• No results found

Методика професійного навчання: основи технології навчання : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей "Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)", "Професійна освіта (Економіка)", "Професійна освіта (Диз

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Методика професійного навчання: основи технології навчання : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей "Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)", "Професійна освіта (Економіка)", "Професійна освіта (Диз"

Copied!
41
0
0

Повний текст

(1)

Міністерство освіти і науки України Мукачівський державний університет Кафедра легкої промисловості і професійної освіти

Товканець Г.В.

Бокша Н.І.

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ:

ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

для студентів спеціальностей

«Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»

«Професійна освіта (Економіка)»

«Професійна освіта (Дизайн)»

освітній ступінь «Бакалавр»

2018 Мукачево

(2)

УДК: 378.147(072)(075.8)

Розглянуто та рекомендовано до друку науково-методичною радою Мукачівського державного університету

протокол № 11 від 26 березня 2018 р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри легкої промисловості і професійної освіти (ЛП і ПО)

протокол № 7 від 08 лютого 2018 р.

Рецензент

Лалак Н.В. – к. пед.н., доцент кафедри теорії та методики початкової освіти МДУ

Т 78

Товканець Г.В, Бокша Н.І. Методика професійного навчання: основні технології навчання: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)», «Професійна освіта (Економіка)», «Професійна освіта (Дизайн)»;

освітній ступінь «Бакалавр» /– Мукачево: РВЦ МДУ, 2018. - 40 с. (2 др. арк.)

Методичні рекомендації містять програму дисципліни «Методика професійного навчання:

основні технології навчання» для студентів спеціальностей «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)», «Професійна освіта (Економіка)», «Професійна освіта (Дизайн)»

та рекомендації щодо вивчення тем даного курсу. Подано орієнтовний план семінарських занять, тестові завдання з дисципліни і список рекомендованих джерел, які пропонуються використовувати при вивченні навчального матеріалу та у процесі підготовки до державної атестації.

© МДУ

© Товканець Г.В., Бокша Н.І. , 2018

(3)

3

Зміст

Передмова……….. 4

Програма навчальної дисципліни………. 6

Зміст семінарських занять……… 8

Перелік питань, які виносяться на підсумковий контроль……… 18

Рекомендована література……… 19

Додаток………. 22

(4)

4

Передмова

ХХІ ст. – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи педагогічної освіти і зумовлюють необхідність прогнозування та проектування нових підходів до її модернізації.

Успішна трансформація і модернізація освітньої системи в Україні значною мірою залежить від якості професійної підготовки педагогічних кадрів, здатних до інтелектуального і творчого розвитку особистості як основи успішного функціонування сучасної людини в умовах постійних змін. Особливої уваги потребує професійна підготовка педагогічних кадрів для профільної, професійно- технійної освіти. Сучасний викладач професійної школи повинен розуміти основні теоретико-педагогічні проблеми, володіти педагогічним понятійним апаратом, орієнтуватися в педагогічних технологіях, що забезпечить результативність педагогічної діяльності.

Курс «Методика професійного навчання: основні технології навчання» – важлива частина всієї системи підготовки студентів спеціальностей «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)», «Професійна освіта (Економіка)», «Професійна освіта (Дизайн)».

Мета даного курсу: забезпечити формування системи знань, вмінь та практичних навичок у студентів – майбутніх фахівців з професійної освіти в галузі технологій легкої промисловості, дизайну та економіки щодо суті, змісту, педагогічної мети технологій навчання, планування навчального процесу та системи контролю за навчальною діяльністю в умовах сучасних педагогічних технологій.

Завдання курсу: ознайомити студентів з базовими поняттями щодо технологізації педагогічного процесу; сформувати у студентів знання щодо суті, педагогічної основи, змісту, переваг, недоліків основних технологій навчання;

навчити застосовувати теоретичні знання з курсу у педагогічній практиці та в процесі подальшої самоосвіти; виховувати у студентів відповідальне ставлення до своєї професії, прагнення до самовдосконалення.

Міжпредметні зв’язки базуються на попередніх курсах: «Методологічні засади професійної освіти», «Дидактичні основи професійної освіти», «Методика професійного навчання: дидактичне проектування».

Студенти повинні знати:

-сутність педагогічних технологій;

-основи технологічного підходу в освіті та історію розвитку освітніх технологій;

-класифікацію технологій навчання;

-визначальні характеристики основних системних, локальних і модульних педагогічних технологій;

(5)

5

-вимоги до об’єктивної перевірки та оцінювання ЗУН учнів при засвоєнні технічних та економічних дисциплін, різні прийоми та засоби контролю, методи спостереження, аналізу і контролю результатів навчання в умовах сучасних технологій навчання;

-особливості проектування планів: виробничого навчання, поурочно- тематичний, навчально-виробничих робіт, уроку;

-напрямки та перспективи розвитку галузей економіки з метою прогнозування розвитку педагогічної та начальної ситуації.

Студенти повинні вміти:

-визначати головні ознаки педагогічної технології;

-давати коротку характеристику педагогічних технологій;

-порівнювати особливості традиційної та інноваційної педагогіки;

-презентувати власні проекти з використанням сучасних педагогічних технологій;

-розробляти систему контролю за навчальною діяльністю майбутнього фахівця, вносити корективи у відповідні компоненти або систему підготовки в цілому;

-розробляти плани: виробничого навчання, поурочно-тематичний, перелік навчально-виробничих робіт, уроку.

Загальні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці; уміння планувати та розподіляти час; уміння працювати самостійно; здатність до прийняття рішень; здатність до аналізу та порівняння отриманої інформації з іншими джерелами; здатність до самокритики; турбота про якість виконаної роботи;

здатність до письмової і усної комунікації рідною мовою; дослідницькі навики;

базові уявлення про процеси в суспільстві, які на сучасному етапі впливають на розуміння основних понять та явищ, які охоплює дисципліна; суспільна та професійна мобільність, гнучкість, інноваційно-професійна направленість, готовність до постійного підвищення рівня загальної і професійної культури.

Фахові компетенції: формування цілісного та системного мислення у студентів по відношенню до компетентнісно-орієнтованої вищої освіти та очікуваних результатів освіти; поглиблення та удосконалення знань про основні положення педагогіки; володіння проблематикою сучасної педагогіки; посилення та актуалізація мотивації до отримання якісної професійної освіти; виховання почуття відповідальності за результати своєї творчої трудової діяльності, сформованість системного педагогічного мислення, професійної самосвідомості; вміння застосовувани наукові підходи при вирішенні конкретних професійних завдань;

вміння практично застосовувати отриманні знання із курсу при написанні курсових, дипломних, магістерських робіт, готовність до кооперації з колегами, робота в колективі.

(6)

6

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика основних технологій навчання

Тема 1. Теоретичні основи технологій навчання

Поняття технологій навчання. Історико-педагогічні засади проблеми розвитку педагогічних технологій. Основні характеристики (критерії) технології навчання.

Компоненти структури технології навчання. Загальна класифікація технологій навчання

Тема 2. Характеристика продуктивних професійно-орієнтованих технологій навчання в системі професійної освіти

Загальна характеристика продуктивних професійно-орієнтованих технологій навчання в системі професійної освіти. Суть технології контекстного навчання в системі професійної освіти. Технологія традиційного навчання (педагогічна основа, основна мета, характерні риси, недоліки технології). Технологія програмованого навчання (педагогічна основа, основна мета, характерні риси, недоліки технології).

Сучасні інформаційні технології та організаційно-педагогічні умови їх застосування.

Тема 3. Характеристика особистісно орієнтованих педагогічних технологій в сучасній системі підготовки фахівця

Загальна характеристика педагогічних технологій на основі особистісно орієнтованого педагогічного процесу. Технологія проектного навчання (педагогічна основа, основна мета, характерні риси, недоліки технології).

Ігрові технології навчання (педагогічна основа, основна мета, характерні риси, недоліки технології).Суть технологій розвивального та проблемного навчання.

Тема 4. Реалізація технологій навчання в педагогічних системах розвинутих країн

Особливості розвитку технологій навчання в зарубіжних педагогічних системах. Особистісно-зорієнтована направленість технологій навчання в розвинутих країнах світу. Практико-орієнтовані технології навчання в професійній освіті провідних світових країн.

(7)

7

Змістовий модуль 2. Особливості планування навчального процесу та системи контролю за навчальною діяльністю в умовах сучасних педагогічних технологій

Тема 5. Планування навчального процесу. Характеристика планів навчального процесу та особливості їх формування з врахуванням застосовуваних педагогічних технологій

Основні поняття планування навчального процесу. Особливості формування плану-конспекту заняття, характеристика основних етапів. Характеристика структурних компонентів заняття. Особливості підготовки занять в залежності від їх типів та застосовуваних педагогічних технологій.

Тема 6. Діагностика навчання. Система контролю за навчальною діяльністю в умовах сучасних технологій навчання

Базові поняття в системі діагностики якості професійної освіти. Принципи організації контролю знань. Функції контролю знань. Методи контролю знань. Види і форми контролю знань в умовах сучасних педагогічних технологій. Шляхи підвищення об’єктивності контролю знань в професійній освіті.

(8)

8

ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття № 1

Тема: Теоретичні основи технологій навчання Мета семінарського заняття:

Навчальна: Ознайомити студентів з суттю технологізації педагогічного процесу, історичними передумовами та основними етапами розвитку педагогічної технології, основними характеристиками (критеріями) технологій в освіті, структурою педагогічної технології, основними видами технологій навчання.

Виховна: виховувати у студентів інтерес до педагогічної діяльності.

Розвивальна: розвивати у студентів комунікативні уміння.

Студент повинен знати: основні поняття в системі «педагогічні технології», основні етапи розвитку педагогічної технології, структуру, основні ознаки, характеристики (критерії) педагогічної технології, класифікацію технологій навчання.

Студент повинен вміти: аналізувати історичні пердумови та аспекти розвитку технологій навчання, наводити класифікацію педагогічних технологій за різними ознаками.

План 1. Поняття технології навчання.

2. Історико-педагогічні засади проблеми розвитку педагогічних технологій.

3. Основні характеристики (критерії) технології навчання.

4. Компоненти структури технології навчання.

5. Загальна класифікація технологій навчання.

Рекомендована література:

1. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н. П.

Наволокова. – Х. : Видавнича група «Основа», 2009. – 176 с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

2. Жигірь В.І., Чернєга О.А. Професійна педагогіка: Навчальний посібник /за ред. М.В. Вачевського. – К.: ТОВ «Кондор», 2012. – 336 с.

3. Інноваційні технології навчання від А до Я/ упор. Валентина Волканова. – К.: Шк. Світ, 2011. – 96 с. –(Бібліотека «Шкільного світу»).

4. Коваленко О.Е. Методика профессионального обучения. Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально- технического и высшего образований. – Харьков: ЧП „Штрих”, 2003. - 480 с.

5. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / О.М.Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М.

Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

6. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти – К.:Видавничий Дім «Слово», 2004. – 616 с.

(9)

9

Завдання до семінарського заняття

І. Розкрийте зміст понять: «технологія», «освітня технологія», «педагогічна технологія», «технологія навчання», «структура педагогічної технології», «ознаки технологій навчання», «характеристики (критерії) технології навчання».

ІІ. Індивідуальні навчально – дослідні завдання:

ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ (на вибір):

1. Філософсько-соціальні передумови виникнення педагогічних технологій.

2. Психолого-педагогічні аспекти організації професійного навчання в умовах сучасних педагогічних технологій.

3. Сутнісні характеристики професійної підготовки студентів економічних спеціальностей у сучасних умовах.

4. Сутнісні характеристики професійної підготовки студентів інженерних спеціальностей в галузі легкої промисловості у сучасних умовах.

5. Вплив науково-технічного та соціального прогресу на формування мети і завдань професійної підготовки молоді.

6. Провідні функції професійної освіти на сучасному етапі.

ІІІ. Практичне завдання (робота по групах):

3.1 Скласти структурну схему основних етапів розвитку педагогічної технології у світовому освітньому просторі з наведенням деталізованої характеристики кожного етапу.

3.2 Сформувати у вигляді схеми хронологію введення в педагогіку поняття

«технологія».

ІV. Самостійне завдання (Домашній практикум):

1. Опрацюйте поданий теоретичний матеріал (Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : інтерактивний підручник [для педагогів ринкової системи освіти] [Текст] / Іван Павлович Підласий. – К. : Видавничий дім «Слово», 2004. – С. 64–73).

2. Законспектуйте опрацьований матеріал за самостійно складеним планом.

Семінарське заняття № 2

Тема: Характеристика продуктивних професійно-орієнтованих технологій навчання в системі професійної освіти

Мета семінарського заняття:

Навчальна: Ознайомити студентів з суттю, педагогічними умовами та ефективністю застосування основних продуктивних професійно-орієнтованих технологій навчання.

Виховна: виховувати у студентів інтерес до педагогічної діяльності.

Розвивальна: розвивати у студентів комунікативні уміння.

Студент повинен знати: сутність, зміст, основну мету технологій традиційного, програмованого, контекстного навчання, інформаційних технологій.

Студент повинен вміти: визначати умови ефективності основних педагогічних технологій, максимально ефективно застосовувати їх дидактичні можливості в процесі практичного застосування.

(10)

10

План

1. Загальна характеристика продуктивних професійно-орієнтованих технологій навчання в системі професійної освіти.

2. Суть технології контекстного навчання в системі професійної освіти.

Технологія традиційного навчання (педагогічна основа, основна мета, характерні риси, недоліки технології).

3. Технологія програмованого навчання (педагогічна основа, основна мета, характерні риси, недоліки технології).

4.Сучасні інформаційні технології та організаційно-педагогічні умови їх застосування.

Рекомендована література:

1. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н. П.

Наволокова. – Х. : Видавнича група «Основа», 2009. – 176 с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

2. Жигірь В.І., Чернєга О.А. Професійна педагогіка: Навчальний посібник /за ред. М.В. Вачевського. – К.: ТОВ «Кондор», 2012. – 336 с.

3. Жигуц Ю.Ю. Методика викладання інженерних дисциплін: навч. посіб.

Реком. МОНУ для студ. ВНЗ// Жигуц Ю.Ю., Лазар В.Ф.. – Ужгород: Інвазор, 2016 – 240 с.

4. Інноваційні технології навчання від А до Я/ упор. Валентина Волканова. – К.: Шк. Світ, 2011. – 96 с. –(Бібліотека «Шкільного світу»).

5. Набока О.Г.Теорія і методика застосування професійно-орієнтованих технологій навчання майбутніх економістів у процесі фахової підготовки: дис. ... д- ра пед. наук : 13.00.04 / Набока Ольга Георгіївна; Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. - Слов’янськ, 2013. – 494 с.

6. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / О.М.Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М.

Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

7. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти – К.:Видавничий Дім «Слово», 2004. – 616 с.

8. Полуда С. Перспективи іноземного інвестування в галузі легкої промисловості на сучасному етапі та їх вплив на професійну підготовку фахівців галузі / С. Полуда, А. Попова, Н. Бокша // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Випуск 22. – С.194-196.

9. Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 309 с.

(11)

11

Завдання до семінарського заняття

І. Розкрийте зміст понять: «продуктивні технології», «професійно- орієнтоване навчання», «практико-орієнтоване навчання», «контекстне навчання»,

«дидактичний прагматизм».

ІІ. Індивідуальні навчально – дослідні завдання:

ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ (на вибір):

1. Застосування професійно-орієнтованих технологій навчання майбутніх економістів у професійних навчальних закладах.

2. Застосування практико-орієнтованих технологій навчання майбутніх фахівців інженерних спеціальностей у професійних навчальних закладах.

3. Організація модульно-рейтингової та кредитно-модульної технологій навчання.

4. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні професійно- орієнтованих дисциплін.

5. Інтернет як засіб наукового та навчального спілкування у професійній освіті.

ІІІ. Практичне завдання (робота по групах):

Виконати тестові завдання.

ІV. Самостійне завдання (Домашній практикум):

1. Опрацюйте поданий теоретичний матеріал (Жигірь В.І., Чернєга О.А.

Професійна педагогіка: Навчальний посібник /за ред. М.В. Вачевського. – К.: ТОВ

«Кондор», 2012. – C. 212-229).

2. Законспектуйте опрацьований матеріал за самостійно складеним планом.

Семінарське заняття № 3

Тема: Характеристика особистісно-орієнтованих педагогічних технологій в сучасній системі підготовки фахівця

Мета семінарського заняття:

Навчальна: Ознайомити студентів з технологіями проектного, ігрового, розвивального, проблемного навчання.

Виховна: виховувати у студентів інтерес до педагогічної діяльності.

Розвивальна: розвивати у студентів комунікативні уміння.

Студент повинен знати: сутність, зміст, основну мету технологій проектного, ігрового, розвивального, проблемного навчання.

Студент повинен вміти: визначати умови ефективності особистісно орієнтованих педагогічних технологій, максимально ефективно застосовувати їх дидактичні можливості в процесі практичного застосування.

План

1. Загальна характеристика педагогічних технологій на основі особистісно орієнтованого педагогічного процесу.

2. Технологія проектного навчання (педагогічна основа, основна мета, характерні риси, недоліки технології).

(12)

12

3. Ігрові технології навчання (педагогічна основа, основна мета, характерні риси, недоліки технології).

4. Суть технологій розвивального та проблемного навчання.

Рекомендована література:

1. Бокша Н.І. Професійна підготовка майбутніх фахівців легкої промисловості в умовах виробничого середовища підприємств галузі / Н. Бокша // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (23 березня 2017 р.). – Київ : НАУ, 2017. – С.31-32.

2. Бокша Н.І. Формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців легкої промисловості в сучасних умовах // Теоретична і дидактична філологія. Серія

"Педагогіка" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С.12-21.

3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н. П.

Наволокова. – Х. : Видавнича група «Основа», 2009. – 176 с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

4. Жигірь В.І., Чернєга О.А. Професійна педагогіка: Навчальний посібник /за ред. М.В. Вачевського. – К.: ТОВ «Кондор», 2012. – 336 с.

5. Жигуц Ю.Ю. Методика викладання інженерних дисциплін: навч. посіб.

Реком. МОНУ для студ. ВНЗ// Жигуц Ю.Ю., Лазар В.Ф.. – Ужгород: Інвазор, 2016 – 240 с.

6. Коваленко О.Е. Методика профессионального обучения. Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально- технического и высшего образований. – Харьков: ЧП „Штрих”, 2003. - 480 с.

7. Інноваційні технології навчання від А до Я/ упор. Валентина Волканова. – К.: Шк. Світ, 2011. – 96 с. –(Бібліотека «Шкільного світу»).

8. Набока О.Г.Теорія і методика застосування професійно-орієнтованих технологій навчання майбутніх економістів у процесі фахової підготовки: дис. ... д- ра пед. наук : 13.00.04 / Набока Ольга Георгіївна; Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. - Слов’янськ, 2013. – 494 с.

9. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / О.М.Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М.

Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

10. Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 309 с.

Завдання до семінарського заняття

І. Розкрийте зміст понять: «проект», «ділова гра», «особистісний підхід у педагогіці».

ІІ. Індивідуальні навчально – дослідні завдання:

ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ (на вибір):

1. Розвиток пізнавальних та дослідницьких здібностей у процесі навчання.

2. Тенденції вдосконалення та перспективи розвитку сучасних технологій професійного навчання.

(13)

13

3. Технологія формотворення знань та здібностей учнів та студентів до самостійної навчальної діяльності.

4. Роль гри у розвитку комунікативних здібностей учнів та студентів.

5. Технології кейс-методу (метод аналізу економічних ситуацій).

6. Характеристика сучасних технологій розвивального навчання у системі професійної освіти.

ІІІ. Практичне завдання (робота по групах):

3.1. Скласти структурно-логічну схему проектного навчання.

3.2. Виконати тестові завдання.

ІV. Самостійне завдання (Домашній практикум):

1. Опрацюйте поданий теоретичний матеріал (Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г.

Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – С. 155-188).

2. Законспектуйте опрацьований матеріал за самостійно складеним планом.

Семінарське заняття №4

Тема: Реалізація сучасних технологій навчання в педагогічних системах розвинутих країн

Мета семінарського заняття:

Навчальна: Ознайомити студентів з особливостями розвитку технологій навчання в зарубіжних педагогічних системах, а саме особистісно-зорієнтованою направленістю технологій навчання в початковій та середній школі та практико- зорієнтованому підході технологій навчання в системі професійної освіти розвинутих країн.

Виховна: виховувати у студентів інтерес до педагогічної діяльності.

Розвивальна: розвивати у студентів комунікативні уміння.

Студент повинен знати: особливості розвитку технологій навчання в зарубіжних педагогічних системах

Студент повинен вміти: визначати умови ефективності впровадження зарубіжних технологій навчання у вітчизняну педагогічну систему.

План

1. Особливості розвитку технологій навчання в зарубіжних педагогічних системах.

2. Особистісно-зорієнтована направленість технологій навчання в розвинутих країнах світу.

3. Практико-орієнтовані технології навчання в професійній освіті провідних світових країн.

Рекомендована література:

1. Бідюк Н. М. Розвиток змісту та форм організації підготовки бакалаврів в університетах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед.

наук : 13.00.04 [Електронний ресурс] / Н. М. Бідюк. – Тернопіль, 2000. – 21 с.

(14)

14

2. Бокша Н.І. Досвід професійної орієнтації молоді на інженерні спеціальності в країнах Центрально-Східної Європи // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та психологія" : збірник наукових праць. – Мукачево : МДУ, 2017. – Випуск 2(6). –С 197-199.

3. Бокша Н.І. Освітнє спрямування національних та міжнародних програм розвитку в системі вищої інженерної освіти країн Центрально-Східної Європи//

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. Наук. Праць. – Випуск 52/ Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. –С. 173- 179.

4. Бокша Н.І. Особливості підготовки фахівців легкої промисловості у вищій школі Чехії та Словаччини на сучасному етапі // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та психологія" : збірник наукових праць. – Мукачево : МДУ, 2016. – Випуск 2(4). – С.162-166.

5. Двояшкина К. Н. Подготовка специалистов для сельского хозяйства в английском колледже: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / К. Н. Двояшкина. – М., 2004. – 235 с.

6. Кондратенко О. Подготовка инженеров швейного производства на основе инновационных технологий обучения: Автореф. дис. … доктора педагогики: спец.

13.00.02 – Теория и методология обучения (Основы швейного производства) / Ольга Кондратенко; Тираспольский Государственный Университет, Молдова. – Кишинев, 2006. – 25 с.

7. В. О. Іванов. Практико-орієнтовані технології в інженерній освіті : навчальний посібник / В. О. Іванов, Д. В. Криворучко, О. В. Купенко. – Харків : НТМТ, 2015. – 140 с.

8. Товканець Г. В. Розвиток економічної освіти у вищій школі Чехії і Словаччини у XX столітті : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Г. В.

Товканець; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2014. - 46 c. - укp.

9. Stanislav Kuchta, Anna Oršuľáková, Ján Benko. EduScrum ako inovatívna vyučovacia metóda aplikovaná vo vyučovacom procese SOŠ podnikania v Prešove so zameraním na zlepšenie uplatnenia absolventa školy na trhu práce // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та психологія" : збірник наукових праць. – Мукачево : МДУ, 2017. – Випуск 2(6). –С. 96-99

Завдання до семінарського заняття

І. Розкрийте зміст понять: «навчання через діяльність», «інформаційне суспільство», «інтеграція», «глобалізація».

ІІ. Індивідуальні навчально – дослідні завдання:

ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ (на вибір):

1. Використання сучасних освітніх технологій при підготовці фахівців економічних спеціальностей в розвинутих країнах світу.

2. Використання сучасних освітніх технологій при підготовці фахівців технічних спеціальностей в розвинутих країнах світу.

(15)

15

3. Особливості реалізації практико-орієнтованих технологій в системі професійної освіти провідних європейських країн.

ІІІ. Практичне завдання (робота по групах):

Виконати тестові завдання.

ІV. Самостійне завдання (Домашній практикум):

1. Опрацюйте поданий теоретичний матеріал (В. О. Іванов. Практико- орієнтовані технології в інженерній освіті : навчальний посібник / В. О. Іванов, Д. В.

Криворучко, О. В. Купенко. – Харків : НТМТ, 2015. – С.)

2. Законспектуйте опрацьований матеріал за самостійно складеним планом.

Семінарське заняття № 5

Тема: Планування навчального процесу. Характеристика планів навчального процесу та особливості їх формування

Мета семінарського заняття:

Навчальна: Ознайомити студентів з суттю планування навчального процесу, перспективними та поточними видами планів для середньої і професійної школи та особливостями їх формування.

Виховна: виховувати у студентів інтерес до педагогічної діяльності.

Розвивальна: розвивати у студентів комунікативні уміння та практичні навички планування навчального процесу.

Студент повинен знати: основні поняття щодо планування навчального процесу, особливості формування плану-конспекту заняття, характеристику його основних етапів; характеристику структурних компонентів заняття; особливості підготовки занять в залежності від їх типів та застосовуваних педагогічних технологій.

Студент повинен вміти: виконувати раціональне планування навчального процесу; складати календарно-тематичний план (навчальний та робочий план) та план-конспект заняття, здійснювати підготовку занять в залежності від їх типів та застосовуваних педагогічних технологій.

План

1. Основні поняття планування навчального процесу.

2. Особливості формування плану-конспекту заняття, характеристика основних етапів.

3. Характеристика структурних компонентів заняття.

4. Особливості підготовки занять в залежності від їх типів та застосовуваних педагогічних технологій.

Рекомендована література:

1. Зайченко І.В. Теорія і методика професійного навчання: навч. Посібник. – 2- е вид., доповн. і переробл. /І.В. Зайченко. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 518 с.

2. Іваницький О. І. Моделювання навчального процесу як засіб методичної підготовки майбутнього вчителя фізики [Елктронний ресурс]

// http://imidg.ucoz.ua/elgurnal/vyp22/6/ivanickij-tezi.pdf

(16)

16

3. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця : навчально- методичний посібник до курсу / авт.-упоряд. Н. М. Салига. – Івано-Франківськ, 2016. – 115 с.

4. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти – К.:Видавничий Дім «Слово», 2004. – 616 с.

5. Сыготина М.В. Моделирование системы организации учебного процесса в техническом университете [Електронний ресурс] / М.В. Сыготина . – Режим доступу до ресурсу: www.dslib.net/sys-analiz/sygotina.html

Завдання до семінарського заняття

І. Розкрийте зміст понять: «календарно-тематичний план», «план-конспект заняття», «навчальний план», «робочий навчальний план».

ІІ. Індивідуальні навчально – дослідні завдання:

ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ (на вибір):

1. Організація науково-дослідної діяльності у системі професійної освіти.

2. Реалізація дистанційного навчанняв системі професійної освіти.

3.Особливості перервної професійної освіти в умовах сучасних педагогічних технологій.

4.Інтеграція теоретичного і виробничого навчання в процесі професійної підготовки фахівців.

ІІІ. Практичне завдання (робота по групах):

3.1. Скласти план-конспект заняття по заданій викладачем темі з навчальної дисципліни.

3.2. На основі затвердженого в Мукачівському державному університеті навчального плану підготовки бакалавра за певною освітньою програмою (задається викладачем) розробити проект робочого плану на 2018/2019 навчальний рік.

ІV. Самостійне завдання (Домашній практикум):

1. Опрацюйте поданий теоретичний матеріал (Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : інтерактивний підручник [для педагогів ринкової системи освіти] [Текст] / Іван Павлович Підласий. – К. : Видавничий дім «Слово», 2004. – С. 584–604).

2. Законспектуйте опрацьований матеріал за самостійно складеним планом.

Семінарське заняття № 6

Тема: Діагностика якості професійної освіти Мета семінарського заняття:

Навчальна: Ознайомити студентів з діагностикою якості професійної освіти Виховна: виховувати у студентів інтерес до педагогічної діяльності.

Розвивальна: розвивати у студентів комунікативні уміння, критичне мислення.

Студент повинен знати: основні етапи системи контролю і оцінки знань;

функції, види, форми, методи контролю і оцінки знань.

(17)

17

Студент повинен вміти: аналізувати різні види, форми, методи контролю і оцінки знань, визначати умови ефективності застосування різних видів, форм, методів контролю і оцінки знань в процесі педагогічної діяльності в залежності від застосовуваної педагогічної технології.

План

1. Базові поняття в системі діагностики якості професійної освіти 2. Контроль та оцінювання знань, умінь і навичок студентів

3. Педагогічне тестування як метод діагностики якості професійного навчання 4. Технологія розроблення тестових завдань.

Рекомендована література:

1. Жигірь В.І., Чернєга О.А. Професійна педагогіка: Навчальний посібник /за ред. М.В. Вачевського. – К.: ТОВ «Кондор», 2012. – 336 с.

2. Зайченко І.В. Теорія і методика професійного навчання: навч. Посібник. – 2- е вид., доповн. і переробл. /І.В. Зайченко. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 518 с.

3. Ігнатенко Г.В. Професійна педагогіка: навчальний посібник. – К.:

Видавничий дім «Слово», 2013 . – 352 с.

4. Коваленко О. Є., Шматков Є.В. Методика професійного навчання. Частина 2. Методика професійно-перактичного навчання. Навчальний посібник для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації.– Харків, 2002. – 216 с.

Завдання до семінарського заняття

І. Розкрийте зміст понять: «функції контролю і оцінки знань», «види контролю і оцінки знань», «форми контролю і оцінки знань», «педагогічне тестування».

ІІ. Індивідуальні навчально – дослідні завдання:

ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ (на вибір):

1.Характеристика систем оцінювання якості знань учнів, студентів на прикладі розвинутих країн світу

2. Шляхи підвищення об’єктивності контролю знань студентів

3. Контроль знань студентів за допомогою сучасних інформаційних технологій

ІІІ. Практичне завдання (робота по групах):

3.1. Скласти тестові завдання по темам курсу.

3.2. Виконати тестові завдання.

ІV. Самостійне завдання (Домашній практикум):

1. Опрацюйте поданий теоретичний матеріал (Ігнатенко Г.В. Професійна педагогіка: навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Слово», 2013 . – С. 275- 297).

2. Законспектуйте опрацьований матеріал за самостійно складеним планом.

(18)

18

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

1. Суть технологізації педагогічного процесу. Поняття педагогічної технології.

2. Історико-педагогічні засади проблеми розвитку педагогічних технологій. Етапи розвитку педагогічної технології.

3. Основні характеристики (критерії) технології навчання. Компоненти структури технології навчання.

4. Класифікація педагогічних технологій.

5. Технологія традиційного навчання (педагогічна основа, основна мета, характерні риси, переваги, недоліки технології).

6. Технологія програмованого навчання (педагогічна основа, основна мета, характерні риси, переваги, недоліки технології).

7. Технологія розвивального навчання (педагогічна основа, основна мета, характерні риси, переваги, недоліки технології).

8. Суть технології контекстного навчання (педагогічна основа, основна мета, характерні риси, переваги, недоліки технології).

9. Технологія ігрового навчання (педагогічна основа, основна мета, характерні риси, переваги, недоліки технології).

10. Технологія проектного навчання (педагогічна основа, основна мета, характерні риси, переваги, недоліки технології).

11. Суть технології диференційованого навчання (педагогічна основа, основна мета, принципи, характерні риси, переваги, недоліки технології).

12. Технологія модульного навчання (педагогічна основа, основна мета, характерні риси, переваги, недоліки технології).

13. Особливості розвитку технологій навчання в зарубіжних педагогічних системах.

14.Особистісно-зорієнтована направленість технологій навчання в розвинутих країнах світу.

15. Практико-орієнтовані технології навчання в професійній освіті провідних світових країн.

16. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.

17. Базові поняття в системі діагностики якості професійної освіти.

18. Контроль та оцінювання знань, умінь і навичок студентів.

19. Методи контролю знань.

20. Види і форми контролю знань.

21. Педагогічне тестування як метод діагностики якості професійного навчання.

22. Технологія розроблення тестових завдань.

23. Основні поняття планування навчального процесу.

24. Особливості формування плану-конспекту заняття, характеристика основних етапів.

25. Характеристика структурних компонентів заняття.

26. Особливості підготовки занять в залежності від їх типів та застосовуваних педагогічних технологій.

(19)

19

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Базові джерела

1. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н. П.

Наволокова. – Х. : Видавнича група «Основа», 2009. – 176 с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

2. Жигірь В.І., Чернєга О.А. Професійна педагогіка: Навчальний посібник /за ред. М.В. Вачевського. – К.: ТОВ «Кондор», 2012. – 336 с.

3. Жигуц Ю.Ю. Методика викладання інженерних дисциплін: навч. посіб.

Реком. МОНУ для студ. ВНЗ// Жигуц Ю.Ю., Лазар В.Ф.. – Ужгород: Інвазор, 2016 – 240 с.

4. Зайченко І.В. Теорія і методика професійного навчання: навч. Посібник. – 2- е вид., доповн. і переробл. /І.В. Зайченко. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 518 с.

5. Іванов В. О. Практико-орієнтовані технології в інженерній освіті : навчальний посібник / В. О. Іванов, Д. В. Криворучко, О. В. Купенко. – Харків : НТМТ, 2015. – 140 с.

6. Ігнатенко Г.В. Професійна педагогіка: навчальний посібник. – К.:

Видавничий дім «Слово», 2013 . – 352 с.

7. Інноваційні технології навчання від А до Я/ упор. Валентина Волканова. – К.: Шк. Світ, 2011. – 96 с. –(Бібліотека «Шкільного світу»).

8. Коваленко О.Е. Методика профессионального обучения. Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально- технического и высшего образований. – Харьков: ЧП „Штрих”, 2003. - 480 с.

9. Коваленко О. Є., Шматков Є.В. Методика професійного навчання. Частина 2. Методика професійно-перактичного навчання. Навчальний посібник для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації.– Харків, 2002. – 216 с.

10. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / О.М.Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

11. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти – К.:Видавничий Дім «Слово», 2004. – 616 с.

12. Попова О.В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у XX столітті.- Харків, 2001.- 256 с

13. Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 309 с.

14. Товканець Г. В. Педагогіка : навчально-методичні матеріали / Товканець Г.

В.. – Мукачево : МДУ, 2012. – 266 с.

15. Товканець Г. В. Університетська освіта / Г. В. Товканець. – К. : Кондор, 2011. – 181 с.

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

1. Аналіз інноваційних можливостей організації. Вибір організаційних форм управління інноваційною діяльністю. Державне регулювання інноваційної

Методичні рекомендації, розроблені відповідно до робочої програми з дисципліни «Основи технології виробів», призначені для надання допомоги студентам

В процесі виконання курсового проекту з дисципліни «Основи технології швейних виробів» студент повинен навчитися самостійно вибирати

Розроблено методичні засади професійної підготовки студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» у галузі мистецької освіти засобами

Специфіка ведення бухгалтерського обліку в банках, його методичне та інформативно-правове забезпечення; порядок і документи з юридичного

Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Світлотехнічні установки та системи» (для студентів

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Професійна

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Архітектурне проєктування: Міський сад»

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Реконструкція історичної забудови» (для студентів

Курятников В.В., Кільян Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Радіоекологія” для студентів 3-го курсу очної форми

Курятников В.В., Кільян Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Радіоекологія” для студентів 3-го курсу очної форми

Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни „Фізичні основи радіометрії та дозиметрії”для студентів 4-го курсу денної

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерне обладнання будівель»

Суть контролю в підготовчому цеху швейного підприємства заключається в отриманні інформації про стан (ґатунок) текстильних матеріалів

Під час ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число користуються правилом ділення суми на число. Розглянемо приклад на ділення трицифрового

Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності 013

Після вступної бесіди учням необхідно роздaти нa пaрти предмети і оргaнізувaти спостереження. Учням слід зaдaти низку зaпитaнь, які спрямовують їх

основні напрями реформування початкової школи; зміст і завдання курсу «Я у світі»; основні форми навчання в початковій школі; вимоги до уроків

М54 Методика навчання шкільного курсу зарубіжної літератури: методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів

Важливим аспектом є впровадження на практиці теоретичної інформації, а саме у процесі увімкнення та вимикання комп’ютера та інші пристроїв

Методичні вказівки до написання курсових та дипломних робіт магістрів: [для студентів спеціальностей «Дошкільна» та «Початкова освіта» денної

Склад тимчасової експертної комісії призначається розпорядженням декана факультету за поданням гаранта освітньої програми доктора філософії, на

Курс направлено на формування у студентів сучасного економічного мислення, системи спеціальних знань та практичних навичок у