• No results found

У-45 Друкується за рішенням науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету ННІ економіки та управління Миколаївського національного аграрного університету від 8 червня 2016 р., протокол № 10

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "У-45 Друкується за рішенням науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету ННІ економіки та управління Миколаївського національного аграрного університету від 8 червня 2016 р., протокол № 10"

Copied!
61
0
0

Повний текст

(1)МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Навчально-науковий інститут економіки та управління Обліково-фінансовий факультет Кафедра українознавства. УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ). Збірник вправ і завдань для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» усіх напрямів підготовки денної форми навчання. Миколаїв 2016 1.

(2) УДК 811.161.2 ББК 81.2Укр. У-45 Друкується за рішенням науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету ННІ економіки та управління Миколаївського національного аграрного університету від 8 червня 2016 р., протокол № 10. Укладачі: Н.Г. Шарата – докт. пед. наук, доцент кафедри Миколаївський національний аграрний університет.. українознавства,. Рецензенти: Т.П. Кравченко - канд. філологічних наук, доцент кафедри українознавства, Миколаївський національний аграрний університет. Ю.Б. Бабій – канд. філол. наук, доцент кафедри філології (прикладна лінгвістика) Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського.. ©Миколаївський національний аграрний університет, 2016 2.

(3) Вступ Збірник. вправ. загальномовної. і. завдань. підготовки,. призначений мовної. для. грамотності,. підвищення. рівня. комунікативної. компетентності здобувачів вищої освіти, практичного оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовно-офіційного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні. Основним завдання збірника є поглиблення знань здобувачів вищої освіти. з. норм. пунктуаційними,. української лексичними,. літературної. мови. (орфографічними,. морфологічними,. синтаксичними,. стилістичними) у професійному спілкуванні; вивчення правил складання професійних документів, термінів, професіоналізмів, номенклатурних назв; з'ясування особливостей усного професійного мовлення та особливостей використання лексики і фразеології в професійному спілкуванні; опанування здобувачем вищої освіти основ науково-технічного перекладу. Насамперед, особливе місце відводиться граматичному аспекту, розрахованому на здобувачів вищої освіти з різним рівнем мовної підготовки. У збірнику передбачено вивчення і повторення найскладніших розділів українського правопису. Значна частка завдань спрямована на самостійну роботу здобувачів вищої освіти, яка включає опрацювання теоретичних джерел, підготовку до контрольних робіт, написання доповідей тощо. Особливу увагу звернено на формування культури усного мовлення, що обслуговує офіційну сферу виробництва та управління.. 3.

(4) Літературна мова. Типи мовних норм. Стабільність і змінюваність норм у часі. Поняття культури мовлення. Суржик Хто вміє пошанувати своїх батька й матір, той зрозуміє, яку пошану повинен він мати до рідної мови. М. Возняк. Практичне заняття 1 Стилістичні норми. Слово – зброя. Як усяку зброю, його треба чистити й доглядати. М. Рильський Завдання 1. Перевірте свої знання про стилі сучасної української літературної мови, продовживши речення або вставивши потрібні слова. Усе багатство національної мови увібрав у себе … стиль. Формування громадської думки – це призначення … стилю. Природна безпосередність мовців, діалектні та жаргонні елементи спілкування характеризують … стиль. У текстах указів, законів, постанов ми маємо справу з … стилем. Метою мовлення … стилю є повідомлення про результати досліджень. Регулювати офіційно-ділові відносини – мета мовлення … стилю. … стиль передбачає як мету мовлення обстоювання і пропаганду суспільнополітичних ідей тощо. Настрої, думки, почуття людей відтворюються за допомогою художніх образів, і це є ознакою … стилю.. Завдання 2. Згрупуйте подані слова й словосполучення за сферами вживання: побутові стосунки, наука, техніка, офіційно-ділові відносини, громадсько-політичне життя, мистецтво слова.. 4.

(5) Ясночолий, мітинг, конструкція, національно-культурне відродження, дисковод, офіційна особа, граматичні засоби, порозумітися, на громадських засадах, ринкова система, кардан, економічний розвиток, теплі стосунки, договірний процес, капітал, ніжний погляд, духовне багатство, культура мовлення, кухоль води, файл, потерпіла сторона, політична оцінка, дійти згоди, стилістичні засоби, свердло, офіційне повідомлення, липа шелестить, дати прочухана, контроль за виконанням, громадська думка, поролон, твір мистецтва, важливі чинники.. Завдання 3. Виберіть із дужок ту назву документа, яка відповідає поданому визначенню. (Заява, пояснювальна записка, розписка) – це документ, в якому пояснюють певні дії або вчинки службової особи. (Автобіографія, резюме, характеристика) – це документ, у якому особа, що складає його, подає опис свого життя та діяльності. (Автобіографія, характеристика, резюме) – це коротка довідка про особисті, освітні та професійні дані автора. (Доручення, наказ, розписка) – це документ, що письмово підтверджує передавання й отримання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей. (Наказ, доручення, розписка) – це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені.. Завдання 4. Доповніть думку, пам’ятаючи про конкретні вимоги до написання ділових паперів. Заяви, автобіографії, накази пишуть від … особи. Назву установи, організації, підприємства або їхнього структурного підрозділу подають у … відмінку, а найменування посади і прізвище подають у … відмінку. Якщо документ розміщують на одному боці аркуша, то номер сторінки проставляють вгорі ... або з … боку. Обов’язковим реквізитом будь-якого документа є … Печатка має частково захопити …. Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка пише заяву, подають у … відмінку.. Завдання 5 (тести). 1. Виберіть правильний варіант: а) Виписка з протоколу № 4 засідання профспілкового комітету від 17 жовтня 2001 р. 5.

(6) б) Виписка з протоколу № 4 засідання профспілкового комітету, що відбулося 17 жовтня 2001 р. в) Витяг із протоколу № 4 засідання профспілкового комітету від 17 жовтня 2001 р. 2. Виберіть правильний варіант оформлення заяви: а) Ректорові. в) Ректору. НУ “Львівська політехніка”. НУ “Львівська політехніка”. проф. Бобало Ю.Я. студента ІНЕМ Іванюка О.П.. проф. Бобалу Ю.Я. від студента ІНЕМ Іванюка Олега. б) Ректорові. г) Ректорові. НУ “Львівська політехніка”. НУ “Львівська політехніка”. проф. Бобалові Ю.Я. студента Іванюка О.П.. проф. Бобалу Ю.Я. студента групи МК-11 Іванюка О.П.. 3. Виберіть правильний варіант оформлення переліку документів, що додаються до заяви: а) до заяви прикладаються такі документи; б) до заяви додаються слідуючі документи; в) до заяви додаються наступні документи; г) до заяви додаю такі документи. 4. Виберіть правильний початок автобіографії: а) Я, Олена Василівна Бойко,… б) Я, О.В. Бойко,… в) Я, Бойко О.В.,… г) Я, Бойко Олена Василівна,… 5. В автобіографії необхідно писати: а) народився 25 серпня 1978 року; б) народився в 1978 році 25 серпня; 6.

(7) в) народився двадцять п’ятого серпня тисяча дев’ятсот сімдесят восьмого року. 6. Виберіть правильне формулювання: а) зарахувати Мельничук Віктора Петровича старшим майстром; б) зачислити Мельничука Віктора Петровича старшим майстром; в) прийняти Мельничука Віктора Петровича на посаду старшого майстра. 7. Виберіть правильне оформлення підпису й дати під документом: а) підпис. б) дата підпис. в) підпис дата. ґ). д) дата. дата г) дата підпис. підпис дата. підпис. 8. Виберіть правильне оформлення підпису в документі: а) Завідувач кафедри фізики. прізвище, ініціали. підпис. б) Завідувач кафедри фізики. ініціали, прізвище. підпис. в) Завідувач кафедри фізики. підпис. прізвище, ініціали. г) Завідувач кафедри фізики. підпис. ініціали , прізвище. 9. Якщо текст документа не вміщується на одній сторінці, на другу сторінку можна перенести: а) самі підписи; б) два рядки тексту і підписи.. Завдання 6. Проаналізуйте тексти ділових документів, відредагуйте їх. Виправте, де потрібно, орфографічні та пунктуаційні помилки. А) З автобіографії:  Я, Лукашевич Петро Сергієвич, народився 1990 року в м. Львові привокзального району на вулиці Тобілевича. По національності я – українець.  Народився в Львівській обл. Дрогобицькім районі с. Підбуж. У шкільні роки відвідував спортивні секції, також приймав участь у різних 7.

(8) олімпіадах, конкурсах, виставах. За ці досягнення получив диплом за активну участь у школі. У школі я щільно співпрацював з Пластом. В червні 2007 року закінчив школу успішною здачею іспитів. Із серпня зарахований студентом першого курсу інституту теле-радіо електроніки.  В 1996 році пішов в перший клас загально освітньої школи № 1 м. Радехова, яку закінчив після одинадцять років навчання з срібною медалю. Приймав участь у громадянському житті свого класу та своєї школи. З 2007 року навчаюсь в Національному університеті “Львівська політехніка” у ІТРЕ на факультеті ОТ-11.  Школу закінчила з медаллю, опанувавши програмними науками. Під час навчання виявила здібності до музики, до поезії (друкувалася у місцевих газетах), до навчання та іноземних мов. Я не жалію, що поступила в Національний університет “Львівської політехніки”. Моя сім’я складається з батьків та старшої сестри. Моя мама працює на мебельному комбінаті, а тато робить інженер-будівельником. Б) Із резюме:  Мета резюме: Знайти посаду менеджера по збуту, покращити свої вміння і навички в даній сфері роботи.  2000–2005 рр. – навчання у м. Львів в Національному університеті “Львівська політехніка”. На даний момент навчаюся в групі МЕ-521. Стаж у мене незначний.  Позитивні якості: енергічний, комунікабельний, знаю комп’ютер. Маю повні організаційні здібності. Маю водійські права та змогу їздити по командіровкам.  Маю шістьохрічного сина і трьохрічну доньку. Моя сестра – учениця 5-А класу школи. Мама і тато працюють заграницею у Польші. В) Із заяви:  Прошу відпустити мене в академку у термін 1 рік в зв’язку із тим, що я їду на навчання закордон.  Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на денний стаціонар інституту геодезії. З умовами прийому до університета ознайомлений.  Прошу звільнити мене з моєї посади лікара терапевта по власному бажанні.  Прошу вашого дозволу про надання мені відпустки терміном 28 календарних днів з 1 липня 2008 року. Директору ПП “Перспектива” 8.

(9) Гнатик Ірині Володимирівній від Ковальчук Петра Юрієвича Заява  Прошу взяти мене на роботу до вашої фірми у відділ реклами. До заяви додаю трудову книжку.  Я прошу допустити мене, Середюк О.Л., до складання іспиту з математичного аналізу, якого я вчасно не здав по сімейним обставинам. Г) Із пояснювальної записки:  Викладачові кафедри україньської мови Глібчук Н.М. від студента гр. БД-112 Ткаченко Ігора Віталієвича Пояснююча записка. Я, Ткаченко Ігор Віталієвич, не відвідував пари по українській мові в зв’язку із хворобою. Довідка додається. 1.06.08 підпис  Студенти не з’явилися на заняття, бо відвідували історичний музей.  Мною не відвідувалися заняття з 10.03.08. по 20.03.08. по хворобі.  Мені не получилося прийти на заняття, так як я готовився до екзамена з Лінійної алгебри 10.05.08.  Учні не з’явилися на урок біології, тому що відвідували концерт. Концерт організували учні 11-Б класу і запросили учнів 11-А класу на 10 годину. Ґ) Із доручення:  Довіренність Я, Ковальчук Віктор Петрович, проживаю у м. Львові по вулиці Зеленій 9, кв. 7, довіряю громадянину Сеніву Віталійові Павловичу получити гроші в поштовій філії селища Брюховичі, надіслані на моє ім’я. Довіренність дійсна до 30 грудня 2009 року. 25 жовтня 2008 р. (підпис)  Я, Кравченко Олександер Григорієвич, доручаю Петришин Ольгі Іванівній получити належні мені гроші у розмірі 50 (п’ятьдесять) гривен. Довіреність дійсна по 2 люте 2007 року. 6.1.2007 року. О.Г. Кравченко. 9.

(10) Підпис О.Г. Кравченко завіряю:. Завідуючий відділу поставки. (підпис). Д) Із розписки:  Я Степаненко Володимир Сергієвич, взяв від викладача фізкультури Заставни Ольги Іванівної для тимчасового користування під час відпочинку в Карпатах одні лижі. Поверну тоді, коли приїду.  Я, студентка інституту прикладної математики та фундаментальних наук НУ “Львівська політехніка”, Кравець С.М., отримала від свої одногрупниці її паспорт для того, щоб отримати за неї посилку. Зобов’язуюсь повернути в трьохденний термін.  Росписка Мною отримано від завідувачки бібліотеки М.П. Тесленко у користування 2 підручника з креслення. Я поверну цей підручник у кінці навчального року. Е) З оголошення:  Продається коляска для дитини синього кольору. Заінтересованих звонити по телефону…  Зніму в оренду квартиру вашого будинка.  Продаю трьохкімнатну квартиру в центрі міста. Срочно.  6 грудня у приміщенні актового залу пройде виступ до дня Збройних сил. По завершенню бажаючі зможуть прийняти участь у конкурсах. Плануються розваги, ігри, шутки.  В п’ятницю буде проведений бій по боксу із важкої категорії в цирку.  За допомогою нового авторського метода у вас є можливість схуднути на протязі трьох місяців. Прийом проводиться лікарьомпсихотерапевтом.  Прозьба не вимагати у водія зупинитися у не дозволених містях.  Для розумних батьків та ваших дітей. Пошліть пройти курс навчання під час літніх канікулів дітей віком 5–11 кл. по комп’ютеру по сучасній методиці.  Прокат книг поміняв свій адрес.  Алкогольні напої не повинні продаватися особам до 18 років.  Об’ява. Загубили кошильок. Прозьба вернути за винагороду.  Запрошуються на роботу бугалтера з стажом роботи не менше трьох років. 10.

(11)  Перспективний у майбутньому молодий юнак шукає дружину для створення сім’ї. Прошу розведених не турбувати. Завдання 7. Укажіть правильний варіант словосполучення: зібралися усі бажаючі – зібрались усі охочі; прикласти зусилля – докласти зусиль; працюють по багато років – працюють багато років; по заявках – відповідно до заявок; заходи по забезпеченню – заходи щодо (для) забезпечення; звернутися по питанню – звернутися з питанням; витяг з протоколу – виписка з протоколу; правильне рішення – вірне рішення; глава підручника – розділ підручника; заступник декана (як посада) – замісник декана (як посада); важке матеріальне становище – скрутне матеріальне становище – важке матеріальне положення; здавати іспит – складати іспит; переводити текст – перекладати текст; наводити приклад – приводити приклад; прийняти участь – взяти участь; працюю рятівником – працюю рятувальником; економічний показник – економічний покажчик; підбивати підсумки – підводити підсумки; особиста справа працівника (документ) – особова справа працівника (документ); заважати під час роботи – мішати під час роботи; об’єм виконаних робіт – обсяг виконаних робіт; вступив до інституту – поступив в інститут; виняток становлять такі випадки – виключення становлять такі випадки; добавочна вартість – додана вартість; поштовий переказ – поштовий перевод; в останній час – останнім часом; кожного тижня – щотижня; по суботам – щосуботи; працювати за сумісництвом – працювати по сумісництву; ведучий інженер – провідний інженер; по результатам сесії – за результатами сесії; по вказівці деканата – за вказівкою деканату; відпустка по хворобі – відпустка через хворобу; виборча дільниця № 1 – виборча ділянка № 1; внести до проекта протоколу – внести до проекту протоколу; по сімейним обставинам – за сімейними обставинами; комісія по складанню резолюції – комісія для складання резолюції; охорона оточуючого середовища – охорона навколишнього середовища (довкілля) – охорона оточуючої среди; бакалавр по електромеханіці – бакалавр з електромеханіки; великий по обсягу – великий за обсягом; об’єм завдань – обсяг завдань; по закінченні навчання – після закінчення навчання; по замовленню – на замовлення; ввести в склад ректорату – ввести до складу ректората – ввести до складу ректорату; звільнений по наказу директора – звільнений за наказом директора; у відповідності з наказом – відповідно наказу – відповідно з наказом – відповідно до наказу; на наступний день – наступного дня; прийняти до відома – взяти до відома; по власному бажанню – за власним бажанням; через невчасну виплату заробітної плати – із-за невчасної виплати заробітної плати; дійти висновку – прийти до висновку – зробити висновок; по ініціативі студентів – з ініціативи студентів; згідно до розпорядження – згідно розпорядженню – згідно з розпорядженням – згідно розпорядження; не 11.

(12) дивлячись на несприятливі умови – незважаючи на несприятливі умови; оцінка по фізиці – відмітка по фізиці – оцінка з фізики – відмітка з фізики; виключати ток – вимикати струм; оголосити подяку – винести подяку – принести подяку; вищий учбовий заклад – вищий навчальний заклад; більше ніж половина працівників – більша половина працівників; в залежності від обставин – залежно від обставин; можна використати як зразок – можна використати в якості зразка; в значній мірі – значною мірою; інспектор по техніці безпеки – інспектор з техніки безпеки; сьогодні на повістці дня два важливих питання – сьогодні на повістці денній два важливих питання – сьогодні на порядку денному два важливі питання – сьогодні на порядку дня два важливих запитання; датуйте звіт першим жовтнем – датуйте звіт першим жовтня – датуйте звіт першим жовтням – датуйте звіт першого жовтня; засідання навчально-виховної комісії триватиме півтора години – засідання навчальновиховної комісії триватиме півтори години; протягом року факультатив відвідало понад 300 осіб – протягом року факультатив відвідали понад 300 осіб; призначити старостою групи БД-112 Бойченко Дмитра Сергійовича – призначити старостою групи БД-112 Бойченка Дмитра Сергійовича – призначити старостою групи БД-112 Бойченка Дмитра Сергієвича. Завдання 8. У поданих текстах виправте мовностилістичні помилки. Випишіть слова, які належать до офіційно-ділового стилю. 1) З дальніх часів прийшли до нас різні види документів, з допомогою котрих ми впізнаємо історію своєї країни, її героїчне минуле, з’ясовуємо особливості побуту народу, правові форми та етнічні норми стосунків між суспільством і державою, відносин між окремими особами. 2) З листопада по грудень-місяць учнями мають написатися заяви про те, що вони хочуть прийняти участь в незалежному тестуванні знань. На день тестування треба зі собою мати запрошення і паспорт (або свідоцтво про народження і завірену деректором школи справку з печаткою і фотографією). На заповнення відповідей видають два бланка (А і Б). Тест продовжується 2 години 30 хвилин. Під час незалежного тестування згідно міністерських вимог в класі має бути не більше п’ятнадцяти учнів. Роботи Львівських школярів перевірятимуться харківськими вчителями. Завдання 9. Виправте в поданих реченнях помилки, пов’язані з порушенням стилістичних норм. Характеристика трасового покриття на Львівщині вже давно оцінена широким спектром епітетів. У іноземця, звичайно, очі помаленько сповзають на лоба. День пропав недарма. Музика була страшно приємна. Увагу людей треба відвернути, повести у вірному напрямку. В університеті я починав дорослішати за рахунок чужого досвіду. Я профіль у цій справі. У 12.

(13) хід були задіяні усі спецзасоби. Бажаю співачці вдачі, натхнення і віри у перемогу. Політична ситуація знову загостриться до такої степені, що буде впливати на все. Ця особа має репутацію найфотогігієнічнішої та найстервознішої моделі на світі. Одна третина студентів не відвідує пари з фізкультури. У економічному коледжі мною створена моя концепція навчання українській мові. Для того, щоб навчити дітей англійському, треба використовувати сучасні нові методи, які будуть ефектні для учнів. Біля сто студентів показали глибокі знання з фахових дисциплін. Психолог ламає в студентів поняття про їх місто в житті. Місто не в змозі покращити наш життєвий фонд. Однією з проблем являється проблема змісту знань. Якщо ми візьмемо по рівням знань, то побачимо, що вони різні. Банк “Ажіо” пропонує від п’ятьсот до шістьсот відсотків прибутку. Це викликало заперечення серед студентської молоді. Наведу кілька аспектів, які розглядали на семінарі.. Практичне заняття 2 Лексичні та фразеологічні норми Збагачуйте свою літературну мову й не вживайте чужих ялових слів… Хто легковажно вживає чужих ялових слів, той сильно шкодить нормальному розвоєві своєї літературної мови. І. Огієнко Завдання 1. Знайдіть і виправте в наведених реченнях лексико-стилістичні порушення. Сьогодні він повністю загубив силу. Сидячи в автобусі, в мене заболіла голова. У цьому творі автор висміює скупість, жадність до збагачення. Він був кріпацьким селянином. Учень вірно відповів на запитання вчителя. Сьогодні мова йдеться про відмінників нашої групи. Завдання 2. Знайдіть і виправте помилки, що стосуються вживання слів у невластивому для контексту значенні. Художник зображає рух двох коней, які біжать дорогою. І ти мрієш, що йдеш по небу, а навколо все біле. Восени оживають поля. Діти весь час 13.

(14) бовваніли і весело сміялися. Музичність пісні лине по усіх усюдах і зачаровує людей. Завдання 3. Придумайте і запишіть словосполучення з кожною омонімічною парою, беручи до уваги наголос у слові: атласний – атласний, людський – людський, потяг – потяг, вигода – вигода, вразити– вразити, шкода – шкода, відстояти – відстояти, лікарський – лікарський, обладнання – обладнання, господарський – господарський, орган – орган, гладкий – гладкий, милувати – милувати, нападати – нападати, об’єднання – об’єднання, заклад – заклад, кредит – кредит, мокрота – мокрота, натужитися – натужитися, попадати – попадати, приклад – приклад, проклятий – проклятий, розвідник – розвідник, сім’я – сім’я, сіяти – сіяти, торочити – торочити, характерний – характерний, хаос – хаос, пора – пора, дорога – дорога, замок – замок, копати – копати, плачу – плачу, білизна – білизна, захід – захід.. Завдання 4. Поясніть значення поданих слів: сказ, другий, рожа, неділя, баня, свита, чоловік, час, луна, займатися, заказати, закалятися, заставити, доказати, витікає, винести, чинне, адрес, дурно, гадати, жалко, блюдо, шар, смутно, настоювати, наглий, горіти, брак, пильний, красний.. Завдання 5. Відредагуйте словосполучення і вкажіть, в якому значенні можна вживати виділені слова. Наприклад: доказуємо теорему – доводимо теорему (доказуємо казку до кінця). Мішаємо вчитися, нагло поводяться, дурно почуваємося, ваша фамілія Блажкевич, заказуємо автобус, заставляємо прочитати, смутно згадуємо, відказуємо у послузі, цілу неділю ходимо на роботу, поступаємо в університет, являємось студентами, переводити статтю, на протязі місяця, наказати за провину.. Завдання 6. Відредагуйте речення, уникаючи жаргонізмів у рекламних текстах. Свіже, розливне “Львівське преміум” на халяву. Тільки для студентів пиво ставить Максим Терешко. На вас чекає купа приколів, несподіванок, музика нічних клубів Європи + найновіші хіти + ремікси, а вечірку музичного відриву для вас прокрутить DJ Feel! Мобільного настрою та люксусового усім дня! Обміняй свою мобілку на крутішу! 14.

(15) Завдання 7. Відредагуйте словосполучення, уникаючи росіянізмів. Біля тисячі сторінок, видне місце в літературі, даний документ, не дивлячись на погану погоду, положити на шкаф, тратити час даремно, шахматна доска, з цього витікає, придавати значення, слідуюча пара, виключати ток, протилежна сторона вулиці, листок бумаги, любиме заняття, кидатися у вічі, працювати круглодобово, мраморний підвіконник, надоїдати сестрі, небезпечні качелі, кататися на коньках, іменно в цей день. Завдання 8. Подайте правильні українські відповідники зазначених кальок: Грошовий перевод – Другим разом – Викинути мусор – Напасти на слід – На слідуючий день – Втратити свідомість – Лишній білет – Обезболююче лікарство – Цікаве міроприємство – Грузовик – Співставляти факти –. Заключити угоду –. Згідно до планів –. Думки співпадають –. Погане самопочуття –. Жилі будинки –. Залізнодорожній технікум –. Визвати лікаря –. Здібний працювати –. Лишити стипендії –. Губити час –. По прямому призначенню –. Завдання 9. Виправте речення, усуваючи лексичні росіянізми. Перелік призів: телевізор, холодильник, чайник, утюг та смакова приправа MIBIНA. Баня на березі озера. Яка різниця, що їда у вишуканих ресторанах коштує більше, ніж у звичайних столових? Придбайте сертифікат на подарки в мережі магазинів “ДЦ”. Весь вечір на манежі веселі клоуни. Горілка “Вдала” – вдалої рибалки. Курси вивчення та вдосконалення іноземних мов та підготовка до здачі іспитів. Метод, який застосовується в центрі, дає можливість попередити хворобу. А як на рахунок стрільби? Редакція просить пробачення за допущені граматичні помилки, так як прагнучи найбільш оперативно донести інформацію, не має змоги забезпечити суцільну коректуру. Я питалась використовувати різні методи, щоб рішити цю задачу. О це ми вам зараз накалдуємо! Міцні знання показали слідуючі студенти. Були проведені наступні міроприємства. 15.

(16) Пропозиції надсилайте на мій електронний адрес. Більша половина заправок зачинені. Наша задача полягає в тому, щоб не допустити збільшенню цін. Я готовий принести тобі свої вибачення. Баня – кімната для віддиху. Прохання стакан викидати в мусорник. Тут односторонній рух. Ми зараз приготовимо козацьку картошку. Препарат лічить любу травму.. Завдання 10. Доберіть самобутні українські відповідники до слів: бартер, хобі, дефект, континент, бінарний, коректива, стагнація, активний, візаві, одіозний, апелювати, фіксувати, анархія, домінувати, лімітувати, екстраординарний, конвенція, симптом, репродукувати, локальний, прерогатива, превалювати, координувати, легітимний, регламент, легалізація, преференція, імітація, імміграція, еміграція, адаптація, асиміляція. Завдання 11. Відредагуйте словосполучення, уникаючи тавтології та плеоназму. Руйнівний смерч, денний стаціонар, дві дилеми, послати геть, сатирична карикатура, вільна вакансія, мій власний погляд, пакети для пакування, саджати в саду саджанці, вперше знайомитися, 10 тисяч гривень грошей, в серпні місяці, довга тривала подорож, бачити сновидіння, адреса місця проживання, пам’ятні сувеніри, період часу, на сьогоднішній день, по 20 сторінку включно, єдиний екземпляр, широко поширений, сервісне обслуговування, обмежені ліміти, народнофольклорна практика, колишній екс-боксер. Завдання 12. Відредагуйте речення, усунувши невиправдані повтори (тавтологію) та вживання зайвих слів (плеоназм). Квіти вражали барвистістю веселкових барв. Я дружу і товаришую зі своїми друзями. У складі складного речення учні неправильно розставили розділові знаки. Нам усім потрібно краще працювати, щоб покращити наше життя. У читальному залі нашої бібліотеки читач завжди може прочитати цікавий матеріал. Письменник відтворив у своїх творах красу рідного краю. У поемі “Гайдамаки” Т. Шевченко зобразив повстання під назвою Коліївщина, у якому взяли участь найбідніші верстви сільської бідноти. У школі на посаду вчителя української мови та літератури була вільна вакансія. Промовець промовляв слова урочисто і зрозуміло. У своїй автобіографії я описав своє життя. На вулиці яскраво зазеленіла зелень. Герой твору є новим героєм в усій літературі. Кожний літературний персонаж має свої індивідуальні риси. Ми пам’ятаємо і не забуваємо ваші поради. Картина увійшла до ста великих 16.

(17) картин світу. Це місто є одним із найзеленіших міст світу. Подарунок кожному покупцю при покупці більше, ніж на 500 грн. Ви отримаєте можливість отримати головний приз марафону – автомобіль, інші призи – це сюрприз. Право вкладника забрати гроші з вкладу в будь-який час. У шкільні роки відвідувала шкільний гурток крою та шиття. Потрібно внести внесок у літературу. Замовляйте квитки вже зараз! Кожна хвилина часу дорога. Хто мені скаже, які частини мови у нас є змінними? Про що це нам свідчить? Ми зараз знаходимося у стані судового процесу з цією фірмою. Завдання 13. Поясніть значення паронімів, складіть із ними словосполучення: автоматний // автоматичний // автоматизований, адрес // адреса, адресат // адресант, афект // ефект, батьків // батьківський, виборчий // виборний, вигляд // вид, визначати // відзначати // зазначати, винахідливий // винахідницький, вирішення // рішення, висвітлювати // освітлювати, відношення // відносини, гамувати // тамувати, громадський // громадянський, група // трупа, дебатувати // дебютувати, декваліфікація // дискваліфікація, досвідчений // освічений, дружний // дружній, заява // заявка, звичайний // звичний, книжковий // книжний, компанія // кампанія, легіон // регіон, линути // ринути, людяний // людний, мимохіть // мимохідь, нагода // пригода, означення // визначення, односторонній // однобічний, орден // ордер, особистий // особовий // особливий, професійний // професіональний, регіон // район, роман // романс, руський // російський, стан // становище, стрес // струс, тактовність // тактичність, технічний // технологічний, усмішка // посмішка, уява // уявлення, факт // фактор, формувати // формулювати, хід // хода, ціна // цінність, чисельний // численний, шторм // штурм, шукати // ошукати. Завдання 14. Відредагуйте речення, знайдіть випадки неправильного вживання паронімів. Три дні принижена ціна! Потрібно економічно витрачати кошти. У мене великий об’єм навчання. Зараз є багато шампунів, які збільшують обсяг волосся. Ця тема мала за об’ємом. Сьогодні на нашому факультеті обирали декана та його замісника. У нас технологічна перерва. Майбутнє за освідченими людьми. Спіймай свою вдачу за хвіст. Цей хлопець здібний заробляти гроші. Я завжди путаю Івана із Сашком. Восени місто освічене електронними фонарями. Завдання 15. Зробіть правильний вибір, підкресливши потрібне слово. (Особовий, особистий) підпис. Перший (примірник, екземпляр) документа. Бланки (вміщують, містять) трафаретний текст. (В залежності, 17.

(18) залежно) від виду документа. Реквізити (розташовані, розміщені) в певній послідовності. Термін (зберігання, збереження) документів. (Завірити, засвідчити) підписом. Текст (поділяється, розділяється, ділиться) на логічні частини. Документи (виконують, здійснюють) (офіційну, офіціальну) ділову функцію. Було (призначено, назначено) (прийомний, приймальний) день. Завдання 16. Відредагуйте словосполучення: доказати теорему, попасти в ціль, відмінити закон, калорійна їда, відволікати увагу, піти на рибалку, домашній адрес, ефектна поведінка, виключити світло, залічити рани, музикальне училище, сердечні хвороби, книжний магазин, нажати на гальма, учений степінь, ошукувати кімнату, мова йдеться про, загубити силу, знімати квартиру.. Завдання 17. У поданих реченнях знайдіть лексичні помилки і виправте їх. На темній вулиці тьмяно блимали фонарі. Громадянське доручення потрібно виконати вчасно. На зборах директор об’явив подяку. По дорозі ми зустріли бувшого однокласника. У школі я поверхнево відносився до вивчення творчості Шевченка. Вірний розрахунок – вірний виграш! Сапфомил – це лікарство від продуктивного кашлю. Ну і ціни у “Алло”, ну і тобі повезло! Ми виконали великий об’єм роботи. Воєнний об’єкт знаходиться під військовою охороною. У нас є вакансія взяти вас на роботу. Більша половина громадян віднеслася до цього питання позитивно. Найдорожчий подарок вартує понад 2 тисячі гривень. “Фокстрот” – одне задоволення. Отримати вакансію у престижній фірмі. Завдання 18. Доберіть синоніми-фразеологізми до стійких словосполучень: викинути коника, працювати не покладаючи рук, накивати п’ятами, бити байдики, стріляний горобець, одним ликом шиті, ні в сих ні в тих, дати прочухана. Завдання 19. Доберіть антоніми-фразеологізми до стійких словосполучень: вбити собі в голову, не в тім’я битий, макітра розуму, хоч греблю гати, набитий гаманець, як у землю вкопаний, як корова язиком злизала, лізе як слимак, набрати в рот води, посипати попелом голову, як кіт наплакав. Завдання 20. Запишіть якнайбільше фразеологізмів із власними назвами людей, на зразок: гарна пара – Остап і Варвара; на бідного Макара усі шишки летять; за царя Панька (Гороха); від Адама; в костюмі Єви; язиката 18.

(19) Феська; кожна Ганна по-своєму гарна; кожний Івась має свій лас; на Миколи та й ніколи; ні сюди Микита, ні туди Микита. Завдання 21. Виправте лексико-стилістичні помилки. Співпадають думки; чим далі; приходити до висновку; по добрій волі; заключатися в чомусь; круглий рік; говорити на українській мові; не в своїй тарілці; рости не по днях, а по годинах; важка сізіфова праця; мати роль; відігравати значення; обличчя до обличчя. Його вже могила виправить. Хлопчаки тікали, накивавши п’ятами. Йому прийшло в голову переглянути старі конспекти. Завдання 22. Складіть текст на будь-яку тему з використанням фразеологізмів на зразок:. Перше побачення Сьогодні я йшов на своє перше побачення, тож почував себе ні в сих ні в тих: у голові макітрилося, стояв ні живий ні мертвий. А ось і вона: струнка, гарна – хоч з лиця воду пий, хоч ікону з неї малюй. Похололо в душі, боюся наламати дров, тільки-но відкривши рота. Завжди гострий на язик з дівчатами, сміливий, а тут – навпаки: червонію і мовчу, наче в рот води набрав… Ледве оговтався, несміливо простягнув квіти і запросив у кафе… Як синій птах із казки на місто опускався вечір. Затаївши подих, я милувався своєю коханою і готовий був усе життя гуляти з нею під зорями. Завдання 23. Вкажіть нормативні фразеологічні сполучення: а) за даних умов, б) при даних умовах, в) за обставин; а) не дивлячись на обставини, б) незважаючи на обставини; а) прийти до висновку, б) дійти висновку; а) прийшов розводящий, б) прийшов розвідний; а) згідно наказу, б) згідно з наказом; а) докажи теорему, б) доведи теорему; а) пояснююча записка, б) пояснювальна записка; а) зложити свої повноваження, б) скласти свої повноваження;. цих. 19.

(20) а) впровадження в оборот, а) в остаточному рахунку,. б) впровадження в обіг; б) у кінцевому підсумку.. Завдання 24. Установіть, яка з двох форм є правильною. Відношення до нього – ставлення до нього; цікавий захід – цікаве міроприємство; вільна вакансія – вакансія; повістка дня – порядок денний; відчуття обов’язку – почуття обов’язку (чуття); грудна дитина – немовля; відміна закону – скасування закону; люба школа – будь-яка школа; бувший учень – колишній учень; відкрити очі – розплющити очі; перевернути сторінку – перегорнути сторінку; тратити час даремно – гаяти (марнувати) час; відноситися до когось – ставитися до когось; заставляти вчитися – змушувати (примушувати) вчитися; втратити свідомість – знепритомніти; з цього витікає – з цього випливає; являється учнем – є учнем; мова йдеться – мова про; загубити силу – втратити силу (знесилитися); прийшло в голову – спало на думку; прийняти належні міри – вжити належних заходів; правильно відповідає учень – вірно відповідає учень; рахуйтеся з думкою людей – враховуйте думку людей (зважайте на думку людей); заплановано провести слідуючі міроприємства – заплановано провести такі заходи; поступило в продаж – надійшло в продаж; підписка на газети – передплата на газети; співставити факти – зіставити (порівняти) факти; у заключення сказав – на закінчення (у підсумку, наприкінці) сказав; поговорити по душах – поговорити щиро (відверто); можемо навести слідуючі приклади – можемо навести такі приклади; думки співпадають – думки збігаються; толковий учень – тямущий (розумний) учень; мені повезло – мені пощастило (поталанило).. Практичне заняття 3 Словотвірні та ономастичні норми Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена. Вольтер. Завдання 1. З дужок доберіть потрібні префікси до дієслів у поданих реченнях. 20.

(21) Вказуємо назву організації, що (по-, при-, ви-, наді-) слала документ. Документ датують днем його (на-, від-, під-) писання або (за-, під-) твердження. Цей реквізит (в-, по-) казує на назву міста чи населеного пункту, де (по-, ви-, на-) дано документ. Під час підписання документів колегіальних органів (по-, за-, ви-) значають обов’язки осіб, що (на-, під-, від-, до-) писали документ. Кожний службовий документ, незалежно від (при-, на-, по-) значення й виду, має заголовок.. Завдання 2. Виправте помилки у словосполученнях, зважаючи на словотвірні норми: компасирувати квиток, кольоровий вкладиш, дерев’яна полка, зелений огурчик, перша красавиця, зіграймо в шахмати, шкільна роздягалка, знакома манікюрша, грубезна палка, лекція усипляє, говорили шопотом, проїхали перехресток, яблучний напиток, довжиною 5 сантиметрів, втомлені київляни, подарки на свято, здивовані прохожі, дороге лікарство, смачне морожено, 300 грамів вівсяного печеня, дужий велікан, куриний фарш, обумовлювати ситуацію, послати листа, переодягтися у форму, біблейський персонаж, вимірюючий пристрій, слововживання у реченні, уплатити послуги, обвинувачення в суді, наші погляди співпадають, купляти в магазині, поїхати на рибалку.. Завдання 3. Знайдіть у реченнях порушення словотвірних норм. Виправте помилки. Делегація датського парламенту відвідала нашу країну. Потрібно було співставити факти. Поїзд, що рухався з високою швидкістю, зробив попереджуючий сигнал. Комп’ютери оснащенні запам’ятовуючими пристроями. Він чудовий оранжировщик. Зіпсувався вимірюючий прилад. Міліцейське відділення було неподалік. Неоправданість цих методів стала очевидною. Де ваш завідуючий? Університетові потрібен знаючий студент. З ладу вийшов гальмуючий пристрій. Для студентів нашої групи ця сесія була дуже виснажуюча. Між Росією та Грузією знову загострились взаємовідносини. Митники вимагали від нас супроводжуючі документи. На екрані з’явився біжучий рядок. Серед постраждалих було двоє американців, один англічанин, троє громадян Нідерландів. Уряд звітував про випереджаючі темпи економічного зростання. Президент примирився з урядом, чи надовго? Викладач заготовив для студентів картки, щоб вони змогли добре підготовитися до самостійної роботи.. 21.

(22) Завдання 4. До поданих калькованих форм доберіть українські відповідники, особливу увагу зверніть на засоби словотвору. Виконуючий обов’язки, багато мітингуючих, задоволені відпочиваючі, головуючий сесії, доповідаючий на конференції, керуючий справами, стимулюючий чинник, існуюча система, зростаючі ціни, пояснююча записка, вичікуюча тактика, освіжаючий напій, обмежуючий кредит, плаваючий буйок, підбадьорююче слово.. Завдання 5. До поданих словосполучень доберіть стислі форми на зразок: в подальшому – надалі; зі всіх сил – щосили; підбити підсумки – підсумувати. Оточуюче середовище –. Переважаюча більшість –. Падати в обморок –. Займатися торгівлею –. Легковажно ставитися –. Найкращим чином –. Не заслуговуючий на довіру –. Робити можливим –. Вести господарство –. У більшості випадків –. Впадати в дитинство –. Досягти взаєморозуміння –. В іншому місці –. Замість того –. Центр міста –. Простіше простого –. Завдання 6. Виправте лексико-стилістичні та правописні помилки у власних назвах. Пам’ятник Тараса Шевченко; Надіні погляди; майстер Фурда Михайло Теодозієвич; цікава доповідь Голубович Петра Михайловича; боксери брати Кличко; послідовники Чорновіла; Анін примірник; зустріч з Олексійом; мої найкращі друзі – Вася, Коля, Паша, Едік і Вова; вечір пам’яті Ігора Білозіра; Сергіївий телефон; Наталін конспект; передай Свєтлані Андрієвній; розкажіть Ґєнадію; Олександер Пономарьов виступив із сольним концертом; Оле, зайдіть до деканату; На дебатах дискутирували Віктор Янукович з Вікторем Ющенко; Пєтя з Льохою готувались до іспитів; Лєна, Свєта і Маша – Наталкіні товаришки.. 22.

(23) Завдання 7. Із поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони стояли в жіночому й чоловічому роді в родовому та орудному відмінках: Біленко, Савенко, Микитюк, Тимошенко, Малько, Лесюк, Гнатюк, Ґрещук, Винокур, Литвин, Яременко, Дацяк, Марчук, Стукало, Полохало, Тривого, Голембо.. Завдання 8. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові: Євген, Едуард, Олександр, Юрій, Віталій, Віктор, Василь, Ярослав, Дмитро, Олег, Павло, Геннадій, Георгій, Михайло, Леонід, Валентин, Іван, Микола, Ігор.. Практичне заняття 4 Орфографічні норми. Орфоепічні та акцентологічні норми. Засоби милозвучності української мови. Учися подобатися… вдалим вибором слів і точною зміною голосу. Той, хто вміє приємно говорити, прихиляє своїх слухачів, і тому, коли прийде час спонукати їх до чогось доброго чи відхиляти від будь-чого злого, він матиме на них більший вплив. С. Пелліко Завдання 1. Вкажіть рядок, у якому всі слова написано згідно з правилами правопису: а). офіційно-діловий, індекс, розпорядження, документальність, реквізит, законодавство;. 23.

(24) б). комюніке, степендія, достовірність;. матеріально-фінансовий,. в). домовленість, премірник, нумерація, оформлений;. г). рубрикація, класифікаційний, діловодство, положення, прізвище, по-батькові;. ґ). затверджений, машинописний, спілкування, інтонація, універсетет, стандартизація.. конструкція,. візування,. організаційно-розпорядчий,. Завдання 2. Утворіть і запишіть словосполучення: 1) Львів, університет; 2) Кременчук, автомобіль, завод; 3) Буг, лиман; 4) Кавказ, краєвид; 5) Франція, столиця; 6) Гадяч, церква; 7) Париж, музеї; 8) Санкт-Петербург, білі ночі; 9) Кривий Ріг, сталь; 10) Дрогобич, педуніверситет; 11) Карабах, сутичка; 12) казах, традиції;13) Калуш, район; 14) товариш, матч; 15) Дамаск, сталь; 16) Прага, торт; 17) Гаага, суд; 18) Рига, вулиця; 19) Мекка, святині; 20) Черемош, води; 21) Ірак, миротворці; 22) латиш, студенти. Завдання 3. Запишіть слова правильно: електро/силовий, св…ято, різ…ба, тепло/обмінний, як/таки, не/по/людськи, тим/то, неначеб/то віце/президентський, соціал/демократичний, сам/один, загально/освітній, право/бережний, воле/любний, дерево/обробний, автомобіле/будівний, вантажно/розвантажувальний, контрольно/вимірювальний, важко/розчинний, легко/перероблювальний, загально/промисловий, абсолютно/сухий, діаметрально/протилежний, гр…юкати, мере…тіти, гіл…яч…я, різко/окреслений, суспільно/необхідний, десяти/річний, вісімдесяти/поверховий, науково/технічний, пів/міста, радіо/технічний, всесвітньо/історичний, історико/культурний, возніс…я, ст…пендія, ялин…ці, механіко/автомобільний, Він…ич…ина, військово/морський, чотир…ма, військово/полонений, військово/зобов’язаний, кисло/солодкий, рожево/білий, жовто/гарячий, південно/східний, 10/поверховий, пів/Києва, Луган…щина, т…мяно, старий/пр…старий, д…канат, осві…чений, карпа…ький, розлож…стий, від/далік, благословен…ий, з Гал…ю, дал…на, А(а)кадемія наук України. Завдання 4. Виправте у тексті слова, в яких порушено орфоепічні норми. Вірте в Україну. 24.

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Проаналізувати отримані дані та зробити висновок про цінність даної комбінації у селекції на гетерозис та ступінь прояву гетерозису у рослин F 1

Для цього центрують планшет точкою а над точкою А місцевості, прикладаючи до лінії аb планшету скошену сторону лінійки кіпрегеля,

Головним критерієм ефективності фізичного виховання випускника вищого навчального закладу є: - знання і дотримання основ здорового способу життя;

Вважають, що ці клітини можуть як безпосередньо взаємодіяти з грибковими агентами, оскільки містять лектинові кіллінг- активуючі рецептори,

Реквізити характеристики: - назва виду документа; - заголовок ПІБ у родовому відмінку без прийменника особи, якій видається характеристика;

В воді: 1.Вправи для вивчення узгодження рухів руками з рухами ногами в кролі на грудях і па спині: а узгодження рухів лівої руки з рухами

властивостями для культурних рослин. При цьому застосування інсектицидів і фунгіцидів з такими препаратами не викликає

Опитування дають змогу отримати у респондентів відповіді на запитання стосовно їхньої поінформованості щодо ставлення до марки товару та

Описати господарсько-біологічні характеристики основних сортів сафлору занесених до Державного реєстру

- лежачі горілиць на підлозі або сидячи на табуретці, ноги закріплені, руки втримують палицю на грудях або за головою. Згинати тулуб лежачи

1) реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями

Рішення. Шукана ймовірність є добуток ймовірностей подій «дружина проживе принаймні 30 років» і «чоловік проживе принаймні 30 років»..

Розробкою і постійним застосуванням ефективних методів моніторингу за якістю отримуваних трансгенних організмів і перш за все – за складом

Вивчити основні системи формування зерняткових порід та їхні конструкційні особливості на сильнорослих підщепах.. Найбільш поширений прийом формування

Як треба з викладеного, наслідком дифузійно-осмотичних процесів, що лежать в основі засолу, є не тільки якісні зміни тканин, але й кількісні: зміни

Time of irrigation and quantity of water to be applied (when to irrigate? and how much to irrigate?) based on soil types, climatic parameters, crop, varieties,

Нехай кожному значенню деякої кількості ознаки, яку позначимо X, відповідає розподіл значень кількісної ознаки y (тобто декілька.. Обробка

inventory of the land and asset complex; monitoring of big engineering objects, for instance, open mines of natural resources. Laser scanning data processing is

Фізичне виховання студентів, які мають відхилення в стані здоров'я, повинно проводитися протягом всього періоду навчання і здійснюватися в таких

Соціальна, чи побутова реабілітація це державно-суспільні дії, що спрямовані на повернення людини до активного життя та праці, правовий

Істотно те, що після купання в холодній воді або обливання не треба витирати тіло рушником або простирадлом (окрім голови і рук),

знайдеться на перетині перпендикулярів до відомих векторів прискорень (рис. В цьому випадку прискорення всіх точок плоскої фігури при обертанні

Стройко Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, доцент (завідувач кафедри міжнародної економіки