• No results found

22.11.2017 р

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "22.11.2017 р"

Copied!
101
0
0

Повний текст

(1)МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. О.А. Христенко, І.Г. Крилова. СТАТИСТИКА РИНКУ. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для здобувачів вищої освіти 3-го курсу ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 денної та заочної форми навчання. МИКОЛАЇВ 2017. 1.

(2) Друкується за рішенням науково-методичної комісії факультету менеджменту Миколаївського національного аграрного університету від. 22.11.2017 р.,. протокол № 4.. Автори:О. А. Христенко, І. Г. Крилова. Рецензенти: І. О. Іртищева – д-р екон. наук, професор, директор Центру економічних досліджень тауправління консалтингу, завідувач кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;. А. В. Ключник – д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки, Миколаївський національний аграрний університет Христенко О.А. Х 91 Статистика ринку: опорний конспект лекцій / О.А. Христенко, І. Г. Крилова. – Миколаїв : МНАУ, 2017 – 100 с. У курсі лекцій викладено питання щодо кількісного оцінювання ринкових процесівта явищ для розробки обґрунтованих рекомендацій щодо удосконаленнядіяльності ринку. Уміннякористуватись системою показників, методикою спостереженняі аналізу, розробленими статистикою товарного ринку, необхідні кожному економісту, статистику і маркетологу, кожному фахівцю, зайнятому проблемамиринкової економіки, збутом і реалізацією товарів тапослуг.. Миколаївський національний аграрний університет, 2017 © Христенко О. А. , Крилова І.Г.., 2017. 2.

(3) ЗМІСТ Вступ..............................................................................................................................4 Тема1. Теоретичні основи статистики ринку товарівіпослуг ............................. 5 Тема2. Статистикатоварнихпотоків.................................................................. 10 Тема3. Статистика ринкових цінітарифів ............................................................20 Тема4. Статистика у маркетинговому дослідженні ............................................ 26 Тема 5. Статистичне вивчення структури і поведінки споживачів.. 32 Тема6. Статистичне вивчення структури і поведінки виробників. 39 Тема7. Статистичне вивчення прямого руху товарів і послуг на внутрішньому ринку. 46. Тема8. Статистика руху товарів і послуг на зовнішньомуринку ................. 55 Тема9. Статистичний моніторинг кон'юнктури товарного ринку. 63Тема10. Статистикаринковоїінфраструктури. ..................................................................................................................................... 75. Глосарій. ............................................................................................................... 83 Література ................................................................................................................. 90. 3.

(4) Вступ. Перехід. до. ринкової. економіки,. демократизації. суспільства,. перетворення адміністративно-управлінської системи, яка була заснована на принципах централізованого управління як у сфері виробництва, так і у сфері обертання, поставили якісно нові завданняперед статистичною наукою і практикою. Виникли серйозні проблеми, пов'язані з необхідністю реорганізації системи збору статистичної інформації і удосконалення методології аналізу ринкових процесів, появленням різних форм власності. За минуледесятиліття відбулися значні якісні зрушення в системі статистичних показників про ринкові явища і процеси, удосконалена методологіястатистичного аналізу ринку. Змінились пріоритети статистики. Зменшилось коло централізованихзвітнихпоказників,при цьому значно розширились потреби статистичного забезпечення бізнесу, менеджменту та маркетингу. Інформація про стан і розвиток ринку, про його закономірності необхідна для розробки відповідної державної політики розвитку економіки і соціальних перетворень, для контролю і впливу на ринок. Ринок товарів і послуг представляє собою єдину систему з визначеною ієрархією та структурою, тісними взаємозв'язкамиі пропорціями між його секторами. На ринку, де діють загальні для всіх його секторів економічні закони, перед статистикою постає єдина мета – оцінка, аналіз і прогнозування стану і розвиткуринку.. 4.

(5) МОДУЛЬ 1. Методологічні основи статистики ринку товарів і послуг Предмет статистики ринку товарів і послуг. Основні поняття і класифікації. Завдання статистичного дослідження ринку товарів і послуг. Система показників статистики ринку товарів і послуг. Джерела інформації статистикиринку товарів і послуг. Методи статистики ринку товарів іпослуг. Тема 1. Теоретичні основи статистики ринку товарів і послуг Основні питання: 1. Предмет статистики ринку товарів і послуг.Основні поняття і класифікації 2. Завдання статистичного дослідження ринку товарів і послуг 3. Методи статистики ринку товарів іпослуг 1. Предмет статистики ринку товарів і послуг. Основні поняття і класифікації Ринок товарів і послуг – це система відношень купівлі – продажу між економічно вільними продавцями і покупцями. Статистика має можливості відобразитистан ринку, охарактеризувати його структуруі динаміку,оцінити його коливання, виявити і змоделювати вплив ринкових чинників,прогнозувати його подальшийрозвиток. Статистика вивчає ринок, процес руху товарівв економічному і географічному просторі, їх обмін на гроші за цінами,що складаються відповідно до дії ринкового механізму, матеріально-технічним та ресурсним забезпеченням, соціально-економічними результатами його функціонування. Предмет статистики ринку – кількісна сторона масових ринкових явищ і процесів у взаємозв'язку з якісною стороною. Суб'єктами ринку є продавці (власники товару) і покупці (власники грошей, пред'явники попиту). Об'єктом їх взаємовідносин є товар. Результатом їх взаємовідносин стає угода, метою для продавця є прибуток, а для покупця – задоволення потреб. Ринок товарів (продуктів і послуг) складається з самостійних,але зв'язаних між собою ринків:  засобів виробництва, у тому числі субринки природноїсировини, сільськогосподарських продуктів і промислової продукції;  предметівспоживання, у тому числі продовольчих і непродовольчих товарів;  послуг, у тому числі виробничого характеру і споживчихпослуг. 5.

(6) У свою чергу кожний з цих ринків підрозділяється на декілька локальних ринків, або – ринків окремих товарів.Залежновід місцяфункціонування, тобтотериторії, визначають регіональний ринок і його підсистеми – міський і сільський. Формою купівлі – продажу на ринку є угода – юридично оформлений акт обміну товару на гроші, при якому права власності на товар переходять від одного власника доіншого. Невід'ємною формою ринкового процесує конкуренція,тобто бажання відтіснити суперника, захопити його частку ринку, за рахунок чого отримати можливо більшийприбуток. Під конкуренцієюрозуміють наявність на ринку значної кількості незалежних покупців і продавців, що суперничають між собою в купівлі – продажу товару. Продавець і покупець є ринковими партнерами з визначеними правами і обов'язками відносно один до одного і до суспільства вцілому. При вивченні ринкових процесів статистика характеризує типологію ринкових партнерів і дає їх класифікацію. Класифікація ринкових партнерів І. Продавці а)виробники (промисловість, сільське господарство, індивідуальні виробники); б) торгові посередники (дистриб'ютори); в) державні організації; г) соціально-побутові організації; д) громадські організації; є) населення. ІІ. Покупці а) виробничі споживачі; б) торгові посередники (дистриб'ютори); в) кінцеві масові споживачі товарів (соціально-побутові заклади і заклади культури, державні заклади); г) кінцеві індивідуальні споживачі (населення). Ринок товарів підрозділяється на два етапних взаємодіючих ринка: оптовий і споживчий. Під оптовим ринком розуміють купівлю – продаж великих партій товарів, коли в цьому процесі беруть участь масові продавці та покупці. Споживчий ринок охоплює продаж обмеженої за розміром кількості товарів масовим та індивідуальним покупцям (населенню). Функції ринку  наближення продавця допокупця;  здійсненняторгівлі; 6.

(7)  складання пропорції між попитом іпропозицією;визначення пропорцій між цінами окремихтоварів;  розподілення товарної маси зарегіонами. 2.Завдання статистичного дослідження ринку товарів і послуг Завдання статистичного вивчення ринку визначаються його сутністю і характером функцій. Загальне інтегральне завдання статистики ринку постає в вивченні закономірностей розвитку ринку, визначенні та моделюванні його внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків і на цій основі прогнозування його подальшого розвитку. Функціональні завдання статистики ринку:  збір та обробка статистичноїінформації;  оцінка та аналіз кон`юктуриринку;  характеристика структуриринку;  оцінка та аналіз розвитку ринку;  регіональний аналізринку;  характеристика економічних і соціальних наслідків розвитку ринку. При дослідженні окремих економічних категорій ринку і ринкових процесів завданнями статистики є:  дослідження попиту і пропозиції товарів, їх тенденцій і співвідношень;  характеристика цін іціноутворення;  вивчення процесів товарного руху, товарообороту, товарних запасів;  оцінка стану і розвитку інфраструктуриринку. Система показників статистики ринку товарів іпослуг В основу системи показників покладено головні економічні та соціальні категорії ринку. До них відносяться: товар, пропозиція, попит, ціна, товарооборот, товарний запас,основні засоби, витрати обертання, прибуток від реалізаціїтоварів. Система показниківстатистики ринку складається з 5 розділів, кожний з яких характеризує певний ринковий процес: 1 розділ: Стан та формування ринку. 2 розділ: Стан та поведінка цін. 3 розділ: Наявність та рух товарної маси. 4 розділ: Інфраструктура ринку. 5 розділ: Соціально–економічна ефективність функціонування ринку. Джерела інформації статистики ринку товарів і послуг Перехід до ринкової економіки, нові вимоги, що пред'являються до 7.

(8) інформації про сферу товарного обертання, поява поряд з державними підприємствами і організаціями приватизованих комерційних структур поставили статистику перед проблемою зміни системи обліку і звітності, необхідністю її переорієнтації на міжнародну статистику ринку. Раніше головним джереломінформації проторгові процеси була статистична звітність, а вибіркові спостереження використовувались обмежено. Поява приватних і акціонерних підприємств поставила перед статистикою проблему комерційної таємниці, а також складнощі, обумовлені намаганнями окремих фірм ухилитися від надання інформації про своюдіяльність. Актуальним завданням державної статистики є повний перехід на вибіркову систему звітності з позицій розумної достатності та періодичності. Схема інформаційноїбази державноїстатистики ринку товаріві послуг а) обов'язкова звітність з головних показників, що надається всіма ліцензованими підприємствами, об'єднаннями, фірмами, кооперативами тощо, які займаються купівлею – продажем товарів, наданням послуг; б) звітність за більш широким колом показників, що надається підприємствами, які потрапили до вибіркової сукупності; в) одночасні обстеження за показниками, що не потребують регулярного вивчення; г) дані статистики сімейних бюджетів та інших обстежень населення, дані різних експертних оцінок. Крім того, державна статистика повинна мати можливості користуватися даними податкової статистики,що дозволить запобігти дублювання. 3.Методи статистики ринку товарів іпослуг Методологія статистики ринку товарів і послуг використовує весь арсенал теорії статистики. У статистичному дослідженні ринку на будь-якому рівні велике значення має використання абсолютних і відносних величин, особливо відносних величин структури, координації, динаміки і порівняння. Вони дозволяють дати оцінку ринкової ситуації,охарактеризувати швидкістьі вектор змін, забезпечити порівняння з конкурентами, відобразити пропорційність розвитку ринку та ін.. 8.

(9) Важливе значення має метод групувань як засіб виділення однорідних груп з багатоструктурної і неоднорідної ринкової сукупності, а також як метод аналізу структури явища,що вивчається, і як засіб виявлення зв'язків ізалежностей. Одним з найбільш розповсюджуваних методів аналізу в статистиці ринку є індексний, який дозволяє вирішувати цілий комплекс завдань і характеризуватиосновні показникиринку. Важливу роль у вивченні структурних чинниківвідіграє система індексів змінного і фіксованого складу. Індексне багатофакторне моделювання дозволяє виявити і оцінити вплив окремих чинників на ринкові процеси. Аналіз ринкової кон`юктури диктує необхідність виявлення і моделювання тенденцій ринкових процесів за допомогою методів аналізу рядів динаміки і розрахунку трендових моделей. З метою прогнозування ринкових процесів використовують кореляційно-регресійний аналіз, метод головних компонент,кластерний аналіз та інші методи багатовимірного аналізу. Результати статистичних розрахунків оформлюються у вигляді таблиць, графіків і текстових пояснень. Важливим моментом аналізу є інтерпретація визначених показників,а також висновки і рекомендації щодо подальшого розвитку і регулювання ринковихпроцесів. Запитання і завдання для самоконтролю 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.. Дайте визначення предмету статистики ринку товарів іпослуг. Які основні поняття ринку? Що розуміють під конкуренцією? Наведіть класифікацію ринковихпартнерів. Які функції виконує ринок? Назвіть завдання статистичного дослідження ринку товарів і послуг. З кількох розділів складається система показників статистики ринку товарів і послуг ? Які ринкові процеси характеризує кожний розділ системи показників? Назвіть основні джерела інформації статистики ринку товарів і послуг. Які статистичні методи використовуються при дослідженні ринку?. 9.

(10) Тема 2. Статистика товарних потоків. Основні питання: 1. Поняття і сутність товароруху і товарообороту 2. .Аналіз динаміки товарообороту 3. .Аналіз товарної структури товарообороту 4. Статистичне вивчення регіональних товарних потоків Поняттяі сутністьтовароруху і товарообороту. Визначення категорій товарообороту. Аналіз динаміки товарообороту. Мультиплікативна індексна модель товарообороту.Адитивна модель товарообороту. Індексний аналіз товарооборотунадушу населення. Аналіз товарної структури товарообороту. Статистичне вивчення регіональних товарнихпотоків. 1.Поняття і сутність товароруху і товарообороту Об'єктом ринкової діяльності є товар. Його купують і продають, у цьому сутність ринку. Товар – це продукт, або послуга, які мають цінні споживчі якості та повинні бути реалізовані. Дослідження процесу руху товарів (товарних потоків) від виробника до споживача – важливе завданнястатистики. Сутність товароруху полягає в сполученні фізичного і економічного переходу товару зі сфери виробництва у сферу товарного обертання і далі – у сферуспоживання. Фізичний рух товару полягає в його територіальному переміщенні – з одного географічного пункту вінший. Рух в економічному просторі полягає в переході товару від одного власника до іншого, в зміні прав власності на товар. Товарорух – це переміщення товару у просторі (географічному та економічному). Товарооборот представляє собою процес купівлі – продажу, обмін товару на гроші. В його основі лежить зміна права власності на товар в обмін на його грошовийеквівалент. Визначення категорій товарообороту Товарооборот – сукупність актів купівлі – продажу. Всю незліченну множину актів купівлі – продажу товарів, що здійснюються у сфері товарного обертання, можна звезти до чотирьох груп, які характеризують різні типи торгових зв'язків. Продавці(А) Покупці(Б) 1. Виробник. Споживач. 2. Виробник. Торговаорганізація. 10.

(11) 3. Торговаорганізація. Торговаорганізація. 4. Торговаорганізація. Споживач. За ознакою продавця відрізняють: а) товарооборот виробників, який характеризує обсяг товарної маси, що вперше поступила в обертання (А1+А2); б) торгово-посередницький товарооборот,який здійснюється без участі виробників товарів (А3+А4). За ознакою покупця відрізняють: а) оптовий товарооборот (ОТ), коли покупцями виступають торгові організації, які купують товари значними партіями з метою подальшого перепродажу (Б2+Б3); б) роздрібний товарооборот (РТ), коли покупцями товарів виступають споживачі, в основному населення(Б1+Б4). Одна і та ж партія товару на шляху руху від виробника до споживача може бути продана декілька разів. Сума всього продажутовару на шляху руху від виробника до споживача представляє валовий товарооборот.Таким чином, валовий товарооборот дорівнює сумі оптового товарообороту і роздрібного товарообороту: ВТ = ОТ + РТ. Якщо з валового товарообороту вилучити подвійний рахунок, отримаємо чистий товарооборот. Чистий товарооборот (ЧП) – кінцевий продаж товару. Це означає, що товар більше продаватися не буде. Для окремоїторгової системи чистий товарооборот– це продаж товару за межі своєї торгової системи, тобто це роздрібний товарооборот з доданням оптового продажу за межі своєї торгової системи. Відношенням валового товарообороту до чистого товарообороту розраховують коефіцієнт ланцюговості, який характеризує середню кількістьторгових ланок, через які пройшов товар на шляху руху від виробника до споживача, тобто скільки разів він продавався. ВТ Κланцюговості  ЧТ Зіставлення товарної маси, яка надійшла в обертання (товарооборот виробників) з роздрібним товарооборотом,характеризує зміну товарних запасів у каналах торгівлі. Якщо товарна маса, яка надійшла в обертання, більше роздрібного товарообороту, товарні запаси в торгівлі збільшуються. Якщо товарна маса менше роздрібного товарообороту,товарні запаси в каналах обертання зменшуються. 11.

(12) 2.Аналіз динаміки товарообороту Завдання аналізу динаміки товарообороту :  оцінка і аналіз змін і тенденцій загального обсягу товарообороту в цілому, а також у територіальному розрізі, за формами ринкової діяльності, за соціально-економічними групамиспоживачів;  оцінка і аналіз змін у реалізації окремихпродуктів;  визначення окремих факторів динаміки товарообороту (кількісного, цінового, демографічного, структурного), побудова факторних індексних моделей товарообороту;  моделювання закономірностей динамічного розвитку товарообороту і йогопрогнозування. Для оцінки і аналізу розвитку товарообороту використовуються всі методи статистичного дослідження динамічних процесів: побудова динамічнихрядів, розрахунок показників (ланцюгових і базисних , середніх), виявлення тенденцій розвитку, побудоватрендовихі регресійних моделей. Важливе місце в аналізі динаміки товарообороту займає індексний метод. Розрахунок індексів товарообороту здійснюється в агрегатній формі. Зведений індекс товарообороту в діючих цінах розраховується за формулою: Ι Q1Ρ1, QΡ. Q0 Ρ0. де: Q0,Q1 – кількість проданого товару в базисному та поточному періодах; P0, P1 – ціна одиниці товару в базисному та звітному періодах. Якщо товарооборот PQ виразити узагальнено "О", то O1 . Ι  0 O0 Зведений індекс товарооборотув порівнянихцінах або зведений Q1Ρ0 індекс фізичного обсягу товарообороту: Ι  Q Q 0 Ρ0. 12.

(13) Цей індекс відображує вплив зміниобсягу продажу товарів на динаміку товарообороту. Вплив другого фактора товарообороту – ціни – на його динаміку відображається індексом цінового фактора – зведеним індексом ціни: ΡQ Ι Ρ 1 1. ΡQ 01 Усі три індекси утворюютьєдину взаємозв'язану систему,яка дозволяє будувати індексні моделі товарообороту. Мультиплікативна факторна індексна модель товарообороту представляє розкладання індексу товарообороту на добуток індексу фізичного обсягу товарообороту (індексу кількісного фактору) та індексу цін (індексу ціновогофактору). ΙΙΙ QP Q Ρ Q1P1 Q1P0 Ρ1Q1   . Q0P0 Q0P0 Ρ0Q1 Адитивна факторна індекснамодель товарооборотупредставляє розкладання абсолютного приросту товарообороту за факторами як суму приростів товарообороту за рахунок кількісного і цінового факторів.  P Q    Q1P1 Q0P0 Q1P0 Q0P0 P1Q1 P0Q1. Індексний аналіз товарообороту на душу населення Поряд з показниками загального обсягу товарообороту використовується показник - рівень товарообороту на душу населення (Д), який розраховується як відношеннятоварообороту (О), до середньої за Ο період (як правило за рік) чисельності населення (S): Ä . S Індексний аналіз товарообороту на душу населення дозволяє виявити вплив окремих соціально-економічних факторів. Індивідуальний індекс товарообороту на душу населення: O S Д О O іД 1  1 : 0  1 : 1 іО: іS Д0 S1 S0 O0 S0 Мультиплікативнамодель: 13.

(14) О Д , S. Ι 0Ι ÄΙ S. O Д S .. Адитивна модель: Абсолютний приріст товарообороту: ΔOO1 O0Ä1S1  Ä0S0, у тому числі: а) приріст за рахунок зміничисельності населення(екстенсивний фактор): ΔΟ SÄ0S1Ä0S0S1 S0Ä0 ;. . . . б) приріст за рахунок зміни середньодушового (інтенсивний фактор): ΔÎ ÄÄ1S1Ä0S1Ä1 Ä0S1.. товарообороту. Таким чином адитивна факторна модель товарообороту за рахунок демографічних факторів має вигляд: ΔOΔOSΔOÄ Динаміка середнього рівня товарообороту на душу населення характеризується системою індексів змінного складу, фіксованого складу та впливу структурнихзрушень. Індекс середнього рівнятоварообороту на душу населення(індекс змінного складу) розраховується заформулою:. . Äç     0. . S.  1. 0. S 1. 0. Індекс змінного складу показує, у скількиразів, або на скільки відсотків змінився середній рівень товарообороту на душу населення у звітному періоді порівняно з базовим під впливом двох факторів: зміни товарообороту на душунаселення в окремих групах населення і зміни демографічної структури населення. Індекс змінного складу розкладається на два субіндекса: фіксованого складу та структурних зрушень. Індекс фіксованого складу показує,на скільки відсотків змінився середній рівень товарообороту на душунаселенняу звітному періоді порівняно з базовим за рахунок зміни товарообороту на душу населення в. 14.

(15) окремих соціально-демографічних групах населенняі розраховується за формулою:. Індекс структурних зрушень показує, на скільки відсотків змінився середній рівень товарообороту на душунаселенняу звітному періоді порівняно з базовим за рахунок зміни соціально-демографічної структури населення:. якщо соціально-демографічну структуру населення d, формули індексів можна Ι записати у вигляді:. 3.Аналіз товарної структури товарообороту Товарна структура товарообороту – розподілокремих товаріві товарних груп у загальному обсязі їх реалізації. Товарна структура товарообороту складається під впливом чотирьох основних факторів: а) структури потреб (виробничих, громадських, особистих); б) структури виробництва; в) рівня і структури грошових коштів; г) рівня і співвідношення цін, а також інфляційного процесу. Суттєвим фактором, що впливаєна товарну структуру товарообороту є комплекс демографічних умов (статевовіковий склад населення, розмір і склад сімей, соціально-культурні розбіжності, рівень урбанізації, житлові умови таінші).. 15.

(16) Розмір продажу окремих товарів визначають за допомогою балансовоїформули: ЗП  Н  В  ДВ  ЗК , де 3п, 3к – запаси і-го товару відповідно на початок і кінець періоду; Н – надходження і-го товару за період;ДВ – документовані витрати, що не є продажем (наприклад, відпустка на благодійні цілі); В – витрати і-го товару, які можуть не співпадати з фактичною реалізацією за рахунок не документованих витрат. З балансової формули: В  ЗП  Н  ДВ  ЗК . Витрати більше фактичного продажу товару на суму не документованих витрат. Для визначення розміру продажу кожноготовару використовують умовний розрахунок, який оснований на припущенні, що не документовані витрати розподіляються за товарами пропорційно витратам (В). Така умовність правомірна, оскільки не документовані витрати дуже незначні порівняно з товарооборотом. На практиці використовують два способи розрахунку. Перший спосіб полягає в тому, що обчислюють питому вагу кожного товару у загальній сумівитрат. В. Далі товарооборот розподіляєтьсяза товарними групами пропорційновитратам, для чого загальна сума товарообороту помножується на цю питомувагу: ³ Î ³ Î  .  Другий спосіб полягає в тому, що визначається питома вага О . товарообороту в витратах: В Ця питома вага розповсюджується на всі товарні групи шляхом помноження її на суму витрат за кожною товарною групою: Î . Î ³  ³  Â. 16.

(17) 4.Статистичне вивчення регіональних товарних потоків Товарооборот регіону складається під впливом сукупності факторів: виробничих, фінансово-економічних, природнокліматичних. Роздрібний товарооборот здійснюється, як правило, у межах регіону і орієнтований на контингент населення, яке мешкає у даному регіоні. Оптовий товарооборот, з одного боку, у значніймірі позв'язаний з виробничим потенціалом регіону, з наявністю виробничо-збутового комплексу,зншого – із споживчим комплексом регіону. Тому оптова торгівля забезпечує міжрегіональні товарнізв'язки. Для аналізу напрямків і розмірів міжрегіональних товарних потоків використовується модельміжрегіональногошаховогобалансу оптового товарообороту. Методика аналізу постає, по-перше, у розрахунку співвідношенняміж обсягом вироблених у регіоні товарів, проданих у межах регіону (внутрішньорегіональнийтоварооборот), і товарів, проданих у інші регіони; по-друге, у розрахункуспіввідношення між продажем товарів, здійсненим у регіоні на цілі внутрішнього споживання, і товарами, які закуплені за межами регіону і завезені до нього. При цьому визначають: частку поставки товарів, на які є внутрішньорегіональний попит, у загальному обсязі збуту; обсяг попиту за межами регіону; обсяг попиту на товари, які виробляються за межамирегіони. Крім того, шаховий баланс дозволяє виявити товарні зв'язки і надає перелік регіонів-партнерів, а також показуєнераціональні“зустрічні” товарні потоки. Схема шаховогобалансу міжрегіональнихтоварних потоків наведена у таблиці2.1. Таблиця 2.1. Міжрегіональний (шаховий) баланс оптового товарообороту. РегіониРегіони - споживачі (одержувачі) виробники В ... І (постачальники) А. Q. A. хаа. хав. .... хаі. Qa. B. хва. хвв. .... хві. Qв. .... .... .... .... .... .... I. хіа. хів. .... хіі. Qi. F. Fa. Fв. .... Fi.  F  Q. 17.

(18) Кожний рядок балансу характеризує виробництво (товарну пропозицію) відповідного регіону, що призначено як для продажу в цьому регіоні, так і для вивезення в інші регіони, кожний стовпець – споживання (попит) у відповідному регіоні, яке складається з виробництва товару цього регіону та увезення товарів з іншихрегіонів. Позначення змінниху міжрегіональному балансі оптового товарообороту: хаа – обсяг оптового продажу товарів, які вироблені в регіоні А і поставлені для внутрішньо регіонального споживання; хав– поток товарів(оптовий продаж), які вироблені в регіоні А, до регіону В; хаі– поток товарів (оптовий продаж), які вироблені в регіоні А, до регіону і; хвв – обсяг оптового продажу товарів, які вироблені в регіоні В і поставлені для внутрішньо регіонального споживання; хва – поток товарів (оптовий продаж), які вироблені в регіоні В, до регіону А; хві – поток товарів (оптовий продаж), які вироблені в регіоні В, до регіону і; Qa, Qв, Qi – обсяг виробництва (товарна пропозиція) відповідно у регіонах А, В, . . .j; Qa  хaa  хаB...хаі, QB,Qі так само. Fa, Fв, Fі – обсяг товарного споживання відповідно у регіонах А, В, ... і; Fa  xaa  xВa  ...  х ja , само. FB,Fітак За даними шахового балансу по кожному регіону визначається обсяг вивезення (М), обсяг увезення (N), сальдо вивезення – увезення. По регіону А: обсяг вивезення. ΜaxaB ... xaі Qaxaa;. обсяг увезення. ΝaxBa ...xіа Faxaa;. сальдо виведення – увезення. CaMaNa.. На підставі сальдо вивезення – ввезення визначають тип регіону за ознакою товарних зв’язків: 1) експортний тип: обсяг виробництва перевищує потребирегіону, 18.

(19) надлишок товарів вивозиться в інші регіони; 2) імпортний тип: обсяг виробництва не задовольняє потреби регіону, різниця покривається за рахунок увезення з іншихрегіонів; 3) автарктичнийтип: виробництво повністю задовольняє потреби регіону.За даними шаховогобалансу можуть бути розраховані додаткові показники: a M  співвідношення вивезення й увезеннятоварів: ; a N  частка власного виробництвау загальному обсязірегіонального aa x K; a споживання: d  Q a a Qa xaa M a  коефіцієнтвивезення: KM . a. a. Q Q a a aa a N F x K  .  коефіцієнтввезення: N a a F F. 19. ;.

(20) Запитання і завдання для самоконтролю 1. Що називається товарорухом ? 2. Дайте поняття товарообороту. 3. Наведіть класифікацію товарообороту за ознакою продавця. 4. Наведіть класифікацію товарообороту за ознакою покупця. 5. Дайте визначення валового товарообороту. 6. Як розраховують чистий товарооборот окремої торгової системи? 7. Як розраховують коефіцієнт ланковості, що він характеризує? 8. Які є методи аналізу динаміки товарообороту? 9. Запишіть формулу зведеного індексу товарообороту в діючих цінах, що характеризує цей індекс? 10. Яку формулу має зведений індекс фізичного обсягу товарообороту? 11. Як побудувати мультиплікативну факторну індексну модель товарообороту? 12. Як побудувати адитивну факторну модель? 13. Запишіть формулу і поясніть, що показує індекс середнього рівня товарообороту на душу населення змінного складу? 14. Що характеризують індекси фіксованого складу і структурних 15. зрушень? Наведіть формули. 16. Які методи використовують для визначення і аналізу товарної структури товарообороту? 17. Що дозволяє виявити міжрегіональний (шаховий) баланс оптового товарообороту?. Тема3.Статистика ринкових цін і тарифів Основні питання: 1.Поняття і сутність цін та інфляції 2.Методи розрахунку і аналізу рівня і структури цін. Поняттяі сутністьцін та інфляції.Завдання статистичного вивчення ринкових цін і тарифів.Система показників статистики цін і тарифів. Методи розрахунку і аналізу рівня і структури цін. Розрахунок і аналіз коливань і співвідношення цін. Методи розрахунку і аналізу індексів цін. Методи оцінки рівня і динаміки інфляції. 20.

(21) 1. Поняття і сутність цін та інфляції Ціна – сума грошей, яку сплачують за одиницю товару, еквівалент обміну товарів на гроші. Сутність цін, її економічна природа проявляються у подвійній ролі, яку відіграє ціна на ринку. Вона виступаєяк:  індикатор, що відображає політику і кон`юктуру ринку (співвідношенняпопиту і пропозиції, торговий і економічний ризик, кредитно-фінансову ситуацію таінше);  маркетинговий регулятор ринку, за допомогою якого здійснюється вплив на попит і пропозицію,структуру і ємкістьринку, оборотність товарів. Функції ринкової ціни  посередник при обміні товару нагроші;  показник кон`юктури ринку, фактор рівня, структури і співвідношення попиту іпропозиції;  інструмент утворення прибутку і управління ефективністю, фактор опадаткування;  головна складова інфляційнихпроцесів;  фактор рівня життянаселення;  фактор конкурентноїборотьби. Класифікація цін І. За сферами товарного обслуговування  оптові ціни – це ціни за якими підприємства реалізують великими партіямипродукцію промислово-виробничою, технічною і споживчого призначення (головним чином посередницьким оптовим фірмам або організаціям для подальшогопродажу);  роздрібні ціни – це ціни за якими товари реалізуються безпосередньо споживчу (головним чиномнаселенню);закупівельні ціни – це ціни за якими закуповується сільськогосподарська продукція у фермерів та іншихпідприємств;  ціни і тарифи напослуги. ІІ. За способом відображення транспортних витрат  ціни франко – відправлення– містять транспортні витрати до пункту магістрального транспорту (залізничної станції, порту), витрати на подальший шлях несепокупець;  ціни франко – призначення – містять транспортні витрати до пунктупризначення. ІІІ. За формами продажу  контрактні(договорні);  біржеві котировки – рівень ціни товару, що реалізується через біржу;  ціни ярморок івиставок;  ціниаукціонів. 21.

(22) ІV. За стадіями продажу  ціни пропозиції – ціни, за якими продавець намагається продати товар;  ціни попиту – ціни, за якими покупець зацікавлений купититовари;  ціни реалізації – ціни, за якими фактично реалізуютьсятовари. V. За ступенем регулювання:  фіксовані ціни і тарифи – встановлюються державою на певному граничномурівні;  регульовані ціни – допускаються зміни в певнихмежах;  вільні ціни– формуються відповідно до кон`юктури ринку; не підлягаютьвтручанню. Крім того є і інші види цін, наприклад, трансферні, світові. Інфляція – підвищення загального рівня цін, знецінювання грошей внаслідок порушення рівноваги між грошовою масою і товарними покриттям..        . Завдання статистичного вивчення ринкових цін регістрація цін, спостереження за їхзміною; аналіз рівняцін; характеристика структурицін; вивчення співвідношення цін окремих товарів,субринків; оцінка і аналіз коливань, циклійності та сезонностіцін; регіональний аналізцін; аналіз динамікицін; виявлення і аналіз впливу факторів на рівень, варіацію ідинаміку.  прогнозуванняцін. Система показників статистики цін Статистичне вивчення цін потребує розгорнутої системи показників, яка відповідає вимогам ринкової економіки. Система показників статистики цін складається з такихблоків: І. Рівень цін  індивідуальний – ціна на відповідний вид, сорт товару на певний момент часу,дату;  середній – середня ціна на певну дату або за період на конкретний товар, товарну групу, по населених пунктах, регіону,країні;  узагальнюючий – вартість споживчого кошику. ІІ. Структурацін  питома вага кожного складового елементу (собівартості, націнок, знижок, податків) у кінцевій (роздрібній)ціні. ІІІ. Співвідношення цін  коефіцієнти співвідношення цін регіонів, субринків,товарів. 22.

(23) IV. Варіаціяцін  показники варіації цін у просторі (соціально-економічному географічному) та учасі. V. Динамікацін:  індивідуальні, групові індексицін;  ведений індекс цін, індекс середніх цін, трендцін.. і. 2.Методи розрахунку і аналізу рівня і структури цін Рівень цін – це узагальнюючий показник,який характеризує величину ціни за певний період часу, на певній території за сукупністю товарів і товарних видів з близькими споживчимивластивостями. Індивідуальний (однотоварний) рівень ціни – це сума грошей, що сплачується на ринку за товарну одиницю. Середня ціна є узагальнюючою характеристикоюдля сукупності однорідних товарних одиниц, а також в часі та просторі. Залежно від наданої інформації для розрахунку середньої ціни використовуються різніформули. Середня арифметична зважена:  РіQі Р . Qі Середня гармонічна зважена:  РіQі Р , PQ  і і Рі де Рі – ціна і-го виду товару; Qi - кількість і-го виду товару. Структура цін Роздрібна ціна більше оптової на величину торгових націнок оптової і роздрібної торгівлі. Кожна ланка несе витрати і отримує прибуток. Таким чином, структура роздрібної ціни виглядаєтак: ціна Торгова націнка Торгова націнка Роздрібна ціна оптовоїторгівлі роздрібної торгівлі витрати прибу- витрати прибу- витрати прибу- витрати прибувироб- ток ток ток ток ництва Оптова виробника. 23.

(24) Наявність, співвідношення і числа структурних елементів конкретної ціни залежать від кон`юктури ринку, видутоварів, числа торгових посередників. Для посередницької ланки схема структури ціни продажу така: Цінакупівлі. Витрати. Прибуток. При вивченні структури ціни визначають:  питому вагу окремих елементів у загальній величині ціни (відносні величиниструктури);  співвідношення окремих елементів ціни (відносні величини координації). Методи оцінки рівня і динаміки інфляції Рівень інфляції – один з найважливіших показників стану економіки країни, який проявляється у зростанні загального рівня цін. Для характеристики рівня інфляції в світовій практиці використовують двапоказники:  індекс споживчих цін, який дозволяє оцінити рівень інфляціїна споживчому ринку;  показник – дефлятор валового внутрішнього продукту, який оцінює ступінь інфляції з усієї сукупності благ, що виробляються і споживаються вкраїні. Індекс споживчих цін розраховується за формулою Ласпейреса: Р Q ІР  1 0 .  Р0Q0 Дефлятор валового внутрішнього продукту в більшості країн розраховується за формулоюПааше: Р Q номінальний ВВП ІР  1 1  . реальний ВВП Р0Q1 Основним показником динаміки інфляції є норма інфляції: І І N t t1 , Іt де Іt, Іt-1 – індекси двох суміжних періодів. Норма інфляції показує, на скільки процентів змінився рівень інфляції за даний періодчасу. Для вимірювання інфляції використовують також індекс купівельної 24.

(25) спроможності грошовоїодиниці, знецінювались гроші.. 1 Ік.с. який показує, у скільки разів ІР. Запитання і завдання для самоконтролю 1. Визначити роль та функції цін на ринку товарів і послуг. 2. Наведіть класифікацію видів цін за сферами товарного обслуговування. 3. Які є види цін за формами продажу, за стадіямипродажу? 4. Дайте поняттяінфляції. 5. З яких блоків складається система показників статистикицін? 6. Як розраховують середніціни? 7. Які показники визначають при вивченні структуриціни? 8. Назвіть основні напрямки аналізу коливаньцін. 9. Назвіть показники варіаціїцін. 10. Як розраховується і що дозволяє оцінити коефіцієнт перехресноїеластичності? 11. Які індекси використовують для аналізу динамікицін? 12. Наведіть формулу індексусередньоїціни змінного складу і поясніть його економічнийзміст. 13. Як розраховується і що характеризує індекс цін фіксованого складу? 14. Які показники дозволяють оцінити рівеньінфляцій? 15. За якою формулою розраховують індекс споживчихцін? 16. Наведіть формулу дефлятора валового внутрішньогопродукту. 17. Що показує і як розраховується нормаінфляції? Тема 4.Статистика у маркетинговому дослідженні Основні питання 1.Поняття потенціалу товарного ринку 2.Споживчий потенціал і ємність товарного ринку 3. Статистичний аналіз пропорційності розвитку товарних ринків 4.Статистичний аналіз тенденцій розвитку, коливань і циклічності ринку Поняттяпотенціалу товарного ринку. Схема розрахунку виробничого потенціалу ринку. Споживчий потенціал і ємність товарного ринку. Статистичнийаналіз пропорційності розвитку товарних ринків. Статистичний аналіз тенденцій розвитку, коливань і циклічностіринку.. 25.

(26) 1.Поняття потенціалу товарного ринку Потенціал ринку – це прогнозна сукупність виробничих і споживчих сил, які обумовлюють попит і пропозицію. Виробничійпотенціал виступає у формі можливості виробити і надати на ринок певний обсяг товарів (продуктів іпослуг). Виробничому потенціалу протистоїть споживчий потенціал. Споживчий потенціал – це можливість ринку поглинути, тобто купити, певну кількість продуктів іпослуг. Принципова схема розрахункупотенціалуринку товаріві послуг зводиться до таких дій: визначається кількість виробничих і споживчих одиниць; обчислюються показники питомої потужності (купівельної спроможності)відповіднодо виробництваі споживання. До формули вводяться показники еластичності попиту і пропозиції від цін, доходів та інших факторів. Можуть бути також введені показники, які обмежують або розширюють обсяг виробництва і споживання. Схема розрахунку виробничого потенціалу ринку Загальна формула виробничого потенціалу ринку:. де Nі – одиниця виробництва; Wі – питома потужність виробничої одиниці; Fj – інші фактори і елементи потенціалу; n – кількість і-одиниць виробництва. Виробничий потенціал повинен відобразити:. 1) виробництво товарів при повному використанніпотужностей; 2) реальну пропозицію товарів за умовами вимогринку. Розгорнута формула виробничого потенціалу (потенціалу товарної пропозиції) на певний період маєвигляд: ВС, п WіДі Rі Кр П  N іі. 26.

(27) де Nі – виробниче підприємство або група підприємств, що виробляютьі-товар; Wі - середня потужність підприємства або групи підприємствз виробництва і-товару; Ді - середня ступень завантаження виробничих потужностей; Rі – ступень забезпечення виробництва ресурсами, що необхідні для виконання виробничої програми. Т Ер  К  пр.р 1 -коефіцієнтпоправкиназмінуоптовихцін, . р . 100. .  . де Тпр. р. – темп приросту ціни; Ер – коефіцієнт еластичності пропозиції від цін на сировину і готові вироби; В – внутрішнє виробниче споживання (за нормативами); С – конкурентний імпорт; n – кількість і-виробничих підприємств. На практиці, залежно від інформації про портфель замовлень, можна використовувати більш просту модель виробничогопотенціалу: n ПQіj і. Тпр.рЕр 1В,   100. . .  .  . де Qij– обсяг і-продукції,що запланований до випуску на j виробничому підприємстві згідно з портфелем замовлень; n – кількість j – підприємств,з якими укладений контрактна постачання і-товару. 2.Споживчий потенціал і ємність товарного ринку Споживчий потенціал ринку обумовлений купівельним попитом і характеризується показником ємності ринку. Ємність ринку – кількість товарів, яку ринок може поглинути, тобто придбати за певний період і при даних умовах. Окремо розраховують ємність ринку товарів виробничого призначення і ємність споживчогоринку. 27.

(28) Ємність споживчого ринку необхідно розраховувати окремо за кожною соціальною або віковою групоюнаселення. Розгорнута формула ємності споживчого ринку: n Є  SdН3ф3мА С ,  і і і де Si– кількість споживачів і-й соціальної або вікової групи; di– споживання на одну особу в і-й групі споживачів у поточному періоді: di= d0 + d0 (Тпр.р.∙ Ер)/100 + d0 (Тпр.Д.∙ ЕД)/100, де d0 – споживання на одну особу в і-й групі споживачів у базисному періоді; Тпр.р. – темп приросту ціни; Ер – еластичність попиту і-й групи споживачів від зміни цін; Тпр.Д – темп приросту доходу; ЕД– еластичність попиту і-й групи споживачів від зміни доходу; Н – насичення ринку (наявність товарів успоживачів); 3ф, 3м – знос товару відповідно фізичний та моральний; А – альтернативні неринкові форми споживання (наприклад, споживання продуктів власноговиробництва); С – частка ринку, що припадаєна конкурентів, у томучислі імпортерів. Насичення ринку товарамивизнаютьза допомогою спеціальних вибіркових обстежень домашнього майна, в тому числі на підставі панелі статистики бюджетів домашніх господарств. Для розрахунку насичення товарами використовують балансову формулу: Нк = Нн+Н – В, де Нн, Нк – наявність товарів відповідно на початок і кінець періоду; Н – надходження товарів за період; В – вибуття товарів заперіод. Фізичний знос розраховують за соціальниминормативами. Моральний знос визначають як припинення використання ще придатного до споживання товару за умовами виходу його з моди, появи нового,більшдосконалого і більш привабливого для споживача товару. Моральний знос безпосередньо залежить від фактора доходу. 3.Статистичний аналіз пропорційності розвитку товарних ринків Пропорційність, тобто оптимальне співвідношення між різними елементами ринку – важливіша умова "здоров'я" ринку і його нормального розвитку. Навпаки, усякого роду диспропорції ведуть до кризових форм розвитку, перешкоджають ринковим відносинам і роблять ринок недостатньоефективним. 28.

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

викладач В статті проведений кореляційно - регресійний аналіз впливу ефективності використання ресурсного потенціалу на показники

Джерело: побудовано на основі звіту Woodford[6] та Світового Банку. Вище розраховані наслідки розширення, якщо зосередитися на частці британського експорту товарів

Дріжджі до п’яти, шести, шести та чотирьох генерацій, виділені після ферментації сусла густиною 11 °Р, 12 °Р, 15 °Р і 18 °Р

За заданим тиском або температурою параметри вологої насиченої пари розраховують за вищенаведеними формулами. Однофазний стан перегрітої пари визначається

На державному рівні це засвідчено у Законі України «Про освіту» (2017 р.), Законі України «Про вищу освіту» (2017 р.), Державному

Об’ємна маса зерна характеризує виповненість і технологічну якість зерна. За об’ємною масою досліджений зразок пшениці відповідає

У даній роботі виконано системне дослідження дизайнерських рішень у зовнішньому оформленні упаковок на ринку споживчих товарів на основі уточнення

Закарпатська область не увійшла до Топ-9 регіонів України за збільшенням обся- гів виробництва продукції сільського госпо- дарства за 2017

Для прикладу пропоную розглянути обсяги експорту сої за останні 5 років та результати конкуруючої на ринку сої держави

Спостерігається тенденція до зростання і розвитку ринку ісламського страхування в різних країнах та ре гіонах: за 6 років (2012—2017 рр.), внески галузі

Проаналізовано урожайність основних культур та прибуток від реалізації продукції рослинництва як показник економічної ефективності за

Вихід на міжнародний ринок, закріплення на ньому й утри- мання непохитних позицій шляхом фінансового стимулювання експорту високотехнологічної

На коливання ціни продажу яйця впливає безліч факторів: від макроекономічних факторів, таких як стан українського експорту яєць, до

Відповідно до Податкового кодексу України, резиденти – це юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність

Крім впливу попиту і пропозиції, на вартості молока й молочної продукції, відображається: цінова політика держави, тенденції економічного розвитку

2. "Hundreds of people, each with his own private face and all of them real, separate, alive: the thought was disquieting. He paid twopence and saw the Tatooed Woman;

лансованість експорту та імпорту в Україні, а також їх вплив на рівень жит- тя населення і розвиток економіки свід- чать про недосконалість

Найбільші міжрегіональні відмін- ності спостерігалися за такими економічними показниками: загальний обсяг експорту това- рів (коефіцієнт

Міжнародний туризм (включає туристичний та пасажирський транспорт) на частку 30% світового експорту послуг та 6% загальний експорт товарів та послуг. «За

Таким чином, маркетингова орієнтація організації на персонал (внутрішніх клієнтів) є одним з головних чинників успіху підприємства на зовнішньому

Аналіз досліджень свідчить про необхід- ність конкретизації вибору як показників визначення величини ефекту експорту — імпорту, так і їх складових, а

На підставі отри- маних результатів запропоновано та обґрунтовано основні перспективні напрями географічної диверсифікації для

У молочній галузі переважає експорт, у 2009 році він становив 9,4% від фонду споживання, а імпорт – 4,65% і продовжує зростати. 24 по імпорту