• No results found

Використання автоматизованих інформаційних систем під час проведення аудиту

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Використання автоматизованих інформаційних систем під час проведення аудиту"

Copied!
5
0
0

Повний текст

(1)

СЕКЦІЯ 4.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВО- АНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ПІДПРИЄМСТВА

Бобалік Катерина Олегівна студентка спеціальності «Облік і аудит», Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач кафедри обліку і оподаткування та маркетингу Голубка Я.В., Мукачівського державного університету

ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

В час інтенсивного розвитку автоматизованих інформаційних систем вже неможливо уявити сучасного аудитора, який не володіє основними програмним забезпеченням. Значне полегшення в роботі аудитора може бути досягнуте за рахунок використання комп’ютерної техніки, що забезпечує велику швидкість обробки даних та зменшення похибок в процесі обробки. Використання спеціальних програм для аудиту вимагає розробку методик, які дозволяють краще визначати стан підприємства, для найбільш ефективної роботи аудиторської служби.

Проблеми використання автоматизованих інформаційних систем під час проведення аудиту розглядають у своїх роботах вітчизняні і зарубіжні вчені.

Значне місце посідають дослідження таких наукових діячів: В. Брага, Ф.

Бутинець, В. Голиков, С. Івахненко та інші.

Необхідність розроблення науково обґрунтованих рекомендацій з удосконалення методики аудиту в умовах автоматизованої обробки інформації визначили актуальність теми дослідження.

Комп'ютеризація суттєво не змінює методи бухгалтерського обліку.

Найбільші зміни відбуваються в технології обробки облікової інформації, що виражається в порядку побудови комп'ютерних форм бухгалтерського обліку.

(2)

169

інформаційні системи, котрі мають значний вплив на ведення бізнесу та бухгалтерського обліку, зазнає значних суттєвих змін, хоча загальна мета й обсяг аудиту не змінюються. Зберігаються його завдання, діють основні елементи його методології.

Автоматизація бухгалтерського обліку та інших управлінських функцій підприємства тягне за собою автоматизацію аудиту, докорінно змінюють проведення аудиту на конкретному економічному об'єкті. У цих умовах суттєво змінюється організація і методика проведення аудиту, тому здійснення аудиту за звичайною технологією викривляє дані.

Аудитору належить добре орієнтуватися в діючих автоматизованих системах обліку, контролю й аналізу, знати принципи розподілу функцій взаємного контролю серед працівників, котрі беруть участь у процесі обробки облікової інформації. Для проведення аудиту в комп'ютерному середовищі аудитор повинен:

• мати додаткові знання в галузі систем обробки економічної інформації;

• мати уявлення про технічний, програмний, математичний та інші види забезпечення;

• володіти термінологією; чітко уявляти особливості технології і послідовність процедур комп'ютерної обробки інформації;

• уміти працювати на комп'ютері з основними офісними програмами;

• мати практичний досвід роботи з різними системами бухгалтерського обліку та ін.

За допомогою спеціальних програмних засобів здійснюється перевірка, й аналіз облікових даних з метою визначення їх якості, достовірності та здійснюється контроль правильності вхідних даних.

Програмні засоби системи, що використовує аудитор під час проведення аудиту, повинні забезпечувати аналіз вмісту бази бухгалтерських даних, контроль показників, що містяться в регістрах бухгалтерського обліку підприємства;

тестування алгоритмів, контроль відповідності показників, що містяться у формах

(3)

бухгалтерської звітності, даних бухгалтерських регістрів або бази даних, що формується в бухгалтерії під час оброблення первинних документів.

У практиці аудиту можна запропонувати три підходи до використання обчислювальної техніки:

1. Перевірка даних за допомогою програмних засобів підприємства, що перевіряється, шляхом імітації облікових даних. Шляхом зіставлення даних перевіряється правильність проведених розрахунків і отриманих результатів.

2. Перевірка даних за допомогою спеціальних аудиторських програм, підготовлених працівниками підприємства, що перевіряється. Використовуються спеціальні аудиторські програмні засоби, розроблені персоналом підприємства.

3. Перевірка даних за допомогою спеціальних аудиторських програм, підготовлених аудиторською фірмою. Отримані вихідні дані порівнюються з реальними даними, за результатами порівняння виявляються відхилення, що фіксуються в протоколі перевірки.

Отже, впровадження обчислювальної техніки в процес аудиту дозволяє значно скоротити трудомісткість його проведення і створює нові можливості в організації та методиці проведення аудиту.

Список використаної літератури:

1. Брага В. В. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку / В. В. Брага. – М. : Фінстатінформ, 2006. – 214 с.

2. Бутинець Ф. Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку / Ф. Ф.

Бутинець, С. В. Іваненко. – Житомир : ЖІТІ, 2007.

3. Голиков В. И. Организация информационных систем учета, контроля и аудита : конспект лекций / В. И. Голиков, Н. В. Фатеев. – Николаев : УГМТУ, 2001. – 241 с.

4. Загородний В. П. Автоматизация бухгалтерського учета, контроля, анализа и аудита / В. П. Загородний. – К. : АСК, 2008. – 768 с.

5. Івахненков С. В. Комп’ютерний аудит : контрольні методики і технології / С. В. Івахненков. – К. : Знання, 2015. – 286 с.

(4)

171

6. Ситник В. Ф. Основи інформаційних систем / В. Ф. Ситник, Т. А.

Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва. – К. : КНЕУ, 2007. – 245 с.

Зозуляк Марта Михайлівна, старший викладач кафедри обліку і

оподаткування та маркетингу, Мукачівського державного університету

«1С: ПІДПРИЄМСТВО 8» ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ БІЗНЕСУ

Сучасні процеси в економіці вимагають від адміністративно - управлінського персоналу суб’єктів господарювання динамічних професійних здібностей – інтегральної здатності самостійно організовувати і планувати свою діяльність, приймати рішення, обґрунтовувати їх, нести відповідальність за свої дії. За таких умов саме бухгалтерський облік є тим інструментом управління, що забезпечує і власників, і управлінський персонал інформацією про економічні процеси і явища, ресурси та ефективність їх використання в усіх секторах економіки. Варто зазначити, що сучасний фахівець з бухгалтерського обліку, який працює в умовах стрімких змін інформаційних потоків та постійних законодавчих новацій, не може обійтися без автоматизації обліково – аналітичних процедур.

Сучасний ринок інформаційних технологій пропонує на допомогу бухгалтеру та керівнику чимало програмних продуктів, серед яких широкого застосування на вітчизняних підприємствах набули програми з підтримки бізнесу на основі технологічної платформи «1С». Кількість таких програмних продуктів постійно збільшується, а сегмент програм, адаптованих до вітчизняного ринку, продовжує розвиватися. Все це створює передумови для того, щоб продукти компанії «1С»

набули ознак відповідного стандарту інформаційної підтримки бізнесу та використовувалися не тільки у практиці ведення підприємницької діяльності, а й у процесі підготовки майбутніх фахівців з обліку та підвищенні кваліфікації менеджерів і керівників підприємств, організацій, установ.

(5)

89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 тел./факс +380-3131-21109

Веб-сайт університету: www.msu.edu.ua E-mail: [email protected], [email protected]

Веб-сайт Інституційного репозитарію Наукової бібліотеки МДУ: http://dspace.msu.edu.ua:8080

Веб-сайт Наукової бібліотеки МДУ: http://msu.edu.ua/library/

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

«ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ».. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І

Мабуть, важко знайти спортсмена, який жодного разу не отримував розтягнення зв'язок гомілкостопу або травм

місні дії співробітників органів внутрішніх справ та державної виконавчої служби при проведенні виконавчого провадження під час масових заходів,

вання тієї чи іншої форми повинна бути в межах встановленої законом компетенції від- повідних суб’єктів (органів і посадових осіб). На нашу

Тому основоположними в діяльності оперативних і слідчих органів є принципи дотримання прав і свобод людини та законності, зокрема під

Діяльнісний підхід використовувався під час проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару «Актуальні проблеми сучасної вищої

Під час проведення розрахунків оцінки сумарного ризику погіршення якості води у водоймах Придунайського регіону Одеської області були використані

− швидкість роботи може падати під час проведення пакетних опера- цій або виконання запитів читання. Ідеально підходить для

Таким чином, можна зробити висновок, що не зважаючи на проблематику застосування інформаційних технологій під час проведення

У висновку можемо сказати, що питання використання службових собак кінологічними підрозділами Національної поліції України під час виконання

Безпосереднім і очевидним страховим наслідком пандемії для компаній зі страхування життя стало трагічне число людських жертв, що

Безпосереднім і очевидним страховим наслідком пандемії для компаній зі страхування життя стало трагічне число людських жертв, що

Беручи за основу положення МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту», метою

В законодавстві визначено, що держава має забезпечувати захист законних прав та інтересів іноземних туристів відповідно до законодавства та

По-друге, помилка в предметі правочину (помилка в якості предмета) має місце, коли учасник правочину під час укладання правочину помилково мали на увазі різні

Таким чином, слід підкреслити, що вивчення зарубіжного досвіду діяльності поліції щодо охорони громадського порядку під час проведення

Головні висновки. Кластерний аналіз показав свою доцільність та ефективність під час проведення районування території України за

Один із основних факторів, що впливає на якість формоутворення поверхневого шару обробленої деталі, є величина температури та її розподіл під

Подібні системи дозволяють визначити по- тенційно вразливі місця та скоригувати політику безпеки організації до настання інцидентів безпеки

Метою проведення практичних занять є поглиблення та закріплення теоретичних знань, одержаних студентами на лекційних заняттях та під

Сфери, види та фінансові механізми проведення екологічного аудиту?. Дати оцінку міжнародним

Сел Іванов та ІДворкін вказукггь на те, що сл ідчому при пошуку, фіксації і вилученні речових доказів корисно мати при собі дискети для копіювання

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в