• No results found

Використання диктантів у процесів навчання англійської мови учнів закладу загальної середньої освіти

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Використання диктантів у процесів навчання англійської мови учнів закладу загальної середньої освіти"

Copied!
7
0
0

Повний текст

(1)

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ З МЕТОДИКАМИ НАВЧАННЯ

ДИПЛОМНА РОБОТА

ВИКОРИСТАННЯ ДИКТАНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ

ОСВІТИ

Спеціальність «014 Середня освіта (Мова і література (англійська))»

ОС ─ магістр

Виконавець: Баран(Попович) М.В.

студентка 2-го курсу,

групи СО МЛ(А)-2 (М) ______________________

(підпис) Науковий керівник:

к. пед. наук, ас. Дядченко О.В. ___________________

(підпис) Робота допускається до захисту:

Зав. кафедрою:

д. пед. наук, проф. Теличко Н.В. _______________________

(підпис)

«___» ___________2021 р.

Мукачево 2021

(2)

ЗМІСТ

ВСТУП ………..4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПИСЬ- МОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ………..…....7 1.1. Поняття компетентнісного підходу в навчанні іноземної мови ……...….7 1.2. Розвиток іншомовної комунікативної компетенції як мета навчання іно- земної мови ……….……….….10 1.3. Психолого-педагогічні особливості учнів старшого віку ………...……..18 1.4. Психолінгвістичні засади писемного мовлення……….……..20 РОЗДІЛ 2. НАВЧАННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ………..26 2.1. Етапи навчання письма як способу навчання іншомовної компетенції..26 2.1.1. Поняття про диктанти та іх види………28 2.2.Система вправ для розвитку писемного мовлення старшокласників..…..33 2.2.1. Розвиток навичок орфографії через зорово-словникові диктанти…….36 2.2.2. Особливості методики проведення словникового диктанту…………..39 2.3. Формування вмінь писемного мовлення за допомогою інформаційних технологій……….…….

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………..66 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………..…….………….68

(3)

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблемою навчання писемного мовлення методисти почали займатися давно і вже знайшли певні шляхи розв'язання цієї проблеми. Письмо та писемне мовлення розглядалось раніше в методиці навчання іноземних мов головним чином як засіб навчання, що знайшло своє відображення в усіх попередніх шкільних програмах. Те, що писемне мовлення не було метою навчання іноземної мови, і було причиною того, що мало уваги приділялося цьому питанню в методичній літературі.

Обрана проблема є актуальною, тому що зараз часто можна спостерігати недостатній рівень розвитку писемного мовлення школярів.

Причиною цього є те, що, насамперед, не закладається міцна основа графічних та орфографічних навичок, не формуються навички техніки письма. Однією з причин цього може бути і недостатня кількість вправ для кожного з етапів навчання писемного мовлення у підручниках, навчальних посібниках, які використовуються в школах. Саме тому необхідне подальше дослідження особливостей навчання писемного мовлення школярів.

Після аналізу сучасної вітчизняної та зарубіжної методичної літератури з питань навчання писемного мовлення учнів загальноосвітньої школи та на основі узагальнення досвіду вивчення цієї проблеми мною була зроблена спроба визначити деякі шляхи, прийоми і засоби використання диктантів у процесі навчання.

Об'єктом дослідження є процес навчання писемного мовлення учнів в умовах загальноосвітньої школи.

Предметом дослідження – використання диктантів для навчання учнів писемного мовлення в умовах загальноосвітньої школи.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати використання диктантів при навчанні писемного мовлення у процесі розвитку англомовної комунікативної компетенції учнів.

Досягнення поставленої мети передбачало виконання таких завдань:

(4)

· аналіз літературних джерел за темою дослідження;

· дослідити психолого-лінгвістичні і дидактичні передумови навчання письма учнів загальноосвітньої школи;

· розглянути труднощі, пов'язані з навчанням письма іншою мовою;

· визначити особливості методики проведення словникового диктанту;

· проаналізувати вправи, характерні для писемної комунікації старшокласників.

У ході роботи використовуються наступні методи дослідження:

1) критичний аналіз наукової і методичної літератури за даною проблемою;

2) вивчення й узагальнення позитивного досвіду викладачів, отриманого під час практики;

3) наукове спостереження та пробне навчання.

Теоретична цінність роботи полягає у систематизації теоретичних положень з проблеми використання диктантів у процесі розвитку англомовної компетенції учнів ЗОШ.

Практична цінність полягає в застосуванні накопиченого матеріалу на практиці, у роботі з учнями будь-якого віку на всіх рівнях навчання; у визначенні специфіки ефективного використання диктантів на будь-якому етапі.

Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковано в 2 статтях, із них 1 – у студентському науковому віснику, одна – у міжнародному виданні.

Структура роботи: дана робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків, анотації на англійській мові.

(5)

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Підсумовуючи викладене, можна сказати, що письмо є метою навчання іноземної мови в школі та ефективним засобом навчання і контролю іншомовних знань, умінь та навичок.

Для старшокласників є характерним більш високий рівень комунікативного розвитку: вони досконаліше володіють морфологічними та синтаксичними аспектами мовлення, зв'язністю, логічністю та послідовністю висловлювання. У мовленні старшокласників проявляються вміння аналізувати, робити висновки, прогнозувати. Усі ці особливості необхідно враховувати у процесі навчання іноземної мови.

Особливостями організаціїнавчального процесу з іноземної мови на старшому ступені є: послідовніше здійснення комунікативно-пізнавального навчання, пов'язаного з підвищенням змістовності мовлення учнів;

використання прийомів, що спонукають до вираження особистого ставлення до проблем, які обговорюються; цілеспрямована реалізація принципу індивідуалізації навчання, орієнтована на використання іноземної мови в майбутній практичній діяльності школярів, широке застосування видів та форм самостійної роботи.

Психофізіологічною основою письма є взаємодія слухового, рукомоторного, мовленнєвомоторного та зорового аналізаторів. В методичній літературі розрізняють графічні та орфографічні навички і письмові мовленнєві вміння. Такі навички й уміння формуються за допомогою відповідних вправ.

Для навчання письма на рівні його функціональної одиниці пропонуютьсяумовно-комунікативніікомунікативнівправи.

Серед основних вправ, що сприяють розвиткові та удосконаленню вмінь творчого письма -комунікативнівправи.

До творчих письмових вправ, які пропонуються на старшому ступені, відноситься рецензування, реферування, анотація прочитаного чи

(6)

прослуханого тексту, письмові роботи творчого та напівтворчого характеру, які виконуються спочатку за допомогою запитань до картини, малюнка, а далі без опори на них - розповідь, опис, твір.

Розвиток інформаційних технологій на сучасному етапі сприяє удосконаленню вміння писемного мовлення, індивідуально та письмово готуючи відповіді партнерам, беручи участь у підготовці рефератів, написанні творів, есе тощо

(7)

89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 тел./факс +380-3131-21109

Веб-сайт університету: www.msu.edu.ua E-mail: [email protected], [email protected]

Веб-сайт Інституційного репозитарію Наукової бібліотеки МДУ: http://dspace.msu.edu.ua:8080

Веб-сайт Наукової бібліотеки МДУ: http://msu.edu.ua/library/

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Реформування загальної середньої освіти в контексті ідей Нової української школи передбачає оновлення змісту навчання, спрямованого

З цієї причини на перший план ставиться завдання пошуку нових форм і методів організації дистанційного навчання у системі

В результаті дослідження було встановлено, що педагогічний потенціал методики викладання англійської мови на основі художніх

У статті 15 Закону «Про освіту» вказано, що «метою професійної (професійно-технічної) освіти є формування і розвиток професійних

У теоретичній частині роботи нами була проведена характеристика інформаційних технологій і їх роль у навчанні,виявлено ефективні

«людського капіталу», посилення стандартизованих вимог до якості шкільної освіти; трансформація змісту методики навчання англійської мови

Мета роботи полягає у дослідженні проблеми використання проблемних ситуацій на уроках англійської мови в школі та з’ясування

Однією з важливих компетенцій сучасної людини є вміння ефективно використовувати в роботі інформаційно-комунікаційні технології, а також

Система незалежного тестування, яка увійшла у вітчизняну освітню практику з початку XXI століття, стала одним з напрямів

Теоретичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні варіативного використання творчихз форм навчання англійської мови молодших школярів,

Актуальність теми даної роботи зумовлена сучасною тенденцією системи освіти до особистісно - орієнтованого підходу до навчання, предтечею чого є

Тому, в межах цифровізації бізнес-процесів на тлі запровадження новітніх ІКТ актуальною проблемою постає адаптація та навчання співробітників

Найефективніші інтерактивні методи навчання, які використовуються для формування комунікативної компетентності у молодших школярів на уроках

Актуальність наукового дослідження зумовлена необхідністю модернізації та удосконалення медичної освіти в Україні для іноземців, пошуком методів

У статті окреслено систему закономірностей та методологічних принципів (загальнодидактичних та специфічних) системи підготовки майбутніх

Проаналізовано методи навчання англійського діалогічного мовлення учнів старших класів спеціалізованих шкіл у педагогічній теорії і практиці

Спецкурс «Ситуативне спрямування процесу навчання іноземної мови в початковій школі» дає базове уявлення про теорію і технологію вирішення навчальних

На сьогодні проблеми стану інформатизації освіти в Україні, змін у підходах до навчання, впровадження нових технологій та використання електронних

Однак у сучасній методиці початкового навчання мови відсутні дослідження, у яких обґрунтовано засади розвитку мовлення молодших школярів на

Тому актуальність роботи зумовлена спрямованістю сучасних досліджень в сфері методики навчання учнів, багатосторонністю використання

зміцнення навчально-матеріальної бази закладів і установ освіти в частині створення відповідних умов навчання і виховання учнів;

Тому актуальність роботи зумовлена спрямованістю сучасних досліджень в сфері методики навчання учнів, багатосторонністю використання Інтернет-

В програмах середніх загальноосвітніх закладів з іноземних мов писемне мовлення, письмо (в широкому значенні цього терміну) визнається