• No results found

CDS 5000 REMOTE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "CDS 5000 REMOTE"

Copied!
54
0
0

Повний текст

(1)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут економіки та управління Обліково-фінансовий факультет

Кафедра інформаційних систем і технологій

Інформаційні технології:

методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» 5 курсу спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання

МИКОЛАЇВ –2016

(2)

УДК 004:631/635 (075.8) ББК 32.97 : 4я73

І-74

Друкується за рішенням науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету від 18.05.2016 р., протокол № 9.

Укладач:

А. В. Нєлєпова – канд. пед. наук, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського національного аграрного університету

Рецензенти:

О. М. Вишневська – д-р. екон. наук, професор кафедри обліку і аудиту Миколаївського національного аграрного університету;

Ш.М. Іхсанов – канд. тех. наук, доцент кафедри автоматики Національного університету кораблебудування.

© Миколаївський національний аграрний університет, 2016

(3)

Зміст

Вступ ... 4

Практичне заняття № 1 (2 год.) ... 6

Практичне заняття № 2 (2 год.) ... 12

Практичне заняття № 3 (2 год.) ... 22

Практичне заняття № 4 (2 год.) ... 26

Практичне заняття № 5, 6 (4 год.) ... 32

Практичне заняття № 7, 8 (4 год.) ... 34

Практичне заняття № 9 (2 год.) ... 35

Практичне заняття № 10 (2 год.) ... 41

Варіанти самостійних завдань ... 46

Критерії оцінювання ... 51

Література ... 52

(4)

Вступ

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки науково-технічний прогрес находить своє вираження в якісних змінах знарядь праці, технологічних та управлінських процесів. Одним із основних факторів впливу науково-технічного прогресу на всі сфери діяльності людини є широке використання нових інформаційних технологій та систем, під якими розуміють сукупність методів та засобів отримання і використання інформації на базі обчислювальної техніки, широкого застосування математичних методів.

Під впливом нових інформаційних технологій здійснюється перехід від екстенсивного росту виробництва до інтенсивного, відбуваються корінні зміни в розподілі праці, технології управління (процесах обґрунтування та прийняття рішень, організації їх виконання).

Дисципліна «Інформаційні технології» – є однією з навчальних дисциплін природничо-наукового циклу системи підготовки магістрів у вищих аграрних навчальних закладах. Приведена структура, класифікація, види інформаційних технологій. Висвітлюються теоретичні технології обробки та аналізу даних засобами інформаційних систем і технологій, робота з прикладним програмним забезпеченням загального та спеціального призначення.

При вирішенні чисельних завдань, пов‟язаних із плануванням, прогнозом, аналізом процесів виробництва та переробки продукції рослиництва, значну увагу приділено технологіям обробки та аналізу даних, а також засобам їх розв‟язку (математичному та графічно-інформаційному програмному забезпеченню). У ході вивчення дисципліни особлива увага приділяється отриманню знань з основ оптимізації типових процесів харчових виробництв, розрахунку та планування стадії технологічних процесів, програмному опису виробництва, задачам технологічного обладнання в переробній галузі.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення щодо інформаційних систем і технологій, засвоєння студентами основ ІТ та набуття практичних навичок із застосуванням пакетів прикладних програм спеціального призначення.

Основне завдання практичних занять – розширення і закріплення теоретичних знань у студентів, формування і розвиток умінь та навичок з використання теоретичних основ ІТ,використання програмного забезпечення в професійній діяльності. Це здійснюється шляхом проведення занять за відповідною тематикою з обов‟язковим обґрунтуванням та доведенням доцільності використаних технологій; виконанням індивідуальних завдань.

Дана дисципліна представляє основу для подальшого використання інформаційних технологій в процесі вивчення інших дисциплін.

Самостійна робота здійснюється у вільний від занять час і включає опрацювання наукових джерел з визначеної теми, написання на основі знайдених матеріалів рефератів з подальшим їх захистом, а також виконання певних завдань при підготовці до практичних занять.

(5)

В результаті вивчення дисципліни студенти мають:

знати: основні поняття інформаційних технологій; методи та засоби проведення комп‟ютерної обробки даних; технології організації інформації;

технології автоматизації офісу та програмні засоби колективного користування:

(текстові редактори (процесори), електронні таблиці, бази даних), графічні редактори (векторної та растрової графіки); локальні та глобальні мережі, інформаційні системи; тощо;

вміти: використовувати технічні пристрої персонального комп‟ютера для проведення дослідницьких функцій; працювати на ПК як користувач;

працювати в мережі Internet, технологію WEB, WEB 2.0, WEB 3.0; опанувати пакети автоматизації офісу та програмні засоби колективного користування Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Project); ABBY Fine Reader;

Corel Draw, Панорама-АГРО «Растениеводство», AGRO-NET, АдептИС;

знаходити інформацію науково-дослідного характеру, використовуючи електронну комп‟ютерну мережу; зафіксувати предметну галузь та її об'єкти, вибрати програмний засіб і дібрати (або розробити) технологію для розв'язування поставленої задачі з конкретної предметної галузі.

(6)

Практичне заняття № 1 (2 год.)

Тема:Робота з браузером Internet Explorer. Пошук інформації науково- дослідного характеру в Інтернет. Переклад WEB-сторінки за допомогою програми – перекладача on-line.

Мета:Опанувати технологією пошуку, сортування та збереження інформації в мережі Інтернет. Сформувати вміння розв’язувати пошукові завдання з використанням браузера Internet Explorer, формувати прості та складені запити в різних пошукових системах за наявних умов, здійснювати відбір та редагування знайденої інформації, оволодіти навичками підбору програми-перекладача, що відповідає зазначеним параметрам. Отримати навички роботи з інформаційно-пошуковими системами та програмами- перекладачами. Розвивати абстрактне та логічне мислення.

Завдання 1.За допомогою пошукових систем та електронних бібліотек знайти електронні книги, ознайомитися з ними.

Завдання 2.Користуючись ресурсами Інтернет, знайти інформацію науково- дослідного характеру, згідно обраного варіанту. Оформити у вигляді реферату.

Завдання 3.Перекласти текст науково-дослідного характеру за допомогою перекладача он-лайн (згідно варіанту).

Теоретичні відомості:

Організація доступу до інформаційних ресурсів є одниміз важливих завдань інформаційної підтримки сучасної науки, виробництва. Для отримання потрібної інформації в мережі Інтернет необхідно звернути увагу на інформаційно-пошукові системи. Інформаційно-пошукова мова виступає основою пошуку необхідної інформації.

Інформаційно-пошукова система – різновид автоматизованих інформаційних систем, що опрацьовують запит користувача і призначені для пошуку текстів (документів, їх частин, фактографічних записів) у сховищах (базах даних) за формальними характеристиками.

Інформаційно-пошукова мова (ІПМ) – штучна мова, призначена для вираження семантичних аспектів інформаційних джерел (частіше всього – документів) і запитів у формі, придатній для здійснення пошуку інформації.

Основним призначенням пошукових систем є пошук інформації.

Документів, здобуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних, таких як Інтернет та локальні Intrаnet.

(7)

Інформаційний пошук (ІП) (англ. Information retrieval) – наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Об‟єктом інформаційного пошуку є текстова інформація, зображення, аудіо, відео інформація.

Завдання для інформаційного пошуку задається у вигляді інформаційного запиту (information query), який може містити слова, фрази чи речення або їх комбінацію. Переважна більшість пошукових систем орієнтована на роботу з пошуковими термінами – ключовими словами (словами або словосполученнями).

У всесвітній мережі Інтернет для організованого пошуку інформації використовують пошукові системи.

Пошукова система – онлайн-служба (програмно-апаратний комплекс із веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в мережі Інтернет.

Таким чином, процес пошуку інформації передбачає взаємодію у режимі

«запит – відповідь» користувача та інформаційно-пошукової системи через посередництво заздалегідь узгодженої ІПМ.

Запит – це ключове слово або фраза, яку вводить користувач у рядок пошуку.

Здійснення інформаційного пошуку передбачає деякі принципи роботи:

 з використанням векторно-просторового представлення (vector space model);

 пошук імовірності появи пошукового терміну в документі (probabilistic retrieval);

 з побудовою мовної моделі для кожного документа (language models);

 з побудовою мережі припущень, яка використовується для встановлення відповідності документа до пошукового запиту (inference network);

 з Булевим індексуванням, коли кожному пошуковому терміну присвоюється своя «вага», що потім враховується при побудові впорядкованих списків документів (Boolean indexing);

 з використанням не проявленого семантичного індексування (latent semantic indexing);

 з побудовою нейромереж (neural networks);

 з використанням продуктивних алгоритмів, коли початковий пошуковий запит «еволюційно» видозмінюється (genetic algorithms);

 з використанням нечітких множин, коли документу ставиться у відповідність нечітка множина (fuzzy set retrieval).

Кожна пошукова система використовує власний принцип пошуку інформації. Пошукові системи Yandex, Rambler й Google мають різні алгоритми, тобто різна тематична вибірка за певним пошуковим запито. Крім того, кожна компанія (підприємство), визначаючи коло ключових слів, під якими оптимізується сайт, рухається за власним маршрутом. У такий спосіб

(8)

виходить, що в реальному житті ідентичні щодо запропонованої продукції компанії можуть і не зустрічатися в якійсь пошуковій вибірці. Зазвичай компанії, що йдуть у ногу з часом, як правило, намагаються охопити якнайбільше ключових слів і тим паче домогтися перших місць у пошуковій видачі –ТОП10, тобто першої сторінки розвідувача.

Більшість пошукових інструментів пропонують два способи пошуку – simple search (простий пошук) та advanced search (розширений пошук) з використанням спеціальної форми запиту та без неї.

Інформаційно-пошукові мови поділяються на два основні типи:

ІПМ класифікаційного типу. До мов цього типу відносяться ієрархічні, алфавітно-предметні та фасетні класифікації. Наприклад, класифікатори ББК та УДК.

ІПМ дескрипторного типу.Словник такої мови (контрольований словник) складається з фіксованого набору слів і словосполучень (дескрипторів, ключових слів) однієї або декількох природних мов. Таким чином, індексування інформаційного джерела передбачає створення його пошукового образу як певного набору слів і словосполучень (з його тексту), які характеризують його ключові змістовні ознаки.

ІПС можуть використовуватися для зберігання і пошуку нормативних, планових, звітних та інших документів, даних для наукових досліджень. Такі системи відрізняються одна від одної за багатьма ознаками, але при вирішенні завдань збору, зберігання і видачі інформації мають спільні процедури.

Г. Тесленко визначає такі:

 аналіз документів і їх добір;

 створення пошукового образу документів (ПОД);

 запис документів і їх пошукових образів на прийняті носії;

 зберігання документів і ПОД;

 аналіз запитів;

 видача документів користувачам.

Для отримання доступу до веб-сторінок необхідно встановити браузер, що дозволяє переглядати вміст гіпертекстових документів.

Веб-браузер (от англ. Web browser) – програмне забезпечення для перегляду веб-сайтів, тобто для запиту веб-сторінок, їх обробки, виведення та переходу від однієї сторінки до іншої.

Наведемо перелік браузерів:

Google Chrome

безкоштовний браузер, що об‟єднує простий дизайн з сучасними технологіями

Mozilla Firefox

швидкий, надійний, легкий в роботі і добре захищений безкоштовний браузер

Maxthon багатофункціональний Інтернет-браузер, побудований на Internet Explorer

(9)

Avant Browser

швидкий, стабільний, дружній до користувача, універсальний веб-браузер

Opera потужний безкоштовний браузер, що надає безліч функцій для навігації в Інтернеті

SeaMonkey веб-браузер, HTML-редактор, агрегатор RSS, поштова програма і IRC-клієнт в одному пакеті

Safari безкоштовний веб-браузер від компанії Apple, для операційної системи Windows

Chromium простий, швидкий, потужний і надійний веб-браузер для роботи в мережі Інтернет

Internet Explorer

безкоштовний графічний браузер для операційної системи Windows

Найбільшефективним способом вирішенняотримання достовірних інформаційних ресурсів єорганізація інформаціїв інформаційнісистеми, електронні публікаціїта колекції, відображені у формуелектроннихбібліотек.

Електронні бібліотеки – це розподілені каталогізовані інформаційні системи, що дозволяють зберігати, обробляти, поширювати, аналізувати, а також організовувати пошук у різноманітних колекціях електронних документів через глобальні мережі передачі даних.

Електронні публікації наукових колекцій – це одна з форм зберігання та обміну інформацією. Для неї характерні, насамперед, динамічність (можливість оновлення) і глобальний доступ (через комп‟ютерні мережі).

Технологія розв’язання завдання 1:

1. Запустити на виконання наявний браузер.

2. В адресному рядку браузера ввести адресу пошукової системи

http://www.google.com.ua/ і натиснути клавішу

<Enter>.

3. Відкрити нове вікно, натиснувши комбінацію клавіш <Ctrl + N>, у його адресному рядку ввести адресу пошукової системи www.meta-ukraine.comі натиснути клавішу <Enter>.

4. Дочекавшись завантаження кожної із систем, у їх вікнах відшукати поле Найти й ввести ключові слова електронний підручник.

5. Визначити кількість знайдених посилань кожною пошуковою системою.

6. Визначити декілька електронних бібліотек, які мають розділи за направленням «Сільське господарство», «Агрономія», «Аграрне законодавство». Передивитись знайдені розділи.

7. Знайти електронні книги за варіантами та переглянути їх зміст:

1. Ґрунтознавство. 16. Фітофармакологія.

2. Органічна хімія. 17. Рослинництво.

3. Агроекологія. 18. Фізіологія рослин.

4. Агрономія. 19. Загальне землеробство.

(10)

5. Ґрунтознавство. 20. Фітофармакологія.

6. Технологія виробництва продукції тваринництва.

21. Зберігання і переробка продукції рослинництва.

7. Зберігання і переробка продукції рослинництва.

22. Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин.

8. Збірник нормативно-правових документів з питань вищої освіти.

23. Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

9. Системи краплинного зрошення. 24. Геоінформаційні системи.

10. Кормовиробництво. 25. Сільськогосподарська ентомологія.

11. Інформаційні системи і технології на підприємстві.

26. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва.

12. Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

27. Геодезія, картографія та землевпорядкування.

13. Наукова агрономія. 28. Методика польового досліду.

14. Сільськогосподарська ентомологія.

29. Підприємницька діяльність та агробізнес.

15. Геологія з основами мінералогії. 30. Цитологія, гістологія, ембріологія.

Технологія розв’язання завдання 2:

1. Обрати тему науково-дослідного характеру.

2. Запустити браузер. Використовуючи складні та прості запити, знайти необхідну інформацію.

3. Зберегти файли, що відповідають обраній темі.

Технологія розв’язання завдання 3:

1. За обраною темою знайти інформацію на веб-сторінках інших країн (англійською, французькою, польською, російською мовами).

2. Використовуючи он-лайн перекладач (http://translate.google.ru, www.translate.ru/,

www.abbyyonline.com/ru), перекласти знайдену інформацію на сторінці та сторінку цілком.

Оформлення звіту до роботи

За результатами роботи скласти звіт, у якому відповісти на такі запитання:

1. Скільки посилань було знайдено кожною пошуковою системою при пошуку електронних підручників?

2. Які книги за фахом ви переглянули на Web-вузлах електронних бібліотек?

3. Оцінити корисність знайденої інформації. Опишіть власне враження про електронні книги, з якими ви ознайомилися.

4. Запишіть ім‟я збережених файлів, в яких знаходиться інформація, знайдена за запитом (про останні розробки в галузі комп‟ютерної техніки).

5. Створіть таблицю, в яку внесіть дані щодо знайденої інформації.

(11)

Таблиця 1.

Зведені дані щодо знайденої інформації

№ з/п

Ключове слово

Пошукова система Посилання Відповідність темі

Google (Гугл), Yandex (Яндекс), Rambler (Рамблер), mail.ru

6. Який перекладач ви використовували, опишіть вбудовані команди.

7. Перешліть викладачу електронною поштою звіт, а також отриманий файл після перекладу.

Орієнтовний перелік тем науково-дослідного характеру:

1. Сутність і класифікація інформаційних технологій.

2. Аналіз етапів інформатизації АПК.

3. Розвиток і впровадження ІТ в сільському господарстві.

4. Роль та завдання інформаційних систем в організаціях.

5. Структура інформаційно-дорадчих систем.

6. Основні підходи до технології збору інформаційного врожаю.

7. Особливості інтелектуальних систем агромоніторингу.

8. Роль і місце експертних систем у сільському господарстві.

9. Особливості інформаційних технологій в агросервісі.

10. Перспективи розвитку аграрної освіти та науки в Україні.

11. Структура інформаційного ринку, особливості збору даних.

12. Роль інформації в сільському господарстві.

13. Формування інформаційних ресурсів аграрного сектора.

14. Використання інструментів спеціального програмного забезпечення і цифрового устаткування в професійній діяльності агронома.

15.Застосування геоінформаційних систем в агросфері.

Запитання до роботи:

1. Що являє собою Web-сторінка?

2. Які основні види пошукових систем вам відомі? Опишіть механізм роботи пошукових систем.

3. Які пошукові системи вам відомі?

4. Програми-перекладачі on-line, користь та недоліки.

(12)

Практичне заняття № 2 (2 год.)

Тема:Створення мультимедійного продукту на базі Ms PowerPoint.

Мета:створити умови щодо формування навичок створення рекламно- інформаційного продукту в програмі Ms PowerPoint, ознайомитись з етапами створення презентації; здобути навички роботи з програмним продуктом;

визначити структурні елементи програми; розвивати абстрактне та логічне мислення через встановлення причинно-наслідкових зв’язків, аналізувати інформацію, синтезувати нові ідеї, розвивати творчі здібності.

Завдання:Створити презентацію відповідно до висунутих вимог, у якості вхідних даних використати реферат,підготовлений у результаті виконання попередньої практичної роботи (завдання 2).

Теоретичні відомості:

Робота звідеомонтажем, кольором, звуком, комп‟ютерна обробкафотографій, анімація, інфографіка досягли надзвичайних висот.

Зазначеніхудожньо-образотворчі

засобивільноінтегруютьсявмедіа.Рівеньтехнологій створення мультимедійного продукту, що розуміємо як інтеграцію двохабо більшекомунікаційнихзасобів іканалів зкомп‟ютером, дозволяєреалізуватибудь-якутворчуідею.

Мультимедіа (від лат. Multum + Medium) – комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад, текстової, звукової, графічної, анімації і відео.

Під мультимедіарозумієтьсяпередачаінформації

одночаснокількомакомунікаційнимиканалами, а саме: аудіо-, відео-, віртуальнимикомунікаціями.Томумультимедіаможналегкопредставити

якєдинуінформаційнусистему,чиїінформаційніпродуктичастково «зливаються»

один з одним.

Презентація(відлат. Praesento–подання) – документабокомплектдокументів, призначений дляподаннячого-небудь (організації, проекту, продукту іт.п.).

Метоюпрезентації є донесеннядоцільовоїаудиторіїповноцінноїінформації про об‟єкт дослідження в зручнійформі. Презентація складається зі слайдів, які можуть містити текст, рисунок, діаграму, таблицю, відеофрагмент, керуючі кнопки, звуковий супровід тощо. Об‟єкти на слайдах можуть виникати в потрібний момент за бажанням доповідача (анімація), що підсилює наочність, привертає увагу аудиторії.

Презентація передбачає донесення до особистості логічно побудованої інформації певного призначення (навчальної, наукової, виробничої тощо).

Її створення проходить декілька етапів.

Перший етап – планування презентації як багатокрокової процедури має такі складові:

 визначення цілей та основної ідеї;

(13)

 складання плану;

 підбір основної і додаткової літератури;

 вибір структури;

 перевірка логіки подачі матеріалу;

 підготовка висновку.

Другий етап – розробка презентації – це методологічні особливості підготовки слайдів презентації, включаючи вертикальну і горизонтальну логіку, зміст і співвідношення текстової та графічної інформації.

Існує багато програмних продуктів для створення презентацій, а саме:

Microsoft PowerPoint;

OpenOffice-Impress;

Keynote;

SoftMaker Presentations;

KPresenter;

Multimedia Builder.

Одним із засобів для створення презентацій виступає програма Microsoft PowerPoint – проста щодо опанування, не вимагає спеціальних знань і навичок.

Microsoft PowerPoint (повна назва – Microsoft Office PowerPoint) – прикладне програмне забезпечення, призначене для створення презентацій.

Довідка з розташування команд, створення презентації, додання графічних об‟єктів (діаграм, графіків, рисунків SmartArt) знаходиться на офіційному сайті Microsoft Office (http://office.microsoft.com/uk-ua/ – рис. 4).

Рис.4. Офіційний сайт Microsoft Oficce «Навчальні ресурси Power Point»

Третій етап – репетиція презентації – передбачаєперевірку та налагодження створеного «продукту». Презентація, а також власна доповідь підлягає перевірці та критичному аналізу (наскільки вдало підібраний матеріал, чи доречна графічна інтерпретація поданої інформації, чи досягнуто мету).

(14)

Розглянемо етапи створення презентації з теми «Інформаційно-дорадчі служби».

Перший етап – планування презентації:

Метою роботи є висвітлення основних завдань і функцій інформаційно- дорадчих служб, види робіт, що ними виконуються; організація роботи, матеріально-технічної бази інформаційно-дорадчого центру.

План презентації:

1. Тема: «Інформаційно-дорадчі служби».

2. Зміст.

3. Основні визначення: дорадчі послуги, сільськогосподарська дорадча діяльність, інформаційно-дорадча служба.

4. Огляд літератури. Законодавча платформа.

5. Загальна інформація про інформаційно-дорадчі служби: завдання, функції, організація роботи та обладнання інформаційно-дорадчих центрів.

6. Приклад організації роботи інформаційно-дорадчого центру з меліорації.

7. Висновки.

Підбір основної і додаткової літератури:Закон «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність». Додаткова література: Сайти інформаційно-дорадчих центрів.

Вибір структури:

Перевірка логіки подачі матеріалу.

Висновки. Дорадчі послуги створюють сприятливі умови щодо розвитку економіки АПК за рахунок розвитку сільських територій, підвищення доходів

Тема: Інформаційно-

дорадчі служби Зміст Основні визначення

Огляд літератури, законодавча платформа

Загальна інформація про інформаційно-дорадчі

служби

Завдання інформаційно- дорадчих служб

Функції інформаційно- дорадчих центрів

Організація роботи інформаційно- дорадчих центрів

Обладнання інформаційно- дорадчих центрів

Висновки

(15)

сільгоспвиробників та сільського населення, поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій.

Другий етап – розробка презентації.

Відкриємо програму MicrosoftPower Point, – увійдемо в режим роботи із шаблоном, оберемо дизайн слайда та всієї презентації (закладинка Дизайн, рис. 5).

Рис. 5. Вибір теми (шаблону оформлення) презентації

Послідовно внесемо текст у структуру презентації.

У режимі презентації Обычный, закладка Структура(рис. 6).

(16)

Наступний крок передбачає підбір до існуючого тексту ілюстративного матеріалу. Зазначимо, що всі зображення повинні бути в одному стилі, не повинно бути перенасичення (рис. 7).

Рис. 1. Режим презентації Обычный

(17)

Рис. 7. Приклад оформлення слайда

За допомогою закладки Вставка / Изображения – додамо графічні об‟єкти (див.рис. 8):

 послідовно додайте зображення в шаблони слайдів, використовуючи команду Вставка, Рисунок, из файла;

 за необхідності відрегулюйте розміри зображень на слайдах, налаштуйте зображення: контрастність, яскравість, тип ліній, використовуючи команду Формат або контекстне меню;

 за допомогою панелі Работа с рисунками Форматвідформатуйте об‟єкт;

 уведіть текст у слайди, використовуючи команду Вставка, Надпись або кнопку <Надпись > на панелі Рисование.

(18)

Рис. 8. Пунк меню Вставка – графічні об’єкти

Одним із засобів для візуального представлення текстової інформації є SmartArt. Такі графічні об‟єкти можуть бути простими графічними списками, схемами процесів, діаграмами Вена, організаційними діаграмами (див. рис. 9).

Виберіть режими зміни (переходу) слайдів на екрані, задавши:

 анімаційні та звукові ефекти переходу слайдів (рис. 10);

 ефекти анімації слайдів і об‟єктів (рис. 11);

Рисунок, картинка, фігури

Рис. 2. Вставка об’єктів SmartArt

(19)

 час в автоматичному режимі.

Рис 10. Налаштування анімаційних та звукових ефектів переходу слайдів

Рис. 11. Налаштування ефектів анімацій слайдів і об’єктів та часу в автоматичному режимі

Третій етап – репетиція презентації.

Перед запуском презентації в режимі демонстрації, необхідно переглянути її Вид / Сортировщик слайдов, приберіть загальні недоліки та перевірте на відповідність раніше визначеної структури1. Запустіть на виконання презентацію у режимі демонстрації, перевірте налаштування часу.

1Інформація, що передбачає огляд літературних джерел, може приводитись на слайді тільки в тому випадку, якщо є порівняння або протиставлення. У всіх інших випадках огляд літератури на слайди не виноситься.

(20)

Рис. 12. Перегляд презентації в режимі «Сортировщик слайдов»

Варіант 1.

Технологічні вимоги до проекту (презентації):

1. Обсяг презентації – 10-12 слайдів.

2. На всіх слайдах увести:

 у нижньому правому куті – тему;

 зображення будь-якого об‟єкта з коментарями (текст пояснення оформити різними кольорами в рамках з різними кольорами фону та лінії);

 заголовки слайдів (об‟єкти WordArt ).

3. Передбачити слайд зі змістом у вигляді списку із застосуванням гіперпосилань на відповідні слайди презентації.

4. Використати оформлення певного тексту як об‟єкта WordArt .

5. Передбачити вставку малюнків, діаграм (графіків) та використання таблиць.

6. До всіх слайдів застосувати анімацію (ефекти та налагодження) автоматично. Створити перехід слайдів за допомогою миші.

7. Налаштуватинавігацію в презентації, за допомогою кнопок керування.

8. Вставити до презентації посилання на зовнішні інформаційні ресурси.

9. Додати власні налагодження до презентації.

10. Зберегти презентацію під Власним прізвищему двох режимах, а саме:

 презентації;

 демонстрації презентації.

Варіант 2.

Технологічні вимоги до проекту:

1. На всіх слайдах увести:

 в нижньому правому куті – тему;

 зображення будь-якого об‟єкта з коментарями (текст пояснення оформити різними кольорами в рамках з різними кольорами фону та лінії);

 заголовки слайдів (об‟єкти WordArt );

2. Передбачити наявність на слайдах об‟єктів, які будуть згруповані.

3. Слайд «Зміст» оформити у вигляді тексту зі стрілками та утворити гіперпосилання на відповідні слайди презентації.

4. На всіх слайдах виконати появу різними способами:

 назви слайду;

 основного тексту тощо.

5. Оформити слайди за допомогою шаблонів презентацій та різних способів заливки.

6. Налаштуватинавігацію в презентації, за допомогою кнопок керування.

7. Додати власні налагодження до презентації.

8. На останньому або першому слайді вказати групу та ПІБ розробника.

9. Зберегти презентацію під ім‟ям Прізвище в двох режимах, а саме:

(21)

 презентації;

 демонстрації презентації.

10. Додати на слайди відеосюжети з колекції Clip Gallery та посилання на зовнішні інформаційні ресурси.

Запитання до роботи

1. Які ви знаєте можливості мультимедійного середовища Ms PowerPoint.

2. Цільове призначення Ms PowerPoint.

3. Який механізм створення презентацій?

4. Назвіть допоміжні пристрої для трансляції презентацій.

5. Як створити інтерактивний інтерфейс в середовищі MS Power Point?

(22)

Практичне заняття № 3 (2 год.)

Тема: Робота з геоінформаційними системами, які впроваджені у виробництво – Панорама-АГРО «Растениеводство»

Мета: Опанувати технологію роботи з геоінформаційними системами, здобути навички побудови електронних карт

Завдання:

1. Опанувати роботою з програмою, визначити її функціональні характеристики(визначити комплекс агрономічних задач).

2. Створити електронну карту за допомогою програми Панорама-АГРО

«Растениеводство».

Матеріали для роботи:

Можуть стати в нагоді такі інструкційні матеріали:

 Панорама АГРО. Керівництво системного програміста;

 Панорама АГРО. Керівництво оператора;

 Панорама ЗЕМЛЕРОБСТВО. Керівництво системного програміста;

 Панорама ЗЕМЛЕРОБСТВО. Керівництво оператора;

 Карти полів. Технологія створення;

 Картосхема відбору ґрунтових проб. Технологія створення та використання;

 Комплекс агрономічних завдань. Керівництво користувача;

 Встановлення та налаштування Панорама АГРО, АВТО, ЗЕМЛЕРОБСТВО.

Довідкові матеріали для роботи можна знайти на сайті «КБ Панорама.

Геоінформаційні технології» за адресою http://www.gisinfo.ru/download/download.htm. Теоретичні відомості:

Для управління сільськогосподарським підприємством, що виробляє продукцію рослинництва, необхідна об‟єктивна інформація щодо розміру і стану сільгоспугідь. Великий обсяг просторової і атрибутивної інформації якісно можна обробляти й аналізувати тільки за допомогою спеціального програмного забезпечення, що враховує як просторову прив‟язку, так і спеціальні відомості про поля.

Наявні в господарстві картографічні матеріали можна умовно розділити на три групи:

 землевпорядні – плани внутрішньогосподарського землеустрою;

 ґрунтові – ґрунтові карти;

 агрохімічні – агрохімічні картограми (вмісту гумусу, рухомого фосфору, рухомого калію, рН).

У повному варіанті агрономічна ГІС повинна включати багатошарову електронну карту господарства і атрибутивну базу даних історії полів, з урахуванням попередніх агротехнічних заходів. Кількість тематичних шарів електронної карти залежить від складності ландшафтно-екологічних умов і

(23)

рівня інтенсифікації агротехнологій (визначається за параметрамиурожайності таобсяг витрат на гектар). У загальному вигляді електронна карта полів повинна включати:

• мезорельєф (з показом мезоформ рельєфу, форм схилів);

• крутизну схилів;

• експозицію схилів (теплі, холодні, нейтральні);

• мікрорельєф (з показом контурів з переважанням тих чи інших форм мікрорельєфу, що мають агрономічне значення);

• мікроклімат;

• рівень ґрунтових вод, їх мінералізацію і склад;

• ґрунтостворювальних і підстилкових порід;

• мікроструктуру ґрунтового покриву (ґрунтова карта);

• вміст гумусу в ґрунті;

• забезпеченість рухомими формами елементів мінерального живлення рослин і мікроелементами;

• значення рН ґрунтів;

• фізичні властивості ґрунтів;

• забруднення важкими металами, радіонуклідами та іншими токсикантами;

• еродованість ґрунтів, ерозійна небезпека та інші види фізичної деградації (оповзнів, селів тощо);

• перезволоження і заболочення ґрунтів, у тому числі вторинного гідроморфізму, підтоплення тощо;

• засоленість ґрунтів (типів і ступеня засолення);

• сонцеватість ґрунтів;

• рослинний покрив з оцінкою стану природних кормових угідь;

• лісову рослинність з оцінкою стану природних лісів і лісових насаджень;

• розподіл корисних видів тварин, птахів, корисних ентомофагів, оцінку їх територіального впливу;

• фітосанітарний стан посівів.

ГІС Панорама АГРО призначена для комплексної автоматизації управління с.-г. підприємством у галузі рослинництва і забезпечує вирішення двох взаємопов‟язаних завдань: управління аграрними технологіями та моніторинг рухомих технічних засобів компанії на основі GPS / ГЛОНАСС навігації.

Основні функції програми:

Ведення нормативно-довідкової інформації.

Ведення паспортів полів з прив’язкою до року врожаю.

Загальні відомості про земельні угіддя(параметри поля; відомості про сівозміні; механічний склад ґрунтів; агрохімічний склад ґрунтів;відомості про фітосанітарний стан; прив‟язка до карти земельних угідь; Прив‟язка до карти інфраструктури підприємства.

Управління електронною картою:

 Управління складом шарів електронної карти;

(24)

 Управління складом растрів;

 Управління складом матриць;

 Підключення атласу карт.

Створення і редагування електронної карти – створення контурів полів по зображенню карти або Космоснімки.

Розрахунки по карті.

Обробка навігаційних даних і контроль переміщень автотранспорту та спеціальної техніки (ведення списку об'єктів моніторингу; візуалізація переміщень об‟єктів моніторингу на тлі карти; у режимі реального часу; у режимі прокручування історії;розрахунок і відображення показників моніторингу;аналіз показників моніторингу на графіках);

Формування та аналіз подій , що відбуваються з об’єктами моніторингу за даними та показниками: датчиків; взаємного розташування об‟єктів моніторингу; маршрутах і геозон;

Планування та облік переміщень автотранспорту та спеціальної техніки:

 Ведення реєстру маршрутів та геозон;

 Ведення реєстру пунктів ( транспортних вузлів);

 Планування робіт водіїв і механізаторів;

 Автоматизований облік виконаних робіт;

 Створення і редагування карти маршрутів і геозон;

Вбудована підсистема управління графом доріг:

 визначення мінімального шляху між двома довільними точками;

 визначення мінімального шляху між двома об‟єктами карти;

 визначення мінімального шляху між об'єктом моніторингу та зазначеним об‟єктом карти;

 визначення мінімального шляху між об‟єктом моніторингу та пунктом призначення - транспортним вузлом.

Обробка результатів польових вимірювань, даних дистанційного зондування та оновлення карти земельних угідь:

 Використання можливостей Google, для оновлення карти;

 Завантаження даних з файлів формату SHAPE;

 Завантаження даних від автопілотів;

 Редагування карти на основі треків об'єктів моніторингу;

Побудова тематичних карт окремих показників земельних угідь , на підставі відомостей, поданих у паспортах полів:

 Автоматичне створення колірних картограм;

 Автоматичне створення карт умовних знаків;

 Управління складом відображуваних даних;

Планування та облік технологічних операцій відповідно до встановленого сівозміною:

 Складання базової технологічної карти культури;

(25)

 Прив‟язка технологічної карти до полів відповідно сівозміною;

 Планування технологічних операцій;

 Автоматизований облік технологічних операцій;

План-фактний аналіз технологічних операцій:

 Агротехнічні заходи;

 Внесення добрив;

 Внесення меліорантів;

 Внесення засобів захисту рослин;

Формування звітів і статистичних довідок:

 Звіти з техніки:

- парк техніки;

- парк об‟єктів моніторингу;

- парк навісного обладнання.

 Звіти по виконаних роботах:

- оперативний облік;

- фактичні роботи механізаторів;

- оброблена площа;

- витрата палива за період (автомобілі);

- витрата палива за період (спеціальна техніка);

- призначений для користувача звіт.

 Звіти по полях:

- паспорт поля;

- структура земель і ріллі;

- валовий збір с.-г. культур;

- врожайність по господарству;

- висів насіння;

- внесення засобів захисту рослин;

- внесення меліорантів;

- внесення добрив;

- виконані технологічні операції.

 Звіти щодо подій об‟єктів моніторингу.

Ведення ресурсів системи і розмежування доступу.

Обмін даними з зовнішніми програмами.

Запитання до роботи 1. Дайте визначення поняття «електронна карта».

2. Цільове призначення Панорама-АГРО

«Растениеводство».

3. Опишіть технологію створення електронних карт.

4. Яке програмне забезпечення для створення електронних карт ви знаєте?

(26)

Практичне заняття № 4 (2 год.)

Тема: CLAAS Telematics – Технологія для управління збором врожаю

Мета: Опанувати програмне забезпечення CLAAS Telematics, визначити компоненти системи, опанувати роботу в он-лайн-режимі. Здобути навички роботи з он-лайн-інструментами. Ознайомитись зі специфікою роботи демонстраційної версії програмного продукту EASY (ефективні сільськогосподарські системи). Розвивати абстрактне та логічне мислення

Завдання 1.Розглянути принципи роботи системи та визначити її компоненти (рис. 23, 24).

Завдання 2. Опанувати роботу в демонстраційнійверсії, створивши господарство, обравши машини, комбайни, оглянути всі параметри роботи техніки, зробити аналіз продуктивності, аналіз робочого часу.

Теоретичні відомості:

Система CLAAS Telematics є веб-додатком і дозволяє переглядати інформацію про машини в минулому та теперішньому часі. Основною функцією системи є аналіз та оптимізація виробничих процесів, що допомагають також зекономити час на технічне обслуговування сільськогосподарських машин.

ПрограмнийпродуктEASY(ефективнісільськогосподарськісистеми)дозволя є узгодити міжсобоювсі системиі максимальноповновикористати можливостімашині підприємства вцілому.

ПрограмаEASYмає чотирисфериспеціалізації:

 on board(бортовісистеми) – управління та

оптимізаціяпродуктивностізкабіни;

 on field(польовіроботи) – управління продуктивністю вполі;

 on track(рух) –контрольта віддаленадіагностика;

 on farm(ферма) – програми дляроботи підприємства.

(27)

Рис. 23. Принцип роботи системи автоматизованого збору врожаю

(28)

CDS 5000 REMOTE

+ Інтернет сайт + Підключення до

Інтернет CLAAS

LEXION

Agro- Combine Online

+

TSM- Hardware*

CLAAS-Telematics Сервер

GPRS GPRS

GSM-Data (P2P)

Інтернет

Інтернет

CEBIS &

ChipCard

Сервіс Господарства Telematics

Рис 24. Апаратно-програмне забезпечення системи

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

3) справедливості; 4) неупередженості; 5) незалежності і персональ- ної відповідальності кожного працівника Державного бюро розсліду- вань (далі

відносять: миттєві оновлення обліку та регламентної звітності; стабільність роботи програми; безпека даних; можливість виростання нових технологій, таких як

Рівень води.. люк 16 для видалення забруднень з ванни при санітарній обробці машини і кла- пан 15 для періодичного видалення забруднень без

Вступ. Вивчення гендерно зумовленої поведінки доводять, що мовлення представників різних статей не варіюється хаотично, а співвідноситься

властивостями для культурних рослин. При цьому застосування інсектицидів і фунгіцидів з такими препаратами не викликає

Мета заходу, організованого науковцями Інституту проблем виховання НАПН України у співпраці з Громадською радою при Міністерстві молоді та спорту

При вивченні цього лабораторного модуля студенти набувають уміння обробки, консолідації та аналізу даних за допомогою табличного процесора MS Excel

При вивченні цього лабораторного модуля студенти набувають уміння обробки, консолідації та аналізу даних за допомогою табличного процесора MS Excel

Згідно сформульованої мети завданнями роботи були: визначення методом мікроскопіювання розміру частинок овочевих порошків з капусти та

Ключові слова: туризм, іноземні потоки, туристичні потоки, в’їзний туризм, динаміка туристичних потоків, розвиток туристичної галузі, проблеми

результати оцінки каналів пошуку фахівцями відрізняються від фактичних; неоптимальний вибір технологій пошуку персоналу; негативна та

Вигляд функції аналізу чутливості до зміни вартості опціону в MS EXCEL на приладі розрахунку показника Delta.

1. Визначити, яку суму потрібно покласти на рахунок, щоб че- рез 5 років отримати 20 000 дол. Відсоткова ставка стано- вить 14

З іншого боку, було встановлено вірогідний сумісний вплив року та сезону (або місяця) опоросу як на кількісні, так й масові показники

Інструментальними засо- би розробки були обрані: модульна кроссплатформенная open source реаліза- ція стандарту .NET, технологія для доступу до баз даних

Козленко І ГЕНЕЗА ЯВИЩА ПОРНОГРАФІЇ ТА БОРОТЬБИ З НИМ У статті зроблено спробу дослідити ґенезу явища порнографії, історичні умови соціально-правових

Зокрема, описано історичні аспекти розвитку комп’ютерних мереж, проаналізовано такі важливі мережеві характеристики як надійність, продуктивність

Скакун визначає змішаний (гібридний) тип правових систем як сукупність національних правових си- стем, що мають загальні закономірності розвит- ку та

Особливо важливими є питання захисту персональних даних та їх інформаційна безпека в діяльності комерційного банку. Наявність повного

Реалізація професійної спрямованості [1; 4] навчання матема- тики і застосування її засобів в сфері виробництва,

Висновок: Таким чином, використання засобів MS SQL Server 2005 у поєднанні з методологією інтелектуального аналізу та добування

Забезпечення належної організації контрольного процесу не- можливе без наявності чіткої і зрозумілої методики проведення

У статті на тему «Міжнародне співробітництво з екологічних проблем країн-членів Карпатського єврорегіону» піднято важливе питання стосовно ролі та