• No results found

(ПІБ) академічної групи 071м-20з-1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(ПІБ) академічної групи 071м-20з-1"

Copied!
88
0
0

Повний текст

(1)

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Навчально-науковий інститут економіки Фінансово-економічний факультет

Кафедра міжнародних відносин і аудиту

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

кваліфікаційної роботи ступеню магістр

студента Пригожої Ганни Василівни______________________________

(ПІБ)

академічної групи 071м-20з-1_______________________________________

(шифр)

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»__________________________

(код і назва спеціальності)

спеціалізації «Облік і аудит»_______________________________________

( назва спеціалізації)

за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит»__________________

(офіційна назва) на тему:

«Податковi розрахунки, облiк i звiтнiсть фiзичної особи-пiдприємця (на прикладі ФОП Пригожий С.I.)»

(назва за наказом ректора)

Прізвище, ініціали Оцінка Підпис Керівники робот Гресь Н.Л.

Рецензент Пригожий С.І.

Нормоконтроль Гресь Н.Л.

Дніпро 2022

(2)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

завідувач кафедри обліку та аудиту

_____________ Пашкевич М.С.

(підпис) (прізвище, ініціали)

«31» серпня 2021 року

ЗАВДАННЯ

на кваліфікаційну роботу освітнього ступеню магістра

Студенту Пригожій Г.В. академічної групи 071м-20з-1

(призвище та ініціали) (шифр)

071 «Облік і оподаткування»__________________________________________

(код і назва спеціальності)

спеціалізації «Облік і аудит»_________________________________________

(назва спеціалізації)

за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит»___________________

(офіційна назва)

на тему: «Податковi розрахунки, облiк i звiтнiсть фiзичної особи-пiдприємця (на прикладі ФОП Пригожий С.I.)»

затверджену наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка» від 16.12.2021 р.

№ 1065-с

Розділ Зміст Термін

1 Теоретико-практичні засади діяльності фізичної

особи – суб’єкта підприємницької діяльності 30.09.2021 2 Податкові розрахунки фізичної особи-підприємця

третьої групи 28.09.2021

3 Податкова звітність фізичної особи-підприємця

третьої групи 23.12.2021

Завдання видано ___________ Гресь Н.Л.

(підпис керівника) (прізвище, ініціали)

Дата видачі 31.08.2021 р.

Прийнято до виконання _____________ Пригожа Г.В.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дата подання до екзаменаційної комісії 05.01.2022 р.

(3)

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 88 стор., 2 рис., 15 табл., 16 додатків, 50 джерел.

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР, ЄДИНИЙ ПОДАТОК, ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ

ВНЕСОК У ЗАГАЛЬНООБОВЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ

СТРАХУВАННЯ, ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ПЛАТНИК ПОДАТКУ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ, ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ.

Об’єкт розроблення – господарська діяльність фізичної особи-підприємця платника єдиного податку третьої групи.

Мета роботи – дослідження особливостей діяльності фізичної особи- підприємця, а також механізму податкових розрахунків, обліку і звітності суб’єкта господарювання, який перебуває на спрощеній системі оподаткування.

Надано організаційно-правову та економічну характеристику суб’єкта господарювання. З'ясовано правовий статус фізичної особи – підприємця.

Проаналізовано умови перебування на спрощеній системі оподаткування.

Представлено порядок нарахування та сплати податків і обов’язкових зборів фізичною особою – підприємцем. Описано порядок складання й направлення контрольному органу податкової звітності Висвітлено процедуру сплати грошових зобов’язань.

Результати та їх практична значимість: удосконалено документування підстав для проведення фізичною особою – підприємцем податкових розрахунків;

запропоновано форми ведення реєстрації договорів, укладених с замовниками, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), видаткових накладних та форму книги обліку доходів і витрат фізичної особи-підприємця; обґрунтовано наявність правової колізії стосовно встановлення податкового періоду для подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

(4)

ЗМІСТ

ВСТУП………. 5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – СУБЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………….……...……. 9

1.1. Організаційно-правова та економічна характеристика фізичної особи-підприємця Пригожий Сергій Іванович………...………..…..……. 9

1.2. Фізична особа, як суб’єкт підприємницької діяльності.………..……… 12

1.3. Нормативно-правове забезпечення діяльності фізичної особи- підприємця платника єдиного податку ………..……18

Висновок до розділу 1………..………..….. 19

РОЗДІЛ 2. ПОДАТКОВІ РОЗРАХУНКИ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ ………..…... 20

2.1. Утримання податку на доходи фізичних осіб і військового збору із нарахованого найманому працівнику доходу ………... 20

2.2. Розрахунок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ………..…………... 26

2.3. Облік доходів та визначення податкового зобов’язання з єдиного податку………..……….……….… 30

2.4. Удосконалення реєстрації документальних підстав ведення податкових розрахунків ………..……… 33

Висновок до розділу 2………..……… 37

РОЗДІЛ 3. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ ………..….………….. 38

3.1. Порядок заповнення та подання звітності з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску …….………… 38

3.2. Порядок заповнення та подання звітності платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця ……….….…….………… 46

Висновок до розділу 3 ………...……….………..….. 48

ВИСНОВКИ …...…………....………..……… 49

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……….……….……….. 51

ДОДАТКИ ………..……….…. 56

(5)

ВСТУП

Актуальність теми. Підприємництво виконує особливу функцію в економіці і народному господарстві, змістова сутність якої зводиться до оновлення економічної системи, створення інноваційного середовища, що спричиняє руйнацію традиційних структур і відкриття шляху до перетворень, зрештою стає тією силою, котра прискорює рух економіки по шляху ефективності, раціоналізації, бережливості і постійного оновлення [1]. Тобто, розвиток підприємництва можна розглядати як чинник соціально-економічного прогресу та напрям удосконалення господарської діяльності.

Конституцією України [2, ст. 42] визначене право кожного на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Зауважимо, що згідно норм українського законодавства громадянин може набувати таких видів правового статусу, як просто фізичної особи, фізичної особи-підприємця (ФОП) та самозайнятої особи.

За дослідженнями Касьяненко Д.І. та Герасимова Г.В. [3] правовий статус фізичної особи як суб’єкта господарювання аналізували Блащук Т.В., Вінник О.М., Голик Ю.А., Горяйнова Ю.С., Задихайло Д.В., Іванійчук О.І., Коломієць О.О., Кравчук B.М., Кучеренко І.М., Майданик Р.А., Теньков С.О., Щербина В.C., Щурука А.В. та ін. Ця тема досить часто розглядається в працях вчених через необхідність визначення правового статусу фізичної особи в тих чи інших правовідносинах та вибору відповідних норм законодавства, які треба до неї застосовувати.

Основна кількість фізичних осіб-підприємців є представниками малого бізнесу і ключовими суб’єктами в економіці України, адже займають визначальне місце в господарській системі: створюють робочі місця для громадян, забезпечують виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг населенню та, шляхом сплати податків, формують дохідну частину бюджетів різних рівнів.

Саме тому задача держави полягає у підтримці малого бізнесу та створенні сприятливих умов для його ведення. Так, у 1998 р. Указом Президента України

(6)

«Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва» [4] для фізичних осіб-підприємців було запроваджено спрощену систему оподаткування доходів за єдиним податком.

Більшість ФОП обирають саме цю систему оподаткування, обліку та звітності, адже вона передбачає нескладний порядок ведення обліку і звітності та скорочення переліку податків.

Дослідженням питань оподаткування платників єдиного податку займались такі вітчизняні вчені: Амбрик Л.П. [5, с. 28–33], Безверхий К.В. [6, с. 183–194], Безкровний О.В. [7, с. 280–285], Войнаренко М.П. [8, с. 21–25], Гусєв А.О. [9], Демиденко В.І. [10, с. 12–15], Демиденко Л.М. [10, с. 12–15], Ємчук Л.В. [8, с. 21–

25], Жук О. І. [11, с. 168–175], Ковач С.І. [6, с. 183–194], Коцупатрий М.М. [6, с.

183–194], Луценко І.С. [12, с. 131–135], Макаров В. В. [13, с. 121–124], Молдован О.О. [14], Панасюк О. В. [15, с. 41–44], Пилипенко Н.М. [13, с. 121–124], Поляков О.П. [16, с. 83–87], Романченко Ю.О. [17, с. 297–303], Слатвінська М. О. [18], Тесля С. М. [19].

В своїх працях науковці досліджують такі аспекти діяльності платників єдиного податку, як: доцільність вибору спрощеної системи; проблеми її функціонування та особливості застосування; перспективи розвитку; критерії відповідності перебування на спрощеній системі та ін.

Однак, через постійні зміни в податковому законодавстві, виникає необхідність постійного спостереження за функціонуванням спрощеної системи оподаткування та проведенням нових досліджень.

Мета і завдання дослідження. Дослідження особливостей діяльності фізичної особи-підприємця, а також механізму податкових розрахунків, обліку і звітності суб’єкта господарювання, який перебуває на спрощеній системі оподаткування.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

– ознайомитися з організаційно методологічними засадами застосування спрощеної системи оподаткування;

– надати організаційно-правову характеристику базового підприємства;

(7)

– визначити правовий статус фізичної особи, як суб’єкта підприємницької діяльності;

– розглянути доцільність вибору спрощеної системи оподаткування;

– дослідити організацію податкових розрахунків фізичної особи-підприємця третьої групи;

– з’ясувати склад податкової звітності фізичної особи-підприємця третьої групи та порядок її подання контрольному органу;

– обґрунтувати шляхи удосконалення ведення обліку діяльності.

Об’єктом дослідження є господарська діяльність фізичної особи – підприємця, платника єдиного податку третьої групи.

Предметом дослідження є податкові розрахунки, облік і звітність в умовах спрощеної системи оподаткування.

Методи дослідження. У процесі дослідження ведення обліку та оподаткування у ФОП використовувалися такі методи: синтез – для з’єднання окремих властивостей в єдине ціле; узагальнення – для визначення загального поняття, в якому знаходить віддзеркалення головні характеристики об’єкта; аналіз – для пізнання за допомогою розкладання предметів дослідження, а також методи розрахунку, абстрагування, індукції, дедукції та ін.

У якості методологічної основи дослідження використано напрацювання сучасних вчених – економістів та правові акти.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій направлених на удосконалення ведення фізичною особою-підприємцем третьої групи податкових розрахунків:

удосконалено:

– документування підстав для проведення фізичною особою – підприємцем податкових розрахунків;

запропоновано:

– форми ведення реєстрації договорів, укладених с замовниками, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг);

– форму книги обліку доходів і витрат фізичної особи-підприємця;

(8)

обґрунтовано:

– наявність правової колізії стосовно встановлення податкового періоду для подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

дістали подальшого розвитку:

– методологічні засади ведення фізичною особою-підприємцем обліку доходів і здійснення податкових розрахунків.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх використання дає можливість розробити рекомендації для подолання юридичної колізії, яка виникла стосовно звітного періоду з внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження доповідалися, обговорювалися, а також були оприлюднені на одній міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, облік, фінанси та право:

концептуальні та практичні аспекти розвитку» (м. Полтава, 3 грудня 2021 р.).

Структура та обсяг магістерської роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел, який налічує 50 позицій та 16 додатків. Основний зміст роботи викладено на 55 сторінках.

(9)

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – СУБЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Організаційно-правова та економічна характеристика фізичної особи-підприємця Пригожий Сергій Іванович

Дипломна робота виконана з використанням матеріалів ФОП Пригожий Сергій Іванович (далі ФОП Пригожий С.І.).

Суб’єкт господарювання Пригожим С.І. було створено у 2012 році для одержання прибутку внаслідок надання послуг установам, організаціям і підприємствам.

ФОП Пригожий С. І. зареєстровано державним реєстратором Виконавчого комітету Павлоградської міської ради Дніпропетровської області 05.04.2012 р.

Відомості про суб’єкт господарювання внесено до Єдиного державного реєстру

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців1 (ЄДР) (номер запису 2 232 000 0000 008645).

Після державної реєстрації, ФОП Пригожий С.І. 24.05.12 р. взято на податковий облік у Західно-Донбаській ОДПІ Дніпропетровської області ДПС2 як платника єдиного податку третьої групи із реєстраційним номером облікової картки платника податків 2930715771 (Додаток А) та податковою (юридичною) адресою: 51400 м. Павлоград вул. К. Маркса 90/51.

Підприємець є платником єдиного податку за ставкою 5%3.

Згідно витягу з Реєстру платників єдиного податку ФОП Пригожий С.І.

може займатися 18 видами економічної діяльності (Додаток Б).

На момент виконання дипломної роботи підприємець провадить за КВЕД4 ДК 009:2010 [20] такі види діяльності:

1 Тепер це Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2 На даний час цей контролюючий орган має назву Павлоградська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

3 Відсоток податку на момент реєстрації складав 3% (див. Додаток А).

4 Класифікація видів економічної діяльності.

(10)

62.01 Комп’ютерне програмування;

62.02 Консультування з питань інформатизації;

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;

95.11 Ремонт комп'ютерів і переферійного устаткування;

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Перший із зазначених вище видів діяльності є основним [21], тобто той на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість (або інший визначений критерій) [20, п. 4].

Решта – другорядні види його діяльності, тобто інші (крім основного) види економічної діяльності пов’язані з наданням послуг та здійсненням роздрібної торгівлі [20, п. 4].

Сьогодні ФОП Пригожий С.І. переважно займається впровадженням, налаштуванням 1С; обслуговуванням 1С 7.7, 8.2; написанням звітів, обробок, зовнішніх друкованих форм для 1С 7.7, 8.2; встановленням та налаштуванням ПЗ для подання звітності до податкової інспекції (OPZ, iFin, Соната, M.E.Doc);

послугами програміста Excel та VBA; навчанням по роботі з бухгалтерським та іншим програмним забезпеченням; системним адміністрування та ін.

ФОП Пригожий С.І. має печатку зі своєю назвою та два поточних рахунки в національній валюті № UA973052990000026001060774356 в АТ КБ «ПриватБанк»

і № UA223220010000026000300070360 в АТ «Універсал Банк» (MONOBANK).

На даний час клієнтська база підприємця нараховує понад 160 клієнтів з різних міст України. Динаміка приросту кількості клієнтів зображена на рис. 1.1.

Як бачимо (див. рис. 1.1.) щороку спостерігається приріст клієнтської бази. Так, кількість клієнтів упродовж 2021 р. у порівнянні з попереднім господарським роком зросла на 16,31% (164 : 141 · 100).

Незважаючи на збільшення кількості клієнтів обсяг доходів підприємця (див. рис.1.2.) зменшується починаючи з 2018 р.

(11)

Рис.1.1. Темпи приросту клієнтів ФОП Пригожий С.І. за 2017–2021 р.

Рис. 1.2. Відомості про дохід одержаний ФОП Пригожий С.І.

500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

ТИС. ГРН.

(12)

Так, дохід за 2019 р. склав на 79587,90 грн (940660,5 - 861072,6) менше за показник 2018 р. Упродовж 2020 р. спостерігається подальше зменшення обсягів виконання робіт, надання послуг. Загальний дохід підприємця за минулий господарський рік склав 521822,00 грн.

Падіння доходів підприємця спричинили зміни у структурі клієнтської бази:

за ці роки були залучені нові клієнти з невеликими обсягами замовлень, але припинилася співпраця з залученими раніше клієнтами, для яких виконувалися об’ємні роботи.

З 2015 р. ФОП Пригожий С.І. використовує працю найманих працівників.

Наразі у нього на умовах трудового договору працює один інженер – програміст.

ФОП Пригожий С.І, як платник єдиного податку третьої групи, не може провадити види діяльності, які перелічені у пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України (ПКУ) [22] і може не використовувати працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена, та обсяг його доходу протягом календарного року має не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року5.

Також він обов’язково здійснює розрахунки за виконані роботи (надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) [22, п.

296.1 ст. 291].

Підприємець не має наказу про облікову політику, на нього не поширюється дія Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» [23], який передбачає ведення бухгалтерського обліку.

У своїй діяльності ФОП Пригожий С.І. керується чинним законодавством України та підзаконними нормативними актами.

1.2. Фізична особа, як суб’єкт підприємницької діяльності

Як вище зазначалося, в Конституції України передбачено право кожного на

5 У 2021 р. ця сума дорівнює 7002000 грн.

(13)

підприємницьку діяльність незаборонену законом. Фізична особа реалізує своє вищезгадане конституційне право за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом [24, ч . 2 ст. 50]. Крім цього, згідно норм Господарського кодексу України (ГКУ) [25, ст. 128], громадянин, який зареєструвався як підприємець може здійснювати підприємницьку діяльність, але без статусу юридичної особи.

Для позначення правового статусу такого громадянина у нормативно- правових актах, науковій та довідниковій літературі вживається декілька термінів:

«підприємець», «громадянин-підприємець», «фізична особа-підприємець»,

«приватний підприємець» та «індивідуальний підприємець».

Таблиця 1.1 Тлумачення поняття фізична особа-підприємець

у правових актах, навчальній літературі

Джерело Визначення терміну

Державний класифікатор України. Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004 [26]

Підприємець-фізична особа, яка є громадянином України, іноземним громадянином, особою без громадянства, що здійснює підприємницьку діяльність. Громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення

Господарського Кодексу України [25, ч.1 ст.58]

Фізична особа-підприємець – це суб'єкт господарювання зареєстрований у порядку, визначеним законом

Роз’яснення Міністерства Юстиції України

від 14.01.2011 р. [27]

Статус фізичної особи - підприємця - це юридичний статус, який засвідчує право особи на заняття підприємницькою діяльністю, а саме: самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик господарською діяльністю, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку

Цивільний Кодекс України

(ЦКУ) [24] Фізична особа-підприємець – це фізична особа з повною цивільною дієздатністю, котра здійснює своє право на підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом, за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом Карпюк Г.І. [28] Фізична особа-підприємець – це громадянин, який займається підприємницькою діяльністю, зареєстрований у державних органах і сплачує відповідні податки

Сментина Н.В. [29] Фізична особа-підприємець – така форма організації підприємництва, коли власність належить одній особі, яка одноосібно управляє виробництвом і власністю, привласнює увесь прибуток і несе особисту відповідальність за всі зобов'язання бізнесу

(14)

На офіційному порталі Верховної Ради України (ВРУ) [30] у розділі

«Законодавство. Термінологія законодавства» не наведено жодного правового визначення досліджуваного поняття. Проте, термін «фізична особа-підприємець»

закріплено ч.1 ст. 58 ГКУ [див. табл. 1.1].

Проаналізувавши дефініції поняття «фізична особа-підприємець» із табл.

1.1. можна зробити висновок, що це суб’єкт господарського права, зареєстрований у порядку, визначеним законом, та який відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

Звернімо увагу на той факт, що існують вікові обмеження що до заняття підприємницькою діяльністю [24, ст. 34], а саме особі повинно бути не менше 18 років. Про те, згідно ст. 35 ЦКУ [24] за наявності письмової згоди батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування підприємницькою діяльністю може займатися фізична особа, яка досягла шістнадцяти років.

Такі суб’єкти господарювання можуть займатися господарською діяльністю спрямованою на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність [25, ч. 1 ст. 3].

Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь- яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом, а також вільно обирати вид підприємницької діяльності, наймати працівників, розпоряджатися прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом та ін. [25, ст. 43, ст. 44].

Фізичні особи, які ведуть підприємницьку діяльність, керуються нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин [24, ст. 51].

Підприємницький ризик проявляється у тому, що ФОП відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення [25, ч. 2 ст. 128; 24, ч.1 ст. 52]. Водночас, така норма дозволяє провадити підприємницьку діяльність без формування статутного, резервного та інших фондів.

(15)

Громадянин-підприємець має можливість не відкривати банківський рахунок, працювати виключно за готівкові кошти і використовувати готівкову виручку на свій розсуд. Саме такий висновок можна зробити з факту відсутності у законодавстві положень щодо обов'язкової наявності у суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи відповідних рахунків, на відміну від підприємств, для яких така наявність є обов’язковою [25, ч. 4 ст. 62].

Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання, або без отримання ліцензії, чи без одержання документа дозвільного характеру, є адміністративним правопорушенням, та тягне за собою накладення штрафу [31, ст. 164].

Згідно чинного законодавства фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування [22, п. 291.3 ст. 291].

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності [22, п. 291.2 ст. 291].

Для обрання спрощеної системи оподаткування зареєстровані в установленому порядку фізичні особи-підприємці подають до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву [32], в якій, як обов'язкові відомості зазначаються обрана група, ставка єдиного податку та обрані КВЕДи [22, пп.

298.1.1 п. 298.1 ст. 298; абз. 5 та абз.6 п. 298.3 ст. 298].

У разі здійснення видів діяльності не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, або які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів визначених Податковим кодексом України, тобто змінити систему оподаткування на загальну. Даною нормою передбачено строк переходу, а саме: з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності [22, абз 7 пп. 298.2.3 п.

298.2 ст. 298].

Якщо платник не зробить це добровільно, то у разі виявлення порушень

(16)

під час проведення перевірки контролюючим органом буде анульовано реєстрацію платника єдиного податку з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення [22, п. 299.11 ст. 299]. Саме ця вимога податкового законодавства, про переведення на загальну систему, прив’язана до дати порушення – є найбільш небезпечною, бо може привести до дуже суворих наслідків у вигляді донарахувань усіх податків та штрафних санкцій. Ненавмисна помилка, яка не має високого ступеня суспільної небезпеки може тягти за собою непропорційне важке покарання, яке інколи виходить за межі фінансових можливостей підприємця. Після примусового переведення на загальну систему оподаткування суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом[22, п. 299.11 ст.

299]. Отже, щоб не опинитися в такій неприємній ситуації, ФОП необхідно з великою відповідальністю ставитися до вибору КВЕД, а також, за необхідності, внести новий вид діяльності до ЄДР, надавши до місцевого органу реєстрації заяву про держреєстрацію за формою 1 (для ФОП) [21] з позначкою «Зміна видів економічної діяльності та заяву, таку саму як на обрання спрощеної системи [32] з позначкою «Внесення змін».

У зв’язку з тим, що у ПКУ не встановлені строки подачі заяви на внесення нових КВЕД для платників єдиного податку третьої групи, податківці у своїх консультаціях вказують, що для забезпечення відображення у реєстрі платників єдиного податку достовірної інформації про види господарської діяльності, фізична особа – платник єдиного податку третьої групи у разі зміни видів господарської діяльності протягом податкового (звітного) періоду повинна подати заяву про внесення змін до реєстру платників єдиного податку не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни [33].

Таке пояснення можна розцінити, як намір внести зміни щодо КВЕД, а не саму діяльність по новому КВЕД, адже на спрощеній системі заборонено здійснювати види діяльності не зазначені в реєстрі платників єдиного податку, тому краще подавати заяву про внесення змін заздалегідь.

(17)

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються 4 групи платників єдиного податку. Згідно норм податкового кодексу кожна група має свої обмеження для застосування:

– для першої – третьої груп заборони перелічені у ст. 291.5 ПКУ [22];

– для четвертої групи – у ст. 291.51 ПКУ [22].

Інші умови перебування на спрощеній системі перелічені у табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Умови перебування на спрощеній системі оподаткування

Група платників

єдиного податку

Наймані працівники

Види діяльності Обсяг доходу

1 група Не

використовують працю найманих

осіб

Виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на

ринках та/або господарська діяльність з надання побутових

послуг населенню

Протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної

зарплати 2 група 0–10 осіб Здійснюють господарську

діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню,

виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства

Не перевищує 834 розміри мінімальної

зарплати

3 група Кількість не

обмежена

Не перевищує 1167 розмірів мінімальної

зарплати

4 група Не

використовують працю найманих осіб, членами фермерського господарства такої фізичної

особи є лише члени її сім’ї

Провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства.

При цьому, площа

сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності

та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 2 гектарів але

не більше 20 гектарів

Джерело: [34].

Отже, фізичний особі, яка планує займатися підприємницькою діяльністю, необхідно уважно вивчити всі умови, щоб вибрати для себе найбільш відповідну групу.

(18)

1.3. Нормативно-правове забезпечення діяльності фізичної особи- підприємця платника єдиного податку

Як вже зазначалося ФОП Пригожий С.І. у своїй діяльності керується чинним законодавством України. Основні із нормативно-правових актів, які

регулюють діяльність підприємця представлено у табл. 1.3.

Таблиця 1.3 Нормативно-правове забезпечення діяльності

суб’єкта господарювання платника єдиного податку

Назва законодавчого акту Предмет регулювання законодавчого (нормативно-правового) акту

1 2

Конституція України [2] Закріплено право громадян на

підприємницьку діяльність Закон України «Про державну реєстрацію юридичних

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» [35]

Регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації фізичних осіб-підприємців

Закон України «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» [36]

Встановлює процедуру ведення обліку платників податків і зборів

Цивільний кодекс України[24] Визначає правовий статус фізичної особи, як суб’єкта господарювання Господарський кодекс України[25] Визначає правовий статус фізичної особи, як суб’єкта господарювання Податковий кодекс України[22] Регулює податкові правовідносини,

організаційно-методологічні засади роботи за спрощеною системою оподаткування; фінансові санкції за порушення у сфері оподаткування.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

[31] Регулює відповідальність за

адміністративні правопорушення у сфері оподаткування

Наказ Міністерства юстиції України № 3268/5 від 18.11.2016 р. «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» [21]

Затверджує форму заяви для

державної реєстрації фізичних осіб- підприємців

Наказ Міністерства фінансів України № 308 від 16.07.2019 р. «Про затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку» [32]

Затверджує форми документів,

необхідних для переходу на спрощену систему оподаткування та

підтвердження внесення до ЄДР

Закон України «Про загальнообов’язкове державне

соціальне страхування» [37] Визначає правові, фінансові та організаційні засади

загальнообов’язкового державного соціального страхування

(19)

Продовження табл. 1.3

1 2

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування» [38]

Визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), умови та порядок його нарахування і сплати

Наказ Міністерства фінансів України № 4 від

13.01.2015 р. «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску і Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь

платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» [39]

Затверджує форму звітності, з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), військового збору (ВЗ) та ЄСВ, порядок її заповнення та подання

Наказ Міністерства фінансів України № 578 від 19.06.2015 р. «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» [40]

Затверджує форму податкової

декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця

Джерело: узагальнено автором.

Висновок до розділу 1

Форма приватного підприємництва фізичними особами є найпростішою формою здійснення підприємницької діяльності, так як дозволяє не створювати підприємства чи юридичну особу, а тому є найзручнішим способом ведення бізнесу. Станом на момент виконання дипломного дослідження ФОП Пригожий С.І. є платником єдиного податку третьої групи за ставкою 5%. Підприємець провадить свою діяльність в м. Павлоград, проте клієнтська база охоплює міста по всій Україні. ФОП Пригожий С.І. виконує роботи по обслуговуванню 1С та ПЗ для подання звітності; надає послуги з програмування в Excel/VBA та системного адміністрування; має одного найманого працівника; отримує доходи та працює прибутково. ФОП Пригожий С.І. діє одноособово і здійснює управління виключно на власний розсуд.

Результат магістерського дослідження оприлюднено у праці [41].

(20)

РОЗДІЛ 2

ПОДАТКОВІ РОЗРАХУНКИ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ

2.1. Утримання податку на доходи фізичних осіб і військового збору із нарахованого найманому працівнику доходу

ФОП Пригожий С. І. використовує працю найманих працівників. Отже, згідно пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 ПКУ [22] набуває статусу податкового агенту щодо податку на доходи фізичних осіб та згідно з пп. 1.4 .16-1 підр. 10 розд. ХХ ПКУ [22] – щодо військового збору.

Таким чином він, як податковий агент, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену Податковим кодексом України [22, пп. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168].

Із наведених норм законодавства можна зробити висновок, що держава делегує суб’єкту господарювання свої права та обов'язки для виконання покладених на нього функцій податкового агенту.

Зауважимо, що особливості правового статусу суб’єктів податкового декларування доходів фізичних осіб, тобто податкових агентів, розглядало багато вчених. Так, Мазурик О.Ф. у своїй праці зазначає що, «статус податкових агентів характеризується певною подвійністю. З одного боку, стосовно платника податків вони як би представляють податкові органи й реалізують функції по обчисленню, обліку й утриманню податку. З іншого боку, у відносинах з фіскальними органами їм надається статус платників податків, і вони виступають як зобов'язані особи, що породжує фактично ідентичні повноваження податкових органів по відношенню як до податкових агентів, так і до платників податків» [42].

Так, ФОП Пригожий С.І. при обчисленні податку на доходи фізичних осіб та військового збору керується нормами розділу IV ПКУ [22, ст. 167] та розділу XX ПКУ [22, пп 1.3 п. 16-1 підр. 10].

Ставки ПДФО та ВЗ, які застосовуються у 2021 р. наведено у табл. 2.1.

(21)

Таблиця 2.1 Ставки податку на доходи фізичних осіб та військового збору

Податок Вид доходу Ставка

ПДФО Заробітна плата 18 %

ВЗ Заробітна плата 1,5%

Як бачимо з табл. 2.1 ФОП Пригожий С.І. для обчислення ПДФО застосовує ставку 18% та 1,5% для військового збору.

Для розрахунку суми військового збору, установлена законом ставка застосовується до об’єкта оподаткування.

Об’єктом оподаткування згідно ПКУ [22, п. 163.1 ст. 163] є:

а) загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід – дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду [22, п. 164.1 ст. 164].

Зазначимо, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються [22, пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164] доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору;

б) доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

В свою чергу, для розрахунку суми ПДФО зазначену ставку застосовують до бази оподаткування.

Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених ПКУ.

Загальний оподатковуваний дохід – це будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

У разі використання права на податкову знижку базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу на суми податкової знижки такого звітного року [22, п. 164.1 ст. 164].

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

3) підвищення структурно-механічних властивостей промивальної рідини (добавкою рідкого скла) [39]. Газо-, нафто- і водопрояви мають місце при проводці

При підніманні бурильної колони зовнішня поверхня труб повинна очи- щатися від бурового розчину за допомогою спеціальних

труб за міцністю повинен вестися виходячи з очікуваного максимально можли- вого тиску на усті свердловини в процесі буріння і випробування на

Складні умови роботи обладнання при бурінні й експлуатації свердловин, особливо при ліквідації аварій на них, висувають низку специфічних

Економічний механізм формування виробничої програми підприємства є послідовним, логічно взаємопов'язаним набором дій, який включає:

Перед виїздом на польові роботи комісія перевіряє працівників польового загону на знання техні- ки безпеки, де особлива увага звертається

Проведення інженерно-геологічних вишукувань має за мету вивчення природних і техногенних умов територій (ділянок) об'єктів будівництва, розро-

Для збільшення інтенси- вності викривлення використають скорочені (в межах довжини рейсу) колонко- ві набори, буріння на окремих

При підніманні бурильної колони зовнішня поверхня труб повинна очи- щатися від бурового розчину за допомогою спеціальних

Протягом 20 ст. до словникового запасу нової української мови потрапи- ла величезна кількість термінів, що використовуються в західноєвропейських

Витрати з податку на прибуток підприємства за звітний період складаються із поточних податкових витрат та відстроченого податкового зобов’язання за період

На даному аспекті акцентує свою увагу практично кожен дослідник який працює в даному напрямку. Адже оптимізація соціалізації особистості йде на

Таким чином, у магістерській дипломній роботі здійснено теоретичне узагальнення ролі акцизного податку у системі оподаткування споживачів

Таким чином, використання аутсорсингу зводиться до того, що підприємство зосереджує всі ресурси на тому виді діяльності, який є основним

– адміністрування податкового боргу платника податку. Податковий контроль як елемент системи адміністрування податків і зборів забезпечує не

- розвинути теоретичні основи адміністрування податку на прибуток підприємств та розкрити його змістовні характеристики та функціональні

Термін, який використовується для позначення суми доходів платника податків з усіх джерел, щоб визначити ставку податку для цілей

З метою визначення необхідності обов’язкової реєстрації як платника ПДВ або, навпаки, можливості зняття з обліку Міндоходів підсумовує

Виявлення механізму, який може впливати на швидкість переміщення сипкого продукту під час його пакування, та вдосконалення його конструкції

Таким чином, обґрунтована залежність збільшення (зменшення) точки беззбитковості від змін у ціні одиниці товару, змінних витратах із розрахунку

Таким чином, на всіх цих етапах визначення специфікацій та розробки функціонально-системних вимог до мікропроцесорної системі із загальної

Таким чином, у сучасних дослідженнях для характеристики професійно- педагогічної діяльності досить широко використовується компетентнісний

Щоб зосередитися на відмінностях, необхідно згадати, що валові доходи – це загальна сума доходів платника податку від всіх видів