЬ ЛЮ

УДК: 7.012:[687.016:745.5]:001.895(043)

ДИСЕРТАЦІЯ

ДЕКОРАТИВНЕ ОЗДОБЛЕННЯ В ДИЗАЙНІ ОДЯГУ:

ХУДОЖНІ ЗАСОБИ, ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Спеціальність 022 – Дизайн

Галузь знань 02 – Культура і мистецтво

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело.

___________________ Лю Цзянсінь

Науковий керівник Пашкевич Калина Лівіанівна, доктор технічних наук, професор

Київ – 2021

(2)

АНОТАЦІЯ

Цзянсінь Лю. Декоративне оздоблення в дизайні одягу: художні засоби, інноваційні технології. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 «Дизайн» (галузь знань 02 – Культура і мистецтво). – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2021.

Дисертацію присвячено актуальної проблеми мистецтвознавчого аналізу декоративного оздоблення в дизайні одягу ХХ – початку ХХІ століття з метою визначення художніх засобів його формування та інноваційних технологій створення.

Актуальність дослідження обумовлена впливом художньо-проєктних та інноваційних процесів в сучасному дизайні одягу на формування актуального проєктного образу в дизайні костюма взагалі, та декоративного оздоблення одягу зокрема. XX ст. – початок XXI ст. xapaктеpизуютьcя швидким розвитком інноваційних технологій в уcіx галузях науки. Основним завданням сучасного дизайну одягу є не лише проєктування і виготовлення готових виробів, а й забезпечення художньої виразності одягу в контексті модних і образно-стильових тенденцій даного часового періоду, гармонійної досконалості форми виробу з урахуванням властивостей матеріалів, модних конструктивно-технологічних особливостей та інноваційних технологій.

Розширення обсягів масового виробництва одягу, швидкі темпи розвитку інформаційних та інноваційних технологій спричинили необхідність дизайн-проєктування виробів фешн-індустрії, які підкреслюватимуть індивідуальність людини, що є можливим у випадку використання сучасних методів і художніх засобів декоративного оздоблення одягу. Використання традиційних та інноваційних видів декоративного оздоблення одягу дає можливість підвищити естетичний рівень та

(3)

конкурентоспроможність виробів, урізноманітнити художньо-композиційні рішення та посилити його художню виразність.

Мета дослідження – виконання комплексного мистецтвознавчого аналізу декоративного оздоблення одягу в творчості дизайнерів ХХ – початку ХХІ ст. для встановлення особливостей його еволюції, характерних художніх засобів, інноваційних технологій створення.

Для досягнення мети поставлено та вирішено такі завдання:

– проаналізувати сучасний стан наукового вивчення теми, охарактеризувати джерельну базу і методологію дослідження;

– виконати дослідження еволюції декоративного оздоблення одягу, виявити основні етапи його формування і фактори, які впливали на його розвиток;

– проаналізувати декоративне оздоблення жіночого і чоловічого костюма за період ХХ – ХХІ ст. та визначити основні художні засоби в дизайні одягу;

– дослідити технології створення оздоблення в проєктних практиках світових дизайнерів та узагальнити відомості щодо сучасних видів декоративного оздоблення одягу;

– визначити специфіку використання оздоблення в творчості дизайнерів різних країн, дослідити вплив національних особливостей на вибір декоративного оздоблення костюма;

– дослідити інноваційні технології в дизайні текстилю і одягу, окреслити тенденції і перспективи їх розвитку.

Об’єкт дослідження – декоративне оздоблення одягу.

Предмет дослідження – художні засоби та інновацій технології декоративного оздоблення в дизайні одягу

Хронологічні межі дослідження – ХХ століття – початок ХХІ століття, окремі аспекти дослідження спираються на досягнення культури, мистецтва різних періодів історії костюма і моди.

(4)

Наукова новизна отриманих результатів. Основні положення дисертаційної роботи, які містять елементи наукової новизни, полягають у такому:

У роботі вперше:

– проведено комплексний системний аналіз еволюції декоративного оздоблення одягу;

– розроблено типологію та узагальнені систематизації сучасних видів декоративного оздоблення одягу: вишивки, перфорації, аплікації тощо за різними ознаками;

– виявлено вплив національних особливостей дизайнерів різних країн на вибір декоративного оздоблення одягу;

– оцінено частоту використання найпоширеніших видів декоративного оздоблення в колекціях дизайнерів різних країн;

– висвітлено вплив інноваційних технологій і матеріалів на естетичний аспект в дизайні одягу, розроблено їх систематизацію;

– визначено художні засоби та технології створення декоративного оздоблення одягу;

набули подальшого розвитку:

– дослідження у галузі сучасного мистецтвознавства з питань традиційного та інноваційного декоративного оздоблення одягу;

– висвітлення творчості провідних дизайнерів одягу ХХ – початку ХХІ століть;

– узагальнення термінологічної бази в галузі дизайну одягу;

удосконалено:

– систематизації різних видів традиційного і інноваційного декоративного оздоблення в дизайні одягу.

Теоретичне значення роботи полягає в поглибленні наукових досліджень у галузі сучасного мистецтвознавства з питань дизайну виробів з оздобленням в контексті світової моди та сучасних напрямів розвитку інноваційних технологій.

(5)

Практичне значення роботи полягає в узагальненні світового досвіду щодо декоративного оздоблення одягу та збагаченні вихідної бази даних для подальших досліджень. Висвітлені у дисертації наукові положення та матеріали можуть бути використані в наукових дослідженнях з історії та теорії дизайну; у підготовці методичних розробок і посібників у межах навчальних курсів «Історія костюма», «Історія моди», «Декоративне оздоблення костюма».

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів із висновками, загальних висновків, списку використаних літературних джерел, додатків.

У вступі сформульовано актуальність теми дослідження, мету і задачі дослідження, окреслено об’єкт і предмет дослідження, хронологічні межі, наукову новизну, виявлено теоретичне і практичне значення роботи, апробацію результатів дослідження, публікації здобувача.

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методи дослідження» проаналізовано існуючі праці з теми дослідження, викладено методологічні засади. Досліджено чисельні джерела інформації з дизайну виробів фешн-індустрії з оздобленням, проаналізовано сучасний стан мистецтвознавчої складової розвитку костюма і моди, вивчено існуючі класифікації декоративного оздоблення одягу, проведено аналіз термінологічної складової дослідження. Перший розділ присвячено вияву невирішених проблем сучасного мистецтвознавства в галузі декоративного оздоблення в дизайні одягу, окреслено коло питань, які потребують подальшого дослідження. Зроблено висновок, що незважаючи на широку варіативність існуючої інформації потребують узагальнення і систематизації відомості про традиційне та інноваційне оздоблення одягу, а також дослідження проєктних практик світових, зокрема, європейських дизайнерів з метою визначення художніх засобів формування гармонійних образів сучасного жіночого і чоловічого костюма. У розділі розглянуто понятійний апарат за темою дослідження, описано джерельну базу дослідження та

(6)

охарактеризовано основні методи мистецтвознавчого аналізу, застосовані в дослідженні.

В розділі 2 «Декоративне оздоблення одягу в історико- культурологічному контексті» проаналізовано еволюцію декоративного оздоблення костюма та визначено основні етапи його розвитку і формування.

Встановлено, що на еволюцію декоративного оздоблення одягу впливають глобальні явища, зокрема історичні події та соціально-політичні процеси.

Показано, що значний вплив на декоративне оздоблення одягу спричинив культурний розвиток суспільства, що зовні проявлялось виникненням нових видів оздоблення та зміною кількості використаного декору в дизайні костюма певної епохи. Визначено, що тенденції декорування одягу, як і загальні модні тенденції, змінювалися під впливом досягнень науково- технічного прогресу, особливо новітніх технологій та інновацій в текстильній галузі.

Досліджено розвиток оздоблення одягу в творчості світових дизайнерів ХХ – початку XXІ ст., виявлено основні тенденції в оздобленні жіночого і чоловічого костюма цього періоду. Охарактеризовано, що друга половина ХХ ст. в розвитку моди відзначилась радикальними інноваціями не тільки у формі, а й в змісті модних образів та художніх засобах їх формування. Доведено, що модні тенденції переважно проявляються в художньо-образному рішенні костюма, формі і розмірах конструктивно- декоративних елементів одягу, кольорах, фактурах, рисунках текстильних матеріалів, проте саме декоративне оздоблення найбільше підлягає впливу моди і часто є головною ознакою зміни модних трендів. Виявлено, що еклектика, яка є основою більшості проєктних практик ХХІ ст. впливає на вибір оздоблення одягу і сприяє поєднанню оздоблення різних видів і стилістики, застосуванню різних художніх засобів в одному проєктному образі. Аналіз еволюції оздоблення чоловічого костюма показав динаміку його розвитку, яке стає більш різноманітним і авангардним з кожним десятиліттям, з’являються нові види оздоблення, також характерним для

(7)

жіночого і чоловічого костюма ХХІ ст. є еклектика – поєднання різних видів оздоблення в одному виробі.

Досліджено діяльності найбільших дизайн-студій та майстерень Європи, які займаються оздобленням одягу і співпрацюють зі світовими дизайнерами та брендами, виявлено, що при створенні одягу люксового сегменту бренди користуються новітніми технологіями для забезпечення вищої якості продукції. Класифіковано особливості проєктних практик в творчості світових дизайнерів, описані унікальні технології декоративного оздоблення, що використовують відомі світові Будинки мод у своїй творчій діяльності, виявлено етапи створення ручного оздоблення одягу колекцій haute couture.

У розділі 3 «Типологія декоративного оздоблення одягу»

проаналізовано декоративне оздоблення в творчості світових дизайнерів та колекціях відомих Будинків мод, визначено особливості виготовлення та використання оздоблення, проаналізовано його види і класифікації. Виявлено художні засоби в декоративному оздобленні костюма ХХ – ХХІ ст., розроблено типологію оздоблення: за видом, за способом виготовлення, за способом фіксації обробки, за способом впливу на матеріал та іншими ознаками.

Розглянуто вишивку як оздоблення в творчості світових дизайнерів та визначено, що дизайнери використовують вишивку в одязі із застосуванням різноманітних матеріалів: бісер, стрічки, стрази, декоративне каміння та нетрадиційні матеріали. Розроблено узагальнену систематизацію видів вишивки за основними та додатковими ознаками: технікою виконання, залежно від матеріалів, які використовуються; за принципом використання спецобладнання тощо. Надано класифікацію різновидів перфорації і аплікації за різними ознаками, систематизовано способи їхнього виготовлення.

Розроблено класифікацію об’ємного оздоблення одягу, вивчено сучасні види оздоблення в колекціях світових Будинків моди. Розглянуто художні засоби та сучасні техніки оздоблення текстильних матеріалів та виробів. Розроблено

(8)

типологію декоративного оздоблення одягу, виявлено специфіку та охарактеризовано можливі варіанти сучасних видів оздоблення та їх застосування в дизайні сучасних колекцій одягу. Обґрунтовано, що декоративне оздоблення суттєво залежить від сучасного напряму моди та визначено ознаки, які впливають на вибір оздоблення для створення естетично досконалого художнього образу, а саме, функціональне призначення виробу, силуетна і об’ємна форма одягу, конструктивне рішення, матеріал.

Проаналізовано види декоративного оздоблення, що використовують дизайнери сучасних світових Будинків мод у своїх колекціях, визначено оздоблення, що найчастіше зустрічається. Проведено аналіз показів світових дизайнерів та показано, що залежно від філософії бренду та концепції колекції в середньому 30% моделей в колекціях одягу haute couture виготовлено з використанням декоративного оздоблення ручної роботи. Визначено, що основним видом оздоблення в колекціях світових дизайнерів одягу de luxe є різновиди вишивки, які варіюються в залежності від призначення одягу, техніки виконання, принципів використання спеціального обладнання та за матеріалами, які використовуються. На основі аналізу близько 500 моделей суконь в колекціях світових дизайнерів початку ХХІ ст. визначено найбільш популярне оздоблення та виявлено, що найчастіше для оздоблення суконь дизайнери використовують принти, вишивку, складки, рюші та аплікацію.

Розділ 4 «Декоративне оздоблення одягу в творчості дизайнерів XXI століття» присвячено аналізу сучасних та інноваційних технологій в оздобленні текстилю і одягу. Аналіз колекцій жіночого одягу дизайнерів різних країн представлених на показах сезонів 2020 року показав, що європейські та американські дизайнери вирізняються з поміж інших наявністю великої кількості оздоблення в моделях колекцій, яке вони застосовують у різноманітних варіаціях. Використання плоского та об’ємного виду декоративного оздоблення простежується в більшості

(9)

колекцій дизайнерів, де присутні зборки, драпіровки, складки, аплікація, інкрустація, різні види вишивки, бахрома тощо. Виявлено, що дизайнери Північної Америки для декору своїх колекцій не часто використовують плоске оздоблення; зустрічаються такі його види як аплікація, печворк та вишивка. Частота використання різних видів оздоблення в творчості азійських та австралійських дизайнерів є різною, одні дизайнери використовують велику кількість оздоблення, інші, навпаки, притримуються мінімалізму, але загальним трендом моди в жіночому костюмі ХХІ ст. є використання об’ємного оздоблення – складок, зборок, воланів, а також вишивки різними матеріалами та бахроми в моделях колекцій.

Проаналізовано використання вишивки у колекціях дизайнерів відповідно до загальної кількості колекцій та до кількості колекцій із плоским видом оздоблення, встановлено, що у половині колекцій із плоским оздобленням використовується вишивка. Оцінено частоту використання найпоширеніших технік вишивки у колекціях дизайнерів різних країн, і визначено, що європейські та американські дизайнери використовують найбільшу кількість технік вишивання, а австралійські та африканські дизайнери найменшу.

Проаналізовано та систематизовано основні напрями застосування інновацій у текстилі та дизайн-проєктуванні одягу – нано-, біотехнології, мікрокапсуляція, 3D-друк, смарт одяг з інтегруванням гаджетів тощо.

Розроблено класифікацію інноваційних технологій в дизайні одягу та виявлено такі: виробництво тканин з властивостями самоочищення під дією сонячного світла, надання тканині властивостей водонепроникності, використання сировини вторинної переробки, використання рослинних матеріалів, бактерій для створення штучної шкіри тощо. Продемонстровано на прикладі робіт дизайнерів одягу та передових дизайнерських фірм можливості інтеграції інновацій в декоративному оздобленні одягу.

Розглянуто інновації в сфері дизайну текстилю. Визначено, що найперспективнішим напрямком інноваційних досліджень є розвиток нанотехнологій, які зробили свій вплив як на текстильну промисловість, так і

(10)

на дизайн одягу. Розглянуто інновації в сфері дизайну оздоблення, проаналізовано інноваційні види оздоблення одягу. Визначено, що сучасна мода повертає увагу до ручної роботи, одночасно високотехнологічні інженерні розробки розширюють інновації в оздобленні швейних виробів. В даний час все більшу увагу привертає оздоблення, в якому поєднуються елементи ручної роботи і нові методи його виготовлення (зварювання, склеювання, лазерна обробка та ін.).

Ключові слова: аплікація, Будинок моди, вишивка, декоративне оздоблення одягу, дизайнер, інноваційне оздоблення, колекція, модні тенденції, перфорація.

ABSTRACT

Jiangxin Liu. Decorative Finishing in Fashion Design: Artistic Means, Innovative Technologies. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.

The dissertation for obtaining a scientific degree of Doctor of Philosophy, specialty 022 «Design» (branch of knowledge 02 – Culture and Art). – Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, 2021.

The dissertation is devoted to the actual problem of the art analysis of decorative finishing in fashion design in the 20th century and at the beginning of the 21st century to determine the artistic means of its formation and innovative technologies of creation.

The relevance of the study is due to the influence of artistic and design and innovative processes in modern clothing design on the formation of relevant design images in the design of the costume in general and decorative finishing of clothing in particular. The 20th century and the beginning of the 21st century are characterized by the rapid development of innovative technologies in all fields of science. The main task of modern clothing design is not only to design and manufacture the finished products but also to ensure the artistic expressiveness of

(11)

the clothes in the context of fashion and imaginative and style trends of the given period, harmonious perfection of product shape, considering the properties of the materials, design and technological fashionable features, and innovative technologies.

The expansion of mass production of clothing, the rapid development of information, and innovative technologies have necessitated the design-projecting of products of the fashion industry that will emphasize the individuality of humans, which is possible with the use of modern methods and artistic means of decorative finishing of clothing. The use of traditional and innovative types of decorative finishing of clothing makes it possible to increase the aesthetic level and competitiveness of the products, diversify artistic and compositional solutions, and enhance its artistic expressiveness.

The purpose of the research is to perform a comprehensive art analysis of decorative finishing of clothing in the designers` works of the 20th century and early 21st century to identify the features of its evolution, the characteristic artistic means, the innovative technologies of creation, and to forecast fashion trends.

To achieve the purpose, the following tasks are set and solved:

– to analyze the current status of the scientific study of the theme, to characterize the source base and methodology of research;

– to study the evolution of decorative finishing of clothing, to identify the main stages of its formation and the factors that influenced its development;

– to analyze the decorative finishing of women`s and men`s costumes for the period of 20th-21st centuries and to identify the main artistic means in clothing design;

– to study the technologies of creation of finishing in the design practices of world-famous designers and to summarize the information on modern types of decorative finishing of clothing;

– to determine the specifics of the use of finishing in the works of designers from different countries, to investigate the influence of national characteristics on the choice of decorative finishing of the costume;

(12)

– to analyze innovative technologies in the design of textiles and clothing, to outline trends and prospects for their development.

The object of the research is the decorative finishing of clothing.

The subject of the research is artistic means and innovative technologies of decorative finishing in fashion design.

The chronological boundaries of the research are the 20th century – the beginning of the 21st century; certain aspects of the research are based on the achievements of culture, the art of different periods in the history of costume and fashion.

The scientific novelty of the obtained results. The main provisions of the dissertation that contain the elements of scientific novelty are as follows:

In the work for the first time:

– a comprehensive systematic analysis of the evolution of decorative finishing of clothing is conducted;

– the generalized systematizations of modern types of decorative finishing of clothing are developed, i.e., embroideries, perforations, appliques, etc.

by various signs;

– the influence of national features of the designers from different countries on the choice of decorative finishing of clothing is revealed;

– the frequency of use of the most widespread types of decorative finishing in the collections of designers from different countries is estimated;

– the influence of innovative technologies and materials on the aesthetic aspect in clothing design, their systematization is developed;

– the artistic means and technologies of creating the decorative finishing of clothing are determined;

have been further developed:

– the research in the field of modern art criticism on modern and innovative decorative finishing of clothing;

– the coverage of the works of leading fashion designers of the 20th – early 21st centuries;

(13)

– the generalization of the terminological base in the field of clothing design;

improved:

– the systematizations of different types of traditional and innovative decorative finishing in fashion design.

The theoretical significance of the work lies in the deepening of research in the field of contemporary art on the issues of design of products with finishing in the context of world fashion and modern trends in innovative technologies.

The practical significance of the work is to generalize the world experience in the decorative finishing of clothing and to enrich the source base for further research. The scientific provisions and materials covered in the dissertation can be used in scientific research on the history and theory of design; in the preparation of methodological developments and manuals for the training courses “The History of Costume”, “The History of Fashion”.

The work consists of an introduction, four sections with conclusions, general conclusions, a list of references, and addenda.

In the introduction, it is formulated the relevance of the research topic, the purpose and the objectives of the study, outlined the object and the subject of the research, the chronological boundaries, the scientific novelty, revealed the theoretical and practical significance of the work, testing the results of the research, publications of the applicant.

In the first section, «Historiography, Source Base and Methods of Research», the existing works on the research topic are analyzed and the methodological principles are stated. Numerous sources of information on the design of fashion industry products with finishing are studied, the current state of the art component of the development of the costume and fashion is analyzed, the existing classifications of decorative finishing of clothing are studied, the terminological component of the research is analyzed. The first section is devoted to the identification of unresolved problems of modern art in the field of decorative finishing in fashion design and it is outlined a range of issues that require further

(14)

study. It is concluded that despite the wide variability of the existing information, there is a need to generalize and systematize information on traditional and innovative finishing, as well as research of design practices of the world, in particular, European designers to determine the artistic means of forming harmonious images of the modern women`s and men`s costumes. The section considers the conceptual apparatus on the topic of the research, describes the source base of the study, and characterizes the main methods of art analysis used in the study.

In the second section, «Decorative Finishing of Clothing in the Historical and Culturological Contexts», the evolution of the decorative finishing of costume is analyzed and the main stages of its development and formation are identified. It is stated that the evolution of the decorative finishing of clothing is influenced by global phenomena, in particular, historical events and social and political processes. It is shown that the cultural development of the society has a significant influence on the decorative finishing of clothing, which is manifested in the emergence of new types of finishing and changes in the number of décors used in the design of the costume of a certain era. It is determined that the trends in finishing of clothing, as well as general fashion trends, have changed under the influence of scientific and technological progress, especially the latest technologies and innovations in the textile industry.

The development of finishing of clothing in the works of world-famous designers in the 20th century and at the beginning of the 21st century is studied, and the main tendencies in finishing of women`s and men`s costumes of this period are revealed. It is characterized that in the development of fashion, the second half of the 20th century was marked by radical innovations not only in form but also in the content of fashion images and artistic means of their formation. It is proved that fashion trends are mainly manifested in the artistic and imaginative design of the costume, shape, and sizes of structural and decorative elements of clothes, colors, textures, patterns of textiles, but the decorative finishing itself are most affected by fashion and are often the main sign of changing fashion trends. It is found that

(15)

eclecticism, which is the basis of most design practices of the 21st century, influences the selection of finishing of clothing and contributes to the combination of different types of finishing and styles, the use of different artistic means in one design image. The analysis of the evolution of finishing of the men`s costume has shown the dynamics of its development, which is becoming more diverse and brighter each decade, the new types of finishing appear; also, the eclecticism is a characteristic feature of women`s and men`s costumes of the 21st century, i.e., a combination of different types of finishing in one product.

The activities of the largest design studios and workshops in Europe that are engaged in finishing of clothing and collaborate with world-famous designers and brands are analyzed, and it is found that when creating luxury clothes, the brands use the latest technologies to ensure the highest quality of the products. The peculiarities of design practices in the works of world-famous designers are classified, the unique technologies of decorative finishing used by the world- famous Fashion Houses in their creative activity are described, the stages of the creation of hand-decorated clothing are identified.

In the third section, «Typology of Decorative Finishing of Clothing», the decorative finishing in the works of the world-famous designers and collections of famous Fashion Houses is analyzed, the features of manufacturing and the use of finishing are identified, and its types and classifications are analyzed. The artistic means in the decorative finishing of the costume of the 20th – 21st centuries are revealed, and the systematization of finishing is developed: by type, by the method of production, by the method of fixing of processing, by way of influence on the material, and by other signs.

The embroidery is considered as a means of finishing in the works of world-famous designers, and it is determined that designers use embroidery in clothing using various materials: beads, metallic threads, ribbons, rhinestones, decorative stones, and non-traditional materials. The systematization of the types of embroidery by the main and additional signs is developed, namely: by the technique of execution, depending on the materials used; by the principle of using

(16)

special equipment, etc. The systematization of kinds of perforation and application by various signs is provided, the ways of their manufacturing are systematized.

The systematization of three-dimensional finishing of clothing is developed, the modern types of finishing in the collections of world-famous Fashion Houses are studied. The artistic means and modern techniques of finishing the textile materials and products are considered. The generalized systematization of decorative finishing of clothing is developed, the specificity and possible variants of modern types of finishing and their application in the design of modern clothing collections are revealed and characterized. It is substantiated that the decorative finishing significantly depends on the modern fashion trend, and it is identified the features that influence the selection of finishing to create an aesthetically perfect artistic image, namely, the functional purpose of the product, silhouette, and three- dimensional shape of clothing, design solution, material.

The types of decorative finishing used by the designers of modern world- famous Fashion Houses in their collections are analyzed, and the most common finishing is identified. The analysis of shows of world designers is carried out and it is determined that depending on the philosophy of a brand and the concept of a collection, on average, 30 % of the models in the haute couture collections of clothing are made using handmade decorative finishing. It is identified that in the de luxe collections of the world-famous clothing designers, different types of embroidery are the main type of finishing, which vary depending on the purpose of clothing, technique, principles of use of special equipment, and the materials used.

Based on the analysis of about 500 designs of dresses in the collections of the world-famous designers of the early 21st century, it is specified the most popular finishing and determined that designers most often use prints, embroidery, rivels, ruching, and appliques for the finishing of dresses.

Section four «Decorative Finishing of Clothing in the Works of Designers of the 21st Century» is devoted to the analysis of modern and innovative technologies of finishing of textiles and clothing. The analysis of the collections of women`s clothing submitted by the designers from different

(17)

counties, which are presented in the seasons 2020, has shown that designers from Europe and America differ from others by the presence of a large number of finishing in the designs of the collections, which they use in various variations. The use of flat and three-dimensional decorative finishing is seen in most collections of designers; in their collections, there are fichus, draperies, rivels, appliques, incrustations, various types of embroidery, thrum ends, etc. It is found that designers in North America do not often use flat finishing to decorate their collections, therefore, such finishing as applique, patchwork, and embroidery is used as well. Usually, American designers use various types of three-dimensional finishing such as draperies, rivels, fichus, ruffles, ruching, as well as popular stripes and accessories that are used as means of finishing. It is found that the fashion in the works of Asian and Australian designers is ambiguous, some designers use a lot of finishing when the others prefer minimalism, but the general trend of the 21st century is the use of various rivels, fichus, ruffles, as well as embroidery with different materials and thrum ends in the designs of the collections. It is specified that three-dimensional types of finishing are used most often. Also, the use of embroidery in the designers’ collections is analyzed in terms of the total number of collections and the number of collections with a flat type of finishing; it is found that embroidery is used in half of the collections with a flat finishing. It is estimated the frequency of the use of the most common embroidery techniques in the collections of designers from different countries and specified that European and American designers use the biggest number of embroidery techniques, while Australian and African designers use the lowest number of techniques.

The main areas of application of innovations in textiles and design- projecting of clothing are analyzed and systematized, such as nano-, biotechnology, microencapsulation, 3D printing, smart clothing with the integration of gadgets, etc. The classification of innovative technologies in clothing design is developed, and the following technologies are identified, such as the production of fabrics with self-cleaning properties under sunlight, the provision of

(18)

the fabric with waterproof properties, the use of recycled raw materials, the use of plant materials, bacteria to create synthetic leather, etc. Also, the possibilities of integration of innovations in decorative finishing of clothing are demonstrated on the example of works of fashion designers and advanced design firms. The innovations in the field of textile design are considered. It is determined that the most promising area of innovative research is the development of nanotechnology, which has had an impact on both clothing design and the textile industry. The innovations in the field of design of finishing are considered, the innovative types of finishing of clothing are analyzed. It is determined that modern fashion returns attention to handicrafts, and at the same time, high-tech engineering developments expand innovations in the decoration of garments. Currently, more and more attention is drawn to the finishing that combines the elements of handmade and new methods of its production (welding, gluing, laser processing, etc.).

Keywords: applique, Fashion House, embroidery, decorative finishing of clothing, designer, innovative finishing, collection, fashion trends, perforation.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Праці, в яких опубліковані основні результати дисертації:

1. Liu J., Krotova T., Yezhova O., Pashkevich K. Traditional Elements of Chinese Culture in Logo Design. International Circular of Graphic Education and Research, 2018. Issue 11. P. 66-75. (Web of science, Канада)

2. Пашкевич К.Л., Костогриз Ю.О., Лю Цзянсінь. Дослідження принципів формування сучасного чоловічого гардеробу. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, 2019. Вип. 1. С. 18-26.

3. Пашкевич К.Л., Єжова О.В., Кротова Т.Ф., Креденець Н.Д., Лю Цзянсінь, Фесюк І.Я. Дизайн-проектування сучасних суконь з оздобленням з урахуванням властивостей тканин. Art and Design, 2019. № 4 (08). С. 79-90.

(19)

4. Лю Цзянсінь, Пашкевич К.Л., Костогриз Ю.О., Сербін О.І.

Декоративне оздоблення чоловічого костюма в колекціях дизайнерів початку XXI ст. Art and Design, 2021. № 1 (13). С. 62 – 73.

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

1. Твердохлеб А., Лю Цзянсинь, Пашкевич К. Эволюция отделки мужского костюма середины XX – начала XXI ст. Conferinţa tehnico- ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor – The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students: матеріали наук.

конф., м. Кишинів, Молдова, 1-3 квітня 2020 р. Кишинів: Tehnica-UTM, 2020. Ч. 2. С. 378-379.

2. Пашкевич К., Лю Цзянсінь, Мандебура Ф. Розробка одягу із світловідбиваючими елементами для забезпечення безпеки пішоходів.

Актуальні проблеми сучасного дизайну: зб. матер. міжн. наук.-прак. конф., м. Київ, 23 квітня 2020 р. В 2-х т. Київ: КНУТД, 2020. Т. 2. С. 319-321.

3. Єжова О.В., Шпирка М.В., Лю Цзяньсінь. Дизайн-проєктування текстильних виробів, оздоблених буфами. KyivTex&Fashion : матеріали IV міжн. наук.-прак. конф., м. Київ, 20 жовтня 2020 р. Київ: КНУТД, 2020. С.

35-36.

4. Лю Цзянсінь, Чепінська В. Г., Пашкевич К.Л. Об’ємне оздоблення як творче джерело розробки сучасних колекцій одягу. Наукові розробки молоді на сучасному етапі: зб. тез доп. XVIII Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів, м. Київ, 18-19 квітня 2019 р., Київ: КНУТД, 2019. Т. 1. С. 99-100.

5. Герасименко Е.Д., Лю Цзянсинь, Пашкевич К.Л. Отделка как средство художественной выразительности детской одежды. Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor – The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students: матеріали наук. конф., м. Кишинів, Молдова, 26 –29 березня 2019 р. Кишинів: Tehnica- UTM, 2019. Ч. 1. С. 335-336.

(20)

6. Jiangxin L., Pashkevich K. Development of modern logo design using elements of Chinese culture. Актуальні проблеми сучасного дизайну: зб.

матер. міжн. наук.-прак. конф., м. Київ, 20 квітня 2018 р., у 2-х т. Київ:

КНУТД, 2018. Т. 2. С. 8-10.

7. Пашкевич К. Л., Лю Цзянсінь, Постельняк А, Кінчина О.

Перфорація як засіб оздоблення одягу в колекціях сучасних дизайнерів.

KyivTex&Fashion : матеріали IІ міжн. наук.-прак. конф., м. Київ, 1-2 листопада 2018 р., Київ: КНУТД, 2018. С. 85-88.

8. Герасименко О.Д., Лю Цзянсинь, Колосніченко М.В., Пашкевич К.Л. Сегментація українських споживачів модного одягу.

Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво: тези доп. міжн. наук.- техн. конф., м. Луцьк, 15-16 листопада 2018 р. Луцьк: Інф.-вид. відділ Луцького НТУ, 2018. С. 41-43.

9. Гальчинська О. С., Лю Цзянсінь, Пашкевич К.Л. Використання сучасних тенденцій екодизайну при розробці об’єктів ленд-арту.

Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну:

матер. ІV міжн. наук.-прак. конф., м. Херсон, 5-9 листопада 2018 р. Херсон:

ХНТУ, 2018. С. 124-126.

10. Пашкевич К. Л., Костогрыз Ю. А., Герасименко Е. Д., Лю Цзянсинь. Мужская мода ХХІ века: основные тенденции и направления.

Современная наука и инновационные технологии: матер. міжн. наук.-прак.

конф., м. Кутаісі, Грузія, 16 листопада 2018 р. Кутаісі: Державний університет ім. Акакія Церетелі, 2018. С. 176-178.

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:

1. Пашкевич К. Л., Лю Цзянсінь, Вінтоняк І.М. Особливості дизайн- проектування колекцій одягу з використанням оздоблення тканин. Легка промисловість, 2018. № 4. С. 24-30.

(21)

ЗМІСТ

ВСТУП……..………

РОЗДІЛ 1 ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДИ

ДОСЛІДЖЕННЯ………..

1.1 Історіографія дослідження………

1.2 Джерельна база та методи дослідження……….

1.3 Декоративне оздоблення одягу: терміни, класифікація………

Висновки до розділу 1………

РОЗДІЛ 2. ДЕКОРАТИВНЕ ОЗДОБЛЕННЯ ОДЯГУ В ІСТОРИКО- КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ………..

2.1. Еволюція декоративного оздоблення одягу: основні етапи……….

2.2. Розвиток декоративного оздоблення костюма ХХ – початку XXІ ст..

2.3. Специфіка створення ексклюзивного одягу з ручним оздобленням у майстернях Будинків високої моди………

2.4. Технології створення декоративного оздоблення одягу для Будинків високої моди. ……….

Висновки до розділу 2………

РОЗДІЛ 3. ТИПОЛОГІЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОЗДОБЛЕННЯ ОДЯГУ 3.1. Аналіз та систематизація різновидів вишивки……….

3.2. Перфорація та аплікація як вид декоративного оздоблення одягу…..

3.3. Об’ємне оздоблення одягу та його різновиди ………..

3.4. Засоби оздоблення текстильних матеріалів та виробів……….

3.5. Інтерпретації декору як джерела натхнення у колекціях сучасних дизайнерів……….……….……….……….

3.6. Загальна типологічна схема різновидів декоративного оздоблення одягу ……….……….……….………...

Висновки до розділу 3……….……….………...

23

29 29 44 52 62

64 64 72

88

93 101

103 103 115 119 123

127

129 133

(22)

РОЗДІЛ 4. ДЕКОРАТИВНЕ ОЗДОБЛЕННЯ ОДЯГУ В ТВОРЧОСТІ ДИЗАЙНЕРІВ XXI СТОЛІТТЯ……….……….………

4.1. Специфіка використання оздоблення в колекціях дизайнерів різних країн.……….……….……….………..…………...

4.1.1. Декоративне оздоблення в колекціях європейських дизайнерів…..

4.1.2. Декоративне оздоблення в колекціях дизайнерів Америки………..

4.1.3. Декоративне оздоблення в колекціях дизайнерів Азії………..

4.1.4. Декоративне оздоблення в колекціях австралійських і африканських дизайнерів……….

4.1.5. Порівняльний аналіз використання оздоблення в колекціях дизайнерів різних країн……….

4.2. Інновації в текстилі і одязі різного призначення ……….

4.2.1. Інновації в сфері дизайну текстилю………

4.2.2. Застосування 3D-технологій в дизайні одягу……….

4.2.3. Одяг з інтегруванням різноманітних пристроїв……….…

4.2.4. Інновації в декоративному оздобленні сучасного одягу ………..…

Висновки до розділу 4……….…

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ… ………

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………

ДОДАТКИ………

136

136 136 147 151

156

160 166 168 172 176 181 185 187 190 212

(23)

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. XX століття – початок XXI століття xapaктеpизуютьcя швидким розвитком інноваційних технологій в уcіx галузях науки. Основним завданням сучасного дизайну одягу є не лише проєктування і виготовлення готових виробів, а й забезпечення художньої виразності одягу в контексті модних і образно-стильових тенденцій даного часового періоду, гармонійної досконалості форми виробу з урахуванням властивостей матеріалів, модних конструктивно-технологічних особливостей та інноваційних технологій.

Розширення обсягів масового виробництва одягу, швидкі темпи розвитку інформаційних та інноваційних технологій спричинили необхідність дизайн-проєктування виробів фешн-індустрії, які підкреслюватимуть індивідуальність людини, що є можливим у випадку використання сучасних методів і художніх засобів декоративного оздоблення одягу. Використання традиційних та інноваційних видів декоративного оздоблення одягу дає можливість підвищити естетичний рівень та конкурентоспроможність виробів, урізноманітнити художньо-композиційні рішення та посилити його художню виразність.

Актуальність дослідження обумовлена впливом художньо-проєктних та інноваційних процесів в сучасному дизайні одягу на формування актуального проєктного образу в дизайні костюма взагалі, та декоративного оздоблення одягу зокрема. Розширення асортименту матеріалів і виникнення нових інноваційних технологій вимагають удосконалення існуючих класифікацій декоративного оздоблення одягу та опису його нових видів, розробки типології оздоблення за видами, типами, техніками, матеріалами, способами створення з урахуванням модних тенденцій та інноваційних технологій.

Протягом розвитку моди творчість відомих європейських кутюр’є, модельєрів, дизайнерів завжди впливала на загальні світові тенденції, тому вивчення проєктних практик світових Будинків моди є необхідним етапом

(24)

мистецтвознавчого аналізу в дизайні одягу, проте актуальним є дослідження особливостей використання різних видів декоративного оздоблення в моделях одягу і колекціях дизайнерів різних країн, впливу національних особливостей на вибір оздоблення одягу, визначення найбільш актуальних видів декоративного оздоблення та художніх засобів їх формування з метою розробки рекомендацій для впровадження в проєктні практики дизайну виробів фешн-індустрії.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана відповідно до напрямів наукових досліджень кафедри ергономіки і дизайну Київського національного університету технологій та дизайну «Н/н 7/20 Культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика дизайну в контексті етнокультури, екології та систем життєзабезпечення людини» (2017 – 2021 рр.); «Н/н 47/20 Теоретичні основи дизайну одягу на основі тектонічного підходу» (2018–2021 рр.).

Мета дослідження – виконання комплексного мистецтвознавчого аналізу декоративного оздоблення одягу в творчості дизайнерів ХХ – початку ХХІ ст. для встановлення особливостей його еволюції, характерних художніх засобів, інноваційних технологій створення.

Для досягнення мети поставлено та вирішено такі завдання:

– проаналізувати сучасний стан наукового вивчення теми, охарактеризувати джерельну базу і методологію дослідження;

– виконати дослідження еволюції декоративного оздоблення одягу, виявити основні етапи його формування і фактори, які впливали на його розвиток;

– проаналізувати декоративне оздоблення жіночого і чоловічого костюма за період ХХ – ХХІ ст. та визначити основні художні засоби в дизайні одягу;

– дослідити технології створення оздоблення в проєктних практиках світових дизайнерів та узагальнити відомості щодо сучасних видів декоративного оздоблення одягу;

(25)

– визначити специфіку використання оздоблення в творчості дизайнерів різних країн, дослідити вплив національних особливостей на вибір декоративного оздоблення костюма;

– дослідити інноваційні технології в дизайні текстилю і одягу, окреслити тенденції і перспективи їх розвитку.

Об’єкт дослідження – декоративне оздоблення одягу.

Предмет дослідження – художні засоби та інновацій технології декоративного оздоблення в дизайні одягу.

Хронологічні межі дослідження – ХХ століття – початок ХХІ століття, окремі аспекти дослідження спираються на досягнення культури, мистецтва різних періодів історії костюма і моди.

Теоретико-методологічними засадами дослідження є праці мистецтвознавців, присвячені питанням історії і еволюції моди, прийомам та технікам традиційного та інноваційного оздоблення одягу. Всебічний та об’єктивний матеріал представлено у дисертаціях, монографіях, навчальних посібниках, наукових публікаціях за проблематикою дослідження, зокрема в наукових працях Д. Єрмілової, Н. Камінської, С. Камнєвої, Н. Конопальцевої, Н. Крюкової, М. Мерцалової, О. Кирсанової, С. Звягинцева, Т. Кари- Васильєвої, М. Колосніченко, О. Колосніченко, М. Кричевського, Т. Кротової, О. Лагоди, Т. В. Ніколаєвої, Н. Остапенко, К. Пашкевич, Н. Чуприної, P. Bage, C. Blackman, C. Colchester, J. Nunn, S. Seymour, В. Quіnn, Li Xiaohong, Liu Hongxiao, S. Seymour, Yu Yuxia, Hua Mei, Huang Nengxin, J. Wang, Zhang Xiaoli, Xuesong Ya та ін.

Методи дослідження. Робота є комплексним багатоаспектним дослідженням, яке базується на системному підході та комплексному застосуванні загальнонаукових методів дослідження і спеціальних методів мистецтвознавчого аналізу: порівняльно-історичного, ретроспективного, аналітично-типологічного, образно-стилістичного, художньо- композиційного, статистичного аналізу тощо. Для дослідження обрано

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Секція «Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення»... Тези доповідей

На розвиток сучасної моди і визначення сучасного образу вплинула творчість японських дизайнерів, засновників деконструктивізму в дизайні одягу:

Дизайн-проєктування колекцій одягу в стилі «деконструктивізм» включає в себе наступні ознаки деконструкції: асиметричний крій, горизонтальні

Метою даної роботи є визначення, за допомогою проведення опитування серед дітей старшого дошкільного віку, які хворіють на ДЦП, а також викладачів

Наукова новизна полягає у визначенні динаміки і тенденцій розвитку декоративного оздоблення чоловічого костюма в колекціях

досліджено закономірності побудови одягу з демпферними елементами та параметричні характеристики захисних елементів та місця їх

Ціннісні аспекти технології формоутворення одягу спеціального призначення як елемента культури використовувалися дизайнерами

результатами дослідження фотовідбитків зразків представлених на ринку України визначено, що у дизайні комплектів шкільного форменого одягу, як для

Проектування та виготовлення ансамблю жіночого одягу в стилі мілітарі на основі аналізу форми військовослужбовців Збройних Сил України.. У ході

Виконано аналіз дизайн-проектування колекцій одягу з різними видами сучасного оздоблення, проаналізовано колекції сучасних українських та

Розроблено класифікацію тектонічних систем одягу за чотирма основними видами, визначено асортимент одягу, характерний для різних видів

Головною метою проєктувальників колекцій одягу для вітчизняного та іноземного ринку є підтримання та розвиток швейної галузі та моди

Як традиційні, так і інноваційні засоби навчання мають місце у процесі підготовки студентів, тому постає проблема ефективного поєднання та використання

Так, на основі аналізу динаміки Рейтингу «Найбільш інноваційні компанії світу», порівняльного та структурного аналізу вибірки з 100 компаній (2016- 2018 рр.)

— визначити пріоритетні напрямки удосконалення процесів управління персоналом банківської установи та інноваційні технології вирішення

Однак, і тут є певні труднощі, оскіль- ки є необхідність розробки теоретичних основ побудови кривих, у яких кривина може зада- ватися за певним

4) оцінка експлуатаційної зносостійкості основних та допоміжних матеріалів для декорування з метою забезпечення рівня якості

технічну складність і додаткові витрати часу на пересилання файлів, їх збереження, переключення екрану для трансляції

Визначальним критерієм вибору підприємства ресторанного господарства споживачами є якість обслуговування та продукції, тоді як престижність та

Професійні математичні пакети – це програми (пакети програм), які мають засоби для виконання різноманітних чисельних та аналітичних

 фахова: по-перше, це – здатність до реалізації функцій професійної діяльності, яка проявляється в готовності застосовувати засоби,

В процесі виконання курсового проекту з дисципліни «Основи технології швейних виробів» студент повинен навчитися самостійно вибирати

Основи проектування виробів: проектування одягу, Художнє проектування одягу, Підготовчо-розкрійне виробництво та основи технології, Основи