• No results found

Організація туризму (Організація туристичних подорожей): методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 242 «Туризм» ОС «Бакалавр»

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Організація туризму (Організація туристичних подорожей): методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 242 «Туризм» ОС «Бакалавр»"

Copied!
40
0
0

Повний текст

(1)

Мукачівський державний університет

Кафедра туризму і рекреації

Організація туризму

(Організація туристичних подорожей)

методичні рекомендації до вивчення дисципліни

для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 242 «Туризм»

ОС «Бакалавр»

Мукачево МДУ 2018

(2)

УДК 338.48(072)(0758)

Розглянуто та рекомендовано до друку науково-методичною радою Мукачівського державного університету

протокол № 11 від 26 березня 2018 р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри туризму і рекреації протокол № 13 від 26 лютого 2018 р.

Укладачі

Кампов Н.С. – ст. викладач кафедри туризму і рекреації МДУ,

Маслиган О.О. – к.е.н., ст. викладач кафедри туризму і рекреації МДУ Рецензент

К.е.н. доцент кафедри готельно-ресторанної справи Гоблик-Маркович Н.М.

О-64 Організація туризму (Організація туристичних подорожей): методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 242 «Туризм» ОС «Бакалавр» / укладачі Н.С. Кампов, О.О. Маслиган (к-сть д/а – 1,7)

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Організація туризму (Організація туристичних подорожей) містять вихідні дані щодо вивчення тем курсу; контрольні і домашні завдання для підготовки до семінарських (практичних) занять та СРС студента;

питання та завдання для самоконтролю і контролю досягнутих результатів навчання;

розподіл вагових коефіцієнтів оцінювання навчальної дисципліни, список рекомендованих джерел.

© МДУ, 2018

(3)

Зміст

Вступ……….4 Зміст питань за темами, модулями дисципліни та методичні

вказівки щодо їх вивчення………...5 Контрольні і домашні завдання для СРС………...19 Питання та завдання для самоконтролю та контролю досягнутих

результатів навчання……….28 Критерії оцінювання СРС……….34 Список рекомендованих джерел………..………36 Додатки

(4)

ВСТУП

Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних, професійних знань і практичних навичок щодо умов та принципів формування програми туристичних подорожей; нарощування географії подорожей туристичною фірмою; технології та організації туристичних подорожей; організації транспортних перевезень та турів; методологічних засад програмного обслуговування; правил виконання туристичних формальностей, забезпечення безпеки туристичних подорожей, виконання претензійної роботи та ін.

Предмет: принципи діяльності туристичних організацій, методика створення турів і програм перебування, Організація організації туристичної подорожі.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення та оволодіння практичними навичками щодо принципів створення та виконання програм перебування туристів; умов виконання туристичних формальностей; організації туристичного обслуговування; організації різних видів подорожей, концепцій обслуговування, різних типів туристів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати: основні форми і види туризму, здійснювати їх класифікацію;

аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території; виявляти і пояснювати принципи і методи організації та технології обслуговування туристів; ідентифікувати та аналізувати туристичну документацію;

організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки;

вміти: застосовувати правила та моделі формування програм туристичного обслуговування; застосовувати нові форми та методи обслуговування в туризмі; розробляти та обґрунтовувати основні напрями удосконалення та підвищення ефективності організації роботи суб'єктів туристичної індустрії, документального їх забезпечення; застосовувати правила та порядок оформлення туристичних документів, виконання всіх видів туристичних формальностей.

Фахові компетентності: знання і розуміння предметної області своєї професії; уміння застосовувати фахові знання на практиці; здатність аналізувати туристичний потенціал територій; розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів; розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування; здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних обставинах; здатність інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал; здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу.

(5)

ЗМІСТ ПИТАНЬ ЗА ТЕМАМИ, МОДУЛЯМИ ДИСЦИПЛІНИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИВЧЕННЯ

Тема 1. Умови створення та функціонування туристичного підприємства Вихідні дані до вивчення теми

Найважливіші елементи створення туристичного підприємства: вибір організаційно-правової форми; протокол намірів учасників (засновників);

розробка проектів установчих документів; проведення установчих зборів;

підготовка установчих документів для реєстрації; правова реєстрація підприємства; постановка на облік та реєстрація в податкових, статистичних органах, Пенсійному фонді, Фонді соціального страхування та інших установах.

Державна реєстрація туристичної фірми. Документи для проведення державної реєстрації юридичної особи: заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації; два примірники установчих документів; копія рішення засновників про створення юридичної особи; квитанція про оплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації. Крім квитанції про оплату і заповненої реєстраційної картки турагенту - фізичній особі необхідно подати копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (копія ідентифікаційного номеру).

Ліцензування туристичної діяльності. Мета: створення рівних можливостей суб'єктам турдіяльності на ринку турпослуг; забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, захисту навколишнього природного середовища, підвищення рівня туристичного обслуговування.

Основні етапи створення туристичної фірми: аналіз майбутньої туристичної діяльності та прийняття рішення про створення турфірми;

планування туристичної діяльності; вибір форми власності та організаційно- правової форми; купівля чи оренда приміщення під офіс фірми; проведення установчих зборів та підготовка установчих документів для реєстрації;

здійснення державної реєстрації і взяття фірми на облік в органах статистики, ДПС, Пенсійного фонду та фондів соціального страхування України; відкриття рахунків в банку; створення мінімального розміру фінансового забезпечення;

отримання ліцензії на туристичну діяльність; виготовлення печатки, штампів, фірмових бланків, іншої документації, та початок туристичної діяльності.

Документи: 1. Заява про видачу ліцензії. 2. Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію. 3. Завірені копії установчих документи. 4. Квитанція про оплату проведення ліцензування. 5. Витяг із трудової книжки керівника туристичної фірми про стаж його роботи в туристичній галузі. 6. Завірена копія документа про право власності на службове приміщення - офіс (договір купівлі- продажу), або на його оренду (договір оренди). 7. Завірена копія довідки із статуправління про включення туристичної фірми до ЄДРП та організацій України. 8. Характеристика туристичної діяльності фірми чи фізичної особи, яка складається на завіреному фірмовому бланку. 10. Завірена копія договору із

(6)

страховою компанією про страхування відповідальності суб'єкта туристичної діяльності за ненадання чи надання в неповному обсязі туристичних послуг. 11.

Завірена копія документа про затвердження складу органу управління (виконавчого органу) та призначення керівника туристичної фірми чи її філії (для юридичних осіб).

Туроперейтинг - діяльність у сфері туризму, спрямована на формування комплексного туристичного продукту та оптимізацію умов його споживання шляхом розробки пакету програм та обслуговування по маршруту зарубіжних і внутрішніх туристів, є формою туристичного бізнесу.

Туроператор - юридична особа (підприємство), створене згідно із законодавством України, основною діяльністю якого є організація туризму, формування туристичного продукту, його реалізація та посередницька діяльність із надання характерних і супутніх туристичних послуг мандрівникам.

Завдання туроператорів: вивчення потреб потенційних туристів на тури та туристичні програми; складання маршрутів та перспективних програм обслуговування туристів; взаємодію з постачальниками послуг; розрахунок вартості туру та визначення ціни; реалізацію турів; методичне забезпечення турів; забезпечення туристів необхідним та спеціальним спорядженням, сувенірною та рекламно-інформаційною продукцією; підготовку, підбір та призначення спеціалістів на маршрути подорожей (екскурсоводи, інструктори, гіди-перекладачі тощо); рекламно-інформаційну роботу щодо просування туристичного продукту до споживачів; контроль за якістю, надійністю та безпекою туристичного обслуговування.

Туроператор масового ринку, туроператори, які спеціалізуються на певному сегменті (напрямі) туристичного ринку, туроператори внутрішнього ринку, туроператори зовнішнього ринку. Ініціативні й рецептивні туроператори.

Туристичні агентства: монопрофільні, агентства – імітатори, агентства – новатори, агентства – розробники. За ступенем залежності від туроператора:

незалежні, частково залежні, уповноважені, роздрібні. Функції: рекламування турів, що пропонуються туроператорами; доведення достовірної інформації про тур потенційному клієнту; продаж туру; комплектування туру з придбаних у туроператора або безпосередньо у постачальників додаткових туристичних продуктів, що забезпечують максимальну зручність туриста; формування туру з придбанні окремих туристичних продуктів у різних туроператорів і самостійне формування з них туристичного пакета.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 5, 11, 13]

Тема 2. Організація створення туристичного продукту та формування його асортименту

Вихідні дані до вивчення теми

Туристична послуга – це результат діяльності туристичного підприємства із задоволення відповідних потреб туристів. Робота підприємства може полягати в організації як усієї подорожі, так і окремих послуг. Одиницею

(7)

туристичної послуги є комплекс послуг, які надаються одному споживачеві протягом певного проміжку часу.

1. Характерні туристські товари та послуги - товари та послуги, що піддаються статистичному обліку, які в основному задовольняють потреби туристів, а інші споживачі рідко використовують ці послуги та товари, тому без реалізації таких послуг і товарів туристам суттєво скоротиться їх надання та виробництво: послуги з розміщення і харчування туристів; транспортні послуги; послуги фахівців туристичного супроводу; послуги різних видів страхування туристів та їх майна; виробництво та реалізація сувенірної продукції; паспортно-візові послуги; фінансові послуги; послуги в сфері культури; спортивні та рекреаційні послуги (послуги спортивних клубів, гольф- клубів, лижних баз, пляжів, шкіл верхової їзди, оренди туристського та спортивного знаряддя тощо); послуги з організації відпочинку та розваг.

2. Супутні туристські товари та послуги.

Тур (a tour) - подорож за визначеним маршрутом, на певний термін, з відповідним комплексом послуг. Структура: туристський пакет; комплекс послуг на маршруті.

Туристичний пакет (турпакет) – попередньо розроблений комплекс послуг, що надаються під час туристичної подорожі за індивідуальним чи груповим варіантом, в який, крім транспорту входять розміщення, харчування, послуги супроводжувача та інше обслуговування і який пропонується для широкого продажу споживачам (туристам). Структура: транспортування туриста до місця відпочинку і назад; трансфер; розміщення і харчування у певному співвідношенні; обов'язкова екскурсійна і культурна програма.

Проектування туру: розробка схеми туру; організаційно-технічні заходи;

визначення економічних параметрів турпродукту.

Інформаційне забезпечення розробки туру (додаток А): туристський центр; засоби транспорту; умови розміщення і харчування; дата початку і завершення туру; програма перебування (по днях); паспортно-візові формальності; страхування; мінімальна кількість учасників; гранично-можливі терміни ануляції туру; комплексна ціна туру; компенсація за недотримання термінів, програми і умов перебування туристів; назва і реквізити туроператора і туристського агента.

Ресурсна складова банку даних: природні блага, об'єкти показу або атрактивні об'єкти, об'єкти дозвілля. Матеріально-технічна база характеризується категорією підприємств, що надають послуги гостинності певного класу (тип закладів розміщення та їх категорія за євростандартом, ціни номерного фонду).

Рекомендована література:[2, 3, 5, 11, 13]

Тема 3. Принципи формування програм перебування туристів Вихідні дані до вивчення теми

Програмне обслуговування – це надання певного, нормативно вивіреного набору послуг, який гарантує змістовну рекреаційну діяльність людини згідно з метою подорожі та її потребами.

(8)

Плани туристичного обслуговування: FB (Full Board) – повний пансіон (American Plan); НВ (Half Board) – напівпансіон (Modified American Plan); ВВ (Bed and Breakfast) – сніданок плюс розміщення (Continental або Bermuda Plan – залежно від виду сніданку); European Plan – тільки розміщення.

Розробка програми обслуговування включає визначення: маршруту подорожі (додаток Б); переліку виконавців послуги; періоду надання турів кожним підприємством; складу екскурсій і визначних об'єктів; переліку дозвільних заходів; тривалості перебування в кожному пункті маршруту;

кількості туристів, видів транспорту для внутрішньо маршрутних перевезень;

потреби в туристичному супроводі; необхідної кількості транспортних засобів;

форм і підготовки інформаційних матеріалів, опису подорожі для інформаційних листків туристичних путівок.

Види програмних заходів в туризмі: екскурсійно-інформаційні, культурно-видовищні, розважальні, спортивно-оздоровчі, соціальні.

Рекомендована література:[9, 10, 11, 15]

Тема 4. Організація обслуговування клієнтів

Шкала потреб клієнтів та формування психологічного портрету потенційних туристів. Техніка та організація продажів в туристичній фірмі.

Комунікації у безпосередньому спілкуванні та методи продажу сформувати основні канали збуту продукту. Форми та стилі обслуговування клієнтів.

Типовий портрет основної клієнтури туристичної фірми. Порівняльний аналіз (позиціювання) пропозиції туристичної фірми відносно основних конкурентів;

переваги власного турпродукту. Змістовність програм обслуговування та комплексність турпродукту, а також його відповідність вимогам певних типів туристів. Формування комунікаційних навичок менеджера з продажів туристичної фірми. Професійна етика та культура обслуговування клієнтів.

Професійні стандарти працівників туристичної фірми.

Вихідні дані до вивчення теми

Шкала потреб клієнтів: мета поїздки (рекреаційна, ділова, спортивна та ін.; форма організації подорожі (групова чи індивідуальна); тривалість та час здійснення (сезонність) подорожі; використовувані засоби розміщення (готелі, кемпінги, приватні будинки); використовувані транспортні засоби (морські судна, автомобілі, літаки, велосипеди тощо); схильність туриста до вибору консультантів і посередників у прийнятті рішення щодо здійснення туристичної поїздки (засоби масової інформації, турагенти, туроператори); загальний план організації поїздки (самостійно, через організації самодіяльного туризму, туристичну фірму); потреба у певному рівні обслуговування, його насиченості та потреба у самій туристичній подорожі.

Типи українських туристів (за С. Мисляковською): турист звичайний, турист-«зноб», «турист зразковий», турист проблемний, турист бізнесмен.

Процес продажу туристського продукту: прийом клієнта й встановлення контакту з ним; встановлення мотивації вибору турпродукту; пропозиція турів;

оформлення правовідносин і розрахунок із клієнтом; інформаційне забезпечення покупця, електронний продаж тощо.

(9)

Прямі і непрямі канали збуту турпродукту.

Методи продаж туристського продукту: офіс турфірми, виставки, ярмарки й т.д.

Форми контакту з потенційними споживачами: особистий контакт співробітників турфірми із клієнтами, непрямий контакт (наприклад, шляхом розсилання поштових відправлень (листів, рекламних проспектів і т п.

потенційним клієнтам), контакт через агентів.

Вимоги до персоналу: професійна підготовка й кваліфікація, у тому числі теоретичні знання й уміння застосовувати їх на практиці. Знати законодавчі акти й нормативні документи в сфері туризму; формальності міжнародних норм у сфері туризму, а також правила оформлення документів на виїзд (в'їзд) - для персоналу, зайнятого виїзним/в'їзним туризмом; іноземну мову в обсязі, що відповідає виконуваній роботі (для персоналу, що займається міжнародним туризмом). Персонал повинен: уміти дати чіткі, точні відповіді на поставлений відвідувачем питання; володіти інформацією, необхідної для споживача й постійно неї актуалізувати; підвищувати свою кваліфікацію (на курсах, семінарах й ін.).

Вимоги до офісу турфірми: Оформлення приміщень для відвідувачів і персоналу. Наявність інформації для споживачів. Підтримка оптимального мікроклімату (температури й вологості повітря). Зручні підходи до офісу (приміщення).

Робота менеджера туристичної фірми із клієнтами перед початком туристичної подорожі: інструктаж клієнтів, надання документації, необхідної для подорожі. Робота менеджера туристичної фірми на маршруті: супровід туристів, забезпечення виконання умов договору про надання туристичних послуг. Робота менеджера туристичної фірми при завершенні туристичної подорожі: поцікавитися враженнями туриста від поїздки, дізнатися думку клієнта про якість наданих йому послуг, у письмовій формі подати звіт про відрядження відповідно до отриманого завдання та фінансовий звіт.

Рекомендована література: [2, 11]

Тема 5. Загальні принципи організації транспортного обслуговування туристів

Вихідні дані до вивчення теми

Система транспортного забезпечення в туризмі: туристичні перевезення, трансфер, транспортне обслуговування програмних заходів по туру.

Туристичні перевезення – складова частина турпродукту, що включає доставку туристів до місця відпочинку (призначення), чи місця початку подорожі та в зворотному напрямі.

Трансфер – надання транспортних засобів для забезпечення зустрічі, проводів а також перевезення на певних ділянках туру.

Транспортне обслуговування програмних заходів по туру: транспортні екскурсії, транспортне обслуговування програмних заходів, виїзд на заміські пікніки, пересування по туристичному маршруту та на окремих ділянках туру.

(10)

Основні види транспортного обслуговування туристів: перевезення на велику відстань різними видами транспорту; перевезення з розміщенням у транспортних засобах; перевезення на екскурсійних маршрутах;

транспортування місцевими видами громадського транспорту; послуги трансферу, автопрокату, вантажних перевезень.

Класифікація видів та форм транспортних перевезень за основними видами транспортних засобів: 1) сухопутний: автомобільний (рейсові автобуси, власний транспорт туристичного підприємства, орендований транспорт, особистий транспорт туриста), залізничний (пригородні, місцеві дальні рейсові потяги, турпотяги); 2) водний: підводний (екскурсійні підводні човні), надводний (теплоходи, круїзні судна, морські пороми, прогулянкові судна, яхти, катери, човни тощо); повітряний (літаки цивільної авіації, гелікоптери, дельтаплани, повітряні кулі).

Перевізні документи: квиток, багажна квитанція.

Рекомендована література: [8, 10, 11, 16]

Тема 6. Туристичні перевезення на авіатранспорті Вихідні дані до вивчення теми

«Угода по уніфікації основних правил міжнародних повітряних перевезень» від 12.10.1929 р. зі змінами та доповненнями 1955 та 1975 pp.

Повітряний кодекс України 1993 p..

Складові комфорту авіаперевезень: тип пасажирського крісла, відстань між кріслами; наявність столика, попільнички, системи радіотрансляції з індивідуальними навушниками, які налаштовуються на музичну програму або канал «тиші» (виключається шум двигунів), портативних телевізорів, індивідуальних телефонів супутникового зв'язку, якими можна користуватися за допомогою кредитної картки. На спеціальних літаках (бізнес-офіси) для ділових людей є можливість відправки факсів на землю або інший літак.

Класи обслуговування: перший клас (F), бізнес-клас (С), економічний клас (Y), туристський клас (Т).

Завдання туристської фірми: планування перевезень; бронювання місць;

забезпечення страховки; паспортна і візова підтримка; видача туристам проїзних документів; забезпечення трансферу.

Основні критерії вибору авіаперевезень: вид перевезень (індивідуально, групою, бізнес-тур тощо); кількість туристів на день початку та закінчення туру; наявність вільних місць на даний маршрут в потрібному класі; наявність пільгових тарифів та знижок.

Режим авіаперевезень туристів: рейсові перевезення; чартерні перевезення; обслуговування бізнес і конгрес-турів за системою «бізнес-офіс»;

індивідуальне обслуговування туристів.

Атрибути авіаквитків: прізвище пасажира, маршрут польоту, клас обслуговування на літаку авіакомпанії, номер рейсу та код авіакомпанії, дати (зазначаються в графі «туди» і «назад»), час вильоту, статус.

Тарифи: базові, спеціальні, рекламні.

Рекомендована література: [8, 10, 11, 16]

(11)

Тема 7. Туристичні перевезення на залізничному транспорті Вихідні дані до вивчення теми

«Міжнародної конвенції з контракту на подорож» (1970 р.), «Конвенція й Статус про свободу транзиту» (1921 р), «Про основні принципи співробітництва держав-учасниць СНД у галузі туризму» (1994 р.)

Статут залізниць України (1998р.), «Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом», «Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортомУкраїни» (1998р.).

Види залізничного сполучення: пряме, місцеве, приміське, міжнародне, змішане. Залежно від швидкості руху: швидкісні та пасажирські поїзди.

Класифікація поїздів у Європі: TD - міжконтинентальний експрес; JC - міжнародний експрес; JCL - швидкісний суперекспрес; TEE – фірмовий експрес; ЄС – швидкісний експрес.

Послуги залізниці: перевезення пасажира в пункт призначення;

перевезення багажу; надання додаткових послуг за окрему плату (постіль, чай, кава, піднесення багажу та ін.).

Проїзні документи: повні, безплатні, пільгові, дитячі, групові, службові.

Вартість квитків: «плацкарт» – право на спальне місце; право перевезення багажу; страховка; комісійний збір за послуги попереднього продажу (замовлення) квитків; збір за доставку квитків (при необхідності);

місцеві збори.

Пільги залізниці: безкоштовне перевезення багажу, вага якого регламентується правилами перевезення; безкоштовне перевезення однієї дитини віком до 5 років, якщо вона не займає окремого місця; пільгові тарифи для дітей віком до 12 років; сезонні тарифи і пільги та ін.

Якість обслуговування на залізничному транспорті залежить від виду поїзда (поштовий, пасажирський, швидкий, фірмовий) і класу розміщення (загальний, плацкартний, м'який, спальний вагони).

Види туристичних залізничних перевезень: формується повністю турпоїзд; у поїзді виділяють один вагон для туристів; туристи їдуть самостійно.

Організація обслуговування туристів під час туристичного маршруту.

Рекомендована література: [8, 10, 11, 16]

Тема 8. Морські та річкові перевезення і круїзи Вихідні дані до вивчення теми

Афінська «Конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу», Лондонська «Конвенція про охорону людського життя на морі» (1974), Брюссельська «Конвенція про уніфікацію деяких правил перевезення морем пасажирів та їх багажу», міждержавні угоди, Кодекс торговельного мореплавства України (1995 р.). Договір морського круїзу, договір оренди (тайм-чартер). Основні етапи організації перебування туристів на круїзному судні та особливості змісту програм обслуговування. Особливості організації берегового обслуговування туристів та організації екскурсійних програм.

(12)

Особливості перевезення туристів на паромах та переправах. Умови фрахтування суден на короткострокові перевезення: прогулянки вихідного дня;

екскурсії анімаційні заходи, дискотеки та тематичні вечори тощо.

Перевезення туристів водним транспортом: морські перевезення і круїзи; річкові подорожі і круїзи; подорожі на поромах, катамаранах, яхтах;

морські і річкові прогулянки (екскурсії) та ін. види водних подорожей.

Круїз - організація морських і річкових подорожей з відвіданням портових міст кількох країн. Використовуються для спеціалізованих бізнес- шкіл, семінарів, конференцій, шоу-програм.

Круїзні судна сертифікуються за 6 категоріями (зірками).

Річкові подорожі: перевезення регулярними рейсами; перевезення чартерними рейсами; перевезення швидкісними та експресними лініями;

поромні переправи; прогулянкові та екскурсійні рейси; перевезення самодіяльних туристів; короткострокові (1–3 дні) та тривалі (25–30 днів) круїзи;

спеціальні круїзи (конгрес, бізнес, учбові та ін.); використання плаваючих засобів у формі «плавучих готелів» та ін.

Рекомендована література: [8, 10, 11, 16]

Тема 9. Автотранспортне обслуговування туристів та організація перевезень автотранспортом

Вихідні дані до вивчення теми

Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу (в рамках Женевської конвенції (1973 р.), Гаагська декларацію про туризм (1989 p.), Шенгенська угода для членів ЄС, двосторонні угоди країн, Правила перевезення пасажирів і багажу, правила безпеки, нормативні документи Міністерства транспорту України.

Тема 10. Види туристичних формальностей та умови їх виконання Вихідні дані до вивчення теми

Туристські формальності – обов'язкові з погляду законності й встановленого порядку дії з оформлення і здійснення туристської подорожі, а також процедури, пов'язані з перетином кордонів: паспортно-візові, митні, санітарні або медичні правила, валютний контроль і порядок обміну валюти, правила перебування і пересування в країні, імміграційні правила та інші.

Міжнародні форуми та конгреси з питань туристичних формальностей:

Чікагська конвенція Міжнародної організації цивільної авіації 1944 р. (ІКАО);

Міжнародні медичні правила Всесвітньої організації охорони здоров'я 1951 р.

Конвенція по сприянню міжнародному морському транспорту Міжнародної морської організації 1965 р.; Міжнародна конвенція 1973 р. по спрощенню і гармонізації (узгодженню) митних процедур (конвенція Кіото); Заключний акт Наради з безпеки і співпраці в Європі 1975 р., Рішення-рекомендація Ради ОЕСР з міжнародної політики в області туризму 1985 р.; Єдиний європейський акт Європейських співтовариств 1987 р.; Гаагська декларація Міжпарламентської конференції з туризму 1989 р.; Конвенція про застосування Шенгенської угоди 1985 р.

(13)

Рекомендована література:[5, 6, 11]

Тема 11. Паспортно-візові формальності Вихідні дані до вивчення теми

Паспорт - документ, що посвідчує особу та підтверджують громадянство особи, на яку він оформлений, і дає право цій особі на виїзд з країни проживання у місце тимчасового перебування.

Віза – це спеціальний дозвіл іноземного уряду на в'їзд-виїзд, мешкання або транзитний проїзд громадянина іншої країни через територію, яка підпорядкована даному уряду. Категорії «єдиних віз»: віза для транзиту через аеропорт; транзитна віза; віза для короткострокового перебування на термін, що не перевищує 90 днів; багатократна віза на строк до 5 років (за умови перебування не більше 90 днів протягом півроку з моменту першого в'їзду); віза з територіально обмеженою сферою дії; віза, що видається на кордоні; групова віза.

Запрошення для оформлення віз: службові або ділові; приватні; гостьові;

туристські. Консульський збір - встановлена грошова сума, одержувана з іноземних осіб консульською установою за видачу візи в дану країну. Термін видачі візи з моменту звернення залежить від міждержавних угод і практики, що склалася. Візова анкета – опитний лист, що заповнюється особою, яка звертається в іноземне дипломатичне представництво за отриманням візи на в'їзд на територію даної держави. Кількість і зміст питань візової анкети визначаються кожною державою і залежать також від мети поїздки і її тривалості.

При організації турів у зарубіжні країни необхідно встановити контакт з їх посольствами або консульствами і уточнити вимоги, що ставляться при отриманні туристських віз для в'їзду або транзиту через національну територію даних держав. У деяких випадках це передбачає надання в посольства або консульства пакету документів, що характеризують дане туристське підприємство: копії ліцензії на туристську діяльність; копії договорів із зарубіжними партнерами; списки груп; підтвердження партнера про готовність прийому груп туристів; поліси страховок медичного страхування тимчасово виїжджаючих за кордон; проїзні документи.

Рекомендована література:[5, 6, 11]

Тема 12. Митні, валютні та медико-санітарні туристичні формальності Вихідні дані до вивчення теми

Митні формальності – процедури; пов'язані з необхідністю дотримання особами, що перетинають державний кордон, правил і умов ввезення і вивозу речей і товарів.

Митна декларація – письмова заява, що надається при перетині громадянами державного кордону органам митного контролю про ті речі й товари, що провозяться з собою або окремим вантажем. Митна декларація звичайно складається за встановленою формою на спеціальних бланках. Особи, які проходять митний контроль, зобов'язані заповнити митні декларації особисто.

(14)

Митний контроль – сукупність заходів, здійснюваних митними органами в цілях забезпечення дотримання митного законодавства країни: перевірка документів і відомостей, необхідних для митного контролю; митний огляд товарів і транспортних засобів, особистого огляду як виняткової форми митного контролю; облік товарів і транспортних засобів; усне опитування фізичних і посадових осіб; перевірка системи обліку й звітності тощо.

Митний огляд – це форма митного контролю або технологічна операція, процесуальна дія зі всіма наслідками, що звідси випливають.

Паспортний контроль – сукупність заходів, що здійснюються державною службою у прикордонних в'їзних і виїзних пунктах країни і включають перевірку паспортів та інших особистих посвідчень у осіб, які перетинають державний кордон, а також наявність у них дозволу (візи) на в'їзд і виїзд.

Валютний контроль – сукупність заходів, що здійснюються державною службою у прикордонних в'їзних і виїзних пунктах країни і передбачає контроль відповідно до національного валютного законодавства провезення через кордон іноземної і національної валюти особами, які перетинають державний контроль.

Митний збір – грошовий збір, стягуваний державою за товари, що пропускаються через державний кордон під контролем митних органів за встановленими тарифами.

Санітарні (медичні) формальності – процедури, пов'язані з перевіркою дотримання особами, які перетинають державний контроль, і їх тваринами (якщо такі є) встановлених вимог про вакцинацію (щеплення). Сертифікат про вакцинацію.

Рекомендована література: [6, 11, 14]

Тема 13. Страхування в туризмі Вихідні дані до вивчення теми

Страхування в туризмі – забезпечення фінансових та інших гарантій, пов'язаних з відшкодуванням збитку.

Види страхування у туризмі: страхування від нещасних випадків;

медичне страхування; страхування відповідальності; індивідуальне страхування дітей; колективне страхування за рахунок коштів юридичних осіб та ін.;

обов’язкове страхування пасажирів громадян, які виїжджають за кордон;

обов’язкове страхування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території країни; обов’язкове страхування власників транспортних засобів;

обов’язкове страхування перевізників. Обов'язкові види страхування:

обов'язкове страхування пасажирів від нещасних випадків, обов'язкове медичне страхування.

Страхові випадки: події, що відбулися в період дії договору страхування:

розлад здоров'я застрахованої особи внаслідок нещасного випадку або хвороби під час поїздки за кордон; смерть застрахованої особи внаслідок нещасного випадку або хвороби. Нещасний випадок – раптова, ненавмисна подію, що відбулася із застрахованим під час його поїздки за кордон в період дії договору страхування і що супроводжується травмами, пораненнями, каліцтвами або

(15)

іншими пошкодженнями, що викликали гострий розлад здоров'я застрахованого або його смерть. Хвороба – погіршення стану здоров'я застрахованого, що гостро наступило і при якому відсутність термінового медичного втручання може привести до серйозного порушення функцій організму, в тому числі стійкої дисфункції якого-небудь органу або до загрози життя застрахованого.

Рекомендована література: [3, 6, 8, 11, 14]

Тема 14. Туристичні документи та правила їх оформлення Вихідні дані до вивчення теми

Туристична документація – це інформаційний продукт, від якості якого залежить якість надання туристичних послуг.

Види документів. Документи нормативно-правової бази регулювання туристичної діяльності: нормативно-правові акти, стандарти державного та міждержавного характеру. Документи на оформлення взаємин: документи на замовлення (заявка на бронювання, лист бронювання, підтвердження бронювання, розрахункові чеки тощо), для клієнта (договір, путівка, ваучер, страховий поліс, квиток на транспорт, супровід гіда, віза, медична документація тощо), для підтвердження особи клієнта (паспорт, доручення на дітей, медична довідка, документи про несудимість страховий поліс та ін.), про умови надання послуг (технологічна карта туристичної подорожі (додаток А), графік завантаження туристичного підприємства, інформаційний листок до туристичної путівки, опис екскурсії та ін.). Технологічна документація по туру:

технологічна картка (картка туристичного маршруту), що містить необхідні для роботи відомості з даної подорожі; графік заїзду туристичних груп та туристів- індивідуалів, складений на певний термін (залежно від тривалості та сезонності туру); бланк ваучера (путівки); лист бронювання; бланк угоди з клієнтами (з туристом); угоди з партнерами-постачальниками послуг; калькуляцію туру (з зазначенням вартості окремих складових); картосхема маршруту, його опис та графік руху; пам'ятка з організації туру (строки падання заявок на бронювання місць в готелях, закладах харчування, строки замовлень на транспорт, бланки цих заявок; пункти пересадок та графік руху транспорту за маршрутом, час можливого очікування тощо).

Угоди: туроператор – туроператор, туроператор – постачальники послуг, туроператор – готельне підприємство, туроператор – підприємство харчування, туроператор – підприємство транспортного обслуговування. Договір на екскурсійне обслуговування. Договір із клієнтом на тур обслуговування.

Зміст інформаційного листка: програма перебування й маршрут подорожі (засоби розміщення й набір надаваних послуг; умови проживання (місце знаходження, категорія, рівень комфортності); умови харчування; умови трансферу; програма туру; екскурсійне обслуговування; наявність гіда, що супроводжує; додаткові послуги).

Зміст пам'ятки для туриста: правила в'їзду в країну (місце) тимчасового перебування; умови перебування; митні правила; звичаї місцевого населення, національні і релігійні особливості регіону, релігійні святинях, пам'ятники

(16)

природи, історії, культури й інших об'єктів туристського показу, що перебувають під особливою охороною; стан навколишнього природного середовища; фактори ризику для здоров'я, виходячи із кліматичних і природних умов; годинний пояс й кліматичні умови на маршруті; небезпеки, з якими туристи можуть зустрітися під час подорожі; правила особистої безпеки;

особливості подорожей; курс валют і порядок їхнього обміну; правила оренди автомобіля, дорожнього руху й паркування; інша корисна інформація.

Документи на просування продукту: документи промоційної компанії, документи про туристичну привабливість, документи про екологічну ситуацію, документи для зручності пересування.

Рекомендована література:[1, 6, 14]

Тема 15. Бронювання туристичного обслуговування Вихідні дані до вивчення теми

Бронювання – попереднє закріплення за певним туристом (клієнтом, пасажиром) чи групою туристів (пасажирів) місць у готелях, на транспорті, квитків на культурно-масові заходи та ін. послуги на конкретні дати.

Заявка на бронювання туристичної подорожі.

Бронювання місць і номерів у готелі: бронювання, підтверджене спеціальним повідомленням, гарантоване бронювання, подвійне бронювання.

Комп'ютерні систем резервування CRS (Computer Reservation System):

Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan, Trust, SRS, Utell, Start

Анулювання – відмова гостя або замовника від заброньованих послуг.

Своєчасне анулювання – відмова гостя або замовника від використання заброньованих послуг не пізніше, ніж до дати (термін у кожного свій), що передує даті запланованого заїзду або в обумовлені договором із замовником терміни. Несвоєчасне (пізнє) анулювання - анулювання гостем або замовником у термін пізніше даті заплановано заїзду або в обумовлені договором із замовником терміни.

Облікові документи: прибутковий касовий ордер – у випадку прийому наявних коштів від юридичних осіб; чек контрольно-касової машини - при оприбуткуванні коштів від фізичних осіб.

Рекомендована література:[2, 5, 7, 11, 13, 14]

Тема 16. Організація туристичного обслуговування, його контроль, облік та розрахунки

Вихідні дані до вивчення теми

Облікові документи із в'їзду, виїзду та переміщення туристів в Україні:

договори (контракти) з іноземними партнерами про співробітництво з обслуговування іноземних туристів в Україні; аналогічні договори з вітчизняними партнерами; листи-замовлення іноземного партнера на обслуговування іноземних туристів; підтвердження суб'єктів туристичної діяльності іноземному партнеру щодо готовності до приймання іноземних туристів; звернення суб'єктів туристичної діяльності в державні заклади і узгоджень з реєстрації і перебування туристів в Україні; документи, які

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Цим головним чином і пояснюється приуроченість інтенсивно закарстованих ділянок до лінійно-витягнутим ерозійним пониженням

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Електротехніка та електропостачання» (для студентів усіх

Методичні вказівки для семінарських занять з дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів денної форми навчання напряму

їх поверхня як правило рівна і вкрита молодими алювіальними (річковими) відкладами. При заглибленні русел внаслідок зниження базису ерозії

Управлінський аспект роботи керівника закладу дошкільної освіти з питань організації та контролю харчування дітей дошкільного віку.. Сучасні підходи

«Інформаційний сервіс». Процес підготовки курсової роботи можна поділити на такі етапи: вибір теми курсової роботи; складання плану курсової роботи;

Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності 013

М54 Методика навчання шкільного курсу зарубіжної літератури: методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів